En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter"

Transkript

1 Dnr RAPPORT En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Lägesrapport per

2 Författare Patrik André Thomas Mårtensson Camilla Kastner Lisbeth Bondeson Datum Skogsstyrelsen Vallgatan Jönköping

3 Innehåll 1 Uppdraget Bakgrund Samverkan Samrådsgrupp Samverkan med kommuner Pågående arbete och uppnådda resultat Regelvägledning Kundorientering Information och e-tjänster Mina sidor för skogsägare Tillgänglighet genom lösenord Det gröna kuvertet Information och marknadsföring Ärendeprocesser En dörr in för ärenden Förberedelser hos Skogsstyrelsen för ärendeöverföring Beslutsunderlag för tjänstemän Diskussioner med länsstyrelsens P4-projekt Koordination och förankring Förenkla på riktigt Dialog om miljöhänsyn Skogsstyrelsens inriktningsbeslut Intern förankring hos Skogsstyrelsen Skogsriket Koordination med jordbrukssidan Förstudie till samlad fastighetsinformation på jordbruksmark Samverkan med Jordbruksverket Koordination med e-delegationens arbete Problemområden Olika uppdrag till myndigheterna E-legitimation Geodata Gemensam inlämningsfunktion... 9

4 1 Uppdraget Under 2012 ska Skogsstyrelsen i sitt förenklingsarbete sätta fokus på att underlätta skogsägarnas myndighetskontakter 1. Skogsstyrelsen ska i samråd med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna i Stockholms, Blekinge och Jämtlands län, samt efter samråd med kommunerna genom lämpliga representanter, fortsätta sitt arbete med en fördjupad myndighetssamverkan för anmälningar och ansökningar som rör skogsbruksåtgärder på skogsmark. Näringsföreträdare ska involveras i arbetet. Inriktningen ska vara att skapa helhetssyn och samsyn. Arbetet med rådgivning om tolkning av regelverk betonas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 15 oktober Bakgrund Utgångspunkt för arbetet är de rapporter som lämnats gemensamt av Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Länsstyrelsen i Stockholms län. Även näringsföreträdare har varit involverade i arbetet. En dörr in för ansökningar och anmälningar. Förstudie om samordnad ärendehantering i frågor som rör skog Fördjupad myndighetssamverkan. Förstudie om fördjupad myndighetssamverkan i frågor som rör skog Tidigare har Skogsstyrelsen rapporterat följande förstudier: Nationell skoglig databas. Förstudie om heltäckande information till skogsägare, Skogsstyrelsen 2010 En märkbar förändring i skogsägarnas vardag skogsägarnas myndighetskontakter. Skogsstyrelsen, meddelande 6/ Samverkan 3.1 Samrådsgrupp En samrådsgrupp har etablerats för att gemensamt arbeta för att underlätta skogsägarnas myndighetskontakter. Samrådsgruppen består av representanter från de myndigheter och organisationer som deltog i det gemensamma regeringsuppdraget En dörr in för skogsägare. Följande myndigheter och organisationer är representerade i samrådsgruppen: Skogsstyrelsen Naturvårdsverket 1 Se tidigare uppdrag i samma syfte, regeringsbeslut nr 6 och regeringsbeslut nr 2. 1

5 Riksantikvarieämbetet Havs- och vattenmyndigheten Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Blekinge län LRF Skogsägarna Södra skogsägarna Skogsindustrierna Målet för gruppen är att skapa helhetssyn och samsyn. Detta sker genom att ge råd till Skogsstyrelsen i arbetet med koordinering av informationsspridning och informationshantering, ärendeprocesser, vägledning om regler, kompetensfrågor, kundorientering och inhämtande av kundsynpunkter samt tekniska frågor kring utformning av gemensamma e-tjänster. Se redovisning för respektive område under kapitel 4. Syftet med samrådsgruppen är också att förankra och skapa delaktighet hos berörda myndigheter och intressenter i arbetet med att underlätta för skogsägarna i deras myndighetskontakter. Detta första steg kan på sikt leda till en fördjupad myndighetssamverkan i enlighet med tidigare förslag 2. Samrådsgruppen har ingen beslutande funktion utan de deltagandes roll är i första hand att bidra med sina erfarenheter. Frågor som fordrar beslut får tas inom respektive myndighet. Eventuellt resurskrävande insatser från andra myndigheter än Skogsstyrelsen planläggs och budgeteras efter överenskommelse med berörda myndigheter. Samrådsgruppen kommer att ha 4 6 möten per år. Under 2012 har tre möten hållits och ytterligare ett möte är inplanerat under senhösten. 3.2 Samverkan med kommuner Skogsstyrelsen har tagit fram en plan för att involvera kommunerna i samverkan för En dörr in för skogsägare. Planen kan delas in i tre huvudaktiviteter. 1. Informationsbrev till samtliga kommuner: innehållande information om projektet och om kommunernas möjlighet att få avisering vid vissa typer av skogliga ärenden samt information om kommunernas möjlighet att bidra med information till skogsägare via Skogsstyrelsens e-tjänst Mina sidor. Informationsbrevet planeras gå ut under hösten Inbjudan till ett urval av kommuner att komma med synpunkter och inspel: sker via kontakt med till exempel Sambruk, en kommunal samverkan för verksamhetsutveckling som är baserad på e-tjänster. 3. Informationsträffar för kommuner: där presenteras en lösning med e- tjänst för kommuner kring skogliga ärenden. Informationsträffarna kommer att hållas på distriktsnivå under våren En dörr in för skogsägare, del 1, Fördjupad myndighetssamverkan,

6 4 Pågående arbete och uppnådda resultat 4.1 Regelvägledning Reglerna som styr skogsbruket av idag är i sig själva inte särskilt begränsande, de syftar i stor utsträckning till skogsägarens möjligheter att bruka sin skog med frihet under ansvar. Däremot är det ofta svårt att förstå vilka regler som ska tillämpas i olika sammanhang. Detta skapar en osäkerhet hos både skogsägare och skogsbruk och bidrar till en del misstag. Därför är vägledning inom regler och hänsyn av stor betydelse. Inom projektet förbereds för en Regel- och hänsynsguide som ska publiceras på Skogsstyrelsens webbplats. Målet är att den ska underlätta för skogsägare att se vilka regler som gäller vid en åtgärd eller hänsyn samt vägleda vidare till information på webbplatser och faktablad. Konceptet med en regel- och hänsynsguide kommer att prövas av målgruppen. Under hösten fortsätter arbetet med att utveckla den tekniska strukturen och samarbete söks också med berörda myndigheter avseende regelvägledning. Förberedelserna för en bilaga i SkogsEko nr med fokus på regelvägledning har startat. Eftersom SkogsEko når en mycket stor andel av skogsägarna ger det möjlighet att effektivt komma ut med informationen till våra målgrupper. 4.2 Kundorientering Genom att näringslivsföreträdare ingår i samverkansgruppen och deltar med konstruktiva synpunkter får vi myndigheter på ett naturligt sätt in kundperspektivet i arbetet. I början av sommaren genomfördes en webbenkät hos de som loggade in på Skogsstyrelsens Mina sidor. Resultaten från den enkäten kommer att ligga till grund för en större kundundersökning i slutet av året. Kundundersökningen har tyvärr fördröjts av ett utdraget upphandlingsärende. Skogsstyrelsen ligger i startgroparna för att påbörja sitt arbete inom de sociala medierna. Mina sidor kommer att vara en av de första satsningarna som görs. Genom webbformulär kopplade till Mina sidor och det gröna kuvertet tas synpunkter in som ett underlag för ständiga förbättringar. 4.3 Information och e-tjänster Det är A och O för myndigheterna som deltar i projektet att kunna kommunicera kända hänsynsbehov och andra förväntningar till skogsägare och skogsföretag. Det är också väsentligt för skogsägare att kunna ta del av informationen på ett enkelt och samlat sätt. Detta beskrevs i förstudien Nationell skogsdatabas Stora ansträngningar har därför lagts på att förenkla och förbättra tillgången till information via Mina sidor och det gröna kuvertet. Det är också detta arbete som har kommit längst, se nedanstående punkter. Samarbetet med Naturvårdsverket och länsstyrelserna kring att tillföra mer information fortsätter samtidigt som Mina sidor och det gröna kuvertet anpassas för att kunna hantera större informationsmängder. 3

7 4.3.1 Mina sidor för skogsägare Mina sidor för skogsägare är personlig och innehåller en stor bredd av information samt e-tjänster. Betydande insatser har gjorts för att förbättra pedagogik och användarvänlighet, inte minst för att underlätta användningen av hänsynsinformation i samband med planeringen av andra skogliga åtgärder än de som explicit kräver en anmälan eller ansökan. Detta har lett till en markant ökad användning av tjänsten. Med syfte att göra informationen tillgänglig mobilt har utvecklingen av Mina sidor och skogens pärlor för läsplattor och mobila enheter startats. Det kommer i första steget att vara i form av en webbapplikation som kräver uppkoppling Tillgänglighet genom lösenord För att komma förbi de brister som finns kopplat till e-legitimationer har Skogsstyrelsen tagit fram en egen lösning med lösenordshantering för inloggning i Mina sidor. Lösenorden skickades till samtliga skogsägare vid årsskiftet Många utnyttjade möjligheten att logga in. Totalt har mer än personer nu använt Mina sidor. Antalet inloggningar mer än fördubblades andra kvartalet 2012 jämfört med samma period Alla nya skogsägare får sedan juni ett välkomstbrev med lösenord och en introduktion till hur information och rådgivning kan hämtas via Mina sidor Det gröna kuvertet Det gröna kuvertet innehåller en sammanställning av information över ett skogsinnehav. Förutom att göra information tillgänglig även för den som inte använder datorer, ger den en strukturerad sammanställning som är lika för alla fastigheter. För närvarande finns det gröna kuvertet tillgängligt i Mina sidor och informationen sammanställs automatiskt när en skogsägare beställer det. Lanseringen av en första version med ett grundläggande informationsinnehåll skedde den 1 mars Fram till sista augusti har mer än skogsägare tagit fram ett eget grönt kuvert. Den nuvarande versionen har visat sig driftsstabil och efterfrågad, varför det finns skäl att gå vidare och utöka innehållet. Arbetet med detta har startat. Syftet är att det gröna kuvertet ska innehålla betydligt mer information från Naturvårdsverket och länsstyrelserna Information och marknadsföring I tidningen SkogsEko nr följde det med en bilaga med fokus på de möjligheter till planering och överblick som erbjuds i Mina sidor och det gröna kuvertet. Denna bilaga delades även ut till deltagarna på Skogsstyrelsens skogskonferens den 19 april samt till deltagarna på Nolia Jord & Skog i Piteå den maj. Den har även delats ut vid olika evenemang som arrangerats av Skogsstyrelsens distrikt. I SkogsEko publicerades en intervju med Eskil Erlandsson kring hans syn på regelförenkling och Skogsstyrelsens Mina sidor. Denna intervju publicerades även på Skogsstyrelsens webbplats. 4

8 I varje nummer av SkogsEko har information publicerats kring funktionerna på Mina sidor funnits med. Nyheter har även publicerats på Skogsstyrelsens webbplats. De som prenumererar på Skogsstyrelsens nyhetsbrev har regelbundet fått information om Mina sidor. 4.4 Ärendeprocesser Som en förberedelse för en gemensam inlämningspunkt har en kartläggning av olika ärendeprocesser genomförts. Särskilt fokus har ägnats åt ärenden avseende fornlämningar eftersom det är den ärendetyp som vi avser att använda som pilotfall tillsammans med länsstyrelsen. 4.5 En dörr in för ärenden Under första halvåret 2012 har en rättslig analys gjorts av förslaget till en gemensam inlämningsfunktion. Utredningen har utförts av chefsrådmannen vid Förvaltningsrätten i Malmö, Ulrika Geijer, och visar att det är fullt möjligt att inrätta en gemensam inlämningsfunktion. Utredaren lämnar ett författningsförslag och förslag till förordning om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare 3. Det här ger en mycket god rättslig grund för vidare arbete. Förslaget är nu ute på remiss till ett 70-tal remissinstanser. Skogsstyrelsen har lämnat underlag till utredaren Förberedelser hos Skogsstyrelsen för ärendeöverföring Skogsstyrelsen har tagit fram ett tekniskt förslag till lösning för hur en gemensam inlämningsfunktion ska kunna fungera. Förslaget innehåller både avisering till andra myndigheter och tillhandahållande av underlagsmaterial. För att förbereda inlämning av nya ärendetyper digitalt har en serie informationsklassningar inletts. Informationsklassningar innehåller bland annat en analys av tillgänglighets-, sekretess- och kvalitetskrav Beslutsunderlag för tjänstemän Målet är att ge tjänstemän från olika myndigheter, främst länsstyrelsen, tillgång till Skogsstyrelsens material. Första versionen av Mina sidor för tjänstemän planeras vara klar före årsskiftet och ska användas som stöd i Skogsstyrelsens egen rådgivning. Den ska sedan anpassas för att kunna tillhandahålla bakgrundsinformation, efter sekretessprövning, till tjänstemän från andra myndigheter. Syftet är att ge berörda myndigheter så bra beslutsunderlag som möjligt och därmed underlätta att göra likartade bedömningar Diskussioner med länsstyrelsens P4-projekt 4 Skogsstyrelsen och ledningen för P4-projektet på länsstyrelsen har haft en bra dialog med flera möten och tillsammans tagit fram en modell för hur ärenden ska 3 Se diarienummer Ds 2012:29, En gemensam inlämningsfunktion för skogsägare, hos Regeringskansliet, Landsbygdsdepartementet. 4 P4 är ett länsstyrelsegemensamt projekt med målet att skapa en effektiv och rättssäker ärendehantering, kortare handläggningstider och kvalitetssäkrade rutiner. Digitaliserade ärendeprocesser är en viktig del i projektet. 5

9 kunna överföras och initieras hos länsstyrelsen. Upplägget tycks passa bra in i det pågående arbetet med gemensam ärendehantering som länsstyrelserna driver. Som första ärendegrupp har fornlämningar valts då det är den volymmässigt största gruppen. Frågan om att gå vidare med konkret arbete är under beredning inom kulturmiljösidan på länsstyrelserna. Vidare diskussioner med P4-projektet planeras. 5 Koordination och förankring 5.1 Förenkla på riktigt Skogsstyrelsen har, via samverkansgruppen, etablerat kontakt med länsstyrelsen i Kronobergs län som är projektägare av länsstyrelsernas gemensamma uppdrag Förenkla på riktigt länsstyrelserna i samverkan. Ett initialt möte med Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län, och projektledningen för Förenkla på riktigt har genomförts. Under mötet diskuterades gemensamma beröringspunkter med bland annat samverkan på informationssidan. Mötet resulterade i en lista med nio punkter med gemensamma åtgärder som kopplar till förenklingsarbetet. Till exempel finns numera länkar mellan informationen på Skogsstyrelsen hemsida om regelförenkling och hemsidan för projektet Förenkla på riktigt. 5.2 Dialog om miljöhänsyn Parallellt med En dörr in driver Skogsstyrelsen ett arbete med dialog om miljöhänsyn med syfte att få en samsyn om sektorsansvaret och tydliggöra målbilder för bra miljöhänsyn. Förenklat kan man säga att dialogprojektet hanterar vad som ska åstadkommas medan En dörr in hanterar hur det ska göras. För att koordinera dessa båda projekt, tillsammans med arbetet inom Skogsriket, har projekten samlats i ett särskilt program inom Skogsstyrelsen med gemensam ledning. 5.3 Skogsstyrelsens inriktningsbeslut Under våren fattade Skogsstyrelsen ett inriktningsbeslut kring En dörr in. Beslutet innebär bland annat att all information som rör den enskilde ska tillhandahållas till denne, att alla ärenden ska kunna lämnas in elektroniskt och att processer ska utformas för att effektivisera även hos andra myndigheter. 5.4 Intern förankring hos Skogsstyrelsen Skogsstyrelsens egen personal är en viktig målgrupp för kommunikationen. Dessa har fått regelbunden information via Skogsstyrelsens intranät. De har bland annat bjudits in till att testa funktioner inom Mina sidor innan dessa lanseras externt till skogsägare samt haft möjlighet att lämna synpunkter på det gröna kuvertet före publicering. Skogskonsulenterna har även erbjudits utbildning i tjänsten Mina sidor, ett erbjudande som ungefär hälften av distrikten har utnyttjat. Under försommaren genomfördes även en mindre intern kundundersökning kring medarbetarnas kännedom och inställning till Mina sidor. Resultaten från 6

10 undersökningen kommer att ligga till grund för vidare utveckling och anpassningar. Under hösten kommer ytterligare en intern undersökning att genomföras. Den interna förankringen kommer naturligtvis att fortsätta, bland annat kommer alla medarbetare att få möjlighet att testa och komma med synpunkter på den nya versionen av Mina sidor innan den lanseras. 5.5 Skogsriket Resultatet från En dörr in tas till vara i Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket så att de båda initiativen stärker varandra. Inom Skogsriket har en förstudie kring framtidens rådgivning gjorts, vilken studerat hur e-tjänster, Mina sidor och det gröna kuvertet kan användas i rådgivningssituationer för att ge skogsägare bra möjligheter att själv skaffa information och utföra ärenden. Inom projektet Skogsriket rådgivning har också förberedelser gjorts för att använda Mina sidor på nytt sätt inom rådgivning kring såväl röjning som föryngring. 5.6 Koordination med jordbrukssidan Förstudie till samlad fastighetsinformation på jordbruksmark Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetar med en ansökan om medel för en förstudie av Samlad fastighetsinformation. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Kronobergs län ger stöd i ansökningsarbetet. Tanken med samlad fastighetsinformation ligger nära det gröna kuvertet, med jordbruksmark i fokus. Ett framtida resultat kan vara en samlad gårdsinformation som täcker såväl skogs- som jordbruksmark. Länsstyrelsen i Jönköpings län har tyvärr svårt att hitta finansiering till förstudien. Skogsstyrelsen har via arbetet med En dörr in stött ansökan eftersom det kan förenkla för den enskilde markägaren och kopplingen till samlad skogsinformation är tydlig Samverkan med Jordbruksverket Skogsstyrelsen och Jordbruksverket har en längre tid haft erfarenhetsutbyte när det gäller e-tjänster och avser att fördjupa samverkan för att koordinera sina respektive e-tjänster och därmed underlätta användningen för de som har ett kombinerat jord- och skogsföretag. 5.7 Koordination med e-delegationens arbete Skogsstyrelsen följer e-delegationens arbete, deltar i seminarier och liknande i syfte att bidra till utvecklingen. Skogsstyrelsen har drivit Mina sidor för skogsägare i snart fyra år och har skaffat mycket praktisk erfarenhet av e- förvaltning under tiden. Resultat och rapporter som e-delegationen lämnar utgör ett viktigt underlag i uppbyggnaden av e-tjänsterna i syfte att nå effektivitet och koordination med andra myndigheter. Arbetet med en dörr in är också identifierat som ett strategiskt e- förvaltningsprojekt av e-delegationen. 7

11 6 Problemområden 6.1 Olika uppdrag till myndigheterna Skogsstyrelsen har ett tydligt uppdrag i En dörr in-arbetet. Övriga myndigheter saknar dock såväl motsvarande uppdrag som finansiering och har därför svårt att bistå i mer resurskrävande sammanhang. När det gäller medverkande länsstyrelser finns det inte heller möjlighet att göra åtaganden eller fatta beslut för andra länsstyrelsers räkning. Det här gör det svårt att genomföra insatser där flera myndigheter måste fatta gemensamma beslut eller utföra gemensamma arbetsinsatser. 6.2 E-legitimation Bristerna när det gäller e-legitimationer är en stor hämsko för utvecklingen av e- tjänster. Många saknar e-legitimation, systemet upplevs som krångligt, utländska medborgare omfattas inte av systemet och tjänstelegitimationer är ovanliga. För att möta problemet har Skogsstyrelsen skapat ett eget lösenordsbaserat system för inloggning av skogsägare. Detta har tagit stora resurser men var nödvändigt för att kunna tillhandahålla e-tjänsterna till på lika villkor till alla skogsägare. Ambitionerna när det gäller e-legitimationer bör därför höjas till att på ett pedagogiskt och enkelt sätt omfatta alla vuxna svenska medborgare med möjlighet att även ansluta utländska medborgare som har myndighetsärenden i Sverige. 6.3 Geodata Under de senaste åren har Skogsstyrelsen och Lantmäteriet fört diskussioner om hur Lantmäteriets material kan användas i kontakterna med skogsägare, bland annat i Mina sidor och det gröna kuvertet. Från att tidigare ha haft olika syn har nu myndigheterna nått samförstånd genom att de begränsningar som Skogsstyrelsen har i sina e-tjänster ansetts tillräckliga. Diskussionerna bottnar i det faktum att Lantmäteriet måste avgiftsfinansiera delar av sin verksamhet samtidigt som grunddata ska tillhandahållas så fritt som möjligt för att åstadkomma nytta i samhället. Problemet blir tydligt eftersom Skogsstyrelsen hör till de myndigheter som har ett stort behov av att använda geografisk information i sina e-tjänster. Myndigheterna är överens om att den nuvarande situationen är komplicerad. Mycket energi måste läggas på att utreda gränser och begränsningar i användningen av data stället för mer utvecklingsinriktat arbete. Begränsningarna i tjänsterna kan bli betydande. Det är till exempel inte säkert att tjänster riktade mot små skogsföretagare ens är möjliga att tillhandahålla med dagens finansieringsmodell. Det regelverk och finansieringsmodell som Lantmäteriet har att hantera är svår att tillämpa i dagens situation där data via olika myndigheter används i stor volym 8

12 direkt av medborgare och företag eftersom det finns mycket begränsade möjligheter till avgiftsfinansiering av slutanvändaren. 6.4 Gemensam inlämningsfunktion Vänteläget som den rättsliga utredningen kring en gemensam inlämningsfunktion har medfört har kunnat utnyttjas väl, men det har ändå inneburit en osäkerhet kring frågan om samlad ärendeinlämning som fördröjt arbetet. Beroende på hur processen fortlöper kring det författningsförslag som nu är på remiss kan det ta tid innan alla förutsättningar är klara. Eftersom inlämningsfunktionen kräver insatser och investeringar hos flera myndigheter finns det en risk att prioriteringen görs olika och att genomförandet riskerar att komma i otakt mellan olika myndigheter. 9

Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för företagen

Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för företagen Datum 2014-03-27 1(7) Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för en Utveckla e-tjänster En dörr in Gemensam inlämningspunkt Regeringsuppdrag att inrätta en gemensam inlämningsfunktion

Läs mer

Minnesanteckningar Uppstartsseminarium Skogens kulturarv fokus på fossil åker. Länsstyrelsen i Jönköpings län

Minnesanteckningar Uppstartsseminarium Skogens kulturarv fokus på fossil åker. Länsstyrelsen i Jönköpings län 1 (1) Minnesanteckningar Uppstartsseminarium 2012-05-02 Skogens kulturarv fokus på fossil åker Deltagare: Jenny Ameziane Tomas Areslätt Peter Ask Tony Axelsson Hasse Bengtsson Markus Boxe Ann-Cathrine

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm)

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-09-20 Ärendenr: NV-01521-15 Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) Delredovisning

Läs mer

Skogsstyrelsens förenklingsarbete för företagen avrapportering enligt regleringsbrev

Skogsstyrelsens förenklingsarbete för företagen avrapportering enligt regleringsbrev Datum 2014-03-27 Diarienr 2012/3763 1(9) Er referens L2011/1984 mfl Regeringen Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Skogsstyrelsens förenklingsarbete för företagen avrapportering enligt regleringsbrev

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2009

Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2009 Bilaga Datum 2009-01-22 1(6) Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2009 Nulägesbeskrivning Denna informationsplan ingår som en leverans i delprojekt Information

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av föreslagna ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare

Konsekvensutredning med anledning av föreslagna ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare Datum 2015-10-12 Diarienr 2015/2400 1(10) Tillsynsenheten Mats Herling Konsekvensutredning med anledning av föreslagna ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT)

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Diarienummer: 1.2.2-2013-5222 Ovanstående uppdrag ska rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 april 2014.

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringsbeslut I 2 REGERINGEN 2013-11-28 N2013/5553/ENT Näringsdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona mil. i Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringens

Läs mer

ansvaret för friheten?

ansvaret för friheten? Att hitt ätt till V h Att hitta rätt tillsammans Vem har ansvaret för friheten? Ett handslag eller hårdare reglering? Översyn och framtagande av nya nationella skogliga sektorsmål under 2010 och 2011 Regeringsuppdrag

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

FÖRSTUDIE - SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION

FÖRSTUDIE - SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION FÖRSTUDIE - SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION Ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Jönköping, Kronoberg och Kalmar län samt Skogsstyrelsen Genomförs i samarbete med Lantmäteriet, Jordbruksverket,

Läs mer

Myndighetens stöd till utbildningsanordnare avseende tillträdesprocessen för sökande till yrkeshögskoleutbildningar. Återrapportering 2015

Myndighetens stöd till utbildningsanordnare avseende tillträdesprocessen för sökande till yrkeshögskoleutbildningar. Återrapportering 2015 Myndighetens stöd till utbildningsanordnare avseende tillträdesprocessen för sökande till yrkeshögskoleutbildningar Återrapportering 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/145 ISBN-nr:

Läs mer

En dörr in för skogsägare

En dörr in för skogsägare En dörr in för skogsägare Del 2 - Slutrapport En dörr in för ansökningar och anmälningar Förstudie om samordnad ärendehantering i frågor som rör skog 2011-07-07 Länsstyrelsen Blekinge län Ulf Lundgren

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (13) Datum 2012-01-26 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Utvecklingsområde: Fordon och Förare 1 februari 2012 Transportstyrelsen Transportregisteravdelningen 701 88 Örebro Besöksadress Tunnlandsgatan

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm)

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) 1(7) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y DELREDOVISNING 2017-10-27 Ärendenr: NV-01521-15 Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm)

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Birger Höök. En digital värld

Birger Höök. En digital värld Birger Höök En digital värld 1 Sverige har goda förutsättningar Fungerande byråkrati Lång tradition av att samla och katalogisera data Innovativt klimat Hög kompetens hos medborgarna Duktiga företag Goda

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Mina meddelanden Lotta Ruderfors Sambruk 2004 Jönköpings kommun Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Projektkoordinator Projektledare Webbansvarig Information SKL/CeSam SKL CeSams handlingsplan

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Magnus Enzell Bakgrund 2006: 24-timmarsmyndigheten hade nått vägs ände beslut på koncernnivå efterfrågades Regeringen ville stärka

Läs mer

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden e Regeringskansliet Bilaga till protokoll I 6, vid regeringssammanträdet den 15 juni 2017, dnr N2017/04297/FF 2017-06-15 Näringsdepartementet överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Förstudie kommunens nya hemsida

Förstudie kommunens nya hemsida Kommunen nya hemsida planeras till sommaren 2012 Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta: Henrik Sjönnebring Webbansvarig Informationsavdelningen henrik.sjonnebring@danderyd.se Tel: 08-568 910 21 Syftet

Läs mer

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-08-31 kl. 09:00-11:50 Plats: Regionens hus, sal B 10 Finansiering av regional skogsstrategi Småland Diarienummer:

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

Förslag på indikatorer

Förslag på indikatorer Datum 2013-03-27 1(8) Förslag på indikatorer I nedanstående underlag ges ett antal förslag för att följa upp förenklingsarbetet på Skogsstyrelsen i enlighet med vad som anges i regleringsbrevet för budgetåret

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering. Datavärdsträff 2-3 dec Johan Westman Naturvårdsverket

Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering. Datavärdsträff 2-3 dec Johan Westman Naturvårdsverket Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering Datavärdsträff 2-3 dec Johan Westman Naturvårdsverket Syfte Informera om arbetet Få synpunkter på innehållet 2014-12-08 2 gemensam strategi för miljödatahantering

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) Regeringsbeslut IV:5 2011-03-31 S2011/3603/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan Regeringens

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Karin André, SEI Research Fellow karin.andre@sei-international.org Klimatanpassning Sverige 23 september 2015 Forskning om anpassningsprocesser Projektets syfte

Läs mer

Centrala myndigheters roll i klimatanpassningsarbetet

Centrala myndigheters roll i klimatanpassningsarbetet Centrala myndigheters roll i klimatanpassningsarbetet 2 oktober 2008, Radisson SAS Royal Viking Hotel, Stockholm Sammanfattning av gruppdiskussionerna Deltagarna delades in i fyra olika grupper. Varje

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

MISSIV. Redovisning av uppdrag Utvecklingsområde Privatpersoner

MISSIV. Redovisning av uppdrag Utvecklingsområde Privatpersoner * Skatteverket 1(1) MISSIV Regeringskansliet, Näringsdepartementet Kopia till Finansdepartementet E-delegationen Redovisning av uppdrag Utvecklingsområde Privatpersoner Skatteverket har av regeringen fått

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14 Beslut vid regeringssammanträde den 24 februari 2011 Sammanfattning Den särskilda

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Samrådssvar från Halmstad kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Halmstad kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Halmstad kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren i turkos.

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Vägen mot e-arkiv. Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN

Vägen mot e-arkiv. Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN Vägen mot e-arkiv Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN JANUARI 2014 Detta är en kortversion av förstudierapporten e-arkiv. Varför

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare LANTMÄT E RIET 1 (5) YTTRANDE 2014-08-14 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2014/1597 Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare Regeringskansliets dnr 52014/ / 1992/ SFÖ 1.

Läs mer

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken 1(5) Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Sammanställning av remissvar Totalt inkom 27 svar på remissen. Inga synpunkter Länsstyrelsen

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Dialogmöten Företag och företagande

Dialogmöten Företag och företagande AD 340/2011 Dialogmöten Företag och företagande Rapport från genomförda dialogmöten hösten 2011 Datum: 2012-02-01 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn och Daniel Sjöberg AD 340/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

RAPPORTNUMMER 6 februari 2008 PTS-ER-2008:3 ISSN DIARIENR eförvaltning

RAPPORTNUMMER 6 februari 2008 PTS-ER-2008:3 ISSN DIARIENR eförvaltning DATUM RAPPORTNUMMER 6 februari 2008 PTS-ER-2008:3 ISSN 1650-9862 DIARIENR 08-375 eförvaltning Innehåll 1 Uppdraget...5 2 Tillhandahållna e-tjänster...5 3 Planerade e-tjänster...5 4 Användningen av e-tjänsterna...6

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Nationell GIS-policy för länsstyrelserna. VISION: Länsstyrelserna ska vara bäst i myndighetssverige på att använda, förvalta och producera geodata

Nationell GIS-policy för länsstyrelserna. VISION: Länsstyrelserna ska vara bäst i myndighetssverige på att använda, förvalta och producera geodata Nationell GIS-policy för länsstyrelserna VISION: Länsstyrelserna ska vara bäst i myndighetssverige på att använda, förvalta och producera geodata Nationell GIS-policy - kort historik - Övergång till gemensam

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson.

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson. PROTOKOLL 1 (5) Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Onsdag 9 mars 2011 Plats: Residenset, Kalmar Ledamöter: Sven Lindgren Ordförande Monica Bengtsson Ola Broberg Reinhold

Läs mer

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten?

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Mats Wallin Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenförvaltningscykeln 1 Tidplan 2013 Långsiktig

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

Riskhantering. Tieto PPS AH006, , Sida 1

Riskhantering. Tieto PPS AH006, , Sida 1 Riskhantering Sida 1 Om riskhantering Risker i projekt är händelser som äventyrar vår möjlighet att nå projektets mål. Riskhantering innefattar att göra analyser där risker och åtgärder identifieras, men

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN 2 (7) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 4 IT... 4 Sammanfattning... 7 LULEÅ KOMMUN 3 (7) Bakgrund Elever ska ha tillgång till

Läs mer

Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål

Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål 1 2013-05-07 Landsbygdsavdelningen Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål Handlingsplaner istället för regionala genomförandestrategier I nästa programperiod kommer länen

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Öppna geodata på Lantmäteriet. Seminarium öppna geodata på SKL den augusti

Öppna geodata på Lantmäteriet. Seminarium öppna geodata på SKL den augusti Öppna geodata på Lantmäteriet Seminarium öppna geodata på SKL den 28 29 augusti Lantmäteriinstruktionen Avgiftsfinansieringens omfattning Avgiftsfinansieringen är jämförelsevis stor internationellt sett.

Läs mer

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion Staffanstorps kommun Öppen kommentarsfunktion Staffanstorp 2011 lanserade Staffanstorp Framtidens webb Responsiv sajt med öppen kommentarsfunktion Kommentarer kan lämnas av alla medborgare En moderator

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157

Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157 Digital agenda 2020 1 (12) Förord Den digitala agendan för Värmdö har arbetats fram med delaktighet av företrädare från samtliga verksamheter i kommunen. Arbetet har letts av Kommuniktions- och IT-avdelningen

Läs mer

Länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län

Länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län Utlåtande 2012:109 RVII (Dnr 325-983/2012) Länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Rollbeskrivning. sociala investeringar

Rollbeskrivning. sociala investeringar Rollbeskrivning sociala investeringar Ett utvecklat arbete med sociala investeringar kräver en organisation som kan hantera de olika delar som ingår. Som i allt strategiskt drivet arbete behöver samtliga

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Förenkla på kommunal och regional nivå

Förenkla på kommunal och regional nivå Förenkla på kommunal och regional nivå Anteckningar från Tillväxtverket och länsstyrelsernas referensgruppsmöte 26 april 2013 Deltagare: Stefan Lundin, Visita Helena Morgonsköld, Bolagsverket Anneke Svantesson,

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag.

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag. Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 41 Den 2017-04-04 41 Dnr 2017/00115 Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING Image, NKI och leveranser... Image och NKI Trivector Information Jimmie Hansson, Elin Josefson & Frida Lindström INLEDNING Trivector Information AB har under november

Läs mer

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden Dnr DSN-2015-9 Dpl sid 1 (6) TJÄNSTEYTTRANDE KOMMUNLEDNINGSKONTORET IT-enheten 2015-06-29 Per-Erik Karlsson, 054-540 12 20 Per-erik.karlsson@karlstad.se Drifts- och Servicenämnd En gemensam e-tjänsteplattform

Läs mer

1 av 7 2011-03-03 16:35

1 av 7 2011-03-03 16:35 1 av 7 2011-03-03 16:35 Kommun som du representerar Antal svar: 14 Din funktion/roll Kommunledning 28.6% (4) Information/kommunikation 7.1% (1) IT-chef/strateg 42.9% (6) Verksamhetsansvarig 0.0% (0) Annan

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Strategi för IT i skolan Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Informationstekniken kommer kanske inte att rädda mänskligheten...men den är ett kraftfullt verktyg. Människor

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer