Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande"

Transkript

1 Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Bakgrund Projektet Learning Center drevs mellan år 2001 och januari Ett av projektets mål var att hitta en mer permanent form för verksamheten. Projektet växte fram ur ett ökat behov av stödresurser kring distansutbildningen i regionen och vid Högskolan i Gävle. I regionen fanns en lång erfarenhet av distansutbildning. Det krävdes dock en målinriktad gemensam satsning för att bygga vidare på detta. En stabil struktur behövde byggas upp som kunde samordna resurserna och öka möjligheterna till utveckling av mer flexibla former av utbildning på distans. Distansutbildningen och utnyttjandet av IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) hade också nått en sådan nivå att många fler måste engageras i verksamheten för att åstadkomma en fortsatt utveckling. Kraven på kompetens och teknisk samordning ökade. Det fanns behov av kompetensutveckling för lärare kring distanspedagogik och att bygga upp en teknisk stödorganisation för studenter och lärare samt att stärka Högskolebibliotekets och lärcentras bibliotek i deras roll som centrala informationsförmedlare. Vilken kompetens denna stödorganisation behövde samt vilken verksamhet som skulle vara prioriterad togs fram i samråd med högskolans distansråd, lärare vid högskolan och lärcentra i regionen. Learning Center har drevs i projektform i drygt tre år. Verksamheten prövades och utvärderades ur tre olika perspektiv, lärcentras, projektgruppens samt högskolans lärares och lednings perspektiv. Samtliga utvärderingarna visade att det fanns ett behov av att Learning Centers verksamhet skulle fortsätta i en mer varaktig form. Lärcentra i regionen såg ett tydligt fortsatt behov av ett forum som arbetar med distansfrågor och preciserade även tydliga uppgifter för detta forum. Samtliga av de projektanställda i Learning Center ansåg att de gjorde ett betydelsefullt arbete. Även bland högskolans personal ansåg flertalet av de intervjuade att Learning Center fyller en viktig funktion för att stödja och utveckla distansutbildningen och flexibla undervisningsformer. Det framkom även att Learning Centers stöd till studenterna har haft stor betydelse. Under projekttiden började distansutbildning användas inom fler områden än tidigare vid Högskolan i Gävle. De flexiblare utbildningsformerna används mer och mer, även i campusförlagd utbildning. Enligt årsredovisningen för 2003 ökade distansutbildningen med 37% mellan år År 2004 var 28% av helårsstudenterna inom grundutbildning distansstudenter. Även samarbetet med olika aktörer utanför högskolan kring distansutbildning ökar. I samband med detta behöver avtal tecknas om rätten att få utnyttja kurser från andra universitet. När informationsmängden växer genom t.ex. fler databaser, fler digitala bibliotek, elektroniska böcker, distanskurser från andra högskolor och universitet och distanskurser från Högskolan i Gävle behövs specialkunskaper i hur dessa material ska hanteras. Biblioteket har kunskap och erfarenhet av hantering av databaser och samarbete med andra bibliotek. En stödfunktion som 1

2 Learning Center bör därför ha ett nära samarbete med högskolebiblioteket kring bl.a. materialfrågor, avtalsfrågor och en pedagogisk fördjupning kring informationssökning. Högskolestyrelsen har beslutat om en vision för flexibel utbildning på distans, vilken fastslår att Högskolan i Gävle ska stärka sin position som ledande aktör inom distansutbildningen. Visionen har som bärande princip att förutsättningarna för studier ska vara likvärdiga vare sig man studerar på campus eller distans. Ett principförslag för hur Learning Centers verksamhet ska ordnas efter projekttidens slut arbetades fram av Karl-Erik Westergren, Lars Hjärne, Bo Malmström och Olle Sköld. Förslaget diskuterades i förvaltningsrådet och prefektgruppen, och resulterade i ett kanslibeslut, diarenr /04, om att högskolan ska inrätta en utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande från 1 februari Denna funktion ska inordnas under biblioteket. Detta kommer att tillföra värdefull kunskap till den nya utvecklings- och supportfunktionen och stärka stödresursen. Den nya funktionen kommer även att bidra till en utveckling av bibliotekets verksamhet genom den specialkompetens som tillförs. Vidare är biblioteket en etablerad central resurs för högskolans samtliga studenter och institutioner och det är därför lämpligt att bygga på med ytterligare en central stödresurs. Med utgångspunkt från kanslibeslutet samt principförslaget har nedan följande verksamhetsuppdrag, tjänsteinnehåll, relationer till institutioner, IT-avdelningen och övriga enheter arbetats fram av Johanna Ridal, Lena Moberg och Bo Malmström. I arbetet har diskussioner förts med högskolans samtliga prefekter, IT-chefen, chefen för studerande administrativa avdelningen, anställda i Learning Center, telebildteknikerna, bibliotekets samverkansgrupp, studentkåren samt lärcentra i Hälsingland. Verksamhetsuppdrag I högskolans vision för flexibel utbildning på distans fastslås: Genom distansutbildning i olika former är universitetet tillgängligt på alla större orter i regionen samtidigt som distansutbildning är en viktig form för att göra universitetets specialområden tillgängliga i landet och internationellt. Vidare anger visionen följande som mål: Genom flexibel utbildning på distans skall högskolan ge de bästa förutsättningar för alla att deltaga i högre studier Genom sin höga kvalitet skall distansutbildningen medverka till att göra högskolan känd Genom att utveckla distansutbildning skall högskolan genomsyras av en flexibel lärmiljö för alla kurser Genom distansutbildningen skall ett kursutbud skapas som stöder högskolans universitetssträvande Detta skall uppnås genom att utveckla Gävlemodellen; likvärdighet i förhållande till andra utbildningar, väl fungerande rutiner och organisation som ger förutsättningar för att utveckla och långsiktigt genomföra distansutbildningar med hög kvalitet. I principförslaget har följande prioriterade uppgifter för den nya funktionen formulerats; 2

3 Att göra högskoleutbildning tillgänglig även för personer som av olika anledningar är bundna till orter utan högskola Att utveckla den flexibla utbildningens kvalitet för ökad konkurrenskraft och bättre ekonomi genom hög prestationsgrad Att fortsätta utveckla samverkan med studiecentra, andra lärosäten och distanskonsortier Att försvara och utveckla högskolans nationellt framstående ställning inom distansutbildningsområdet Principförslaget anger även att funktionen skall vara tillräckligt stor och kraftfull för att kunna ge en kreativ utvecklingsmiljö men inte så stor att den kan förväntas överta ansvaret för kursutveckling och annan distansverksamhet. Med utgångspunkt från principförslaget har följande verksamhetsuppdrag för den nya funktionen formulerats. Vi har valt att behålla namnet Learning Center på den nya funktionen. Learning Centers huvuduppgifter utgörs av: Utvecklingsarbete Funktionen Learning Center skall vara med och driva utvecklingsarbete kring distansutbildningens kvalitet. Utveckling ska i huvudsak ske på institutionerna. Learning Center ska tillhandahålla en stimulerande utvecklingsmiljö och ett stöd i utvecklingsarbetet. I samverkan med IT-avdelningen ska Learning Center även arbeta för att lämpligt IT-stöd finns tillgängligt och utnyttjas. Kvaliteten i den flexibla distansutbildningen behöver bibehållas och utvecklas både för att öka konkurrenskraften och höja prestationsgraden. Flera intressenter är engagerade i kvalitetsarbete både inom högskolan och i samverkansarbete externt. Det pågående övergripande kvalitetsarbetet vid Högskolan i Gävle påverkar även utvecklingsarbetet med distansutbildningen. Learning Center ska medverka i kvalitetsarbetet genom att fungera som katalysator. Ett fortsatt arbete med internutbildning kring användning av olika tekniker och metoder för distansutbildning är också en del i kvalitetsarbetet. IKT-pedagogerna ska även vara en aktiv part genom att arbeta tillsammans med lärarlag vid framtagning av helt nya distanskurser eller omarbetning av befintlig kurs till distansform. Support Även den distanstekniska supporten är en viktig kvalitetsfråga. Distansstudenter är mer utsatta och sårbara än studenter som finns på campus eftersom de saknar möjlighet att fråga på plats om saker inte fungerar. Studenter som får konkret och snabb hjälp, kan räddas från att hoppa av en utbildning p.g.a. krånglande teknik eller liknande. Learning Center ska tillhandahålla support med hög servicenivå för lärare, övrig personal, studenter och lärcentra för aktuella programvaror och utrustning. 3

4 Lärare ska kunna få både teknisk och praktisk hjälp samt stöd kring idé och genomförande av kurser och program som ges i flexibel form. Lärare ska också kunna få hjälp med frågor kring multimediala inslag t.ex. ljudinslag, webbföreläsningar och bildhantering. Studenter ska kunna få hjälp kring olika frågor som rör distanstekniken. Ett samarbete med IT IT-avdelningens studenthelpdesk ska byggas upp. Vid kursstart är frågorna ofta många och studenterna ofta osäkra och då är det särskilt värdefullt att det finns en väl fungerande support och ett bra samarbete internt. Även lärcentra ska kunna vända sig till Learning Centers support med olika frågor kring teknik och annat. Kring distansfrågor ska Learning Center fungera som en dörr in för lärcentra. Pedagogiskt och praktiskt stöd Learning Center skall ställa kompetens till förfogande vid kursutveckling och kursgenomförande. Personal från LC skall deltaga med kompetens när det gäller teknikval och val av distanspedagogiska metoder i samband med kursutveckling och genomförande. Produktion av multimediala inslag i kurser Learning Center skall ha kompetens i produktionsmetoder när det gäller multimedia och kunna producera sådana inslag i kurserna. Detta kräver dock mycket tid, vilket kan innebära att denna service blir begränsad. Om efterfrågan på produktion av multimediala inslag i kurser ökar får LC se över hur detta kan lösas. En självfinansierande lösning kan ev bli aktuell. Funktionen ska även följa utvecklingen inom detta område och ge stöd och tips så att lärare själva kan utveckla och använda multimediala inslag i sina kurser. Biblioteksstöd Biblioteket ska säkerställa distansstudenters likvärdiga stöd till biblioteksservice. Tillgången och tillgängligheten till bibliotekets medier ska bevakas. Kompetensutveckling Learning Center skall erbjuda kompetensutveckling för lärare och annan personal inom området distansutbildning och flexibelt lärande. Detta omfattar metodik och hantering av programvaror och utrustning. LC utgör ett viktigt verktyg för att distanskurserna uppfyller högskolans kvalitetskrav när det gäller distansutbildningen. Samverkan Learning Center inordnas enligt beslut under biblioteket. Integrering fullt ut i biblioteksorganisationen eftersträvas, men kan ta tid och måste prövas fram. Biblioteket har stort behov av allmän IT-kompetens och av att utveckla utnyttjandet av IKT inom hela biblioteksorganisationen. Learning Center tillför den kompetensen. Funktionen skall utveckla och stödja samverkan såväl internt mellan olika institutioner och enheter inom högskolan som externt mot lärcentra och andra lärosäten, nätverk och organisationer. Här ingår att vara en gemensam ingång till högskolan för lärcentra samt att ta emot studiebesök med anknytning till verksamheten. Samverkansfrågor ska hanteras i nära samarbete med högskolans prorektor för distansutbildning. 4

5 Learning Center ska bygga vidare på den goda relation som finns med lärcentra. Några prioriterade områden att arbeta vidare med är att underlätta utvecklingen av administrativa rutiner samt att stödja utvecklingen av studievägledning till distansstudenterna. Learning Center kan även stödja utvecklingen av ett samarbete kring rekrytering av nya studenter. Lika som mot lärcentra kan Learning Center fungera som en bra ingång för andra lärosäten och myndigheter som vill ha kontakt med Högskolan i Gävle i olika frågor som gäller flexibel utbildning. Det kan t.ex. gälla förfrågan om studiebesök, erfarenhetsutbyte eller samarbete kring kursutveckling, där Learning Center kan förmedla kontakter. Det ingår i verksamheten att försvara och utveckla högskolans nationellt framstående ställning inom distansutbildningsområdet samt bedriva omvärldsbevakning. En viktig uppgift för Learning Center är också att sprida information kring området flexibel distansutbildning internt på högskolan, t.ex. direktiv från myndigheter samt utveckling och forskning inom området som sker på andra lärosäten. Tjänsteinnehåll Verksamhetsledare/samordnare, 100% I samverkan med bibliotekschefen svara för Learning Centers ledning Samverka med prefekter, avdelningschefer och lärare inom högskolan Samverka med lärcentra Samverka med andra högskolor och externa nätverk Initiera utvecklingsprojekt inom området flexibel utbildning Planera kompetensutveckling för lärare och Learning Centers personal Vara sammankallande för högskolans distansråd IKT-pedagog, 100% Medverka i kursutveckling och kursgenomförande Medverka i kompetensutbildning i metoder och teknikanvändning för flexibelt lärande, främst för högskolans lärare Svara för support och handledning med en hög servicenivå mot studenter och lärare Svara för uppdateringar, översikt och nyproduktion av supportrelaterat material, t.ex. manualer och hjälpsidor Medverka till problemlösning i Blackboard Medverka i produktion av multimediala inslag i kurser Följa och driva utveckling av distansutbildning och flexibelt lärande Medverka i projekt internt och externt IKT-pedagog, 100% Medverka i kursutveckling och kursgenomförande Medverka i kompetensutbildning i metoder och teknikanvändning för flexibelt lärande, främst för högskolans lärare Svara för support och handledning med en hög servicenivå mot studenter och lärare Svara för uppdateringar, översikt och nyproduktion av supportrelaterat material, t.ex. manualer och hjälpsidor 5

6 Medverka till problemlösning i Blackboard Medverka i produktion av multimediala inslag i kurser Följa och driva utveckling av distansutbildning och flexibelt lärande Medverka i projekt internt och externt Telebildtekniker, 100% Svara för praktiskt, pedagogiskt och tekniskt stöd vid telebildsändningar Medverka i kursutveckling och kursgenomförande Medverka med kompetens om telebildteknik vid kursutformning och kursgenomförande Följa och driva utveckling av telebildteknik Medverka i övriga arbetsuppgifter inom Learning Center, t.ex. support, utredningar och tekniskt stöd Telebildtekniker, 100% Svara för praktiskt, pedagogiskt och tekniskt stöd vid telebildsändningar Medverka i kursutveckling och kursgenomförande Medverka med kompetens om telebildteknik vid kursutformning och kursgenomförande Följa och driva utveckling av telebildteknik Medverka i övriga arbetsuppgifter inom Learning Center, t.ex. support, utredningar och tekniskt stöd Bibliotekarie Utveckling av arbetsmetoder för en likvärdig biblioteksservice till distansstudenter Samverka med lokala parter vid lärcentra och folkbibliotek Följa och driva biblioteksservice inom distansutbildning och flexibelt lärande All bibliotekspersonal är i olika omfattning inblandad i arbetet med bibliotekstjänster för distansstudenter. Institutionsanknutna personer på totalt ca 150% (6x20-25%) Svara för support med en hög servicenivå mot studenter och lärare Medverka till problemlösning i Blackboard Medverka i att göra uppdateringar, översikt och nyproduktion av supportrelaterat material, t.ex. manualer och hjälpsidor Medverka med speciell kompetens i kursutveckling och kursgenomförande Deltaga med speciell kompetens i utvecklingsarbete och produktion Institutionernas insatser kan ske antingen i form av person eller medel. Dessa medel skall användas för att finansiera motsvarande arbetsuppgifter. Fördelning av vissa gemensamma arbetsuppgifter får göras med hänsyn till den kompetens som finns hos de institutionsanknutna personerna. 6

7 Relation till institutionerna De personer som är anställda hos institutionen, med 20 % hos Learning Center har sin prefekt som chef. Detta innebär att personalfrågor, anställningsvillkor mm, liksom tidigare, handhas av prefekt eller avdelningsansvarig. Samma villkor (lön mm) gäller för 100% av arbetstiden. Arbetsuppgifter för de 20% av arbetstiden som är förlagd till Learning Center är enligt ovan. De personer som är anställda hos Learning Center har bibliotekschefen som chef. Detta innebär att personalfrågor, anställningsvillkor mm, handhas av bibliotekschefen. Samma villkor (lön mm) gäller för 100% av arbetstiden. De gemensamma resurserna hos Learning Center ska arbeta mot högskolans samtliga institutioner. Verksamheten kommer att provas fram och utvecklas, vilket gör att arbetsuppgifterna kan behöva anpassas. Utveckling och anpassning av arbetsuppgifternas innehåll görs i samråd med Learning Centers verksamhetsledare och bibliotekschefen. Relation till prorektor Prorektor skall stödja, utveckla och samordna distansutbildningen och den flexibla utbildningen och: Verka för att distansutbildningen stärks Samverkan med andra utbildningsanordnare och studiecentra vidareutvecklas Utveckla flexibel utbildning och återkommande lärande Öka institutionernas och lärarnas medverkan i distansutbildning, flexibel utbildning och återkommande lärande Utveckla biblioteksverksamheten särskilt bibliotekets roll i distansutbildning flexibel utbildning och återkommande lärande Detta innebär att prorektor lägger tyngdpunkten på strategiska frågor och externa kontakter medan LC mer svarar för support, teknisk och pedagogisk utveckling samt kontakt med lärcentra. Relation till IT-avdelningen IT-avdelningen svarar för hårdvaror i form av servrar och nät med drift och teknik. Learning Center svarar för användarsupport och pedagogisk utveckling kring flexibel utbildning. Blackboard: Learning Center är systemägare av Blackboard som förvaltas enligt förvaltningsplanen för LMS. Learning Center svarar för grundläggande användarstöd och utbildning i Blackboard samt information i samband med förändringar och uppgraderingar. Learning Center svarar för löpande probleminventering och rapporterar till driftsansvarig på IT-avdelningen Learning Center svarar för den strategiska planeringen av användningen av Blackboard samt arkivering av kurser i systemet. Beslut om förändringar tas av bibliotekschefen. 7

8 IKT-pedagogerna vid Learning Center svarar för att lägga upp, kopiera och radera kurser i systemet och skall ha erforderliga rättigheter för detta. IT-avdelningen sköter drift, IT-säkerhet, utveckling och underhåll av Blackboard. IT-avdelningen informerar Learning Center när nya uppgraderingar kommer samt när åtgärder kring drift behöver vidtas. IT-avdelningen står för kontakterna med Blackboard-support. Telebildutrustning: Learning Center är systemägare för telebildutrustningen och ansvarar för underhåll, uppdateringar och drift. Distanssupport: Ett ärendehanteringssystem för hantering av supportfrågor utvecklas av IT-avdelningen. Systemet är en väsentlig effektivisering och kvalitetshöjning av arbetet med support och möjliggör för många olika personer att arbeta med support och lämna över frågor på ett smidigt sätt. Systemet gör det också möjligt att göra bra uppföljningar av verksamheten. Distanssupport ingår i förvaltningsobjektet LMS. Relation till avdelningen för studentservice Avdelningen för studentservice behandlar frågor kring distansutbildning på samma sätt som campusförlagd utbildning när det gäller rekrytering antagning, schema och stipendiefrågor. När det gäller studievägledning, utbildningsinformation och rekryteringsinsatser för distanskurser är det frågor som ofta kanaliseras genom Learning Centers kontakter med lärcentra och studenter. Även för dessa frågor ligger ansvaret på studerandeadministrativa avdelningen men centrat kan fungera som en kanal. Relation till studenter När rekrytering sker från nya, studieovana, grupper förstärks den ovana och osäkerhet som finns vid studiestarten. Denna situation kan ytterligare förstärkas genom den för många nya distansstudieformen med dess extra planeringsansvar på de studerande. Att ha någonstans att vända sig med frågor kring distansteknik och annat är därför viktigt. Att utveckla och förenkla rutiner och information för studenterna är också en del av Learning Centers uppdrag. Learning Center ska också arbeta för att informationen kring distansutbildningar blir tydligare för att underlätta för studenter, förbättra rekryteringen och minska avhopp. Relation till lärcentra och andra lärosäten Learning Center ska vara En dörr in in för lärcentra, andra lärosäten och myndigheter som söker kontakt med högskolan i olika frågor som rör distansutbildning och flexibelt lärande. Högskolan i Gävle har länge arbetat med lärcentra och erfarenheterna visar bl.a. betydelsen av att ha ett gott samarbete med väl fungerande lokala lärcentra och att vi genom detta når målgrupper som annars inte skulle studera på akademisk nivå. Lärcentra anser att Learning 8

9 Center har fungerat bra som forum att vända sig till i olika frågor beträffande högskolans distansutbildning, enligt genomförd utvärdering. Learning Center bör därför arbeta vidare och stärka detta samarbete genom att hitta former för kontinuitet och långsiktighet. Samarbetet kring gemensamma kvalitetsfrågor som påbörjats mellan Högskolan i Gävle och lärcentra bör även fortsätta utvecklas. Learning Center ska vara aktiva i olika nätverk och följa utvecklingen, t.ex. genom Nätuniversitetet, Bb-usergroup och på biblioteksområdet. Genom deltagande i nätverk, samarbete inom Pentaplus samt prorektors arbete ska samarbetet med andra lärosäten stärkas och utvecklas. 9

IT-baserad distansutbildning

IT-baserad distansutbildning IT-baserad distansutbildning Bilder och exempel rörande organisation, samordning, stöd och support Fokus: Organisation Högskolan i Gävle Learning Center Learning Center är ett treårigt projekt som ska

Läs mer

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Lärcentrum som infrastruktur för livslångt lärande. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Monika Hattinger www.distans.htu.se

Lärcentrum som infrastruktur för livslångt lärande. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Monika Hattinger www.distans.htu.se Lärcentrum som infrastruktur för livslångt lärande Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Monika Hattinger www.distans.htu.se Varför en bok om LC? Reflektera och beskriva erfarenheter som finns fast oftast

Läs mer

Karlstads universitet 2011-06-13

Karlstads universitet 2011-06-13 Karlstads universitet 2011-06-13 Allmänna riktlinjer och kvalitetskriterier för samarbete mellan lärcentra och Karlstads universitet vid genomförande av flexibel/distansutbildning, 2011-06-13. Inledning

Läs mer

Bibliotek & Läranderesurser vad är det egentligen?

Bibliotek & Läranderesurser vad är det egentligen? Eva Huntington Bibliotek & Läranderesurser vad är det egentligen? Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Inledning Under de 17 år som jag arbetat som bibliotekarie har biblioteksverksamheten

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning Pedagogiska krav och supportorganisation Oktober 2004 Bakgrund... 2 Nätbaserad utbildning... 2 Sammanställning av pedagogiska krav på LMS för Malmö högskola

Läs mer

Mål och visioner för IT vid Uppsala universitet. Vår vision. Målsättningar 1 (5) 2003-02-19 Dnr: UFV 2002/1475

Mål och visioner för IT vid Uppsala universitet. Vår vision. Målsättningar 1 (5) 2003-02-19 Dnr: UFV 2002/1475 1 (5) 2003-02-19 Dnr: UFV 2002/1475 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Lars-Elve Larsson Telefon: 018-471 72 70 Telefax: 018-471 71 00 www.uu.se Lars-Elve.Larsson@uadm.uu.se

Läs mer

Hur mäter man kvalitet i flexibel utbildning?

Hur mäter man kvalitet i flexibel utbildning? Hur mäter man kvalitet i flexibel utbildning? Martin Burman Institutionen för Molekylärbiologi Umeå universitet Disposition NEVA Bakgrund Utvärderingar Kvalitetsaspekter och standards utomlands Hur mäter

Läs mer

Administrativa hinder, samverkansmodeller för IT-stödd distansutbildning

Administrativa hinder, samverkansmodeller för IT-stödd distansutbildning Administrativa hinder, samverkansmodeller för IT-stödd distansutbildning Utredning under 2004 och 2005 kring samverkansmodeller för IT-stödd distansutbildning. Bättre underlag för beslut genom inventering

Läs mer

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Malmö 2014-12-12 Bibliotek och IT AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Om Bibliotek och IT Biblioteks- och IT-verksamheterna vid Malmö högskola är samorganiserade i ett

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2002 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET

VERKSAMHETSPLAN 2002 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET VERKSAMHETSPLAN 2002 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Kommentarer: Verksamheten fortsätter att växa vid de tre biblioteken. Antalet utlån t o m oktober 2001 (59 600) är redan nästan lika många som under hela 2000 (60

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av kurs i marinbiologi med hjälp av IT-stöd. Grebbestads folkhögskola

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av kurs i marinbiologi med hjälp av IT-stöd. Grebbestads folkhögskola PROJEKTMATERIAL Grebbestads folkhögskola s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt...

Läs mer

Virtuella möten och fysiska träffar

Virtuella möten och fysiska träffar Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Box 194, 871 24 Härnösand Telefon 0611-34 95 00 ISBN 91-975425-5-5 Rapport 2005 Christina Jönsson Adrial (redaktör ) Virtuella möten och fysiska träffar - Biblioteksstöd

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Min bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner,

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar per år

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Bakgrund I dagens samhälle krävs det att alla har en hög kompetens när det gäller kommunikation och informationshantering. Enligt IT-strategin

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

RAMHANDBOK. Ett samarbete mellan Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, VKF och lärcentra i Västsverige.

RAMHANDBOK. Ett samarbete mellan Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, VKF och lärcentra i Västsverige. Version 04 2004-12-20 RAMHANDBOK En guide för samverkan mellan lärcentra och lärosätena i Västsverige Ett samarbete mellan Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, VKF och lärcentra i Västsverige

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Interaktiva distansstudiematerial (Distanspraktika) Runö folkhögskola. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Interaktiva distansstudiematerial (Distanspraktika) Runö folkhögskola. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Runö folkhögskola Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Projektnamn:... 3 A. Projektledare...

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 3 Inom vilka områden kan man göra VFU? 3 Avtalsplatser 3 VFU-handledare på fältet 3 VFU-portal Blackboard

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Gemensamma förvaltningen DATUM: November 2014 BESLUTAD AV: Jörgen Tholin KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

Till Statens Kulturråd.

Till Statens Kulturråd. Till Statens Kulturråd. Länsbibliotek Halland i samverkan med samtliga sex kommunbibliotek i Halland anmäler härmed intresse för utlyst bidrag att anställa projektledare under tre år med inriktning mot

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Propositioner Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Projektkoordinatorns uppgifter har under de gångna verksamhetsåren legat så pass nära vice ordförandens uppgifter

Läs mer

Föreningens framtid. Styrkor

Föreningens framtid. Styrkor Föreningens framtid Styrkor Rapporter på nationell nivå Viktig lobbygrupp Medlemsstyrt Opinionsbildning Stöd till nätverk inom föreningen BIBLIST/Forum Medlemstidning BBL Stor förening Kan påverka Remissinstans

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer