SIPU:S KURSER HÖSTEN 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIPU:S KURSER HÖSTEN 2016"

Transkript

1 Anmäl dig till flera kurser och få 10 % rabatt* SIPU:S KURSER HÖSTEN 2016 SIPU:s kurser inom: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Ledarskap EU-kompetens Socialt arbete Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning Övriga kurser Medlem i 1

2 INNEHÅLL: KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING Grundkurs i offentlig upphandling 5 Fördjupningskurs i offentlig upphandling 6 Avtalsförvaltning i praktiken 7 Direktupphandling 8 Effektiva utvärderingsmetoder vid upphandling av kompetens, kreativitet och kvalitet 9 Funktionsupphandling 10 Grundkurs i upphandling enligt LUF 11 Offentlig upphandling av IT 12 Offentlig upphandling av livsmedel 13 Praktisk avtalsrätt 14 Praktisk tillämpning av utvärderingsmodeller 15 Strategiskt inköp för upphandlande myndigheter 16 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Förvaltningsrätt för chefer 19 Integritetsskydd i offentlig förvaltning 20 Integritetsskydd i diarium och arkiv 21 Offentlighet och sekretess för jurister 22 Offentlighet och sekretess för registratorer 23 Fördjupningskurs offentlighet och sekretess för registratorer 24 Fördjupningsdag kring EU:s nya dataskyddsförordning 25 KURSER INOM LEDARSKAP Att leda utan att vara chef 28 Ny som chef 28 EU-KURSER Besöksresa till EU:s institutioner i Bryssel 30 Ekonomi i EU-projekt 31 Leda EU-projekt 32 Strategisk utveckling av EU-projekt 33 Söka EU-finansiering 34 Grundläggande EU-kunskap 35 Konsten att påverka i EU 35 2

3 KURSER INOM SOCIALT ARBETE Barn och unga i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa 37 Ensamkommande barn och unga 38 Familjehemsplaceringar 39 Förebyggande insatser och behandling av missbruk och beroende hos ungdomar och unga vuxna 40 Grundkurs i Signs of Safety 41 HVB-hem för ensamkommande barn och unga 42 Juridiken kring ensamkommande barn och unga 43 Biståndshandläggare inom äldreomsorgen 44 Risk- och skyddsbedömning av barn och unga som far illa 45 Säkerhet för personal och ungdomar på HVB-hem för ensamkommande barn och unga 46 Tredelat föräldraskap 47 KURSER INOM SAMHÄLLSBYGGNAD OCH TEKNISK FÖRVALTNING Bygglovsjuridik i praktiken 52 Cykling i trafikplanering 53 Detaljplanen som stöd för genomförande fastighetsbildning, huvudmannaskap och avtal 54 Säkra enskilda avlopp 55 Tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde 56 Förorenade områden 57 Fördjupningskurs Förorenade områden undersökning och riskbedömning 58 Förvaltning som utvecklar kvaliteten på förskole- och skolgårdar 59 Hantering av buller i plan- och byggprocessen 60 Hållbar stadsmiljö vid förtätning 61 Kommunens bostadsförsörjningsansvar för ekonomiskt resurssvaga grupper 62 Långsiktigt hållbar dagvattenhantering i detaljplanering 63 Planering och utformning av skolans och förskolans utemiljö 64 Strandskydd 65 Strategisk översiktsplanering i praktiken 66 Tillämpning av miljöbalken vid detaljplanering 67 Tydliga och rättssäkra detaljplaner 68 Exploateringsavtal tillåtna krav och tydliga avtalsvillkor 69 ÖVRIGA KURSER Individanpassad och formativ SFI-undervisning 76 3

4 Välkommen på kurs hos SIPU i höst! SIPU har ett omfattande kursutbud inom bland annat offentlig upphandling, offentlig förvaltning och juridik, samhällsbyggnad och teknisk förvaltning, EU-kompetens, ledarskap och socialt arbete. Innehållet i våra kurser är anpassat utifrån våra deltagares specifika behov och kurserna behandlar aktuella frågeställningar och utmaningar inom respektive område. Kurserna genomförs som öppna kurser, där du får möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet, eller som anpassade uppdragsutbildningar på plats hos dig som kund. Du bestämmer vad som passar bäst för just din organisation. Varmt välkommen på kurs i höst! Vänliga hälsningar, Josua Falck Utbildningschef SIPU 4

5 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING GRUNDKURS I OFFENTLIG UPPHANDLING Rollen som upphandlare är komplex och Lagen om offentlig upphandling upplevs ofta som krånglig och svårtolkad. För att genomföra lyckade upphandlingar är det avgörande att du har goda grundläggande kunskaper om lagens uppbyggnad och verktyg för hur du genomför en optimal upphandlingsprocess. Under denna tredagarskurs i offentlig upphandling får du både teoretisk och praktisk grundläggande kunskap som hjälper dig att bli en framgångsrik upphandlare! Upphandlingsprocessen från behov till avtalsuppföljning Lagen om offentlig upphandling - Hur är lagen uppbyggd? - Hur tolka lagen i praktiken? - Hur söker du svar i lagtexten? Upphandlingssekretess hur påverkar upphandlingssekretessen ditt arbete? Att infodra anbud vad ska du tänka på? Hur skriver du förfrågningsunderlag som uppmuntrar till konkurrens? Kravformulering och referenser för att få anbud som motsvarar beställarens behov - Metodik vid formulering av krav på leverantör och på varan/tjänsten - Lär dig skilja på kravformuleringens olika delar - Hur formulerar du rätt avtalsvillkor? - Vilka standardavtal kan du använda och hur? Upphandlingsetik vad innebär reglerna om jäv, mutor och bisyssla? Ramavtal genomgång av vad ett ramavtal är och när de är lämpliga att använda Presentation av olika ramavtalsmodeller med diskussion om för- och nackdelar Avrop genom förnyad konkurrensutsättning Avtalsvillkor genomgång av de viktigaste avtalsvillkoren så skapar du ett avtal som säkerställer en bra leverans Går det att ta miljöhänsyn vid upphandling? Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver grundläggande kunskap om offentlig upphandling Kursledare: Tobias Tegnér, Elisabeth Göransson och Magnus Nilsson Tid och plats: augusti, oktober eller november 2016, lokal centralt i Stockholm Pris: kronor exkl. moms Sagt om SIPU:s kurser och kursledare för kurser inom offentlig upphandling: Mycket roligare och intressantare än vad jag trodde det skulle vara. Väldigt duktig föreläsare, som la fram den juridiska biten på ett lättbegripligt sätt samt fick mig uppriktigt intresserad av offentlig upphandling... 5

6 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING FÖRDJUPNINGKURS I OFFENTLIG UPPHANDLING För att genomföra lyckade upphandlingar som resulterar i inköp av varor eller tjänster av högsta kvalitet till rätt pris, är det nödvändigt att behärska flera viktiga moment i upphandlingsprocessen. Under kursen Fördjupningskurs i offentlig upphandling, får du viktig kunskap som ökar din säkerhet i några av upphandlingsprocessens mest centrala och kritiska delar. Kursen vänder sig till alla som behöver fördjupa sin kunskap om upphandling och hur man möjliggör bra affärer. Kursen bygger på och fördjupar SIPU:s grundkurs, men du kan även gå denna kurs separat. Kursen vänder sig främst till personer med praktisk erfarenhet av offentlig upphandling. Dag 1 + dag 2 förmiddag: Aktuella domar från EU-domstolen och svenska domstolar Nya upphandlingsdirektivet förändringar och nya förutsättningar Tröskelvärden och beräkning av kontraktets värde Upphandlingsförfaranden (särskilt om undantagsförfaranden enligt 4 kap. LOU) - Förhandlat förfarande (med och utan annons) - Konkurrenspräglad dialog Kravställande i upphandlingen praktiska exempel Referenstagning i praktiken kopplat till krav och beviskatalogen Avtalsvillkor och relation med leverantörer. Dag 2 eftermiddag + dag 3: Strategiska utgångspunkter Konkurrensutsättning och verksamhetsövergång Koncession Krav utgångspunkt för anbudsutvärdering Anbudspris Konkreta utvärderingsmetoder och tillvägagångssätt för tydlig utvärdering av varor och tjänster: - Vilka kriterier kan användas? - Hur formulera de olika kriterierna? - Hur många utvärderingskriterier är lämpligt att ställa upp? - Hur vikta de olika kriterierna för att få ett relevant bedömningsunderlag? - Nyheter i och med nya direktivet Lägstaprisupphandlingar kontra kvalitetsfokus hur får vi bästa kvalitet till lägst pris? Under dagarna varvas föreläsningar med praktiska övningar och grupparbeten under kvalificerad ledning. Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver fördjupad kunskap om offentlig upphandling Kursledare: Elisabeth Göransson och Tobias Tegnér Tid och plats: 5-7 september eller 6-8 december 2016, lokal centralt i Stockholm Pris: kronor exkl. moms 6

7 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING AVTALSFÖRVALTNING I PRAKTIKEN FÖR AVTAL TECKNADE VID OFFENTLIG UPPHANDLING HÖGKVALITATIV LEVERANS OCH ÖKAD PRISKONTROLL Trots att de flesta är överens om att det är mycket viktigt att följa upp och ha god kontroll över ingångna avtal är det i praktiken ofta ett eftersatt område. Bristande struktur för avtalsförvaltning går i sin tur ut över uppföljningen och kan få allvarliga och långtgående konsekvenser. Dålig koll på avtalssituationen innebär ökade risker, både affärsrisker, risk för bristande leveranser och risk för lagbrott i form av otillåtna direktupphandlingar. Genom att arbeta strategiskt och målinriktat med avtalsförvaltning skapas goda förutsättningar både för bra leveranser under avtalstiden, pris- och kvalitetsmässigt, och för en lyckad upphandling när det är dags på nytt. På kursen får du god grundförståelse för avtalsförvaltningens innebörd och syfte. Du får en rad handfasta råd och konkreta arbetssätt och metoder för att få ut mesta möjliga effekt av avtalsförvaltningen på olika nivåer. Vad är avtalsförvaltning? Syftet med avtalsförvaltningen Organisation för avtalsförvaltning, vem ska ansvara för vad? När är det lämpligt att avtalsförvaltningen är centraliserad respektive decentraliserad och när är det bäst med en kombination? Avtalsuppföljning hur och vad? Olika nivåer av avtalsförvaltning Lämpliga sanktioner vid bristande leveranser Så förbereds avtalsförvaltningen redan under upphandlingen Avtalsförvaltningens roll inför nästa upphandling Hur kan jag se till att avtalsförvaltningen kommer till sin rätt? Målgrupp: Inköpschefer och upphandlingschefer som vill komma igång på allvar med avtalsförvaltningsarbetet och ge sin organisation eller sina medarbetare bra verktyg och strukturer för detta. Utpekade avtalsförvaltare både på inköpsavdelningar men även ute i verksamheten. Förvaltningschefer och linjechefer med avtalsansvar samt upphandlare och inköpare som har ett intresse av att utveckla sin kompetens inom området Kursledare: Johan Söderberg Tid och plats: 30 november 2016, lokal centralt i Stockholm Pris: kronor exkl. moms 7

8 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING DIREKTUPPHANDLING TILLÅTNA INKÖP OCH AFFÄRSMÄSSIGA AVTAL Alla inköp som görs i offentlig sektor styrs av Lagen om offentlig upphandling, LOU det gäller även de inköp som genomförs utanför upphandlingsavdelningen. Tjänstemän och chefer som genomför beställningar, attesterar fakturor, tar beslut gällande inköp och undertecknar avtal måste därför känna till grunderna i LOU och avtalsrätten för att undvika att göra otillåtna direktupphandlingar eller teckna olagliga avtal. Att vara en bra beställare är komplicerat och har blivit mer omfattande då alltmer varor och tjänster upphandlas inom myndigheterna. Idag är det inte ovanligt att det sker otillåtna direktupphandlingar ute i organisationerna eller att nya avtal upprättas rörande varor och tjänster som ska köpas från ett tidigare leveransavtal eller från ett ramavtal, på grund av okunskap hos beställaren. Konsekvenserna av att agera i strid med LOU och avtalsrätten kan leda till upphandlingsskadeavgift, ogiltigförklaring av avtal m.m. Dessa misstag leder även till att budgetar och tidplaner spräcks och att skattepengar används på ett olämpligt sätt. Under denna kurs ökar du din beställarkompetens så att du vet när och hur du måste upphandla, hur du gör rättssäkra direktupphandlingar samt hur du ställer rätt krav och formulerar avtalsvillkor, så att du säkerställer att din verksamhet gör goda affärer, tillåtna inköp och upprättar affärsmässiga avtal. Grundläggande kunskap om Lagen om offentlig upphandling, LOU Regler kring direktupphandling för enklare inköpsprocess och goda affärer Vad är tillåten respektive otillåten direktupphandling? Aktuella rättsfall LOU i relation till annan lagstiftning avtalslagen, köplagen, konsumenttjänstlagen och mutbrottslagstiftningen Kravställning vilka krav får du ställa i en direktupphandling? Affärsmässiga avtal vad ska avtalet reglera? Vad gör du vid fel eller kvalitetsproblem i leveranser? Mallar för avtalsvillkor Korruption hur undviker du risker i relationen mellan beställare och leverantörer? Målgrupp: Kursen riktar sig till chefer och tjänstemän i offentlig sektor som behöver öka sin kunskap om reglerna kring direktupphandling Kursledare: Anja Gustin Tid och plats: oktober 2016, lokal centralt i Stockholm Pris: kronor exkl. moms 8

9 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING EFFEKTIVA UTVÄRDERINGSMETODER VID UPPHANDLING AV KOMPETENS, KREATIVITET OCH KVALITET Vid upphandling av tjänster finns det ofta ett stort behov av att kunna beakta leverantörens kompetens och lämplighet eller andra kvalitativa aspekter i utvärderingen när upphandlingen ska avgöras. För upphandlande myndigheter är det ett särskilt utmanande område, då det gäller att hålla sig inom ramen för upphandlingslagstiftningen, samtidigt som det är önskvärt att utmana både regelverk och traditioner för att kunna premiera kvalitativa tjänsteleveranser. Om inte upphandlingen genomförs på ett bra sätt finns en stor risk att de bästa leverantörerna inte kan dra fördel av sina kunskaper och vinna upphandlingen. Det finns också en risk att leverantören lämnar oriktiga uppgifter i anbudet för att lura till sig avtalet. Denna utbildning riktar sig till personer som deltar i upphandling av tjänster där det finns särskilt stora behov av att fånga leverantörens kompetens och kreativitet. Ofta är detta fallet i olika typer av konsulttjänster. Det kan till exempel röra sig om upphandlingar av så kallade kreativa tjänster som marknads-, PR- och kommunikationstjänster. Men det kan också röra sig om andra typer av tjänster som till exempel utredare, analytiker eller konsulter som besitter olika typer av expertkompetens. Under kursen får deltagarna en djupare förståelse för de upphandlingsjuridiska och upphandlingstekniska förutsättningar som behöver hanteras samt metoder och tips för att kunna kravställa och utvärdera de kvalitativa aspekterna. Utbildningens fokus ligger på utvärdering men behandlar även andra delar av upphandlingsarbetet som är viktigt vid upphandling av denna typ av tjänster. Mindre delar av kursen är överlappande med innehållet i kurserna Fördjupningskurs i offentlig upphandling, Upphandling av konsulter och tjänster och Tydliga förfrågningsunderlag och effektiv kravställning. Kursen har dock fokus på upphandling av tjänster där det finns särskilt stora behov av att fånga leverantörens kompetens och kreativitet. Genomgång av utvärderingsmetoder som syftar till att hitta den bästa leverantören med avseende på kompetens och kreativitet t.ex. intervjuer och jury Anbudspresentationer Hur utforma kravspecifikationen och kraven på leverantören för att de tydligt ska hänga samman med utvärderingen? Hur kan priser utvärderas? Vilka personer och kompetenser ska vara med i upphandlingen och vid utvärderingen? Så kan enskilda personers, t.ex. konsulters, kunskap för uppdraget utvärderas Utvärderingsmodeller Hur säkerställa att leverantören levererar den kvalitet som utlovats? Målgrupp: Upphandlare, upphandlingschef, beställare, kravställare, kommunikations- och informationsansvariga och andra som vill kunna utvärdera kvalitetsaspekter på ett effektivt och ändamålsenlig sätt. Kursen riktar sig till såväl upphandlare som har viss erfarenhet av att göra upphandlingar som personer som medverkar som beslutsfattare, beställare eller kravställare i denna typ av upphandlingar Kursledare: Johan Söderberg Tid och plats: november 2016, lokal centralt i Stockholm Pris: kronor exkl. moms 9

10 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING FUNKTIONSUPPHANDLING Funktionsupphandling är ett effektivt verktyg för att öka graden av innovationer, nytänkande och utveckling i samhället. Genom att fokusera på funktionskrav istället för detaljkrav kan både effektiviteten och kvaliteten höjas och leverantörens kunskap blir bättre tillvarataget än vid traditionell upphandling. Trots det förekommer funktionsupphandlingar sällan. I funktionsupphandling specificeras inte detaljerade krav på produkter, varor eller tjänster som i en traditionell upphandling. Genom att genomföra funktionsupphandling kravställer du effekt eller behov snarare än lösningar, och fokus hamnar på vad som ska uppnås snarare än på vilket sätt det ska uppnås på. Det finns mycket att vinna om du lär dig att genomföra funktionsupphandlingar. När du ställer funktionskrav snarare än detaljkrav ökar du chansen att upphandla det som myndigheten eftersträvar och du minskar risken att begränsa konkurrensen. Under denna kurs får du kunskap om och verktyg till hur du kan ta steget till att börja genomföra funktionsupphandlingar, från början till slut. Förutom kunskap om upphandlingsprocessens olika delar så kräver funktionsupphandling ett annat förhållningssätt än vid traditionella upphandlingar. Därför får du konkreta råd till hur du ska förhålla dig till funktionsupphandlingens alla steg. Under kursdagen varvas föreläsningar med grupparbeten och praktiska övningar. Så kan innovationer, nytänkande och utveckling främjas genom att ställa funktionskrav istället för detaljkrav Hur kan du på bästa sätt förbereda dig när du ska genomföra en funktionsupphandling? Hur formulera ett tydligt förfrågningsunderlag utifrån funktion? Korrekt och rättsäker utvärdering av anbud när man ställer funktionskrav istället för detaljkrav Vad är viktigt att tänka på vid utformandet av avtal i en funktionsupphandling? Uppföljning av funktionskrav kan skilja sig från traditionell upphandling Hur arbeta med avtalsuppföljning vid funktionsupphandling? Målgrupp: Upphandlare, inköpare, upphandlingschefer och kravställare inom stat, kommun och landsting. Även andra som är intresserade av funktionsupphandling är välkomna att delta på kursen Kursledare: Ellen Hausel Heldah Tid och plats: 29 november 2016, lokal centralt i Stockholm Pris: kronor exkl. moms 10

11 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING GRUNDKURS I UPPHANDLING ENLIGT LUF Denna tvådagarskurs syftar till att ge dig förutsättningar för att kunna genomföra lyckade upphandlingar inom försörjningssektorn. Under kursen får du viktig kunskap och praktiska verktyg för att förbättra upphandlingsprocessen och skapa goda affärer. Under kvalificerad ledning varvas dagarna med föreläsningar, praktiska övningar och grupparbeten. Introduktion till Lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) Val av rätt upphandlingslagstiftning Hur beräkna kontraktets värde? Ramavtal inom LUF tillämpning, avrop och förhållningssätt Vad utmärker LUF och hur kan du på bästa sätt behärska och nyttja lagstiftningen? Upphandlingsprocessen från behov till avtalsuppföljning. Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som upphandlar inom försörjningssektorerna Kursledare: Amar Al-Djaber Tid och plats: september 2016, lokal centralt i Stockholm Pris: kronor exkl. moms 11

12 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING OFFENTLIG UPPHANDLING AV IT Att upphandla IT både i form av varor och tjänster är ofta komplext och ställer höga krav på såväl upphandlare som beställare. För att kunna hantera utmaningarna med att upphandla IT varor eller tjänster, krävs god förståelse för hela upphandlingsprocessen. Under denna kurs får du som deltagare djupare kunskap om hur du genomför en noggrann behovs- och marknadsanalys för att identifiera verksamhetens behov inför IT-upphandlingar. Du lär dig även formulera tydliga förfrågningsunderlag för att upphandla varor och tjänster som verkligen motsvarar beställaren och användarens behov. Du lär dig även vad som kännetecknar ett väl utformat avtal vid den här typen av upphandlingar. Du får dessutom ta råd om hur du arbetar med avtalsuppföljning i praktiken för att säkra att leveransen verkligen motsvarar det som avtalats. Hur göra en ändamålsenlig behovs- och marknadsanalys för att identifiera verksamhetens behov och säkra att myndigheten upphandlar det som beställaren faktiskt efterfrågar Hur formulera förfrågningsunderlag för att upphandla varor och tjänster som verkligen motsvarar beställaren och användarens behov? Vad kännetecknar en tydligt formulerad kravspecifikation? Hur formulera relevanta tilldelningskriterier? Hur formulera krav om säkerhet och sekretess vid outsourcing av IT tjänster? Hur utforma en tydlig utvärderingsmodell som syftar till att hitta den bästa leverantören utifrån verksamhetens behov Hur formulera avtal för att säkerställa att den upphandlande myndigheten har kontroll över långsiktiga kostnader? Hur undvika inlåsningseffekter där myndigheten riskerar att bli långvarigt beroende av ett företag, IT-system eller isolerad kompetens? Skapa rutiner för systematisk uppföljning för att säkerställa kvaliteten vid leverans Hur skapa tydliga rutiner för att säkerställa att leverans sker enligt avtal? Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som exempelvis arbetar som upphandlare, upphandlingschef eller IT-chef på kommun, landsting och statliga myndigheter och verk. Kursen riktar sig även till dig som leverantör av IT-tjänster- och varor som vill öka sin kunskap om beställarperspektivet vid upphandling av IT Kursledare: Amar Al-Djaber Tid och plats: november 2016, vi direktsänder dessa kursdagar. Du kan välja om du vill delta på plats i Stockholm eller följa kursen via webben Pris: kronor exkl. moms (webbsändning koronor exkl. moms) Sagt om SIPU:s kurser och kursledare för kurser inom offentlig upphandling: Han var oerhört intressant att lyssna på. Det märktes att han brinner för ämnet. Väldigt bra kurs där kursledarna lyckades göra ämnet roligt och intressant! Mycket strukturerad och tydlig. Håller sig till sitt program och kommer lätt tillbaka efter att ha svarat på frågor eller tagit sig tid på att förklara djupare. Missade inte att återkomma till frågor som ställts i förväg. 12

13 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING OFFENTLIG UPPHANDLING AV LIVSMEDEL Offentlig upphandling av livsmedel är komplicerat, inte enbart för upphandlare och kostchefer utan även för leverantörer. Upphandlingsreglerna är krångliga och det finns en uppsjö av varor som är svåra att utvärdera och följa upp. Det ställs dessutom allt högre krav på att den offentliga måltiden ska vara närodlad, ekologisk och präglad av god djurhållning vilket försvårar upphandlingen ytterligare. Ett fåtal stora grossister dominerar den svenska marknaden, och det är mycket svårt för små och medelstora livsmedelsföretag att vinna livsmedelsupphandlingar. För dig som arbetar med livsmedelsupphandlingar är det ofta svårt att avgöra vilka krav som är lämpliga att ställa, främst gällande djurskydd och miljö. Det är också utmanande att identifiera de mest lämpliga utvärderingskriterierna för att säkra en god affär där det som efterfrågas verkligen kommer levereras. Efter genomförd upphandling är det dessutom viktigt att det finns tydliga rutiner för avtalsuppföljning hur säkra att det som avtalas verkligen levereras? Utöver utmaningarna i själva livsmedelsupphandlingen brukar dessutom begränsade leverans- och distributionsmöjligheter sätta käppar i hjulen för små och medelstora livsmedelsföretag att leverera. Under denna tvådagarskurs får du djupare kunskap om hur du kan ställa relevanta krav och utvärderingskriterier i livsmedelsupphandlingar. Kursen ger dig även juridiska och praktiska verktyg gällande avtalsuppföljning. Utöver detta får du kunskap och inspiration om hur du kan arbeta strategiskt för att skapa distributions- och leveransmöjligheter som öppnar upp för mindre leverantörer. Genom teori, praktiska exempel och diskussioner ger kursledarna dig verktyg och råd om hur du kan genomföra goda livsmedelsupphandlingar och öppna upp för mindre leverantörer. Hur ställa rätt krav vid livsmedelsupphandling och samtidigt hålla sig inom lagrummet? Djurskydds- och miljökrav vid upphandling av livsmedel Hur möjliggöra för små och medelstora livsmedelsföretag att lämna anbud och även vinna livsmedelsupphandlingar? Livsmedelsupphandlingar involverar många varor som ofta är svåra att utvärdera vad tänka på vid val av utvärderingskriterier? Hur skapa innovativa distributions- och leveranslösningar för att möjliggöra mottagande av varor från små och medelstora livsmedelsföretag? Effektiv avtalsuppföljning i praktiken. Målgrupp: Upphandlingschefer, upphandlare av livsmedel samt kostchefer Kursledare: Catharina Piper, David Braic och Linda Bjarle Tid och plats: september 2016, lokal centralt i Stockholm Pris: kronor exkl. moms 13

14 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING PRAKTISK AVTALSRÄTT FÖR UPPHANDLARE INOM KOMMUN, LANDSTING OCH STAT Ett tydligt avtal är avgörande för en lyckad uppgörelse. Avtalet ska reglera en rad viktiga detaljer och vara både juridiskt och affärsmässigt riktigt. Under denna kurs lär du dig skriva tydliga och korrekta avtal. Du får fördjupad kunskap om de lagar och regler som styr avtalsförhållandena för att bättre kunna bedöma konsekvenserna av olika affärsuppgörelser och därmed skriva bättre avtal! Lagen om offentlig upphandling genomgång av relevanta delar, upphandlingskontrakt, tjänstekontrakt, varukontrakt, ramavtal m.m. vad betyder alla begrepp? Avtalslagen avtalsingående och ogiltighetsgrunder för avtal, regler om fullmakt Köplagen när blir köparen ägare, leveransförseningar, fel i varan, reklamation, hävning Förvaltningslagen Offentlighetsprincipen vad är offentligt och vad är hemligt? Avtalsformulering hur formulera avtal som: - är korrekt uppställda - reglerar alla viktiga moment men inte innehåller onödig text - är tydliga och lättolkade - är lätta att tillämpa Kritiska avsnitt i avtalet: - viktiga villkor att ha i avtalet, hur ska de formuleras? Standardavtal vad innebär standardavtal, hur ska de användas? Tjänsteavtal hur formulera tydliga tjänsteavtal som säkrar att beställarens alla krav tillgodoses? Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver kunskap om avtalsrätt Kursledare: Tobias Tegnér och Hans Jelf Tid och plats: november 2016, lokal centralt i Stockholm Pris: kronor exkl. moms 14

15 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING PRAKTISK TILLÄMPNING AV UTVÄRDERINGSMODELLER Att skapa en utvärderingsmodell som på ett ändamålsenligt sätt kombinerar kvalitet i form av en rad olika tilldelningskriterier och pris, är ett av den offentliga upphandlingens mest utmanande arbetsmoment. Samtidigt är det ett av upphandlingens viktigaste områden. Välformulerade tilldelningskriterier, betygsskalor och en pedagogisk utvärderingsmodell kan göra underverk för att säkerställa affärsmässiga anbud och rätt vinnare. Dessvärre kör många upphandlande myndigheter och upphandlare fast i en viss modell, antingen på grund av gammal hävd eller för att det helt enkelt inte finns tid att i det enskilda upphandlingsprojektet fördjupa sig på det sätt som krävs för att tänka om och tänka nytt. Denna kurs fokuserar på den praktiska tillämpningen av olika matematiska utvärderingsmodeller. Du får fördjupad förståelse för utvärderingsmodeller i allmänhet och god kännedom om för- och nackdelar med ett antal vanligt förekommande modeller. Utbildningen varvar föreläsning och teoretisk genomgång med ett flertal gedigna övningar. På detta sätt får du verkligen tillfälle att bli bekant med de modeller som gås igenom, samtidigt som det ger upphov till diskussioner och erfarenhetsutbyten. Du får också handfasta råd och metoder för att anpassa dina egna tilldelningskriterier, betygsskalor och utvärderingsmodeller för att sätta fokus på rätt aspekter i de upphandlingar du genomför. Tilldelningskriterier, utformning och betygsskalor Olika utvärderingsmodeller Pris som tilldelningskriterium Nya upphandlingsreglerna. Kursledare: Magnus Nilsson Tid och plats: 7-8 november 2016, lokal centralt i Stockholm Pris: kronor exkl. moms Målgrupp: Upphandlare/inköpare och kravställare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver fördjupad kunskap om utvärderingsmodeller. Kursen riktar sig främst till dig som har viss erfarenhet av att göra eller medverka vid upphandlingar 15

16 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING STRATEGISKT INKÖP FÖR UPPHANDLANDE MYNDIGHETER Inom både privata och offentliga organisationer ökar kraven på att inköps- och upphandlingsarbetet ska bidra med ett tydligt mervärde till övriga organisationen och utgöra verktyg för att nå organisationens övergripande mål. Genom att arbeta strategiskt med fokus på kvalitet och totalkostnad i hela organisationen, kan gynnsamma effekter uppnås. Framförhållning och resurssättning förbättras avsevärt och samordningen mellan organisationens övergripande mål och incitamenten i enskilda upphandlingsprojekt ökar markant. Utan tydlig inköpsstrategi blir kravställningen ofta baserad på vad som finns idag och inte vad som krävs för att nå målen om ett, tre eller fem år. Vinsterna med upphandling begränsas till prisdimensionen och man missar ofta totalkostnadsperspektivet. Kursen syftar till att klargöra begreppet strategiskt inköp och fylla det med praktiskt tillämpbart innehåll. Du får lära dig hur en upphandlande myndighet kan ta steget från ett traditionellt, ofta reaktivt, arbetssätt till ett arbetssätt som gör skäl för namnet strategiskt. Du får även tips på hur du skapar ett ökat engagemang hos ledningen och övriga organisationen för inköpsarbetet. Vad kännetecknar äkta strategiskt inköpsarbete? Olika organisatoriska förutsättningar för inköpsarbetet Ledningens ansvar och involvering i det strategiska inköpsarbetet så utövas ett gott inköpsledarskap i organisationen Rätt bemanning för olika utmaningar olika roller på inköpsavdelningen: t.ex. inköpschef, upphandlare, projektledare, kravställare, avtalsförvaltare, inköpscontroller Så skapas förståelse och delaktighet i den övriga organisationen för inköps- och upphandlingsarbetet Så styrs inköpsverksamheten på bästa sätt Metoder att mäta inköpsverksamheten och visa den övriga organisationen vilken nytta inköpsavdelningen levererar Verktyg för att skapa framförhållning och möjliggöra planering t.ex. upphandlingsplan Så utformas upphandlingsprocessen för att ge bästa stöd till upphandlingsarbetet Viktiga delar av upphandlingsprocessen att optimera: beslutsvägar, metodstöd för beställaren, kommunikation och projektledning Rollfördelning, vem gör vad upphandlare, beställare, chefer, jurister Strategier för olika tjänste- och varugrupper (t.ex. tjänste- och varugruppsteam och referensgrupper) Nästa steg : Purchasing Category Management. Målgrupp: Kursen vänder sig till inköpschefer, upphandlingschefer och upphandlare med större ansvarsområden som spänner över olika delar av organisationen och till dig som mer allmänt är intresserad av hur inköpsenhetens roll och position kan flyttas fram inom en organisation Kursledare: Magnus Nilsson och Johan Söderberg Tid och plats: november 2016, lokal centralt i Stockholm Pris: kronor exkl. moms 16

17 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING KURSLEDARE Amar Al-Djaber är upphandlingskonsult och arbetar med genomfördande av upphandlingar, utredningar och utbildningar. Amar har tidigare arbetat på Upphandlingsstödet på Kammarkollegiet. Amar har en jur. kand. från Lunds universitet med inriktning mot offentlig upphandling och offentlig rätt. Linda Bjarle har arbetat med livsmedelsfrågor inom offentlig upphandling i över 12 år och har genomfört ett flertal stora livsmedelsupphandlingar. Hon är utbildad kostekonom vid Göteborgs universitet och har under många år arbetat hos en av Sverige största livsmedels-grossister, som bland annat anbudskoordinator och anbudsanalytiker. Sedan 2012 arbetar Linda som livsmedelscontroller på Helsingborgs stad där hon genomför, implementerar samt följer upp stadsövergripande livsmedelsupphandlingar. David Braic är upphandlingschef på Växjö kommun. Han är aktiv kommunikatör som lyft upphandling till ett strategiskt plan samt varit drivande vid införande av stora projekt såsom e-handel och samordnad varudistribution. David har vunnit en rad utmärkelser. Han blev bland annat utsedd till årets upphandlingschef år 2011 av Upphandling 24. Han blev även utsedd till årets inköpare av Sveriges offentliga inköpare (SOI) år Utöver detta är David medförfattare till boken Strategisk offentlig upphandling. Anja Gustin arbetar som chef för Inköps- och upphandlingsenheten på en större statlig myndighet. Anja har stor erfarenhet av att utforma förfrågningsunderlag för olika typer av upphandlingar, skriva och tolka avtal, delta i avtalsförhandlingar och ge intern juridisk rådgivning i avtals- och upphandlingsfrågor. Utöver detta har hon erfarenhet av domstolsarbete med bland annat överprövningar av upphandlingar. Anja är en mycket uppskattad föreläsare inom områdena offentlig upphandling, avtalsrätt och rättssäkerhet. Elisabeth Göransson är upphandlingsrådgivare med lång och bred erfarenhet av kvalificerat upphandlingsarbete. Elisabeth har högskoleutbildning i offentlig upphandling och pedagogik. Elisabeth arbetar idag som gruppchef, utbildare och senior upphandlingskonsult. Hon genomför offentliga upphandlingar och avrop inom främst tjänsteområdet och kvalitetssäkrar kollegornas upphandlingar inom olika varu- och tjänsteupphandlingar. Elisabeth har erfarenhet av upphandling från både offentlig och privat sektor. Ellen Hausel Heldah arbetar som projektledare inom ett upphandlingsprojekt som Svenskt Näringsliv driver tillsammans med medlemsföretagen. Syftet är att visa på de positiva effekter som en bra genomförd upphandling kan generera. Ellen har tidigare varit särskild utredare och avdelningschef på Konkurrensverket. Hon har även varit utredningssekreterare för innovationsutredningen och LOV-utredningen, samt kansliråd på regeringskansliet och förbundsjurist på SKL. 17

18 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING KURSLEDARE Hans Jelf är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning genom arbete på myndigheter, departement och offentliga utredningar. Hans har specialiserat sig på förvaltningsfrågor och arbetar som konsult och utbildare inom detta område. Magnus Nilsson är upphandlingskonsult och har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med offentlig upphandling. Han arbetar med att hjälpa offentliga myndigheter i sin inköpsverksamhet både genom utformande av långsiktiga strategier men även som stöd vid genomförande av upphandlingar och avrop genom förnyad konkurrensutsättning. Magnus har tidigare bland annat arbetat den dåvarande tillsynsmyndigheten Nämnden för offentlig upphandling, NOU, (nuvarande Konkurrensverket) med tillsyn, information och regeringsstöd. Han har deltagit i flera svenska och internationella arbetsgrupper om offentlig upphandling. Catharina Piper är advokat och har särskild erfarenhet inom områdena för offentlig upphandling, EU-rätt, utbildningssektorn samt tvistlösning men även inom allmän affärsjuridik. Hon har författat ett flertal artiklar rörande offentlig upphandling, är medförfattare till Lagkommentaren och föreläser i ämnet, särskilt om miljö och social hänsyn, på Stockholms och Lunds universitet och för olika utbildningsinstitut. Catharina har även hanterat tvister avseende upphandling av livsmedel. Catharina har tidigare arbetat på Nämnden för Offentlig upphandling (NOU), varit referens/expert i Upphandlingsutredningen 2010 och blivit rankad av Who s Who Legal och Legal 500 som en av de främsta inom upphandlingsområdet. Catharina har också stor erfarenhet inom sjukvård och omsorgssektorn efter att varit chefsjurist på Nordens största privata vårdkoncern. Johan Söderberg är upphandlingskonsult med stor erfarenhet av omställningsprojekt och förändringsledning inom inköps- och upphandlingsområdet. Johan har sin bakgrund inom privat upphandlingsarbete, som upphandlingskonsult inom Stenbeckssfären, men har på senare år arbetat både operativt och strategiskt med offentlig upphandling och inköp. Med en affärsjuridisk magisterexamen i grunden har han en djup teoretisk förståelse för både upphandlingsrätt och avtalsrätt. Tobias Tegnér är senior upphandlingskonsult/jurist och har många års erfarenhet av arbete inom offentlig upphandling. Tobias har en jur. kand. från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig upphandling och fastighetsrätt. I sin roll som upphandlingskonsult och jurist arbetar Tobias bl.a. med att leda och genomföra upphandlingar inom ett flertal områden, tillhandahålla juridisk rådgivning till offentliga organisationer; exempelvis i samband med upphandlingsrättsliga processer, och att utbilda inom upphandlingsområdet. Utöver detta arbetar Tobias med att leda utredningsuppdrag kopplade till upphandlingsområdet, bl.a. avseende innovation, strategiskt upphandlingsarbete och organisatoriska frågor. 18

19 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK FÖRVALTNINGSRÄTT FÖR CHEFER FÖR RÄTTSSÄKER MYNDIGHETSUTÖVNING Under denna tvådagarskurs går vi igenom de regler som chefer behöver kunna för att arbeta i den offentliga sektorn. Kursen vänder sig till dig som behöver kunskap om vad som gäller eller för dig som vill förbättra dina kunskaper. Syftet är att du som chef ska få förståelse för det regelverk som styr den offentliga sektorn. Efter kursen har du fördjupad kunskap om relevant lagstiftning så att du som chef ser till att verksamhetens myndighetsutövning sker på ett rättssäkert sätt. Du känner dig även säkrare i din roll som chef i offentlig förvaltning. Hur den politiska förvaltningen fungerar arbetsfördelningen mellan riksdag, regering och myndigheter Förvaltningens rättsliga grunder vilka krav ställs på myndigheternas chefer och tjänstemän? Lagstiftningsprocessen hur kommer en lag till? Regeringsformens krav på myndigheternas ärendehantering, såsom saklighet och opartiskhet Styrelsens och ledningens roll i arbetsordning, delegationsordning, ställföreträdare m.m. Förvaltningslagen och ärendegången, samt ansvarsfördelning i ärendehandläggningen Kontrollmakten JO, JK, Riksrevisionen och tillsynsmyndigheter Offentlighetsprincipen och sekretessbestämmelser Hur hantera jävsituationer och undvika givande och tagande av muta? Tjänstefel och bisysslor. Målgrupp: Chefer på olika nivåer i organisationen som behöver ökad kunskap i förvaltningsrätt Kursledare: Anette Schierbeck Tid och plats: september 2016, lokal centralt i Stockholm Pris: kronor exkl. moms 19

20 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK INTEGRITETSSKYDD I OFFENTLIG FÖRVALTNING FÖR JURISTER, PERSONUPPGIFTSOMBUD OCH ARKIVARIER Skyddet av den personliga integriteten i den offentliga förvaltningen utmanas genom den snabba utvecklingen av det digitala informationssamhället. Du som arbetar som arkivarie, jurist eller personuppgiftsombud vet att frågorna och funderingarna kring integritetsskydd och mer specifikt personuppgiftslagen, PUL, har ökat kraftigt under den senaste tiden. En av de vanligaste utmaningarna är att tolka PUL i förhållande till annan lagstiftning som styr offentlig förvaltning, t.ex. offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Det kommer dessutom en helt ny reglering i form av en allmän uppgiftsskyddsförordning, som en följd av EU:s dataskyddsreform. Den så kallade dataskyddsförordningen kommer att ersätta personuppgiftslagen, och börjar gälla tillsammans med nationell kompletteringslagstiftning under Denna nya reglering syftar till att stärka integritetsskyddet vilket för med sig många och komplexa bestämmelser om bland annat informationsskyldighet och krav på att alla myndigheter måste utse ett personuppgiftsombud. Denna kurs erbjuder en fördjupning och diskussion kring en ofta svårtolkad lagstiftning. Fokus ligger på hur du bedömer och drar gränser i situationer där du behöver balansera PUL-frågor med övrig offentligrättslig lagstiftning. Vi lyfter fram aktuella rättsfall och beslut från Datainspektionen för att bättre förstå hur du kan resonera kring din egen bedömning i praktiken. Rättsutvecklingen utvecklingen inom EU och aktuellt utredningsarbete i Sverige EU:s dataskyddsreform vilka förberedelser kan organisationen göra redan nu? Genomgång av personuppgiftslagen, PUL PUL och offentlighetsprincipen PUL och arkivlagstiftning PUL i sociala medier och molntjänster Integritetsskydd i arbetslivet Hur får vi ut förståelse för integritetsskydd i organisationen? Målgrupp: Du som arbetar som arkivarie, jurist eller personuppgiftsombud i offentlig förvaltning Kursledare: Cecilia Magnusson Sjöberg Tid och plats:19-20 oktober 2016, lokal centralt i Stockholm Pris: kronor exkl. moms 20

21 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK INTEGRITETSSKYDD I DIARIUM OCH ARKIV FÖR REGISTRATORER, ADMINISTRATÖRER OCH HANDLÄGGARE Du som arbetar med att hantera, registrera eller publicera personuppgifter behöver ha kunskap om hur integritetsskyddslagstiftningen påverkar dokumenthanteringen och arbetet i vår öppna offentliga förvaltning. Integritetsskyddslagstiftningen samspelar med annan lagstiftning som styr den offentliga förvaltningen, och det kan i praktiken vara svårt att göra intresseavvägningar enligt personuppgiftslagen, PUL, samtidigt som offentlighets- och sekretesslagen måste följas vid registrering och utlämnande av handlingar som innehåller personuppgifter. Idag är personuppgiftslagen central, men PUL kommer att ersättas av ett helt nytt regelverk Det är EU:s allmänna uppgiftsskyddsförordning, den så kallade dataskyddsförordningen, som kommer att bli direkt gällande i Sverige. Denna kurs erbjuder en grundläggande genomgång av PUL, och ger dig som hanterar och registrerar handlingar som innehåller personuppgifter en ökad förståelse för hur lagstiftningen tillämpas i praktiken. Den nya dataskyddsförordningen kommer att uppmärksammas särskilt. Vi diskuterar och övar praktiskt på bedömning vid till exempel utlämnande av handling. Aktuellt hur ser arbetet med EU:s nya dataskyddsförordning ut? Genomgång av grunderna i personuppgiftslagen, PUL PUL och offentlighetsprincipen PUL vid diarieföring och arkivering Publicering på internet, i sociala medier och molntjänster Integritetsskydd i arbetslivet. Målgrupp: Du som hanterar, registrerar eller publicerar personuppgifter, t.ex. som registrator, administratör, informatör, nämndsekreterare och handläggare Kursledare: Cecilia Magnusson Sjöberg Tid och plats: 5-6 oktober 2016, lokal centralt i Stockholm Pris: kronor exkl. moms 21

22 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS FÖR JURISTER OCH KVALIFICERADE HANDLÄGGARE Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i svensk offentlig rätt. Under denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i reglerna kring denna princip och uppdatera dig på de aktuella förändringarna som skett i offentlighets- och sekretesslagen. Kursen inleds med en repetition av de grundläggande bestämmelserna och metodiken som ligger till grund för sekretessprövningen. Den senare delen av kursen ägnas åt formulering av myndighetsbeslut och uppställande av förbehåll. Kursen välkomnar alla som ska arbeta med att fatta myndighetsbeslut i sekretessärenden och de som på ett eller annat sätt arbetar med dessa frågor på ett strategiskt plan, t.ex. verksarkivarier och förvaltningschefer. Efter kursen har du fått en god uppdatering inom området samt en fördjupad kunskap om aktuella rättsfall och praxis inom offentlighet och sekretesslagstiftning. Du får också god ledning i hur du ska göra sekretessbedömningar och vilken tid du har på dig. Offentlighetsprincipen vilka handlingar och uppgifter omfattas? Begreppet allmän handling och vad som gäller för nya tekniska medier Registrering och utlämnande av allmän handling Offentligheten och EU, en uppdatering Offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad Nyheter och förändringar i sekretessreglerna Sekretessbrytande regler Myndighetsbeslut och att ställa upp förbehåll Reglera vårdansvar i myndighetens arbetsordning. Målgrupp: Jurister och kvalificerade handläggare Kursledare: Karl Holm Tid och plats: oktober 2016, lokal centralt i Stockholm Pris: kronor exkl. moms Sagt om SIPU:s kurser av tidigare deltagare: Bra genomgång av ämnet teoretiskt, som varvades med praktiska exempel. Den bästa kurs jag någonsin gått, kunde inte bli bättre! Väldigt nöjd med utbildningen och kunskapen är direkt tillämpbar. 22

23 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS FÖR REGISTRATORER Registrering är en av grundpelarna för att offentlighetsprincipen ska fungera på ett tillfredsställande sätt och du som registrator har därmed en nyckelroll. Det är därför av stor vikt att du är väl insatt i regelverket när du arbetar inom offentlig förvaltning. Under kursen görs en noggrann genomgång av begreppen allmän handling, uppgift i allmän handling, offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad och hur reglerna ska tolkas i praktiken. Efter kursen har du en god kunskap om hur du som registrator tillämpar offentlighetsprincipen och sekretessregler. Du får förståelse för vikten av att allmänheten har insyn i myndigheternas verksamhet. Du kommer att ha lättare för att svara på allmänhetens frågor och veta vad du kan lämna ut själv och vid vilka tillfällen du måste lämna över frågan till någon annan. Offentlighetsprincipen Allmän handling Registrering och utlämnande av allmän handling Offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad Sekretessregler Sekretessbrytande regler. Målgrupp: Registratorer och andra som arbetar med diarieföring Kursledare: Anette Schierbeck Tid och plats: augusti, oktober eller december 2016, lokal centralt i Stockholm Pris: kronor exkl. moms 23

24 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK FÖRDJUPNINGSKURS I OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS FÖR REGISTRATORER För dig som registrator är det av stor betydelse att hålla dig uppdaterad i gällande reglerna kring offentlighet och sekretess. Under denna kurs får du möjlighet att uppdatera och fördjupa dig kring offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Du får kunskap om de senaste ändringarna i lagstiftningen, aktuella domar och JO-utlåtanden. Efter varje kursmoment övar vi praktiskt med utgångspunkt i dina egna problemställningar kring offentlighet och sekretess, och du får på så sätt skapa dig en fördjupad kunskap kring tolkning av den aktuella lagstiftningen. Vi tittar även här på aktuella domstolsavgöranden och JO-utlåtanden och diskuterar kring dessa. Efter kursen har du fått en god uppdatering av reglerna, samt har haft möjlighet att diskutera och öva praktiskt på offentlighet och sekretess, samt göra bedömningar av utlämnande av allmänna handlingar. Du kommer efter kursen att känna dig säkrare i din roll som registrator. Kort genomgång av offentlighetsprincipen och begreppet allmän handling Utlämnande av allmän handling Sekretessreglernas uppbyggnad och hur de tolkas Nyheter i lagstiftningen och motiven till dessa Domstolsavgöranden och JO-utlåtanden. Målgrupp: Registratorer och andra som arbetar med diarieföring Kursledare: Karin Bergh och Anette Schierbeck Tid och plats: 9-10 november 2016, lokal centralt i Stockholm Pris: kronor exkl. moms 24

25 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK FÖRDJUPNINGSDAG KRING EU:S NYA DATASKYDDSFÖRORDNING Efter många års förhandlingar inom EU har vi slutligen en politisk överenskommelse om en allmän uppgiftsskyddsförordning. Dataskyddsförordningen blir gällande lag i Sverige den 25 maj Redan nu finns det anledning att börja förbereda verksamheten, och inte minst IT-stödet, på de nyheter som dataskyddsförordningen för med sig. Under denna dag går vi igenom förordningstexten och vad den innebär i praktiken för offentlig förvaltning. Du väljer om du vill delta på plats eller följa seminariet via direktsändning på webben! Den så kallade dataskyddsförordningen är formellt antagen, i sina olika språkversioner, och kommer att bli gällande lag i alla medlemsländer den 25 maj Att det är en förordning innebär bland annat att den kommer att ersätta dagens personuppgiftslag. Det rör sig utan tvekan om den mest genomgripande reformen inom dataskyddsområdet sedan personuppgiftslagen infördes Det är dags att förbereda verksamheten, och inte minst it-stödet, på de nyheter som dataskyddsförordningen för med sig. Under kursdagen går vi igenom de viktigaste nyheterna och förändringarna i dataskyddsförordningen jämfört med dagens personuppgiftslag. Dessutom kommer vi att fördjupa oss kring konsekvenserna av dataskyddsförordningen för myndigheternas personuppgiftsbehandling. Kursen är upplagd för att vara till praktiskt nytta för det fortsatta arbetet på lokala, regionala och nationella myndigheter. Hur är förordningstexten strukturerad och vilken betydelse får de så kallade skälen vid tolkningen av förordningstexten? Kommer dagens praxis från Datainspektionen och domstolarna även att kunna användas vid tolkningen av förordningens bestämmelser? Nya skrivningar inom området IT-säkerhet och frågan om konsekvensbedömningar Personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter enligt det nya regelverket Får Sverige behålla sina särskilda registerförfattningar och kommer offentlighetsprincipen att kunna vara kvar? Rätten att bli glömd och förtydligat ansvar att i vissa fall radera uppgifter om individer hur står sig dessa regler mot myndigheternas arkivregler? Blir det någon skillnad mellan hur det nya regelverket ska tillämpas på det statliga området jämfört med det kommunala? Vad gäller om myndigheter vill använda molntjänster? Hur ska myndigheterna rent praktiskt nu agera, för att anpassa sig till det nya regelverket? Målgrupp: Alla inom den offentliga förvaltningen som berörs av utvecklingen inom dataskyddsområdet Kursledare: Karl-Fredrik Björklund och Staffan Wikell Tid och plats: 22 november 2016, vi direktsänder denna kursdag. Du kan välja om du vill delta på plats i Stockholm eller följa kursen via webben Pris: kronor exkl. moms (webbsändning kronor exkl. moms) 25

26 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK KURSLEDARE Karin Bergh är jurist och arbetar till vardags som chefsjurist på en större nationell myndighet. Hon har tidigare arbetat i domstol och på regeringskansliet, samt varit särskilt utredare åt regeringen och förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Karin har flerårig vana vid att undervisa i t.ex. förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess. Karl-Fredrik Björklund, advokat på advokatfirman Carler och dataskyddsexpert med över 13 års erfarenhet av att arbeta som personuppgiftsombud samt att föreläsa rörande dataskyddsfrågor, personuppgiftslagen och andra registerförfattningar. Karl-Fredrik är personuppgiftsombud och rådgivare för flera stora organisationer. Han medverkar som kursledare vid Datainspektionens utbildningar rörande personuppgiftslagen för personuppgiftsombud. Karl-Fredrik är även vice ordförande i föreningen Forum för Dataskydd, som arbetar ideellt med kompetensutveckling för personuppgiftsombud. Karl Holm är jurist och arbetar som rättschef inom Polismyndigheten, Region Öst. Han har många års erfarenhet av undervisning inom polisen på flera rättsområden samt föreläser om offentlighet och sekretess, bland annat på den nationella åklagarutbildningen och vid Uppsala universitet. Anette Schierbeck är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon arbetar som enhetschef vid Statens institutionsstyrelse, och har tidigare arbetat som enhetschef på Rikspolisstyrelsen, på domstol och inom kriminalvården. Anette har också varit förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Hon har stor erfarenhet av att undervisa t.ex. i förvaltningsrätt, socialrätt samt i offentlighet och sekretess. Cecilia Magnusson Sjöberg är professor i rättsinformatik vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Cecilia har lång erfarenhet av juridiskt arbete kring användning av IT inom framför allt den offentliga sektorn. Hennes forskning handlar för närvarande om persondataskydd, etik och offentlighetsprincipen. Cecilia medverkar även i statliga utredningar som rör frågor om integritetsskydd. Staffan Wikell, förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting. Staffan arbetar sedan många år med juridisk rådgivning, intressebevakning och utbildning inom områdena integritetsskyddslagstiftning, offentlighet och sekretess och förvaltningsrätt inom den kommunala sektorn. Han har även medverkat i flera statliga utredningar om integritetsskyddslagstiftning. 26

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* VÅRENS KURSER 2017 Sagt om SIPUs kurser inom offentlig förvaltning och juridik: En av de bästa kurser jag gått på! Det var bra innehåll och det blev bra diskussioner

Läs mer

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* HÖSTENS KURSER 2016 Sagt om SIPUs kurser inom offentlig förvaltning och juridik: En av de bästa kurser jag gått på! Det var bra innehåll och det blev bra

Läs mer

SIPU:s kurser VÅREN 2016

SIPU:s kurser VÅREN 2016 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser VÅREN 2016 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

SIPU:s kurser. våren 2015

SIPU:s kurser. våren 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser våren 2015 SIPU:s kurser inom: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

SIPUs kurser 2014. www.sipu.se

SIPUs kurser 2014. www.sipu.se SIPUs kurser 2014 SIPU:s kurser inom: ä Offentlig Upphandling ä Offentlig förvaltning och juridik ä samhällsbyggnad och teknisk förvaltning ä eu-kompetens ä ledarskap www.sipu.se 1 Innehåll: KURSER INOM

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Offentlig upphandling praktisk tillämpning

Offentlig upphandling praktisk tillämpning Kurserna är utformade utifrån den nya upphandlingslagstiftningen, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling MODUL 1: Upphandlingsrätt grunder och praktisk tillämpning av lagen om offentlig upphandling 29

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Offentlig upphandling Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Agenda Kort om Upphandlingsmyndigheten Om upphandlingsreglerna Ny upphandlingslagstiftning Nyheter i nya LOU- en överblick Upphandlingsprocessen

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy 2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015 SiS inköps- och upphandlingspolicy 2 [5] 1 Inledning Syftet med denna policy är att skapa ett rättsenligt och enhetligt arbetssätt för inköp och upphandling inom SiS. Denna

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2012 VÅRA TALARE Sveriges kommuner och landsting Mathias Sylwan Jurist Institutet för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 24 september 2012, 151 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Förhållningssätt... 3 2. Samordnad upphandling... 4 3. Standardisering...

Läs mer

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling Utbildningsprogram Hösten 2017 Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling e-avrop AB 2017 hej! hallå! Varmt välkommen till oss på e-avrop. Titta runt bland våra kurser och låt

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandlingsgränsen är: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 534 890 kronor, dvs. högst 28 procent av tröskelvärdet som är 1 910 323 kronor.

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Peter Lindblom janpeterlindblom@hotmail.com 2012-02-02 1 1 Liten agenda Grundläggande principer vid offentlig upphandling Dagens

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Upphandling Kvalité, innovation, sociala krav Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Kvalité? Vad är kvalitet för dig? Hur ska du formulera detta för att få ut det du vill av en upphandling? Hur

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

Livsmedelsupphandling en strategisk upphandlingsfråga. 13 oktober 2016 Inger Ek, generaldirektör

Livsmedelsupphandling en strategisk upphandlingsfråga. 13 oktober 2016 Inger Ek, generaldirektör Livsmedelsupphandling en strategisk upphandlingsfråga 13 oktober 2016 Inger Ek, generaldirektör Vi bidrar till att utveckla den goda offentliga affären med fokus på hållbara, innovativa, effektiva upphandlingar

Läs mer

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster. RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I TYRESÖ KOMMUN 2010 1 Allmänt Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Läs mer

Forum för kommunala arkivarier 2010

Forum för kommunala arkivarier 2010 Forum för kommunala arkivarier 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 augusti 2010 TALARE FRÅN SKL Ulrika Gustafsson LDB-centrum Östen Jonsson Järfälla kommun Susanne Strangert Arbetssätt och

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 9 mars, 2011 WTC Stockholm 2011-03-10 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare ca 7000 kommunanställda

Läs mer

Kravspecifikation för upphandling av Upphandlingskonsulter, SLL1608

Kravspecifikation för upphandling av Upphandlingskonsulter, SLL1608 Sida 0 av 5 Landstingsstyrelsens förvaltning Kravspecifikation SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för upphandling av Upphandlingskonsulter, Sida 1 av 5 Innehållsförteckning

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING 2013

OFFENTLIG UPPHANDLING 2013 OFFENTLIG UPPHANDLING 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 september 2013 VÅRA TALARE SKL Mathias Sylwan Förbundsjurist Charlotta Frenander Tomas Näslund Produktionsledare Ekerö kommun Therese

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

Bilaga 3, KF 94/2017 Sidan 1 av 13. Centraliserat inköp. H u r, n ä r o c h v a r f ö r?

Bilaga 3, KF 94/2017 Sidan 1 av 13. Centraliserat inköp. H u r, n ä r o c h v a r f ö r? Sidan 1 av 13 Centraliserat inköp H u r, n ä r o c h v a r f ö r? Sidan 2 av 13 Varför prioritera inköp? Inköp behöver prioriteras: Det finns effektivitets- och besparingspotential om inköp används strategiskt

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Den offentliga affären

Den offentliga affären Den offentliga affären Colligio bildades 2008, då under namnet Allego Konsult AB, och bedriver verksamhet främst i form av konsultstöd i upphandlingsfrågor. Vi bedriver även utbildning inom upphandlingsområdet,

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

EU-KURSER. Ekonomi i EU-projekt Från budget till godkänt projekt

EU-KURSER.  Ekonomi i EU-projekt Från budget till godkänt projekt Anmäl dig till flera kurser och få 10 % rabatt* KURSER 2017 Sagt om SIPUs EU-kurser av tidigare deltagare: Mycket bra föreläsare. Tydlighet och pedagogik genomsyrade kursen. Mycket relevant för min yrkesroll,

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 5 april, 2011 SOI konferens, Halmstad 2011-04-12 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Seminarium om offentlig upphandling LOU

Seminarium om offentlig upphandling LOU Seminarium om offentlig upphandling LOU 20160919 9 400 invånare 500 km 2 Kommunalskatt 21,94+11,48=33,42 X företag varav Y är lantbruk Balansomslutning 530 MSEK Antal årsarbeten 740 personer 99 % av alla

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

LAGRUM Sala kommuns upphandlingar och inköp ska genomföras i enlighet med vid var tid gällande EU-direktiv, svensk Jagstiftning och denna policy.

LAGRUM Sala kommuns upphandlingar och inköp ska genomföras i enlighet med vid var tid gällande EU-direktiv, svensk Jagstiftning och denna policy. Bilaga ~s 2015/92/1 1 (1) 2014--04-16 POliCY STYRELSENS FÖRVALTNING Upphandlingspolicy för Sala kommun OMFATTNING Denna policy ger uttryck för Sala kommuns principer och inriktning vid all upphandling

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Beställ på rätt sätt. Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Beställ på rätt sätt. Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg 19 december 2011 Delbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 På jakt efter den goda affären analys och erfarenheter

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för upphandling Upphandlingsregler 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Så strategisk är den svenska upphandlaren

Så strategisk är den svenska upphandlaren Så strategisk är den svenska upphandlaren Stockholm Göteborg Malmö Johan Lundvall Johan.lundvall@affarsconcept.se 072-540 57 43 Ett konsultföretag inom SKLkoncernen och verksamt inom offentlig upphandling

Läs mer

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Växjö kommun Växjö kommun: ca 84 000 invånare ca 7000 kommunanställda Växjö kommuns

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2016-04-28 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Offentlig upphandling en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling en affärsmöjlighet? 1 2016-05-04 Sveriges företagsklimat Sammanfattande omdöme Allmänhetens attityder Skolans attityder Konkurrens från kommunverksamheter Företagens egna initiativ

Läs mer

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl.

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen mer strategisk Förbättra dialogen i alla faser av upphandlingsprocessen

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling Kommunal upphandling det möjligas konst Jordbruks och trädgårdskonferens 3 mars, Alnarp Thomas Idermark 2011 03 03 Lagen om offentlig upphandling Gällande lag om offentlig upphandling (2007:1091) I samband

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar s Upphandlingspolicy beslutades av Regionfullmäktige 2011-11-28. Avdelningen för Koncerninköp har genomfört en uppdatering av Tillämpningsanvisningarna för att

Läs mer

Diplomerad Junior Upphandlare

Diplomerad Junior Upphandlare Diplomerad Junior Upphandlare Deltidsutbildning vårterminen 2017 Diplomerad Junior upphandlare med praktiktid I samarbete med Påhlmans Handelsinstitut Vi har satt fart på karriärer sen 1881! Diplomeringsutbildningar

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Ellen Hausel Heldahl Malmö 161028 Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Drömmen om förenkling

Drömmen om förenkling Drömmen om förenkling Under 20 år, sedan 1994 har många drömt om ett enklare regelverk för den offentliga upphandlingen. Den 1 juli 2014, är dagen D för högre gränsvärden inom upphandlingsformen direktupphandling

Läs mer

Effektiva processer för offentlig upphandling Inbjudan till konferens i Stockholm den juni 2012

Effektiva processer för offentlig upphandling Inbjudan till konferens i Stockholm den juni 2012 Effektiva processer för offentlig upphandling Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2012 MODERATOR Sveriges Offentliga Inköpare Lisbeth Johnson TALARE Almega Ted Ekman Försvarsmakten Patrik

Läs mer

Regler för inköp och upphandling

Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Regler Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunstyrelsen Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer