SIPU:s kurser. våren 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIPU:s kurser. våren 2015"

Transkript

1 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser våren 2015 SIPU:s kurser inom: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens Ledarskap Medlem i 1

2 Innehåll: KURSER INOM Offentlig Upphandling 4 Grundkurs i offentlig upphandling 5 Fördjupningskurs i offentlig upphandling 6 Tydliga förfrågningsunderlag och effektiv kravställning 7 Strategiskt inköp för upphandlande myndigheter 8 Avtalsförvaltning i praktiken för avtal tecknade vid offentlig upphandling 9 Praktisk avtalsrätt för upphandlare inom kommun, landsting och stat 10 Upphandling av konsulter och tjänster 11 Effektiva utvärderingsmetoder vid upphandling av kompetens, kreativitet och kvalitet Offentlig upphandling av livsmedel 14 Ny svensk upphandlingslagstiftning 15 Certifierad upphandlare 15 Kursledare för kurser inom offentlig upphandling KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK 18 Förvaltningskunskap för effektiv och rättssäker handläggning 19 Förvaltningsrätt för chefer för rättssäker myndighetsutövning 20 Korruption och mutor i offentlig förvaltning 21 Offentlighet och sekretess för jurister och kvalificerade handläggare 22 Nyheter och rättsfall i offentlighet och sekretess för jurister och kvalificerade handläggare 22 Offentlighet och sekretess för registratorer 23 Fördjupningskurs i offentlighet och sekretess för registratorer 23 Personuppgiftslagen och integritetsskydd i offentlig förvaltning 24 Personuppgiftslagen och integritetsskydd i diarium och arkiv 25 Kursledare och föreläsare för kurser inom offentlig förvaltning och juridik KURSER INOM SAMHÄLLSBYGGNAD och TEKNISK FÖRVALTNING 28 Förorenade områden 29 Säker dricksvattenförsörjning 30 Långsiktigt hållbar dagvattenhantering i detaljplanering från plan till genomförande 31 Strandskydd dispens, upphävande och tillsyn 32 Exploateringsavtal 33 Exploateringsavtal fördjupningskurs Tydliga och rättssäkra detaljplaner 36 Hantering av buller i plan- och byggprocessen 37 Kursledare för kurser inom samhällsbyggnad och teknisk förvaltning

3 EU-KURSER 41 Strategisk utveckling av EU-projekt från strategi till projekt UPPDRAGSUTBILDNING 42 Söka EU-finansiering UPPDRAGSUTBILDNING 43 Leda EU-projekt i nya programperioden UPPDRAGSUTBILDNING 44 Ekonomi i EU-projekt i nya programperioden från budget till rekvisition 45 Grundläggande EU-kunskap UPPDRAGSUTBILDNING 46 Konsten att påverka i EU UPPDRAGSUTBILDNING 47 Besöksresa till EU:s institutioner i Bryssel UPPDRAGSUTBILDNING 48 Kursledare för EU-kurser 49 KURSER INOM LEDARSKAP 50 Ny som chef 51 Leda utan att vara chef 52 Förvaltningsrätt för chefer 52 Kursledare för kurser inom ledarskap 53 ÖVRIGA KURSER 54 Framgångsrikt strategiskt arbete för att förebygga vräkning 54 Ensamkommande barn och unga Professionellt bemötande och förhållningssätt 55 Goda boendelösningar för ensamkommande barn och unga 56 Rutiner på förskolan för att förebygga, upptäcka och hantera övergrepp mot barn 57 Kursledare för övriga kurser

4 Välkommen till SIPU:s upphandlingskurser! Lagen om offentlig upphandling upplevs ofta som krånglig och svårtolkad. Genom att delta på SIPU:s upphandlingskurser får du viktig kunskap om hur lagen ska tillämpas och hur du genomför upphandlingar som leder lyckade affärsuppgörelser! SIPU har ett brett utbud av mycket uppskattade upphandlingskurser både för dig som behöver lära dig grunderna och för erfarna upphandlare som vill ta upphandlingsarbetet till en högre nivå. För högsta kvalitet har vi begränsat deltagarantal på kurserna. Många av kurserna blir fullbokade gång på gång så anmäl dig i god tid, för att säkra en plats! Det finns även möjlighet att bli certifierad upphandlare. I programmet ingår två obligatoriska tredagarskurser: Grundkurs i offentlig upphandling och Fördjupningskurs i offentlig upphandling samt en valfri tvådagarskurs. När du gått kurserna gör du en skriftlig tentamen för att kunna bli certifierad upphandlare. Varmt välkommen! Vänliga hälsningar Lisen Comérus Projektledare SIPU 4

5 KURSER INOM Offentlig Upphandling Grundkurs i offentlig upphandling Rollen som upphandlare är komplex och Lagen om offentlig upphandling upplevs ofta som krånglig och svårtolkad. För att genomföra lyckade upphandlingar är det avgörande att du har goda grundläggande kunskaper om lagens uppbyggnad och verktyg för hur du genomför en optimal upphandlingsprocess. Under denna tredagars grundkurs i offentlig upphandling får du både teoretisk och praktisk grundläggande kunskap som hjälper dig att bli en framgångsrik upphandlare! Rollen som upphandlare - Vad har du för ansvar, befogenheter och skyldigheter? - Upphandlarens roll gentemot beställare och leverantör Upphandlingsprocessen från behov till avtalsuppföljning Lagen om offentlig upphandling - Hur är lagen uppbyggd? - Hur tolka lagen i praktiken? - Hur söker du svar i lagtexten? Upphandlingssekretess hur påverkar upphandlingssekretessen ditt arbete? Att infodra anbud vad ska du tänka på? Hur skriver du förfrågningsunderlag som uppmuntrar till konkurrens? Kravformulering och referenser för att få anbud som motsvarar beställarens behov - Metodik vid formulering av krav på leverantör och på varan/tjänsten - Lär dig skilja på kravformuleringens olika delar - Hur formulerar du rätt avtalsvillkor? - Vilka standardavtal kan du använda och hur? Upphandlingsetik vad innebär reglerna om jäv, mutor och bisyssla? Ramavtal - genomgång av vad ett ramavtal är och när de är lämpliga att använda Presentation av olika ramavtalsmodeller med diskussion om för och nackdelar Avrop genom förnyad konkurrensutsättning Avtalsvillkor genomgång av de viktigaste avtalsvillkoren så skapar du ett avtal som säkerställer en bra leverans Går det att ta miljöhänsyn vid upphandling? Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver grundläggande kunskap om offentlig upphandling. Kursledare: Tobias Tegnér, Elisabeth Göransson och Magnus Nilsson Pris: kr exkl. moms. Sagt om SIPU:s kurser och kursledare för kurser inom offentlig upphandling: Mycket roligare och intressantare än vad jag trodde det skulle vara. Väldigt duktig föreläsare, som la fram den juridiska biten på ett lättbegripligt sätt samt fick mig uppriktigt intresserad av offentlig upphandling... 5

6 KURSER INOM Offentlig Upphandling fördjupningkurs i offentlig upphandling För att genomföra lyckade upphandlingar som resulterar i inköp av varor eller tjänster av högsta kvalitet till rätt pris, är det nödvändigt att behärska flera viktiga moment i upphandlingsprocessen. Under kursen Fördjupningskurs i offentlig upphandling, får du viktig kunskap som ökar din säkerhet i några av upphandlingsprocessens mest centrala och kritiska delar. Kursen vänder sig till alla som behöver fördjupa sin kunskap om upphandling och hur man möjliggör bra affärer. Kursen bygger på och fördjupar SIPU:s grundkurs, men du kan även gå denna kurs separat. Kursen vänder sig främst till personer med praktisk erfarenhet av offentlig upphandling. (Dag 1 dag 2 förmiddag): Aktuella domar från EU-domstolen och svenska domstolar Nya upphandlingsdirektivet förändringar och nya förutsättningar Upphandlingsförfarande över tröskelvärden (särskilt om undantagsförfaranden enligt 4 kap. LOU) - Förhandlat förfarande (med och utan annons) - Konkurrenspräglad dialog - Innovationspartnerskap nya möjligheter Kravställande i upphandlingen praktiska exempel Referenstagning i praktiken kopplat till krav och beviskatalogen Avtalsvillkor och relation med leverantörer (Dag 2 eftermiddag dag 3): Strategiska utgångspunkter Internkontroll Konkurrensutsättning och verksamhetsövergång Tjänstekoncession Krav utgångspunkt för anbudsutvärdering Anbudspriset Konkreta utvärderingsmetoder och tillvägagångssätt för tydlig utvärdering av varor och tjänster: - Vilka kriterier kan ställas? - Hur formulera de olika kriterierna? - Hur många utvärderingskriterier är lämpligt att ställa upp? - Hur vikta de olika kriterierna för att få ett relevant bedömningsunderlag? Lägstaprisupphandlingar kontra kvalitetsfokus hur få bästa kvalitet till lägst pris? Under dagarna varvas föreläsningar med praktiska övningar och grupparbeten under kvalificerad ledning. Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver fördjupad kunskap om offentlig upphandling. Kursledare: Elisabeth Göransson och Amar Al-Djaber Pris: kr exkl. moms. 6

7 KURSER INOM Offentlig Upphandling Tydliga förfrågningsunderlag och effektiv kravställning Det kanske viktigaste momentet vid offentlig upphandling är att ta fram ett bra förfrågningsunderlag. På kursen Tydliga förfrågningsunderlag och effektiv kravställning, får du lära dig metoder för hur du i förfrågningsunderlaget omsätter organisationens behov och önskemål till effektiva, ändamålsenliga och utslagsgivande krav och tilldelningskriterier. Du får också lära dig hur du utformar förfrågningsunderlaget så att du säkerställer en leverans med hög kvalitet. Förberedande arbete i form av nulägesanalys behovsanalys och marknadsanalys Hur skapa en tydlig struktur på förfrågningsunderlagets olika delar? Metoder för att identifiera viktiga krav Krav på leverantören vilka krav får ställas och vilka krav är lämpliga i olika typer av upphandlingar? Kravspecifikationen lär dig ställa effektiva och mätbara krav för lyckad upphandling Tydliga tilldelningskriterier och utvärderingsmodeller Lär dig utforma tydliga avtal för högsta kvalitet och lyckade affärsuppgörelser Vem ska göra vad i arbetet med förfrågningsunderlaget och när ska det göras? Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver kunskap om förfrågnings-underlag. Kursen vänder sig till dig som är ny inom upphandling, har några års erfarenhet eller vill uppdatera dina kunskaper Kursledare: Magnus Nilsson Pris: kr exkl. moms. Under dagarna varvas föreläsningar med praktiska övningar och grupparbeten under kvalificerad ledning. I kursen ingår ett exempel på ett komplett förfrågningsunderlag. 7

8 KURSER INOM Offentlig Upphandling STRATEGISKT INKÖP FÖR UPPHANDLANDE MYNDIGHETER Inom både privata och offentliga organisationer ökar kraven på att inköps- och upphandlingsarbetet ska bidra med ett tydligt mervärde till övriga organisationen och utgöra verktyg för att nå organisationens övergripande mål. Genom att arbeta strategiskt med fokus på kvalitet och totalkostnad i hela organisationen, kan gynnsamma effekter uppnås. Framförhållning och resurssättning förbättras avsevärt och samordningen mellan organisationens övergripande mål och incitamenten i enskilda upphandlingsprojekt ökar markant. Utan tydlig inköpsstrategi blir kravställningen ofta baserad på vad som finns idag och inte vad som krävs för att nå målen om ett, tre eller fem år. Vinsterna med upphandling begränsas till prisdimensionen och man missar ofta totalkostnadsperspektivet. Bristande analysarbete och fel beslutsforum gör också att beslut riskerar att fattas på känslobasis. Dessutom kan brist på beslutade strategier leda till att verksamheten går miste om tekniska landvinningar och innovationer. Kursen syftar till att klargöra begreppet strategiskt inköp och fylla det med praktiskt tillämpbart innehåll. Du får lära dig hur en upphandlande myndighet kan ta steget från ett traditionellt, ofta reaktivt, arbetssätt till ett arbetssätt som gör skäl för namnet strategiskt. Du får även tips på hur du skapar ett ökat engagemang hos ledningen och övriga organisationen för inköpsarbetet. Vad kännetecknar äkta strategiskt inköpsarbete? Olika organisatoriska förutsättningar för inköpsarbetet Ledningens ansvar och involvering i det strategiska inköpsarbetet så utövas ett gott inköpsledarskap i organisationen Rätt bemanning för olika utmaningar olika roller på inköpsavdelningen: t.ex. inköpschef, upphandlare, projektledare, kravställare, avtalsförvaltare, inköpscontroller Så skapas förståelse och delaktighet i den övriga organisationen för inköps- och upphandlingsarbetet Så styrs inköpsverksamheten på bästa sätt: - Interna regler som inköps- och upphandlingspolicy - Så får upphandlingspolicyn en konkret påverkan på det praktiska arbetet - Lagar (LOU) som ett styrmedel - KPI:er (nyckeltal för inköps- och upphandlingsverksamhet) - Målstyrning och samstämmighet med organisationens mål - Mäta kundnöjdhet hur kan det appliceras på inköp och upphandling? Metoder att mäta inköpsverksamheten och visa den övriga organisationen vilken nytta inköpsavdelningen levererar 8 Verktyg för att skapa framförhållning och möjliggöra planering t.ex. upphandlingsplan Så utformas upphandlingsprocessen för att ge bästa stöd till upphandlingsarbetet Viktiga delar av upphandlingsprocessen att optimera: beslutsvägar, metodstöd för beställaren, kommunikation och projektledning Rollfördelning, vem gör vad upphandlare, beställare, chefer, jurister Strategier för olika tjänste- och varugrupper (t.ex. tjänste- och varugruppsteam och referensgrupper) Nästa steg : Purchasing Category Management Målgrupp: Kursen vänder sig till inköpschefer, upphandlingschefer och upphandlare med utpekade större ansvarsområden som spänner över olika delar av organisationen och till dig som mer allmänt är intresserad av hur inköpsenhetens roll och position kan flyttas fram inom en organisation. Kursledare: Magnus Nilsson och Johan Söderberg Pris: kr exkl. moms

9 KURSER INOM Offentlig Upphandling Avtalsförvaltning i praktiken för avtal tecknade vid offentlig upphandling Högkvalitativ leverans och ökad priskontroll Trots att de flesta är överens om att det är mycket viktigt att följa upp och ha god kontroll över ingångna avtal är det i praktiken ofta ett eftersatt område. Bristande struktur för avtalsförvaltning går i sin tur ut över uppföljningen och kan få allvarliga och långtgående konsekvenser. Dålig koll på avtalssituationen innebär ökade risker, både affärsrisker, risk för bristande leveranser och risk för lagbrott i form av otillåtna direktupphandlingar. Genom att arbeta strategiskt och målinriktat med avtalsförvaltning skapas goda förutsättningar både för bra leveranser under avtalstiden, pris- och kvalitetsmässigt, och för en lyckad upphandling när det är dags på nytt. Bristfällig avtalsförvaltning leder till: Dålig leverantörskontroll som kan orsaka verksam hetsrisker leverantören går i konkurs, missförhållanden uppmärksammas i media etc. Omotiverat gynnande av leverantören dålig priskontroll, inga sanktioner, inga begränsningar i kontaktytor/införsäljning Prisförändringar som sker okontrollerat och på leverantörens villkor Att leverantören säljer sådant som inte omfattas av avtalet Avtagande uppmärksamhet och kvalitet från leverantören Att uppnådda resultat i upphandlingar/förhandlingar inte realiseras effekterna som kommunicerats och förankrats uteblir Framgångsrik avtalsförvaltning leder till: Högre och/eller bibehållen kvalitet över tid under avtalets livslängd Sanktioner och påtryckningsmedel får avsedd effekt Utvecklande leverantörsrelationer (Supplier Relationship Management, SRM) som leder till långsiktiga win-win -relationer och möjlighet till både innovationer och kostnadsbesparingar Tydlighet och renodling av arbetsuppgifter det dagliga arbetet tyngs inte med avtalsfrågor och tvister På kursen får du god grundförståelse för avtalsförvaltningens innebörd och syfte. Du får en rad handfasta råd och konkreta arbetssätt och metoder för att få ut mesta möjliga effekt av avtalsförvaltningen på olika nivåer. Vad är avtalsförvaltning? Syftet med avtalsförvaltningen Organisation för avtalsförvaltning, vem ska ansvara för vad? När är det lämpligt att avtalsförvaltningen är centraliserad respektive decentraliserad och när är det bäst med en kombination? Avtalsuppföljning hur och vad? Olika nivåer av avtalsförvaltning - Ambitionsnivåer: hygiennivå, avancerad, partnerskap - Arbetsnivåer: operativ-, kommersiell- och strategisk avtalsförvaltning Lämpliga sanktioner vid bristande leveranser Så förbereds avtalsförvaltningen redan under upphandlingen Avtalsförvaltningens roll inför nästa upphandling Hur kan jag se till att avtalsförvaltningen kommer till sin rätt? - Förändringsledning och beteendeförändring - Systemstöd Målgrupp: Inköpschefer och upphandlingschefer som vill komma igång på allvar med avtalsförvaltningsarbetet och ge sin organisation eller sina medarbetare bra verktyg och strukturer för detta. Utpekade avtalsförvaltare både på inköpsavdelningar men även ute i verksamheten. Förvaltningschefer och linjechefer med avtalsansvar samt upphandlare och inköpare som har ett intresse av att utveckla sin kompetens inom området. Kursledare: Johan Söderberg Pris: kr exkl. moms 9

10 KURSER INOM Offentlig Upphandling Praktisk avtalsrätt för upphandlare inom kommun, landsting och stat Ett tydligt avtal är avgörande för en lyckad uppgörelse. Avtalet ska reglera en rad viktiga detaljer och vara både juridiskt och affärsmässigt riktigt. Under denna kurs lär du dig skriva tydliga och korrekta avtal. Du får fördjupad kunskap om de lagar och regler som styr avtalsförhållandena för att bättre kunna bedöma konsekvenserna av olika affärsuppgörelser och därmed skriva bättre avtal! Lagen om offentlig upphandling genomgång av relevanta delar, upphandlingskontrakt, tjänstekontrakt, varukontrakt, ramavtal mm. vad betyder alla begrepp? Avtalslagen avtalsingående och ogiltighetsgrunder för avtal, regler om fullmakt Köplagen när blir köparen ägare, leveransförseningar, fel i varan, reklamation, hävning Förvaltningslagen Offentlighetsprincipen vad är offentligt och vad är hemligt? Avtalsformulering hur formulera avtal som: - är korrekt uppställda - reglerar alla viktiga moment men inte innehåller onödig text - är tydliga och lättolkade - är lätta att tillämpa Kritiska avsnitt i avtalet: - viktiga villkor att ha i avtalet, hur ska de formuleras? Standardavtal vad innebär standardavtal, hur ska de användas? Tjänsteavtal hur formulera tydliga tjänsteavtal som säkrar att beställarens alla krav tillgodoses? Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver kunskap om avtalsrätt. Kursledare: Tobias Tegnér och Hans Jelf Pris: kr exkl. moms. Sagt om SIPU:s kurser och kursledare för kurser inom offentlig upphandling: Han var oerhört intressant att lyssna på. Det märktes att han brinner för ämnet. Väldigt bra kurs där kursledarna lyckades göra ämnet roligt och intressant! Mycket strukturerad och tydlig. Håller sig till sitt program och kommer lätt tillbaka efter att ha svarat på frågor eller tagit sig tid på att förklara djupare. Missade inte att återkomma till frågor som ställts i förväg 10

11 KURSER INOM Offentlig Upphandling Upphandling av konsulter och tjänster Upphandling av konsulter och tjänster kan vara en mer komplex process än upphandling av varor. För att resultatet av upphandlingen ska tillgodose beställarens verkliga behov krävs tydlighet och att rätt metoder används i alla led, från behovsanalys och krav på leverantören och tjänsten, prövning och utvärdering av anbud till upprättande av avtal. Under denna kurs får du konkret kunskap och goda exempel som ger dig nya förutsättningar att upphandla konsulter och tjänster som tillgodoser beställarens behov! Strategiska utgångspunkter för upphandling av olika typer av tjänster Behovs- och marknadsanalys Vilka är skillnaderna mellan tjänsteavtal och ramavtal? Vilka krav som kan ställas på leverantörer och tjänsternas utförande utifrån en tydlig behovsanalys Metoder och angreppssätt vid prissättning av olika tjänster Att motverka nollanbud Hur en korrekt anbudsutvärdering genomförs där kvalitet mäts mot pris Hur tillämpa olika kreativa mätbara utvärderingskriterier? Hur upprätta tydliga avtal? Målgrupp: Utbildning för dig inom stat, kommun och landsting som upphandlar konsulter/tjänster. Kursledare: Elisabeth Göransson och Tobias Tegnér Pris: kr exkl. moms. Under dagarna varvas föreläsningar med praktiska övningar och grupparbeten under kvalificerad ledning. 11

12 KURSER INOM Offentlig Upphandling EFFEKTIVA UTVÄRDERINGSMETODER VID UPPHANDLING AV KOMPETENS, KREATIVITET OCH KVALITET Vid upphandling av tjänster finns det ofta ett stort behov av att kunna beakta leverantörens kompetens och lämplighet eller andra kvalitativa aspekter i utvärderingen när upphandlingen ska avgöras. För upphandlande myndigheter är det ett särskilt utmanande område, då det gäller att hålla sig inom ramen för upphandlingslagstiftningen, samtidigt som det är önskvärt att utmana både regelverk och traditioner för att kunna premiera kvalitativa tjänsteleveranser. Om inte upphandlingen genomförs på ett bra sätt finns en stor risk att de bästa leverantörerna inte kan dra fördel av sina kunskaper och vinna upphandlingen. Det finns också en risk att leverantören lämnar oriktiga uppgifter i anbudet för att lura till sig avtalet. Denna utbildning riktar sig till personer som deltar i upphandling av tjänster där det finns särskilt stora behov av att fånga leverantörens kompetens och kreativitet. Ofta är detta fallet i olika typer av konsulttjänster. Det kan t.ex. röra sig om upphandlingar av så kallade kreativa tjänster som marknads, PR- och kommunikationstjänster. Men det kan också röra sig om andra typer av tjänster som t.ex. utredare, analytiker eller konsulter som besitter olika typer av expertkompetens. Under kursen får deltagarna en djupare förståelse för de upphandlingsjuridiska och upphandlingstekniska förutsättningar som behöver hanteras samt metoder och tips för att kunna kravställa och utvärdera de kvalitativa aspekterna. Utbildningens fokus ligger på utvärdering men behandlar även andra delar av upphandlingsarbetet som är viktigt vid upphandling av denna typ av tjänster. Mindre delar av kursen är överlappande med innehållet i kurserna Fördjupningskurs i offentlig upphandling, Upphandling av konsulter och tjänster och Tydliga förfrågningsunderlag och effektiv kravställning. Kursen har dock fokus på upphandling av tjänster där det finns särskilt stora behov av att fånga leverantörens kompetens och kreativitet. Genomgång av de förutsättningar som LOU och lagstiftningen ger för upphandling och utvärdering av kvalitet Genomgång av de centrala delarna av lagen Genomgång och analys av viktiga rättsfall inom område vilka lärdomar kan vi dra? Genomgång av utvärderingsmetoder som syftar till att hitta den bästa leverantören med avseende på kompetens och kreativitet, t.ex. Intervjuer - Varför använda intervjuer vid utvärderingen? - Risker och möjligheter med att använda intervjuer? - Vad ska intervjuerna handla om? - Hur förbereds intervjuerna? - Vem ska vara med på intervjuerna? - Hur ska de värderas och poängsättas? Tydlig och rättssäker utvärdering av leverantörens beskrivningar av hur något kommer att göras, t.ex. utvärdering av leverantörens arbetsmetoder, tillvägagångssätt och processer Jury vid utvärdering - Så kan en jury användas vid utvärderingen - Vilka ska ingå i juryn? - Hur bör juryn förbereda sig inför bedömningen? - Så utvärderas arbetsprover, t.ex. utvärdering av fiktiva case/uppgifter - Så kan olika metoder kombineras för att få bästa effekt 12

13 KURSER INOM Offentlig Upphandling EFFEKTIVA UTVÄRDERINGSMETODER VID UPPHANDLING AV KOMPETENS, KREATIVITET OCH KVALITET Anbudspresentationer Vilken funktion fyller anbudspresentationer? Vilka personer från leverantören bör medverka? Vad är bäst, anbudspresentationer eller intervjuer som betygsätts? Hur utforma kravspecifikationen och kraven på leverantören för att de tydligt ska hänga samman med utvärderingen? Hur får vi tillräcklig marknadskännedom för att kunna ställa krav? Vilka krav bör ställas på det anbudsgivaende förtaget och vilka krav bör ställas på nyckelpersonerna? Hur säkerställer vi att leverantören tillhandahåller kompetent personal under hela uppdragstiden? Hur utformas en bra kravspecifikation för att säkerställa att uppdraget utförs på ett bra sätt? Hur kan priser utvärderas? Alternativa metoder att utvärdera priser vid upphandling av kreativa tjänster Hur undviks att leverantörer med låg kvalitet dumpar priserna för att vinna upphandlingen? Vilka personer och kompetenser ska vara med i upphandlingen och vid utvärderingen? Vad är upphandlarens roll vid utvärderingen? Vilken roll bör beställare och kravställare ha under upphandlingens olika delar? Dokumentation, under och efter utvärderingen? Så kan enskilda personers, t.ex. konsulters, kunskap för uppdraget utvärderas Vilka är utmaningarna vid utvärdering av konsulter? Vad kan bli fel? Vad är viktigt att tänka på vid utvärdering av enskilda personer? Utvärderingsmodeller Utvärderingsmodeller för att utvärdera kvalitet Vad kännetecknar bra utvärderingsmodeller? Hur ska man vikta kvalitetskriterier? Hur säkerställer man att leverantören levererar den kvalitet som utlovats? Centrala avtalsklausuler vid upphandling av kvalitativa tjänster Relevanta aspekter av avtalsuppföljning Målgrupp: Upphandlare, upphandlingschef, beställare, kravställare, kommunikations- och informationsansvariga och andra som vill kunna utvärdera kvalitetsaspekter på ett effektivt och ändamålsenlig sätt. Kursen riktar sig till såväl upphandlare som har viss erfarenhet av att göra upphandlingar som personer som medverkar som beslutsfattare, beställare eller kravställare i denna typ av upphandlingar. Under utbildningen varvas föreläsningar med praktiska övningar och diskussioner. Kursledare: Johan Söderberg eller Magnus Nilsson Pris: kr exkl. moms 13

14 KURSER INOM Offentlig Upphandling Offentlig upphandling av livsmedel Offentlig upphandling av livsmedel är komplicerat, inte enbart för upphandlare och kostchefer utan även för leverantörer. Upphandlingsreglerna är krångliga och det finns en uppsjö av varor som är svåra att utvärdera och följa upp. Det ställs dessutom allt högre krav på att den offentliga måltiden ska vara närodlad, ekologisk och präglad av god djurhållning vilket försvårar upphandlingen ytterligare. Ett fåtal stora grossister dominerar den svenska marknaden, och det är mycket svårt för små och medelstora livsmedelsföretag att vinna livsmedelsupphandlingar. För dig som arbetar med livsmedelsupphandlingar är det ofta svårt att avgöra vilka krav som är lämpliga att ställa, främst gällande djurskydd och miljö. Det är också utmanande att identifiera de mest lämpliga utvärderingskriterierna för att säkra en god affär där det som efterfrågas verkligen kommer levereras. Efter genomförd upphandling är det dessutom viktigt att det finns tydliga rutiner för avtalsuppföljning hur säkra att det som avtalas verkligen levereras? Utöver utmaningarna i själva livsmedelsupphandlingen brukar dessutom begränsade leverans- och distributionsmöjligheter sätta käppar i hjulen för små och medelstora livsmedelsföretag att leverera. Under denna tvådagarskurs får du djupare kunskap om hur du kan ställa relevanta krav och utvärderingskriterier i livsmedelsupphandlingar. Kursen ger dig även juridiska och praktiska verktyg gällande avtalsuppföljning. Utöver detta får du kunskap och inspiration om hur du kan arbeta strategiskt för att skapa distributions- och leveransmöjligheter som öppnar upp för mindre leverantörer. Genom teori, praktiska exempel och diskussioner ger kursledarna dig verktyg och råd om hur du kan genomföra goda livsmedelsupphandlingar och öppna upp för mindre leverantörer. Hur ställa rimliga krav vid livsmedelsupphandling och samtidigt hålla sig inom lagrummet? Djurskydds- och miljökrav vid upphandling av livsmedel Hur möjliggöra för små och medelstora livsmedels företag att lämna anbud och även vinna livsmedelsupphandlingar? Livsmedelsupphandlingar involverar många varor som ofta är svåra att utvärdera vad tänka på vid val av utvärderingskriterier? Hur skapa innovativa distributions- och leveranslösningar för att möjliggöra mottagande av varor från små och medelstora livsmedelsföretag? Effektiv avtalsuppföljning i praktiken Målgrupp: Upphandlingschefer, upphandlare av livsmedel samt kostchefer Kursledare: Linda Dahlström, David Braic och Martin Magnusson Pris: kr exkl. moms 14

15 KURSER INOM Offentlig Upphandling Ny svensk upphandlingslagstiftning Arbetet med att införa de beslutade nya EU-direktiven för upphandling i form av en uppdaterad svensk lagstiftning pågår för fullt genom en statlig utredning. I juli 2014 presenterades ett delbetänkande med förslag på hur de nödvändiga förändringarna av den nuvarande lagen om offentlig upphandling (LOU) bör genomföras. Regeringens mål är att de nya upphandlingsreglerna ska träda i kraft i svensk lagstiftning under På seminariet kommer de viktigaste nyheterna att behandlas och deras konsekvenser för det praktiska upphandlingsarbetet kommer att analyseras och diskuteras. Under seminariet görs även en kortare genomgång av de viktigaste delarna av det nya direktivet för tilldelning av koncessioner. Regleringen är mer flexibel och inte lika detaljerad som upphandlingsreglerna i övrigt. De förändrade reglerna kring direktupphandling kommer också att behandla de praktiska möjligheter och utmaningar som upphandlande myndigheter ställs inför som en följd av dessa. Seminariet kommer inte att behandla förändringarna av upphandlingsreglerna för upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Förenklade och mer flexibla förfaranden vilket bl.a. medför ökade möjligheter till förhandling Förändrade bestämmelser om utvärdering och tilldelningskriterier där det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet sätts i första rummet (det kommer dock fortsatt vara möjligt att upphandla till lägsta pris) Ökade möjligheter och tydliga förutsättningar för att ställa sociala krav och miljörelaterade krav samt använda miljömärken Uppdelningen i A- och B-tjänster försvinner Bestämmelser om hur upphandlande myndigheter ska agera när leverantörer har deltagit vid förberedande arbeten Nya regler för upphandling av hälso- och sjukvårds tjänster En mer strategisk användning av offentlig upphandling som svar på samhälleliga utmaningar Ett nytt upphandlingsförfarande introduceras, innovationspartnerskap Nya bestämmelser om e-upphandling Regler om ändring av och avslutande av kontrakt Kursledare: Johan Söderberg Pris: kr exkl moms Certifierad upphandlare I vårt utbildningsprogram inom upphandling finns möjligheten att bli certifierad upphandlare. I programmet ingår två obligatoriska tredagarskurser: Grundkurs i offentlig upphandling och Fördjupningskurs i offentlig upphandling samt en valfri tvådagarskurs. Det går bra att sprida ut dem på en längre tid, normalt dock högst tre år. Du väljer själv vad som passar just dig och din organisation bäst. När du gått kurserna ansöker du hos SIPU om tid för skriftlig tentamen. Tentamen sker i SIPU:s lokaler på Dalagatan i Stockholm och tar c:a 2,5 timme. Målgrupp: Upphandlare/Inköpare Tid och plats: Datum efter överenskommelse med kunden, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm Pris: kr exkl. moms. 15

16 Kursledare Elisabeth Göransson Elisabeth Göransson är upphandlingsrådgivare med lång och bred erfarenhet av kvalificerat upphandlingsarbete. Elisabeth arbetar med att genomföra upphandlingar, rådgivning, utredningar, granskningar och hålla utbildningar. Hon genomför upphandlingar av bland annat kommunikationstjänster, organisationstjänster, utbildningstjänster, städtjänster, måltidstjänster och tjänstekoncessioner. Elisabeth har även vana att upphandla tjänster som outsourcas. Elisabeth har högskoleutbildning i offentlig upphandling, pedagogik och vård. Johan Söderberg Johan Söderberg är upphandlingskonsult med stor erfarenhet av omställningsprojekt och förändringsledning inom inköps- och upphandlingsområdet. Johan har sin bakgrund inom privat upphandlingsarbete, som upphandlingskonsult inom Stenbecksfären, men har på senare år arbetat både operativt och strategiskt med offentlig upphandling och inköp. Med en affärsjuridisk magisterexamen i grunden har han en djup teoretisk förståelse för både upphandlingsrätt och avtalsrätt. Magnus Nilsson Magnus Nilsson är upphandlingskonsult och har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med offentlig upphandling. Han arbetar med att hjälpa offentliga myndigheter i sin inköpsverksamhet både genom utformande av långsiktiga strategier men även som stöd vid genomförande av upphandlingar och avrop genom förnyad konkurrensutsättning. Magnus har tidigare bl.a. arbetat den dåvarande tillsynsmyndigheten Nämnden för offentlig upphandling, NOU, (nuvarande Konkurrensverket) med tillsyn, information och regeringsstöd. Han har deltagit i flera svenska och internationella arbetsgrupper om offentlig upphandling. Tobias Tegnér Tobias Tegnér har flera års erfarenhet av arbete inom offentlig upphandling och arbetar främst med att genomföra rättsutredningar och att leda upphandlingar av tjänster och byggentreprenader. Han bistår även med rådgivning vid överprövningar och andra upphandlingsfrågor. Tobias har en jur. kand. från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig upphandling och fastighetsrätt. Amar Al-Djaber Amar Al-Djaber är upphandlingskonsult och arbetar med genomfördande av upphandlingar, utredningar och utbildningar. Amar har tidigare arbetat på Upphandlingsstödet på Kammarkollegiet. Amar har en jur. kand. från Lunds universitet med inriktning mot offentlig upphandling och offentlig rätt. 16

17 Kursledare Hans Jelf Hans Jelf är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning genom arbete på myndigheter, departement och offentliga utredningar. Hans har specialiserat sig på förvaltningsfrågor och arbetar som konsult och utbildare inom detta område. David Braic David Braic är upphandlingschef på Växjö kommun. Han är aktiv kommunikatör som lyft upphandling till ett strategiskt plan samt varit drivande vid införande av stora projekt såsom e-handel och samordnad varudistribution. David har vunnit en rad utmärkelser. Han blev bland annat utsedd till årets upphandlingschef år 2011 av Upphandling 24. Han blev även utsedd till årets inköpare av Sveriges offentliga inköpare (SOI) år Utöver detta är David medförfattare till boken Strategisk offentlig upphandling. Martin Magnusson Martin Magnusson har lång erfarenhet av offentlig upphandling. Han har tidigare arbetat som upphandlingskonsult och är idag avtalscontroller på Värmlands landsting. Martin har genomfört flertalet livsmedelsupphandlingar och även arbetat med uppföljning av avtalen. Utöver detta är Martin styrelseledamot i Sveriges offentliga inköpare (SOI). Han har en fil. mag. I rättsvetenskap och har även arbetat som kock. Linda Dahlström Linda Dahlström är advokat och har omfattande erfarenhet av frågeställningar i samband med offentlig upphandling. I sitt arbete biträder Linda upphandlande myndigheter under hela upphandlingsprocessen med upprättande av upphandlingsstrategier, förfrågningsunderlag, rådgivning i samband med utvärdering av anbud, samt bistånd i förvaltningsdomstol vid överprövningsmål. Hon har tidigare arbetat på dåvarande tillsynsmyndigheten, Nämnden för offentlig upphandling (NOU) och Konkurrensverket samt i flera internationella projekt för OECD/ Sigma rörande offentlig upphandling. Linda har särskild erfarenhet av frågor avseende miljö och sociala hänsyn i samband med offentlig upphandling samt den problematik som uppstår vid upphandling av livsmedel. 17

18 Välkommen till SIPU:s kurser inom offentlig förvaltning och juridik! SIPU:s kurser ger dig som arbetar i offentlig förvaltning nya kunskaper för ett effektivt och rättssäkert myndighetsutövande. Vi håller dig uppdaterad om förändringar i regelverket samt stärker dig i din yrkesroll och i mötet med allmänheten. Oavsett om du arbetar som jurist, handläggare, administratör, registrator, chef eller politiker så ger våra kurser dig viktig kunskap om hur du tillämpar regelverket på ett korrekt sätt i praktiken. Du får kunskap om lagstiftningens huvuddelar samt de rättsliga grunderna. Dessutom har du möjlighet att under våra kurser få de senaste uppdateringarna kring offentlighets- och sekretesslagstiftningen en ofta snårig lagstiftning som ständigt uppdateras. Våra kurser har begränsat antal deltagare för högsta kvalitet och interaktivitet! Därför har du alltid tid för egna frågor och diskussioner kring t.ex. aktuella rättsfall. Många kurser blir snabbt fullbokade, så vill du vara säker på att få en plats vid ett visst tillfälle rekommenderar jag att boka din plats i tid. Hoppas att vi ses i vår! Malin Ek Lara kursansvarig SIPU 18

19 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK FÖRVALTNINGSKUNSKAP FÖR EFFEKTIV OCH RÄTTSSÄKER HANDLÄGGNING HUR DU TILLÄMPAR REGELVERKET I PRAKTIKEN Denna kurs ger dig som handlägger ärenden en god kunskap om hur du tillämpar regelverket på ett korrekt sätt för effektiv och rättssäker ärendehantering och handläggning. Du får en grundlig genomgång av de förvaltningsrättsliga grunderna samt viktiga delar av förvaltningslagen och ärendegången. Vi lägger särskilt fokus på den för Sveriges del viktiga offentlighetsprincipen. Dessutom får du en genomgång av lagstiftningsprincipen samt ökad förståelse för roller och ansvarsfördelning i handläggningsprocessen. Efter kursen har du en god kunskap om de relevanta delarna i regelverket som gäller för offentlig förvaltning, samt hur du tillämpar regelverket på ett korrekt sätt i praktiken för effektiv och rättssäker handläggning. Förvaltningens rättsliga grunder vilka krav ställs på myndigheterna och tjänstemännen? Förvaltningslagen och ärendegången Offentlighetsprincipen Vilka handlingar har allmänheten rätt till insyn i? Lagstiftningsprincipen Hur kommer en lag till? Ärendegången i riksdag och regering Roller och ansvar i ärendehandläggningen Berednings- och föredragningsteknik en introduktion Hur hantera jävsituationer och undvika givande och tagande av muta? Målgrupp: Handläggare och assistenter. Kursen är både för dig som är ny som handläggare i offentlig förvaltning men även för dig som behöver uppdatera dina kunskaper. Kursledare: Hans Jelf Pris: kronor exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe. 19

20 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Förvaltningsrätt för chefer för rättssäker myndighetsutövning Under denna tvådagarskurs går vi igenom de regler som chefer behöver kunna för att arbeta i den offentliga sektorn. Kursen vänder sig till dig som behöver kunskaper om vad som gäller eller för dig som vill förbättra dina kunskaper. Syftet är att du som chef ska få förståelse för det regelverk som styr den offentliga sektorn. Efter kursen har du fördjupad kunskap om relevant lagstiftning så att du som chef ser till att verksamhetens myndighetsutövning sker på ett rättssäkert sätt. Du känner dig även säkrare i din roll som chef i offentlig förvaltning. Förvaltningens rättsliga grunder Regeringsformen Styrelsens och ledningens roll arbetsordning, delegationsordning, ställföreträdare m.m. Förvaltningslagen med bl.a. jävsbestämmelser Kontrollmakten JO, JK, Riksrevisionen och tillsynsmyndigheter Offentlighetsprincipen och sekretessbestämmelser, utlämnande av allmän handling, diarieföring Tjänstefel, mutor och bisysslor Slutdiskussion Målgrupp: Chefer på olika nivåer i organisationen som behöver ökad kunskap i förvaltningsrätt Kursledare: Anette Schierbeck Pris: kronor exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe. 20

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster Våren 2014 Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster WORKSHOPS KRING PROBLEM OCH MÖJLIGHETER RIGMOR ÖBERG Offentlig upphandling Offentlig upphandling - en process för inköp av varor, tjänster med

Läs mer

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121 Storumans kommun Upphandlings- policy SAMMANFATTNING Storumans kommuns upphandlingspolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar utgör ett komplement till lagstiftning och andra styrande dokument som

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015

PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015 PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015 Kommun Landsting Region Kommunala bolag Ideell sektor Svenska kyrkan Kommunalförbund Utbildningsområden som vi erbjuder Contents Välkommen till Academys

Läs mer

PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015

PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015 PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015 Kommun Landsting Region Kommunala bolag Ideell sektor Svenska kyrkan Kommunalförbund Utbildningsområden som vi erbjuder Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

LEXFYLGIA. Smartare anbud M&A. Nya regler inom upphandlingsområdet. Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer. sid 6. sid 7.

LEXFYLGIA. Smartare anbud M&A. Nya regler inom upphandlingsområdet. Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer. sid 6. sid 7. LEXFYLGIA NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN FYLGIA JULI MAJ 2014 Smartare anbud sid 3 Nya regler inom upphandlingsområdet sid 6 M&A Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer sid 7 Vi önskar er

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid

Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid Oscar Nilsson, Filip Trpkovski Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid Renewed ranking during the duration of the framework agreement Rättsvetenskap C-uppsats Termin: HT 2013 Handledare: Nick Dimitrievski

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. Handboken behandlar

Läs mer

Fackförbundet ST. ST om. upphandling

Fackförbundet ST. ST om. upphandling Fackförbundet ST ST om offentlig upphandling ST 2013. Rapportförfattare: Veera Littmarck och Karin Morild, Fackförbundet ST. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Artikelnr 6027 ST om offentlig

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande www.pwc.se/academy Utbildningar våren 2013 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2013 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor 2013 PwC i Sverige. Att mångfaldiga innehållet helt

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Konferens 15 16 april 2015 i Scandic

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Revisionsrapport juni 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Innehållsförteckning

Läs mer

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER.

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 När besluten fattas. På Bisnode har vi som ambition att hjälpa

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 Ett arbetsredskap om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer