Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,"

Transkript

1 1 Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, Sammanfattning Det övergripande syftet med en virtuell ungdomsmottagning är att främja barn och ungdomars psykiska hälsa och att lösa en del av sjukvårdens tillgänglighetsproblem med hjälp av tjänster i den nya tjänsteinfrastrukturen. Målet med delprojektet var att ta fram en plattform för interaktiv kommunikation mellan länets ungdomar och medarbetarna på våra ungdomsmottagningar i länet. En webbsida har byggts och testats under projekttiden och håller på att tas över för fortsatt drift av landstinget. Samtidigt har delprojektet lett till ett ökat samarbete mellan ungdomsmottagningarna, kommunernas fältgrupper/socialtjänst och närpolisen i Blekinge. 2. Nyskapande och innovativitet Den virtuella ungdomsmottagningen har blivit ifrågasatt, mycket beroende på att det samtidigt byggts upp en nationell hemsida, kallad umo.se, som ska möta ungdomars behov av en ungdomsmottagning på riksplanet. Under projektets tid har delprojektledaren tillsammans med en konsult tydligt kunna visa på skillnaden mellan den nationella umo.se och den tänkta virtuella ungdomsmottagningen i Blekinge. Den främsta skillnaden består i att den virtuella ungdomsmottagningen kommer att ha en unik möjlighet att på länsplanet kunna möta och leda ungdomar som söker sig till sin ungdomsmottagning via nätet genom att få en direkt kontakt med en person ute i verksamheten Nationella umo.se kan inte erbjuda denna direktkontakt med en fysisk professionell person, utan kan endast via mail hänvisa till närmaste ungdomsmottagning. Den virtuella ungdomsmottagningen har möjlighet att erbjuda både ett möte på nätet via chatt eller mail och erbjuda en möjlighet att själv kunna boka sin besökstid samtidigt som man kan hänvisa till en kontakt till en medarbetare på en av ungdomsmottagningarna i Blekinge. Detta i sig är tillräckligt unikt för att initiativet virtuell ungdomsmottagning ska kunna skörda stora framgångar även nationellt. Förhoppningarna finns att andra ungdomsmottagningar följer vårt exempel, eftersom behovet är enormt. Detta projektet är unikt i Sverige. Vi har under projekttiden skapat förutsättningar för att ungdomsmottagningen i Blekinge ska kunna arbeta vidare med hemsidan och forma den till en bra slutprodukt. Genom de funktioner som finns preseterade på sidan, finns det möjligheter för våra ungdomar att kunna ta kontakt med sin kontaktperson på ungdomsmottagningen på ett lättare och smidigare sätt än det traditionella telefonsystemet. Samarbetet mellan ungdomsmottagningen och övriga aktörer som arbetar med ungdomar har etablerats och här finns goda förutsättningar för ett bra sammarbete. En bra dialog har etablerats mellan Landstinget Blekinge, kommunerna i länet och Blekingepolisen, som inte hade kommit till stånd utan projektet. Tankar har funnits om en gemensam sattsning i Blekinge för våra ungdomar. Där webbsidan kan vara startskottet i ett sådant sammarbete.

2 2 3. Projektbeskrivning, uppfyllelse av syfte, mål och målgrupp Syfte Det övergripande syftet med delprojektet Virtuell ungdomsmottagning är att påvisa kombinationen mellan å ena sidan sjukvårdens tillgänglighetsproblem och möjligheterna med den nya tjänsteinfrastrukturen och därigenom främja barn och ungdomars psykiska hälsa. Bakgrund Vi vet idag att det är begränsad tillgänglighet till ungdomsmottagningarna i länet. Ambitionen finns att bredda tillgängligheten till Internet så att telefon- och mottagningsbesök inte utgör den enda kontaktmöjligheten. Internet ska vara ett naturligt och självklart alternativ. Ser man till utvecklingen av den breda problematik som berör ungdomarna i Sverige så är behovet stort av en professionell hemsida med möjlig till personlig kontakt på webben, för att möta den samtid vi lever i och den arena där våra ungdomar tillbringar majoriteten av sin tid när de kommunicerar med andra. Vi vet att ungdomar är i behov av både psykologiskt och kurativt stöd förutom ett vanligt identitetsstärkande. Ett nytt tänkande behövs för att fånga just denna målgrupp. Barn och ungdomars psykiska ohälsa är ett folkhälsoproblem som blivit ett fokusområde. År 2008 initierade Socialstyrelsen en utökning av det förebyggande arbete inom detta område. Målet i delprojektet har varit att etablera en webbsida där ungdomsmottagningarna i Blekinge tillsammans med kommuner och övriga intressenter ska kunna öka tillgängligheten för ungdomar gentemot myndigheter och offentlig verksamhet. Navet i detta skulle kunna utgöras av ungdomsmottagningarna i samarbete med socialtjänsten och polisen. Målet är att erbjuda ungdomarna tjänster och kontaktmöjligheter med personal via en chatt, skapa förutsättningar för att det ska gå att mejla till myndigheterna, tidbokning, länkar, FAQ etc. Målet med den Virtuella ungdomsmottagningen är att ge ungdomar mellan år vägledning och stöd i sin strävan mot en egen identitet i sina sociala relationer. Siktet har under hela projekttiden varit inställt på att skapa förutsättningar för att bli öppen för flera sätt att kommunicera för våra ungdomar. Vi har inte haft som mål att göra en kopia på den nationella sidan, utan fokus har varit på att bli ett komplement till den. Inriktningen har varit på att lyfta det lokala och förmedla vad vi i Blekinge har att erbjuda i form av stöd, hjälp och rådgivning. Statistik framtagen av ungdomsmottagningarna visar att det endast är 11 % av besökarna som utgörs av män. Detta är en siffra som vi hoppas kunna öka med hjälp av den virtuella ungdomsmottagningen. Delprojektets essens är en jämställdhetsfråga, eftersom det bl.a riktar sig till pojkar och unga män. Integration och mångfald är också ett nyckelord och en naturlig del av den virtuella ungdomsmottaningen. Miljön kommer att påverkas positivt genom minskat antal resor och minskad pappersförbrukning och materiel. Folkhälsan främjas genom den ökade tillgängligheten på webben för barn och ungdomar i främjandet av psykisk hälsa. Rent medicinskt innebär den ökade tillgängligheten förhoppningsvis fler besök vilket innebär större möjligheter i bekämpandet av tonårsgraviditeter och STI.

3 3 Projektet har haft dessa områden som grundfokus, framförallt med tanke på att unga medborgare i sig är försakade av landstinget. Det finns stora risker för de ungdomar som inte har konkreta behov av psykisk eller fysisk karaktär men som hamnar i en riskzon om inget preventivt sker i rätt tid eller om resurserna till ungdomsmottagningarna inte ökar. Effektmål Att den virtuella ungdomsmottagningen ska besökas av 30 % fler individer än den fysiska ungdomsmottagningen. Utvärdering ska ske via inloggning på hemsidan. Att 30 % av besökarna på den virtuella ungdomsmottagningen ska var pojkar. Utvärdering ska ske via inloggning på hemsidan. Dessa mål har dock aldrig kunnat mätas på grund av att vi inte har fått möjlighet att testa vår sida i skarp drift. Sidan finns bara tillgänglig i vårt fullskalelab och kan inte nås utan en inloggning. Projektmål Målet med den virtuella ungdomsmottagningen är att ge ungdomar mellan år en plats för vägledning och stöd i sin strävan mot en egen identitet i sociala relationer. Etappmål 1 Att under det första året bygga upp strukturen kring en IT-baserad mötesplats som erbjuder ungdomar vägledning till att hitta sin identitet i sociala relationer Etappmål 2 Att under andra och tredje året utveckla och öppna den IT-baserade mötesplatsen med befintliga resurser för vägledning av ungdomar till att hitta sin identitet i sociala relationer. Eftersom målet hela tiden har varit att främja den psykiska hälsan och tillgängligheten bland våra ungdomar, så finns det förhoppningar att kunna nå ut till en bredare massa. Att endast kunna kommunicera med en ungdomsmottagning på de få tider på dygnet som telefontiden är öppen skapar inte någon god tillgänglighet. I en undersökning från BRIS (BRIS rapporten 2011) framkommer att sedan de öppnade mejloch chattfunktioner så har de nått ut till nya grupper av ungdomar som annars inte skulle ha valt att kontakta dem. Efter tre års verksamhet utgör BRIS mejl och chatt 44 % av all inkommande kommunikation, fördelat på 31 % mejl och 13 % chatt. Det totala antalet kontakter under 2010 var vilket var en ökning på nästan 10 % sedan Det kan inte vara en överdrift att tro att detta scenario inte skulle kunna inträffa på våra ungdomsmottagningar om vi väljer att införa en sådan lösning på att kunna kommunicera med våra ungdomar. Ett viktigt mål är att fånga in fler killar/pojkar till våra ungdomsmottagningar. Det finns svårigheter i att bringa klarhet i om man verkligen fångar rätt målgrupp, då hemsidan inte kunnat gå i skarp drift ännu. Vår strävan har varit att kunna nå ut till ungdomar som tidigare inte vänt sig till en ungdomsmottagning. Under projekttiden har vi dock kunnat vända oss till den tänkta målgruppen med en bra spridning. En åldersgrupp som vi dock inte har lyckats få några synpunkter ifrån är tjejer och killar mellan år.

4 4 Statistiken från den nationella visar att sedan introduktionen för snart drygt tre år sedan, utgör antalet manliga besökare cirka 30 %. Blekinges ungdomar har också hittat till den nationella sidan. Från starten fram till den 15 oktober 2010 var fördelningen av antalet besök från Blekinge följande: Olofström Sölvesborg Karlshamn Ronneby Karlskrona Att Olofström har så många besök trots antalet ungdomar i kommunen är färre än i övriga kommuner är en intressant iakttagelse. Statistik från Region Blekinge för år 2009 visar på följande fördelning mellan åldersgrupperna och kön i Blekinge: Ålder Män Kvinnor Totalt Summa Delprojektets mål att bygga en ändamålsenlig hemsida är uppnått men det återstår flera funktioner som är avhängiga landstingets utveckling av andra digitala medborgartjänster. Eftersom dessa ännu inte är i bruk, har testerna av den virtuella ungdomsmottagningen inte kunnat göras i detta sammanhang. Testerna har skett i begränsad skala, se nedan. Aktiviteter enligt beslutad tid- och aktivitetsplan Aktivitetsplan 2008: Aktiviteterna under hösten och vintern 2008 var inriktade på möten med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) kring samarbetet med att bygga hemsidan. Möten skedde med personal från landstingets informationsenhet för klargöranden kring landstingets policy för nya hemsidor. Regelbunden kontakt med IT enheten kring metoderna för byggandet av webbplatsen i relation till direktiven från informationsavdelningen. Fokus låg på att försöka komma fram till vilken

5 5 plattform den virtuella ungdomsmottagningen skulle skapas på. Huvudaktiviteterna var innehåll och funktioner utifrån nya beroenden och direktiv från informationsavdelningen. Aktivitetsplan 2009: Det huvudsakliga målet för 2009 var att hemsidan skulle vara lanserad till hösten/vintern 2009, vilket var på väg att uppfyllas. Behovsanalys av funktioner och resurser gjordes med mål att vara klart till 17 juni Våren/sommaren 2009 kom ett bakslag i och med att den virtuella ungdomsmottagningen ifrågasattes. En mindre analys av resurser och funktioner gjordes utifrån verksamhetens behov. En större enkätstudie bland ungdomar i målgruppen gjordes. En case-studie planerades att göras i samarbete med två teknikklasser på gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby, vilken startades i maj De tittade på behovet och gjorde en utvärdering av nödvändiga funktioner i den virtuella ungdomsmottagningen. Beroenden som låg utanför delprojektets möjliga påverkan ändrade tidsplanen. Det handlade om tekniska lösningar för lanseringen och om hemsidan skulle ligga internt eller externt. Under våren och sommaren 2009 startade arbetet via företaget Audiola tillsammans med ungdomar från Knut Hahn skolan med att arbeta fram en pappersprototyp till webben. Många möten hölls bl.a. med representanter från kommunala verksamheter som arbetar för ungdomar samt med ungdomsmottagningarna och divisionschefen. Fokusgruppträffar med ungdomar genomfördes flera gånger. Målet var att nå en varierande grupp ungdomar för att bli orienterad i vad som är viktigt i bygget av hemsidan. Anställningsstopp, svårigheter att få tag i en programmerare för byggandet av hemsidan, återkommande svårigheter med att få loss resurser från den befintliga verksamheten inom landstinget samt oklarheter om hemsidan skulle kunna byggas och testas i fullskalelabbet under projektets tidsram eller ej försenade delprojektet. Oklarheter om den virtuella ungdomsmottagningen skulle kunna vara en subdomän under www. ltblekinge.se eller och oklara beslut från styrgruppen ledde under 2009 till viss stagnation i delprojektet. Efter en lång och diskussionsfylld höst om plattformsval hölls ett möte med styrgruppen för webb och intranät i december Tidplanen har ständigt fått ändras och revideras på grund av oförutsedda händelser och nya direktiv som vi inte har kunnat påverka från projektets sida. Därmed har även innehållet i delprojektet förändrats i viss mån. Aktivitetsplan 2010: Delprojektet fick en ny ledare i januari Under våren återupptogs kontakterna med ungdomsmottagningarna i Blekinge för att gemensamt se hur arbetet skulle kunna gå vidare. Det ledde till ett antal informationsmöten och diskussioner. Fokus låg på vem som skulle bygga hemsidan och hur den skulle se ut. Besked gavs av styrgruppen för webb och intranät att plattformen skulle byggas i SiteVision, d.v.s. samma som landstingets plattform och att det skulle ske i samarbete med webbutvecklingsföretaget Pulsen. Arbetet genomfördes i samarbete med delprojektledaren för Forskningslabbet och landstingets informationsavdelning.

6 6 Ett ständigt återkommande problem har varit svårigheterna att få loss programmerarresurser från IT-enheten. Under 2010 genomfördes flera fokusgruppträffar med målgruppen. De har haft varierande ålder, kön, etnicitet och olika fysiska och psykiska förutsättningar. De har hjälpt oss att bli orienterade om vad som är viktigt för dem i en virtuell ungdomsmottagning. I mars 2010 genomfördes en första workshop kring form och design tillsammans med Pulsen, utvalda ungdomar i olika åldrar, medarbetare från ungdomsmottagningen, informationsavdelningens webbgrupp och personal från fältgruppen i Karlshamns kommun. För utvecklingen av en applikation till IPhone-telefoner började samarbetet med Karlskronaföretaget Aducce under hösten IPhone valdes utifrån den senaste statistiken på mobilmarknaden. En av funktionerna i applikationen var en så kallad nattknapp. En sådan finns sedan ett par år i drift i Stockholm inom ett projekt som drivs ideellt av före detta poliser. Idén bygger på att ungdomar som känner obehag att gå hem sent på kvällen själva ska kunna ringa upp ett speciellt gratisnummer för att ha något att tala med under promenaden. I vårt fall var det tänkt att länets nattvandrare skulle ta sig an denna samtalsuppgift, vilket de visat intresse för. Samtal fördes med projektledaren för nattknappen i Stockholm för att få tips och nya tankar. De hade vid det tillfället inte funderat på att göra deras tjänst som en applikation. Idén kom dock aldrig till genomförande för vår del eftersom företaget gick i konkurs. Nu finns nattknappen att ladda ner på Appstore! Aktivitetsplan 2011: Under vinter 2010/2011 har tester och utvärderingar gjorts med 40-talet ungdomar som ingått i fokusgrupperna vid olika skolor i länet, från mellanstadiet till högstadiet. Ungdomarna hade testat webbsidan utifrån innehåll, användbarhet och funktionalitet. Ungdomarna på Knut Hahnskolan som deltog i testet studerar själva programmering och utveckling av webbsidor. Genom deras kommentarer fick vi värdefulla tankar och synpunkter för att kunna göra hemsidan så användarvänlig och användbar som möjligt. Resultatet: Överlag blev det positiv feedback, att den var lättnavigerad, att innehållet var lagom omfattande och på rätt nivå i förhållande till den nationella sidan att hemsidan innehöll alldeles för lite bilder och att den därför upplevdes lite trist. Man föreslog att chatten skulle ha ett kösystem där det går att se hur många som chattar samtidigt och när det är ens tur. Ett axplock av elevkommentarerna: "- Jag testade att boka en tid, allt gick väldigt snabbt och var väldigt smidigt men, när jag väl hade skickat kom det bara fram Din anmälan har registrerats här skulle man kanske skriva lite om hur man får reda på sin tid osv. genom att kanske skriva, vi har nu godtagit din ansökan om att få träffa en barnmorska vi kommer att skicka ett mail/sms/ringa dig om när din tid är "- Nu när jag är inloggad så märkte jag att det var förvånansvärt lätt att komma åt allt. Kort sagt, det är lätt åtkomligt. Lättläst typsnitt" "- Snyggare navigation som inte är så tråkig. Den är för simpel och drar ner sidans betyg"

7 7 "- Under fliken För föräldrar har man fyllt hela sidan och detta ser bra ut! Då är både vänsterspalten, mitten och högerspalten fyllda med text och bilder vilket gör sidan roligare! Även under fliken Vilka jobbar här har ni lyckats att fylla upp sidan vilket är bra!" Under samma period testade vi även chatt och mail i realtid mellan några ungdomar och personal från en ungdomsmottagning. Det visade sig vara svårt att veta vem av ungdomarna som stod på tur att få svar. Personalen ville vara rättvis men hade svårt att få stöd för detta. De föreslog därför ett kösystem där det gick att se detta och där ungdomarna får veta hur många som chattar samtidigt och när det är deras tur. Det var på grund av detta svårt att hantera så många som 10 samtidiga användare. En kommentar: Hade varit bra om de som är inaktiva göms undan under tiden och sen dök fram igen Eftersom många av frågorna var likartade föreslogs en FAQ med de vanligaste frågorna på sidan. Personalen hänvisade frågorna om öppettider till webbsidan och mer allmänna frågor till tillsammans med information om den sidans innehåll. Det är viktigt att kunna dela upp ungdomarna på oss i personalen och eventuellt skicka över dem till någon med rätt kompetens Det bör framgå hur vår tystnadsplikt fungerar, att vi till exempel har anmälningsplikt om det finns tecken på brott eller så Det kom även fram önskemål om att ha färdigformulerade svar på vissa standardfrågor som gick att enkelt lyfta in i chattdialogen. Medarbetarna var positiva till att testa detta och nyfikna på hur det skulle kunna ske i skarp drift. Våren 2011 arrangerades två utbildningsdagar tillsammans med BRIS för personer från ungdomsmottagningen, polisen och kommunerna med syfte att öka förståelsen för fenomenet sociala medier. BRIS har en mångårig erfarenhet att arbeta med ungdomar på nätet. Det har hela tiden funnits en tanke med att informera andra yrkesgrupper om projektet och dess möjligheter. Utbildningen blev ett bra tillfälle till påverkan och spridning. Möjligheten att göra Den virtuella ungdomsmottagningen till en gemensam portal för all ungdomsverksamhet i länet diskuterades. Där skulle ungdomar snabbt kunna få information utan att behöva söka på flera ställen. Sidan kan delas av polisen, kommunernas fältsekreterare eller fritidsledare samt ungdomsmottagningarna. En ny medarbetare anställdes vid informationsenheten för att utveckla hemsidan till sin slutliga produkt. I juli beslutades det att gå vidare med att utveckla chattfunktionen med kösystem. Chatten ska vara öppen under vissa tider. En skiss har gjorts av hur informationen och funktionerna från den virtuella ungdomsmottagningen ska kunna överföras till ung-sidorna på landstingets hemsida. Kontaktuppgifterna ska ligga på kontaktkorten på medan annan information, länkar och funktioner ska ligga på

8 8 Under våren 2011 förberedde vi ungdomsmottagningarna på ett kommande övertagande av driften för hemsidan under beteckningen Ung i Blekinge, efter projektets slut. Under vårens slut och hösten 2011 fick vi tillgång till en ny medarbetare som jobbade med kontakten mot 1177.se och umo.se, för att ta reda på hur långt fram de nationella sidorna har kommit med sitt arbete men också för att kontrollera framtidsutsikterna för lanseringen av lokala möjligheter att interagera mot dem. Landstingets hemsida fick ett ansiktslyft och man förde över mycket av bumos material till landstingets egen sida. I led i arbetet med att lyfta in materialet på landstingets hemsida var att ta reda på ungdomarnas förfaranden hur de tar kontakt med vården och det skedde parallellt. Arbetet med det gjorde att det fanns en ambition att även lansera en ungdomsmottagning på facebook med en styrning till bumo för att öka möjligheterna med att nå ut till fler ungdomar. 4. Förestagskontakter Enera AB Audiola Aducce Appcorn Pulsen/Malmö Microsoft Telenor B3it Magnus Stentagg Delprojektledare virtuell ungdomsmottagning

Chatta med socialrådgivningen, socialtjänsten mer tillgänglig för invånarna. Alexandra Göransson, Stockholms stad

Chatta med socialrådgivningen, socialtjänsten mer tillgänglig för invånarna. Alexandra Göransson, Stockholms stad Chatta med socialrådgivningen, socialtjänsten mer tillgänglig för invånarna Alexandra Göransson, Stockholms stad Bakgrund Sedan våren 2013 har Stockholms stad tjänsten Socialrådgivning på nätet (stockholm.se/socialradgivning),

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan 213-2-1 Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Stärka ungas organisering

Stärka ungas organisering Sida 1 (7) [2016-04-21] Projektplan stockholm.se Sida 2 (7) Innehåll Innehåll 2 1 Projektets bakgrund och syfte 3 2 Mål 4 2.1 Effektmål 4 2.2 Projektmål 4 3 Projektbeskrivning och avgränsningar 4 3.1 Beskrivning

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-11-30 Dnr 1101863 1 (7) Regionstyrelsen Slutrapport från beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor 2012 Ordförandens

Läs mer

Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014

Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning samt bedömningskriterier som

Läs mer

Lärande utvärdering i praktiken

Lärande utvärdering i praktiken Lärande utvärdering i praktiken De flesta anser att de känner till begreppet lärande utvärdering Känner aktörerna till begreppet lärande utvärdering? Vad är lärande utvärdering enligt de intervjuade? Tillvarata

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-20 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-04 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Modellområde 2011-03-09. Information, vägledning och rådgivning till barn/unga och föräldrar via internet

Modellområde 2011-03-09. Information, vägledning och rådgivning till barn/unga och föräldrar via internet Modellområde 2011-03-09 Information, vägledning och rådgivning till barn/unga och föräldrar via internet Modellområde 2011-03-09 Information, vägledning och rådgivning till barn/unga och föräldrar via

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Cannabisförebyggande. insats. Projektplan januari stockholm.se

Cannabisförebyggande. insats. Projektplan januari stockholm.se Cannabisförebyggande insats Projektplan januari 2014 stockholm.se 2 (9) Projekt: {Projektnamn} Författare: Lotta Ströman Version: 1 Dnr: 18-14-1.2.6. Förvaltning/avdelning: Socialtjänst och fritid Fastställd

Läs mer

Utvärdering Vasa Gymnastik HT 16. Författare: Carl Planthaber

Utvärdering Vasa Gymnastik HT 16. Författare: Carl Planthaber Utvärdering Vasa Gymnastik HT 16 Författare: Carl Planthaber 1 Inledning Föreningen Vasa Gymnastik har under terminen haft fem aktiva grupper med barn mellan åldrarna 6 och 12 år. Under terminen har föreningen

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Klara besked -bra information

Klara besked -bra information Klara besked -bra information Webbpolicy 2002 Vi är en öppen organisation som arbetar i allmänhetens tjänst, på allmänhetens uppdrag och med allmänhetens pengar. Idag är det en självklarhet att alla landsting

Läs mer

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE innocare För EU projektet Innocare handlade det om att ge sig ut på oplöjd mark och börja skapa något nytt. Mänskliga möten Innovativ teknik Trygghet i hemmet Ledorden i rubriken speglar

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Bättre webb för barn och unga!

Bättre webb för barn och unga! Bättre webb för barn och unga! Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning

Läs mer

DIVISION Närsjukvård

DIVISION Närsjukvård Att fråga om våld i nära relation Begreppet våld i nära relation Våld i nära relation innefattar allt våld som inträffar inom familjen eller av någon som man står i beroendeställning till eller någon man

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 I detta dokument beskrivs aktiviteter där vi ska kunna följa processer med arbetet med de horisontella skallkraven från ESF inom Plug

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

otrygg, kränkt eller hotad

otrygg, kränkt eller hotad Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att

Läs mer

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) Projektplan NGL, fokusprojekt C.6 Arbetsmiljö för lärare i nätbaserad undervisning Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 2 (10) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Individuell plan enligt LSS

Individuell plan enligt LSS Individuell plan enligt LSS Blekinge län 2005 2006:1 2 Förord Individuell plan enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är ett sätt att underlätta samverkan på den enskildes

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

tre år tre projekt för god uppväxt i nynäshamn

tre år tre projekt för god uppväxt i nynäshamn tre år tre projekt för god uppväxt i nynäshamn Foto: Scandinav bildbyrå Alla barn och ungdomar är värda bra uppväxtvillkor. Därför genomförde Nynäshamns kommun tre stora satsningar 2012 2015. Projekten

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 Slutrapport för delprojekt Nätbaserat lärande 1. Sammanfattning Målet med delprojektet Nätbaserat lärande var att

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014

Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014 Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014 stockholm.se Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen Projektplan 2 (8) Projekt: Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen Författare:

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Handlingsplan inom området psykisk hälsa i samverkan mellan kommunerna i norra Örebro län och Region Örebro län

Handlingsplan inom området psykisk hälsa i samverkan mellan kommunerna i norra Örebro län och Region Örebro län ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS OCH SOCIALA UTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20171114 8 (20) Bos 119 Dnr KS 0038/2017 Handlingsplan inom området psykisk hälsa i samverkan

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Drift och underhåll av kommunens webbsida

Drift och underhåll av kommunens webbsida Drift och underhåll av kommunens webbsida Granskningsrapport Tingsryds kommun KPMG AB 2017-06-26 Antal sidor 10 Antal bilagor 0 Granskningsrapport Drift och underhåll av kommunens webbsida.docx Tingsryds

Läs mer

samverkan motivera agerar

samverkan motivera agerar NLL-2015-09 SAM syftar till att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i Norrbotten. SAM är en arbetsmodell som syftar till ökad förståelse, kompetens och samverkan rörande barn och

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Chattar, bloggar,

Läs mer

Projekt Graningeskolan

Projekt Graningeskolan Förstudie Projekt Graningeskolan Projektnummer: 11-017-030 1/5 Index 1. Bakgrund... 3 2. Förstudien... 3 3. Målsättningar & Resultat... 3 4. Mätbara resultat... 4 5. Kostnader... 4 6. Slutsatser... 4 7.

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Uppföljning av projektet familjecoacher

Uppföljning av projektet familjecoacher Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-11-05 SN 2012.0047 Handläggare: Unni Johansson, 22. socialkansliet Socialnämnden Uppföljning av projektet familjecoacher Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen och

Läs mer

Statliga satsningar Ungdomsmottagningar

Statliga satsningar Ungdomsmottagningar Primärvårdsförvaltning -10-06 Ärendenummer: Primärvårdsstab RosMarie Nilsson Dokumentnummer: Till Presidiet för Nämnden för primärvård och folktandvård Statliga satsningar Ungdomsmottagningar Bakgrund

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Kommunala fritidsledare online. Av: Jens Eriksson, koordinator Skarpnäcks folkhögskola

Kommunala fritidsledare online. Av: Jens Eriksson, koordinator Skarpnäcks folkhögskola Kommunala fritidsledare online Av: Jens Eriksson, koordinator Skarpnäcks folkhögskola jens@fritidsledarskap.se IT-vanor 85 % av befolkningen har tillgång till bredband i hemmet (Svenskarna och Internet

Läs mer

Kommunala fritidsledare online. Av: Jens Eriksson, koordinator Skarpnäcks folkhögskola jens@fritidsledarskap.se

Kommunala fritidsledare online. Av: Jens Eriksson, koordinator Skarpnäcks folkhögskola jens@fritidsledarskap.se Kommunala fritidsledare online Av: Jens Eriksson, koordinator Skarpnäcks folkhögskola jens@fritidsledarskap.se IT-vanor 85 % av befolkningen har tillgång till bredband i hemmet (Svenskarna och Internet

Läs mer

Projektplan. (Pensionär, Polis, Ungdom)

Projektplan. (Pensionär, Polis, Ungdom) Projektplan (Pensionär, Polis, Ungdom) 1 Bakgrund: Under min uppväxt har jag sett att ungdomarnas syn på polis och pensionärer ofta varit negativ. Många har haft en bild av polisen som inte alltid stämt

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Att skapa en mobil webbplats

Att skapa en mobil webbplats Att skapa en mobil webbplats Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Örebro län 2012-12-11 Jimmy Olsson jimmy.olsson@sv.se 073-5347316 2. Projektets syfte Användandet av applikationer och mobila webbplatser

Läs mer

Genomlysning av webbinfo för unga

Genomlysning av webbinfo för unga Genomlysning av webbinfo för unga Presentation för Psynkprojektet Ylva Bodén 27 januari 2015 2 Tre studier om unga och nätet UNGA OCH PSYKISK HÄLSA PÅ NÄTET Hur unga 15-20 år använder nätet när de mår

Läs mer

1. Har stimulansmedel använts/intecknats för ökad bemanning? 1 a. Inom vilka yrkeskategorier har ni ökat bemanningen? Ange antal årsarbetare.

1. Har stimulansmedel använts/intecknats för ökad bemanning? 1 a. Inom vilka yrkeskategorier har ni ökat bemanningen? Ange antal årsarbetare. Enkät 3 A. Satsning på ungdomsmottagningar Under 2016 har ert län tagit del av stimulansmedel för satsningar på ungdomsmottagningars arbete med psykisk hälsa. I den här enkäten redovisar ni hur medlen

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Att anmäla oro för barn

Att anmäla oro för barn Att anmäla oro för barn Reviderad 2017-10-09 Alla som arbetar med barn har en avgörande roll i att uppmärksamma barn som kan behöva samhällets stöd eller skydd. Att göra en anmälan kan kännas svårt liksom

Läs mer

Slutrapport för kommunikationsplattform på Internet för förskolan

Slutrapport för kommunikationsplattform på Internet för förskolan Slutrapport för kommunikationsplattform på Internet för förskolan Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet sid 1/6 Besökadress:, Järnvägsgatan 12 Tel: 0520-65 97 00 Fax: 0520-65 18 36 E-post:bildningsforvaltningen@lillaedet.se

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Projektansökan för utveckling/anpassning av Hagsätra fritidsgårds café för åldersgruppen år.

Projektansökan för utveckling/anpassning av Hagsätra fritidsgårds café för åldersgruppen år. Bilaga 1 Projektansökan för utveckling/anpassning av Hagsätra fritidsgårds café för åldersgruppen 16 19 år. Bakgrund Behovet och efterfrågan av ett ungdomscafé har funnits under många år. Frågan har aktualiserats

Läs mer

Projektbeskrivning Lugn och trygg natt

Projektbeskrivning Lugn och trygg natt Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument Namn på projekt Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Tydligare beskrivning av dokumentets

Läs mer

Sveriges bästa kommunwebb

Sveriges bästa kommunwebb Sveriges bästa kommunwebb Pontus Marie Enköpings kommun Ligger mellan Stockholm, Uppsala och Västerås Känd för sin slogan: Sveriges närmaste stad 42 000 invånare och 3 000 medarbetare Jämförbar med Borlänge,

Läs mer

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd

Läs mer

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Denna manual har tagits fram som ett komplement till ansökningshandlingarna om bidrag för insatser mot hiv/sti. För att er ansökan ska kunna behandlas

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

Slutrapport för Internetfonden

Slutrapport för Internetfonden Slutrapport för Internetfonden Webbprogrammering i matematik och fysikundervisning Mikael Tylmad mikael@roboro.se Fredrik Atmer fredrik.atmer@gmail.com Ella Kai-Larsen e@k-l.se 10 april 2014 http://www.profyma.se/

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

Första linjen unga, Karlstadsområdet

Första linjen unga, Karlstadsområdet Första linjen unga, Karlstadsområdet Forshaga kommun, Grums kommun, Hammarö kommun, Karlstads kommun, Kils kommun, Landstinget i Värmland För barn och unga 6-20 år Vad är första linjen för barn och unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2013 Fler fick jobb. Av samtliga som var inskrivna vid länets Arbetsförmedlingar påbörjade under maj 1 063 personer någon form av arbete,

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer