Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,"

Transkript

1 1 Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, Sammanfattning Det övergripande syftet med en virtuell ungdomsmottagning är att främja barn och ungdomars psykiska hälsa och att lösa en del av sjukvårdens tillgänglighetsproblem med hjälp av tjänster i den nya tjänsteinfrastrukturen. Målet med delprojektet var att ta fram en plattform för interaktiv kommunikation mellan länets ungdomar och medarbetarna på våra ungdomsmottagningar i länet. En webbsida har byggts och testats under projekttiden och håller på att tas över för fortsatt drift av landstinget. Samtidigt har delprojektet lett till ett ökat samarbete mellan ungdomsmottagningarna, kommunernas fältgrupper/socialtjänst och närpolisen i Blekinge. 2. Nyskapande och innovativitet Den virtuella ungdomsmottagningen har blivit ifrågasatt, mycket beroende på att det samtidigt byggts upp en nationell hemsida, kallad umo.se, som ska möta ungdomars behov av en ungdomsmottagning på riksplanet. Under projektets tid har delprojektledaren tillsammans med en konsult tydligt kunna visa på skillnaden mellan den nationella umo.se och den tänkta virtuella ungdomsmottagningen i Blekinge. Den främsta skillnaden består i att den virtuella ungdomsmottagningen kommer att ha en unik möjlighet att på länsplanet kunna möta och leda ungdomar som söker sig till sin ungdomsmottagning via nätet genom att få en direkt kontakt med en person ute i verksamheten Nationella umo.se kan inte erbjuda denna direktkontakt med en fysisk professionell person, utan kan endast via mail hänvisa till närmaste ungdomsmottagning. Den virtuella ungdomsmottagningen har möjlighet att erbjuda både ett möte på nätet via chatt eller mail och erbjuda en möjlighet att själv kunna boka sin besökstid samtidigt som man kan hänvisa till en kontakt till en medarbetare på en av ungdomsmottagningarna i Blekinge. Detta i sig är tillräckligt unikt för att initiativet virtuell ungdomsmottagning ska kunna skörda stora framgångar även nationellt. Förhoppningarna finns att andra ungdomsmottagningar följer vårt exempel, eftersom behovet är enormt. Detta projektet är unikt i Sverige. Vi har under projekttiden skapat förutsättningar för att ungdomsmottagningen i Blekinge ska kunna arbeta vidare med hemsidan och forma den till en bra slutprodukt. Genom de funktioner som finns preseterade på sidan, finns det möjligheter för våra ungdomar att kunna ta kontakt med sin kontaktperson på ungdomsmottagningen på ett lättare och smidigare sätt än det traditionella telefonsystemet. Samarbetet mellan ungdomsmottagningen och övriga aktörer som arbetar med ungdomar har etablerats och här finns goda förutsättningar för ett bra sammarbete. En bra dialog har etablerats mellan Landstinget Blekinge, kommunerna i länet och Blekingepolisen, som inte hade kommit till stånd utan projektet. Tankar har funnits om en gemensam sattsning i Blekinge för våra ungdomar. Där webbsidan kan vara startskottet i ett sådant sammarbete.

2 2 3. Projektbeskrivning, uppfyllelse av syfte, mål och målgrupp Syfte Det övergripande syftet med delprojektet Virtuell ungdomsmottagning är att påvisa kombinationen mellan å ena sidan sjukvårdens tillgänglighetsproblem och möjligheterna med den nya tjänsteinfrastrukturen och därigenom främja barn och ungdomars psykiska hälsa. Bakgrund Vi vet idag att det är begränsad tillgänglighet till ungdomsmottagningarna i länet. Ambitionen finns att bredda tillgängligheten till Internet så att telefon- och mottagningsbesök inte utgör den enda kontaktmöjligheten. Internet ska vara ett naturligt och självklart alternativ. Ser man till utvecklingen av den breda problematik som berör ungdomarna i Sverige så är behovet stort av en professionell hemsida med möjlig till personlig kontakt på webben, för att möta den samtid vi lever i och den arena där våra ungdomar tillbringar majoriteten av sin tid när de kommunicerar med andra. Vi vet att ungdomar är i behov av både psykologiskt och kurativt stöd förutom ett vanligt identitetsstärkande. Ett nytt tänkande behövs för att fånga just denna målgrupp. Barn och ungdomars psykiska ohälsa är ett folkhälsoproblem som blivit ett fokusområde. År 2008 initierade Socialstyrelsen en utökning av det förebyggande arbete inom detta område. Målet i delprojektet har varit att etablera en webbsida där ungdomsmottagningarna i Blekinge tillsammans med kommuner och övriga intressenter ska kunna öka tillgängligheten för ungdomar gentemot myndigheter och offentlig verksamhet. Navet i detta skulle kunna utgöras av ungdomsmottagningarna i samarbete med socialtjänsten och polisen. Målet är att erbjuda ungdomarna tjänster och kontaktmöjligheter med personal via en chatt, skapa förutsättningar för att det ska gå att mejla till myndigheterna, tidbokning, länkar, FAQ etc. Målet med den Virtuella ungdomsmottagningen är att ge ungdomar mellan år vägledning och stöd i sin strävan mot en egen identitet i sina sociala relationer. Siktet har under hela projekttiden varit inställt på att skapa förutsättningar för att bli öppen för flera sätt att kommunicera för våra ungdomar. Vi har inte haft som mål att göra en kopia på den nationella sidan, utan fokus har varit på att bli ett komplement till den. Inriktningen har varit på att lyfta det lokala och förmedla vad vi i Blekinge har att erbjuda i form av stöd, hjälp och rådgivning. Statistik framtagen av ungdomsmottagningarna visar att det endast är 11 % av besökarna som utgörs av män. Detta är en siffra som vi hoppas kunna öka med hjälp av den virtuella ungdomsmottagningen. Delprojektets essens är en jämställdhetsfråga, eftersom det bl.a riktar sig till pojkar och unga män. Integration och mångfald är också ett nyckelord och en naturlig del av den virtuella ungdomsmottaningen. Miljön kommer att påverkas positivt genom minskat antal resor och minskad pappersförbrukning och materiel. Folkhälsan främjas genom den ökade tillgängligheten på webben för barn och ungdomar i främjandet av psykisk hälsa. Rent medicinskt innebär den ökade tillgängligheten förhoppningsvis fler besök vilket innebär större möjligheter i bekämpandet av tonårsgraviditeter och STI.

3 3 Projektet har haft dessa områden som grundfokus, framförallt med tanke på att unga medborgare i sig är försakade av landstinget. Det finns stora risker för de ungdomar som inte har konkreta behov av psykisk eller fysisk karaktär men som hamnar i en riskzon om inget preventivt sker i rätt tid eller om resurserna till ungdomsmottagningarna inte ökar. Effektmål Att den virtuella ungdomsmottagningen ska besökas av 30 % fler individer än den fysiska ungdomsmottagningen. Utvärdering ska ske via inloggning på hemsidan. Att 30 % av besökarna på den virtuella ungdomsmottagningen ska var pojkar. Utvärdering ska ske via inloggning på hemsidan. Dessa mål har dock aldrig kunnat mätas på grund av att vi inte har fått möjlighet att testa vår sida i skarp drift. Sidan finns bara tillgänglig i vårt fullskalelab och kan inte nås utan en inloggning. Projektmål Målet med den virtuella ungdomsmottagningen är att ge ungdomar mellan år en plats för vägledning och stöd i sin strävan mot en egen identitet i sociala relationer. Etappmål 1 Att under det första året bygga upp strukturen kring en IT-baserad mötesplats som erbjuder ungdomar vägledning till att hitta sin identitet i sociala relationer Etappmål 2 Att under andra och tredje året utveckla och öppna den IT-baserade mötesplatsen med befintliga resurser för vägledning av ungdomar till att hitta sin identitet i sociala relationer. Eftersom målet hela tiden har varit att främja den psykiska hälsan och tillgängligheten bland våra ungdomar, så finns det förhoppningar att kunna nå ut till en bredare massa. Att endast kunna kommunicera med en ungdomsmottagning på de få tider på dygnet som telefontiden är öppen skapar inte någon god tillgänglighet. I en undersökning från BRIS (BRIS rapporten 2011) framkommer att sedan de öppnade mejloch chattfunktioner så har de nått ut till nya grupper av ungdomar som annars inte skulle ha valt att kontakta dem. Efter tre års verksamhet utgör BRIS mejl och chatt 44 % av all inkommande kommunikation, fördelat på 31 % mejl och 13 % chatt. Det totala antalet kontakter under 2010 var vilket var en ökning på nästan 10 % sedan Det kan inte vara en överdrift att tro att detta scenario inte skulle kunna inträffa på våra ungdomsmottagningar om vi väljer att införa en sådan lösning på att kunna kommunicera med våra ungdomar. Ett viktigt mål är att fånga in fler killar/pojkar till våra ungdomsmottagningar. Det finns svårigheter i att bringa klarhet i om man verkligen fångar rätt målgrupp, då hemsidan inte kunnat gå i skarp drift ännu. Vår strävan har varit att kunna nå ut till ungdomar som tidigare inte vänt sig till en ungdomsmottagning. Under projekttiden har vi dock kunnat vända oss till den tänkta målgruppen med en bra spridning. En åldersgrupp som vi dock inte har lyckats få några synpunkter ifrån är tjejer och killar mellan år.

4 4 Statistiken från den nationella visar att sedan introduktionen för snart drygt tre år sedan, utgör antalet manliga besökare cirka 30 %. Blekinges ungdomar har också hittat till den nationella sidan. Från starten fram till den 15 oktober 2010 var fördelningen av antalet besök från Blekinge följande: Olofström Sölvesborg Karlshamn Ronneby Karlskrona Att Olofström har så många besök trots antalet ungdomar i kommunen är färre än i övriga kommuner är en intressant iakttagelse. Statistik från Region Blekinge för år 2009 visar på följande fördelning mellan åldersgrupperna och kön i Blekinge: Ålder Män Kvinnor Totalt Summa Delprojektets mål att bygga en ändamålsenlig hemsida är uppnått men det återstår flera funktioner som är avhängiga landstingets utveckling av andra digitala medborgartjänster. Eftersom dessa ännu inte är i bruk, har testerna av den virtuella ungdomsmottagningen inte kunnat göras i detta sammanhang. Testerna har skett i begränsad skala, se nedan. Aktiviteter enligt beslutad tid- och aktivitetsplan Aktivitetsplan 2008: Aktiviteterna under hösten och vintern 2008 var inriktade på möten med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) kring samarbetet med att bygga hemsidan. Möten skedde med personal från landstingets informationsenhet för klargöranden kring landstingets policy för nya hemsidor. Regelbunden kontakt med IT enheten kring metoderna för byggandet av webbplatsen i relation till direktiven från informationsavdelningen. Fokus låg på att försöka komma fram till vilken

5 5 plattform den virtuella ungdomsmottagningen skulle skapas på. Huvudaktiviteterna var innehåll och funktioner utifrån nya beroenden och direktiv från informationsavdelningen. Aktivitetsplan 2009: Det huvudsakliga målet för 2009 var att hemsidan skulle vara lanserad till hösten/vintern 2009, vilket var på väg att uppfyllas. Behovsanalys av funktioner och resurser gjordes med mål att vara klart till 17 juni Våren/sommaren 2009 kom ett bakslag i och med att den virtuella ungdomsmottagningen ifrågasattes. En mindre analys av resurser och funktioner gjordes utifrån verksamhetens behov. En större enkätstudie bland ungdomar i målgruppen gjordes. En case-studie planerades att göras i samarbete med två teknikklasser på gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby, vilken startades i maj De tittade på behovet och gjorde en utvärdering av nödvändiga funktioner i den virtuella ungdomsmottagningen. Beroenden som låg utanför delprojektets möjliga påverkan ändrade tidsplanen. Det handlade om tekniska lösningar för lanseringen och om hemsidan skulle ligga internt eller externt. Under våren och sommaren 2009 startade arbetet via företaget Audiola tillsammans med ungdomar från Knut Hahn skolan med att arbeta fram en pappersprototyp till webben. Många möten hölls bl.a. med representanter från kommunala verksamheter som arbetar för ungdomar samt med ungdomsmottagningarna och divisionschefen. Fokusgruppträffar med ungdomar genomfördes flera gånger. Målet var att nå en varierande grupp ungdomar för att bli orienterad i vad som är viktigt i bygget av hemsidan. Anställningsstopp, svårigheter att få tag i en programmerare för byggandet av hemsidan, återkommande svårigheter med att få loss resurser från den befintliga verksamheten inom landstinget samt oklarheter om hemsidan skulle kunna byggas och testas i fullskalelabbet under projektets tidsram eller ej försenade delprojektet. Oklarheter om den virtuella ungdomsmottagningen skulle kunna vara en subdomän under www. ltblekinge.se eller och oklara beslut från styrgruppen ledde under 2009 till viss stagnation i delprojektet. Efter en lång och diskussionsfylld höst om plattformsval hölls ett möte med styrgruppen för webb och intranät i december Tidplanen har ständigt fått ändras och revideras på grund av oförutsedda händelser och nya direktiv som vi inte har kunnat påverka från projektets sida. Därmed har även innehållet i delprojektet förändrats i viss mån. Aktivitetsplan 2010: Delprojektet fick en ny ledare i januari Under våren återupptogs kontakterna med ungdomsmottagningarna i Blekinge för att gemensamt se hur arbetet skulle kunna gå vidare. Det ledde till ett antal informationsmöten och diskussioner. Fokus låg på vem som skulle bygga hemsidan och hur den skulle se ut. Besked gavs av styrgruppen för webb och intranät att plattformen skulle byggas i SiteVision, d.v.s. samma som landstingets plattform och att det skulle ske i samarbete med webbutvecklingsföretaget Pulsen. Arbetet genomfördes i samarbete med delprojektledaren för Forskningslabbet och landstingets informationsavdelning.

6 6 Ett ständigt återkommande problem har varit svårigheterna att få loss programmerarresurser från IT-enheten. Under 2010 genomfördes flera fokusgruppträffar med målgruppen. De har haft varierande ålder, kön, etnicitet och olika fysiska och psykiska förutsättningar. De har hjälpt oss att bli orienterade om vad som är viktigt för dem i en virtuell ungdomsmottagning. I mars 2010 genomfördes en första workshop kring form och design tillsammans med Pulsen, utvalda ungdomar i olika åldrar, medarbetare från ungdomsmottagningen, informationsavdelningens webbgrupp och personal från fältgruppen i Karlshamns kommun. För utvecklingen av en applikation till IPhone-telefoner började samarbetet med Karlskronaföretaget Aducce under hösten IPhone valdes utifrån den senaste statistiken på mobilmarknaden. En av funktionerna i applikationen var en så kallad nattknapp. En sådan finns sedan ett par år i drift i Stockholm inom ett projekt som drivs ideellt av före detta poliser. Idén bygger på att ungdomar som känner obehag att gå hem sent på kvällen själva ska kunna ringa upp ett speciellt gratisnummer för att ha något att tala med under promenaden. I vårt fall var det tänkt att länets nattvandrare skulle ta sig an denna samtalsuppgift, vilket de visat intresse för. Samtal fördes med projektledaren för nattknappen i Stockholm för att få tips och nya tankar. De hade vid det tillfället inte funderat på att göra deras tjänst som en applikation. Idén kom dock aldrig till genomförande för vår del eftersom företaget gick i konkurs. Nu finns nattknappen att ladda ner på Appstore! Aktivitetsplan 2011: Under vinter 2010/2011 har tester och utvärderingar gjorts med 40-talet ungdomar som ingått i fokusgrupperna vid olika skolor i länet, från mellanstadiet till högstadiet. Ungdomarna hade testat webbsidan utifrån innehåll, användbarhet och funktionalitet. Ungdomarna på Knut Hahnskolan som deltog i testet studerar själva programmering och utveckling av webbsidor. Genom deras kommentarer fick vi värdefulla tankar och synpunkter för att kunna göra hemsidan så användarvänlig och användbar som möjligt. Resultatet: Överlag blev det positiv feedback, att den var lättnavigerad, att innehållet var lagom omfattande och på rätt nivå i förhållande till den nationella sidan att hemsidan innehöll alldeles för lite bilder och att den därför upplevdes lite trist. Man föreslog att chatten skulle ha ett kösystem där det går att se hur många som chattar samtidigt och när det är ens tur. Ett axplock av elevkommentarerna: "- Jag testade att boka en tid, allt gick väldigt snabbt och var väldigt smidigt men, när jag väl hade skickat kom det bara fram Din anmälan har registrerats här skulle man kanske skriva lite om hur man får reda på sin tid osv. genom att kanske skriva, vi har nu godtagit din ansökan om att få träffa en barnmorska vi kommer att skicka ett mail/sms/ringa dig om när din tid är "- Nu när jag är inloggad så märkte jag att det var förvånansvärt lätt att komma åt allt. Kort sagt, det är lätt åtkomligt. Lättläst typsnitt" "- Snyggare navigation som inte är så tråkig. Den är för simpel och drar ner sidans betyg"

7 7 "- Under fliken För föräldrar har man fyllt hela sidan och detta ser bra ut! Då är både vänsterspalten, mitten och högerspalten fyllda med text och bilder vilket gör sidan roligare! Även under fliken Vilka jobbar här har ni lyckats att fylla upp sidan vilket är bra!" Under samma period testade vi även chatt och mail i realtid mellan några ungdomar och personal från en ungdomsmottagning. Det visade sig vara svårt att veta vem av ungdomarna som stod på tur att få svar. Personalen ville vara rättvis men hade svårt att få stöd för detta. De föreslog därför ett kösystem där det gick att se detta och där ungdomarna får veta hur många som chattar samtidigt och när det är deras tur. Det var på grund av detta svårt att hantera så många som 10 samtidiga användare. En kommentar: Hade varit bra om de som är inaktiva göms undan under tiden och sen dök fram igen Eftersom många av frågorna var likartade föreslogs en FAQ med de vanligaste frågorna på sidan. Personalen hänvisade frågorna om öppettider till webbsidan och mer allmänna frågor till tillsammans med information om den sidans innehåll. Det är viktigt att kunna dela upp ungdomarna på oss i personalen och eventuellt skicka över dem till någon med rätt kompetens Det bör framgå hur vår tystnadsplikt fungerar, att vi till exempel har anmälningsplikt om det finns tecken på brott eller så Det kom även fram önskemål om att ha färdigformulerade svar på vissa standardfrågor som gick att enkelt lyfta in i chattdialogen. Medarbetarna var positiva till att testa detta och nyfikna på hur det skulle kunna ske i skarp drift. Våren 2011 arrangerades två utbildningsdagar tillsammans med BRIS för personer från ungdomsmottagningen, polisen och kommunerna med syfte att öka förståelsen för fenomenet sociala medier. BRIS har en mångårig erfarenhet att arbeta med ungdomar på nätet. Det har hela tiden funnits en tanke med att informera andra yrkesgrupper om projektet och dess möjligheter. Utbildningen blev ett bra tillfälle till påverkan och spridning. Möjligheten att göra Den virtuella ungdomsmottagningen till en gemensam portal för all ungdomsverksamhet i länet diskuterades. Där skulle ungdomar snabbt kunna få information utan att behöva söka på flera ställen. Sidan kan delas av polisen, kommunernas fältsekreterare eller fritidsledare samt ungdomsmottagningarna. En ny medarbetare anställdes vid informationsenheten för att utveckla hemsidan till sin slutliga produkt. I juli beslutades det att gå vidare med att utveckla chattfunktionen med kösystem. Chatten ska vara öppen under vissa tider. En skiss har gjorts av hur informationen och funktionerna från den virtuella ungdomsmottagningen ska kunna överföras till ung-sidorna på landstingets hemsida. Kontaktuppgifterna ska ligga på kontaktkorten på medan annan information, länkar och funktioner ska ligga på

8 8 Under våren 2011 förberedde vi ungdomsmottagningarna på ett kommande övertagande av driften för hemsidan under beteckningen Ung i Blekinge, efter projektets slut. Under vårens slut och hösten 2011 fick vi tillgång till en ny medarbetare som jobbade med kontakten mot 1177.se och umo.se, för att ta reda på hur långt fram de nationella sidorna har kommit med sitt arbete men också för att kontrollera framtidsutsikterna för lanseringen av lokala möjligheter att interagera mot dem. Landstingets hemsida fick ett ansiktslyft och man förde över mycket av bumos material till landstingets egen sida. I led i arbetet med att lyfta in materialet på landstingets hemsida var att ta reda på ungdomarnas förfaranden hur de tar kontakt med vården och det skedde parallellt. Arbetet med det gjorde att det fanns en ambition att även lansera en ungdomsmottagning på facebook med en styrning till bumo för att öka möjligheterna med att nå ut till fler ungdomar. 4. Förestagskontakter Enera AB Audiola Aducce Appcorn Pulsen/Malmö Microsoft Telenor B3it Magnus Stentagg Delprojektledare virtuell ungdomsmottagning

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 Slutrapport för delprojekt Virtuellt hälsotorg 1. Sammanfattning Målet med delprojektet var att skapa en plattform

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 Slutrapport för delprojekt Nätbaserat lärande 1. Sammanfattning Målet med delprojektet Nätbaserat lärande var att

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Finsam, Växjö kommun. Tjejrutan. Slutrapport. Projektledare Åsa Edlund

Finsam, Växjö kommun. Tjejrutan. Slutrapport. Projektledare Åsa Edlund Finsam, Växjö kommun Tjejrutan Slutrapport ProjektledareÅsaEdlund Innehåll Finsam...3 Uppdraget...3 Målgrupp...5 Syfte...5 Mål...5 Arbetssätt...6 Förbyggandeochuppsökandeverksamhet...6 Aktiviteter...6

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer