Granskning av modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. Lunds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. Lunds kommun"

Transkript

1

2

3 Revisionsrapport Granskning av modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan Lunds kommun Sofie Holmkvist

4 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund Revisionsfråga Kontrollfrågor Avgränsning och metod Lagstiftning Organisering av modersmålsundervisningen Rutiner och struktur Rutiner för verksamheten Struktur och omfattning Rutiner gällande eleven Ersättning Information Erbjudande av modersmålsundervisning Rapportering Slutsatser Revisionell bedömning Lunds kommun

5 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har granskat huruvida kommunen har en ändamålsenlig modersmålsundervisning. Granskningens revisionsfråga har varit Säkerställer Barn- och skolnämnderna Lund Öster och Lunds stad samt Utbildningsnämnden att Lunds kommun har en ändamålsenlig modersmålsundervisning? Den sammantagna bedömningen är att nämnderna säkerställer detta. Det kan konstateras att Lunds kommun genom modersmålscentrum har en ändamålsenlig verksamhet. Det finns skriftliga rutiner och riktlinjer för verksamheten och en välfungerande struktur för arbetet. Det finns även rutiner för när en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen i modersmålsämnet. Samtliga av de intervjuade rektorerna och skolcheferna anser att organiseringen av modersmålsverksamheten i en egen enhet är en bra lösning. Vi finner vidare att kommunen arbetar med information om elevers rätt till modersmålsundervisning på ett ändamålsenligt vis. Det kan samtidigt konstateras att det finns brister i likvärdigheten för eleverna vad gäller omfattningen av modersmålsundervisningen. Enligt skollagen är det rektor som beslutar om omfattningen av undervisningstiden. Det saknas en gemensam syn på omfattningen av modersmålsundervisningen och eleverna erhåller olika omfattning beroende på skoltillhörighet. Även samverkan mellan modersmålslärarna och övriga lärare bör utvecklas. Två av de nationella minoritetsspråken är aktuella i Lunds kommun vid denna rapports framställande. Vi konstaterar att kommunen fullgör sin skyldighet att erbjuda undervisning i minoritetsspråket finska. Däremot vad gäller minoritetsspråket romani chib ser situationen annorlunda ut. Sedan läsåret 08/09 har ingen modersmålsundervisning i romani genomförts. Vi noterar att detta beror på att modersmålscentrum inte funnit någon lämplig lärare trots annonsering efter lärare i romani varje termin. Vår bedömning är att kommunen bedriver kontinuerligt arbete för att kunna fullgöra sina skyldigheter. Följande har identifierats som fortsatta utvecklingsområden: * Rektorerna bör sträva efter en gemensam riktlinje för gruppering av eleverna i modersmålsundervisningen samt omfattningen av undervisningstiden avseende modersmålsundervisningen med syftet att nå en högre likvärdighet för eleverna. * Vidareutveckling av samverkan mellan lärarna bör säkerställas. Nämnderna bör även tillse att rektorerna får en ökad insyn i modersmålsverksamheten. * Modersmålsundervisning i romani chib måste säkerställas. Även vidareutveckling av insatser, för att både öka och bibehålla en hög kunskapsnivå om de nationella minoriteterna hos rektorer och lärare, bör säkerställas. Lunds kommun 1 av 15

6 2. Inledning 2.1. Bakgrund Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. Målet är att eleverna på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Enligt skollagen ska alla elever som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, samt om eleven har grundläggande kunskaper i språket. För minoritetsspråk gäller dock att undervisning kan ges till elever som inte talar språket hemma varje dag. Huvudman har stor frihet att avgöra hur verksamheten ska organiseras för att nå de riktlinjer staten satt upp. En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det inom kommunen eller den fristående verksamheten finns minst fem elever som önskar undervisningen, för nationella minoritetsspråk minst en elev, och man kan finna en lämplig lärare. Modersmålsundervisning inom gymnasieskolan är precis som i grundskolan ett eget ämne. Undervisningen i modersmål syftar till att utveckla färdigheter och kunskaper om modersmålet och elevens kunskaper om litteratur på modersmålet. Eleven ansöker om att få delta i modersmålsundervisning Revisionsfråga Granskningen ska svara på följande revisionsfråga: Säkerställer Barn- och skolnämnderna Lund Öster och Lunds stad samt Utbildningsnämnden att Lunds kommun har en ändamålsenlig modersmålsundervisning? 2.3. Kontrollfrågor Revisionsfrågan ska besvaras utifrån följande kontrollfrågor: På vilket sätt är modersmålsundervisningen organiserad? Hur stor andel av eleverna har modersmålsundervisning? Finns ändamålsenliga rutiner och struktur för modersmålsundervisningen? Informerar kommunen om elevers rätt till modersmålsundervisning? Fullgör kommunen sin skyldighet att erbjuda undervisning i de nationella minoritetsspråken? Ställer nämnderna krav på rapportering som rör modersmålsundervisningen? Lunds kommun 2 av 15

7 2.4. Avgränsning och metod Granskningen avser Barn- och skolnämnd Lund öster, Barn- och skolnämnd Lunds stad samt Utbildningsnämnden. De förhållanden som presenteras i föreliggande granskningsrapport är utifrån intervjuer med respektive nämnds förvaltningschef, chef samt biträdande chef för modersmålscentrum samt rektorer från vardera två skolor inom respektive nämnd. Kompletterande frågor har även ställts till ekonomer på utbildningsförvaltningen samt integrationsutvecklaren i Lunds kommun. För ytterligare kunskapsinhämtning har uppdraget även inneburit studier av för granskningen relevanta dokument såsom exempelvis kvalitetsredovisningar, Skolverkets rapport om nationella minoritetsspråk i Lunds kommun, rutiner för Lunds skolors modersmålsverksamhet Lagstiftning I skollagens 1 10 och 15 kapitel regleras modersmålsundervisningen för grundrespektive gymnasieskolan. Ytterligare föreskrifter finns i skolförordningen 2 samt i gymnasieförordningen 3. Här anges bland annat att det är rektor som beslutar om en elevs modersmålsundervisning. Enligt skolförordningen får modersmålsundervisningen anordnas som språkval som elevens val inom ramen för skolans val, alternativt utanför den garanterade undervisningstiden Enligt gymnasieförordningen får modersmålsundervisningen anordnas som individuellt val som utökat program, alternativt som ersättning för undervisning i andra språk än svenska, svenska som andraspråk och engelska Modersmålsundervisning får i normalfallet inte omfatta mer än ett språk för en elev. Modersmålsundervisning är undervisning i det språk som elevens vårdnadshavare har som modersmål. För att en elev ska vara berättigad till modersmålsundervisning krävs att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och att eleven har grundläggande kunskaper i det. När det gäller modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska undervisning erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om minst fem elever som ska erbjudas undervisning i språket önskar undervisning och om det finns en lämplig lärare att tillgå. En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken även om antalet elever som önskar sådan undervisning understiger fem. Enligt 7 i Språklagen 4 är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska : :185, 5 kap :2039, 4 kap :600 Lunds kommun 3 av 15

8 3. Iakttagelser 3.1. Organisering av modersmålsundervisningen I Lunds kommun organiseras modersmålsundervisningen genom en egen enhet, Modersmålscentrum. Organisatoriskt ligger modersmålsverksamheten under utbildningsförvaltningen. Förutom att arbeta mot gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning inom utbildningsförvaltningen så arbetar Modersmålscentrum även gentemot förskolor och skolor inom barn- och skolförvaltningarna Lunds stad och Lund Öster. Modersmålsundervisning erbjuds till såväl kommunala som fristående förskole- och skolenheter. Sedan 2008 fungerar Modersmålscentrum som en resultatenhet som säljer tjänster utifrån beställning från skolorna. Skolorna betalar utförda tjänster med elevpengen. Tidigare var Modersmålscentrum anslagsfinansierat och tjänsterna var därmed en fri nyttighet för verksamheterna. Cirka elever undervisas i något av de 33 5 olika språk som erbjuds. Arabiska och engelska är de språk som flest elever har modersmålsundervisning i. Antal elever inom grundskolan är drygt vilket motsvarar cirka 15,9 % av totala elevantalet 6. På gymnasiet deltar cirka 550 elever i tre olika kurser i ämnet modersmål. Fördelningen av elever med modersmålsundervisning i de kommunala gymnasieskolorna såg läsåret 11/12 ut som följer: Gymnasieskola Andelen elever med modersmålsundervisning av totala elevantalet på skolan Vipans gymnasium 5 % Katedralskolan 7,5 % Polhemskolan 8 % Spykens gymnasium 5 % Totalt sett har Modersmålscentrum 78 lärare anställda. Samtliga av de intervjuade rektorerna och skolcheferna anser att organiseringen av modersmålsverksamheten i en egen enhet är en bra lösning. Majoriteten av de intervjuade menar att det blir en effektivare organisation än om respektive skola skulle utföra och samordna modersmålsundervisningen. I intervjuerna ger flertalet uttryck för att den nya ledningen för Modersmålscentrum är utvecklingsinriktade, prioriterar ett utökat samarbete mellan verksamheterna samt betonar och lyfter fram vikten av modersmålsundervisningen. 5 Se bilaga 1 6 Kommunbladet 2011, Lunds kommun Lunds kommun 4 av 15

