Mål och visioner för IT vid Uppsala universitet. Vår vision. Målsättningar 1 (5) Dnr: UFV 2002/1475

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och visioner för IT vid Uppsala universitet. Vår vision. Målsättningar 1 (5) 2003-02-19 Dnr: UFV 2002/1475"

Transkript

1 1 (5) Dnr: UFV 2002/1475 Box 256 SE Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Lars-Elve Larsson Telefon: Telefax: Mål och visioner för IT vid Uppsala universitet Informationstekniken är av genomgripande betydelse för dagens samhällsutveckling. För de flesta organisationer är IT ett nödvändigt verktyg för att driva en rationell verksamhet. Detta gäller också ett universitet. Men ett universitets främsta uppgift är att ta fram ny kunskap och att sprida denna genom utbildning. Detta gäller också informationsteknologin. Uppsala universitets mål- och visioner för IT-området omfattar därför såväl forskning och utbildning inom IT som användning av IT inom universitetets alla verksamheter. Vi definierar här IT som all hantering av information, oavsett ändamål, med hjälp av digitalteknik, samt utveckling av denna teknik. I detta ingår också data- och telekommunikation. Med IT avses alltså det som ibland sammantaget betecknas som IKT, (informations- och kommunikationsteknik). Vår vision Uppsala universitet skall vara, och uppfattas som, ledande inom IT-området. Det innebär för alla aspekter på IT att satsningar bör ske såväl på bredd som på spets och djärv, nydanande tillämpning. Målsättningar Utbildning Informationsteknologin utgör i sig ett antal vetenskapliga discipliner och erbjuder dessutom väsentliga redskap för hela universitetets utbildningsverksamhet. Ingen student som genomgått ett studieprogram skall lämna Uppsala universitet utan tillräckliga kunskaper för att i sin framtida verksamhet kunna följa IT-utvecklingen väl och utnyttja även kommande IT-resurser. Grundläggande IT-utbildning som gör det möjligt för studenterna att använda IT som redskap i utbildning och arbete erbjuds alla studenter som börjar vid universitetet. Dessa utbildningar skall successivt byggas ut med fördjupningsmöjligheter så att studenter från alla områden kan få de IT-kunskaper de behöver. IT skall användas för att göra undervisningen mer flexibel, allsidig och effektiv, för att effektivisera kursadministrationen och förbättra kommunikationen med studenterna. Genom distansutbildning görs utbildning tillgänglig oberoende av geografiska avstånd. Uppsala universitet skall vara en ledande utbildningsleverantör inom Nätuniversitetet och aktivt medverka till utvecklingen på detta område. IT skall också användas som ett redskap i

2 2 (5) universitetets arbete med att bredda mångfalden bland studenterna och minska den sociala snedrekryteringen. Uppsala universitet skall verka för att i samarbeten med ledande aktörer internationellt utveckla kursutbud via webben. Uppsala universitet skall erbjuda IT-utbildning av hög internationell kvalitet. Våra specialistutbildningar på IT-området skall vara bland de nationellt mest eftersökta och de skall attrahera såväl män som kvinnor. Uppsala universitet skall utnyttja sin bredd och erbjuda kombinationsutbildningar med en solid ämnesgrund och kvalificerade kunskaper i informationsteknologi. Nya specialinriktningar skall erbjudas efter analys av var behoven är störst och med utnyttjande av universitetets stora ämnesmässiga bredd. För att kvaliteten skall vara hög krävs forskande lärare. Utbyggnaden av utbildningen skall därför åtföljas av motsvarande utbyggnad av forskningsorganisationen. För att ge bredd i lärarnas bakgrund skall erfarenhet från näringslivet eller annan verksamhet utanför den akademiska sfären vara en viktig faktor vid lärarrekrytering. Genom individuella webbsidor får varje student aktuell information om de kurser för vilka han/hon är registrerad, kan kommunicera med lärare och kurskamrater samt smidigt utväxla olika typer av dokument. Aktuella kursplaner, kursbeskrivningar och litteraturlistor skall finnas tillgängliga för alla kurser via dessa webbsidor och på webben i övrigt. Efterhand skall detta webbstöd för utbildningen byggas ut så att studenterna under sin tid vid universitetet skapar en personlig portfölj med dokument och ett kontaktnät som sedan kan ligga till grund för det livslånga lärandet. Studenterna skall lära sig söka information på Internet och att förhålla sig källkritiskt till denna. Särskilda datorbaserade hjälpmedel i utbildningen, som exempelvis geografiska informationssystem, simuleringsprogram och datorstödda laborationer, skall utvecklas och användas. IT i sig gör dock inte utbildningen bättre. För goda resultat och hög utbildningskvalitet krävs god pedagogik. Lärarnas pedagogiska kompetens och kunskaper i hur man bäst utnyttjar IT skall utvecklas genom utbyggnad av IT-pedagogik i lärarfortbildningen och utbyggt IT-pedagogiskt stöd till lärarna. Detta gäller såväl användning av IT för distansutbildning som lokalt vid universitetet. IT-pedagogisk utveckling inom olika ämnesområden skall också uppmuntras genom att sådana utvecklingsinsatser likställs med annan kursutveckling och forskning vad gäller avsättning av tid och meritvärde. Lärarna skall kunna få stöd i detta arbete genom en centralt inrättad stödfunktion och genom ett väl anpassat utbud av kurser. Uppsala universitet skall fortsätta sin satsning på att i internationellt samarbete utveckla IT-stöd i lärandet.

3 3 (5) Forskning och forskarutbildning Forskningen skall ha stor bredd så att den så långt som möjligt täcker hela IT-fältet och den skall vara av världsklass på några delområden. Nationellt skall den hävda sig som en av de främsta såväl vad gäller omfattning som kvalitet. Forskarutbildningen skall attrahera de bästa studenterna, såväl kvinnor som män. Uppsala universitet skall satsa på tvärvetenskaplig forskning som kombinerar IT och andra ämnesområden. Forskningsanknytningen av utbildningen skall säkras och förutsättningarna för långsiktig fri forskning främjas genom att den fakultetsfinansierade ITforskningen ges en omfattning som står i rimligt förhållande till IT-grundutbildningens volym. Lektorer skall ges så goda förutsättningar för forskning att kompetent personal kan rekryteras och behållas. IT skall utnyttjas för att förstärka kvalitet och effektivitet inom all forskning vid universitetet. Uppsala universitet skall erbjuda utbildning och infrastruktur som gör det möjligt för alla forskare att inom tillgängliga ekonomiska ramar fullt ut utnyttja den potential IT har. Relevant vetenskaplig information, databaser och programvaror skall tillhandahållas via centralt upphandlade licenser. Uppsala universitet skall vara ledande när det gäller digital vetenskaplig publicering. Internet skall användas för att underlätta internationellt forskningssamarbete Uppsala har en omfattande forskning där högpresterande datorer är centrala verktyg (HPC-forskning). Universitetet skall verka för förbättrad tillgång till sådana datorer liksom stöd till användarna. En satsning på HPC-området har redan påbörjats, och kommer att förstärkas genom uppbyggnad av UPPMAX (Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science). Hjälpmedel som visualiseringsverktyg och geografiska informationssystem skall göras tillgängliga för alla universitetets forskare. Omvärldskontakt I samverkan med omvärlden skall Uppsala universitet göra IT till en central drivkraft i Uppsalaregionens och Sveriges utveckling. Universitetet skall verka för högre IT-kompetens inom det lokala näringslivet. Avknoppning och etablering av verksamhet baserad på Uppsala universitets forskningskompetens på IT-området skall främjas. I samverkan med andra utbildningsorganisatörer och företag utbildas genom Uppsala IP Academy, UIPA, internettekniker som behövs för att bygga framtidens infrastruktur. Som värd för det nationella IT-användarcentret, NITA, skall Uppsala universitet i samverkan mellan forskare och företagare arbeta för att främja en användarorienterad IT-utveckling.

4 4 (5) Genom samarbete med universitet i tredje världen skall Uppsala universitet arbeta för att IT- utvecklingen inte leder till ökade klyftor i världen utan blir ett verktyg också för de fattiga ländernas utveckling. Webben är vid sidan av det talade ordet universitetets viktigaste kanal för omvärldskontakt. Uppsala universitet skall vara en ledande informationsleverantör på Internet. Webben skall hålla hög kvalitet med avseende på innehåll, form och uppbyggnad. Alltmer information skall märkas med metadata för att möjliggöra flexibel och dynamisk datapresentation. Universitetet skall ta sikte på att vad gäller tillgänglighet uppfylla kraven på en 24-timmarsmyndighet Organisation av stödfunktion och infrastruktur Uppsala universitet skall ha en rationell, kostnadseffektiv stödorganisation som främjar effektiv IT-användning på alla nivåer och inom alla delar av universitetet. Organisationen skall vara inriktad på en dynamisk utveckling av området och medverka till att driva utvecklingen framåt. Kostnader för olika typer av stödinsatser skall vägas mot vad det kostar att ha ineffektivt utnyttjande av hjälpmedel p.g.a. bristfälligt stöd. Säkerhetsfrågorna skall hanteras så att universitet har rätt säkerhetsnivå vid all användning, Relevant teknik för autenticering anpassas för universitetets behov. Uppsala universitet skall vara drivande vid utveckling av nationell universitetssamverkan på IT-säkerhetsområdet. All verksamhet vid Uppsala universitet skall ha nätanslutning med bandbredd som ej i onödan begränsar verksamheten. I ett första steg har alla universitetets enheter kopplats samman i ett eget effektivt lokalt nät. Därefter har alla studentbostadsområden försetts med bredbandsanslutning till universitetets nät. I samverkan med kommunen och näringslivet byggs infrastruktur för bredband ut så att alla studenter och anställda från hemmet kan nå universitetets nät med tillräcklig effektivitet. Uppsala universitet främjar användning av datorer i hemmet också genom satsning på personaldatorer för anställda och genom att i samverkan med studentkårerna ge datoranskaffningsråd till studenter. Infrastrukturutbyggnad fortsätter i den takt som är nödvändig för att undvika att ökande användning leder till trängsel. Så snart det är praktiskt och ekonomiskt möjligt byggs trådlösa nät upp inom universitetets campusområden. En annan utveckling är en långsiktig övergång till integration av data och telefoni via s.k. IP-telefoni. Alla administrativa system skall ha effektivt och ändamålsenligt IT-stöd såväl gällande maskinvara som programvara. Alla dokument som behövs i verksamheten hanteras via nätet. De administrativa systemen skall moderniseras med plattformsoberoende teknik så snart som möjligt. Den administrativa personalen skall erbjudas kompetensutveckling så att de väl kan utnyttja

5 5 (5) systemen. Via upphandling, användarstöd och internutbildning skall såväl de marknadsledande kommersiella programvarorna som fria programvaror erbjudas.

Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet

Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet UPPSALA UNIVERSITET BESLUT UFV 2000/1330 Konsistoriet 2001-02-19 Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet Innehållsförteckning o Inledning o Övergripande mål o Organisation

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

IT i Högre Utbildning 14

IT i Högre Utbildning 14 Sida 1 (10) UTLYSNING IT i Högre Utbildning 14 KK-stiftelsen inbjuder pågående eller tidigare KK-satsningar inom programmen Forskningsprofil, Profil+, KK-miljö eller Företagsforskarskolor att ansöka om

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Reviderat 2012-04-28 Reviderat 2014-04-26 1 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. STUDENTKÅRENS GRUNDSYN... 4 2.1 STUDENTINFLYTANDE... 4 2.2 KÅROBLIGATORIET... 5

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Kraftsamling - för halverad ungdomsarbetslöshet i Blekinge 2017 Nu halverar vi ungdomsarbetslösheten! De unga är Sveriges framtid. Men många unga saknar idag den biljett

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer