Områdeslokalplan för Östra Torn - Brunnshög

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Områdeslokalplan för Östra Torn - Brunnshög 2014-2018"

Transkript

1 Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret Områdeslokalplan för Östra Torn - Brunnshög Datum: Remissversion

2 2 Innehållsförteckning sid. 1. Inledning 3 2. Områdets avgränsning och påverkan från grannområden 3 3. Schematisk bild över enheternas nuvarande användning 4 med beslutade förändringar 4. Befintliga enheter med aktuell lokalkapacitet 5 5. Beskrivning av områdets särskilda förutsättningar 7 6. Diagram med behov och kapacitet för förskola och skola åk F-3, åk 4-6 och åk Sammanfattning av behov Alternativa lösningar för skolorna med konsekvensbeskrivning Schematisk bild över enheternas beslutade och 13 föreslagna förändringar enligt alt. 1 respektive alt Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till lösning 14 Bilagor: Bil. 1 Tabeller med kapacitet och underlag för förskola, skola åk F-3, åk 4-6 och åk Bil. 2 Karta i A3-format över förskolor och skolor i närområdet och med avgränsningar mot andra skolområden 19 Bil. 3 Karta i A3-format över Östratornskolans befintliga hus 20

3 3 1. Inledning Barn- och skolförvaltning Lunds stad arbetar kontinuerligt med översyn av sitt lokalbestånd i syfte att kunna erbjuda skolorna och förskolorna ändamålsenliga lokaler. De viktigaste parametrarna att ta hänsyn till i detta arbete är funktionalitet utifrån pedagogiska krav och riktlinjer, befolkningsutvecklingen, det geografiska läget och ekonomi. Tidsaspekten är absolut nödvändig, dvs. lokalerna skall kunna tas i bruk när det faktiska behovet föreligger. Planeringen sker i nära samarbete med kommunens övriga förvaltningar så som Serviceförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Kommunkontoret och Tekniska förvaltningen. I Lunds kommuns Skolplan 2009 står bland annat följande om den fysiska miljön: - Skolan skall erbjuda en lärandemiljö som främjar elevernas hälsa - Alla skall ha lika goda arbetsförhållanden och samma förutsättningar i undervisningen - Skolan skall erbjuda en god och kreativ studiemiljö, anpassad efter elevgruppernas behov - Lunds skolor skall vara ändamålsenliga, säkra, sunda och tillgängliga för alla elever - Gruppstorlekar, lokaler och utemiljöer skall utformas så att de ger en god lärandemiljö Kommunens officiella befolkningsprognos är det underlag som förvaltningen utgår ifrån i sin lokalplanering. Befolkningsprognosen omvandlas vidare till en elev- och barnprognos utifrån historisk nyttjandegrad inom området. I sista skedet görs bedömningar baserade på samlad erfarenhet kring elevunderlaget inom förvaltningen. Befolkningsprognoser kan inte läsas som absoluta sanningar utan de visar förväntade utvecklingstendenser som bygger på de för tillfället kända fakta och planer som prognosen utgår ifrån. Tillförlitligheten i prognosen är bra i ett treårigt perspektiv för Lunds kommun som helhet men för mindre områden och på längre sikt avtar tillförlitligheten. Detta i sin tur innebär att elevutvecklingen i ett visst område både kan bli långsammare eller snabbare än förväntat om ex. bostadsbyggnationen minskar/ökar eller skiftar karaktär. Lunds kommun har en expansiv utveckling vilket ställer krav på en välavvägd dimensionering av förskole- och skolenheter. Detta kan ses inte minst i kommunens samlade investeringsbehov för de kommande 4-5 åren. Denna lokalplan berör ett område som kommer att växa kraftigt över de närmsta åren vilket i kombination med större elevårskullar i de äldre klasserna, ny läroplan och ett delvis äldre fastighetsbestånd föranleder en analys av lokalläget inom området. Målet med denna områdeslokalplan är att peka på alternativa lösningar för det befintliga lokalbeståndet på Östra Torn Brunnshög med deras för- och nackdelar och inte minst att bjuda in till en bred dialog kring framtida försörjning med förskolor och skolor inom området. 2 Områdets avgränsning och påverkan från grannområden I den bifogade kartan (bil. 2) över Östra Torn-Brunnshög med angränsande områden visas vilka förskolor och skolor som finns och var de större bostadsutbyggnadsområden ligger. Östra Torns skolområde följer inte fullt ut det geografiska området Östra Torn mellan Motorvägen E22 Hardebergaspåret Utmarksvägen Solbjersvägen. Området utökas norrut med Brunnshög II (Solbjer) och Brunnshög III som enligt MBP planeras för ca 700 lägenheter med byggstart 2014 respektive ca 450 lägenheter med byggstart Kvarteren Spexaren, Östra Torns By och kv.solisten ligger öster om Motorvägen men räknas till skolområde Tuna-Mårtens Fälad som även omfattar Vipeholmsområdet. I gengäld räknas 1 Mark- och BostadsförsörjningsProgram för Lunds Kommun

4 4 bostadsområdet runt Regnbågens förskola med Kollegievägen och Reallinjen till Östra Torns skolområde även om de ligger söder om Hardebergaspåret. Anledningen till detta är historisk. Innan Östratornskolan tillkom 1971 resp med åk fanns bara Tunaskolan som även fick ta emot eleverna från de succesivt tillkommande bostadskvarteren österut. Östra Torn gränsar till skolområde Tuna-Mårtens Fälad som just nu byggs ut med 20 radhus på Mårtens Fälad. På Vipeholm planeras för en förtätning längs Hardebergaspåret. En ny detaljplan för kvarteret Vipemöllan, med bostäder övervägande bostadsrätter och några villor, håller på att tas fram. Detta motsvarar i runda tal ca barn i förskoleåldern och ca skolbarn i åldern 6-15 år. Detaljplanen är i ett så tidigt skede att bostäderna kanske kan bli inflyttningsklara om 4-6 år och de är ännu inte med i befolkningsprognosen. Vipemöllan ligger närmast Mårtenskolan men där finns inte plats till någon utökning utöver barn från de 20 radhusen som byggs nu i kv. Sudden vid Sommarlovsvägen. Munspelet och Östratornskolan kan nås via Hardebegaspåret och de ligger närmare än Tunaskolan vilket gör det sannolikt att många barn från Vipemöllan-Vipeholm söker sig till skolorna på Östra Torn. Om de däremot väljer att gå på Tunaskolan kan barnen på området Spexaren kanske inte få plats på Tuna utan söker sig i stället till skolorna på Brunnshög. Oavsett hur eleverna väljer kommer området Östra Torn - Brunnshög sannolikt att påverkas av utbyggnaden på Vipeholm. I augusti 2015 flyttar elever med hörselnedsättning från Östervångskolan till Tunaskolan som då blir en Tvillingskola där elever med hörselnedsättning inkluderas på lika villkor med hörande elever. På Tunaskolan begränsas intaget av hörande barn till ca 650 elever i åk F-9 vilket motsvarar dagens 12 kl åk F-5 från Tunaområdet samt 12 åk 6-9 när Mårtenskolans elever fortsätter på Tunaskolan i åk 6-9. Skolområde Linero gränser mot Östra Torn söder om Sandbyvägen där den vägen korsar Östra Linerovägen respektive Utmarksvägen. Avståndet till Linero med Vikingaskolan åk F-9 är dock inte längre än att ca 50 elever i åk F-9 har valt Östratornskolan läsåret 2013/14. 3 Schematisk bild över de kommunala enheternas användning Årskurser i skolan ex åk 1

5 5 4 Befintliga enheter med aktuell lokalkapacitet i sammanfattning Förskolor Toppen och Gåsatoften samt Orkesterparken är byggda under de senaste 7 åren. Blåklinten, Regnbågen, Fiolen och Djingis Khan är av lite äldre datum men Djingis Khan är totalrenoverad våren Förskolorna har 32 avdelningar som sammantaget har platser beroende på om man följer målet med max 11 barn i ålder 1-2 år resp. 16 barn i åldern 3-5 år med 2,75 personal per avdelning eller om man har 2 barn fler per avdelning. Inom området finns två fristående förskolor Triangeln och Östra Torns Montessoriförskola. Förskolans namn Antal avdelningar Kapacitet enligt mål Mål + 2 platser Toppen Gåsatoften Regnbågen Fiolen Orkesterparken Blåklinten Djingis Khan Triangeln Östra Torns Montessori Summa avd - platser Skolor Flygelskolan, Östratornskolan och Munspelet skola samt Flygelhallen ligger i en rad längs Hardebergaspåret som ett sammanhållet skolcampus inom en radie av ca 600 meter. Flygelskolan och första delen av idrottshallen byggdes 1994 som en skola med 2 spår 3 med åldersblandade klasser i åk 1-6 med integrerad fritidsverksamhet. Idag har skolan 6 klasser i åk F-5 inkl. fritidshem. Idrottshallen har senare byggts ut till 2 salspositioner 4 och några mötesrum. Flygelhallen fungerar även som lokal för fritidsklubb 5 med fn 40 inskrivna barn. Övriga ca 130 inskrivna barn från skolområdet går till 4H-gården i Östra Torns by som fn inte kan ta emot barn från Tunaskolan. Östratornskolan byggdes ut med ett högstadium 1996 och har sedan dess haft åk F-9 med integrerade fritidshem. Under senare år är skolan organiserad som åk F-5 respektive åk 6-9 som även tar emot eleverna från Flygelskolan i åk 6-9 och Munspelet skola i åk 4-9. Munspelet byggdes en gång i tiden som förskola men användes sedan som förskola och skola innan de sista förskolebarnen våren 2011 flyttade över i Gåsatoftens förskola på granntomten. Skolbarnen med då 8 klasser åk F-5 omlokaliserades till paviljonger på bollplanen på andra sidan av Hardebergaspåret aug 2011 och lå 2013/14 finns där 8 klasser i åk F-3 med fritidshem. Den nya Munspelet skola som ska stå klar augusti 2014 byggs som flexibel enhet för 200 barn i åldern 1-9 år men kommer under överskådlig tid sannolikt att vara en skola med 8 kl i åk F-3. Det tillfälliga bygglovet för Munspelets paviljongskola kan förlängas till längst Ett spår som eleven kan följa från Förskoleklassen till åk 9. På Flygelskolan är det fn två åldersblandade spår dvs 2 x åk F-1, åk 2-3, åk 4-5 innan de går vidare till Östratornskolan i åk 6 till 9. 4 En idrottshall på ca 43 x 23 kvm kan vanligtvis delas av till 2 salspositioner vilket betyder att två klasser kan få plats att ha idrottslektioner samtidigt på var sin sida av en avskiljande skjutvägg 5 Fritidsklubb är verksamhet för åringar efter skoltid och oftast i regi av Kultur och Fritidsförvaltningen

6 6 Skolornas lokalkapacitet i sammanfattning Flygelskolan åk F-5 skola Lå 2013/14: 6 kl åk F-5 (ca 140 elever) Faktisk lokalkapacitet 2013 Antal pedagogisk personal: 33 personer Rumstyp Antal / kapacitet kommentar Klassrum 6 Räcker till 6 klasser åk F-5 Grupprum bokrum stort antal modermålselever i området Allrum/Basrum för fritids mm pentryn + hobbyrum + öppen verkstad Kompletterar klassrum + grupprum till hemvister som nyttjas hela dagen i en integrerad verksamhet för åk F-3 med fritidshem Storkök mottagning/tillagning mottagningskök Matsalen - antal platser - Barnen äter i hemvisterna Personalrum och -arbetsplatser 1 personalrum samt s:a 18 arbetsplatser Expedition/administration 3 Utemiljö - friyta Ca 4700 kvm + del av idrottsytan Friytan räcker till ca 135 elever (35 kvm/plats) exkl idrottsytan Munspelets paviljongskola åk F-3 skola: Lå 2013/14: 8 kl åk F-3 (ca 165 elever) Faktisk lokalkapacitet 2013: Antal pedagogisk personal: 30 personer Rumstyp Antal / kapacitet kommentar Klassrum 8 Räcker till 8 klasser åk F-3 Grupprum grupprum nås neutralt för ex modersmålsundervisning Allrum/Basrum för fritids mm 8 Kompletterar klassrum/grupprum till hemvister som Verkstad/atelje 1 nyttjas hela dagen i integrerad verksamhet åk F-3 Storkök mottagning/tillagning mottagningsskök Matsalen - antal platser - Eleverna äter i sina hemvister Personalrum och -arbetsplatser 1 personalrum samt 2 x 2 arbetsplatser och ett samtalsrum Expedition/administration 1 rektorsexpedition Utemiljö - friyta Ca 4900 kvm Frityta: ca 30 kvm med dagens 165 elever NYA Munspelets skola åk F-3 skola skolstart augusti 2014 Faktisk lokalkapacitet from aug 2014: Antal pedagogisk personal: 30 i paviljongen lå 2013/14 Rumstyp Antal / kapacitet kommentar Klassrum 8 Byggd för 8 klasser åk F-3 med 200 elever och förberedd för eventuellt förskolebehov senare Grupprum grupprum nås neutralt för ex modersmålsundervisning Allrum/Basrum för fritids mm Verkstad/atelje musikrum/scen uterum Storkök mottagning/tillagning tillagningskök Kompletterar klassrum/grupprum till hemvister som nyttjas hela dagen i integrerad verksamhet åk F-3 Ligger i anslutning till matsalen Ingår i energilösningen med låg energiförbrukning Matsalen - antal platser 129 kvm Ca 100 platser -> med 2 sittningar för 200 elever 6-9 år Personalrum och -arbetsplatser 2 personalrum samt 4 x 6 arbetsplatser Expedition/administration 1 rektorsexpedition Utemiljö - friyta Ca 7700 kvm Frityta: 38,5 kvm vid full beläggning med 200 barn

7 7 Östratornskolan åk F-9 skola Lå 2013/14: 5 kl åk F-3 (ca 115 elever), 7 kl åk 4-6 (ca 182 elever), 7 kl åk 7-9 (ca 362 elever) s:a 660 elever/19 kl + 2 LIG-grupper Faktisk lokalkapacitet 2013: Antal pedagogisk personal: 57 personer Rumstyp Antal / kapacitet kommentar Klassrum 19 (+ 4 kl i paviljong) Räcker till 17 klasser + 2 LIG-grupper 6 Grupprum 21 stort antal modermålselever i området Allrum/Basrum för fritids mm 4 Kompletterar klassrum + grupprum till hemvister som nyttjas hela dagen i integrerad verksamhet för åk F-3 Storkök mottagning/tillagning mottagningskök Fullt utnyttjad och trångt utan möjlighet till ökning av antal portioner eller omvandling till tillagningskök Matsalen - antal platser 191 kvm Ca 125 platser -> med 3 sittningar räcker till max 375 elever. Elevcaféet kompletterar matsalen under lunchen Personalrum och -arbetsplatser 2 personalrum samt s:a 12 arbetsplatser Expedition/administration 9 8 kontorsrum + 1 mötesrum i hus K Utemiljö friyta (inkl parkstråk) Ca kvm Friytan räcker till ca 900 elever (35 kvm/plats) Gemensamma resurser för Östratorn-, Flygel- och Munspelets skola Faktisk lokalkapacitet 2013: Rumstyp Antal / kapacitet kommentar Specialsalar: NO, Slöjd, Bild, Hemkunskap, Musik 10 på ÖT + 1 TM-sal på Flygel Räcker till max 24 kl i åk 4-9 inkl tid för elevens val Två TM-slöjdsalar på ÖT har för små ytor för 16-grupper Bibliotek 74 kvm Rekommenderas 70 kvm + 10 kvm per klass. Elevhälsa: skolsköterska, skolläkare, psykolog, socialsekreterare/kurator 1 Endast skolsköterskerum (utrustad undersökningsrum) Rum för samtal finns även på Flygel och Munspelet Idrottshall idrottsplats Fritidsklubb 2 salspositioner Ca kvm Flygelhallen delbar till 2 salar - räcker till 32 kl i åk F-9. Flygelhallens fritidsklubb har fn 40 inskrivna och ca 130 får plats på Östratorngårdens fritidsklubb. 5 Beskrivning av områdets särskilda förutsättningar Bebyggelsen runt gamla Östra Torns by öster om Motorvägen E 22 har tillkommit succesivt och i jämn takt sedan Detta innebär att generationsväxlingar 7 inom området också har kunnat ske i jämn takt. Åldersstrukturen i hela det nuvarande området är därför relativt jämn dvs förskole- och skolbehovet motsvarar i stort sett det stadigvarande behovet. Enligt Mark- och Bostadsförsörjningsprogrammet MBP ska det byggas ca 700 bostäder inom Brunnshög II (Solbjer) och ca 450 inom Brunnshög III med byggstart 2014 respektive Inom Brunnshög III planeras för en skola med en flexibel enhet med 200 barn i åldern 1-9 år samt en idrottssal. Detaljplanen för skoltomten remissbehandlas hösten Vänortsparken föreslås få byggrätt för 20 lägenheter med bland annat särskilt boende. Den fördjupade översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög förutser en utbyggnad med totalt ca 6000 bostäder fram till år Detta antas motsvara ca 385 barn som behöver förskoleplats. De ca 800 barn i åldern 6-15 år motsvarar klasser i åk F 8-3 resp klasser i åk 4-9 i det stadigvarande behovet på sikt. 6 Lokalt Integrerad Grupp LIG är en mindre elevgrupp för elever som av olika skäl har specielle behov och därför undervisas i en mindre elevgrupp 7 Generationsväxling kallas det när befolkningen som flyttade in i ett större bostadsområde var unga barnfamiljer som efter år, när barnen flyttat och föräldrarna också flyttar därifrån, lämnar plats åt nya unga barnfamiljer 8 Årskurs F-3 där F står för förskoleklass dvs sexårsverksamhet till skillnad från förskola för barn i åldern 1-5(6) år som ofta kallas dagis

8 Klasser Barn 8 6 Diagram Östra Torn - Brunnshög Förskola Diagrammet visar att det fn finns 445 platser (svart sträck) alt 501 platser (rött sträck) beroende på om man räknar med 2 platser fler per avdelning utöver målsättningen max 11 barn i åldern 1-2 år respektive max 16 barn i åldern 3-6 år med 2,75 personal per avdelning. I augusti börjar nästan alla 6-åringar i förskoleklass på skolan och lämnar då plats för nya småbarn som succesivt börjar i förskolan vilket kan leda till att det uppstår platsbrist under våren (röd färg). De sträckade linjerna visar hur det blir om man ökar med 4 avd åk F n linje) men saknas plats för 1 klass Diagrammet visar att det finns kapacitet för 17 klasser (heldragen linje) men saknas plats för 1 klass (röd färg) om man väljer att strikt hålla sig till att inte ha fler än barn per klass. I augusti 2014 tillkommer Nya Munspelet skola med 8 kl i åk F-3 dvs att kapaciteten ökar till 25 kl (heldragen linje) men minskar i aug 2017 om man stänger 1 kl åk F-3 på Östratornskolan. Brunnshög skola med 8 kl föreslås klar 2017 samtidigt som Munspelets pavilj. avvecklas dvs +/- 0. Det tillfälliga bygglovet för Munspelets paviljonger kan förlängas längst till augusti längst till augusti Lokalkapacitet: befintlig och beslutad Lokalkapacitet: befintlig, beslutad och föreslagen enligt alt 2 Övriga behov, t ex LIG Brist Utnyttjad kapacitet Kapacitet enligt mål 11/16 + 2

9 Klasser Klasser 9 6 Diagram Östra Torn Brunnshög (fortsatt) åk Diagrammet visar att det fn finns kapacitet (heldragen linje) för 9 klasser och en LIG-grupp (grön resp blå färg) t o m aug 2014 då den tillfälliga paviljongen på Östratornskolan slopas. Fr o m läsåret 2014/15 saknas det plats för 3 kl inkl LIG-grupp ökande med 1 klass per år till 6 kl inkl LIG-grupp fr o m läsåret 2016/17. Den sträckade linjen visar hur det blir om man ökar med plats för 5 kl fr o m lå 2016/ åk Diagrammet visar att det fn finns kapacitet för 8 klasser (heldragen linje) som nytjas av 7 kl åk 7-9 samt 1 LIG-grupp (grön resp blå färg) bl a i en tillfällig paviljong på Östratornskolan. Fr o m läsåret 2014/15 saknas det plats för 2 kl inkl LIG-grupp ökande med 1 klass per år till 6 kl inkl LIG-grupp fr o m läsåret 2019/20 Den sträckade linjen visar hur det blir om man ökar med plats för 5 kl fr o m lå 2016/17.

10 10 Sammanfattning av behov Med detta underlag som grund kan det vara lämpligt att på Brunnshög planera för 2-3 flexibla enheter 9 för 200 barn i åldern 1-9 år samt 1-2 förskolor med ca 90 barn/6 avd. för det långsiktiga stadigvarande behovet. På sikt behövs där också en skola med klasser i åk 4-9. Erfarenhetsmässigt kan barnantalet under de första ca 15 åren av ett områdes levnadstid bli upp emot det dubbla antalet för att på sikt stabiliseras till det stadigvarande behovet. Därför bör det utöver de fasta enheterna planeras för ett antal mindre tillfälliga lägenhetsförskolor med ca 60 platser som efter år kan nyttjas som bostäder eller verksamhetslokaler. Dessa förändringar över tiden kräver en successiv utbyggnad av förskolor och skolor med möjlighet till stor flexibilitet i lokalanvändningen - och möjligen även avveckling av lägenhetsförskolorna efter år. Läroplanens krav på specialsalar och lärare med legitimation i sina olika undervisningsämnen gör det svårt att driva skola för åk 4-9 med mindre än 3 paralleller i klasser. Enligt prognosen 2013 ser elevutvecklingen i området ut att i princip ge ett oförändrat behov av kl för åk F-3 till 2018 men ökar med upp emot 100 platser fram till Elevökningen i åldern år motsvarar en ökning med 3 klasser till 12 klasser from 2016 medan ökningen i åk 7-9 speglar ökningen i åk 4-6 med ett par års förskjutning. Sammantaget ökar lokalbristen för elever i åk 4-9 succesivt från plus 2 klasser läsåret 2014/15 till plus 5 klasser lå 2016/17 och vidare till en brist på 8 klasser lå 2019/20 jmf. med Behov enligt prognosen 2013 i sammanfattning läsår Förskola (pl) Åk F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 S:a kl åk / / / / / / / I åk 4-9 antas att det behövs två LIG-grupper utöver det ordinarie klassantalet. Förskola Behovet av platser i förskolan är i princip oförändrat inom perioden men ser ut att öka med ca 80 platser mellan 2018 och I detaljplanen för nybyggnadsområdet Solbjer på Brunnshög finns det möjlighet att anordna två sk lägenhetsförskolor á 4 avdelningar med ca 60 platser i bottenvåningar på bostadshus. Dessa tillfälliga enheter kan om man så vill på sikt omvandlas till bostäder eller lokaler när behovet av förskoleplatser har sjunkit till det stadigvarande behovet efter år. 9 Flexibla enheter är en typ av skolbyggnad som är utvecklat i Lund och byggd i fn 4 versioner. En enhet för exempelvis 200 barn är utformat så att den utan egentliga ombyggnader kan användas för 8 klasser åk F-3 med integrerade fritidshem eller 12 avdelningar med förskolebarn i åldern 1-5 år eller den blandning som behövs i området vid en given tidpunkt

11 11 8 Alternativa lösningar för skolorna med konsekvensbeskrivning Flygelhallen behöver byggas ut med 1 sal oavsett vilket av alternativen som väljs. Idrottshallen har kapacitet för ca 60 idrottslektioner/vecka och behöver utökas med en extra salsposition för att klara skolornas behov på ca 80 lektionspass/vecka. Kostnad ca 20 mkr Alternativ 1: Oförändrad organisation inom respektive skola Flygelskolan kan inte leva upp till läroplanens målsättning om sammanhållna stadier såvida man inte väljer att låta förskoleklassen börja i en närbelägen förskola som ex Fiolen eller Orkesterparken. Ett annat alternativ är att nyttja slöjdsalen och den öppna verkstaden för förskoleklassen och deras fritidsverksamhet som är den trånga sektorn på Flygelskolan. Därmed kan eleverna vara kvar på Flygelskolan t o m årskurs 6. Kostnad ca 2 mkr. Östratornskolans åk F-5 resp. åk 6-9 fungerar idag delvis som egna enheter. Sju klasser i åk F-5 med fritidshem och en LIG-grupp finns i hus D-F och i den tillfälliga paviljongen på skoltomten som tillkom som evakueringslösning medan husen A, B, D, E fuktsanerades. Åk 7-9 går i den nyare högstadiedelen i hus H och 3 klasser åk 6 får plats i det äldre Hus B i anslutning till H-huset. Hus A innehåller specialsalar. Se bif. karta över skolan.(bil.3) Hus C med bla kök, matsal, elevcafé, personalrum, elevhälsa samt bibliotek, musiksal och två slöjdsalar är ännu inte fuktsanerat i avvaktan på beslut om eventuell utbyggnad av skolan. Östratornskolan har med dagens utformning plats för 4 kl åk F-3 med fritidshem och ca 16 kl i åk 4-9. Detta räcker inte till att ta emot Munspelets elever i åk 4-9 och Flygelskolans i åk 7-9 vilket skulle innebära ett behov av ca 9 kl i år 4-6 och 12 kl i åk 7-9 dvs summa 21 kl i åk 4-9. Om Nya Munspelet har kvar sina elever t o m åk 6 minskar behovet på Östratornskolan i så fall till 15 kl i åk 4-9. Det innebär i sin tur att Nya Munspelet skola inte kan ha 8 kl åk F-3 utan i stället får ha 7 kl F-6 samt kanske en LIG grupp och ex. hemkunskapssalar för alla tre skolor. Alternativ 1 kan täcka behovet fram till ca 2016 då en ny skolenhet med specialsalar och idrottshall behöver stå klar på Brunnshög för de ca 8-10 klasser i åk F-9 som då inte längre kan få plats på nya Munspelet, Flygelskolan, Östratornskolan och Munspelets paviljonger. I detta alternativ behöver kök och matsal på Östratornskolan byggas ut till att rymma ca 600 ätande i 3 omgångar. Antalet arbetsplatser på skolan behöver ökas. Kostnad totalt ca 25 mkr. Möjlig tidplan för nödvändiga anpassningar Läsåret : ÖT åk F-9, Flygel åk F-5, Nya Munspelet åk F-4 Nya Munspelet klar och paviljongen blir ledig för omlokaliseringar bland annat för verksamheterna från Hus C som då renoveras Kök och matsal byggs ut för att klara ca 600 ätande Paviljongen på Östratornskolan rivs och istället flyttas 4 kl till Munspelets paviljonger Läsåret : ÖT åk F-9, Flygel åk F-5, Nya Munspelet åk F-5 Munspelets paviljonger har då 5-8 klasser Slöjdsalen på Flygel slopas och byggs om för F-klass med fritids vilket ger plats för åk 6 att stanna kvar på Flygelskolan Brunnshög skola byggs för 8-10 klasser åk F-9 för skolstart aug 2016 Specialsalar ev. i paviljong som kan avvecklas när elevunderlaget ökar och en skola för klasser åk 4-9 byggs på Brunnshög. Läsåret : ÖT åk F-9, Flygel åk F-6, Nya Munspelet åk F-6, Brunnshög skola åk F-9

12 12 Alternativ 2: Ändrad användning av Östratornskolan Östratornskolan kan byggas ut till 4 paralleller i åk 4-9 dvs kl med ca 750 elever. Utbyggnaden av skolan innebär en ny skolbyggnad i två plan som förslagsvis kan innehålla specialsalar för slöjd, musik och hemkunskap då de befintliga salarna är små och otidsenliga. Flygelskolan och i viss mån Nya Munspelet behöver också använda Östratornskolans bibliotek, slöjdsalar, hemkunskapsalar, elevhälsan samt idrottshallen. Hus A kan då återgå till hus med 4 klassrum. Hus C kan anpassas för att ge bättre plats för elevhälsan samt ev. för mötesplats och klubb mm. Skolan behöver även plats för 1-2 LIGgrupper. Matsalen är för liten och köket behöver ha kapacitet för ca 750 portioner. Under tiden dessa ombyggnader pågår kan Munspelets paviljonger i så fall tjäna som ersättningslokaler och sedan avvecklas. Skoltomten med befintliga byggnader och fn 660 elever ger en friyta på fn ca 29 kvm /elev. Med utökningen av tomtmark ned mot Hardebergaspåret och tillkommande nya byggnader enligt förslaget ovan blir friytan ca 45 kvm/elev när där finns ca 700 elever i åk 4-9. Därtill kommer idrottsytan på ca kvm som är gemensam med de två andra skolorna. Konsekvensen av detta förslag är att Östratornskolan succesivt växer till en skola med åk 4-9 dvs att vid en viss tidpunkt kommer inga nya elever i åk F-3 att kunna börja på skolan medan de elever som redan går där stannar kvar skoltiden ut utom den tid de eventuellt behöver flytta ut tillfälligt under ombyggnaderna. Exakt när denna omvandlingsprocess startar beror i första hand på elevutvecklingen men också på hur länge Munspelets paviljonger är kvar och/eller vid vilken tidpunkt den flexible enheten på Brunnshög är klar för inflyttning. Detta förslag innebär en investering på ca 100 mkr. Möjlig tidplan för en successiv ändring av Östratornskolan till åk 4-9 skola: Läsåret : ÖT åk F-9, Flygel åk F-5, Nya Munspelet åk F-3 Nya Munspelet klar och paviljongen blir ledig för omlokaliseringar Paviljongen på Östratornskolan rivs och istället flyttas 4 kl till Munspelets paviljonger Hus D byggs om med större entréer lika hus B och därför flyttas ytterligare 4-5 klasser till Munspelets paviljonger Läsåret : ÖT åk F-9, Flygel åk F-5, Nya Munspelet åk F-3 Nybyggnad av praktiskt estetiskt hus på Östratornskolans tomt Fyra klasser kan flytta tillbaka till hus D Slöjdsalen på Flygel slopas och byggs om för F-klass med fritids vilket ger plats för åk 6 att stanna kvar på Flygelskolan Munspelets paviljonger har då 4-5 klasser och resten kan ev avvecklas Läsåret : ÖT åk (F)4-9, Flygel åk F-6, Nya Munspelet åk F-3 Hus C byggs om och till så att kök-matsal är anpassade för ca 750 gäster, samt ombyggnad för bl a bibliotek, elevhälsa och ev café/mötesplats mm Hus A byggs om med bl a större entréer lika hus B och D för 4 kl à 30 elever. Skolan har därmed plats för 20 kl i åk 4-9 vilket behövs ca Hus E-F kan fortsatt rymma 4-6 kl F-3 med fritids eller 6 kl åk 4-6 om de byggs till med bl a större entréer lika hus B Klasserna som varit på Munspelets paviljong kan få plats i Hus E-F Munspelets paviljong täcker elevökningen tills Brunnshög flex-skola är klar

13 13 9 a Schematisk bild enligt alt 1 över enheternas beslutade och föreslagna förändringar 9 b Schematisk bild enligt alt 2 över enheternas beslutade och föreslagna förändringar

14 14 10 Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till lösning Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår att alternativ 2 enligt ovan blir det som kommer att ange inriktningen för den fortsatta lokalförsörjningsplaneringen. Med det förslaget kommer förskolor och skolor att ha en modern utformning med inbyggd flexibilitet. Pedagogiska krav kommer att kunna mötas på ett annat sätt än vad som är möjligt idag samtidigt som skolorna ges goda ekonomiska förutsättningar för att bedriva verksamheten effektivt när de är organiserade i större enheter. Eleverna får möjlighet till bättre måluppfyllelse vilket kan försvara de investeringar som görs samtidigt som framtida anpassningskostnader undviks genom att det tas ett mera långsiktigt grepp kring lokalfrågan. BILAGA 1 Tabeller med kapacitet och underlag för förskola, skola åk F-3, åk 4-6 och åk 7-9 Befolkning i området Befolkningssiffrorna avser prognos för den siste december angivet år. Första året anger faktiskt antal boende barn. År/ålder År/ålder

15 15 Beslutad kapacitet Östra Torn - Brunnshög Skola Försk F Fr o m T o m Östratornskolan Östratornskolan F Östratornskolan extra paviljong Flygelskolan 4 2 Munspelets paviljongskola Nya Munspelet Orkesterparken 6 Blåklinten 5 Toppen 3 Gåsatoften 4 Djinghis Khan 3 Regnbågen 6 Fiolen 1 Fristående förskolor: -Triangeln 2 - Östra Torns Montessoriförskola 2 Ovanstående kapacitetsbeskrivning utgår från planerad användning ht 2013 Ännu ej beslutad kapacitet Skola Försk F Fr o m T o m Utbyggnad Östratornskolan inkl specialsalar i slöjd, bild, idrott, genom omflyttning och nybyggnad Flygelskolan Brunnshög flexibel enhet + idrott Solbjer lägenhetsförskola Munspelets paviljongskola Beslutad kapacitet Ännu ej beslutad kapacitet Årtal Försk F Försk F Solbjer 4 avd/omvandling ÖT-skolan Brunnshög flexibla ger 8 kl åk F men Munspelet pavilj. minskar 8 kl Obs! Rektor beslutar inför varje läsår vilka årskurser som byggnaderna ska användas för

16 16 Befolkningsunderlag Förskola Östra Torn - Brunnshög Ålder Totalt Kapacitet beslutad Ej beslutad kapacitet Barn Barn Barn Barn Barn Barn Barn Avd 11/16 mål + 2 Avd 11/16 mål Underlag skola F-3 Förutsättningarna för kalkylen matas in i laxrosa fält. Ljusblå fält hämtas från annat blad. Östra Torn - Brunnshög Ålder Klass Accepterad 6 F överfyllnad 2% 2% 2% 2% Delningstal Behov Behov Behov Behov Behov Utnyttjad Ej besl Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Spec Kapacitet kapacitet Brist kapacitet Elevantal per årskull. Stigande värden tyder på inflyttning. Sjunkande värden kan tyda på fel i elevprognos F-3 Födda

17 17 Underlag skola 4-6 Förutsättningarna för kalkylen matas in i laxrosa fält. Ljusblå fält hämtas från annat blad. Östra Torn - Brunnshög Ålder Klass Accepterad överfyllnad % % % Delningstal Utnyttjad Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Spec Kapacitetkapacitet Brist kapacitet Elevantal per årskull. Stigande värden tyder på inflyttning. Sjunkande värden kan tyda på fel i elevprognos. Ej besl Födda

18 18 Underlag skola 7-9 Förutsättningarna för kalkylen matas in i laxrosa fält. Ljusblå fält hämtas från annat blad. Östra Torn - Brunnshög Ålder Klass Accepterad överfyllnad % % % Delningstal Utnyttjad Ej besl Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack SpecKapacitet kapacitetbrist kapacitet Elevantal per årskull. Stigande värden tyder på inflyttning. Sjunkande värden kan tyda på fel i elevprognos. Födda

Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret. Områdeslokalplan för Järnåkra-Klostergården 2015 2019. Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-11-19 98

Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret. Områdeslokalplan för Järnåkra-Klostergården 2015 2019. Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-11-19 98 Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret Områdeslokalplan för Järnåkra-Klostergården 2015 2019 Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-11-19 98 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Områdets avgränsning

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret. Områdeslokalplan för Lerbäck-Stångby 2014 2018. Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-03-19 26

Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret. Områdeslokalplan för Lerbäck-Stångby 2014 2018. Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-03-19 26 Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret Områdeslokalplan för Lerbäck-Stångby 2014 2018 Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-03-19 26 2 Innehållsförteckning Sid. 1 Inledning 3 2 Områdets avgränsning och

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret. Områdeslokalplan för Linero-Råbylund 2014 2018. Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-11-19, 99

Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret. Områdeslokalplan för Linero-Råbylund 2014 2018. Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-11-19, 99 Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret Områdeslokalplan för Linero-Råbylund 2014 2018 Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-11-19, 99 2 Innehållsförteckning sid. 1. Inledning 3 2. Områdets avgränsning

Läs mer

Områdeslokalplan för Östra Torn-Brunnshög

Områdeslokalplan för Östra Torn-Brunnshög Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret Områdeslokalplan för Östra Torn-Brunnshög 2014 2018 Områdeslokalplan för Östra Torn-Brunnshög 2014 2018 enligt BSN Lunds stad beslut 2014-01-22 3 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Skolor i Trelleborgs kommun

Skolor i Trelleborgs kommun 1(9) I MALMÖ AB Skolor i Trelleborgs kommun Del 3, fakta och förslag till strategi 2015-2021 Pilevallskolan nybyggnad hus D 15 09 23 Lars Karud, arkitekt SAR/MSA 2(9) I MALMÖ AB Kommunal grundskola idag

Läs mer

Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola

Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola Barn- och utbildningsförvaltningen 1(5) 2014-09-12 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola (BUN 2013/250, RS 2014/418) Förslag till beslut Förvaltningen

Läs mer

Verksamhetsanalys Västerhejde skola

Verksamhetsanalys Västerhejde skola Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Mats Hanell Telefon +46 (0)498 26 9803 E-post mats.hanell@gotland.se Diarienr BUN 2013/250 Datum 2013-09-11 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Bilaga:

Läs mer

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2015-10-12 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: Dnr 2012.335 BUN Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Bakgrund

Läs mer

Skola i Trönninge 2015-04-07

Skola i Trönninge 2015-04-07 Trönninge Skola utformas som ett Kunskapscentrum, med privata hemvister och gemensamma lokaler som skall vara tillgängliga och avgränsningsbara efter skoltid. Skolan skall erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö,

Läs mer

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner.

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner. 2010-06-30 TILL VERKSAMHETSCHEF SKOLA En arbetsgrupp med representanter från Skola/utbildning, Lokalförsörjningskontoret och Kommunledningskansliet har förnyat och förändrat Borås Stads rekommendationer

Läs mer

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 214-238 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Karin Fägerlind 8-58 35 34 karin.fagerlind@usk.stockholm.se

Läs mer

Projektdirektiv och långsiktiga mål

Projektdirektiv och långsiktiga mål Projektdirektiv och långsiktiga mål 3 Projektdirektiv Bakgrund - 2021 ska Sundsvall vara Sveriges bästa skolkommun! > Hållbar kunskap, trygghet och hög kompetens i ett 0-20 årsperspektiv > Helhetssyn där

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

Lärare i grundskolan

Lärare i grundskolan Utdrag ur Skolverkets kommande rapport nr 151 Lärare i grundskolan samt i praktisk-estetiska ämnen i gymnasieskolan - tillgång och behov Rapporten beräknas publiceras i början av november, då den kan beställas

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

Strukturförändring Kungsängsskolan

Strukturförändring Kungsängsskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1(9) 2012-04-01 BUN-387/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor.

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor. Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2015-03-24 Robert Handläggare Lundh Telefon:08 Robert Lundh 508 33 638 Telefon:08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I

Läs mer

Olika vägar att lösa gymnasiets lokalbehov.

Olika vägar att lösa gymnasiets lokalbehov. 2002-02-19 UTBILDNINGS- OCH ARBETS- MARKNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 855 21 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Olika vägar att lösa gymnasiets lokalbehov.

Läs mer

Utlokaliserat fritidshem och en utbyggnad av förskoleverksamheten i Segersäng.

Utlokaliserat fritidshem och en utbyggnad av förskoleverksamheten i Segersäng. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 20-21 20-02-11 Dnr: 2008/97 611 Utlokaliserat fritidshem och en utbyggnad av förskoleverksamheten i Segersäng. Sammanfattning Vid sitt sammanträde den

Läs mer

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värgårdsskolan en god grund att bygga på Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värdeord Värgårdsskolans byggrupp vill att nedanstående värdeord skall verka som stöd och inspiration

Läs mer

Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun

Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Modell för attraktiv skola Policy 2013-12-16, 222 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Lägesuppdatering 2015

Lägesuppdatering 2015 Verksamhetsanalys Inledning Kommunens markpolicy anger att det finns en strävan att främja en mångfald av lokaler för verksamheter. Kommunen ser gärna att en blandstad utvecklas i många områden. Där det

Läs mer

Organisation av förskolor på Viksäng

Organisation av förskolor på Viksäng 1 2015-03-25 2015/297-FSN Lars Jakobsson lars.jakobsson@vasteras.se 021-39 12 69 Förskolenämnden Handläggardialog 2015-03-25 Ordförandeberedning 2015-04-01 Beredningsutskott 2015-04-15 Förskolenämnden

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Innehåll. Protokoll 2016-01-11 2 av 2. 2 Detaljbudget 2016. 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav. 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande

Innehåll. Protokoll 2016-01-11 2 av 2. 2 Detaljbudget 2016. 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav. 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande Protokoll 2 av 2 Innehåll 1 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 2 Detaljbudget 2016 4 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav 5 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande

Läs mer

Sammanfattning Förslaget med omorganisationen innebär att nuvarande Hörningsnässkolan och Ängsnässkolan blir en skola med namnet Hörningsnässkolan.

Sammanfattning Förslaget med omorganisationen innebär att nuvarande Hörningsnässkolan och Ängsnässkolan blir en skola med namnet Hörningsnässkolan. 10 maj 1 (10) HANDLÄGGARE Marianne Widercrantz, Annika Sundell, Monika Reuterstrand Förslag till beslut Nuvarande Hörningsnässkolan och Ängsnässkolan blir en skola med namnet Hörningsnässkolan. Skolan

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Sätra rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma med underlag,

Läs mer

Ny skola och sporthall Alsike Nord KS-2015/715

Ny skola och sporthall Alsike Nord KS-2015/715 Sida 1 av 5 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Eva Mårtensson Datum KS-2015/715 Lokalförsörjningschef 2015-01-21 Lena Larsson Kultur- och fritidschef Kommunstyrelsen Ny skola och sporthall Alsike

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Utbildningsnämndens Lokalplan 2016

Utbildningsnämndens Lokalplan 2016 Utbildningsnämndens Lokalplan 216 1(34) 1 Inledning... 3 1.1 Utbildningsnämnden... 3 1.2 Lokalanvändning... 3 1.3 Kommunens planarbete... 3 1.4 Hyreskostnader... 4 2 Prioriterade åtgärder 216... 4 3 Befolkningsutveckling

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Måltidsverksamheten vid Karlbergsskolan Åk 1-3

Måltidsverksamheten vid Karlbergsskolan Åk 1-3 Arbetsmaterial 1/8 Måltidsverksamheten vid Karlbergsskolan Åk 1-3... 2 Uppdrag... 2 Nulägesbeskrivning... 2 Karlbergsskolans kök... 2 Personal/köksarbete... 3 Transport av mat... 3 Servering... 4 Arbetstid

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27 SWECO Architects AB Sundsvall 6291026000 Inledning Arbetet med lokalförsörjningsplanen har baserats på en inventering

Läs mer

När det gäller allmänheten så har dialogen varit ännu knappare, då politiker inte insett att beslutet även drabbar alla invånare.

När det gäller allmänheten så har dialogen varit ännu knappare, då politiker inte insett att beslutet även drabbar alla invånare. Bilaga till KF skrivelse 2016-06-16 1(5) 1. Allmänt Vi har tagit del av de fyra underlag, som beskriver det pågående skedet, nämligen BoU framskrivning [BoU], Sweco rapport Utvärdering och utredning av

Läs mer

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Enheten består av förskolorna Båten, Gunghästen,

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Anders Hallmén Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 6 Diariekod: 007 Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott Bostadsantagande 2013-2022 Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

1 (13) 2014-09-30. Barn och utbildning Förvaltningskontoret administration

1 (13) 2014-09-30. Barn och utbildning Förvaltningskontoret administration 1 (13) Barn och utbildning Förvaltningskontoret administration www.uddevalla.se Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA gatuadress 0522-69 60 00 fax E-post barnutbildning@uddevalla.se

Läs mer

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun Sidan 1 av 7 Södra kommundelen Vinstorp Utbyggnadsprogram/tidplan/kommmentar/förslag Vinstorpskolan kommer inte att behövas för skoländamål när Karstorpskolan är helt utbyggd, och kan därför komma att

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Enhet: Munspelets fritidshem Ansvarig: Eva Persson, rektor LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2014-15 Vår vision: Vi ger våra barn och elever trygghet så

Läs mer

Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik

Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik Innehållsförteckning En kort presentation av mig som gjort denna verksamhetsplan.. 3 Varför arbeta med äventyrspedagogik?... 3 Koppling till styrdokument

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

ER Aspenässkolan 2013-11-28

ER Aspenässkolan 2013-11-28 Aspenässkolan Plats och tid Aspenässkolan 19.00-21.00 Deltagare Solveig Knutsson, förskolechef Peder Westman, rektor 3-5 Mia Morén, föräldrarepresentant 4b Christina Kronlöf, föräldrarereesentant 1c Mari

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort PM Skolutredning Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort Sammanfattning Med anledning av att Svartåskolans lokaler tömts på grund av fukt- och mögelskador behöver kommunen bygga en ny

Läs mer

Anteckningar kommundelsstämma Stora Höga, Jörlanda och Spekeröd 2014-04-10

Anteckningar kommundelsstämma Stora Höga, Jörlanda och Spekeröd 2014-04-10 Anteckningar kommundelsstämma Stora Höga, Jörlanda och Spekeröd 2014-04-10 Närvarande: Jan Glimstedt, Olof Lundberg, Owe Johansson, Arne Olsson, Sofia Westergren, Lillemor Arvidsson, Gunnar Pettersson,

Läs mer

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS BUDGET OCH PLAN 2016 2018 med SANS OCH BALANS DAGS FÖR VERKSTAD! Vadstena kommun är på väg åt fel håll. Vadstena behöver konkret handling, inte prat om unik plan och prat om bygga, bygga, bygga. Medan

Läs mer

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 Budget och planer för år 2014-2018 2013-05-07 BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 2 (6) Sektorn för samhällsbyggnad Zeljko Skakic BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN 2013-2022 Bakgrund Befolkningsprognosen är en del

Läs mer

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 2015/2016 Välkommen till Område Löddesnäs Förskoleklass Område Löddesnäs består av förskola, förskoleklass, skola årskurs 1-6 och fritidshem. Alla

Läs mer

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Förslag till Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2012-2015

Förslag till Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2012-2015 Förslag till Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2012-2015 Oktober 2011 1 Innehållsförteckning: Äldreboendeplan Göteborgs stad 2012-2015...3 PLANEN...3 Plan 2012-2013, inriktning 2014-2015...3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGARNA...3

Läs mer

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten.

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten. Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Datum 2014-02-07 Ks/2014:2 120 Fastighetsfrågor - allmänt Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor

Läs mer

Program för bostadsförsörjning. Underlag för diskussion / febr 2015 Bygg- och Miljöförvaltningen Sotenäs kommun

Program för bostadsförsörjning. Underlag för diskussion / febr 2015 Bygg- och Miljöförvaltningen Sotenäs kommun Program för bostadsförsörjning Underlag för diskussion / febr 2015 Bygg- och Miljöförvaltningen Sotenäs kommun Program för bostadsförsörjning Underlag för diskussion / febr 2015 Bygg- och Miljöförvaltningen

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut

Läs mer

Kallingesalen, Stadshuset kl 08.30-ca 09.20

Kallingesalen, Stadshuset kl 08.30-ca 09.20 ~~ RONNEBY... KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (6) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset kl 08.30-ca 09.20 Beslutande övriga närvarande Ledamöter Lennarth Förberg (M) Ordförande Kjell GG Johansson (M) Christer

Läs mer

Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Västernäs, kvarter 2, tomt 1 av den 27.01.2015

Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Västernäs, kvarter 2, tomt 1 av den 27.01.2015 C SUN PLANBESKRIVNING STPLNR 0 MARIEHAMNS STAD Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Västernäs, kvarter, tomt av den.0.0 PLANPROCESSEN Godkänd av stadsutvecklingsnämnden Godkänd av stadsstyrelsen

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 1 Artediskolan Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 2 Innehåll Inledning sid 2 Förutsättningar sid 2 Elevernas arbetsmiljö sid 3 Elevernas lärande och skolans studieresultat

Läs mer

REMISS. Gällivare kommuns framtida grundskolestruktur

REMISS. Gällivare kommuns framtida grundskolestruktur Gällivare kommun 2015-05-27 DNR BUoK 2013:209-610. KS 2014:84-610 Remissinstanser: Politiska partier Skolråd Ungdomsråd FUB REMISS Gällivare kommuns framtida grundskolestruktur Remisstid 27 maj- 16 juni

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder

Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder Rapport från tillsynsbesök på Stensbergskolan 13 april 2016 Besöket varade mellan 13.00 och 15.30 Deltagare: Rektor/förskolechef: Nils-Göran

Läs mer

Kommundelsstämma i Spekeröd-Jörlanda-Stora Höga

Kommundelsstämma i Spekeröd-Jörlanda-Stora Höga STENUNGSUNDS KOMMUN Kommundelsstämma i Spekeröd-Jörlanda-Stora Höga Datum: 2011-04-14 Tid: 18.30-21.00 Plats: Ica Kvantum Arena Ordförande: Jan Glimstedt 1:e vice ordförande: Olof Lundberg 2:e vice ordförande:

Läs mer

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12 Kommunkontoret Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben Anders Djurfeldt 046-35 57 57 anders.djurfeldt@lund.se Om bostäder i Lunds kommun För att belysa en del frågor som väckts kring bostäder

Läs mer

Frågor och svar kring omlokalisering

Frågor och svar kring omlokalisering Frågor och svar kring omlokalisering 2016-04-18 På Skolrådet den 4 april informerades om förslaget på ny omlokaliseringslösning. Förslaget innebär att årskurs F och 1 går på Hildur Ottelin där fler lokaler

Läs mer

Verksamhetsrapport 2012/2013

Verksamhetsrapport 2012/2013 Tuna skolområde Datum 1 (9) 2013-06-19 Grundsärskola inriktning träningsskola + Gymnasiesärskola inriktning verksamhetsträning Verksamhetsrapport 2012/2013 Tuna skolområde Inledning Tuna skolområde består

Läs mer

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962 Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Dnr 2014-17962 Dnr 2014-18097 Dnr 2014-18909 Dnr 2014-18962 Sida 1 (8) Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Elin Lundbäck Telefon:08-508

Läs mer

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2014-09-18 Barn- och ungdomsnämnden Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Kommunstyrelsens kontor 2013-09-17 Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum:

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Skogsgläntans förskola Nybyggnad Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Upprättad av: Åsa Lundberg, Tema arkitekter Kristin Åberg Nilsson, Tema miljö & energi Sid 2 (8) Innehållsförteckning Skogsgläntans förskola

Läs mer

Sankt Anna-paketet en samlad handlingsplan för en mer levande Sankt Anna-bygd

Sankt Anna-paketet en samlad handlingsplan för en mer levande Sankt Anna-bygd Sankt Anna-paketet en samlad handlingsplan för en mer levande Sankt Anna-bygd Underlag för fortsatt dialog om framtidens Sankt Anna, se inbjudan på baksidan. Sankt Anna-paketet en samlad handlingsplan

Läs mer

Arbetsmaterial Ny skolorganisation Malmslätt och Tokarp 2013-04-05

Arbetsmaterial Ny skolorganisation Malmslätt och Tokarp 2013-04-05 Arbetsmaterial Ny skolorganisation Malmslätt och Tokarp 2013-04-05 Uppdrag Utbildningskontoret har av barn- och ungdomsnämnden fått uppdraget att ta fram förslag på ny skolorganisation för Malmslätt och

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

2. Guldkantskassan På kontot har vi nu 12 193:- Några klasser har sökt pengar (år 1,3,4). Föräldraföreningen godkänner och betalar ut.

2. Guldkantskassan På kontot har vi nu 12 193:- Några klasser har sökt pengar (år 1,3,4). Föräldraföreningen godkänner och betalar ut. Protokoll fo ra ldrara d 140514 Närvarande: Rebecka Gustafsson, F-klass Tina Boustedt, 1A Ulf Leander, 1B Josefin Åberg Sjöholm, 2A Cecilia Åhlander, 3A Lisa de Haan, 3B Ulrika Engquist, 4B 1. Föregående

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Bojarskolan och Nordby förskola Inlämnad av Gerd Källströmer Sammanfattning Bojarskolan Rektors bedömning av skolan (förskola, fritids, F-6) är att

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund.

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund. 009--7 Sara Lundén Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 70 54 sara.lunden@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 009--7 Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Vill Du bo i en blommande fruktträdgård?

Vill Du bo i en blommande fruktträdgård? Vill Du bo i en blommande fruktträdgård? Så beskrivs Högsäter i annonserna, som också framhåller områdets attraktiva läge, nära hav, service, skola osv. År 1999 började inflyttningen till Högsäter, men

Läs mer

VÄNGE HAR VI VALT...

VÄNGE HAR VI VALT... VÄNGE HAR VI VALT... Vi möter kraven i nya lärar-reformen med de resurser som finns idag! Vi kan möta besparingskraven med effektiviseringar/förändringar inom nuvarande organisation! Föräldrar och barn

Läs mer

2014-10-07. Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen

2014-10-07. Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen 2014-10-07 Planeringsdokument - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Oktober 2014 2(10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Förord... 3 2 Historik (2004 2013)...

Läs mer

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem.

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem. 1 (6) 2013-01-22 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636 2 (6) Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet

Dokumentation av kvalitetsarbetet 1 (10) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, fritidshem och grundskola vid Veta skola läsåret 2012/13 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2 (11) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 4 3 Förutsättningar för

Läs mer

Förstudie - delrapport 2012-12-21

Förstudie - delrapport 2012-12-21 - delrapport 2012-12-21 Sammanställning av befintliga ytor i Häggviksskolans skolbyggnader samt ytbehov för Kulturskolan, Häggviksskolan och Sollentuna musikklasser. Prisindikation för tre olika om- och

Läs mer

SKOLBYGGNATION FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM LÄGESRAPPORT OCH INRIKTNINGSBESLUT

SKOLBYGGNATION FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM LÄGESRAPPORT OCH INRIKTNINGSBESLUT UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN BILAGA 28 VP 2012 SID 1 (28) 2011-12-01 SKOLBYGGNATION FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM LÄGESRAPPORT OCH INRIKTNINGSBESLUT Skolbyggnation för ett växande Stockholm

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

ESLÖ S K MMU. Inft2012-05- 2. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) 2012-05-23. Drw. Barn- och familjenämnden. Plats och tid

ESLÖ S K MMU. Inft2012-05- 2. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) 2012-05-23. Drw. Barn- och familjenämnden. Plats och tid ESLÖ S K MMU Barn- och familjenämnden Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) 2012-05-23 Inft2012-05- 2 Drw Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga nä rva rande Lena Emilsson (S) Jonas

Läs mer

ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG

ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG 1 ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG Barn och Utbildningsnämnden fastställde 20110413 direktiv avseende översyn av lokalnyttjande i förskolor och

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

Svartlå mer än bara en by

Svartlå mer än bara en by Svartlå mer än bara en by Inflyttning Just nu pågår en generationsväxling i Svartlå. Äldre personer flyttar härifrån och barnfamiljer flyttar hit i deras ställe. Detta visar sig tydligt i statistiken för

Läs mer

Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se

Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se Tjänsteskrivelse Social- och omsorgskontoret Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna Lokaiif5rsörjningspIm - Boendeplan inom

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med kvalitetsredovisning 2007-2008. Barn- och fritidsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med kvalitetsredovisning 2007-2008. Barn- och fritidsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet VERKSAMHETSBERÄTTELSE med kvalitetsredovisning 2007-2008 Barn- och fritidsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet BRITTA ODEVALL-MÄKI 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007-2008. Avseende Barn- och

Läs mer