9 3.2. Rutiner och struktur Rutiner för verksamheten antog Utbildningsnämnden rutiner för Lund skolors modersmålsverksamhet 7. Här återfinns bland annat rutiner och riktlinjer för anmälan, bedömning av berättigande till modersmålsundervisning, registrering av elever i Procapita, gruppering, beställning, schemaläggning, läromedel, medarbetarskapet, betyg, statistik samt rutiner för ersättning och debitering. Ansökan om modersmålsundervisning sker via blankett som tillhandahålls av Modersmålscentrum. Ansökningsförfarandet kommer enligt uppgift att bli digitaliserat inom snar framtid. Modersmålslärarna tar fram ett underlag för bedömning om eleverna är berättigade till modersmålundervisning. Rektor beslutar om modersmålsundervisning ska erbjudas och i så fall i vilken omfattning Struktur och omfattning Modersmålslärarna är anställda av Modersmålscentrum. Chef och biträdande chef för Modersmålscentrum arbetar som pedagogiska ledare för modersmålslärarna, det vill säga gör lektionsbesök, arbetar med pedagogiska planeringar, ansvarar för kvalitetsuppföljning och lärarnas kompetensutveckling etcetera. Modersmålscentrum fungerar på samma sätt som en skolenhet med skolledning. Det som skiljer i uppdraget jämfört med rektorer och förskolechefer är ansvaret för barnen och eleverna. Undervisningen för de yngre eleverna sker på den skola där eleven tillhör, medan undervisningen för de äldre eleverna (årskurs 7-9 samt gymnasiet) kan förläggas på annan skola. Till följd av detta är undervisningsgrupperna i en del språk små, ibland endast en elev per skola. Detta medför att arbetssituationen för lärarna ser olika ut. Samtliga lärare har flera olika arbetsplatser med restid i stor omfattning som följd. Modersmålsundervisningen är ett frivilligt ämne för eleven. Det räknas som ett eget ämne där eleven får omdömen och betyg. Kursplanen i grundskolan och läroplanen i gymnasieskolan gäller för modersmålsundervisningen på samma sätt som för övriga ämnen. Innehållet i undervisningen bestäms därmed av läraren i den pedagogiska planeringen utifrån de nationella styrdokumenten. En viktig skillnad finns vad gäller modersmålsundervisningen i förhållande till övriga ämnen. Modersmålsundervisningen är det enda ämnet där det saknas en reglerad timplan. Det finns med andra ord ingen garanterad undervisningstid i ämnet. Respektive rektor beslutar omfattningen av undervisningen. Av intervjuerna framgår att det är en stor variation i undervisningstiden i ämnet modersmål för eleverna. Vanligen beställer rektorerna 40 minuter per vecka. Det finns även elever som får 60 eller 80 minuter modersmålsundervisning per vecka. Det går inte att se något mönster kopplat till årskurs, utan det är snarare faktorer som gruppstorlekar och åldersblandade grupper som medför att några elever erhåller mer undervisningstid. Noteras bör dock att det inte per automatik innebär att alla grupper med fler elever och en stor åldersspridning i gruppen har mer än 40 minuter per vecka. Inom 7 Dnr UF 25/08 Lunds kommun 5 av 15

10 gymnasieskolan erbjuds tre olika 100-poängs kurser i modersmål och ämnet ingår i ordinarie kursutbud som eleverna väljer bland. Utöver omfattningen på undervisningen beslutar rektor även om grupperingar av eleverna. Modersmålscentrum anser att även om det är en spridning av åldrarna bland eleverna medför samläsning ofta många fördelar. Dock finns det en gräns för när åldersspridningen på eleverna blir för stor. Här kan enligt uppgift ske en diskrepans mellan vad Modersmålscentrum anser och vad rektorerna anser. Utöver arbetsplatsträffar har modersmålslärarna gemensam mötestid en gång i veckan. Lärarna på modersmålscentrum är organiserade i utvecklingsgrupper, internationalisering, IT, integration etcetera. Lärarna är även organiserade i olika språkgrupper. De lärare som är ensamma i ett språk ingår i tvärspråkliga grupper och i en del fall har de samarbete med lärare i andra kommuner. Det finns en modersmålslärare som är kontaktperson för respektive skola. Från och med höstterminen 2012 kommer även samtliga skolor att utse en kontaktperson. Samverkan mellan modersmålslärarna och övriga lärare sker enligt uppgift i liten omfattning. Introduktionsmöte sker på respektive skola vid terminsstart i augusti. På introduktionsmötena träffas rektor, modersmålslärarna och övriga lärare och diskuterar praktiskt upplägg inför läsårsstart. Samtliga intervjuade anser att samverkan mellan lärarna är ett område som behöver utvecklas. Några initiativ om utökade mötesforum har tagits under våren 2012 som ett led i att stärka samverkan Rutiner gällande eleven När en elev riskerar att inte nå målen i modersmålsundervisningen är rutinen på grundskolan att modersmålslärarna meddelar elevens mentor. På gymnasiet fyller modersmålslärarna i en anmälan om utredning för att eleven riskerar att inte uppnå kunskapskraven. När rektor får vetskap om att en elev riskerar att inte nå målen ska en pedagogisk utredning göras som grund för beslut om att eventuellt ta fram åtgärdsprogram för eleven. Inom grundskolan är modersmål ett frivilligt ämne och det finns krav på grundläggande kunskaper i språket för att få delta. Detta kan leda till att många elever väljer att hoppa av undervisningen när de blir medvetna om att de riskerar att inte uppnå kunskapskraven. En annan uppmärksammad svårighet enligt Modersmålscentrum är i de fall rektorerna resonerar att om eleven inte når kunskapskraven kanske han eller hon inte har grundläggande kunskaper och därmed inte har rätt att delta. Enligt gällande föreskrifter har en elev rätt till studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. Studiehandledning kan exempelvis ges i ämnet fysik om eleven är i behov av handledning av ämnet på sitt modersmål. Studiehandledning är en särskild stödinsats som föregås av ett åtgärdsprogram. Innehållet i studiehandledningen beslutas av rektor, men tjänsten tillhandahålls av modersmålscentrum. Handledningen sker i en del fall i samverkan med ämneslärarna. Samtliga skolor i Lunds kommun omfattas av gemensamma riktlinjer för frånvarorapportering. Via Skola24 som är ett webbaserat verktyg markerar lärarna när- och frånvaron på individnivå. För skriftliga omdömen används UNIKUM i de fall elevens hemskola använder detta system för rapportering. För Lunds kommun 6 av 15

11 betygsrapportering används samma system (Procapita) som de kommunala skolorna använder Ersättning Enligt gällande rutiner för Lunds Skolors Modersmålsverksamhet (LSM)8 ska ersättningsbeloppen per undervisningstimme vara baserade på LSM:s självkostnad för utlagda undervisningstimmar. Ersättningsbeloppen fastställs per budgetår av den nämnd som ansvarar för verksamheten. Respektive skolförvaltning erbjuds lämna synpunkter. Fakturering sker månadsvis utifrån exakt antal utförda timmar. Modersmålscentrum arbetar för närvarande med att ta fram förslag till förändrade rutiner, i vilka det bland annat föreslås att debitering ska ske terminsvis istället för per lektion. Grundskolan får kompensation för modersmålsundervisningen i elevpengen. Kommunkontoret räknar årligen fram elevpengen per skola. Denna består av en grundresurs samt tillägg för föräldrarnas utbildningsnivå och för utländsk bakgrund. Högre andel elever med utländsk bakgrund respektive högre andel elever där föräldrarna har en lägre utbildningsnivå innebär mer i elevpeng. Skillnaden mellan högst och lägst elevpeng för grundskolor inom Lunds kommun är kr för år Totalt fördelades 39,9 mnkr i tillägg för utländsk bakgrund under Dessa medel skall dock enligt uppgift inte enbart täcka kostnader för modersmålsundervisning utan även kostnader för svenska som andra språk, tolkkostnader vid föräldrasamtal etcetera. När det gäller gymnasieskolorna får utbildningsförvaltningen ett tilläggsanslag för att täcka kostnader för modersmålsundervisning. Detta anslag är år 2012 cirka 2 mnkr, vilket skall täcka modersmålsundervisning för kommunala såväl som fristående gymnasieskolor. På de kommunala gymnasieskolorna fördelas medlen som anslag vid årets början baserat på antal elever i behov av modersmålsundervisning. Fristående gymnasieskolor får ansöka om medel från utbildningsförvaltningen för att täcka sina kostnader. En svårighet är att andelen elever med utländsk bakgrund inte är detsamma som antalet tvåspråkiga elever. Andel av eleverna med utländsk bakgrund hämtas från befolkningsregistret baserat på var elever och deras föräldrar är födda. Andel tvåspråkiga baseras på uppgift till skolan om att det talas fler språk än svenska i elevens hemmiljö. Andel tvåspråkiga elever har på senare år enligt uppgift ökat mer än andelen med utländsk bakgrund, vilket leder till en skillnad i skolornas kostnadskompensation i förhållande till kostnadsutvecklingen. 8 Utbildningsnämnden , 78 Lunds kommun 7 av 15

12 3.3. Information Rektorerna ansvarar för att informera om modersmålsundervisningen till elever som börjar förskoleklass samt till elever som kommer nya till skolan i övriga årskurser. Även inom gymnasieskolan ansvarar rektorerna för tillhandahållande av information. På Lunds kommuns hemsida finns en länk till Modersmålscentrums hemsida. Här finns t.ex. information om vad som gäller för de olika skolformerna förskola, grundskola och gymnasieskola, information om nationella minoritetsspråk, studiehandledning, publikationer, forskning och rapporter. Under några av avsnitten finns en ruta innehållande Relaterad information där det finns länkar till andra sidor med ytterligare information. Hemsidan innehåller även genväg till Skolverkets hemsida och deras information om modersmålsundervisning. Modersmålscentrum finns även representerade på sociala medier såsom Facebook. På hemsidan finns även information om Modersmålsrådet. Detta är ett informations- och diskussionsforum för elever och föräldrar med syfte att öka delaktighet och insyn i modersmålscentrums verksamhet. Modersmålsrådet sammanträffar fyra gånger per år och består av representanter för elever, föräldrar, personal, modersmålscentrum samt ledamöter från utbildningsnämnden. Minnesanteckningar från mötena finns att tillgå på hemsidan. För att informera även via andra kanaler än internet har Modersmålscentrum tagit fram en informationsfilm samt broschyren Den som äger ett språk äger mer än ord. Broschyren finns idag förutom på svenska språket även översatt till engelska, arabiska, finska och romani. Ambitionen är att broschyen ska översättas till ytterligare språk. På två av sex granskade skolors hemsidor finns länk till modersmålsverksamheten direkt på förstasidan. På två av sex granskade skolor finns länk, men den är svårare att upptäcka. På två av sex granskade skolor går det inte att hitta någon länk Erbjudande av modersmålsundervisning Det enda skälet till när Modersmålscentrum inte kan erbjuda modersmålsundervisning är enligt uppgift när lämplig lärare inte finns att tillgå. Uttrycket lämplig lärare används i skolförordningen om lärare i modersmål. Om en lärare inte behärskar den varietet av språket som eleven gör anses läraren inte lämplig. I Lunds kommun har detta varit aktuellt i romani. I en del fall kan det även handla om en lärare som saknar den utbildningsnivå som Modersmålscentrum anser nödvändig för att arbeta som lärare. I dagsläget finns inga nationella krav på lärarkompetensen för modersmålslärarna, utan regleringen i skolförordningen är att läraren ska vara lämplig. Lunds kommun har satt upp lärarutbildning och ämnesstudier i språket som mål vid rekrytering. Av intervjun med representanter för Modersmålscentrum framgår att det generellt sätt är enkelt att hitta modersmålslärare, men att det är komplicerat i några få språk. Lunds kommun 8 av 15

13 75 barn/elever fick inte modersmålsstöd/modersmålsundervisning läsåret 11/ av dessa var anmälda i språk där det inte fanns sammanlagt fem anmälningar. Totalt 10 elever i två olika språk kunde inte erbjudas undervisning på grund av att Modersmålscentrum inte lyckades rekrytera lämplig lärare i dessa språk. I Lunds kommun är finska och romani aktuella minoritetsspråk. Läsåret 11/12 har 35 elever fått stöd/undervisats i finska som modersmål, varav 8 i förskolan, 22 i grundskolan samt 6 på gymnasiet. Under senaste femårsperioden har samtliga elever som sökt finska som modersmål fått undervisning i språket. För de elever som ansökt om modersmålsundervisning i romani ser situationen annorlunda ut. 7 Romani Antal anmälda Antal i undervisning 1 0 Läsår 06/07 Läsår 07/08 Läsår 08/09 Läsår 09/10 Läsår 10/11 Läsår 11/12 Sedan läsåret 08/09 har ingen modersmålsundervisning i romani genomförts. Enligt uppgift annonserar Modersmålscentrum efter lärare i romani varje termin. I Lunds kommun finns tre olika romska föreningar. Kommunen samarbetar enligt uppgift med samtliga. Med en av föreningarna, Lovara, har kommunen haft ett långvarigt samarbete. Föreningen bedriver stödarbete för romska barn och ungdomar. Stödarbetet handlar bland annat om vikten av att barn går i skolan, friskvård och hälsa, datakunskap, hjälp i arbetssökande mm. Skolorna har enligt uppgift kontakt med föreningen i somliga frågor. Under hösten 2011 genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning med syfte att undersöka hur kommunerna informerar om rätten till samt fullgör sin skyldighet att erbjuda undervisning i de nationella minoritetsspråken enligt skollag och skolförordning. Vidare granskades tvåspråkig undervisning på de nationella minoritetsspråken. Lunds kommun utgjorde en av de 34 kommuner som granskades. Nedan frågeställningar var vägledande i Skolinspektionens analys av Lunds kommun. 1) Fullgör kommunen sin skyldighet att erbjuda undervisning i de nationella minoritetsspråken enligt de krav som ställs i författningarna? Lunds kommun 9 av 15

14 Av Skolinspektionens rapport framgår att det bedrivs ett aktivt arbete att utveckla modersmålsverksamheten i kommunen men att det finns behov av att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete, med organisatorisk förankring på central såväl som på förvaltningsnivå. I rapporten påpekades att särskilt undervisning i de nationella minoritetsspråken borde fokuseras i utvecklingen av ett system för kvalitetsuppföljning. Då denna granskning genomfördes hade ett arbete påbörjats för att utveckla instrument för att centralt få igång ett systematiskt kvalitetsarbete kring modersmålsundervisningen. Rapporten framhöll även att det vid granskningstillfället saknades tillgång till lärare i romani chib, men att ett rekryteringsarbete inletts. Vidare bedömde Skolinspektionen att Lunds kommun bedriver ett arbete för att motivera elever att delta i modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken. Dock påpekades att det finns behov av ytterligare insatser för att nå ökad kunskap om två- och flerspråkighet, modersmål samt de nationella minoriteterna och deras rättigheter hos rektorer och lärare. 2) Ges de elever som har behov av det studiehandledning på modersmål i de nationella minoritetsspråken? I rapporten framhålls att rutiner finns för att säkerställa att elever som behöver studiehandledning på modersmålet ges detta. Vid granskningstillfället pågick även ett arbete för att öka kompetensen kring studiehandledning på modersmål i kommunen. Detta för att ytterligare trygga att den enskilda eleven ges studiehandledning på det sätt och i den omfattning som det finns behov av. Lunds kommun har i sitt svar till Skolinspektionen, daterat den 18/5 2012, beskrivit att arbetet med att utveckla modersmålsverksamheten har fortsatt och fördjupats. I svaret exemplifieras arbetet med ett antal satsningar som pågår och är planerade under Här nämns bland annat att Skolverkets skrift Nationella minoriteter i förskola och skola har beställts till samtliga skolledare, att Modersmålscentrum verkar för en ökad kommunikation kring verksamheten i form av distribution av olika media, utvecklad kvalitetsdokumentation samt ökade utbildningsinsatser i flerspråkighet. Av svaret framgår även att en kommungemensam satsning på ett förbättrat kvalitetsarbete pågår Rapportering Nämnderna ställer krav på rapportering gällande modersmålsverksamheten på tre olika sätt: 1. I samband med månadsrapporter och årsredovisning 2. I sammanställningen av kvalitetsredovisningar 3. Via kontaktpolitiker som deltar på modersmålsrådet I årsredovisningen för år 2011 nämns exempelvis Modersmålscentrums verksamhet både under avsnittet Årets händelser samt under Ekonomi i Utbildningsnämndens Lunds kommun 10 av 15

15 redogörelse. Det redovisas även nyckeltal i form av andelen elever som hade rätt att delta samt som deltagit i undervisningen. Skolorna gör kvalitetsredovisningar som redovisas årligen för respektive nämnd. I granskade kvalitetsredovisningar redovisas bland annat hur många elever som haft modersmålsundervisning samt måluppfyllelsen för dessa elever (redovisas på motsvarande sätt som för övriga ämnen). Av någon kvalitetsredovisning framgår även vilka språk det rör sig om. I Barn- och skolförvaltningen Lund Östers kvalitetsredovisning för år 2011 nämns att en fortsatt dialog med Modersmålscentrum ska ske i syfte att ytterligare utveckla samarbetet. Här anges även att en bra planering och en god kommunikation mellan pedagogerna är viktig för att öka måluppfyllelsen. Även i Barn- och skolförvaltningen Lund Stads kvalitetsredovisning har utveckling av samverkan med modersmålscentrum varit med som åtgärd 2010 för att öka måluppfyllelsen. I Utbildningsnämndens kvalitetsredovisning nämns Modersmålscentrum som en del i ett gemensamt kvalitetsarbete som ska bedrivas inom nämnden som en åtgärd till följd av resultatet från läsåret 10/11. Fram till och med år 2008 tog även Modersmålscentrum fram en egen kvalitetsredovisning för verksamheten. I samband med ny organisation togs kravet på kvalitetsredovisning bort eftersom verksamheten inte var en skola och elevernas hemskola var fria att vända sig till andra aktörer för att tillgodose elevens önskemål om modersmålsundervisning. Utifrån nya skollagen och ökade krav på huvudmannens systematiska kvalitetsarbete kommer dock Modersmålscentrum från och med 2011 att återigen ta fram en egen kvalitetsredovisning. Lunds kommun 11 av 15

16 4. Slutsatser och revisionell bedömning 4.1. Slutsatser Det kan utifrån nya skollagen diskuteras huruvida organiseringen av modersmålsverksamheten i en egen enhet står i paritet med rektors förtydligade roll och ansvarsområden. Vi gör dock bedömningen att organiseringen i Lunds kommun är ändamålsenlig. Vi baserar främst detta på att det fortfarande är rektor som fattar beslut om modersmålsundervisningen och beställer omfattningen av den. På vilket sätt är modersmålsundervisningen organiserad? Hur stor andel av eleverna har modersmålsundervisning? I Lunds kommun organiseras modersmålsundervisningen genom en egen enhet, Modersmålscentrum. Organisatoriskt ligger modersmålsverksamheten under utbildningsförvaltningen. Sedan 2008 fungerar Modersmålscentrum som en resultatenhet som säljer tjänster utifrån beställning från skolorna. Cirka elever undervisas i något av de 33 olika språk som erbjuds. Arabiska och engelska är de språk som flest elever har modersmålsundervisning i. Antal elever inom grundskolan är drygt vilket motsvarar cirka 15,9 % av totala elevantalet. På gymnasiet deltar cirka 550 elever i tre olika kurser i ämnet modersmål. Finns ändamålsenliga rutiner och struktur för modersmålsundervisningen? Vi gör bedömningen att det finns ändamålsenliga rutiner och struktur för modersmålsundervisningen i Lunds kommun. Skriftliga rutiner och riktlinjer för verksamheten finns avseende anmälan, bedömning av berättigande till modersmålsundervisning, registrering av elever i Procapita, gruppering, beställning, schemaläggning, läromedel, medarbetarskapet, betyg, statistik samt rutiner för ersättning och debitering. Det finns även rutiner för när en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen i modersmålsämnet. Vi anser vidare att Modersmålscentrum och rektorerna skapat en tydlighet i strukturen för arbetet. Vi konstaterar däremot att det finns brister i likvärdigheten för eleverna vad gäller omfattningen av modersmålsundervisningen. Enligt skollagen är det rektor som beslutar om omfattningen av undervisningstiden. Det saknas en gemensam syn på omfattningen av modersmålsundervisningen och eleverna erhåller olika omfattning beroende på skoltillhörighet. Samverkan mellan modersmålslärarna och övriga lärare sker enligt uppgift i liten omfattning. Vi vill betona vikten av samverkan mellan lärarna. Samtliga intervjuade anser att detta är ett område som behöver utvecklas. Några initiativ om utökade mötesforum har tagits under våren 2012 som ett led i att stärka samverkan. Ytterligare en iakttagelse som gjorts vid intervjuerna är att några av rektorerna Lunds kommun 12 av 15

17 upplever att de inte har insyn i verksamheten i någon större grad. Även denna del behöver utvecklas. Informerar kommunen om elevers rätt till modersmålsundervisning? Vi gör bedömningen att kommunen informerar om elevers rätt till modersmålsundervisning på ett tillfredsställande sätt. Beskrivning av hur kommunen går tillväga finns under avsnittet 3.3. Det bör säkerställas att länk till Modersmålscentrum finns lättillgänglig på samtliga skolors hemsidor. Fullgör kommunen sin skyldighet att erbjuda undervisning i de nationella minoritetsspråken? Två av de nationella minoritetsspråken är aktuella i Lunds kommun vid denna rapports framställande. Vi konstaterar att kommunen fullgör sin skyldighet att erbjuda undervisning i minoritetsspråket finska. Däremot vad gäller minoritetsspråket romani chib ser situationen annorlunda ut. Sedan läsåret 08/09 har ingen modersmålsundervisning i romani genomförts. Vi noterar att detta beror på att modersmålscentrum inte funnit någon lämplig lärare trots annonsering efter lärare i romani varje termin. Enligt skollagen är en huvudman skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om det finns en lämplig lärare att tillgå. Modersmålscentrum har enligt uppgift varit i kontakt med Skolverket för tolkning och resonemang kring lagstiftarens ordval lämplig lärare. I Skolinspektionen rapport, daterad gjordes bedömningen att Lunds kommun bedriver ett arbete för att motivera elever att delta i modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken. Dock påpekades att det finns behov av ytterligare insatser för att nå ökad kunskap om två- och flerspråkighet, modersmål samt de nationella minoriteterna och deras rättigheter hos rektorer och lärare. Skolinspektionen konstaterade även att rekryteringsarbete inletts. I likhet med Skolinspektionens bedömning bedömer vi att kommunen bedriver ett kontinuerligt arbete för att kunna fullgöra sina skyldigheter. Däremot krävs ett intensifierat arbete för att modersmålsundervisningen i romani chib ska fungera. Ställer nämnderna krav på rapportering som rör modersmålsundervisningen? Vi gör bedömningen att nämnderna, i och med att Modersmålscentrum från och med år 2011 kommer att ta fram egen kvalitetsredovisning, ställer krav på rapportering i tillräcklig grad. Av Skolinspektionens rapport framgår att det bedrivs ett aktivt arbete att utveckla modersmålsverksamheten i kommunen men att det finns behov av att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete, med organisatorisk förankring på central såväl som på förvaltningsnivå. Vi bedömer att detta arbete pågår och att framtagande av kvalitetsredovisningar är ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Lunds kommun 13 av 15

18 4.2. Revisionell bedömning Granskningens revisionsfråga har varit Säkerställer Barn- och skolnämnderna Lund Öster och Lunds stad samt Utbildningsnämnden att Lunds kommun har en ändamålsenlig modersmålsundervisning? Den sammantagna bedömningen är att detta säkerställs. Det kan konstateras att Lunds kommun genom Modersmålscentrum har en ändamålsenlig verksamhet. Det finns skriftliga rutiner och riktlinjer för verksamheten och en välfungerande struktur för arbetet. Det finns även rutiner för när en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen i modersmålsämnet. Samtliga av de intervjuade rektorerna och skolcheferna anser att organiseringen av modersmålsverksamheten i en egen enhet är en bra lösning. Modersmålsundervisningen blir med detta upplägg en extern verksamhet i förhållande till skolan, även om den bedrivs inom skolans lokaler och för skolans elever. Att organisera modersmålsundervisningen på detta sätt är förståeligt om man ser till förhållandet att det kan handla om elever från olika skolor i en undervisningsgrupp. Det är inte många skolor som har elevunderlag att bedriva verksamheten själva, i meningen att ha fast anställda modersmålslärare på skolan. För skolans del kan förhållandet att modersmålscentrum ansvarar för att undervisning anordnas betyda mindre insyn i verksamheten. Emellertid har skolan det yttersta ansvaret för sina elever. Vår bedömning är att modersmålsverksamheten är ändamålsenlig. Med anledning av ovan slutsatser bör ändå följande beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet: * Rektorerna bör sträva efter en gemensam riktlinje för gruppering av eleverna i modersmålsundervisningen samt omfattningen av undervisningstiden avseende modersmålsundervisningen med syftet att nå en högre likvärdighet för eleverna. * Vidareutveckling av samverkan mellan lärarna bör säkerställas. Nämnderna bör även tillse att rektorerna får en ökad insyn i modersmålsverksamheten. * Modersmålsundervisning i romani chib måste säkerställas. Även vidareutveckling av insatser, för att både öka och bibehålla en hög kunskapsnivå om de nationella minoriteterna hos rektorer och lärare, bör säkerställas Sofie Holmkvist Projektledare Lena Salomon Uppdragsledare Lunds kommun 14 av 15

19 Bilaga 1 1. Albanska 2. Amaringa 3. Arabiska 4. Bosniska 5. Danska 6. Dari 7. Engelska 8. Finska 9. Franska 10. Grekiska 11. Isländska 12. Italienska 13. Kantonesiska 14. Kroatiska 15. Kurdiska 16. Lettiska 17. Mandarin 18. Nederländska 19. Pastho 20. Persiska 21. Polska 22. Portugisiska 23. Rumänska 24. Ryska 25. Serbiska 26. Singalesiska 27. Somaliska 28. Sorani 29. Spanska 30. Thai 31. Tigrinja 32. Tyska 33. Ungerska Lunds kommun 15 av 15

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Organisation i Vännäs kommun 2014 Beslutat på ledarlag 2014-03-19 Innehåll FÖRUTSÄTTNINGAR, SYFTE OCH MÅL... 3 Syfte... 3 Mål... 3 ORGANISATION...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Gymnasieförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2039 Utkom från trycket den 5 januari 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd

Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av Örnsköldsviks kommuns revisorer November 2015 Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd Örnsköldsviks kommun Innehåll 1. Inledning...1

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16 RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16 1 Inledning Stenungsunds kommun tar emot nyanlända barn och elever i åldrarna 0-18 år. Barn 0-5

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112 Kommittédirektiv Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad Dir. 2015:112 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan 12 241 31 ESLÖV 2005-02-25 1 (1) Dnr 54-2004:3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Nyanlända elever i fokus

Nyanlända elever i fokus Nyanlända elever i fokus Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN: 978-91-7559-067-7 Beställningsnummer:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever 2013-09-04 Bou 231/2013 Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Styrande dokument...4 Nyanländ och

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun Bilaga 1 Dnr 400-2015:6585 efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Huddingegymnasiet Resultat

Läs mer

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Kartläggningsmaterial för nyanlända elever 2016-02-12 Pille Pensa Hedström Prov o bedömning Regeringsuppdrag 2013-2016 Kartläggningsmaterial Kartläggningen ska ge och underlag bedömningsmaterial för i

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014 Antal svar: 51 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Lessebo kommun lnfo@lessebo.se efter riktad tillsyn av utbildning i Lessebo kommun för asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd 2(12) Riktad tillsyn i Lessebos kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Tionde skolåret - ett utvecklingsprojekt

Tionde skolåret - ett utvecklingsprojekt UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-26 Handläggare: Björn Johansson Heléne Wallerstedt Telefon: 08 508 33 818 076 12 90 780 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Bes lut Skolrapport Beslut Explicarium AB Råane 9 451 91 Uddevalla 2008-05-08

Läs mer

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Nyboda skola Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Nyboda är en nybyggd skola i de centrala delarna av Tyresö. Skolan startade i augusti 2012. All personal är nyrekryterad

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Värt att notera i sammanhanget är att kostnaden för en plats på individuella programmet för närvarande är 75 768 kronor per år.

Värt att notera i sammanhanget är att kostnaden för en plats på individuella programmet för närvarande är 75 768 kronor per år. RAPPORT 1 (5) Vår handläggare Jörgen Rüdeberg, verksamhetschef Rapport Sommarskola 2010 Bakgrund Sommaren 2010 genomfördes, i Interkulturella enhetens regi sommarskola för elever i år 8, 9 och gymnasieskolan.

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Sätra rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma med underlag,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2009:2. Lärares behörighet och användning efter utbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2009:2. Lärares behörighet och användning efter utbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2009:2 Lärares behörighet och användning efter utbildning Skolinspektionens rapport 2009:2 Stockholm 2009 Innehåll Förord Sammanfattning Inledning Kvalitetsgranskningens resultat

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning Nr 9, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning Nr 9, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en Nr 9, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-177/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-27 Vellinge kommun Rektorn vid Stora Hammars skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stora Hammars skola i Vellinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Halmstad 8 mars. Syfte. Bakgrund 2016-03-09. Elev Ali:

Halmstad 8 mars. Syfte. Bakgrund 2016-03-09. Elev Ali: Elev Ali: Halmstad 8 mars Anna Karin Munkby Pille Pensa Hedström En bil som kör till exempel, 40 eller 50 hastigheten. Och en kör 40 det är inte samma. Till exempel de andra elever dom född här, dom går

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun 2015-12-18 Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Ann-Catrin Göthlin Sektorchef Barn och utbildning Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola 2014-01-08 Tre förslag för stärkt grundskola Regeringen stärker grundskolan: Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola En skola som rustar barn och unga med kunskaper ger alla

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012 Antal svar: 34 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012. Antal svar: 10

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012. Antal svar: 10 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 10 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin Under

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Överkalix kommun Skolförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Fastställt 2014-09-30 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 METOD... 3 Metod gymnasieskolan...

Läs mer

2013-01-01-2013-08-31 - BUN - Uppföljning - Delårsrapport

2013-01-01-2013-08-31 - BUN - Uppföljning - Delårsrapport 2013-01-01-2013-08-31 - BUN - Uppföljning - Delårsrapport Barn- och utbildningsnämnden BILAGA 2 Information om verksamheternas arbete - Uppföljningstema medborgar/brukarfokusering - Elevresultat Medborgar/brukarfokusering

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Margareta Sundin Utredare 20141120 Sid 1 Innehåll Bakgrund... 1 Elever med annat modersmål än svenska... 1 Vad säger nationella styrdokument?...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006

Kommittédirektiv. Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006 Kommittédirektiv Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall se över

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola _ Skoiinspektionen Beslut 2014-06-30 JENSEN Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid den fristående gymnasieskolan JENSEN Gymnasium Jönköping Louise.hultman@jenseneducation.se Beslut

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor stockholm.se December 2014 3 (6) Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden - styrning av mål, resultat och kvalitet enligt framtagen målstyrningsprocess 2013/2014 Beslutad i BU-nämnd 2011-09-06 Delegationsordning 1.3

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer