IT-baserad distansutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-baserad distansutbildning"

Transkript

1 IT-baserad distansutbildning Bilder och exempel rörande organisation, samordning, stöd och support Fokus: Organisation

2 Högskolan i Gävle Learning Center Learning Center är ett treårigt projekt som ska utveckla, stärka och utöka distansutbildningen på Högskolan i Gävle och dess omgivande region. Projektet utgör en central stödfunktion för distansutbildning och flexibelt lärande. Bild: Från webben vt-03

3 Högskolan i Gävle Organisation Man har en organisation där projektet Learning Center är kopplat till förvaltningen. Vice rektor har ett särskilt ansvar. För organisationen finns ett distansråd men även en samverkansgrupp. Bild: Ur Power Point presentation vid konferens vt-03

4 Högskolan i Gävle Learning Center Projektet Learning Center utgör en central stödfunktion och innefattar även samverkan med externa stödfunktioner som lärcentra m fl vilket avspeglas i organisationen av projektet. Bild: Power Point presentation vid konferenser/seminarier under vt-03

5 Högskolan i Gävle Distansrådet I Distansrådet representeras olika interna funktioner vid högskolan men även externa intressenter som lärcentra. Bild: Ur Power Point presentation vid konferens vt-03

6 Högskolan Dalarna Dalacampus Dalacampus är ett utvecklingsprojekt som stöds av bl a Samverkansdelegationen. Dalacampus är högskolans organisation för regional samverkan om högre utbildning. Organisationen är en övergripande enhet och fungerar som en virtuell högskola, där kontakten med utbildning och forskning ska ske på en armlängds avstånd. Inom Dalacampus utvecklas distanskurser, samverkan med lärcentra, utveckling av IKT etc Källa: Broschyren IKTpedagogiskt centrum-centrum för lärande och utveckling, Bild: Från seminarium vid konferensen Kraftfält för högre utbildning Uppsala vt-03

7 Högskolan i Kalmar Enheten för distansutbildning och IT-EDIT EDIT ingår i högskolans centralförvaltning. Enheten är lokaliserad till biblioteket. Kärnverksamheten utgörs av flexibel utbildning via videokonferens. Samverkan sker med ett antal kommuner/lärcentra i regionen. Bild: Från webben vt-03

8 Högskolan i Jönköping Rådet för flexibelt lärande Rådet för flexibelt lärande består av företrädare för fackhögskolorna vid Högskolan i Jönköping, högskolebiblioteket, studenterna och länets kommuner. Huvudman för rådet är högskolan. Rådets uppgift är att driva utvecklingen när det gäller decentraliserad utbildning, dvs utlokaliserad utbildning och distansutbildning. Under rådet bedrivs en hel del projekt. Bild: Från webben vt-03

9 Högskolan i Jönköping Rådet för flexibelt lärande - Strategi Rådet ska i nära samarbete med kommunerna i Jönköpings län arbeta för - god tillgänglighet till högre utbildning, i synnerhet distansutbildning, för invånarna i länet - att det vid HJ finns ett distansutbildningsutbud av nationellt och i vissa fall internationellt intresse Bild: Från webben vt-03

10 Högskolan Trollhättan Uddevalla DU-organisation/DU-enheten DU-enheten finns organisatoriskt inom Utbildningsavdelningen. DU-enheten har ansvar för ett antal övergripande frågor inom högskolan Bild: Från Power Point presentation vid konferens vt-03

11 Högskolan Trollhättan Uddevalla DU-organisation (forts) I organisationen för Distansutbildning finns förutom DUenheten även ITenheten, Laboratorium för interaktionsteknologi, Biblioteksservice, Studievägledning Bild: Från Power Point presentation vid konferens vt-03

12 Karlstads universitet HELP Institutet för Högskolepedagogik och lärprocesser, HELP, organiseras som en självständig enhet inom biblioteket där biblioteksnämnden och biblioteksdirektören har det övergripande ansvaret. Bild: Ur Power Point presentation vid konferens vt-03

13 Karlstads universitet Organisation HELP, är en självständig enhet inom biblioteket, ett institut. HELP ska vara en plats för t ex - ömsesidigt kunskapsutbyte - utveckling av pedagogiska metoder - kompetensutveckling - utvecklingsarbete - utveckling av kurser med IT-stöd - pedagogiskt och tekniskt stöd - utbildning i användandet av IT-verktyg i distans- och nätkurser Bild: Ur Power Point presentation vid konferens vt-03

14 Karlstads universitet HELP HELP är knutet till biblioteket, men lokalmässigt placerat i annan byggnad. Bild: Ur Power Point presentation vid konferens vt-03

15 KTH Learning Lab Learning Lab finns i det nya biblioteket. Man har i uppdrag att arbeta med pedagogisk utveckling vilket man gör i olika utvecklingsgprojekt t ex vad gäller nätbaserad utbildning men man erbjuder även kurser och seminarier m m. Bild: Från webben ht-03

16 LHS Lärum/Biblioteket Lärum är en organisation som består av Högskolebiblioteket och Mediaproduktion tillsammans. Lokalmässigt finns Lärum i den nya biblioteksbyggnaden. Där finns studieplatser, tunna klienter, ett mediacafé (med HelpDesk-funktion) och en mediaverkstad. Bild: Från webben vt-03

17 LHS Lärum Lärum finns i den nya biblioteksbyggnaden. Bild: Från webben vt-03

18 Linköpings universitet Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik Vid Linköpings universitet finns Centrum för biblioteksoch IT-pedagogik organisatoriskt inom biblioteket.. Centrets övergripande målsättning är att vara ett samlande organ för universitetets bibliotekspedagogiska verksamhet och en spjutspets för pedagogisk förnyelse och utveckling. Bild: Från webben vt-03

19 Luleå tekniska universitet Flexibel utbildning på distans För projektet finns ett kompetensteam. Organisationen kring satsningen består av detta team (tillsatt av förvaltningschefen) och en strategisk grupp (utsedd av fakultetsnämnderna). Både kompetensteamet och den strategiska grupppen har tydliga uppdrag där handlingsplaner mm kommuniceras med Rektor och -fakultetsnämnder. Utvecklingsprojekten drivs av kompetensteamet och den strategiska gruppen fungerar som styrgrupp. Utvecklingsprojekt -LMS-projektet - Aula Flex Aula Flex (inklusive utbildning och support) är kopplad till biblioteket som har startat ett utvecklingsarbete i linje med Flexibel utbildning på distans. En IT-pedagog har anställts inom Aula Flex. - Kursutvecklingsmodeller - Videokonferensprojektet Bild: Från webben vt-03

20 Lunds universitet UCLU UCLU, Utvecklingscentrum för lärande och undervisning bildades 1 mars 2002 genom en sammanslagning av CITU och UPC. UCLU:s huvuduppgift är att stödja den pedagogiska utvecklingen genom bl a - utbildning - rådgivning - utvecklingsinsatser Bild: Från webben vt-03

21 Mälardalens högskola PIL-strategisk lärutveckling Med utgångspunkt i propositionen om Den öppna högskolan startades projektet PIL för att samordna de resurser som arbetar med personlig, professionell och organisatorisk lärutveckling. Bild: Från webben vt-03

22 Mälardalens högskola PIL-Styrgrupp För PIL finns en styrgrupp med representanter för nämnder, institutioner, studentkåren och biblioteket. Dessutom finns ambitionen att starta ett distansråd där även representanter för lärcentra i regionen ingår. Bild: Från webben vt-03

23 Malmö högskola Bibliotek och IT Malmö högskola har en organisation där Bibliotek och IT, BIT, integrerats. Inom BIT finns bl a - teknik - IT-support - bibliotek Bild: Från webben vt-03

24 Mitthögskolan Forum för högskolepedagogisk utbildning och flexibelt lärande Forumet ska t ex samordna den verksamhet som ingår i Nätuniversitetet, främja utvecklingen av flexibelt lärande, ansvara för gemensam pedagogisk utbildning, ge pedagogiskt och tekniskt stöd, säkerställla att lämpligt IT-.stöd finns tillgängligt. Bild: Från webben vt-03

25 Stockholms universitet Lärandets galleria Lärandets galleria har sitt ursprung i ett uppdrag från universitetets IT-råd i januari 2000 då en grupp fick i uppdrag att ta fram en vision för den framtida IT-användningen. Gruppen lade fram sin rapport våren 2000 i vilket scenariot med ett Learning Resource Center ingick. Den fysiska delen av Lärandets galleria invigdes i mars 2003 i samband med Nätuniversitetets knytkalas. Bild: Från webben vt-03

26 Stockhoms universitet Lärandets galleria Fysiska gallerian Den Fysiska gallerian ska utgöra en inspirerande läromiljö för lärare och studenter med god tillgång till ITstöd och samordnad service i universitetsbibliotekets lokaler. Den Fysiska gallerian invigdes i mars 2003 i samband med Nätuniversitetets knytkalas. Bild: Från webben vt-03

27 Södertörns högskola Enheten för distansutbildning och flexibelt lärande Enheten för distansutbildning och flexibelt lärande har organisatoriskt placerats inom biblioteket. Där har man i nuläget (ht-03) en föreståndare, en pedagogisk projektledare och en IT-pedagog. En styrgrupp planeras för verksamheten. Enheten ska ansvara för internutbildning av lärare och annan personal i teknik och metodik för ITstödd distansutbildning och flexibelt lärande. Den ska även ansvara för utvecklingen av pedagogiskt och tekniskt användarstöd. Bild: Från webben ht-03

28 Uppsala universitet UPI, Enheten för utveckling av pedagogik & interaktivt lärande UPI är en ny enhet som består av Läromedelscentralen, Uppsala Learning Lab och funktionen för pedagogisk utveckling. Enheten ska t ex - ansvara för utbildning av lärare - presentera ett samlat utbud av kurser mm - delta i utveckling av distansutbildningsmetodik, särskilt inom Nätuniversitetet Bild: Från webben ht-03

29 Umeå universitet IT och lärande I organisationen för IT och lärande vid Umeå universitet är många enheter involverade bl a - Centrum för utbildningsteknik,cut - Institutionen för medier och lärande, IML - HUMlab - Universitetspedagogiskt centrum, UPC - Universitetets datorcentral, UMDAC - Enheten för extern utbildningsservice, UnivEx - Pedagogik m fl institutioner Bild: Ur Power Point presentation, CUT

30 Umeå universitet CUT+IML Diskussion pågår ht-03 om en sammanslagning av enheterna CUT och IML vid Umeå Universitet Bild: Från NewsCut nr 7 ht-03

31 Umeå universitet UnivEx-Extern utbildningsservice UnivEx är en ingång till Umeå universitet. Enheten har samordningsuppgifter som rör distansutbildning och Nätuniversitetet. UnivEx för även dialog med lärcentra om behov av olika typer av utbildning t ex distansutbildning. Bild: Från webben ht-03

32 Örebro universitet Mediecenter IT-pedagogisk utveckling Satsningen vid Örebro universitet kom att benämnas Mediecenter för IT pedagogisk utveckling. Projektet ska arbeta med organisation, samordning, kompetensutveckling, stöd mm. Bild: Från Power Point presentation vid konferens vt-03

33 SAMS-modellen SAMS, samspel mellan universitet, högskolor och kommuner, var ett projekt som stöddes av Distum. I projektet togs organisationsmodeller fram för bl a universitet. Inom projektet erbjöds ett stort antal riktade (behovsprövade) distanskurser till lärcentra. Bild: Från SAMS-rapporten (Distum 1:2001)

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Lägesrapport Arbetslivsanknytning initieringsfas

Lägesrapport Arbetslivsanknytning initieringsfas Projektplan - Arbetslivsanknytning Upprättad av: Version: Kristina Rådberg, UK-samverkan 1.1 Dokumentansvarig: Datum Kristina Albertsson, Universitetsledningens kansli 2011-09-08 Lägesrapport Arbetslivsanknytning

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Svante Pettersson Familjemedicinska institutet Mars 2003 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 5

Läs mer

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder,

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Mål och visioner för IT vid Uppsala universitet. Vår vision. Målsättningar 1 (5) 2003-02-19 Dnr: UFV 2002/1475

Mål och visioner för IT vid Uppsala universitet. Vår vision. Målsättningar 1 (5) 2003-02-19 Dnr: UFV 2002/1475 1 (5) 2003-02-19 Dnr: UFV 2002/1475 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Lars-Elve Larsson Telefon: 018-471 72 70 Telefax: 018-471 71 00 www.uu.se Lars-Elve.Larsson@uadm.uu.se

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3

Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3 Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3 Region Skåne, Näringslivsenheten Christian Lindell 1 FÖRORD Talesätten Regionerna ökar i betydelse

Läs mer

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Vad är kvalitet i distansutbildning?

Vad är kvalitet i distansutbildning? Rapport 2007:41 R Vad är kvalitet i distansutbildning? Utvärdering av lärarutbildning på distans Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Mia Lindberg Vägar till vägledning

Mia Lindberg Vägar till vägledning Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning rapport 08 2008 Mia Lindberg Vägar till vägledning En historia om en oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst Titel Vägar till vägledning

Läs mer

Verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer år 2013-2015

Verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer år 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (11) Avdelningen för externa relationer Annie Andréasson 2013-01-14 Jonas Rimbäck Förvaltningschef Verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer år 2013-2015

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter, åsikter och idéer

Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter, åsikter och idéer Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter, åsikter och idéer ULLA RIIS & JAN-ERIK ÖGREN Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter,

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

STATENS HISTORISKA MUSEER. PROJEKTPLAN Museipedagogisk utveckling 24 oktober 2002 29 februari 2004

STATENS HISTORISKA MUSEER. PROJEKTPLAN Museipedagogisk utveckling 24 oktober 2002 29 februari 2004 STATENS HISTORISKA MUSEER PROJEKTPLAN Museipedagogisk utveckling 24 oktober 2002 29 februari 2004 Beslutad av överintendenten den 24 oktober 2002 1 Innehåll: Sammanfattning. 3 Bakgrund.. 3 Beställare och

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling

Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling Capacity Development Sida Working Paper No. 11 Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling Juni 2002 Linda Hammarberg Matilda Hultgren Institute of Public

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer