SIPUs kurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIPUs kurser 2014. www.sipu.se"

Transkript

1 SIPUs kurser 2014 SIPU:s kurser inom: ä Offentlig Upphandling ä Offentlig förvaltning och juridik ä samhällsbyggnad och teknisk förvaltning ä eu-kompetens ä ledarskap 1

2 Innehåll: KURSER INOM Offentlig Upphandling 4 Grundkurs i offentlig upphandling 5 Fördjupningskurs i offentlig upphandling 6 Tydliga förfrågningsunderlag och effektiv kravställning 7 Upphandling av konsulter och tjänster 8 Praktisk avtalsrätt - för upphandlare inom kommun, landsting och stat 9 Offentlig upphandling av byggentreprenader 10 Strategiskt inköp för upphandlande myndigheter 11 Avtalsförvaltning i praktiken - för avtal tecknade vid offentlig upphandling 12 Upphandla enligt LOV och Mäta och utvärdera kvalitet på vård- och omsorgstjänster 13 Konkurrenspräglad dialog 14 Certifierad upphandlare 15 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK 18 Förvaltningskunskap för effektiv och rättssäker handläggning 19 Offentlighet och sekretess för jurister och kvalificerade handläggare 20 Offentlighet och sekretess för registratorer 21 Nyheter och rättsfall i offentlighet och sekretess för jurister och kvalificerade handläggare 22 Fördjupningskurs i offentlighet och sekretess för registratorer 23 Personuppgiftslagen 24 Korruption och mutor i offentlig förvaltning 25 EU-KURSER 37 Möjligheter inom EU för näringsliv, innovation, miljö och energi 38 Möjligheter inom EU för utbildning, kultur, hälsa, sysselsättning och sociala frågor 39 Strategisk utveckling av EU-projekt Från projektidé till projekt 40 Leda EU-projekt i nya programperioden Från start till slutrapportering 41 Ekonomi i EU-projekt Från budget till rekvisition 42 Arkivering i EU-projekt Dokumentation och säker arkivering 43 Konsten att förhandla i EU Skapa goda relationer och vinnande lösningar 44 Besöksresa till EU:s institutioner i Bryssel 45 KURSER INOM LEDARSKAP 48 Leda utan att vara chef 49 Ny som chef 50 Förvaltningsrätt för chefer 51 ÖVRIGA KURSER 52 Ensamkommande barn och unga 52 Framgångsrikt strategiskt arbete för att förebygga vräkning 53 Uppdragsutbildningar 54 KURSER INOM SAMHÄLLSBYGGNAD och TEKNISK FÖRVALTNING 27 Planera och utveckla bostäder för äldre Innovationsförmåga och strategisk boendeplanering 28 Kalkylering, prissättning och projektstyrning av entreprenader och intraprenadarbeten 29 Effektiv och kvalitetssäkrad stads- och gaturenhållning 30 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom teknisk förvaltning 31 Exploateringsavtal 32 Strandskydd 33 Förorenade områden

3 KURSER INOM Offentlig Upphandling Grundkurs i offentlig upphandling Välkommen till SIPU:s upphandlingskurser! Lagen om offentlig upphandling upplevs ofta som krånglig och svårtolkad. Genom att delta på SIPU:s upphandlingskurser får du viktig kunskap om hur lagen ska tillämpas och hur du genomför upphandlingar som leder lyckade affärsuppgörelser! SIPU har ett brett utbud av kurser inom offentlig upphandling både för dig som behöver lära dig grunderna och för erfarna upphandlare som vill ta upphandlingsarbetet till en högre nivå. För högsta kvalitet har vi begränsat deltagarantal på kurserna. Många av kurserna blir fullbokade gång på gång så anmäl dig i god tid, för att säkra en plats! Det finns även möjligheten att bli certifierad upphandlare. I programmet ingår två obligatoriska tredagarskurser: Grundkurs i offentlig upphandling och Fördjupningskurs i offentlig upphandling samt en valfri tvådagarskurs. När du gått kurserna gör du en skriftlig tentamen för att kunna bli certifierad upphandlare. Varmt välkommen! Vänliga hälsningar Lisen Comérus Kursansvarig SIPU International AB Sagt om SIPUs kurser inom offentlig upphandling: Mycket bra föreläsare och bra mix mellan teori, praktiska övningar och diskussioner. Rollen som upphandlare är komplex och Lagen om offentlig upphandling upplevs ofta som krånglig och svårtolkad. För att genomföra lyckade upphandlingar är det avgörande att du har goda grundläggande kunskaper om lagens uppbyggnad och verktyg för hur du genomför en optimal upphandlingsprocess. Under denna tredagars grundkurs i offentlig upphandling får du både teoretisk och praktisk grundläggande kunskap som hjälper dig att bli en framgångsrik upphandlare! Rollen som upphandlare vad har du för ansvar, befogenheter och skyldigheter? Upphandlarens roll gentemot beställare och leverantör Upphandlingsprocessen från behov till avtalsuppföljning Lagen om offentlig upphandling hur är lagen uppbyggd? hur tolka lagen i praktiken? hur söker du svar i lagtexten? Upphandlingssekretess hur påverkar upphandlingssekretessen ditt arbete? Att infodra anbud vad ska du tänka på? Hur skriver du förfrågningsunderlag som uppmuntrar till konkurrens? Kravformulering och referenser för att få anbud som motsvarar beställarens behov - metodik vid formulering av krav på leverantör och på varan/tjänsten lär dig skilja på kravformuleringens olika delar hur formulerar du rätt avtalsvillkor? vilka standardavtal kan du använda och hur? Upphandlingsetik vad innebär reglerna om jäv, bestickning och muta i upphandling? Går det att ta miljöhänsyn vid upphandling? Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver grundläggande kunskap om offentlig upphandling. Kursledare: Elisabeth Göransson, Magnus Nilsson och Tobias Tegnér Tid och plats: jan, mars, 2-4 juni, aug, 6-8 okt, nov 2014, i SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kr exkl moms. SIPUs kursledare för kurser i offentlig upphandling har under år 2013 i snitt fått 4.5 i betyg av våra deltagare. (Skala 1-5 där 1=dåligt och 5= mycket bra) 4 5

4 KURSER INOM Offentlig Upphandling KURSER INOM Offentlig Upphandling fördjupningkurs i offentlig upphandling För att genomföra lyckade upphandlingar som resulterar i inköp av varor eller tjänster av högsta kvalitet till rätt pris, är det nödvändigt att behärska flera viktiga moment i upphandlingsprocessen. Under kursen Fördjupningskurs i offentlig upphandling, får du viktig kunskap som ökar din säkerhet i några av upphandlingsprocessens mest centrala och kritiska delar. Kursen vänder sig till alla som behöver fördjupa sin kunskap om upphandling och hur man möjliggör bra affärer. Kursen bygger på och fördjupar SIPU:s grundkurs, men du kan även gå denna kurs separat. Tydliga förfrågningsunderlag och effektiv kravställning Det kanske viktigaste momentet vid offentlig upphandling är att ta fram ett bra förfrågningsunderlag. På kursen Tydliga förfrågningsunderlag och effektiv kravställning, får du lära dig metoder för hur du i förfrågningsunderlaget omsätter organisationens behov och önskemål till effektiva, ändamålsenliga och utslagsgivande krav och tilldelningskriterier. Du får också lära dig hur du utformar förfrågningsunderlaget så att du säkerställer en leverans med hög kvalitet. Strategiska utgångspunkter Upphandling över tröskelvärden Kravställande i upphandlingen Vilka krav kan ställas i upphandlingen? Vilka krav kan inte ställas? Vilka bevis kan begäras in? Val av upphandlingsförfarande Avtalslagen hur ett avtal kommer till stånd Köplagen när blir köparen ägare? Vad gäller vid leveransförseningar? Konkreta utvärderingsmetoder och tillvägagångssätt för tydlig utvärdering av varor och tjänster: Vilka kriterier kan ställas? Hur formulera de olika kriterierna? Hur många utvärderingskriterier är lämpligt att ställa upp? Hur vikta de olika kriterierna för att få ett relevant bedömningsunderlag? Referenser hur kan/och ska det användas för utvärdering eller krav på leverantör? Lägstaprisupphandlingar kontra kvalitetsfokus hur få bästa kvalitet till lägst pris? Förhandlat förfarande och förhandlingsteknik Aktuella domar från EU-domstolen och svenska domstolar Under dagarna varvas föreläsningar med praktiska övningar och grupparbeten under kvalificerad ledning. Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver fördjupad kunskap om offentlig upphandling. Kursledare: Elisabeth Göransson och Amar Al-Djaber Tid och plats: mars, feb, maj, 9-11 sep eller 2-4 dec 2014, i SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kr exkl moms. Hur skapa en tydlig struktur på förfrågningsunderlagets olika delar? Krav på leverantören vilka krav får ställas och vilka krav är lämpliga i typer av upphandlingar? Kravspecifikationen lär dig ställa effektiva och mätbara krav för lyckad upphandling Tydliga tilldelningskriterier och utvärderingsmodeller Lär dig utforma tydliga avtal för högsta kvalitet och lyckade affärsuppgörelser Organisation vem ska göra vad i arbetet med förfrågningsunderlaget och när ska de göras? Under dagarna varvas föreläsningar med praktiska övningar och grupparbeten under kvalificerad ledning. I kursen ingår ett exempel på ett komplett förfrågningsunderlag. Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver kunskap om förfrågningsunderlag. Utbildningen vänder sig till dig som är ny inom upphandling, har några års erfarenhet eller vill uppdatera dina kunskaper Kursledare: Magnus Nilsson Tid och plats: mars 2014, i SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kr exkl moms. 6 7

5 KURSER INOM Offentlig Upphandling KURSER INOM Offentlig Upphandling Upphandling av konsulter och tjänster Upphandling av konsulter och tjänster kan vara en mer komplex process än upphandling av varor. För att resultatet av upphandlingen ska tillgodose beställarens verkliga behov krävs tydlighet och att rätt metoder används i alla led, från behovsanalys och krav på leverantören och tjänsten, prövning och utvärdering av anbud till upprättande av avtal. Under denna kurs får du konkret kunskap och goda exempel som ger dig nya förutsättningar att upphandla konsulter och tjänster som tillgodoser beställarens behov! Praktisk avtalsrätt - för upphandlare inom kommun, landsting och stat Ett tydligt avtal är avgörande för en lyckad uppgörelse. Avtalet ska reglera en rad viktiga detaljer och vara både juridiskt och affärsmässigt riktigt. Under denna kurs lär du dig skriva tydliga och korrekta avtal. Du får fördjupad kunskap om de lagar och regler som styr avtalsförhållandena för att bättre kunna bedöma konsekvenserna av olika affärsuppgörelser och därmed skriva bättre avtal! Strategiska utgångspunkter för upphandling av olika typer av tjänster Behovs- och marknadsanalys Vilka är skillnaderna mellan tjänsteavtal och ramavtal? Vilka krav som kan ställas på leverantörer och tjänsternas utförande utifrån en tydlig behovsanalys Metoder och angreppssätt vid prissättning av olika tjänster Att motverka nollanbud Hur en korrekt anbudsutvärdering genomförs där kvalitet mäts mot pris Hur du tillämpar olika kreativa mätbara utvärderingskriterier Hur du upprättar tydliga avtal Under dagarna varvas föreläsningar med praktiska övningar och grupparbeten under kvalificerad ledning. Målgrupp: Utbildning för dig inom stat, kommun och landsting som handlar konsulter/tjänster. Kursledare: Elisabeth Göransson och Tobias Tegnér Tid och plats: 2-3 april eller nov 2014, i SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kr exkl moms. Lagen om offentlig upphandling - genomgång av relevanta delar, upphandlingskontrakt, tjänstekontrakt, varukontrakt, ramavtal mm. vad betyder alla begrepp? Avtalslagen avtalsingående och ogiltighetsgrunder för avtal, regler om fullmakt Köplagen när blir köparen ägare, leveransförseningar, fel i varan, reklamation, hävning Förvaltningslagen Offentlighetsprincipen vad är offentligt och vad är hemligt? Avtalsformulering hur formulera avtal som: är korrekt uppställda reglerar alla viktiga moment men inte innehåller onödig text är tydliga och lättolkade är lätta att tillämpa Kritiska avsnitt i avtalet: viktiga villkor att ha i avtalet, hur ska de formuleras? Standardavtal vad innebär standardavtal, hur ska de användas? Tjänsteavtal hur formulera tydliga tjänsteavtal som säkrar att beställarens alla krav tillgodoses? Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver kunskap om avtalsrätt Kursledare: Hans Jelf och Tobias Tegnér Tid och plats: juni eller dec 2014, i SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kr exkl moms. 8 9

6 KURSER INOM Offentlig Upphandling KURSER INOM Offentlig Upphandling Offentlig upphandling av byggentreprenader Strategiskt inköp för upphandlande myndigheter För att lyckas med upphandling av byggentreprenader är det nödvändigt att arbeta strategiskt och att ha god kunskap om upphandlingsprocessens olika delar. Fallgroparna är många och felaktigheter och misstag i processen kan orsaka stor skada för alla berörda parter. Under denna kurs får du viktig kunskap och praktiska råd som leder till lyckade upphandlingar av byggentreprenader ur alla aspekter. Hur välja rätt entreprenadform och ersättningssystem utifrån verksamhetens behov? Utforma tydliga, juridiskt korrekta förfrågningsunderlag som ligger till grund för en lyckad upphandling Hållbar upphandling Hur undvika överprövning och skadeståndskrav? Konkreta råd! Tips på hur du följer upp avtalet och säkrar att det följs Målgrupp: Kurs för dig som arbetar med offentlig upphandling av byggentreprenader på kommun, landsting och kommunalt bostadsbolag eller som konsult. Kursledare: Ali Shams och Per Lilliehorn Tid och plats: maj eller okt 2014, i SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kr exkl. moms Inom både privata och offentliga organisationer ökar kraven på att inköps- och upphandlingsarbetet ska bidra med ett tydligt mervärde till övriga organisationen och utgöra verktyg för att nå organisationens övergripande mål. Genom att arbeta strategiskt med bland annat totalkostnadsfokus i hela organisationen, kan stora besparingar göras. Framförhållning och resurssättning förbättras avsevärt och samordningen mellan organisationens övergripande mål och incitamenten i enskilda upphandlingsprojekt ökar markant. Utan tydlig inköpsstrategi blir kravställningen ofta baserad på vad som finns idag och inte vad som krävs för att nå målen om ett, tre eller fem år. Vinsterna med upphandling Vad kännetecknar äkta strategiskt inköpsarbete? Olika organisatoriska förutsättningar för inköpsarbetet Så utövas ett gott inköpsledarskap i organisationen Ledningens ansvar och involvering i det strategiska inköpsarbetet Rätt bemanning för olika utmaningar olika roller på inköpsavdelningen: t.ex. inköpschef, upphandlare, projektledare, kravställare, avtalsförvaltare, inköpscontroller Så skapas förståelse och delaktighet i den övriga organisationen för inköps- och upphandlingsarbetet Så styrs inköpsverksamheten på bästa sätt: Interna regler som inköps- och upphandlingspolicy Så får upphandlingspolicyn en konkret påverkan på det praktiska arbetet Lagar (LOU) som ett styrmedel KPI:er (nyckeltal för inköps- och upphandlingsverksamhet) Målstyrning och samstämmighet med organisationens mål Mäta kundnöjdhet hur kan det appliceras på inköp och upphandling? Metoder att mäta inköpsverksamheten och visa den övriga organisationen vilken nytta inköpsavdelningen levererar begränsas till prisdimensionen, men man missar ofta totalkostnadsperspektivet. Bristande analysarbete och fel beslutsforum gör också att beslut riskerar att fattas på känslobasis. Dessutom kan brist på beslutade strategier leda till att verksamheten går miste om tekniska landvinningar och innovationer. Kursen syftar till att klargöra begreppet strategiskt inköp och fylla det med praktiskt tillämpbart innehåll. Du får lära dig hur en upphandlande myndighet kan ta steget från ett traditionellt, ofta reaktivt, arbetssätt till ett arbetssätt som gör skäl för namnet strategiskt. Du får även lära dig hur du skapar ett ökat engagemang hos ledningen och övriga organisationen för inköpsarbetet. Verktyg för att skapa framförhållning och möjliggöra planering t.ex. upphandlingsplan Så utformas upphandlingsprocessen för att ge bästa stöd till upphandlingsarbetet Viktiga delar av upphandlingsprocessen att optimera: beslutsvägar, metodstöd för beställaren, kommunikation och projektledning Rollfördelning, vem gör vad upphandlare, beställare, chefer, jurister Strategier för olika tjänste- och varugrupper (t.ex. tjänste- och varugruppsteam och referensgrupper) Nästa steg : Purchasing Category Management Målgrupp: Kursen vänder sig till inköpschefer, upphandlingschefer och upphandlare med utpekade större ansvarsområden som spänner över olika delar av organisationen och till dig som mer allmänt är intresserad av hur inköpsenhetens roll och position kan flyttas fram inom en organisation. Kursledare: Magnus Nilsson och Johan Söderberg Tid och plats: 8-9 april eller 9-10 dec 2014, i SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kr exkl. moms

7 KURSER INOM Offentlig Upphandling KURSER INOM Offentlig Upphandling Avtalsförvaltning i praktiken - för avtal tecknade vid offentlig upphandling Högkvalitativ leverans och ökad priskontroll Trots att de flesta är överens om att det är mycket viktigt att följa upp och ha god kontroll över ingångna avtal är det i praktiken ofta ett eftersatt område. Brister i avtalsförvaltning kan få allvarliga och långtgående konsekvenser. Om avtalslösa köp genomförs innebär det stora risker, både affärsrisker, risk för bristande leveranser och risk för lagbrott i form av otillåtna direktupphandlingar. Genom att arbeta strategiskt och målinriktat med avtalsförvaltning skapas goda förutsättningar för lyckade upphandlingar med bra leveranser både pris- och kvalitetsmässigt. Bristfällig avtalsförvaltning leder till: Dålig leverantörskontroll som kan orsaka verksamhetsrisker leverantören går i konkurs, missförhållanden uppmärksammas i media etc Omotiverat gynnande av leverantören dålig priskontroll, inga sanktioner, inga begränsningar i kontaktytor/införsäljning Prisförändringar som sker okontrollerat och på leverantörens villkor Att leverantören säljer sådant som inte omfattas av avtalet Avtagande uppmärksamhet och kvalitet från leverantören Att uppnådda resultat i upphandlingar/ förhandlingar inte realiseras effekterna som kommunicerats och förankrats uteblir Framgångsrik avtalsförvaltning leder till: Högre och/eller bibehållen kvalitet över tid under avtalets livslängd. Sanktioner och påtryckningsmedel får avsedd effekt Utvecklande leverantörsrelationer (Supplier Relationship Management, SRM) som leder till långsiktiga win-win -relationer och möjlighet till både innovationer och kostnadsbesparingar. Tydlighet och renodling av arbetsuppgifter det dagliga arbetet tyngs inte med avtalsfrågor och tvister. På kursen får du god grundförståelse för avtalsförvaltningens innebörd och syfte. Du får en rad handfasta råd och konkreta arbetssätt och metoder för att få ut mesta möjliga effekt av avtalsförvaltningen på olika nivåer. Vad är avtalsförvaltning? Syftet med avtalsförvaltningen Organisation för avtalsförvaltning, vem ska ansvara för vad? När är det lämpligt att avtalsförvaltningen är centraliserad respektive decentraliserad och när är det bäst med en kombination? Avtalsuppföljning hur och vad? Olika nivåer av avtalsförvaltning Ambitionsnivåer: hygiennivå, avancerad, partnerskap Arbetsnivåer: operativ-, kommersiell- och strategisk avtalsförvaltning Lämpliga sanktioner vid bristande leveranser Så förbereds avtalsförvaltningen redan under upphandlingen Avtalsförvaltningens roll inför nästa upphandling Hur kan jag se till att avtalsförvaltningen kommer till sin rätt? Förändringsledning och beteendeförändring Systemstöd Målgrupp: Inköpschefer och upphandlingschefer som vill komma igång på allvar med avtalsförvaltningsarbetet och ge sin organisation eller sina medarbetare bra verktyg och strukturer för detta. Utpekade avtalsförvaltare både på inköpsavdelningar men även ute i verksamheten. Förvaltningschefer och linjechefer med avtalsansvar samt upphandlare och inköpare som har ett intresse av att utveckla sin kompetens inom området. Kursledare: Johan Söderberg Tid och plats: 10 april eller 11 dec 2014, i SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kr exkl. moms Upphandla enligt LOV och Mäta och utvärdera kvalitet på vård- och omsorgstjänster Säkra hög kvalitet på vård- och omsorgstjänsteri offentlig regi med privata utförare! För att garantera högkvalitativ äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning är det nödvändigt att kontinuerligt mäta och utvärdera kvalitet. Kommunen har alltid det slutgiltiga ansvaret för att vård- och omsorgstjänster utförs enligt rådande kvalitetskrav - oavsett om tjänsterna utförs i egen regi eller av privata utförare. Vid upphandling enligt LOV är förfrågningsunderlaget centralt för att säkra kvalitativa vård- och omsorgstjänster. Många förfrågningsunderlag har i dagsläget allvarliga brister det saknas ofta mätbara kvalitetskriterier och förfrågningsunderlagen är svårtolkade och innehåller allt för mycket detaljer. Under kursen får du viktig kunskap om hur du skriver tydliga, juridiskt korrekta förfrågningsunderlag, som är en förutsättning för att ställa rätt kvalitetskrav vid upphandling enligt LOV. Du lär dig tillämpa effektiva metoder för att mäta och utvärdera kvalitet hos privata utförare och får verktyg för hantering av klagomål och fel och brister i verksamheten. Kursen fokuserar på utmaningarna med att mäta och utvärdera kvalitet i verksamheter som drivs av privata utförare men ger dig viktiga förutsättningar för att säkra utveckling av högkvalitativa vårdoch omsorgstjänster oavsett i vilken regi de bedrivs! Under kursen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner och praktiska övningar under kvalificerad ledning. Att genomföra lyckade upphandlingar enligt Lag om valfrihetssystem Lär dig skriva tydligare förfrågningsunderlag som avspeglas i avtalet vid upphandling enligt LOV Kvalitetsuppföljning enligt socialstyrelsens bestämmelser val av metod för att mäta och utvärdera kvalitet på vård- och omsorgstjänster som bedrivs i offentlig regi av privata utförare Hur implementera och tillämpa samma kvalitetsledningssystem för alla kommunens vård- och omsorgstjänster både i egen regi och med privata utförare? Hur gå till väga när leverantörer tillämpar egna kvalitetsledningssystem hur säkra att relevant information samlas in och mäts? Hur planera och genomföra årlig kvalitetsrevision av vård- och omsorgstjänster? Kontinuerlig kvalitetsutvärdering verktyg för att säkra jämn hög kvalitet! Hur tillämpa de nya bestämmelserna om lex Sarah i praktiken? Skapa tydliga rutiner för klagomålshantering Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med upphandling enligt LOV och/eller är ansvarig för kvalitetsuppföljning gällande vård- och omsorgstjänster. Kursledare: Christina Amundberg och PO Andersson Tid och plats: 4-5 feb eller sep 2014, i SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kr exkl. moms 12 13

8 KURSER INOM Offentlig Upphandling KURSER INOM Offentlig Upphandling Konkurrenspräglad dialog Ta del av erfarenheterna från Sveriges första genomförda upphandling enligt upphandlingsförfarandet - för avtal tecknade vid offentlig upphandling Konkurrenspräglad dialog, KPD, är ett relativt nytt upphandlingsförfarande som varje leverantör kan begära att få delta i och där den upphandlande myndigheten för en dialog med de anbudssökande som har bjudits in att delta i förfarandet. KPD är ett komplement till redan befintliga former av upphandling och ger möjlighet för den upphandlande myndigheten att föra en dialog med utvalda leverantörer i syfte att identifiera och definiera hur myndighetens behov bäst ska kunna tillgodoses. KPD är lämpligt att använda när den upphandlande myndigheten i stort känner till vilket slutresultat som ska uppnås, men inte känner till vilka alternativa lösningar som finns för att uppnå resultatet i form av t.ex. finansiering, rättsfrågor eller tekniska lösningar. Under denna seminariedag får du en unik möjlighet att lyssna på erfarenheter från Sveriges första genomförda upphandling enligt KPD. Du får ta del av erfarenheterna från den upphandlande kommunen och får också veta vad den vinnande entreprenören tyckte om upphandlingsformen. Certifierad upphandlare I vårt utbildningsprogram inom upphandling finns möjligheten att bli certifierad upphandlare. I programmet ingår två obligatoriska tredagars-kurser: Grundkurs i offentlig upphandling och Fördjupningskurs i offentlig upphandling samt en valfri tvådagarskurs. Det går bra att sprida ut dem på en längre tid, normalt dock högst 3 år. Du väljer själv vad som passar just dig och din organisation bäst. När du gått kurserna ansöker du hos SIPU om tid för skriftlig tentamen. Tentamen sker i SIPU:s lokaler på Dalagatan i Stockholm och tar c:a 2,5 timme. Målgrupp: Upphandlare/Inköpare. Tid: Efter överenskommelse. Plats: Sipus kurslokal på Dalagatan 7, Centralt i Stockholm. Pris: kr exkl moms. Vad innebär upphandlingsformen konkurrenspräglad dialog? När är det lämpligt att tillämpa detta upphandlingsförfarande? Varför valdes upphandlingsformen konkurrenspräglad dialog vid upphandlingen av Kvarnholmsförbindelsen etapp 1? Vilka var förutsättningarna för upphandlingen? Vilka förberedelser gjordes inför upphandlingen? Hur formulerades inbjudan till upphandlingen/ förfrågningsunderlaget? Vilka resurser krävdes för genomförandet av upphandlingen? Hur gjordes en realistisk tidsplan för genomförande av upphandlingen? Vilka var upphandlarens och entreprenörernas förväntningar? Hur genomfördes dialogen med de olika entreprenörerna? Hur värderades de olika anbuden? Hur presenterades de slutgiltiga lösningarna? Hur valdes den vinnande entreprenören ut? Hur bör valet av vinnande entreprenör göras? Utvärdering av upphandlingen Hur blev resultatet i förhållande till förväntningarna? Målgrupp: Upphandlare, inköpare, handläggare, verksamhetsansvariga vid både tekniska och administrativa enheter, chefer, arbetsledare och förtroendevalda Kursledare: PO Andersson Tid och plats: 11 april 2014, i SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kr exkl. moms 14 15

9 KURSER INOM Offentlig Upphandling KURSER INOM Offentlig Upphandling Kursledare: Elisabeth Göransson Elisabeth Göransson är upphandlingsrådgivare med lång och bred erfarenhet av kvalificerat upphandlingsarbete. Elisabeth arbetar med att genomföra upphandlingar, rådgivning, utredningar, granskningar och hålla utbildningar. Hon genomför upphandlingar av bland annat kommunikationstjänster, organisationstjänster, utbildningstjänster, städtjänster, måltidstjänster och tjänstekoncessioner. Elisabeth har även vana att upphandla tjänster som outsourcas. Elisabeth har högskoleutbildning i offentlig upphandling, pedagogik och vård. Johan Söderberg Johan Söderberg är upphandlingskonsult med stor erfarenhet av omställningsprojekt och förändringsledning inom inköps- och upphandlingsområdet. Johan har sin bakgrund inom privat upphandlingsarbete, som upphandlingskonsult inom Stenbecksfären, men har på senare år arbetat både operativt och strategiskt med offentlig upphandling och inköp. Med en affärsjuridisk magisterexamen i grunden har han en djup teoretisk förståelse för både upphandlingsrätt och avtalsrätt. Magnus Nilsson Magnus Nilsson är upphandlingskonsult och har lång erfarenhet av arbeta med offentlig upphandling. Han arbetar med att hjälpa offentliga myndigheter i sin inköpsverksamhet och även med att hjälpa företag att bli framgångsrika i sin försäljning mot offentlig sektor. Det sker både genom utformande av långsiktiga strategier men även som stöd vid anbudsgivning. Magnus har tidigare bl.a. arbetat den dåvarande tillsynsmyndigheten Nämnden för offentlig upphandling, NOU, med tillsyn, information och regeringsstöd. Han har deltagit i flera svenska och internationella arbetsgrupper om offentlig upphandling. av ramavtal och projektupphandlingar inom byggentreprenader och är kunnig på Arbetsmiljöverkets regler gällande byggverksamhet. Tobias Tegnér Tobias har flera års erfarenhet av arbete inom offentlig upphandling och arbetar främst med att genomföra rättsutredningar och att leda upphandlingar av tjänster och byggentreprenader. Han bistår även med rådgivning vid överprövningar och andra upphandlingsfrågor. Tobias har en jur. kand. från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig upphandling och fastighetsrätt. Ali Shams Ali är upphandlingskonsult och arbetar med att genomföra upphandlingar, strategisk rådgivning, utredningar, granskningar och hålla utbildningar. Han genomför upphandlingar inom bland annat drift- och byggentreprenader, fastighetsrelaterade tjänster (Aff) och konsulttjänster enligt LOU och LUF. Han har erfarenhet av ramavtal och projektupphandlingar inom byggentreprenader och är kunnig på Arbetsmiljöverkets regler gällande byggverksamhet. Ali har utbildning inom offentlig upphandling från Stockholms universitet. Christina Amundberg Christina Amundberg är socionom med vidareutbildning inom psykologi, juridik och folkhälsa. Hon har arbetat under många år inom socialtjänsten med betoning på utvecklingsarbete, administration och myndighetsutövning. Christina har också skrivit böcker och varit verksam utbildare i kommuner, landsting och på universitet och högskolor. Hon har även erfarenhet från tillsynsmyndighet genom tidigare projektanställning på Socialstyrelsen. Idag arbetar Christina till största delen teoretiskt och praktiskt med uppföljning av upphandlad verksamhet på kommunal nivå. Per Lilliehorn Per Lilliehorn, arkitekt och arbetar med energi- och miljöfrågor inom bygg- och fastighetssektorn och är sedan 1999 sekreterare i Kretsloppsrådet. Per har bland annat varit projektsekreterare för arbetet med att utveckla Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för byggentreprenader och har genomfört ett flertal kurser i ämnet arbetade Per på Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och var bland annat chef för SABO:s teknikenhet. Per leder passet om Hållbar upphandling. PO Andersson PO Andersson är upphandlingsexpert/inköpschef i Nacka kommun och bedriver även en omfattande konsultverksamhet med kunder inom stat, kommun och landsting samt offentligt ägda bolag. PO är socionom och företagsekonom och har även utbildning inom affärsjuridik, inköp, projektledning, teknikupphandling. Utöver arbetet som inköpschef, upphandlingsexpert har PO Andersson varit och är engagerad som lärare i utbildningar inom upphandlingsområdet inom en rad olika upphandlingsutbildningar. Han har också medverkat vid framtagandet av Sveriges första högskoleutbildning i offentlig upphandling samt varit en av huvudlärarna i utbildningen. Amar Al-Djaber Amar Al-Djaber är upphandlingskonsult och arbetar med genomfördande av upphandlingar, utredningar och utbildningar. Amar har tidigare arbetat på Upphandlingsstödet på Kammarkollegiet. Amar har en jur. kand. från Lunds universitet med inriktning mot offentlig upphandling och offentlig rätt. Hans Jelf Hans Jelf är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning genom arbete på myndigheter, departement och offentliga utredningar. Hans har specialiserat sig på förvaltningsfrågor och arbetar som konsult och utbildare inom detta område

10 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Välkommen till SIPU:s kurser inom offentlig förvaltning och juridik! SIPU erbjuder kompetensutveckling för dig som arbetar i offentlig förvaltning och kommer i kontakt med förvaltningsrättsliga frågor, oavsett om du arbetar som jurist, handläggare, administratör, registrator, chef eller politiker. Våra kurser ger dig kunskaper för ett korrekt och effektivt yrkesutövande, håller dig uppdaterad om förändringar i regelverket samt stärker dig i din yrkesroll och i mötet med allmänheten, vilket skapar en effektiv och rättssäker myndighetsutövning. Kurserna inom offentlig förvaltning och juridik ger dig viktig kunskap om hur du tilllämpar regelverket på ett korrekt sätt. Du får kunskap om lagstiftningens huvuddelar samt de rättsliga grunderna. Dessutom har du möjlighet att under våra kurser få de senaste uppdateringarna kring offentlighetsprincipen och sekretesslagstiftningen - en ofta snårig lagstiftning. I kurserna har du även tid för egna frågor och diskussioner kring t.ex. aktuella rättsfall. Våra kurser har alltid begränsat antal deltagare, för högsta Våra kurser har alltid begränsat antal deltagare för högsta kvalitet och interaktivitet! Många kurser blir snabbt fullbokade, så vill du vara säker på att få en plats vid ett visst tillfälle rekommenderar jag att boka din plats i tid. Du kan gå kurserna separat eller boka fler för fördjupning inom fler områden. Du får 10 % rabatt på kurspriset då du bokar två eller fler av våra kurser vid samma tillfälle.* Målgruppen för SIPUs kurser inom förvaltning och juridik är: jurister, handläggare, kvalificerade handläggare, registratorer, administratörer och chefer inom offentlig förvaltning. Även andra som är intresserade är självklart välkomna! Varmt välkommen på kurs hos oss! Malin Ek Lara, kursansvarig SIPU Förvaltningskunskap för effektiv och rättssäker handläggning Förvaltningens rättsliga grunder Förvaltningslagen och ärendegången Offentlighetsprincipen Lagstiftningsprincipen Roller och ansvar i ärendehandläggningen Denna tvådagarskurs ger dig god kunskap om hur du tillämpar regelverket på ett korrekt sätt för effektiv och rättssäker ärendehantering och handläggning. Du får en grundlig genomgång av de förvaltningsrättsliga grunderna samt viktiga delar av förvaltningslagen och ärendegången. Vi lägger särskilt fokus på den för Sveriges del- viktiga offentlighetsprincipen. Dessutom får du en genomgång av lagstiftningsprincipen samt ökad förståelse för roller och ansvarsfördelning i handläggningsprocessen. Efter kursen har du god kunskap om de relevanta delarna i regelverket som gäller för offentlig förvaltning, samt hur det ska tillämpas på ett korrekt sätt i praktiken. Du har fått en ökad förståelse för ärendegången och ärendehanteringen samt dess plats i förvaltningslagen. Du har fått kunskaper i de viktigaste delarna av offentlighetsprincipen, samt en kortare introduktion till berednings- och föredragningsteknik. Riksdag, regering och hur den politiska förvaltningen fungerar Arbetsfördelning riksdag regering myndigheter Hur en lag kommer till, ärendegången i riksdag och regering Regeringsformens krav på myndigheternas ärendehantering, såsom saklighet och opartiskhet Förvaltningens rättsliga grunder vilka krav ställs på myndigheterna och tjänstemännen? Offentlighetsprincipen vilka handlingar har allmänheten rätt till insyn i och vilka kan hållas hemliga? Berednings- och föredragningsteknik Hur hantera jävsituationer och undvika givande och tagande av muta? Målgrupp: Handläggare och assistenter. Kursen är både för dig som är ny som handläggare i offentlig förvaltning men även för dig som behöver uppdatera dina kunskaper. Kursledare: Hans Jelf Tid och plats: jan eller sep 2014, i SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kronor exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe

11 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Offentlighet och sekretess för jurister och kvalificerade handläggare Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i svensk offentlig rätt. Under denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i reglerna kring denna princip och uppdatera dig i de aktuella förändringarna som skett i offentlighets- och sekretesslagen. Kursen är rättsfallsdominerande och välkomnar alla som arbetar på en strategisk nivå inom sin organisation med dessa frågor. Begreppen allmän handling, sekretess och tystnadsplikt gås noga igenom med bakgrund i praxis och lagkommentarer. Efter kursen har du fått en god uppdatering i området samt en fördjupad kunskap kring aktuella rättsfall och praxis inom offentlighet och sekretess. Du får även god ledning i hur du ska göra sekretessbedömningar och vilken tid du har på dig. Offentlighet och sekretess för registratorer Registrering är en av grundpelarna för att offentlighetsprincipen ska fungera på ett tillfredsställande sätt och du som registrator har därmed en nyckelroll. Det är därför av stor vikt att du är väl insatt i regelverket när du arbetar inom offentlig förvaltning. Under kursen görs en noggrann genomgång av begreppen allmän handling, uppgift i allmän handling, offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad samt hur reglerna ska tolkas. Efter kursen har du en god kunskap om hur du som registrator tillämpar offentlighetsprincipen och sekretessregler. Du kommer även ha lättare för att svara på allmänhetens frågor och veta vad du kan lämna ut själv och vid vilka tillfällen du måste lämna över frågan till någon annan. Offentlighetsprincipen vilka handlingar och uppgifter omfattas Begreppet allmän handling och vad gäller för nya tekniska medier Offentligheten och EU, en uppdatering Offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad Nyheter och förändringar i sekretessreglerna Sekretessbrytande regler Registrering och utlämnande av allmän handling Målgrupp: Jurister och kvalificerade handläggare Kursledare: Hans Jelf Tid och plats: mars eller sep 2014, i SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kronor exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Offentlighetsprincipen Allmän handling Registrering och utlämnande av allmän handling Offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad Sekretessregler Sekretessen och EU Sekretessbrytande regler Målgrupp: Registratorer och andra som arbetar med diarieföring Kursledare: Anette Schierbeck eller Karl Holm Tid och plats: jan, mar april, aug eller okt, 2014 i SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kronor exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Förvaltningsrätt för chefer för rättssäker myndighetsutövning Se sidan

12 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Nyheter och rättsfall i offentlighet och sekretess för jurister och kvalificerade handläggare Offentlighetsprincipen är en snårig lagstiftning som är svår att alltid ha uppdaterad och aktuell. Framförallt sekretessreglerna genomgår en ständig förändring. Därför erbjuds denna dag för dig som vill hålla dig uppdaterad med de senaste ändringarna i lagstiftningen, aktuella domar och JO-utlåtanden samt få en snabb uppfräschning av grundreglerna. Efter kursdagen har du fått kännedom om vad som gäller idag utifrån hur våra domstolar tolkar regelverket. Du kommer att kunna hänvisa till rättsfall och JO beslut, samt öka din kunskap kring förändringarna i lagstiftningen och dess bakgrund. Du kommer bli säkrare i din bedömning för när en handling ska lämnas ut eller inte. Fördjupningskurs i offentlighet och sekretess för registratorer För dig som registrator är det av stor betydelse att hålla dig uppdaterad i gällande regler kring offentlighet och sekretess. Under denna kurs får du möjlighet att uppdatera dig och fördjupa dig kring offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Du får kunskap om ändringar i lagstiftningen, aktuella domar och JO-utlåtanden. Vi kommer att arbeta praktiskt med utgångspunkt i dina egna ärenden som du tar med dig till kurstillfället. Har du inte med dig egna exempel så får du övningsexempel av kursledaren. Efter kursen har du fått en god uppdatering av reglerna, samt haft möjlighet att diskutera och öva praktiskt på offentlighet och sekretess och göra bedömningar av utlämnande av allmänna handlingar. Du kommer efter kursen att känna dig säkrare i din roll som registrator. Offentlighetsprincipen och begreppet allmän handling Nyheter i lagstiftningen och motiven till dessa Domstolsavgöranden och JO-utlåtanden Offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad Målgrupp: Jurister och kvalificerade handläggare som behöver hålla bestämmelserna om offentlighet och sekretess uppdaterade och aktuella. Kursledare: Hans Jelf Tid och plats: 8 maj eller 13 nov 2014, i SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kronor exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Kort genomgång av offentlighetsprincipen och begreppet allmän handling Utlämnande av allmän handling Sekretessreglernas uppbyggnad och hur de tolkas Nyheter i lagstiftningen och motiven till dessa Domstolsavgöranden och JO-utlåtanden Målgrupp: Registratorer och andra som arbetar med diarieföring Kursledare: Anette Schierbeck eller Karin Bergh Tid och plats: maj eller nov 2014, i SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kronor exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Sagt om våra kursledare av tidigare deltagare: Mycket bra, med öppet klimat för att stanna upp och ställa frågor. Klara tydliga förklaringar av ett svårt material. Det var väldigt bra att kursledaren gav många exempel från kursdeltagarnas egna situationer 22 23

13 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Personuppgiftslagen Tolkning och tillämpning i dagens informationssamhälle Hur går du tillväga för att PUL-säkra din myndighets behandling av personuppgifter? Hur kan du samordna förteckningsskyldigheten enligt PUL med beskrivningar av allmänna handlingar och diarieföring? Hur går myndighetens IT-policy ihop med gällande integritetsskyddslagstiftning? Vilka regler gäller för samtycke till behandling av personuppgifter? Dessa frågor, och många fler besvarar vi under denna tvådagarskurs. Kursen ger dig en mycket bra grund för hur PUL-lagstiftningen ser ut och hur den påverkar det praktiska arbetet. Vi kommer även att ta upp andra viktiga integritetsskyddslagar (t.ex. särskild registerlagstiftning och kameraövervakningslagen) som angränsar till detta område. Kursen är mycket interaktiv, och vi gör flera olika övningar för att knyta teorin till det praktiska arbetet, och tillfälle finns att ställa egna frågor. Genomgång av grunderna i PUL, Personuppgiftslagen EU:s förslag till dataskyddsförordning PUL i sociala medier och molntjänster PUL och offentlighetsprincipen PUL och arkivlagstiftning Integritetsskydd i arbetslivet Registerlagstiftningen Aktuellt lagstiftnings- och utvecklingsarbete Praktiska övningar Sagt om sipus kurser inom offentlig förvaltning och juridik: Jag hade möjlighet att diskutera och få svar på mina frågor. Gott om tid för fördjupning och positivt med att träffa kollegor som jobbar med liknande uppgifter. Målgrupp: Personal som hanterar, registrerar eller publicerar personuppgifter, t.ex. jurist, handläggare, administratör, registrator, informatör, webb-ansvarig, IT-arkitekt, personalansvarig eller personuppgiftsombud Kursledare: Cecilia Magnusson Sjöberg Tid och plats: 6-7 februari eller okt 2014, i SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kronor exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Korruption och mutor i offentlig förvaltning Förebygga, upptäcka och hantera Under de senaste åren ser vi att den organisationsutveckling som skett inom det offentliga Sverige har inneburit att fler enheter nu arbetar mer självständigt och likt det privata näringslivet. Även om arbetssätten har förändrats har kontrollinstrumenten inte utvecklats i samma takt. Detta har skapat större riskzoner och ökat utrymmet för oegentligheter. Vilka risker för korruption och andra oegentligheter finns i din organisation? Hur strukturera och formalisera arbetet med intern kontroll, och göra riskbedömningar för korruption? Hur få policydokument och lokala riktlinjer mot mutor, jäv och andra oegentligheter att bli levande i organisationen och inte bara en skrivbordsprodukt? Hur arbetar man med normer för etiskt handlande i organisationen? Vad gör du när du misstänker korruption i din egen organisation? Denna kurs syftar till att du ska få ökad kunskap och fungerande verktyg för att systematiskt arbeta förebyggande kring dessa frågeställningar och sprida kunskapen vidare i organisationen. Kursen är interaktiv, och du har goda möjligheter att ställa dina egna frågor och diskutera dem under kursen. Hur ser korruptionsläget ut i Sverige idag? Aktuella rättsfall och rapporter Svensk och internationell lagstiftning hur lagstiftningarna är uppbyggda Hur fungerar koder och vägledningar som komplement till gällande lagstiftningar? Hur utvärderar och förbättrar du det egna förebyggande arbetet mot korruption? Internkontroll vanliga brister som ökar risken för korruption och mutor Gråzoner för korruption och gränsdragningsproblematik vid jäv, bisysslor, samt gränsen för tillåtna gåvor och representation Målgrupp: Du som arbetar som jurist, controller, internrevisor, säkerhetsansvarig eller chef inom offentlig förvaltning eller i offentligt ägda bolag. Även politiker och andra som är intresserade är välkomna! Kursledare: Helena Sundén, Robert Engstedt och Magnus Lindahl Tid och plats: 29 april eller 23 september 2014, i SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm Pris: kronor exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe

14 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Kursledare: Hans Jelf Jurist som har lång erfarenhet från offentlig förvaltning genom arbete på myndigheter, departement och offentliga utredningar. Hans har specialiserat sig på förvaltningsfrågor samt avtalsfrågor och arbetar som konsult och utbildare inom detta område. Anette Schierbeck Anette är jurist och arbetar som enhetschef vid Statens institutionsstyrelse. Hon har tidigare arbetat på domstol och inom kriminalvården. Anette har flerårig vana vid att undervisa t.ex. i socialrätt samt i offentlighet och sekretess. Cecilia Magnusson Sjöberg Cecilia är professor i rättsinformatik, föreståndare för Institutet för rättsinformatik (IRI), Stockholms universitet. Hon har lång erfarenhet av juridiskt arbete kring användning av IT inom både den offentliga och privata sektorn. Hennes forskning handlar för närvarande om dataskydd i globala nätverk. Cecilia medverkar även i flera statliga utredningar som rör frågor om integritetsskydd. Karin Bergh Karin är jurist och arbetar som chefsjurist på Länsstyrelsen i Stockholm. Hon har tidigare arbetat på domstol och i regeringskansliet. Karin har också varit särskilt utredare åt regeringen och varit förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Karin har flerårig vana vid att undervisa t.ex. i förvaltningsrätt, socialrätt samt offentlighet och sekretess. Karl Holm Karl är jurist och arbetar som chefsjurist vid Polismyndigheten i Södermanlands län. Han har många års erfarenhet av undervisning inom polisen på flera rättsområden samt föreläser om offentlighet och sekretess för olika målgrupper, bland annat på den nationella åklagarutbildningen. Magnus Lindahl Magnus Lindahl arbetar på PwC Forensic Services som är en global specialistenhet med inriktning på utredning och hantering av misstänkta oegentligheter, testning och utformning av förebyggande åtgärder samt utbildning. Magnus har omfattande erfarenhet av uppdrag inom både privat och offentlig verksamhet. Robert Engstedt Robert Engstedt är jurist och expert på korruption. Arbetar till vardags på Åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption, som handlägger samtliga brottsmisstankar om tagande av muta och givande av muta, samt brottsmisstankar som hör nära samman med dessa brott. Robert är en efterfrågad talare och har lång erfarenhet av att utbilda olika organisationer i korruptionsförebyggande arbete. Välkommen till SIPU:s kurser inom samhällsbyggnad och teknisk förvaltning! SIPU har ett brett utbud av kurser för dig som arbetar inom samhällsbyggnad eller teknisk förvaltning. Kurserna ger dig viktig aktuell kunskap och du får en mängd direkt tillämpbara råd om hur verksamheten kan utvecklas på bästa sätt. För högsta kvalitet har kurserna begränsat deltagarantal. Många av kurserna blir fullbokade gång på gång, så anmäl dig i god tid för att säkra en plats! Jag hoppas att du finner en kurs som passar just dina behov! Varmt välkommen! Vänliga hälsningar, Lisen Comérus Kursansvarig SIPU International PS. Vi utvecklar kontinuerligt nya kurser skräddarsydda utifrån målgruppens behov. Håll utkik efter nya kurser på Helena Sundén Helena Sundén, är jurist och generalsekreterare för Institutet Mot Mutor. Helena arbetar med frågor avseende förebyggande av mutor, korruptiv marknadsföring och otillbörliga affärsrelationer. Hon har mångårig internationell och nationell erfarenhet av förebyggande, upptäckande och utredande av ekonomiska oegentligheter och korruption, inom privat och offentlig verksamhet

15 KURSER INOM samhällsbyggnad och teknisk förvaltning KURSER INOM samhällsbyggnad och teknisk förvaltning Planera och utveckla bostäder för äldre Innovationsförmåga och strategisk boendeplanering Kalkylering, prissättning och projektstyrning av entreprenader och intraprenadarbeten För att möta utmaningen med en kraftigt ökad äldre befolkning behöver vi utforma processer för samhällsplanering som främjar nya lösningar för att skapa attraktiva och tillgängliga bostäder för äldre som är anpassade för framtidens välfärds- och samhällstjänster. Vi har byggt äldreboenden i mer än hundra år, så vad är annorlunda nu? Behöver vi förändra vårt synsätt på vad som är ett äldreboende? Och hur är vi innovativa för att kunna möta kommande utmaningar och förändringar? Målet med kursen är att öka den egna innovationsförmågan och anpassa nytänkande, strategier och metoder till arbetet i den egna kommunen. Kursen vänder sig till dig som arbetar i kommuner eller företag med att planera, utveckla eller förvalta bostäder för äldre människor. Kursen tar sin utgångspunkt i den demografiska utvecklingen och det sätt den utmanar kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Problemen kring förväntade kostnadsökningar, svårigheten att definiera behov och krav, bristande samarbete mellan förvaltningar och lagstiftningen som tenderar att begränsa handlingsutrymmet bildar bakgrund till arbetet under kursen. Kursen är mycket interaktiv och bygger delvis på din aktiva medverkan. För att göra kursen så relevant som möjligt för det arbete du själv står inför kommer du att få några enkla uppgifter att förbereda innan kursen. Det är en stor fördel att komma i grupp till kursen, med representanter från de olika involverade förvaltningarna, då möjligheter ökar för er kommun att vidareutveckla arbetet på hemmaplan efter kursen. Framtidens äldreboenden nya perspektiv, praktiska erfarenheter och forskningsresultat Samhällsplanering som skapar nya lösningar hur blir vi innovativa för att möta kommande utmaningar och förändringar? Hur driva frågan om bostäder för äldre som en kommunledningsfråga för en framgångsrik strategisk boendeplanering? Hur skapa attraktivt, tillgängligt och hållbart boende för äldre på ett kostnadseffektivt sätt? Goda praktiska exempel från Helsingborg, Luleå och Alingsås Målgrupp: Du som arbetar i kommunen eller företag med att planera, utveckla eller förvalta olika typer av boende för äldre. Du arbetar antagligen inom vård- och omsorgsförvaltning, samhällbyggnadsförvaltning eller på fastighetskontoret som utvecklingsstrateg, lokalstrateg eller har en chefsposition. Politiker och andra som är intresserade är också välkomna! Kurledare: Britt Östlund, Elisabeth Dalholm Hornyánszky, Eva Adolfson, Ing-Marie Odegren, Leif Wikman Tid och plats: maj, SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Kraven på kostnadskontroll och transparanta kalkyler gällande entreprenad- och intraprenadarbeten har ökat de senaste åren. Det är nödvändigt att ha full kontroll över kostnader och dessutom säkra tydlig och korrekt dokumentation. Både för ökad möjlighet till insyn och kontroll och för att i längden få kommunledning och politikers fortsatta förtroende. För att undvika missförstånd och allvarliga kalkyleringsfel är det viktigt att du som tekniskt kompetent beställare och utförare talar samma språk som ekonomer och förvaltningschefer. Det är en svår konst att göra korrekta kalkyler och rätt kunna bedöma olika prissättningar i entreprenader och intraprenader. Genom ökad kunskap om kalkylering och prissättning undviker du dessa vanliga fel och onödiga fallgropar! Under denna tvådagarskurs får du en tydlig genomgång av hur du strukturerat arbetar med kalkylering och prissättning av entreprenad/ intraprenadarbeten med inriktning på tekniska service- och anläggningsverksamheter. Genom att öka din kompetens inom prissättning och kalkylering stärker du kostnadskontrollen och kan kräva högre kvalitet till rätt pris! Kursen vänder sig till dig som arbetar med kalkylering och prissättning av entreprenader och intraprenadarbeten inom teknisk förvaltning. Grundläggande kunskap i självkostnads- och marknadskalkyler Genomgång av marknadsprissättning av entreprenadarbeten Lär dig läsa och förstå uppbyggnaden av drifts- och projektbudgetar Konkreta råd för att förbättra arbetsflödet och optimera egenregiarbeten Lär dig identifiera vilka kvalitetsproblem du ska vara vaksam på vid anlitande av lågprisentreprenörer Lär dig tidigt identifiera vanliga felkällor och att värdera konsekvenserna av felkällor och produktionsmissar Hur undvika allvarliga fel och onödiga fallgropar? Vanliga tvister så undviker du att hamna i tvist gällande prissättning och kvalitet Entreprenadjuridiska grunder vad innebär standardavtalen för utförandeentreprenader AB04 och ABFF 04? Grundvalarna projektering, ritningsläsning, utsättning och etablering/avetablering Lär dig lägga upp en byggtidplan och skapa rätt projektdokumentation Materialförsäljningens grunder om påslag och marginaler, entreprenörsarvoden m.m. Projektstyrningens hörnstenar projektplan, startmöte och förbesiktning, avstämningsstationer och uppföljningsmetoder, slutredovisning och slutbesiktning, garantiåtaganden och garantibesiktning Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med kalkylering, prissättning och projektstyrning inom teknisk förvaltning Kursledare: Claes-Anders Malmberg Tid och plats: 4-5 mars eller 2-3 dec 2014, SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe

16 KURSER INOM samhällsbyggnad och teknisk förvaltning KURSER INOM samhällsbyggnad och teknisk förvaltning Effektiv och kvalitetssäkrad stads- och gaturenhållning Systematiskt arbetsmiljöarbete inom teknisk förvaltning För kommunal gatu-, park-, VA-verksamhet och fastighets/bostadsbolag En ren utomhusmiljö är tillsammans med effektiv vinterväghållning, tillgänglighet, säkerhet och hälsoaspekter, avgörande för den faktiska och den upplevda tryggheten och trivseln i det offentliga rummet. En skräpig utomhusmiljö leder ofta till en negativ spiral där nedskräpning och otrygghet ökar, vilket på sikt leder till att området blir mindre attraktivt ur alla hänseende. Under denna kurs får du kunskap om hur stads- och gaturenhållningens olika moment kan kvalitetssäkras och effektiviseras. Du får tips på nya tekniska lösningar, kunskap om kalkylering och prissättning och genomgång av aktuell lagstiftning kring gaturenhållning. Du får också insikt i aktuella metoder för kundtjänsthantering för att på bästa sätt kunna möta allmänhet och andra kunder. Varmt välkommen på kursen som ger dig verktyg för att skapa en säker och attraktiv utomhusmiljö året om! Grundläggande kalkylering och prissättning för ökad kostnadskontroll Aktuella trender i svensk stadsrenhållning Uppdatera dig på aktuell lagstiftning kring gaturenhållning! Effektiv stadsrenhållning i Tyskland - så når de tyska kommunerna högre kostnadseffektivitet än vad vi gör i Sverige! Vilka kvalitetsnivåer är rimliga på olika typer av barmarksytor och hur kvalitetssäkra renhållningsarbetet på bästa sätt? Hållbar och effektiv avfallshantering vid stads- och gaturenhållning Hur fatta beslut om rätt driftsform för verksamheten? Finansiering, ökad kostnadskontroll och högre kvalitet vid utförande! Professionell kundtjänsthantering kring stads- och gaturenhållning Renhållningsmanagement - behovsanpassning, styrinstrument, ruttoptimering, GPSinsatser Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som ansvarar för stads-och gaturenhållning på kommun, bostadsbolag, som entreprenör eller som utförare i annan verksamhet. Kursledare: Claes-Anders Malmberg och Peter Sandberg Tid och plats: 8-9 maj och 4-5 nov 2014, SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Offentlig upphandling av byggentreprenader Se sid 10. Systematiskt arbetsmiljöarbete inom teknisk förvaltning Konkreta åtgärder som förebygger olyckor och minskar ohälsotalen! De tekniska förvaltningarna har många speciella förutsättningar och förhöjda arbetsmiljörisker, inte minst till följd av den stora mängden arbete som kräver arbetsutrustningar av olika slag; motorverktyg, truckar, lastmaskiner, grävmaskiner, skyliftar, åkgräsklippare mm. Även många av arbetsuppgifterna medför förhöjda risker vid t ex kemikalieanvändning, ensamarbete, manuella lyft etc. Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att riskbedöma verksamheten och vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna. Arbetsgivaren har alltid det yttersta ansvaret men kan fördela ansvaret inom organisationen genom delegationer och man måste göra känt i hela organisationen vem som har vilket ansvar. Som chef måste du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller din arbetsplats! Kursen Systematiskt arbetsmiljöarbete inom teknisk förvaltning riktar sig till alla med arbetsmiljöansvar inom teknisk förvaltning och ger viktig kunskap kring arbetsmiljö i tekniska verksamheter. Kort presentation av arbetsmiljölagen och reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Hur gå tillväga för att göra korrekta riskbedömningar? Viktiga föreskrifter för: - Kemiska arbetsmiljörisker, truckkörning, användning av arbetsutrustning, användning av traktorer, buller, ensamarbete, minderårigas arbete Arbetsmiljöreglerna vid byggnads- och anläggningsarbete med tonvikt på; - Manuell hantering, schakta säkert, tillfälliga personlyft med kran eller truck, risk för fall och ras, Tidspress och stress, BAS-U an svarets innehåll och följdkonsekvenser Vilka risker finns på era egna arbetsplatser och hur värderar ni dessa? - Grupparbete; Finn Fem Risker. - Redovisning av avidentifierade resultat från motsvarande grupparbeten i andra säkerhetskurser. Under kursen får du flera viktiga men enkla och lätt tillämpbara lathundar och checklistor gällande riskbedömning och egenkontroll som gör att du omedelbart efter kursen kan tillämpa dina nyvunna kunskaper! Du får ett antal viktiga arbetsinstruktioner, mallar, checklistor och lathundar med dig hem efter kursen, du får: Maskin- och arbetsinstruktioner för: lastmaskin-truck-traktor, elbil, grävmaskin, åkbara gräsklippare, handdragna gräsklippare, torv- och kantskärare, trimmer-röjsåg, lövblås-handhållen och ryggburen, stenkap och vinkelslip, jordfräs, stubbfräs, snöslunga, motordriven häcksax, motorsåg, gasolbrännare, vibroplatta, slåtterbalk, kompostkvarn/ flistugg Särskilda arbetsinstruktioner för: arbete från mobila arbetsplattformar, arbete på stege eller arbetsbock, arbete på väg, grävarbete, minderårigas arbete, ensamarbete, arbete med kemisk ogräsbekämpning, köpta tjänster arbete som utförs av entreprenörer Lathundar och checklistor: - Mall för egenkontroll av maskiner och fordon - Mall för riskbedömning av teknisk arbetsutrustning Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar inom kommunal gatu-, park-, VA-verksamhet och fastighets/bostadsbolag Kursledare: Claes-Anders Malmberg och Bernt Rosengren Tid och plats: 6-7 mars eller 4-5 dec 2014, SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms

17 KURSER INOM samhällsbyggnad och teknisk förvaltning KURSER INOM samhällsbyggnad och teknisk förvaltning Exploateringsavtal Avtalsskrivning Regler för krav och specifikationer Rättsfall Ett tydligt och juridiskt korrekt utformat exploateringsavtal är avgörande för ett lyckat exploateringsprojekt. Felaktigt formulerade avtal kan ge allvarliga och långtgående ekonomiska konsekvenser och orsaka stor skada för alla berörda parter. Det är många detaljer i avtalet som måste bli rätt, bland annat genomförandefrågor, kostnadsfördelning och båda parters rättigheter och skyldigheter. Under denna kurs får du kunskap om hur du utformar tydliga juridiskt korrekta exploateringsavtal! Strandskydd Dispens, upphävande och tillsyn Sveriges stränder är en unik tillgång som skyddas genom strandskyddsreglerna. Du som arbetar med strandskyddsärenden har en viktig uppgift att säkra att stränder förblir tillgängliga för friluftsliv och att växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer skyddas. Det är ofta en utmaning att hinna arbeta strategiskt med tillsyn och samtidigt handlägga strandskyddsärenden på bästa sätt. Under denna kurs stärker du din kompetens inom strandskyddområdet så att du kan arbeta effektivt och rättsäkert när du bedriver tillsyn och handläggning av strandskyddsärenden. Du får konkreta och praktiska råd om hur du tillämpar miljöbalkens regler om strandskydd och anslutande författningar, exempelvis plan- och bygglagen. Vad kan med lagstöd regleras i exploateringsavtalet? Hur säkra att alla viktiga frågor som inte regleras i bygglovet regleras i exploateringsavtalet? Krav och specifikationer i exploateringsavtalet - vilka krav kan med lagstöd ställas på exploatören? Vilka åtgärder har en kommun laglig rätt att ålägga exploatören att genomföra vid exploatering Kopplingen exploateringsavtal - LOU Problem beträffande markförhållande hur hantera förorenad mark, dåliga geotekniska förhållanden m.m.? Vilka krav kan ställas på exploatören beträffande miljö- och energifrågor? Vilka möjligheter ger nya PBL att reglera frågor rörande miljö- och energi? Bevarande av kulturhistoriskt intressant bebyggelse och exploateringsavtal Åredomen- Var Åres markbytesaffär olagligt statsstöd? Domskälens betydelse för andra kommuner Utredningen om gatukostnader och exploateringsavtal - ny lag om exploateringsavtal? Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som är exploateringschef, exploateringsingenjör, handläggare exploatering, fastighetschef, planchef, planarkitekt, projektledare och arbetar på kommun, länsstyrelse, teknikkonsultföretag, bygg- och anläggningsföretag eller på annat sätt kommer i kontakt med exploateringsavtal. Kursledare: Annika Gustafsson och Marianne Carlbring Tid och plats: feb 2014, SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. För höstdatum se Pris: kr exkl. moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Efter genomgången kurs kommer du att ha: En metodik för hantering av strandskyddsärenden Goda kunskaper om dispensgrunder och aktuell praxis Verktyg för att bedriva effektiv tillsyn Strandskyddslagstiftningen - syften och bakgrund Dispensprövning metodik för handläggning av dipensärenden Förbudens omfattning vad är egentligen förbjudet och när ska dispens prövas? Särskilda skäl för dispens Hur ska dispens grunderna tolkas? Ta del av exempel och rättsfall Intresseavvägning hur ska du tänka och vilken betydelse har riksintressena vid avvägningen? Hur formulera ett rättsäkert dispensbeslut? Hur formulera tydliga och korrekta beslut för att undvika onödig överprövning? Hur hanteras strandskyddet i planprocessen? Tillsyn i strandskyddsärenden hur bedriva effektiv tillsyn? Yttranden till överprövande instanser Strandskyddets relation till annan lagstiftning Internationell utblick och framåtblick Målgrupp: Kursen vänder sig främst till dig som kommer i kontakt med strandskyddsärenden inom den kommunala förvaltningen, till exempel chefer, handläggare, inspektörer och förtroendevalda inom plan-, bygg- och miljöområdet. Kursens innehåll lämpar sig också för byggföretag och andra privata aktörer som kommer i kontakt med strandskyddsfrågor i sin verksamhet. Kursledare: Johan Larsson och Henrik Höglund Tid och plats: april eller nov 2014, SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe

18 KURSER INOM samhällsbyggnad och teknisk förvaltning Förorenade områden Riskbedömning, provtagning och masshantering Att hantera förorenade områden på ett korrekt sätt är både viktigt och komplext. Lagkraven är hårda och om tillsynsarbetet inte sker på ett riktigt vis riskerar kommunen rättsliga påföljder. För att kunna göra korrekta granskningar och bedömningar krävs det att du har uppdaterad teknisk och praktisk kunskap inom många olika områden. Denna kurs ger dig ett samlat paket av aktuell praktisk kunskap inom utredning av förorenade områden och hantering av massor så att ditt tillsynsarbete kan underlättas. Efter avslutad kurs har du fördjupad kunskap och hållbara argument, så att du kan ta ansvar för att tillsynsarbetet blir gjort korrekt och att föroreningarna tas om hand på ett hållbart sätt. Masshantering återanvändning av massor för ett mer hållbart angreppssätt i samband med förorenade områden Hur utreda förorenade områden och hantera förorenade massor? Förstå platsspecifika riktvärden och hur de används i praktiken Föroreningar i sediment när är det rimligt att sanera? Provtagning tekniker, strategier och provtagningsplaner Anpassade provtagningsstrategier för klorerade kolväten Kursledare: Övergripande kunskap om föroreningars egenskaper och dess påverkan - ställ rätt frågor i ditt tillsynsarbete Målgrupp: Miljö- och hälsoskyddsinspektörer, personer som arbetar med förorenade områden inom kommun och på länsstyrelse samt teknikkonsulter. Kursledare: Helena Fürst, Ann Helén Österås, Karin Tornberg, Magnus Dalenstam och John Sternbeck Tid och plats: januari, feburari, maj, augusti 2014, SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: 8900 kr exkl. moms Helena Fürst Helena Fürst ansvarar för en större konsultgrupp i Stockholm/Mälardalen som arbetar med förorenade områden. Helena har mer än 15 års erfarenhet av arbete i efterbehandlingsbranschen. Hon har arbetat som konsult med miljötekniska utredningar och saneringar samt som handläggare på Naturvårdsverket. Hon har varit projektledare för Naturvårdsverkets vägledande rapporter om att välja efterbehandlingsåtgärd, inklusive riskbedömning och revidering av de generella riktvärdena för förorenad mark. Helena anlitas ofta som skribent, föreläsare och moderator. Ann Helén Österås Ann Helén är disputerad biolog med ekotoxikologisk och botanisk inriktning. Hon har arbetat som miljökonsult sedan 2005 med specialisering inom fördjupade miljö- och hälsoriskbedömningar av förorenade områden samt miljögiftsövervakning. Ann Helén är väl förtrogen med Naturvårdsverkets modell för riskbedömning och beräkning av platsspecifika riktvärden. Karin Tornberg Karin är Fil. Dr. i mikrobiologisk ekologi och har varit miljökonsult sedan Karin har stor erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera miljötekniska markundersökningar. Hon har god kunskap om både konventionella provtagningsmetoder och undersökningstekniker som generellt inte har använts i Sverige tidigare. Karin arbetar aktivt för att implementera nya metoder för att undersöka och bedöma risker avseende områden som primärt är förorenade med klorerade lösningsmedel. KURSER INOM samhällsbyggnad och teknisk förvaltning Magnus Dalenstam Magnus har arbetat med förorenade områden sedan 2008, främst med miljötekniska markundersökningar samt miljökontroll och beställarstöd i samband med exploateringsprojekt. Som miljökontrollant har Magnus arbetat med saneringar av nedlagda bensinstationer och hantering av överskottsmassor i både små och mycket stora exploateringsprojekt. Magnus har även goda kunskaper om laboratorieanalyser av organiska ämnen. John Sternbeck John är Fil. Dr. i biogeokemi och har arbetat som konsult med föroreningar i ytvatten, sediment och mark i 17 år. Johns specialisering rör särskilt föroreningars uppträdande och spridning i vattenmiljöer och akvatiska ekosystem, samt ekotoxikologiska risker. Han har mycket goda kunskaper om kemikaliers användning och spridning från samhället, och de risker detta kan utgöra. De senaste åren har John varit ansvarig för frågor rörande vattenmiljö och sediment inom Projekt Slussen. Claes-Anders Malmberg Claes-Anders Malmberg är organisations- och grönytekonsult. Claes-Anders arbetar över hela landet med såväl organisations- och rådgivnings-frågor, arbetsvolymsmätningar, biträde vid upphandling av yttre fastighetsskötsel, kursledare i utbildningar inom kalkylering, anbudsgivning, säkert handhavande/ riskbedömning avseende maskiner och fordon, etc. Han har också skrivit ett flertal läroböcker, på så skilda teman som prissättning och anbudsgivning, yttre fastighetsskötsel, marknadsföring för grönyteproffs, gräsvård mm. Bland Claes-Anders uppdragsgivare finns såväl kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, Lantbrukarnas riksförbund, privata entreprenörer som högskolor och YH/KY-utbildningar. Bernt Rosengren Bernt Rosengren är f d arbetsmiljöinspektör. Bernt Rosengren, har tidigare, i mer än 13 års tid tjänstgjort som arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket i Stockholm, Borås och Göteborg. Dessförinnan var han bl.a. bilplåtslagare, verkstadschef vid en större personbilsverkstad och bilprovare vid Svensk Bilprovning. Bernt har under sina år vid Arbetsmiljöverket genomgått ett flertal särskilda utbildningar, bl.a. har han högsta kompetens inte bara på det tekniska området utan även inom det psykosociala arbetsmiljöområdet. Tillsammans med Claes-Anders har Bernt Rosengren genomfört mer än 200 säkerhetskurser mellan Peter Sandberg Peter Sandberg är plantskolist och landskapsingenjör. Peters företag Växtteknik i Gränna har ett vittomspännande arbets-område, från trädvårdsplaner till markbesiktningar. Peter är certifierad besiktningsman för utemiljön och bland hans uppdragsgivare finns allt från kommunala fastighetsbolag till Trafikverket. Annika Gustafsson Annika Gustafsson är advokat på Advokatfirman FYLGIA. Annika har tjänstgjort på kommun-förbundet i över 20 år och har sedan 1978 biträtt kommunerna med plan-, bygg och annan fastighetsrättslig lagstiftning liksom miljö- och skadeståndsrätt. Annika har bl.a. varit expert i 1995 års PBL-utredning. Marianne Carlbring Marianne Carlbring, civilingenjör lantmäteri. Marianne har erfarenhet från kommunal exploatering från flera kommuner och har verkat inom fastighetsrättslig och fastighetsekonomisk konsultverksamhet i drygt 20 år. Marianne har lång erfarenhet av att undervisa inom ekonomi och fastighetsrätt på högskolenivå och är mycket uppskattad som föreläsare. Britt Östlund Britt Östlund, doktor i Teknik och social förändring och docent i Rehabiliteringsteknik, Lunds Universitet. Britts forskning handlar om teknik och design för det moderna äldrelivet. Hon är ansvarig för Äldre och Designprogrammet vid Institutionen för designvetenskaper och medverkar i den internationella utvecklingen av innovationer som bidrar till att understödja attitydförändringar och medverkan i designprocesser. Hon har precis avslutat ett projekt där hon utvecklat ett regionalt samarbete om framtidens bostadsförsörjning tillsammans med kommuner i södra Sverige, äldre medborgare och regionala aktörer

19 KURSER INOM samhällsbyggnad och teknisk förvaltning Johan Larsson Johan arbetar som kommunjurist och har flera års erfarenhet av handläggning av strandskyddsärenden, plan- och byggfrågor, exploatering, fastighetsrättsliga frågor och kommunalrätt. Johan har en jur. kand. från Uppsala universitet med inriktning mot bland annat fastighetsrättsliga frågor. Henrik Höglund Henrik är högskoleingenjör och arbetar som bygglovsamordnare. Henrik har under drygt tio år arbetat med handläggning av strandskydds- och bygglovärenden i skärgårdskommuner. Han har även medverkat som föreläsare i Regeringskansliets utbildningsinsatser för den nya plan- och bygglagen inom kommittén Ny plan- och bygglag - på rätt sätt. Välkommen till SIPU:s EU-kurser! Elisabeth Dalholm Hornyánszky Elisabeth Dalholm Hornyánszky, Lunds universitet, doktor i Arkitektur och lektor vid Institutionen för designvetenskaper vid Lunds universitet. Elisabeth har länge forskat om bostadsplanering generellt men har under senare år fokuserat på boende för äldre och studenter. Hon deltar i Britt Östlunds samarbete med kommuner i södra Sverige, äldre medborgare och regionala aktörer kring framtidens bostadsförsörjning. Eva Adolfson Eva Adolfson, strategisk utvecklare, enheten för förebyggande arbete, Vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborgs stad. Eva har sedan många år arbetat med frågor inom det förebyggande arbetet avseende anhörigstöd, frivilligverksamhet och mötesplatser. Hon har under senare år arbetat med utveckling av koncept för trygghetsboende och med planering av bostäder i särskilda boenden. Leif Wikman Leif har som projektledare hållit i Luleå kommuns framtagande och genomförande av en modell för bostadsplanering för äldre. Planeringen av boende för äldre antogs av kommunfullmäktige i maj 2010, och genomförandeplanen kommer upp för beslut under våren Leif har också genomfört kommunala bostadsutredningar ibland annat Örnsköldsvik och Skellefteå och svarat för kommunens inventering av fastigheters tillgänglighet i Umeå. För regeringsuppdraget Teknik för äldre har han nyligen slutfört en utredning av möjligheter att införa bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. Tidigare arbetade Leif i många år som socialnämndsordförande och heltidspolitiker i Luleå. Ing-Marie Odegren Ing-Marie Odegren, VD, Alingsåshem. Ing-Marie har sedan många år genomfört ett långsiktigt strategiskt arbete med att tillgängligöra bostadsbeståndet i kommunen. Hon förenar affärsmässighet med uppdraget att vara samhällsbyggare. Alingsåshem leder just nu ett EU-projekt inom samhällsbyggnad, med stöd från Lunds Tekniska Högskola. Nu går vi in i det första året av EU:s nya programperiod, EU ställer alla fonder och program till förfogande för medlemsländerna. Medfinansiering från EU ger nya möjligheter för nationella, regionala och lokala organisationer att utvecklas mot sina mål. Från EU:s sida efterfrågar man nu mer strategiska projekt, och du har möjlighet att koppla den egna organisationens strategi för utveckling till EU:s mål och möjligheter till medfinansiering. Detta kommer även att bidra till mer hållbara och långsiktiga resultat i organisationerna. Tillsammans tar vi nya steg mot målen i Europa 2020, som skapar en smart och hållbar tillväxt för alla. Det är dags för Sveriges alla organisationer att arbeta mer strategiskt med EU-projekt. Men hur kommer man igång med ett sådant arbete? SIPUs kurser ger dig ökad kompetens om hela den nya programstrukturen och vilka nya möjligheter som öppnar sig, samt metoder och överväganden som ökar dina chanser för att organisationen uppnår en långsiktig utveckling av verksamheten med EU-projekt som verktyg. Våra kurser ger dig även ökad kunskap om hur du initierar, genomför och avslutar ett EU-projekt på ett framgångsrikt sätt. Vi erbjuder en kurs för varje del i projektets livscykel, för att du ska hitta en kurs som passar just dig. Du kan även gå flera av våra EU-kurser för att ytterligare bredda din kompetens. Jag vill gärna tipsa om vår kurs Konsten att förhandla i EU. Under två dagar får du praktisk träning i hur du når ut med ditt budskap, tar beslut och förhandlar i möten med europeisk dimension. Jag hoppas att du hittar en kurs som passar just dig! Varmt välkommen! Malin Ek Lara Kursansvarig SIPU 36 37

20 EU-kurser EU-kurser Möjligheter inom EU - för Näringsliv, Innovation, Miljö och Energi Snart är EU:s nya programperiod för i full effekt. Vilka möjligheter öppnas för EU-projekt inom områdena: Näringsliv Innovation Miljö Energi Under kursen går vi igenom hur det går att använda EU-program och projekt för att utveckla din verksamhet inom de aktuella tematiska områdena. Hur kan den egna organisationens strategi för utveckling kopplas till EU:s nya utbud av möjligheter under programperioden ? Vilka möjligheter har din organisation att ta del av den medfinansiering och de andra mervärden som EU-projekt innebär? Du får du en bra bild av hur EU:s nya programperiod ser ut och vilka nya möjligheter till EU-projekt som öppnar sig. Du kommer att få ta del av det aktuella läget för strukturfonderna och sektorsprogrammen. Utbildningen innehåller även en kort vägledning till hur man ska tänka när det gäller att passa ihop sin projektidé med programmen den kommande perioden. Efter kursen kommer du vara väl förberedd och ligga klar i startgroparna när EU fyller på alla fonder med nya pengar Du får även en dagsaktuell uppdatering från en initierad källa om de svenska strukturfonderna. Möjligheter inom EU för Utbildning, Kultur, Hälsa, Sysselsättning och Sociala frågor Snart är EU:s nya programperiod för i full effekt. Vilka möjligheter öppnas för EU-projekt inom områdena: Utbildning Kultur Hälsa Sysselsättning Sociala frågor Under kursen går vi igenom hur det går att använda EU-program och projekt för att utveckla din verksamhet inom de aktuella tematiska områdena. Hur kan den egna organisationens strategi för utveckling kopplas till EU:s nya utbud av möjligheter under programperioden ? Vilka möjligheter har din organisation att ta del av den medfinansiering och de andra mervärden som EU-projekt innebär? Du får du en bra bild av hur EU:s nya programperiod ser ut och vilka nya möjligheter till EU-projekt som öppnar sig. Du kommer att få ta del av det aktuella läget för strukturfonderna och sektorsprogrammen. Utbildningen innehåller även en kort vägledning till hur man ska tänka när det gäller att passa ihop sin projektidé med programmen den kommande perioden. Efter kursen kommer du vara väl förberedd och ligga klar i startgroparna när EU fyller på alla fonder med nya pengar Du får även en dagsaktuell uppdatering från en initierad källa om de svenska strukturfonderna. Aktuell uppdatering om utformningen av Sveriges strukturfonder Sektorprogrammen i den nya programperioden Hur utvecklar man en idé mot en ny programperiod? Från policy till projekt EU:s utveckling av nya program Från Lissabonstrategin till Europa 2020 Nuvarande mål och viktiga strategier Hur är förslaget till långtidsbudget strukturerat? Omvärldsbevakning hur hittar man mer information om det som nämnts på kursen? Målgrupp: EU-samordnare, internationella strateger och andra som vill veta mer om programskiftet, i syfte att skapa försprång i organisationen inför nya utvecklingsmöjligheter. Kursledare: Peter Jadesjö och Anita Tóth Tid och plats: 29 januari eller 22 maj 2014, i SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm Pris: kronor exklusive moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe, lunch samt kursmaterial Aktuell uppdatering om utformningen av Sveriges strukturfonder Sektorprogrammen i den nya programperioden Hur utvecklar man en idé mot en ny programperiod? Från policy till projekt EU:s utveckling av nya program Från Lissabonstrategin till Europa 2020 Nuvarande mål och viktiga strategier Hur är förslaget till långtidsbudget strukturerat? Omvärldsbevakning hur hittar man mer information om det som nämnts på kursen? Målgrupp: EU-samordnare, internationella strateger och andra som vill veta mer om programskiftet, i syfte att skapa försprång i organisationen inför nya utvecklingsmöjligheter. Kursledare: Peter Jadesjö och Anita Tóth Tid och plats: 30 januari eller 23 maj 2014, i SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm Pris: kronor exklusive moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe, lunch samt kursmaterial Anmäler du dig till båda kursdagarna Möjligheter inom EU får du kronor rabatt på ordinarie kurspris.** 38 39

SIPU:s kurser. våren 2015

SIPU:s kurser. våren 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser våren 2015 SIPU:s kurser inom: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2014 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2013 Produktion:H-tryck, Markaryd. Oktober 2013. Offentliga affärer och offentlig upphandling 2014 erbjuder

Läs mer

PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015

PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015 PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015 Kommun Landsting Region Kommunala bolag Ideell sektor Svenska kyrkan Kommunalförbund Utbildningsområden som vi erbjuder Contents Välkommen till Academys

Läs mer

Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U3 Utredning U2 Upphandling U5 Uppföljning U4 Upphandlingsrätt MB 1

Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U3 Utredning U2 Upphandling U5 Uppföljning U4 Upphandlingsrätt MB 1 Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U2 Upphandling U4 Upphandlingsrätt U3 Utredning U5 Uppföljning 1 2 »Upphandlingar ska ge bästa tänkbara välfärd för pengarna«gunilla

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015

PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015 PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015 Kommun Landsting Region Kommunala bolag Ideell sektor Svenska kyrkan Kommunalförbund Utbildningsområden som vi erbjuder Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Yttrande. Remissvar. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010. Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03

Yttrande. Remissvar. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010. Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03 Yttrande Sida: 1 av 12 Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande www.pwc.se/academy Utbildningar våren 2013 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2013 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor 2013 PwC i Sverige. Att mångfaldiga innehållet helt

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Fackförbundet ST. ST om. upphandling

Fackförbundet ST. ST om. upphandling Fackförbundet ST ST om offentlig upphandling ST 2013. Rapportförfattare: Veera Littmarck och Karin Morild, Fackförbundet ST. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Artikelnr 6027 ST om offentlig

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

Upphandling och uppföljning av HVB. för barn och unga

Upphandling och uppföljning av HVB. för barn och unga Upphandling och uppföljning av HVB för barn och unga Upphandling och uppföljning av HVB Upplysningar om innehållet: Sara Roxell, sara.roxell@skl.se eller Olle Olsson, olle.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se Kurskatalog NFI Utbildning Våren 2015 www.nfi.se Välkommen till en ny termin! Välkommen till kompetensutveckling med NFI! Vi har sedan 1985 förmedlat kompetens mellan de som har den och de som behöver

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

SABO sprider kunskap

SABO sprider kunskap SABOs kongress Vässa din bostadsengelska Att lyfta fram HR-arbetet Vinnande förhandlingsteknik LOU för bostadsföretag Professionell renovering Utemiljöträff Utbildning i grannmedling Bredbandsdagar Kommunikationsdagarna

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. dels Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och dess

UPPHANDLINGSPOLICY. dels Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och dess 1(20) Upphandlingsreglementet antagen av Kommunfullmäktige 1996-06-10. Reviderad 1998-01-15. Reviderad och omarbetat förslag: Antaget av KF 2003-09-29. Reviderad KF 2005-10-03 (punkt 7.9 Riktlinjer för

Läs mer

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster Våren 2014 Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster WORKSHOPS KRING PROBLEM OCH MÖJLIGHETER RIGMOR ÖBERG Offentlig upphandling Offentlig upphandling - en process för inköp av varor, tjänster med

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer