SIPU:s kurser VÅREN 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIPU:s kurser VÅREN 2016"

Transkript

1 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser VÅREN 2016 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens Ledarskap Socialt arbete Medlem i 1

2 INNEHÅLL: KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING Grundkurs i offentlig upphandling 5 Fördjupningskurs i offentlig upphandling 6 Strategiskt inköp för upphandlande myndigheter 7 Avtalsförvaltning i praktiken för avtal tecknade vid offentlig upphandling 8 Direktupphandling tillåtna inköp och affärsmässiga avtal 9 Offentlig upphandling av livsmedel 10 Ny svensk upphandlingslagstiftning 11 Offentlig upphandling av IT 12 Upphandling av konsulter och tjänster 13 Certifierad upphandlare 14 Kursledare för kurser inom offentlig upphandling KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Förvaltningskunskap för effektiv och rättssäker handläggning 17 Förvaltningsrätt för chefer för rättssäker myndighetsutövning 18 Korruption och mutor i offentlig förvaltning 19 Offentlighet och sekretess för jurister och kvalificerade handläggare 20 Nyheter och rättsfall i offentlighet och sekretess för jurister och kvalificerade handläggare 20 Offentlighet och sekretess för registratorer 21 Fördjupningskurs i offentlighet och sekretess för registratorer 21 Personuppgiftslagen och integritetsskydd i offentlig förvaltning 22 Personuppgiftslagen och integritetsskydd i diarium och arkiv 23 Nationell konferens: Persondataskydd i offentlig förvaltning 24 Kursledare för kurser inom offentlig förvaltning och juridik 25 KURSER INOM SAMHÄLLSBYGGNAD OCH TEKNISK FÖRVALTNING Förorenade områden 26 Fördjupningskurs Förorenade områden 27 Hantering av buller i plan- och byggprocessen 28 Tydliga och rättssäkra detaljplaner 29 Långsiktigt hållbar dagvattenhantering i detaljplanering från plan till genomförande 30 Samordnad tillämpning av miljöbalken och plan- och bygglagen vid detaljplanering 31 Detaljplanens genomförande 32 Exploateringsavtal 33 Strategisk översiktsplanering i praktiken 34 Bostadsförsörjning för nyanlända med uppehållstillstånd 35 Kursledare för kurser inom samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-KURSER Ekonomi i EU-projekt i nya programperioden - från budget till rekvisition 39 Leda EU-projekt i nya programperioden - från start till slutrapportering 40 Besöksresa till EU:s insitutioner i Bryssel 41 Strategisk utveckling av EU-projekt i nya programperioden från strategi till projekt 42 Söka EU-finansiering - hur skriver du en framgångsrik ansökan? 43 Grundläggande EU-kunskap - Funktionssätt, gemensam politik och regelverk 44 Konsten att påverka i EU 44 Kursledare för EU-kurser 45 KURSER INOM LEDARSKAP Att leda utan att vara chef 46 Ny som chef 46 Förvaltningsrätt för chefer 47 Kursledare för kurser inom ledarskap 48 KURSER INOM SOCIALT ARBETE Rättssäker handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga inom socialtjänsten 49 Ensamkommande barn och unga Professionellt bemötande och förhållningssätt 50 Goda boendelösningar för ensamkommande barn och unga 51 Risk- och skyddsbedömning av barn och unga som far illa 52 Förebyggande insatser och behandling av missbruk och beroende hos ungdomar och unga vuxna 53 Kursledare för kurser inom socialt arbete

3 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING Välkommen på kurs hos SIPU i vår! GRUNDKURS I OFFENTLIG UPPHANDLING Rollen som upphandlare är komplex och Lagen om offentlig upphandling upplevs ofta som krånglig och svårtolkad. För att genomföra lyckade upphandlingar är det avgörande att du har goda grundläggande kunskaper om lagens uppbyggnad och verktyg för hur du genomför en optimal upphandlingsprocess. Under denna tredagars grundkurs i offentlig upphandling får du både teoretisk och praktisk grundläggande kunskap som hjälper dig att bli en framgångsrik upphandlare! SIPU har ett omfattande kursutbud inom bland annat offentlig upphandling, offentlig förvaltning och juridik, samhällsbyggnad och teknisk förvaltning, EU-kompetens, ledarskap och socialt arbete. Innehållet i våra kurser är anpassat utifrån våra deltagares specifika behov och kurserna behandlar aktuella frågeställningar och utmaningar inom respektive område. Kurserna genomförs som öppna kurser, där du får möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet, eller som anpassade uppdragsutbildningar på plats hos dig som kund du bestämmer vad som passar bäst för just din organisation. Varmt välkommen på kurs i vår! Vänliga hälsningar, Josua Falck VD FCG SIPU International Rollen som upphandlare - Vad har du för ansvar, befogenheter och skyldigheter? - Upphandlarens roll gentemot beställare och leverantör Upphandlingsprocessen från behov till avtalsuppföljning Lagen om offentlig upphandling - Hur är lagen uppbyggd? - Hur tolka lagen i praktiken? - Hur söker du svar i lagtexten? Upphandlingssekretess hur påverkar upphandlingssekretessen ditt arbete? Att infodra anbud vad ska du tänka på? Hur skriver du förfrågningsunderlag som uppmuntrar till konkurrens? Kravformulering och referenser för att få anbud som motsvarar beställarens behov - Metodik vid formulering av krav på leverantör och på varan/tjänsten - Lär dig skilja på kravformuleringens olika delar - Hur formulerar du rätt avtalsvillkor? - Vilka standardavtal kan du använda och hur? Upphandlingsetik vad innebär reglerna om jäv, mutor och bisyssla? Ramavtal genomgång av vad ett ramavtal är och när de är lämpliga att använda Presentation av olika ramavtalsmodeller med diskussion om för- och nackdelar Avrop genom förnyad konkurrensutsättning Avtalsvillkor genomgång av de viktigaste avtalsvillkoren så skapar du ett avtal som säkerställer en bra leverans Går det att ta miljöhänsyn vid upphandling? Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver grundläggande kunskap om offentlig upphandling. Kursledare: Tobias Tegnér, Elisabeth Göransson och Magnus Nilsson Datum och plats: januari eller mars eller 7-9 juni 2016, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms. Sagt om SIPU:s kurser och kursledare för kurser inom offentlig upphandling: Mycket roligare och intressantare än vad jag trodde det skulle vara. Väldigt duktig föreläsare, som la fram den juridiska biten på ett lättbegripligt sätt samt fick mig uppriktigt intresserad av offentlig upphandling

4 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING FÖRDJUPNINGKURS I OFFENTLIG UPPHANDLING STRATEGISKT INKÖP FÖR UPPHANDLANDE MYNDIGHETER För att genomföra lyckade upphandlingar som resulterar i inköp av varor eller tjänster av högsta kvalitet till rätt pris, är det nödvändigt att behärska flera viktiga moment i upphandlingsprocessen. Under kursen Fördjupningskurs i offentlig upphandling, får du viktig kunskap som ökar din säkerhet i några av upphandlingsprocessens mest centrala och kritiska delar. Kursen vänder sig till alla som behöver fördjupa sin kunskap om upphandling och hur man möjliggör bra affärer. Kursen bygger på och fördjupar SIPU:s grundkurs, men du kan även gå denna kurs separat. Kursen vänder sig främst till personer med praktisk erfarenhet av offentlig upphandling. (Dag 1 dag 2 förmiddag) Aktuella domar från EU-domstolen och svenska domstolar Nya upphandlingsdirektivet förändringar och nya förutsättningar Upphandlingsförfarande över tröskelvärden (särskilt om undantagsförfaranden enligt 4 kap. LOU) Förhandlat förfarande (med och utan annons) Konkurrenspräglad dialog Innovationspartnerskap nya möjligheter Kravställande i upphandlingen praktiska exempel Referenstagning i praktiken kopplat till krav och beviskatalogen Avtalsvillkor och relation med leverantörer (Dag 2 eftermiddag dag 3) Strategiska utgångspunkter Konkurrensutsättning och verksamhetsövergång Koncession Krav utgångspunkt för anbudsutvärdering Anbudspris Konkreta utvärderingsmetoder och tillvägagångssätt för tydlig utvärdering av varor och tjänster: Vilka kriterier kan ställas? Hur formulera de olika kriterierna? Hur många utvärderingskriterier är lämpligt att ställa upp? Hur vikta de olika kriterierna för att få ett relevant bedömningsunderlag? Lägstaprisupphandlingar kontra kvalitetsfokus hur får vi bästa kvalitet till lägst pris? Under dagarna varvas föreläsningar med praktiska övningar och grupparbeten under kvalificerad ledning. Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver fördjupad kunskap om offentlig upphandling. Kursledare: Elisabeth Göransson och Tobias Tegnér Datum och plats: februari eller maj 2016, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms. Inom både privata och offentliga organisationer ökar kraven på att inköps- och upphandlingsarbetet ska bidra med ett tydligt mervärde till övriga organisationen och utgöra verktyg för att nå organisationens övergripande mål. Genom att arbeta strategiskt med fokus på kvalitet och totalkostnad i hela organisationen, kan gynnsamma effekter uppnås. Framförhållning och resurssättning förbättras avsevärt och samordningen mellan organisationens övergripande mål och incitamenten i enskilda upphandlingsprojekt ökar markant. Utan tydlig inköpsstrategi blir kravställningen ofta baserad på vad som finns idag och inte vad som krävs för att nå målen om ett, tre eller fem år. Vinsterna med upphandling begränsas till prisdimensionen och man missar ofta totalkostnadsperspektivet. Kursen syftar till att klargöra begreppet strategiskt inköp och fylla det med praktiskt tillämpbart innehåll. Du får lära dig hur en upphandlande myndighet kan ta steget från ett traditionellt, ofta reaktivt, arbetssätt till ett arbetssätt som gör skäl för namnet strategiskt. Du får även tips på hur du skapar ett ökat engagemang hos ledningen och övriga organisationen för inköpsarbetet. Vad kännetecknar äkta strategiskt inköpsarbete? Olika organisatoriska förutsättningar för inköpsarbetet Ledningens ansvar och involvering i det strategiska inköpsarbetet så utövas ett gott inköpsledarskap i organisationen Rätt bemanning för olika utmaningar olika roller på inköpsavdelningen: t.ex. inköpschef, upphandlare, projektledare, kravställare, avtalsförvaltare, inköpscontroller Så skapas förståelse och delaktighet i den övriga organisationen för inköps- och upphandlingsarbetet Så styrs inköpsverksamheten på bästa sätt Metoder att mäta inköpsverksamheten och visa den övriga organisationen vilken nytta inköpsavdelning en levererar Verktyg för att skapa framförhållning och möjliggöra planering t.ex. upphandlingsplan Så utformas upphandlingsprocessen för att ge bästa stöd till upphandlingsarbetet Viktiga delar av upphandlingsprocessen att optimera: beslutsvägar, metodstöd för beställaren, kommunikation och projektledning Rollfördelning, vem gör vad upphandlare, beställare, chefer, jurister Strategier för olika tjänste- och varugrupper (t.ex. tjänste- och varugruppsteam och referensgrupper) Nästa steg : Purchasing Category Management Målgrupp: Kursen vänder sig till inköpschefer, upphandlingschefer och upphandlare med utpekade större ansvarsområden som spänner över olika delar av organisationen och till dig som mer allmänt är intresserad av hur inköpsenhetens roll och position kan flyttas fram inom en organisation. Kursledare: Magnus Nilsson och Johan Söderberg Datum och plats: april 2016, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms. 6 7

5 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING AVTALSFÖRVALTNING I PRAKTIKEN FÖR AVTAL TECKNADE VID OFFENTLIG UPPHANDLING DIREKTUPPHANDLING TILLÅTNA INKÖP OCH AFFÄRSMÄSSIGA AVTAL HÖGKVALITATIV LEVERANS OCH ÖKAD PRISKONTROLL Trots att de flesta är överens om att det är mycket viktigt att följa upp och ha god kontroll över ingångna avtal är det i praktiken ofta ett eftersatt område. Bristande struktur för avtalsförvaltning går i sin tur ut över uppföljningen och kan få allvarliga och långtgående konsekvenser. Dålig koll på avtalssituationen innebär ökade risker, både affärsrisker, risk för bristande leveranser och risk för lagbrott i form av otillåtna direktupphandlingar. Genom att arbeta strategiskt och målinriktat med avtals-förvaltning skapas goda förutsättningar både för bra leveranser under avtalstiden, pris- och kvalitetsmässigt, och för en lyckad upphandling när det är dags på nytt. På kursen får du god grundförståelse för avtalsförvaltningens innebörd och syfte. Du får en rad handfasta råd och konkreta arbetssätt och metoder för att få ut mesta möjliga effekt av avtalsförvaltningen på olika nivåer. Vad är avtalsförvaltning? Syftet med avtalsförvaltningen Organisation för avtalsförvaltning, vem ska ansvara för vad? När är det lämpligt att avtalsförvaltningen är centraliserad respektive decentraliserad och när är det bäst med en kombination? Avtalsuppföljning hur och vad? Olika nivåer av avtalsförvaltning Lämpliga sanktioner vid bristande leveranser Så förbereds avtalsförvaltningen redan under upphandlingen Avtalsförvaltningens roll inför nästa upphandling Hur kan jag se till att avtalsförvaltningen kommer till sin rätt? Målgrupp: Inköpschefer och upphandlingschefer som vill komma igång på allvar med avtalsförvaltningsarbetet och ge sin organisation eller sina medarbetare bra verktyg och strukturer för detta. Utpekade avtalsförvaltare både på inköpsavdelningar men även ute i verksamheten. Förvaltningschefer och linjechefer med avtalsansvar samt upphandlare och inköpare som har ett intresse av att utveckla sin kompetens inom området. Kursledare: Johan Söderberg Datum och plats: 27 april 2016, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms. Alla inköp som görs i offentlig sektor styrs av Lagen om offentlig upphandling, LOU det gäller även de inköp som genomförs utanför upphandlingsavdelningen. Tjänstemän och chefer i organisationen som genomför beställningar, attesterar fakturor, tar beslut gällande inköp och undertecknar avtal måste därför känna till grunderna i LOU och avtalsrätten för att undvika att göra otillåtna direktupphandlingar eller teckna olagliga avtal. Att vara en bra beställare är komplicerat och har blivit mer omfattande då alltmer varor och tjänster upphandlas inom myndigheterna. I dag är det inte ovanligt att det sker otillåtna direktupphandlingar ute i organisationerna eller att nya avtal upprättas rörande varor och tjänster som ska köpas från ett tidigare leveransavtal eller från ett ramavtal, p.g.a. okunskap hos beställaren. Konsekvenserna av att agera i strid med LOU och avtalsrätten kan leda till upphandlingsskadeavgift, ogiltigförklaring av avtal m.m. Dessa misstag leder även till att budgetar och tidplaner spräcks och att skattepengar används på ett olämpligt sätt. Under denna kurs ökar du din beställarkompetens så att du vet när och hur du måste upphandla, hur du gör rättssäkra direktupphandlingar samt hur du ställer rätt krav och formulerar avtalsvillkor, så att du säkerställer att din verksamhet gör goda affärer, tillåtna inköp och upprättar affärsmässiga avtal. Grundläggande kunskap om Lagen om offentlig upphandling, LOU Regler kring direktupphandling för enklare inköpsprocess och goda affärer Vad är tillåten respektive otillåten direktupphandling? Aktuella rättsfall LOU i relation till annan lagstiftning avtalslagen, köplagen, konsumenttjänstlagen och mutbrottslagstiftningen Kravställning vilka krav får du ställa i en direktupphandling? Affärsmässiga avtal - vad ska avtalet reglera? Vad gör du vid fel eller kvalitetsproblem i leveranser? Mallar för avtalsvillkor Korruption hur undviker du risker i relationen mellan beställare och leverantörer? Målgrupp: Kursen riktar sig till chefer och tjänstemän i offentlig sektor som behöver öka sin kunskap om reglerna kring direktupphandling. Kursledare: Anja Gustin Tid och plats: januari 2016, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms. 8 9

6 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING OFFENTLIG UPPHANDLING AV LIVSMEDEL Offentlig upphandling av livsmedel är komplicerat, inte enbart för upphandlare och kostchefer utan även för leverantörer. Upphandlingsreglerna är krångliga och det finns en uppsjö av varor som är svåra att utvärdera och följa upp. Det ställs dessutom allt högre krav på att den offentliga måltiden ska vara närodlad, ekologisk och präglad av god djurhållning vilket försvårar upphandlingen ytterligare. Ett fåtal stora grossister dominerar den svenska marknaden, och det är mycket svårt för små och medelstora livsmedelsföretag att vinna livsmedelsupphandlingar. För dig som arbetar med livsmedelsupphandlingar är det ofta svårt att avgöra vilka krav som är lämpliga att ställa, främst gällande djurskydd och miljö. Det är också utmanande att identifiera de mest lämpliga utvärderingskriterierna för att säkra en god affär där det som efterfrågas verkligen kommer levereras. NY SVENSK UPPHANDLINGSLAGSTIFTNING INFÖRANDET AV DE NYA EU-DIREKTIVEN I SVENSK RÄTT OCH FÖRÄNDRINGAR AV LOU Arbetet med att införa de beslutade nya EU-direktiven för upphandling i form av en uppdaterad svensk lagstiftning pågår för fullt och de nya upphandlingsreglerna ska träda i kraft i svensk lagstiftning i april På seminariet kommer de viktigaste nyheterna att behandlas och deras konsekvenser för det praktiska upphandlingsarbetet kommer att analyseras och diskuteras. Under seminariet görs även en kortare genomgång av de viktigaste delarna av det nya direktivet för tilldelning av koncessioner. Regleringen är mer flexibel och inte lika detaljerad som upphandlingsreglerna i övrigt. Seminariet kommer inte att behandla förändringarna av upphandlingsreglerna för upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Efter genomförd upphandling är det dessutom viktigt att det finns tydliga rutiner för avtalsuppföljning hur säkra att det som avtalas verkligen levereras? Utöver utmaningarna i själva livsmedelsupphandlingen brukar dessutom begränsade leverans- och distributionsmöjligheter sätta käppar i hjulen för små och medelstora livsmedelsföretag att leverera. Under denna tvådagarskurs får du djupare kunskap om hur du kan ställa relevanta krav och utvärderingskriterier i livsmedelsupphandlingar. Kursen ger dig även juridiska och praktiska verktyg gällande avtalsuppföljning. Utöver detta får du kunskap och inspiration om hur du kan arbeta strategiskt för att skapa distributions- och leveransmöjligheter som öppnar upp för mindre leverantörer. Genom teori, praktiska exempel och diskussioner ger kursledarna dig verktyg och råd om hur du kan genomföra goda livsmedelsupphandlingar och öppna upp för mindre leverantörer. Hur ställa rätt krav vid livsmedelsupphandling och samtidigt hålla sig inom lagrummet? Djurskydds- och miljökrav vid upphandling av livsmedel Hur möjliggöra för små och medelstora livsmedelsföretag att lämna anbud och även vinna livsmedelsupphandlingar? Livsmedelsupphandlingar involverar många varor som ofta är svåra att utvärdera vad tänka på vid val av utvärderingskriterier? Hur skapa innovativa distributions- och leveranslösningar för att möjliggöra mottagande av varor från små och medelstora livsmedelsföretag? Effektiv avtalsuppföljning i praktiken Målgrupp: Upphandlingschefer, upphandlare av livsmedel samt kostchefer Kursledare: Catharina Piper, David Braic och Martin Magnusson Datum och plats: 7 8 mars 2016, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms. Förenklade och mer flexibla förfaranden vilket bl.a. medför ökade möjligheter till förhandling Förändrade bestämmelser om utvärdering och tilldelningskriterier där det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet sätts i första rummet (det kommer dock fortsatt vara möjligt att upphandla till lägsta pris) Ökade möjligheter och tydliga förutsättningar för att ställa sociala krav och miljörelaterade krav samt använda miljömärken Uppdelningen i A- och B-tjänster försvinner Bestämmelser om hur upphandlande myndigheter ska agera när leverantörer har deltagit vid förberedande arbeten Nya regler för upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster En mer strategisk användning av offentlig upphandling som svar på samhälleliga utmaningar Ett nytt upphandlingsförfarande introduceras, innovationspartnerskap Nya bestämmelser om e-upphandling Regler om ändring av och avslutande av kontrakt Ökade möjligheter för små- och medelstora samt nystartade företag att lämna anbud i upphandlingar Regler som syftar till att minska riskerna för korruption och jäv vid upphandling Obligatorisk uteslutning på grund av obetalda skatter och sociala avgifter Kursledare: Johan Söderberg Tid och plats: 9 mars 2016, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms

7 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING OFFENTLIG UPPHANDLING AV IT UPPHANDLING AV KONSULTER OCH TJÄNSTER Att upphandla IT både i form av varor och tjänster är ofta komplext och ställer höga krav på såväl upphandlare som beställare. För att kunna hantera utmaningarna med att upphandla IT varor eller tjänster, krävs god förståelse för hela upphandlingsprocessen. Under denna kurs får du som deltagare djupare kunskap om hur du genomför en noggrann behovs- och marknadsanalys för att identifiera verksamhetens behov inför IT-upphandlingar. Du lär dig även formulera tydliga förfrågningsunderlag för att upphandla varor och tjänster som verkligen motsvarar beställaren och användarens behov. Du lär dig även vad som kännetecknar ett väl utformat avtal vid den här typen av upphandlingar. Du får dessutom ta råd om hur du arbetar med avtalsuppföljning i praktiken för att säkra att leveransen verkligen motsvarar det som avtalats. Hur göra en ändamålsenlig behovs- och marknads analys för att identifiera verksamhetens behov och säkra att myndigheten upphandlar det som beställaren faktiskt efterfrågar Hur formulera förfrågningsunderlag för att upphandla varor och tjänster som verkligen motsvarar beställaren och användarens behov? Vad kännetecknar en tydligt formulerad kravspecifikation? Hur formulera relevanta tilldelningskriterier? Hur formulera krav om säkerhet och sekretess vid outsourcing av IT tjänster? Hur utforma en tydlig utvärderingsmodell som syftar till att hitta den bästa leverantören utifrån verksamhetens behov Hur formulera avtal för att säkerställa att den upphandlande myndigheten har kontroll över långsiktiga kostnader? Hur undvika inlåsningseffekter där myndigheten riskerar att bli långvarigt beroende av ett företag, IT-system eller isolerad kompetens? Skapa rutiner för systematisk uppföljning för att säkerställa kvaliteten vid leverans Hur formulera tydliga kriterier för systematisk uppföljning (i förfrågningsunderlaget eller avtalet)? Hur skapa tydliga rutiner för att säkerställa att leverans sker enligt avtal? Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som exempelvis arbetar som upphandlare, upphandlingschef eller ITchef på kommun, landsting och statliga myndigheter och verk. Kursen riktar sig även till dig som leverantör av IT-tjänster- och varor som vill öka sin kunskap om beställarperspektivet vid upphandling av IT. Kursledare: Amar Al-Djaber och Bertil Nordlund Datum och plats: maj 2016, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm Pris: kr exkl. moms Sagt om SIPU:s kurser och kursledare för kurser inom offentlig upphandling: Han var oerhört intressant att lyssna på. Det märktes att han brinner för ämnet. Väldigt bra kurs där kursledarna lyckades göra ämnet roligt och intressant! Mycket strukturerad och tydlig. Håller sig till sitt program och kommer lätt tillbaka efter att ha svarat på frågor eller tagit sig tid på att förklara djupare. Missade inte att återkomma till frågor som ställts i förväg Upphandling av konsulter och tjänster kan vara en mer komplex process än upphandling av varor. För att resultatet av upphandlingen ska tillgodose beställarens verkliga behov krävs tydlighet och att rätt metoder används i alla led, från behovsanalys och krav på leverantören och tjänsten, prövning och utvärdering av anbud till upprättande av avtal. Under denna kurs får du konkret kunskap och goda exempel som ger dig nya förutsättningar att upphandla konsulter och tjänster som tillgodoser beställarens behov. Strategiska utgångspunkter för upphandling av olika typer av tjänster Behovs- och marknadsanalys Vilka är skillnaderna mellan tjänsteavtal och ramavtal? Vilka krav som kan ställas på leverantörer och tjänsternas utförande utifrån en tydlig behovsanalys Metoder och angreppssätt vid prissättning av olika tjänster Att motverka nollanbud Hur en korrekt anbudsutvärdering genomförs där kvalitet mäts mot pris Hur tillämpa olika kreativa mätbara utvärderingskriterier? Hur upprätta tydliga avtal? Målgrupp: Utbildning för dig inom stat, kommun och landsting som upphandlar konsulter/tjänster. Kursledare: Elisabeth Göransson och Tobias Tegnér Datum och plats: januari 2016, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms 12 13

8 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING CERTIFIERAD UPPHANDLARE KURSLEDARE I vårt utbildningsprogram inom upphandling finns möjligheten att bli certifierad upphandlare. I programmet ingår två obligatoriska tredagarskurser: Grundkurs i offentlig upphandling och Fördjupningskurs i offentlig upphandling samt en valfri tvådagarskurs. Det går bra att sprida ut dem på en längre tid, normalt dock högst tre år. Du väljer själv vad som passar just dig och din organisation bäst. När du gått kurserna ansöker du hos SIPU om tid för skriftlig tentamen. Tentamen sker i SIPU:s lokaler på Dalagatan i Stockholm och tar c:a 2,5 timme. Målgrupp: Upphandlare/Inköpare Tid och plats: Datum efter överenskommelse med kunden, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm Pris: kr exkl. moms. Johan Söderberg Johan Söderberg är upphandlingskonsult med stor erfarenhet av omställningsprojekt och förändringsledning inom inköps- och upphandlingsområdet. Johan har sin bakgrund inom privat upphandlingsarbete, som upphandlingskonsult inom Stenbeckssfären, men har på senare år arbetat både operativt och strategiskt med offentlig upphandling och inköp. Med en affärsjuridisk magisterexamen i grunden har han en djup teoretisk förståelse för både upphandlingsrätt och avtalsrätt. Elisabeth Göransson Elisabeth Göransson är upphandlingsrådgivare med lång och bred erfarenhet av kvalificerat upphandlingsarbete. Elisabeth har högskoleutbildning i offentlig upphandling och pedagogik. Elisabeth arbetar idag som gruppchef, utbildare och senior upphandlingskonsult. Hon genomför offentliga upphandlingar och avrop inom främst tjänsteområdet och kvalitetssäkrar kollegornas upphandlingar inom olika varu- och tjänsteupphandlingar. Elisabeth har erfarenhet av upphandling från både offentlig och privat sektor. Tobias Tegnér Tobias Tegnér är senior upphandlingskonsult/jurist och har många års erfarenhet av arbete inom offentlig upphandling. Tobias har en jur. kand. från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig upphandling och fastighetsrätt. I sin roll som upphandlingskonsult och jurist arbetar Tobias bl.a. med att leda och genomföra upphandlingar inom ett flertal områden, tillhandahålla juridisk rådgivning till offentliga organisationer; exempelvis i samband med upphandlingsrättsliga processer, och att utbilda inom upphandlingsområdet. Utöver detta arbetar Tobias med att leda utredningsuppdrag kopplade till upphandlingsområdet, bl.a. avseende innovation, strategiskt upphandlingsarbete och organisatoriska frågor. Magnus Nilsson Magnus Nilsson är upphandlingskonsult och har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med offentlig upphandling. Han arbetar med att hjälpa offentliga myndigheter i sin inköpsverksamhet både genom utformande av långsiktiga strategier men även som stöd vid genomförande av upphandlingar och avrop genom förnyad konkurrensutsättning. Magnus har tidigare bl.a. arbetat den dåvarande tillsynsmyndigheten Nämnden för offentlig upphandling, NOU, (nuvarande Konkurrensverket) med tillsyn, information och regeringsstöd. Han har deltagit i flera svenska och internationella arbetsgrupper om offentlig upphandling. Anja Gustin Anja Gustin arbetar som chef för Inköps- och upphandlingsenheten på en större statlig myndighet. Anja har stor erfarenhet av att utforma förfrågningsunderlag för olika typer av upphandlingar, skriva och tolka avtal, delta i avtalsförhandlingar och ge intern juridisk rådgivning i avtals- och upphandlingsfrågor. Utöver detta har hon erfarenhet av domstolsarbete med bl.a. överprövningar av upphandlingar. Anja är en mycket uppskattad föreläsare inom områdena offentlig upphandling, avtalsrätt och rättssäkerhet

9 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK KURSLEDARE Amar Al-Djaber Amar Al-Djaber är upphandlingskonsult och arbetar med genomfördande av upphandlingar, utredningar och utbildningar. Amar har tidigare arbetat på Upphandlingsstödet på Kammarkollegiet. Amar har en jur. kand. från Lunds universitet med inriktning mot offentlig upphandling och offentlig rätt. Bertil Nordlund Bertil Nordlund har mer än 20 års erfarenhet som upphandlingskonsult inom upphandling av IT-kommunikation och är idag VD för ett managementkonsultbolag specialiserat på offentlig upphandling av IT. Bertil svarar för upphandlingar omfattande helhetsåtagande inom IT-området. Han har utfört genomgripande strategiarbete och upphandlingsarbete inom kommunikationsområdet för många statliga och kommunala upphandlande myndigheter. Han har gedigen erfarenhet av stora komplexa IT-upphandlingar. David Braic David Braic är upphandlingschef på Växjö kommun. Han är aktiv kommunikatör som lyft upphandling till ett strategiskt plan samt varit drivande vid införande av stora projekt såsom e-handel och samordnad varudistribution. David har vunnit en rad utmärkelser. Han blev bland annat utsedd till årets upphandlingschef år 2011 av Upphandling 24. Han blev även utsedd till årets inköpare av Sveriges offentliga inköpare (SOI) år Utöver detta är David medförfattare till boken Strategisk offentlig upphandling. Martin Magnusson Martin Magnusson har lång erfarenhet av offentlig upphandling. Han har tidigare arbetat som upphandlingskonsult och avtalscontroller på landstinget i Värmland och jobbar idag som upphandlingssamordnare på Region Värmland. Martin har genomfört flertalet livsmedelsupphandlingar och även arbetat med uppföljning av avtalen. Utöver detta är Martin styrelseledamot i Sveriges offentliga inköpare (SOI). Han har en fil. mag. i rättsvetenskap och har även arbetat som kock. FÖRVALTNINGSKUNSKAP FÖR EFFEKTIV OCH RÄTTSSÄKER HANDLÄGGNING HUR DU TILLÄMPAR REGELVERKET I PRAKTIKEN Denna kurs ger dig som handlägger ärenden en god kunskap om hur du tillämpar regelverket på ett korrekt sätt för effektiv och rättssäker ärendehantering och handläggning. Du får en genomgång av de förvaltningsrättsliga grunderna samt viktiga delar av förvaltningslagen och regler för ärendegången. Vi lägger särskilt fokus på den för Sveriges del viktiga offentlighetsprincipen. Dessutom får du en genomgång av lagstiftningsprocessen samt ökad förståelse för roller och ansvarsfördelning i handläggningsprocessen. Hur den politiska förvaltningen fungerar arbetsfördelningen mellan riksdag, regering och myndigheter Förvaltningens rättsliga grunder vilka krav ställs på myndigheterna och tjänstemännen? Lagstiftningsprocessen hur kommer en lag till? Regeringsformens krav på myndigheternas ärendehantering, såsom saklighet och opartiskhet Förvaltningslagen och ärendegången Roller och ansvar i ärendehandläggningen Kontrollmakten JO, JK, Riksrevisionen och tillsynsmyndigheter Hur hantera jävsituationer och undvika givande och tagande av muta? Offentlighetsprincipen och sekretessbestämmelser Vilka handlingar har allmänheten rätt till insyn i? Berednings- och föredragningsteknik en introduktion Målgrupp: Handläggare och assistenter. Kursen är både för dig som är ny som handläggare i offentlig förvaltning men även för dig som behöver uppdatera dina kunskaper. Kursledare: Anette Schierbeck Nytt upplägg! Tid och plats: april 2016, i SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kronor exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Catharina Piper Catharina Piper är advokat och har särskild erfarenhet inom områdena för offentlig upphandling, EU-rätt, utbildningssektorn samt tvistlösning men även inom allmän affärsjuridik. Hon har författat ett flertal artiklar rörande offentlig upphandling, är medförfattare till Lagkommentaren och föreläser i ämnet, särskilt om miljö och social hänsyn, på Stockholms och Lunds universitet och för olika utbildningsinstitut. Catharina har även hanterat tvister avseende upphandling av livsmedel. Catharina har tidigare arbetat på Nämnden för Offentlig upphandling (NOU), varit referens/ expert i Upphandlingsutredningen 2010 och blivit rankad av Who s Who Legal och Legal 500 som en av de främsta inom upphandlingsområdet. Catharina har också stor erfarenhet inom sjukvård och omsorgssektorn efter att varit chefsjurist på Nordens största privata vårdkoncern

10 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK FÖRVALTNINGSRÄTT FÖR CHEFER FÖR RÄTTSSÄKER MYNDIGHETSUTÖVNING Under denna tvådagarskurs går vi igenom de regler som chefer behöver kunna för att arbeta i den offentliga sektorn. Kursen vänder sig till dig som behöver kunskaper om vad som gäller eller för dig som vill förbättra dina kunskaper. Syftet är att du som chef ska få förståelse för det regelverk som styr den offentliga sektorn. Efter kursen har du fördjupad kunskap om relevant lagstiftning så att du som chef ser till att verksamhetens myndighetsutövning sker på ett rättssäkert sätt. Du känner dig även säkrare i din roll som chef i offentlig förvaltning. Hur den politiska förvaltningen fungerar arbetsfördelningen mellan riksdag, regering och myndigheter Förvaltningens rättsliga grunder vilka krav ställs på myndigheternas chefer och tjänstemän? Lagstiftningsprocessen hur kommer en lag till? Regeringsformens krav på myndigheternas ärendehantering, såsom saklighet och opartiskhet Styrelsens och ledningens roll i arbetsordning, delegationsordning, ställföreträdare m.m. Förvaltningslagen och ärendegången, samt ansvarsfördelning i ärendehandläggningen Kontrollmakten JO, JK, Riksrevisionen och tillsynsmyndigheter Offentlighetsprincipen och sekretessbestämmelser Hur hantera jävsituationer och undvika givande och tagande av muta? Tjänstefel och bisysslor Målgrupp: Chefer på olika nivåer i organisationen som behöver ökad kunskap i förvaltningsrätt Kursledare: Anette Schierbeck Tid och plats: september 2016, i SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kronor exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe. KORRUPTION OCH MUTOR I OFFENTLIG FÖRVALTNING FÖREBYGGA, UPPTÄCKA OCH HANTERA Korruption är något som sker dolt i organisationen och det är svårt att veta hur man ser indikationer på korruption i offentlig förvaltning. Den nya mutlagstiftningen från 2012 har utökat straffansvaret för bl.a. givande och tagande av muta och ökar även kraven på det förebyggande arbetet. Hur vet du vilka risker för korruption och andra oegentligheter som finns i din organisation? Hur strukturera och formalisera arbetet med intern kontroll, och göra korrekta riskbedömningar för korruption? Hur få policydokument och lokala riktlinjer mot mutor, jäv och andra oegentligheter att bli levande i organisationen och inte bara en skrivbordsprodukt? Hur arbetar man med normer för etiskt handlande i organisationen? Vad gör du när du misstänker korruption i din egen organisation? Denna kurs syftar till att du ska få ökad kunskap och fungerande verktyg för att systematiskt arbeta förebyggande kring dessa frågeställningar och kunna sprida kunskapen vidare i organisationen. Hur ser korruptionsläget ut i Sverige idag? Aktuella rättsfall och rapporter Svensk och internationell lagstiftning hur lagstiftningarna är uppbyggda Hur fungerar koder och vägledningar som komplement till gällande lagstiftningar? Hur utvärderar och förbättrar du det egna förebyggande arbetet mot korruption? Internkontroll vanliga brister som ökar risken för korruption och mutor Gråzoner för korruption och gränsdragningsproblematik vid jäv, bisysslor, samt gränsen för tillåtna gåvor och representation Målgrupp: Du som arbetar som jurist, controller, internrevisor, säkerhetsansvarig eller chef inom offentlig förvaltning eller i offentligt ägda bolag. Kursledare: Helena Sundén Föreläsare: Robert Engstedt och Magnus Lindahl Tid och plats: 27 september 2016, i SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kronor exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Sagt om SIPU:s kurser av tidigare deltagare: Bra genomgång av ämnet teoretiskt, som varvades med praktiska exempel Den bästa kurs jag någonsin gått, kunde inte bli bättre! Väldigt nöjd med utbildningen och kunskapen är direkt tillämpbar 18 19

11 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS FÖR JURISTER OCH KVALIFICERADE HANDLÄGGARE Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i svensk offentlig rätt. Under denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i reglerna kring denna princip och uppdatera dig på de aktuella förändringarna som skett i offentlighets- och sekretesslagen. Kursen inleds med en repetition av de grundläggande bestämmelserna och metodiken som ligger till grund för sekretessprövningen. Den senare delen av kursen ägnas åt formulering av myndighetsbeslut och uppställande av förbehåll. Kursen välkomnar alla som ska arbeta med att fatta myndighetsbeslut i sekretessärenden och de som på ett eller annat sätt arbetar med dessa frågor på ett strategiskt plan. Efter kursen har du fått en god uppdatering inom området samt en fördjupad kunskap om aktuella rättsfall och praxis inom offentlighet och sekretess. Offentlighetsprincipen vilka handlingar och uppgifter omfattas? Begreppet allmän handling och vad som gäller för nya tekniska medier Registrering och utlämnande av allmän handling Offentligheten och EU, en uppdatering Offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad Nyheter och förändringar i sekretessreglerna Sekretessbrytande regler Myndighetsbeslut och att ställa upp förbehåll Reglera vårdansvar i myndighetens arbetsordning Målgrupp: Jurister och kvalificerade handläggare Kursledare: Karl Holm Tid och plats: mars 2016, i SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kronor exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe. NYHETER OCH RÄTTSFALL I OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS FÖR JURISTER OCH KVALIFICERADE HANDLÄGGARE Offentlighets- och sekretesslagen är en snårig lagstiftning som är svår att alltid ha uppdaterad och aktuell. Framförallt sekretessreglerna genomgår en ständig förändring. Därför erbjuds denna dag för dig som vill hålla dig uppdaterad med de senaste ändringarna i lagstiftningen, aktuella domar och JO-utlåtanden, samt få en snabb uppfräschning av grundreglerna. Efter kursdagen har du fått kännedom om vad som gäller idag utifrån hur våra domstolar och JO tolkar regelverket. Du kommer att kunna hänvisa till rättsfall och JO beslut samt känna till förändringarna i lagstiftningen och dess bakgrund. Du kommer att bli säkrare i din bedömning för när en handling ska lämnas ut eller inte. Offentlighetsprincipen och begreppet allmän handling Nyheter i lagstiftningen och motiven till dessa Domstolsavgöranden och JO-utlåtanden Offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad Målgrupp: Jurister och kvalificerade handläggare som behöver hålla bestämmelserna om offentlighet och sekretess uppdaterade och aktuella. Nytt upplägg! Kursledare: Karin Bergh Tid och plats: 10 maj 2016, i SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kronor exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe. OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS FÖR REGISTRATORER Registrering är en av grundpelarna för att offentlighetsprincipen ska fungera på ett tillfredsställande sätt och du som registrator har därmed en nyckelroll. Det är därför av stor vikt att du är väl insatt i regelverket när du arbetar inom offentlig förvaltning. Under kursen görs en noggrann genomgång av begreppen allmän handling, uppgift i allmän handling, offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad och hur reglerna ska tolkas i praktiken. Efter kursen har du en god kunskap om hur du som registrator tillämpar offentlighetsprincipen och sekretessregler. Du kommer att ha lättare för att svara på allmänhetens frågor och veta vad du kan lämna ut själv och vid vilka tillfällen du måste lämna över frågan till någon annan. Offentlighetsprincipen Allmän handling Registrering och utlämnande av allmän handling Offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad Sekretessregler Sekretessbrytande regler Målgrupp: Registratorer och andra som arbetar med diarieföring Kursledare: Anette Schierbeck Tid och plats: 8-9 februari eller april 2016, i SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kronor exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe. FÖRDJUPNINGSKURS I OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS FÖR REGISTRATORER För dig som registrator är det av stor betydelse att hålla dig uppdaterad i gällande reglerna kring offentlighet och sekretess. Under denna kurs får du möjlighet att uppdatera och fördjupa dig kring offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Du får kunskap om de senaste ändringarna i lagstiftningen, aktuella domar och JO-utlåtanden. Efter kursen har du fått en god uppdatering av reglerna, samt har haft möjlighet att diskutera och öva praktiskt på offentlighet och sekretess, samt göra bedömningar av utlämnande av allmänna handlingar. Du kommer efter kursen att känna dig säkrare i din roll som registrator. Kort genomgång av offentlighetsprincipen och begreppet allmän handling Utlämnande av allmän handling Sekretessreglernas uppbyggnad och hur de tolkas Nyheter i lagstiftningen och motiven till dessa Domstolsavgöranden och JO-utlåtanden Målgrupp: Registratorer och andra som arbetar med diarieföring Kursledare: Karin Bergh och Anette Schierbeck Tid och plats: 9-10 november 2016, i SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kronor exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe

12 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK PERSONUPPGIFTSLAGEN OCH INTEGRITETSSKYDD I OFFENTLIG FÖRVALTNING Skyddet av den personliga integriteten i den offentliga förvaltningen utmanas genom den snabba utvecklingen av det digitala informationssamhället. Du som arbetar som arkivarie, jurist eller personuppgiftsombud i e-förvaltningen vet att frågorna och funderingarna kring integritetsskydd och mer specifikt personuppgiftslagen, PUL, har ökat kraftigt under den senaste tiden. En av de vanligaste utmaningarna är att tolka PUL i förhållande till annan lagstiftning som styr offentlig förvaltning, t.ex. offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Dessutom pågår ett intensivt arbete kring utformningen av EU:s nya regelverk för persondataskydd, som kommer att innebära nya förutsättningar för svensk offentlig förvaltning. Informationshanteringsutredningen har även under 2015 lämnat förslag om vad som kan kallas för en myndighets-pul. Vad kan de nya föreslagna lagändringarna komma att innebära för e-förvaltningen i praktiken? Hur PUL-säkrar du din myndighets behandling av personuppgifter? Vilken lagstiftning är det som styr vid utlämnande av personuppgifter? Hur kan avvägningar göras mellan arkivlagstiftningens krav på bevarande och principer om att personuppgifter inte ska sparas längre än nödvändigt? Vad är en strukturerad respektive ostrukturerad behandling av personuppgifter? Hur förmedlar du förståelse för PUL i organisationen? Denna kurs erbjuder en fördjupning och diskussion kring en ofta svårtolkad lagstiftning. Fokus ligger på hur du bedömer och drar gränser i situationer där du behöver balansera PUL-frågor med övrig offentligrättslig lagstiftning. Vi lyfter fram aktuella rättsfall och beslut från Datainspektionen för att bättre förstå hur du kan resonera kring din egen bedömning i praktiken. Rättsutvecklingen inom EU och aktuellt utredningsarbete i Sverige EU:s dataskyddsreform vad kan det nya regelverket komma att innebära i praktiken för offentlig förvaltning? Genomgång av personuppgiftslagen, PUL PUL och offentlighetsprincipen PUL och arkivlagstiftning PUL i sociala medier och molntjänster Integritetsskydd i arbetslivet Skapa förståelse för PUL frågor i organisationen Goda exempel på PUL-säkring Målgrupp: Du som arbetar som arkivarie, jurist eller personuppgiftsombud i offentlig förvaltning. Kursledare: Cecilia Magnusson Sjöberg Tid och plats: april 2016, i SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kronor exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, lunch, för- och eftermiddagskaffe. PERSONUPPGIFTSLAGEN OCH INTEGRITETSSKYDD I DIARIUM OCH ARKIV Du som arbetar med att hantera, registrera eller publicera personuppgifter behöver ha kunskap om hur personuppgiftslagen, PUL, påverkar dokumenthanteringen med sikte på att bibehålla skyddet av den personliga integriteten. PUL samspelar med annan lagstiftning som styr offentlig förvaltning, och det är ofta svårt att göra en balanserad bedömning av vad som gäller enligt PUL och vad som gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen, vid registrering och utlämnande av handlingar som innehåller personuppgifter. Vad får du lämna ut när det gäller handlingar med personuppgifter? Vilken lagstiftning är det som styr, PUL eller OSL? Vad får du publicera på internet? Vad gäller för samtycke? Vad är en strukturerad respektive ostrukturerad behandling av personuppgifter? Vilken roll har registratorn vid behandling av personuppgifter? Denna kurs erbjuder en grundläggande genomgång av PUL, och ger dig som hanterar och registrerar handlingar som innehåller personuppgifter en ökad förståelse för hur lagstiftningen tillämpas i praktiken. Vi lyfter fram aktuella rättsfall och beslut från Datainspektionen för att bättre förstå hur du kan resonera kring din egen bedömning i praktiken. Genomgång av grunderna i personuppgiftslagen, PUL PUL och offentlighetsprincipen PUL vid diarieföring och arkivering Publicering på internet, i sociala medier och molntjänster Integritetsskydd i arbetslivet Arbetet med EU:s dataskyddsförordning och aktuellt utredningsarbete i Sverige Målgrupp: Du som arbetar med att hantera, registrera eller publicera personuppgifter, t.ex. som registrator, administratör, informatör och nämndsekreterare Kursledare: Cecilia Magnusson Sjöberg Tid och plats: januari 2016, i SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kronor exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, lunch, för- och eftermiddagskaffe

13 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK NATIONELL KONFERENS: PERSONDATASKYDD I OFFENTLIG FÖRVALTNING Hur påverkar EU:s dataskyddsförordning den fortsatta digitala utvecklingen inom svensk offentlig förvaltning? Den 15 december 2015 fattades beslut i Bryssel om den nya dataskyddsförordningen (med reservation för att det kan göras några mindre justeringar). Detta innebär att den nya regleringen blir svensk lag från våren Under denna konferensdag får du den senaste uppdateringen från lagstiftaren, tillsynsmyndigheten, marknaden och tillämparen kring hur EU:s dataskyddsförordning påverkar den fortsatta digitala utvecklingen inom svensk offentlig förvaltning. Ur konferensens innehåll: Varför alla dessa regler för att skydda personlig integritet? Bakgrunden till EU:s arbete med reformering av dataskyddsreglerna Marknadens förberedelser inför de nya lagstiftningarna Tillsynsmyndigheten förberedelser inför de nya lagstiftningarna Lagstiftaren informerar om hur den slutliga förordningstexten ser ut och hur utformningen av Myndighetsdatalagen påverkas av detta Hur förbereder sig myndigheterna? Information om det rättsliga arbetet i det myndighetsgemensamma e-samverkansprogrammet Kommuner och landsting och de nya regelverken vilka förberedelser behöver vi göra? Talare: Daniel Akenine Nationell teknik- och säkerhetschef, Microsoft, samt ordförande för Sveriges it-arkitekter Daniel Westman Lärare och forskare i rättsinformatik Stockholms universitet Hur påverkas personuppgiftsombudets roll? Avslutande frågepanel kring utvecklingen inom persondataskyddet för offentlig förvaltning Tid och plats: 16 februari 2016, Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm Pris: kronor exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Moderator: Cecilia Magnusson Sjöberg Professor i rättsinformatik Stockholms universitet Hans-Olof Lindblom Chefsjurist Datainspektionen Jeanna Thorslund Jurist och informationssäkerhetssamordnare inom avdelningen för digitalisering, SKL Kristina Svan Starrsjö Generaldirektör Datainspektionen Nils Sjöblom Rättssakskunnig Justitiedepartementet KURSLEDARE FÖRELÄSARE Anette Schierbeck Anette är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon arbetar som enhetschef vid Statens institutionsstyrelse, och har tidigare arbetat som enhetschef på Rikspolisstyrelsen, på domstol och inom kriminalvården. Anette har också varit förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Hon har stor erfarenhet av att undervisa t.ex. i förvaltningsrätt, socialrätt samt i offentlighet och sekretess. Cecilia Magnusson Sjöberg Cecilia är jurist och professor i rättsinformatik vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hon har lång erfarenhet av juridiskt arbete kring användning av IT inom framför allt den offentliga sektorn. Cecilia medverkar i flera statliga utredningar som rör frågor om integritetsskydd. Hon är en flitig föreläsare inom området och har även skrivit en lärobok som behandlar personuppgiftslagen. Karin Bergh Karin är jurist och arbetar till vardags som chefsjurist på en större nationell myndighet. Hon har tidigare arbetat på domstol och i regeringskansliet, samt varit särskilt utredare åt regeringen och förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Karin har flerårig vana vid att undervisa i t.ex. förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess. Karl Holm Karl är jurist och arbetar som rättschef inom Polismyndigheten, Region Öst. Han har många års erfarenhet av undervisning inom polisen på flera rättsområden samt föreläser om offentlighet och sekretess, bland annat på den nationella åklagarutbildningen. Helena Sundén Helena är jurist och generalsekreterare för Institutet Mot Mutor. Helena arbetar med frågor avseende förebyggande av mutor, korruptiv marknadsföring och otillbörliga affärsrelationer. Hon har mångårig internationell och nationell erfarenhet av förebyggande, upptäckande och utredande av ekonomiska oegentligheter och korruption, inom privat och offentlig verksamhet. Robert Engstedt Robert är jurist och expert på korruption. Han arbetar till vardags på Åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption, som handlägger samtliga brottsmisstankar om tagande av muta och givande av muta, samt brottsmisstankar som hör nära samman med dessa brott. Robert har lång erfarenhet av att utbilda olika organisationer i korruptionsförebyggande arbete. David Mothander Jurist och Nordenchef för policyfrågor, Google Erik Janzon Utredningssekreterare Integritetskommittén Sara Wikström Bolagsjurist Microsoft Mikael Westberg Chefsjurist och avdelningschef för Juridikavdelningen Pensionsmyndigheten Karl-Fredrik Björklund Advokat och delägare vid Advokatfirman Carler, samt vice ordförande i den ideella föreningen Forum för Dataskydd Henrik Jermsten Justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen Magnus Lindahl Magnus arbetar på PwC Forensic Services som är en global specialistenhet med inriktning på utredning och hantering av misstänkta oegentligheter, testning och utformning av förebyggande åtgärder samt utbildning. Magnus har omfattande erfarenhet av uppdrag inom både privat och offentlig verksamhet

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* HÖSTENS KURSER 2016 Sagt om SIPUs kurser inom offentlig förvaltning och juridik: En av de bästa kurser jag gått på! Det var bra innehåll och det blev bra

Läs mer

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* VÅRENS KURSER 2017 Sagt om SIPUs kurser inom offentlig förvaltning och juridik: En av de bästa kurser jag gått på! Det var bra innehåll och det blev bra diskussioner

Läs mer

SIPU:s kurser. våren 2015

SIPU:s kurser. våren 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser våren 2015 SIPU:s kurser inom: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator

Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator 6 dagar med träffar i Stockholm 2004 13-14 september, 12-13 oktober, 16-17 november, 14 oktober

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar 2010-11-29 1 (7) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Upphandlingsforum den 29 november 2010 i Stockholm Det talade ordet gäller Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Juridik inom Socialtjänsten

Juridik inom Socialtjänsten För en ökad rättssäkerhet! Juridik inom Socialtjänsten Juridik LSS Barnhandläggning Genomgång och analys av senaste rättspraxis När barnets bästa står mot föräldrars åsikt Personkretsbedömningar Föreläsare:

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Godkänd av kommunfullmäktige den 26 februari 2014, 27 Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund 1 Riktlinjernas

Läs mer

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling Offentlig upphandling -Luleå 24 april 2014 Axel Hansson LRF Marknadsutvecklare offentlig upphandling Offentlig upphandling av livsmedel Omsätter totalt 8,9 miljarder kronor 3 miljoner måltider per dag

Läs mer

Registratorforum 2009

Registratorforum 2009 Registratorforum 2009 Inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 november 2009 TALARE FRÅN AB Ann Thunman konsult Ann Thunman Marks kommun Patrik Skog Administrativ chef Kommunledningskontoret Vilken

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

Certifieringsutbildning på upphandlingsområdet

Certifieringsutbildning på upphandlingsområdet Certifieringsutbildning på upphandlingsområdet En 8 dagars utbildning för upphandlare och inköpare men även andra som på olika sätt medverkar i upphandlingsarbetet som expert, referensgrupps- eller projektgruppsdeltagare

Läs mer

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-29 Ansvarig för revidering: Ekonomichef Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-528 >Policy Program

Läs mer

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 Ert datum Er beteckning, referens Registrator Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 ALLMÄNNA SYNPUNKTER Famna har av regeringen inbjudits

Läs mer

SIPU:S KURSER HÖSTEN 2016

SIPU:S KURSER HÖSTEN 2016 Anmäl dig till flera kurser och få 10 % rabatt* SIPU:S KURSER HÖSTEN 2016 SIPU:s kurser inom: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Ledarskap EU-kompetens Socialt arbete Samhällsbyggnad

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39)

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) PM 1 (9) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) Ert dnr JU2015/3364/L6 Det är en gedigen utredning som innehåller en omfattande

Läs mer

2011-2012. Utbildningskatalog. Mercell. 1: Allmän, grundläggande kurs 2: Fördjupningskurser 3: Branschorienterade specialkurser

2011-2012. Utbildningskatalog. Mercell. 1: Allmän, grundläggande kurs 2: Fördjupningskurser 3: Branschorienterade specialkurser 2011-2012 Mercell Utbildningskatalog 1: Allmän, grundläggande kurs 2: Fördjupningskurser 3: Branschorienterade specialkurser Offentlig sektor som kund Offentliga upphandlingar utgör en väldigt stor andel

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar s Upphandlingspolicy beslutades av Regionfullmäktige 2011-11-28. Avdelningen för Koncerninköp har genomfört en uppdatering av Tillämpningsanvisningarna för att

Läs mer

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet Datum 2014-11-26 Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet INLEDNING Dessa riktlinjer kompletterar och förtydligar den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn. Riktlinjerna omfattar,

Läs mer

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Trots att Alvar Bogren ofta föredrar att arbeta i bakgrunden så har han under många

Läs mer

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda 1. Kommunen som köpare Kommunens inköpsverksamhet, dvs flödet av material, produkter och tjänster från leverantör till slutlig förbrukning

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Riktlinjer för hållbar upphandling

Riktlinjer för hållbar upphandling Bilaga 1 till Riktlinjerna för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Riktlinjer för hållbar upphandling 1. Bakgrund om socialt ansvarsfull och miljöanpassad offentlig upphandling... 2 2. Upphandlingsreglernas

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Så förbättrar du ekonomistyrningen i byggprojekten! Hur kan du bättre effektivisera din projektledning? Entreprenadrätt för projektledare AB 04 och

Läs mer

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8)

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8) KKV2002, v1.2, 2011-02-05 VÄGLEDNING 2014-06-27 1 (8) 1 Riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling Konkurrensverket ger i detta dokument en rättslig och praktisk bakgrund

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) angående publicering av personuppgifter på Internet

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) angående publicering av personuppgifter på Internet Datum Diarienr 2010-03-09 1857-2009 Landstinget i Dalarna att. Landstingsjuristen N.N. Box 712 791 29 Falun Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) angående publicering av personuppgifter på Internet

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Riskanalys. Förskolenämnden

Riskanalys. Förskolenämnden Riskanalys Förskolenämnden Innehållsförteckning 1 Bruttolista... 3 1.1 Verksamhet... 3 1.2 Förtroende... 3 1.3 Ekonomisk/Finansiell... 4 1.4 HR... 6 1.5 Kommunikation... 7 1.6 Informationssäkerhet... 7

Läs mer

På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall. Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL

På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall. Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL På gång inom lagstiftningen EU:S grönbok om offentlig upphandling Direktiv om tjänstekoncessioner Anders

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority 2015-04-15 Dnr606/2014 1 (6) 7JW Södertörns högskola 141 89 Huddinge Södertörns högskolas köp av konsulttjänster Konkurrensverkets beslut Södertörns

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

SIPUs kurser 2014. www.sipu.se

SIPUs kurser 2014. www.sipu.se SIPUs kurser 2014 SIPU:s kurser inom: ä Offentlig Upphandling ä Offentlig förvaltning och juridik ä samhällsbyggnad och teknisk förvaltning ä eu-kompetens ä ledarskap www.sipu.se 1 Innehåll: KURSER INOM

Läs mer

Säkerhetsskyddad upphandling Helena Rosén Andersson och Hanna Lundqvist 12 november 2015

Säkerhetsskyddad upphandling Helena Rosén Andersson och Hanna Lundqvist 12 november 2015 Säkerhetsskyddad upphandling Helena Rosén Andersson och Hanna Lundqvist 12 november 2015 Agenda Regelverk Upphandlingsprocessen Säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsskyddsåtgärder Fokus på kommersiella villkor

Läs mer

Strategisk lokalresursplanering i praktiken

Strategisk lokalresursplanering i praktiken Sätt lokalfrågan på agendan! Strategisk lokalresursplanering i praktiken Möt morgondagens lokalbehov strategiskt och systematiskt Hur kan du göra lokalfrågan mer strategisk och lyfta den på agendan? Kapacitetsbedömningar

Läs mer

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Datum Er referens S2014/5303/RU Vår referens 2014-09-30 Stefan Holm Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Almega

Läs mer

Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar?

Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar? Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar? Upphandling 24:s konferens i Göteborg om Upphandling 2.0 Göteborg den

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Den goda affären - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Utvärdera offentlig upphandling ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt föreslå förbättringsåtgärder Förbättra

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

Juridisk Assistent. Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet. - En unik utbildning -

Juridisk Assistent. Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet. - En unik utbildning - Juridisk Assistent Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet - En unik utbildning - Varför denna utbildning? Oavsett vad en medicinrättslig bestämmelse gäller är den till sin karaktär

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Dnr U 3011/5355/S

Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Dnr U 3011/5355/S Dokument Sida YTTRANDE 1 (13) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/german BenderAdm enhbarbro de Lisle 2012-01-23 Direkttel: 08-782 96 68 E-post: german.bender@tco.se Utbildningsdepartementet 103

Läs mer

Föreskrifter för inköp vid Lunds universitet

Föreskrifter för inköp vid Lunds universitet BESLUT 1 (3) 2013-12-12 Dnr EK 2012/103 Rektor Föreskrifter för inköp vid Lunds universitet Bakgrund Lunds universitet beslutade 2010-09-30 Dnr EK 2010/26 om Föreskrifter för inköp. Inköpspolicy Universitetsstyrelsen

Läs mer

Diarienr AD 175/2011. Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm

Diarienr AD 175/2011. Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm 851 81 Sundsvall 2011-03-08 Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Diarienr AD 175/2011 Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Yttrande

Läs mer

Offentlig upphandling praktisk tillämpning

Offentlig upphandling praktisk tillämpning Kurserna är utformade utifrån den nya upphandlingslagstiftningen, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling MODUL 1: Upphandlingsrätt grunder och praktisk tillämpning av lagen om offentlig upphandling 29

Läs mer

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Bakgrund och syfte Frågan om hur de ekonomiska mål som den inre marknaden syftar till att förverkliga bör och kan balanseras mot de sociala

Läs mer

Datum 2011-08-12. Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad internkontroll i Uppsala kommun

Datum 2011-08-12. Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad internkontroll i Uppsala kommun KS 15 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2011-08-12 Diarienummer KSN-2010-0591 Kommunstyrelsen Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)

Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) 1 (7) YTTRANDE 2013-06-05 Dnr SU FV-1.1.3-0918-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) Betydelsen för den rättsvetenskapliga

Läs mer

Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg

Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 mars 2011 FÖRELÄSARE Speciellt inbjuden talare Göran Stiernstedt SKL Octopus Demens Kerstin Lundström Omsorgshuset

Läs mer

FÖRETAGARE. Bli leverantör till offentlig sektor

FÖRETAGARE. Bli leverantör till offentlig sektor FÖRETAGARE Bli leverantör till offentlig sektor Varje år upphandlar vi på Inköp Gävleborg varor och tjänster för ca 4 miljarder SEK till våra medlemskommuner och bolag. För dig som företagare innebär det

Läs mer

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn KKV2000, v1.0, 2008-02-04 2009-01-26 1 (5) Avdelningen för offentlig upphandling Charlotta Frenander 08-7001544 Charlotta.Frenander@kkv.se Kort beskrivning av presentation på seminarium 2.1 och 2.4 på

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Upphandlingslagen 2016 Enligt betänkandet av den 13 maj 2015 av beredningsgruppen för totalrevideringen av upphandlingslagen

Upphandlingslagen 2016 Enligt betänkandet av den 13 maj 2015 av beredningsgruppen för totalrevideringen av upphandlingslagen Upphandlingslagen 2016 Enligt betänkandet av den 13 maj 2015 av beredningsgruppen för totalrevideringen av upphandlingslagen Jonna Törnroos Jurist, vicehäradshövding Upplägg Syftemål, struktur och tillämpningsområde

Läs mer

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hösten 2009 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Välkommen på kurs! Engagerade medarbetare skapar resultat, det kan jag se i min egen

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång?

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? 2015-02-03 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen

Läs mer

Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar?

Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar? Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar? Upphandling 24:s konferens om miljökrav och sociala krav Stockholm

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende nytt program för upphandling och inköp samt Vita jobb-modellen

Inriktningsbeslut avseende nytt program för upphandling och inköp samt Vita jobb-modellen PM 2015:106 RI (Dnr 171-332/2015) Inriktningsbeslut avseende nytt program för upphandling och inköp samt Vita jobb-modellen Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Inriktningen

Läs mer

BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING

BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING 1 (7) Saktexter BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) Lagen om Offentlig Upphandling (1992:1528) reglerar all upphandling som genomförs

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011. Huddinge kommun. Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten

Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011. Huddinge kommun. Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011 Huddinge kommun Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1.

Läs mer

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg KKV1044, v1.1, 2015-06-25 BESLUT 2014-12-19 Dnr 446/2014 1 (6) MKB Fastighets AB Box 50405 202 14 Malmö MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg Utkast till beslut MKB Fastighets AB har brutit

Läs mer

Upphandlingspolicy. för hållbara offentliga affärer. Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-25

Upphandlingspolicy. för hållbara offentliga affärer. Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-25 Upphandlingspolicy för hållbara offentliga affärer Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-25 Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer Datum Johan Almesjö 2016-01-22 Slutgiltig version 1 1 (2) För

Läs mer

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77 KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-04-24 Dnr 71/2012 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77 Betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen 1 (5) YTTRANDE 2011-05-11 Dnr: Ku2011/260/RS Societas Archaeologica Upsaliensis Kyrkogårdsgatan 8A Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Läs mer

Bestämmelser inköp/avrop

Bestämmelser inköp/avrop 2013-02-21 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.8) Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-26 154 (KS/2013:1416) Bestämmelser inköp/avrop Bestämmelser för upphandling 1. Allmänt Bestämmelser för upphandling utgör ett

Läs mer

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Kvalitetsregister & legala förutsättningar Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Vad är ett kvalitetsregister i lagen? - Samling av uppgifter om individer (personuppgifter) för syftet

Läs mer

EU - utbildningar 2016

EU - utbildningar 2016 EU - utbildningar 2016 Allmänna EU-utbildningar Grundläggande EU-kunskap EU och Sverige Den lokala och regionala nivån i EU EU:s institutioner i praktiken Public Speaking Skills in an International Context

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Handläggare: Fredrik Bäckström Tfn: 010-471 30 06 Ärende nr: 2011-3606 Datum: 2011-05-21 Sida 1 (5) Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Bakgrund Movexum är

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun

Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun Fastställt av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 13. 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER För beslut i vissa frågor, som annars skulle

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Hur väl informerar kommuner företagare på sina hemsidor? Värmland Praktikantrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Rapportens Uppbyggnad...4 Ordförklaringar.5 Föråldrade

Läs mer

Offentliga inköpvad är det? Källa: Konkurrensverkets skrift Upphandlingsreglerna en introduktion. Kloka och tålmodiga sakkunniga.

Offentliga inköpvad är det? Källa: Konkurrensverkets skrift Upphandlingsreglerna en introduktion. Kloka och tålmodiga sakkunniga. Offentliga inköpvad är det? Källa: Konkurrensverkets skrift Upphandlingsreglerna en introduktion. Kloka och tålmodiga sakkunniga. Offentliga inköp är affärer som är resultatet av offentlig upphandling

Läs mer

Informationssäkerhet i regional samverkan! Nr 11 & 12, 2015 Månadsbrev november & december 2015

Informationssäkerhet i regional samverkan! Nr 11 & 12, 2015 Månadsbrev november & december 2015 Månadsbrev november & december 2015 Samverkan Informationssäkerhet I Kalmar län samverkar kommunerna, landstinget och regionförbundet i informationssäkerhetsfrågor. Månadsbrevens syfte är att sprida information

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning.

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. LÖNANDE KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Läs mer

Medicin och juridik i samverkan

Medicin och juridik i samverkan Medicin och juridik i samverkan - bli diplomerad assistent i medicinsk verksamhet - Alldeles oavsett vad en medicinrättslig bestämmelse rör och reglerar är den till sin karaktär och i grunden en säkerhetsbestämmelse.

Läs mer

EU-KURSER. Ekonomi i EU-projekt Från budget till godkänt projekt

EU-KURSER.  Ekonomi i EU-projekt Från budget till godkänt projekt Anmäl dig till flera kurser och få 10 % rabatt* KURSER 2017 Sagt om SIPUs EU-kurser av tidigare deltagare: Mycket bra föreläsare. Tydlighet och pedagogik genomsyrade kursen. Mycket relevant för min yrkesroll,

Läs mer

Revisionsrapport Norrtåg AB.

Revisionsrapport Norrtåg AB. l Revisionsrapport. GRANSKNING AV UPPHANDLING AV TÄGOPERATÖR SAMT UPPFÖUNING AV INGÄNGNA AVTAL I NORRTÄG AB Ansvarig: Majvor Enström 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 1. Inledning......... 3

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-12, 112 Innehåll Inledning... 2 Kommunstyrelsens roll... 2 Upphandlingsfunktionens roll... 2 Förvaltningarnas roll...

Läs mer

E-delegationen VLDS 4.1 Juridiska aspekter på digital samverkan v1.0

E-delegationen VLDS 4.1 Juridiska aspekter på digital samverkan v1.0 Innehåll 1 RÄTTSLIGA BEGRÄNSNINGAR VID INFORMATIONSUTBYTE... 2 2 SEKRETESSBRYTANDE BESTÄMMELSER... 2 3 INFORMATIONSUTBYTE OCH PERSONUPPGIFTSLAGEN... 2 4 UTLÄMNANDEFORMER... 3 5 GALLRING... 4 2 (7) Juridiska

Läs mer

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Många livsmedelsföretagare upplever att den offentliga kontrollen innebär en rad administrativa svårigheter. Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund Promemoria 2016-02-29 Finansdepartementet Välfärdsutredningen Johan Höök Telefon 08-405 37 98 Mobil 070-671 93 56 E-post johan.hook@regeringskansliet.se Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Syd Våren 2011 Utbildningar våren 2011! Beprövade koncept blandas med nyheter Vi har under åren arbetat fram ett högkvalitativt

Läs mer

Utbildningskatalog 2016. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2016. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2016 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2015 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2015 Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Nya regler för revisorer och revision SOU 2015:49

Nya regler för revisorer och revision SOU 2015:49 1(7) Justitiedepartementet Magnus Lundberg 103 33 Stockholm 08-782 91 24 magnus.lundberg@tco.se Nya regler för revisorer och revision SOU 2015:49 Ju2015/4660/L1 Utredningen syftar till att genomföra de

Läs mer

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping Mål nr 7590-15 1 SÖKANDE Läkarteamet Bemanning i Jönköping AB, 556735-3007 Valhallavägen 40 554 47 Jönköping MOTPARTER 1. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping 2. Landstinget

Läs mer

E-arkiv 22 januari. Välkomna

E-arkiv 22 januari. Välkomna E-arkiv 22 januari Välkomna Agenda Laget runt Mål Utbildning Arbetssätt 2015 Lunch Erik Ander Bengtsfors berättar om deras arbete i Bengtsfors Peter Olofsson berättar om e-arkivet på Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer