Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,"

Transkript

1 1 Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, Sammanfattning Det övergripande syftet med en virtuell ungdomsmottagning är att främja barn och ungdomars psykiska hälsa och att lösa en del av sjukvårdens tillgänglighetsproblem med hjälp av tjänster i den nya tjänsteinfrastrukturen. Målet med delprojektet var att ta fram en plattform för interaktiv kommunikation mellan länets ungdomar och medarbetarna på våra ungdomsmottagningar i länet. En webbsida har byggts och testats under projekttiden och håller på att tas över för fortsatt drift av landstinget. Samtidigt har delprojektet lett till ett ökat samarbete mellan ungdomsmottagningarna, kommunernas fältgrupper/socialtjänst och närpolisen i Blekinge. 2. Nyskapande och innovativitet Den virtuella ungdomsmottagningen har blivit ifrågasatt, mycket beroende på att det samtidigt byggts upp en nationell hemsida, kallad umo.se, som ska möta ungdomars behov av en ungdomsmottagning på riksplanet. Under projektets tid har delprojektledaren tillsammans med en konsult tydligt kunna visa på skillnaden mellan den nationella umo.se och den tänkta virtuella ungdomsmottagningen i Blekinge. Den främsta skillnaden består i att den virtuella ungdomsmottagningen kommer att ha en unik möjlighet att på länsplanet kunna möta och leda ungdomar som söker sig till sin ungdomsmottagning via nätet genom att få en direkt kontakt med en person ute i verksamheten Nationella umo.se kan inte erbjuda denna direktkontakt med en fysisk professionell person, utan kan endast via mail hänvisa till närmaste ungdomsmottagning. Den virtuella ungdomsmottagningen har möjlighet att erbjuda både ett möte på nätet via chatt eller mail och erbjuda en möjlighet att själv kunna boka sin besökstid samtidigt som man kan hänvisa till en kontakt till en medarbetare på en av ungdomsmottagningarna i Blekinge. Detta i sig är tillräckligt unikt för att initiativet virtuell ungdomsmottagning ska kunna skörda stora framgångar även nationellt. Förhoppningarna finns att andra ungdomsmottagningar följer vårt exempel, eftersom behovet är enormt. Detta projektet är unikt i Sverige. Vi har under projekttiden skapat förutsättningar för att ungdomsmottagningen i Blekinge ska kunna arbeta vidare med hemsidan och forma den till en bra slutprodukt. Genom de funktioner som finns preseterade på sidan, finns det möjligheter för våra ungdomar att kunna ta kontakt med sin kontaktperson på ungdomsmottagningen på ett lättare och smidigare sätt än det traditionella telefonsystemet. Samarbetet mellan ungdomsmottagningen och övriga aktörer som arbetar med ungdomar har etablerats och här finns goda förutsättningar för ett bra sammarbete. En bra dialog har etablerats mellan Landstinget Blekinge, kommunerna i länet och Blekingepolisen, som inte hade kommit till stånd utan projektet. Tankar har funnits om en gemensam sattsning i Blekinge för våra ungdomar. Där webbsidan kan vara startskottet i ett sådant sammarbete.

2 2 3. Projektbeskrivning, uppfyllelse av syfte, mål och målgrupp Syfte Det övergripande syftet med delprojektet Virtuell ungdomsmottagning är att påvisa kombinationen mellan å ena sidan sjukvårdens tillgänglighetsproblem och möjligheterna med den nya tjänsteinfrastrukturen och därigenom främja barn och ungdomars psykiska hälsa. Bakgrund Vi vet idag att det är begränsad tillgänglighet till ungdomsmottagningarna i länet. Ambitionen finns att bredda tillgängligheten till Internet så att telefon- och mottagningsbesök inte utgör den enda kontaktmöjligheten. Internet ska vara ett naturligt och självklart alternativ. Ser man till utvecklingen av den breda problematik som berör ungdomarna i Sverige så är behovet stort av en professionell hemsida med möjlig till personlig kontakt på webben, för att möta den samtid vi lever i och den arena där våra ungdomar tillbringar majoriteten av sin tid när de kommunicerar med andra. Vi vet att ungdomar är i behov av både psykologiskt och kurativt stöd förutom ett vanligt identitetsstärkande. Ett nytt tänkande behövs för att fånga just denna målgrupp. Barn och ungdomars psykiska ohälsa är ett folkhälsoproblem som blivit ett fokusområde. År 2008 initierade Socialstyrelsen en utökning av det förebyggande arbete inom detta område. Målet i delprojektet har varit att etablera en webbsida där ungdomsmottagningarna i Blekinge tillsammans med kommuner och övriga intressenter ska kunna öka tillgängligheten för ungdomar gentemot myndigheter och offentlig verksamhet. Navet i detta skulle kunna utgöras av ungdomsmottagningarna i samarbete med socialtjänsten och polisen. Målet är att erbjuda ungdomarna tjänster och kontaktmöjligheter med personal via en chatt, skapa förutsättningar för att det ska gå att mejla till myndigheterna, tidbokning, länkar, FAQ etc. Målet med den Virtuella ungdomsmottagningen är att ge ungdomar mellan år vägledning och stöd i sin strävan mot en egen identitet i sina sociala relationer. Siktet har under hela projekttiden varit inställt på att skapa förutsättningar för att bli öppen för flera sätt att kommunicera för våra ungdomar. Vi har inte haft som mål att göra en kopia på den nationella sidan, utan fokus har varit på att bli ett komplement till den. Inriktningen har varit på att lyfta det lokala och förmedla vad vi i Blekinge har att erbjuda i form av stöd, hjälp och rådgivning. Statistik framtagen av ungdomsmottagningarna visar att det endast är 11 % av besökarna som utgörs av män. Detta är en siffra som vi hoppas kunna öka med hjälp av den virtuella ungdomsmottagningen. Delprojektets essens är en jämställdhetsfråga, eftersom det bl.a riktar sig till pojkar och unga män. Integration och mångfald är också ett nyckelord och en naturlig del av den virtuella ungdomsmottaningen. Miljön kommer att påverkas positivt genom minskat antal resor och minskad pappersförbrukning och materiel. Folkhälsan främjas genom den ökade tillgängligheten på webben för barn och ungdomar i främjandet av psykisk hälsa. Rent medicinskt innebär den ökade tillgängligheten förhoppningsvis fler besök vilket innebär större möjligheter i bekämpandet av tonårsgraviditeter och STI.

3 3 Projektet har haft dessa områden som grundfokus, framförallt med tanke på att unga medborgare i sig är försakade av landstinget. Det finns stora risker för de ungdomar som inte har konkreta behov av psykisk eller fysisk karaktär men som hamnar i en riskzon om inget preventivt sker i rätt tid eller om resurserna till ungdomsmottagningarna inte ökar. Effektmål Att den virtuella ungdomsmottagningen ska besökas av 30 % fler individer än den fysiska ungdomsmottagningen. Utvärdering ska ske via inloggning på hemsidan. Att 30 % av besökarna på den virtuella ungdomsmottagningen ska var pojkar. Utvärdering ska ske via inloggning på hemsidan. Dessa mål har dock aldrig kunnat mätas på grund av att vi inte har fått möjlighet att testa vår sida i skarp drift. Sidan finns bara tillgänglig i vårt fullskalelab och kan inte nås utan en inloggning. Projektmål Målet med den virtuella ungdomsmottagningen är att ge ungdomar mellan år en plats för vägledning och stöd i sin strävan mot en egen identitet i sociala relationer. Etappmål 1 Att under det första året bygga upp strukturen kring en IT-baserad mötesplats som erbjuder ungdomar vägledning till att hitta sin identitet i sociala relationer Etappmål 2 Att under andra och tredje året utveckla och öppna den IT-baserade mötesplatsen med befintliga resurser för vägledning av ungdomar till att hitta sin identitet i sociala relationer. Eftersom målet hela tiden har varit att främja den psykiska hälsan och tillgängligheten bland våra ungdomar, så finns det förhoppningar att kunna nå ut till en bredare massa. Att endast kunna kommunicera med en ungdomsmottagning på de få tider på dygnet som telefontiden är öppen skapar inte någon god tillgänglighet. I en undersökning från BRIS (BRIS rapporten 2011) framkommer att sedan de öppnade mejloch chattfunktioner så har de nått ut till nya grupper av ungdomar som annars inte skulle ha valt att kontakta dem. Efter tre års verksamhet utgör BRIS mejl och chatt 44 % av all inkommande kommunikation, fördelat på 31 % mejl och 13 % chatt. Det totala antalet kontakter under 2010 var vilket var en ökning på nästan 10 % sedan Det kan inte vara en överdrift att tro att detta scenario inte skulle kunna inträffa på våra ungdomsmottagningar om vi väljer att införa en sådan lösning på att kunna kommunicera med våra ungdomar. Ett viktigt mål är att fånga in fler killar/pojkar till våra ungdomsmottagningar. Det finns svårigheter i att bringa klarhet i om man verkligen fångar rätt målgrupp, då hemsidan inte kunnat gå i skarp drift ännu. Vår strävan har varit att kunna nå ut till ungdomar som tidigare inte vänt sig till en ungdomsmottagning. Under projekttiden har vi dock kunnat vända oss till den tänkta målgruppen med en bra spridning. En åldersgrupp som vi dock inte har lyckats få några synpunkter ifrån är tjejer och killar mellan år.

4 4 Statistiken från den nationella visar att sedan introduktionen för snart drygt tre år sedan, utgör antalet manliga besökare cirka 30 %. Blekinges ungdomar har också hittat till den nationella sidan. Från starten fram till den 15 oktober 2010 var fördelningen av antalet besök från Blekinge följande: Olofström Sölvesborg Karlshamn Ronneby Karlskrona Att Olofström har så många besök trots antalet ungdomar i kommunen är färre än i övriga kommuner är en intressant iakttagelse. Statistik från Region Blekinge för år 2009 visar på följande fördelning mellan åldersgrupperna och kön i Blekinge: Ålder Män Kvinnor Totalt Summa Delprojektets mål att bygga en ändamålsenlig hemsida är uppnått men det återstår flera funktioner som är avhängiga landstingets utveckling av andra digitala medborgartjänster. Eftersom dessa ännu inte är i bruk, har testerna av den virtuella ungdomsmottagningen inte kunnat göras i detta sammanhang. Testerna har skett i begränsad skala, se nedan. Aktiviteter enligt beslutad tid- och aktivitetsplan Aktivitetsplan 2008: Aktiviteterna under hösten och vintern 2008 var inriktade på möten med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) kring samarbetet med att bygga hemsidan. Möten skedde med personal från landstingets informationsenhet för klargöranden kring landstingets policy för nya hemsidor. Regelbunden kontakt med IT enheten kring metoderna för byggandet av webbplatsen i relation till direktiven från informationsavdelningen. Fokus låg på att försöka komma fram till vilken

5 5 plattform den virtuella ungdomsmottagningen skulle skapas på. Huvudaktiviteterna var innehåll och funktioner utifrån nya beroenden och direktiv från informationsavdelningen. Aktivitetsplan 2009: Det huvudsakliga målet för 2009 var att hemsidan skulle vara lanserad till hösten/vintern 2009, vilket var på väg att uppfyllas. Behovsanalys av funktioner och resurser gjordes med mål att vara klart till 17 juni Våren/sommaren 2009 kom ett bakslag i och med att den virtuella ungdomsmottagningen ifrågasattes. En mindre analys av resurser och funktioner gjordes utifrån verksamhetens behov. En större enkätstudie bland ungdomar i målgruppen gjordes. En case-studie planerades att göras i samarbete med två teknikklasser på gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby, vilken startades i maj De tittade på behovet och gjorde en utvärdering av nödvändiga funktioner i den virtuella ungdomsmottagningen. Beroenden som låg utanför delprojektets möjliga påverkan ändrade tidsplanen. Det handlade om tekniska lösningar för lanseringen och om hemsidan skulle ligga internt eller externt. Under våren och sommaren 2009 startade arbetet via företaget Audiola tillsammans med ungdomar från Knut Hahn skolan med att arbeta fram en pappersprototyp till webben. Många möten hölls bl.a. med representanter från kommunala verksamheter som arbetar för ungdomar samt med ungdomsmottagningarna och divisionschefen. Fokusgruppträffar med ungdomar genomfördes flera gånger. Målet var att nå en varierande grupp ungdomar för att bli orienterad i vad som är viktigt i bygget av hemsidan. Anställningsstopp, svårigheter att få tag i en programmerare för byggandet av hemsidan, återkommande svårigheter med att få loss resurser från den befintliga verksamheten inom landstinget samt oklarheter om hemsidan skulle kunna byggas och testas i fullskalelabbet under projektets tidsram eller ej försenade delprojektet. Oklarheter om den virtuella ungdomsmottagningen skulle kunna vara en subdomän under www. ltblekinge.se eller och oklara beslut från styrgruppen ledde under 2009 till viss stagnation i delprojektet. Efter en lång och diskussionsfylld höst om plattformsval hölls ett möte med styrgruppen för webb och intranät i december Tidplanen har ständigt fått ändras och revideras på grund av oförutsedda händelser och nya direktiv som vi inte har kunnat påverka från projektets sida. Därmed har även innehållet i delprojektet förändrats i viss mån. Aktivitetsplan 2010: Delprojektet fick en ny ledare i januari Under våren återupptogs kontakterna med ungdomsmottagningarna i Blekinge för att gemensamt se hur arbetet skulle kunna gå vidare. Det ledde till ett antal informationsmöten och diskussioner. Fokus låg på vem som skulle bygga hemsidan och hur den skulle se ut. Besked gavs av styrgruppen för webb och intranät att plattformen skulle byggas i SiteVision, d.v.s. samma som landstingets plattform och att det skulle ske i samarbete med webbutvecklingsföretaget Pulsen. Arbetet genomfördes i samarbete med delprojektledaren för Forskningslabbet och landstingets informationsavdelning.

6 6 Ett ständigt återkommande problem har varit svårigheterna att få loss programmerarresurser från IT-enheten. Under 2010 genomfördes flera fokusgruppträffar med målgruppen. De har haft varierande ålder, kön, etnicitet och olika fysiska och psykiska förutsättningar. De har hjälpt oss att bli orienterade om vad som är viktigt för dem i en virtuell ungdomsmottagning. I mars 2010 genomfördes en första workshop kring form och design tillsammans med Pulsen, utvalda ungdomar i olika åldrar, medarbetare från ungdomsmottagningen, informationsavdelningens webbgrupp och personal från fältgruppen i Karlshamns kommun. För utvecklingen av en applikation till IPhone-telefoner började samarbetet med Karlskronaföretaget Aducce under hösten IPhone valdes utifrån den senaste statistiken på mobilmarknaden. En av funktionerna i applikationen var en så kallad nattknapp. En sådan finns sedan ett par år i drift i Stockholm inom ett projekt som drivs ideellt av före detta poliser. Idén bygger på att ungdomar som känner obehag att gå hem sent på kvällen själva ska kunna ringa upp ett speciellt gratisnummer för att ha något att tala med under promenaden. I vårt fall var det tänkt att länets nattvandrare skulle ta sig an denna samtalsuppgift, vilket de visat intresse för. Samtal fördes med projektledaren för nattknappen i Stockholm för att få tips och nya tankar. De hade vid det tillfället inte funderat på att göra deras tjänst som en applikation. Idén kom dock aldrig till genomförande för vår del eftersom företaget gick i konkurs. Nu finns nattknappen att ladda ner på Appstore! Aktivitetsplan 2011: Under vinter 2010/2011 har tester och utvärderingar gjorts med 40-talet ungdomar som ingått i fokusgrupperna vid olika skolor i länet, från mellanstadiet till högstadiet. Ungdomarna hade testat webbsidan utifrån innehåll, användbarhet och funktionalitet. Ungdomarna på Knut Hahnskolan som deltog i testet studerar själva programmering och utveckling av webbsidor. Genom deras kommentarer fick vi värdefulla tankar och synpunkter för att kunna göra hemsidan så användarvänlig och användbar som möjligt. Resultatet: Överlag blev det positiv feedback, att den var lättnavigerad, att innehållet var lagom omfattande och på rätt nivå i förhållande till den nationella sidan att hemsidan innehöll alldeles för lite bilder och att den därför upplevdes lite trist. Man föreslog att chatten skulle ha ett kösystem där det går att se hur många som chattar samtidigt och när det är ens tur. Ett axplock av elevkommentarerna: "- Jag testade att boka en tid, allt gick väldigt snabbt och var väldigt smidigt men, när jag väl hade skickat kom det bara fram Din anmälan har registrerats här skulle man kanske skriva lite om hur man får reda på sin tid osv. genom att kanske skriva, vi har nu godtagit din ansökan om att få träffa en barnmorska vi kommer att skicka ett mail/sms/ringa dig om när din tid är "- Nu när jag är inloggad så märkte jag att det var förvånansvärt lätt att komma åt allt. Kort sagt, det är lätt åtkomligt. Lättläst typsnitt" "- Snyggare navigation som inte är så tråkig. Den är för simpel och drar ner sidans betyg"

7 7 "- Under fliken För föräldrar har man fyllt hela sidan och detta ser bra ut! Då är både vänsterspalten, mitten och högerspalten fyllda med text och bilder vilket gör sidan roligare! Även under fliken Vilka jobbar här har ni lyckats att fylla upp sidan vilket är bra!" Under samma period testade vi även chatt och mail i realtid mellan några ungdomar och personal från en ungdomsmottagning. Det visade sig vara svårt att veta vem av ungdomarna som stod på tur att få svar. Personalen ville vara rättvis men hade svårt att få stöd för detta. De föreslog därför ett kösystem där det gick att se detta och där ungdomarna får veta hur många som chattar samtidigt och när det är deras tur. Det var på grund av detta svårt att hantera så många som 10 samtidiga användare. En kommentar: Hade varit bra om de som är inaktiva göms undan under tiden och sen dök fram igen Eftersom många av frågorna var likartade föreslogs en FAQ med de vanligaste frågorna på sidan. Personalen hänvisade frågorna om öppettider till webbsidan och mer allmänna frågor till tillsammans med information om den sidans innehåll. Det är viktigt att kunna dela upp ungdomarna på oss i personalen och eventuellt skicka över dem till någon med rätt kompetens Det bör framgå hur vår tystnadsplikt fungerar, att vi till exempel har anmälningsplikt om det finns tecken på brott eller så Det kom även fram önskemål om att ha färdigformulerade svar på vissa standardfrågor som gick att enkelt lyfta in i chattdialogen. Medarbetarna var positiva till att testa detta och nyfikna på hur det skulle kunna ske i skarp drift. Våren 2011 arrangerades två utbildningsdagar tillsammans med BRIS för personer från ungdomsmottagningen, polisen och kommunerna med syfte att öka förståelsen för fenomenet sociala medier. BRIS har en mångårig erfarenhet att arbeta med ungdomar på nätet. Det har hela tiden funnits en tanke med att informera andra yrkesgrupper om projektet och dess möjligheter. Utbildningen blev ett bra tillfälle till påverkan och spridning. Möjligheten att göra Den virtuella ungdomsmottagningen till en gemensam portal för all ungdomsverksamhet i länet diskuterades. Där skulle ungdomar snabbt kunna få information utan att behöva söka på flera ställen. Sidan kan delas av polisen, kommunernas fältsekreterare eller fritidsledare samt ungdomsmottagningarna. En ny medarbetare anställdes vid informationsenheten för att utveckla hemsidan till sin slutliga produkt. I juli beslutades det att gå vidare med att utveckla chattfunktionen med kösystem. Chatten ska vara öppen under vissa tider. En skiss har gjorts av hur informationen och funktionerna från den virtuella ungdomsmottagningen ska kunna överföras till ung-sidorna på landstingets hemsida. Kontaktuppgifterna ska ligga på kontaktkorten på medan annan information, länkar och funktioner ska ligga på

8 8 Under våren 2011 förberedde vi ungdomsmottagningarna på ett kommande övertagande av driften för hemsidan under beteckningen Ung i Blekinge, efter projektets slut. Under vårens slut och hösten 2011 fick vi tillgång till en ny medarbetare som jobbade med kontakten mot 1177.se och umo.se, för att ta reda på hur långt fram de nationella sidorna har kommit med sitt arbete men också för att kontrollera framtidsutsikterna för lanseringen av lokala möjligheter att interagera mot dem. Landstingets hemsida fick ett ansiktslyft och man förde över mycket av bumos material till landstingets egen sida. I led i arbetet med att lyfta in materialet på landstingets hemsida var att ta reda på ungdomarnas förfaranden hur de tar kontakt med vården och det skedde parallellt. Arbetet med det gjorde att det fanns en ambition att även lansera en ungdomsmottagning på facebook med en styrning till bumo för att öka möjligheterna med att nå ut till fler ungdomar. 4. Förestagskontakter Enera AB Audiola Aducce Appcorn Pulsen/Malmö Microsoft Telenor B3it Magnus Stentagg Delprojektledare virtuell ungdomsmottagning

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014

Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning samt bedömningskriterier som

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 Slutrapport för delprojekt Nätbaserat lärande 1. Sammanfattning Målet med delprojektet Nätbaserat lärande var att

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

Första linjen unga, Karlstadsområdet

Första linjen unga, Karlstadsområdet Första linjen unga, Karlstadsområdet Forshaga kommun, Grums kommun, Hammarö kommun, Karlstads kommun, Kils kommun, Landstinget i Värmland För barn och unga 6-20 år Vad är första linjen för barn och unga

Läs mer

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 Slutrapport för delprojekt Virtuellt hälsotorg 1. Sammanfattning Målet med delprojektet var att skapa en plattform

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Genomlysning av webbinfo för unga

Genomlysning av webbinfo för unga Genomlysning av webbinfo för unga Presentation för Psynkprojektet Ylva Bodén 27 januari 2015 2 Tre studier om unga och nätet UNGA OCH PSYKISK HÄLSA PÅ NÄTET Hur unga 15-20 år använder nätet när de mår

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Bättre webb för barn och unga!

Bättre webb för barn och unga! Bättre webb för barn och unga! Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014 Tillsammans kan vi göra skillnad! 1 Folkhälsorapport Blekinge 2014 Hälsans bestämningsfaktorer 2 3 Hälsoundersökningen Hälsa på lika villkor Genomförs årligen i åldersgruppen 16-84 år Syftar till att visa

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

PR, marknadsföring och kommunikation

PR, marknadsföring och kommunikation PR, marknadsföring och kommunikation Innehåll Pysslingen Skolors mål och aktiviteter De enskilda skolornas mål och aktiviteter Varumärke Profilprodukter Nå ut med en nyhet Intranät Chefsbrevet Skolans

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Erik Lundgren 820419-1491. GarageLoppisen.se. Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430

Erik Lundgren 820419-1491. GarageLoppisen.se. Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430 Erik Lundgren 820419-1491 GarageLoppisen.se Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430 Abstrakt En kort rapport om projektet GarageLoppisen.se. En applikation som skapats för att

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Gunilla Keith-Bodros 2013-10-30 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE innocare För EU projektet Innocare handlade det om att ge sig ut på oplöjd mark och börja skapa något nytt. Mänskliga möten Innovativ teknik Trygghet i hemmet Ledorden i rubriken speglar

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

Projektplan Magasinet

Projektplan Magasinet Magasinet agnes.walmstedt@gmail.com juliask_y@hotmail.com ludvig93@live.se Bakgrund Projektets förutsättningar Detta projektarbete görs inom Medieteknik A på Södertörns högskola. Projektets syfte är att

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Göteborgs Stad öppnar ett kontaktcenter för att göra det enklare för boende, besökare och företag att kontakta staden

Göteborgs Stad öppnar ett kontaktcenter för att göra det enklare för boende, besökare och företag att kontakta staden Göteborgs Stad öppnar ett kontaktcenter för att göra det enklare för boende, besökare och företag att kontakta staden 2010 beslutade kommunstyrelsen att Göteborg ska få ett kontaktcenter 2012 En del i

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterad brottslighet LÄRARHANDLEDNING Hedersrelaterad brottslighet Illustration: Anders Worm Innehåll Lärarhandledning för en fallstudie om vad som händer när en närstående slår eller utsätter en familjemedlem för andra sorters

Läs mer

Nya uppsala.se. Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014.

Nya uppsala.se. Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014. Nya uppsala.se Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014. Maria Aulén Thomsson, webbstrateg, Uppsala kommun Nya uppsala.se

Läs mer

Örebros nya webbplats

Örebros nya webbplats Örebros nya webbplats Nätverk 7 Föreläsare Kia Lagerqvist, Informationsstrateg Björn Hagström, Systemintegratör Örebros nya webbplats Nätverksdagen Offentliga rummet 2009 Kia Lagerqvist Informationsstrateg

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Presentation 16 mars Patric Nilsson Distriktsidrottschef Rolf Trulsson Idrottskonsulent Fredrik Olsson Idrottskonsulent

Presentation 16 mars Patric Nilsson Distriktsidrottschef Rolf Trulsson Idrottskonsulent Fredrik Olsson Idrottskonsulent Presentation 16 mars Patric Nilsson Rolf Trulsson Fredrik Olsson Distriktsidrottschef Idrottskonsulent Idrottskonsulent Idrott är folkhälsa Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och brottsbekämpning på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars attityder

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Regler och riktlinjer för webbredaktörer

Regler och riktlinjer för webbredaktörer Regler och riktlinjer för webbredaktörer Grundtanken med Haparandas nya webbsida är att skapa en bra upplevelse för användaren. Sidan ska vara informativ och lätt att navigera i, men samtidigt förmedla

Läs mer

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion Staffanstorps kommun Öppen kommentarsfunktion Staffanstorp 2011 lanserade Staffanstorp Framtidens webb Responsiv sajt med öppen kommentarsfunktion Kommentarer kan lämnas av alla medborgare En moderator

Läs mer

Policy för användande av sociala medier

Policy för användande av sociala medier Dnr: 100-2538-2011 Verksamhetsstöd Fredrik Andersson Policy för användande av sociala medier Policyn fastställer förutsättningarna för Länsstyrelsen Värmlands hantering av sociala medier och tar upp ansvarsfrågor

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

FÅR JAG GIFTA MIG MED VEM JAG VILL?

FÅR JAG GIFTA MIG MED VEM JAG VILL? FÅR JAG GIFTA MIG MED VEM JAG VILL? KÄNNER DU IGEN DIG? ÄR DU OROLIG ATT DU...... inte får gifta dig med vem du vill?... inte får vara kär i någon av samma kön?... inte kan skilja dig om du redan är gift?

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Slutrapport för Internetfonden

Slutrapport för Internetfonden Slutrapport för Internetfonden Webbprogrammering i matematik och fysikundervisning Mikael Tylmad mikael@roboro.se Fredrik Atmer fredrik.atmer@gmail.com Ella Kai-Larsen e@k-l.se 10 april 2014 http://www.profyma.se/

Läs mer

Klara besked -bra information

Klara besked -bra information Klara besked -bra information Webbpolicy 2002 Vi är en öppen organisation som arbetar i allmänhetens tjänst, på allmänhetens uppdrag och med allmänhetens pengar. Idag är det en självklarhet att alla landsting

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Teknikprojekt mobilitet 1 Dokumentbeskrivning: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

MATERIAL: ELEVHÄLSA WWW.PRATAOMSPEL.SE ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR.

MATERIAL: ELEVHÄLSA WWW.PRATAOMSPEL.SE ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR. ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR. 1 SKOLPOLICY INOM SPELFRÅGAN I följande dokument ges en övergripande guide över hur skolan kan arbeta fram en policy i frågan kring

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst Sammanställning och av svar på frågor till kommunens Fråga 2 - Kundtjänst Utges av maj 2012 Förord Den andra frågan som gick ut till vår vuxenpanel skickades ut den nionde maj 2012. Frågan avslutades den

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar Besökarnas utvärdering av www.lidkoping.se Perioden 20120202-20120603 826 svar Utvärderingen Pop-up efter 2 minuters besök Man måste byta sida minst en gång Återkommer ej till samma dator inom 3 månader

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden

Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden Praktisk yrkesinriktad OS integration Projektbeskrivning 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Huvudmål 4 Delmål 5 Indikatorer 5 Genomförande

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Besöksnäringen Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-09-01 2013-12-31 Jättendal Lena Strömstedt Innehåll INLEDNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer