En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter"

Transkript

1 Dnr RAPPORT En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Lägesrapport per

2 Författare Patrik André Thomas Mårtensson Camilla Kastner Lisbeth Bondeson Datum Skogsstyrelsen Vallgatan Jönköping

3 Innehåll 1 Uppdraget Bakgrund Samverkan Samrådsgrupp Samverkan med kommuner Pågående arbete och uppnådda resultat Regelvägledning Kundorientering Information och e-tjänster Mina sidor för skogsägare Tillgänglighet genom lösenord Det gröna kuvertet Information och marknadsföring Ärendeprocesser En dörr in för ärenden Förberedelser hos Skogsstyrelsen för ärendeöverföring Beslutsunderlag för tjänstemän Diskussioner med länsstyrelsens P4-projekt Koordination och förankring Förenkla på riktigt Dialog om miljöhänsyn Skogsstyrelsens inriktningsbeslut Intern förankring hos Skogsstyrelsen Skogsriket Koordination med jordbrukssidan Förstudie till samlad fastighetsinformation på jordbruksmark Samverkan med Jordbruksverket Koordination med e-delegationens arbete Problemområden Olika uppdrag till myndigheterna E-legitimation Geodata Gemensam inlämningsfunktion... 9

4 1 Uppdraget Under 2012 ska Skogsstyrelsen i sitt förenklingsarbete sätta fokus på att underlätta skogsägarnas myndighetskontakter 1. Skogsstyrelsen ska i samråd med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna i Stockholms, Blekinge och Jämtlands län, samt efter samråd med kommunerna genom lämpliga representanter, fortsätta sitt arbete med en fördjupad myndighetssamverkan för anmälningar och ansökningar som rör skogsbruksåtgärder på skogsmark. Näringsföreträdare ska involveras i arbetet. Inriktningen ska vara att skapa helhetssyn och samsyn. Arbetet med rådgivning om tolkning av regelverk betonas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 15 oktober Bakgrund Utgångspunkt för arbetet är de rapporter som lämnats gemensamt av Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Länsstyrelsen i Stockholms län. Även näringsföreträdare har varit involverade i arbetet. En dörr in för ansökningar och anmälningar. Förstudie om samordnad ärendehantering i frågor som rör skog Fördjupad myndighetssamverkan. Förstudie om fördjupad myndighetssamverkan i frågor som rör skog Tidigare har Skogsstyrelsen rapporterat följande förstudier: Nationell skoglig databas. Förstudie om heltäckande information till skogsägare, Skogsstyrelsen 2010 En märkbar förändring i skogsägarnas vardag skogsägarnas myndighetskontakter. Skogsstyrelsen, meddelande 6/ Samverkan 3.1 Samrådsgrupp En samrådsgrupp har etablerats för att gemensamt arbeta för att underlätta skogsägarnas myndighetskontakter. Samrådsgruppen består av representanter från de myndigheter och organisationer som deltog i det gemensamma regeringsuppdraget En dörr in för skogsägare. Följande myndigheter och organisationer är representerade i samrådsgruppen: Skogsstyrelsen Naturvårdsverket 1 Se tidigare uppdrag i samma syfte, regeringsbeslut nr 6 och regeringsbeslut nr 2. 1

5 Riksantikvarieämbetet Havs- och vattenmyndigheten Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Blekinge län LRF Skogsägarna Södra skogsägarna Skogsindustrierna Målet för gruppen är att skapa helhetssyn och samsyn. Detta sker genom att ge råd till Skogsstyrelsen i arbetet med koordinering av informationsspridning och informationshantering, ärendeprocesser, vägledning om regler, kompetensfrågor, kundorientering och inhämtande av kundsynpunkter samt tekniska frågor kring utformning av gemensamma e-tjänster. Se redovisning för respektive område under kapitel 4. Syftet med samrådsgruppen är också att förankra och skapa delaktighet hos berörda myndigheter och intressenter i arbetet med att underlätta för skogsägarna i deras myndighetskontakter. Detta första steg kan på sikt leda till en fördjupad myndighetssamverkan i enlighet med tidigare förslag 2. Samrådsgruppen har ingen beslutande funktion utan de deltagandes roll är i första hand att bidra med sina erfarenheter. Frågor som fordrar beslut får tas inom respektive myndighet. Eventuellt resurskrävande insatser från andra myndigheter än Skogsstyrelsen planläggs och budgeteras efter överenskommelse med berörda myndigheter. Samrådsgruppen kommer att ha 4 6 möten per år. Under 2012 har tre möten hållits och ytterligare ett möte är inplanerat under senhösten. 3.2 Samverkan med kommuner Skogsstyrelsen har tagit fram en plan för att involvera kommunerna i samverkan för En dörr in för skogsägare. Planen kan delas in i tre huvudaktiviteter. 1. Informationsbrev till samtliga kommuner: innehållande information om projektet och om kommunernas möjlighet att få avisering vid vissa typer av skogliga ärenden samt information om kommunernas möjlighet att bidra med information till skogsägare via Skogsstyrelsens e-tjänst Mina sidor. Informationsbrevet planeras gå ut under hösten Inbjudan till ett urval av kommuner att komma med synpunkter och inspel: sker via kontakt med till exempel Sambruk, en kommunal samverkan för verksamhetsutveckling som är baserad på e-tjänster. 3. Informationsträffar för kommuner: där presenteras en lösning med e- tjänst för kommuner kring skogliga ärenden. Informationsträffarna kommer att hållas på distriktsnivå under våren En dörr in för skogsägare, del 1, Fördjupad myndighetssamverkan,

6 4 Pågående arbete och uppnådda resultat 4.1 Regelvägledning Reglerna som styr skogsbruket av idag är i sig själva inte särskilt begränsande, de syftar i stor utsträckning till skogsägarens möjligheter att bruka sin skog med frihet under ansvar. Däremot är det ofta svårt att förstå vilka regler som ska tillämpas i olika sammanhang. Detta skapar en osäkerhet hos både skogsägare och skogsbruk och bidrar till en del misstag. Därför är vägledning inom regler och hänsyn av stor betydelse. Inom projektet förbereds för en Regel- och hänsynsguide som ska publiceras på Skogsstyrelsens webbplats. Målet är att den ska underlätta för skogsägare att se vilka regler som gäller vid en åtgärd eller hänsyn samt vägleda vidare till information på webbplatser och faktablad. Konceptet med en regel- och hänsynsguide kommer att prövas av målgruppen. Under hösten fortsätter arbetet med att utveckla den tekniska strukturen och samarbete söks också med berörda myndigheter avseende regelvägledning. Förberedelserna för en bilaga i SkogsEko nr med fokus på regelvägledning har startat. Eftersom SkogsEko når en mycket stor andel av skogsägarna ger det möjlighet att effektivt komma ut med informationen till våra målgrupper. 4.2 Kundorientering Genom att näringslivsföreträdare ingår i samverkansgruppen och deltar med konstruktiva synpunkter får vi myndigheter på ett naturligt sätt in kundperspektivet i arbetet. I början av sommaren genomfördes en webbenkät hos de som loggade in på Skogsstyrelsens Mina sidor. Resultaten från den enkäten kommer att ligga till grund för en större kundundersökning i slutet av året. Kundundersökningen har tyvärr fördröjts av ett utdraget upphandlingsärende. Skogsstyrelsen ligger i startgroparna för att påbörja sitt arbete inom de sociala medierna. Mina sidor kommer att vara en av de första satsningarna som görs. Genom webbformulär kopplade till Mina sidor och det gröna kuvertet tas synpunkter in som ett underlag för ständiga förbättringar. 4.3 Information och e-tjänster Det är A och O för myndigheterna som deltar i projektet att kunna kommunicera kända hänsynsbehov och andra förväntningar till skogsägare och skogsföretag. Det är också väsentligt för skogsägare att kunna ta del av informationen på ett enkelt och samlat sätt. Detta beskrevs i förstudien Nationell skogsdatabas Stora ansträngningar har därför lagts på att förenkla och förbättra tillgången till information via Mina sidor och det gröna kuvertet. Det är också detta arbete som har kommit längst, se nedanstående punkter. Samarbetet med Naturvårdsverket och länsstyrelserna kring att tillföra mer information fortsätter samtidigt som Mina sidor och det gröna kuvertet anpassas för att kunna hantera större informationsmängder. 3

7 4.3.1 Mina sidor för skogsägare Mina sidor för skogsägare är personlig och innehåller en stor bredd av information samt e-tjänster. Betydande insatser har gjorts för att förbättra pedagogik och användarvänlighet, inte minst för att underlätta användningen av hänsynsinformation i samband med planeringen av andra skogliga åtgärder än de som explicit kräver en anmälan eller ansökan. Detta har lett till en markant ökad användning av tjänsten. Med syfte att göra informationen tillgänglig mobilt har utvecklingen av Mina sidor och skogens pärlor för läsplattor och mobila enheter startats. Det kommer i första steget att vara i form av en webbapplikation som kräver uppkoppling Tillgänglighet genom lösenord För att komma förbi de brister som finns kopplat till e-legitimationer har Skogsstyrelsen tagit fram en egen lösning med lösenordshantering för inloggning i Mina sidor. Lösenorden skickades till samtliga skogsägare vid årsskiftet Många utnyttjade möjligheten att logga in. Totalt har mer än personer nu använt Mina sidor. Antalet inloggningar mer än fördubblades andra kvartalet 2012 jämfört med samma period Alla nya skogsägare får sedan juni ett välkomstbrev med lösenord och en introduktion till hur information och rådgivning kan hämtas via Mina sidor Det gröna kuvertet Det gröna kuvertet innehåller en sammanställning av information över ett skogsinnehav. Förutom att göra information tillgänglig även för den som inte använder datorer, ger den en strukturerad sammanställning som är lika för alla fastigheter. För närvarande finns det gröna kuvertet tillgängligt i Mina sidor och informationen sammanställs automatiskt när en skogsägare beställer det. Lanseringen av en första version med ett grundläggande informationsinnehåll skedde den 1 mars Fram till sista augusti har mer än skogsägare tagit fram ett eget grönt kuvert. Den nuvarande versionen har visat sig driftsstabil och efterfrågad, varför det finns skäl att gå vidare och utöka innehållet. Arbetet med detta har startat. Syftet är att det gröna kuvertet ska innehålla betydligt mer information från Naturvårdsverket och länsstyrelserna Information och marknadsföring I tidningen SkogsEko nr följde det med en bilaga med fokus på de möjligheter till planering och överblick som erbjuds i Mina sidor och det gröna kuvertet. Denna bilaga delades även ut till deltagarna på Skogsstyrelsens skogskonferens den 19 april samt till deltagarna på Nolia Jord & Skog i Piteå den maj. Den har även delats ut vid olika evenemang som arrangerats av Skogsstyrelsens distrikt. I SkogsEko publicerades en intervju med Eskil Erlandsson kring hans syn på regelförenkling och Skogsstyrelsens Mina sidor. Denna intervju publicerades även på Skogsstyrelsens webbplats. 4

8 I varje nummer av SkogsEko har information publicerats kring funktionerna på Mina sidor funnits med. Nyheter har även publicerats på Skogsstyrelsens webbplats. De som prenumererar på Skogsstyrelsens nyhetsbrev har regelbundet fått information om Mina sidor. 4.4 Ärendeprocesser Som en förberedelse för en gemensam inlämningspunkt har en kartläggning av olika ärendeprocesser genomförts. Särskilt fokus har ägnats åt ärenden avseende fornlämningar eftersom det är den ärendetyp som vi avser att använda som pilotfall tillsammans med länsstyrelsen. 4.5 En dörr in för ärenden Under första halvåret 2012 har en rättslig analys gjorts av förslaget till en gemensam inlämningsfunktion. Utredningen har utförts av chefsrådmannen vid Förvaltningsrätten i Malmö, Ulrika Geijer, och visar att det är fullt möjligt att inrätta en gemensam inlämningsfunktion. Utredaren lämnar ett författningsförslag och förslag till förordning om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare 3. Det här ger en mycket god rättslig grund för vidare arbete. Förslaget är nu ute på remiss till ett 70-tal remissinstanser. Skogsstyrelsen har lämnat underlag till utredaren Förberedelser hos Skogsstyrelsen för ärendeöverföring Skogsstyrelsen har tagit fram ett tekniskt förslag till lösning för hur en gemensam inlämningsfunktion ska kunna fungera. Förslaget innehåller både avisering till andra myndigheter och tillhandahållande av underlagsmaterial. För att förbereda inlämning av nya ärendetyper digitalt har en serie informationsklassningar inletts. Informationsklassningar innehåller bland annat en analys av tillgänglighets-, sekretess- och kvalitetskrav Beslutsunderlag för tjänstemän Målet är att ge tjänstemän från olika myndigheter, främst länsstyrelsen, tillgång till Skogsstyrelsens material. Första versionen av Mina sidor för tjänstemän planeras vara klar före årsskiftet och ska användas som stöd i Skogsstyrelsens egen rådgivning. Den ska sedan anpassas för att kunna tillhandahålla bakgrundsinformation, efter sekretessprövning, till tjänstemän från andra myndigheter. Syftet är att ge berörda myndigheter så bra beslutsunderlag som möjligt och därmed underlätta att göra likartade bedömningar Diskussioner med länsstyrelsens P4-projekt 4 Skogsstyrelsen och ledningen för P4-projektet på länsstyrelsen har haft en bra dialog med flera möten och tillsammans tagit fram en modell för hur ärenden ska 3 Se diarienummer Ds 2012:29, En gemensam inlämningsfunktion för skogsägare, hos Regeringskansliet, Landsbygdsdepartementet. 4 P4 är ett länsstyrelsegemensamt projekt med målet att skapa en effektiv och rättssäker ärendehantering, kortare handläggningstider och kvalitetssäkrade rutiner. Digitaliserade ärendeprocesser är en viktig del i projektet. 5

9 kunna överföras och initieras hos länsstyrelsen. Upplägget tycks passa bra in i det pågående arbetet med gemensam ärendehantering som länsstyrelserna driver. Som första ärendegrupp har fornlämningar valts då det är den volymmässigt största gruppen. Frågan om att gå vidare med konkret arbete är under beredning inom kulturmiljösidan på länsstyrelserna. Vidare diskussioner med P4-projektet planeras. 5 Koordination och förankring 5.1 Förenkla på riktigt Skogsstyrelsen har, via samverkansgruppen, etablerat kontakt med länsstyrelsen i Kronobergs län som är projektägare av länsstyrelsernas gemensamma uppdrag Förenkla på riktigt länsstyrelserna i samverkan. Ett initialt möte med Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län, och projektledningen för Förenkla på riktigt har genomförts. Under mötet diskuterades gemensamma beröringspunkter med bland annat samverkan på informationssidan. Mötet resulterade i en lista med nio punkter med gemensamma åtgärder som kopplar till förenklingsarbetet. Till exempel finns numera länkar mellan informationen på Skogsstyrelsen hemsida om regelförenkling och hemsidan för projektet Förenkla på riktigt. 5.2 Dialog om miljöhänsyn Parallellt med En dörr in driver Skogsstyrelsen ett arbete med dialog om miljöhänsyn med syfte att få en samsyn om sektorsansvaret och tydliggöra målbilder för bra miljöhänsyn. Förenklat kan man säga att dialogprojektet hanterar vad som ska åstadkommas medan En dörr in hanterar hur det ska göras. För att koordinera dessa båda projekt, tillsammans med arbetet inom Skogsriket, har projekten samlats i ett särskilt program inom Skogsstyrelsen med gemensam ledning. 5.3 Skogsstyrelsens inriktningsbeslut Under våren fattade Skogsstyrelsen ett inriktningsbeslut kring En dörr in. Beslutet innebär bland annat att all information som rör den enskilde ska tillhandahållas till denne, att alla ärenden ska kunna lämnas in elektroniskt och att processer ska utformas för att effektivisera även hos andra myndigheter. 5.4 Intern förankring hos Skogsstyrelsen Skogsstyrelsens egen personal är en viktig målgrupp för kommunikationen. Dessa har fått regelbunden information via Skogsstyrelsens intranät. De har bland annat bjudits in till att testa funktioner inom Mina sidor innan dessa lanseras externt till skogsägare samt haft möjlighet att lämna synpunkter på det gröna kuvertet före publicering. Skogskonsulenterna har även erbjudits utbildning i tjänsten Mina sidor, ett erbjudande som ungefär hälften av distrikten har utnyttjat. Under försommaren genomfördes även en mindre intern kundundersökning kring medarbetarnas kännedom och inställning till Mina sidor. Resultaten från 6

10 undersökningen kommer att ligga till grund för vidare utveckling och anpassningar. Under hösten kommer ytterligare en intern undersökning att genomföras. Den interna förankringen kommer naturligtvis att fortsätta, bland annat kommer alla medarbetare att få möjlighet att testa och komma med synpunkter på den nya versionen av Mina sidor innan den lanseras. 5.5 Skogsriket Resultatet från En dörr in tas till vara i Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket så att de båda initiativen stärker varandra. Inom Skogsriket har en förstudie kring framtidens rådgivning gjorts, vilken studerat hur e-tjänster, Mina sidor och det gröna kuvertet kan användas i rådgivningssituationer för att ge skogsägare bra möjligheter att själv skaffa information och utföra ärenden. Inom projektet Skogsriket rådgivning har också förberedelser gjorts för att använda Mina sidor på nytt sätt inom rådgivning kring såväl röjning som föryngring. 5.6 Koordination med jordbrukssidan Förstudie till samlad fastighetsinformation på jordbruksmark Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetar med en ansökan om medel för en förstudie av Samlad fastighetsinformation. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Kronobergs län ger stöd i ansökningsarbetet. Tanken med samlad fastighetsinformation ligger nära det gröna kuvertet, med jordbruksmark i fokus. Ett framtida resultat kan vara en samlad gårdsinformation som täcker såväl skogs- som jordbruksmark. Länsstyrelsen i Jönköpings län har tyvärr svårt att hitta finansiering till förstudien. Skogsstyrelsen har via arbetet med En dörr in stött ansökan eftersom det kan förenkla för den enskilde markägaren och kopplingen till samlad skogsinformation är tydlig Samverkan med Jordbruksverket Skogsstyrelsen och Jordbruksverket har en längre tid haft erfarenhetsutbyte när det gäller e-tjänster och avser att fördjupa samverkan för att koordinera sina respektive e-tjänster och därmed underlätta användningen för de som har ett kombinerat jord- och skogsföretag. 5.7 Koordination med e-delegationens arbete Skogsstyrelsen följer e-delegationens arbete, deltar i seminarier och liknande i syfte att bidra till utvecklingen. Skogsstyrelsen har drivit Mina sidor för skogsägare i snart fyra år och har skaffat mycket praktisk erfarenhet av e- förvaltning under tiden. Resultat och rapporter som e-delegationen lämnar utgör ett viktigt underlag i uppbyggnaden av e-tjänsterna i syfte att nå effektivitet och koordination med andra myndigheter. Arbetet med en dörr in är också identifierat som ett strategiskt e- förvaltningsprojekt av e-delegationen. 7

11 6 Problemområden 6.1 Olika uppdrag till myndigheterna Skogsstyrelsen har ett tydligt uppdrag i En dörr in-arbetet. Övriga myndigheter saknar dock såväl motsvarande uppdrag som finansiering och har därför svårt att bistå i mer resurskrävande sammanhang. När det gäller medverkande länsstyrelser finns det inte heller möjlighet att göra åtaganden eller fatta beslut för andra länsstyrelsers räkning. Det här gör det svårt att genomföra insatser där flera myndigheter måste fatta gemensamma beslut eller utföra gemensamma arbetsinsatser. 6.2 E-legitimation Bristerna när det gäller e-legitimationer är en stor hämsko för utvecklingen av e- tjänster. Många saknar e-legitimation, systemet upplevs som krångligt, utländska medborgare omfattas inte av systemet och tjänstelegitimationer är ovanliga. För att möta problemet har Skogsstyrelsen skapat ett eget lösenordsbaserat system för inloggning av skogsägare. Detta har tagit stora resurser men var nödvändigt för att kunna tillhandahålla e-tjänsterna till på lika villkor till alla skogsägare. Ambitionerna när det gäller e-legitimationer bör därför höjas till att på ett pedagogiskt och enkelt sätt omfatta alla vuxna svenska medborgare med möjlighet att även ansluta utländska medborgare som har myndighetsärenden i Sverige. 6.3 Geodata Under de senaste åren har Skogsstyrelsen och Lantmäteriet fört diskussioner om hur Lantmäteriets material kan användas i kontakterna med skogsägare, bland annat i Mina sidor och det gröna kuvertet. Från att tidigare ha haft olika syn har nu myndigheterna nått samförstånd genom att de begränsningar som Skogsstyrelsen har i sina e-tjänster ansetts tillräckliga. Diskussionerna bottnar i det faktum att Lantmäteriet måste avgiftsfinansiera delar av sin verksamhet samtidigt som grunddata ska tillhandahållas så fritt som möjligt för att åstadkomma nytta i samhället. Problemet blir tydligt eftersom Skogsstyrelsen hör till de myndigheter som har ett stort behov av att använda geografisk information i sina e-tjänster. Myndigheterna är överens om att den nuvarande situationen är komplicerad. Mycket energi måste läggas på att utreda gränser och begränsningar i användningen av data stället för mer utvecklingsinriktat arbete. Begränsningarna i tjänsterna kan bli betydande. Det är till exempel inte säkert att tjänster riktade mot små skogsföretagare ens är möjliga att tillhandahålla med dagens finansieringsmodell. Det regelverk och finansieringsmodell som Lantmäteriet har att hantera är svår att tillämpa i dagens situation där data via olika myndigheter används i stor volym 8

12 direkt av medborgare och företag eftersom det finns mycket begränsade möjligheter till avgiftsfinansiering av slutanvändaren. 6.4 Gemensam inlämningsfunktion Vänteläget som den rättsliga utredningen kring en gemensam inlämningsfunktion har medfört har kunnat utnyttjas väl, men det har ändå inneburit en osäkerhet kring frågan om samlad ärendeinlämning som fördröjt arbetet. Beroende på hur processen fortlöper kring det författningsförslag som nu är på remiss kan det ta tid innan alla förutsättningar är klara. Eftersom inlämningsfunktionen kräver insatser och investeringar hos flera myndigheter finns det en risk att prioriteringen görs olika och att genomförandet riskerar att komma i otakt mellan olika myndigheter. 9

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

FÖRSTUDIE - SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION

FÖRSTUDIE - SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION FÖRSTUDIE - SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION Ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Jönköping, Kronoberg och Kalmar län samt Skogsstyrelsen Genomförs i samarbete med Lantmäteriet, Jordbruksverket,

Läs mer

ansvaret för friheten?

ansvaret för friheten? Att hitt ätt till V h Att hitta rätt tillsammans Vem har ansvaret för friheten? Ett handslag eller hårdare reglering? Översyn och framtagande av nya nationella skogliga sektorsmål under 2010 och 2011 Regeringsuppdrag

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT)

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Diarienummer: 1.2.2-2013-5222 Ovanstående uppdrag ska rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 april 2014.

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

En dörr in för skogsägare

En dörr in för skogsägare En dörr in för skogsägare Del 2 - Slutrapport En dörr in för ansökningar och anmälningar Förstudie om samordnad ärendehantering i frågor som rör skog 2011-07-07 Länsstyrelsen Blekinge län Ulf Lundgren

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringsbeslut I 2 REGERINGEN 2013-11-28 N2013/5553/ENT Näringsdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona mil. i Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringens

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Förslag på indikatorer

Förslag på indikatorer Datum 2013-03-27 1(8) Förslag på indikatorer I nedanstående underlag ges ett antal förslag för att följa upp förenklingsarbetet på Skogsstyrelsen i enlighet med vad som anges i regleringsbrevet för budgetåret

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Mina meddelanden Lotta Ruderfors Sambruk 2004 Jönköpings kommun Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Projektkoordinator Projektledare Webbansvarig Information SKL/CeSam SKL CeSams handlingsplan

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING Image, NKI och leveranser... Image och NKI Trivector Information Jimmie Hansson, Elin Josefson & Frida Lindström INLEDNING Trivector Information AB har under november

Läs mer

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket Vi tar fram kunskap Kunskap utredningar Idéer erfarenhetsutbyte Principer utveckling i samverkan Metoder informationsutbyte

Läs mer

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Karin André, SEI Research Fellow karin.andre@sei-international.org Klimatanpassning Sverige 23 september 2015 Forskning om anpassningsprocesser Projektets syfte

Läs mer

Förenkla på kommunal och regional nivå

Förenkla på kommunal och regional nivå Förenkla på kommunal och regional nivå Anteckningar från Tillväxtverket och länsstyrelsernas referensgruppsmöte 26 april 2013 Deltagare: Stefan Lundin, Visita Helena Morgonsköld, Bolagsverket Anneke Svantesson,

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Birger Höök. En digital värld

Birger Höök. En digital värld Birger Höök En digital värld 1 Sverige har goda förutsättningar Fungerande byråkrati Lång tradition av att samla och katalogisera data Innovativt klimat Hög kompetens hos medborgarna Duktiga företag Goda

Läs mer

Dialogmöten Företag och företagande

Dialogmöten Företag och företagande AD 340/2011 Dialogmöten Företag och företagande Rapport från genomförda dialogmöten hösten 2011 Datum: 2012-02-01 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn och Daniel Sjöberg AD 340/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

1 av 7 2011-03-03 16:35

1 av 7 2011-03-03 16:35 1 av 7 2011-03-03 16:35 Kommun som du representerar Antal svar: 14 Din funktion/roll Kommunledning 28.6% (4) Information/kommunikation 7.1% (1) IT-chef/strateg 42.9% (6) Verksamhetsansvarig 0.0% (0) Annan

Läs mer

Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol

Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol 1 Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol Varför kvalitetsarbete? För att motsvara medborgarnas berättigade krav på en rättssäker och effektiv rättsskipning och därmed

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess Samverkansprojektet Svensk geoprocess Senaste nytt från samverkansprojektet Svensk geoprocess. Hur är dagsläget och vad händer härnäst inom projektet? Allan Almqvist, stadsingenjör, Malmö stad 1. Målen

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson.

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson. PROTOKOLL 1 (5) Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Onsdag 9 mars 2011 Plats: Residenset, Kalmar Ledamöter: Sven Lindgren Ordförande Monica Bengtsson Ola Broberg Reinhold

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge Dnr Elin Jonsson arkivarie Tel. 0470-413 07 Förstudie E-arkiv Kronoberg och Blekinge - Projektplan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (12) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Förstudie kommunens nya hemsida

Förstudie kommunens nya hemsida Kommunen nya hemsida planeras till sommaren 2012 Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta: Henrik Sjönnebring Webbansvarig Informationsavdelningen henrik.sjonnebring@danderyd.se Tel: 08-568 910 21 Syftet

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Dubbel nytta vid datorn. SkogsEko. Mina sidor

Dubbel nytta vid datorn. SkogsEko. Mina sidor SkogsEko Mina sidor Bilaga till SkogsEko 1/12 Dubbel nytta vid datorn Skogsägaren och entreprenören Sture gillar Mina sidor Vi visar allt du kan se och göra på Mina sidor Syftet: att hjälpa dig få ännu

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion Staffanstorps kommun Öppen kommentarsfunktion Staffanstorp 2011 lanserade Staffanstorp Framtidens webb Responsiv sajt med öppen kommentarsfunktion Kommentarer kan lämnas av alla medborgare En moderator

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Nytt från Lantmäteriet

Nytt från Lantmäteriet Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist Lantmäteriet, KT:s 1 Kommunala Lantmäteridagar november 2011 Nytt från Lantmäteriet Regeringen och geodataområdet: It i människans tjänst

Läs mer

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län, 2014 Produktion Kommunikationssektionen Foto Lars Hedelin Guide för avtalsarbete Sedan hösten 2012 har Polismyndigheterna

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

Effektkarta Helsingborg.se

Effektkarta Helsingborg.se Effektkarta Helsingborg.se Om detta dokument Detta dokument beskriver övergripande syfte, effektmål och målgrupper (personas), information och innehåll på helsingborg.se. Det är ett styrdokument som ska

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Naturvårdsverket Naturvårdsverket Kundundersökning

Naturvårdsverket Naturvårdsverket Kundundersökning Naturvårdsverket Naturvårdsverket Kundundersökning Image, NKI och leveranser Generell imagemätning samt NKI för utvärdering av leveranser Uppdraget Naturvårdsverket har vänt sig till Sweco Eurofutures

Läs mer

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL för E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Ändringshantering Användarmanual för KOMPIS Ansvarig för dokumentet: Niklas Mattsson Datum Ändring Ansvarig 2008-04-10 Dokumentet

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS

Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS Projektägare: Sambruk Intresseförening för verksamhetsutveckling och e-förvaltning 74 kommuner (ca 3,9 miljoner innevånare) 2 regionförbund Sveriges Kommuner och

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Informationsträff. Statens servicecenter 2015-05-13

Informationsträff. Statens servicecenter 2015-05-13 Informationsträff Statens servicecenter 2015-05-13 Agenda Tid Aktivitet Talare 08:45-09:15 Kaffe 09:15-09:45 Inledning Thomas Pålsson 09:45-10:15 Nyheter inom löneområdet Mattias Gustafsson 10:15-10:45

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering. Datavärdsträff 2-3 dec Johan Westman Naturvårdsverket

Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering. Datavärdsträff 2-3 dec Johan Westman Naturvårdsverket Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering Datavärdsträff 2-3 dec Johan Westman Naturvårdsverket Syfte Informera om arbetet Få synpunkter på innehållet 2014-12-08 2 gemensam strategi för miljödatahantering

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015. Erik Forsén, Projektledare

En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015. Erik Forsén, Projektledare En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015 Erik Forsén, Projektledare En svensk tjänstehubb > Kort om uppdraget En konkurrensneutral tjänstehubb som stödjer elmarknadens processer, underlättar rapporteringen

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Håkan Johansson Skatteverket Hakan.l.johansson@skatteverket.se 1 Vårt uppdrag - Mina meddelanden Vårt uppdrag är att skapa en ny infrastruktur

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Sammanhållen förvaltning utifrån ett klientperspektiv

Sammanhållen förvaltning utifrån ett klientperspektiv Sammanhållen förvaltning utifrån ett klientperspektiv Anders Persson Göran Goldkuhl Forskningsgruppen VITS (www.vits.org) Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) Linköpings universitet

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

Från lantbrukare till butiksägare. Förenkla för kombinatörer på landsbygden

Från lantbrukare till butiksägare. Förenkla för kombinatörer på landsbygden Från lantbrukare till butiksägare Förenkla för kombinatörer på landsbygden 1 Bonde söker förenkling Förenklingsforum Många företag har kontakt med kommunen när det gäller tillämpning av regler, till exempel

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26

Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Målbilderna i ett större sammanhang Monika Stridsman, Generaldirektör Skogsstyrelsen Sten Frohm, Skogsdirektör

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-09-18 Dnr KS 2014-686 Fredrik Eriksson Kommunstyrelsen Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog

Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog 1 januari 2012-31 december 2014 Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog Version Ändring Ansvarig 1.0 Beslutad 2010-01-22 Projektbeställare 2.0 Beslutad 2010-06-14 Projektbeställare

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning. Geodatademo Samhällsbyggnadskartor. Utgåva A. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning. Geodatademo Samhällsbyggnadskartor. Utgåva A. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan Fastställd av styrgruppen 015-04- 015-05-1 Sida: 1 (6) Uppdragsbeställning Geodatademo Filnamn: 15051 Uppdragsbeställning Geodatademo 3 A.docx Fastställd av styrgruppen 015-04- 015-05-1 Sida: (6) Historik

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Få utvecklingsinsatser na på rull och god anslutning Digital samverkan Handlingsplan för e- förvaltning: Stabsutredning

Läs mer