SIPU:s kurser. våren 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIPU:s kurser. våren 2015"

Transkript

1 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser våren 2015 SIPU:s kurser inom: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens Ledarskap Medlem i 1

2 Innehåll: KURSER INOM Offentlig Upphandling 4 Grundkurs i offentlig upphandling 5 Fördjupningskurs i offentlig upphandling 6 Tydliga förfrågningsunderlag och effektiv kravställning 7 Strategiskt inköp för upphandlande myndigheter 8 Avtalsförvaltning i praktiken för avtal tecknade vid offentlig upphandling 9 Praktisk avtalsrätt för upphandlare inom kommun, landsting och stat 10 Upphandling av konsulter och tjänster 11 Effektiva utvärderingsmetoder vid upphandling av kompetens, kreativitet och kvalitet Offentlig upphandling av livsmedel 14 Ny svensk upphandlingslagstiftning 15 Certifierad upphandlare 15 Kursledare för kurser inom offentlig upphandling KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK 18 Förvaltningskunskap för effektiv och rättssäker handläggning 19 Förvaltningsrätt för chefer för rättssäker myndighetsutövning 20 Korruption och mutor i offentlig förvaltning 21 Offentlighet och sekretess för jurister och kvalificerade handläggare 22 Nyheter och rättsfall i offentlighet och sekretess för jurister och kvalificerade handläggare 22 Offentlighet och sekretess för registratorer 23 Fördjupningskurs i offentlighet och sekretess för registratorer 23 Personuppgiftslagen och integritetsskydd i offentlig förvaltning 24 Personuppgiftslagen och integritetsskydd i diarium och arkiv 25 Kursledare och föreläsare för kurser inom offentlig förvaltning och juridik KURSER INOM SAMHÄLLSBYGGNAD och TEKNISK FÖRVALTNING 28 Förorenade områden 29 Säker dricksvattenförsörjning 30 Långsiktigt hållbar dagvattenhantering i detaljplanering från plan till genomförande 31 Strandskydd dispens, upphävande och tillsyn 32 Exploateringsavtal 33 Exploateringsavtal fördjupningskurs Tydliga och rättssäkra detaljplaner 36 Hantering av buller i plan- och byggprocessen 37 Kursledare för kurser inom samhällsbyggnad och teknisk förvaltning

3 EU-KURSER 41 Strategisk utveckling av EU-projekt från strategi till projekt UPPDRAGSUTBILDNING 42 Söka EU-finansiering UPPDRAGSUTBILDNING 43 Leda EU-projekt i nya programperioden UPPDRAGSUTBILDNING 44 Ekonomi i EU-projekt i nya programperioden från budget till rekvisition 45 Grundläggande EU-kunskap UPPDRAGSUTBILDNING 46 Konsten att påverka i EU UPPDRAGSUTBILDNING 47 Besöksresa till EU:s institutioner i Bryssel UPPDRAGSUTBILDNING 48 Kursledare för EU-kurser 49 KURSER INOM LEDARSKAP 50 Ny som chef 51 Leda utan att vara chef 52 Förvaltningsrätt för chefer 52 Kursledare för kurser inom ledarskap 53 ÖVRIGA KURSER 54 Framgångsrikt strategiskt arbete för att förebygga vräkning 54 Ensamkommande barn och unga Professionellt bemötande och förhållningssätt 55 Goda boendelösningar för ensamkommande barn och unga 56 Rutiner på förskolan för att förebygga, upptäcka och hantera övergrepp mot barn 57 Kursledare för övriga kurser

4 Välkommen till SIPU:s upphandlingskurser! Lagen om offentlig upphandling upplevs ofta som krånglig och svårtolkad. Genom att delta på SIPU:s upphandlingskurser får du viktig kunskap om hur lagen ska tillämpas och hur du genomför upphandlingar som leder lyckade affärsuppgörelser! SIPU har ett brett utbud av mycket uppskattade upphandlingskurser både för dig som behöver lära dig grunderna och för erfarna upphandlare som vill ta upphandlingsarbetet till en högre nivå. För högsta kvalitet har vi begränsat deltagarantal på kurserna. Många av kurserna blir fullbokade gång på gång så anmäl dig i god tid, för att säkra en plats! Det finns även möjlighet att bli certifierad upphandlare. I programmet ingår två obligatoriska tredagarskurser: Grundkurs i offentlig upphandling och Fördjupningskurs i offentlig upphandling samt en valfri tvådagarskurs. När du gått kurserna gör du en skriftlig tentamen för att kunna bli certifierad upphandlare. Varmt välkommen! Vänliga hälsningar Lisen Comérus Projektledare SIPU 4

5 KURSER INOM Offentlig Upphandling Grundkurs i offentlig upphandling Rollen som upphandlare är komplex och Lagen om offentlig upphandling upplevs ofta som krånglig och svårtolkad. För att genomföra lyckade upphandlingar är det avgörande att du har goda grundläggande kunskaper om lagens uppbyggnad och verktyg för hur du genomför en optimal upphandlingsprocess. Under denna tredagars grundkurs i offentlig upphandling får du både teoretisk och praktisk grundläggande kunskap som hjälper dig att bli en framgångsrik upphandlare! Rollen som upphandlare - Vad har du för ansvar, befogenheter och skyldigheter? - Upphandlarens roll gentemot beställare och leverantör Upphandlingsprocessen från behov till avtalsuppföljning Lagen om offentlig upphandling - Hur är lagen uppbyggd? - Hur tolka lagen i praktiken? - Hur söker du svar i lagtexten? Upphandlingssekretess hur påverkar upphandlingssekretessen ditt arbete? Att infodra anbud vad ska du tänka på? Hur skriver du förfrågningsunderlag som uppmuntrar till konkurrens? Kravformulering och referenser för att få anbud som motsvarar beställarens behov - Metodik vid formulering av krav på leverantör och på varan/tjänsten - Lär dig skilja på kravformuleringens olika delar - Hur formulerar du rätt avtalsvillkor? - Vilka standardavtal kan du använda och hur? Upphandlingsetik vad innebär reglerna om jäv, mutor och bisyssla? Ramavtal - genomgång av vad ett ramavtal är och när de är lämpliga att använda Presentation av olika ramavtalsmodeller med diskussion om för och nackdelar Avrop genom förnyad konkurrensutsättning Avtalsvillkor genomgång av de viktigaste avtalsvillkoren så skapar du ett avtal som säkerställer en bra leverans Går det att ta miljöhänsyn vid upphandling? Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver grundläggande kunskap om offentlig upphandling. Kursledare: Tobias Tegnér, Elisabeth Göransson och Magnus Nilsson Pris: kr exkl. moms. Sagt om SIPU:s kurser och kursledare för kurser inom offentlig upphandling: Mycket roligare och intressantare än vad jag trodde det skulle vara. Väldigt duktig föreläsare, som la fram den juridiska biten på ett lättbegripligt sätt samt fick mig uppriktigt intresserad av offentlig upphandling... 5

6 KURSER INOM Offentlig Upphandling fördjupningkurs i offentlig upphandling För att genomföra lyckade upphandlingar som resulterar i inköp av varor eller tjänster av högsta kvalitet till rätt pris, är det nödvändigt att behärska flera viktiga moment i upphandlingsprocessen. Under kursen Fördjupningskurs i offentlig upphandling, får du viktig kunskap som ökar din säkerhet i några av upphandlingsprocessens mest centrala och kritiska delar. Kursen vänder sig till alla som behöver fördjupa sin kunskap om upphandling och hur man möjliggör bra affärer. Kursen bygger på och fördjupar SIPU:s grundkurs, men du kan även gå denna kurs separat. Kursen vänder sig främst till personer med praktisk erfarenhet av offentlig upphandling. (Dag 1 dag 2 förmiddag): Aktuella domar från EU-domstolen och svenska domstolar Nya upphandlingsdirektivet förändringar och nya förutsättningar Upphandlingsförfarande över tröskelvärden (särskilt om undantagsförfaranden enligt 4 kap. LOU) - Förhandlat förfarande (med och utan annons) - Konkurrenspräglad dialog - Innovationspartnerskap nya möjligheter Kravställande i upphandlingen praktiska exempel Referenstagning i praktiken kopplat till krav och beviskatalogen Avtalsvillkor och relation med leverantörer (Dag 2 eftermiddag dag 3): Strategiska utgångspunkter Internkontroll Konkurrensutsättning och verksamhetsövergång Tjänstekoncession Krav utgångspunkt för anbudsutvärdering Anbudspriset Konkreta utvärderingsmetoder och tillvägagångssätt för tydlig utvärdering av varor och tjänster: - Vilka kriterier kan ställas? - Hur formulera de olika kriterierna? - Hur många utvärderingskriterier är lämpligt att ställa upp? - Hur vikta de olika kriterierna för att få ett relevant bedömningsunderlag? Lägstaprisupphandlingar kontra kvalitetsfokus hur få bästa kvalitet till lägst pris? Under dagarna varvas föreläsningar med praktiska övningar och grupparbeten under kvalificerad ledning. Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver fördjupad kunskap om offentlig upphandling. Kursledare: Elisabeth Göransson och Amar Al-Djaber Pris: kr exkl. moms. 6

7 KURSER INOM Offentlig Upphandling Tydliga förfrågningsunderlag och effektiv kravställning Det kanske viktigaste momentet vid offentlig upphandling är att ta fram ett bra förfrågningsunderlag. På kursen Tydliga förfrågningsunderlag och effektiv kravställning, får du lära dig metoder för hur du i förfrågningsunderlaget omsätter organisationens behov och önskemål till effektiva, ändamålsenliga och utslagsgivande krav och tilldelningskriterier. Du får också lära dig hur du utformar förfrågningsunderlaget så att du säkerställer en leverans med hög kvalitet. Förberedande arbete i form av nulägesanalys behovsanalys och marknadsanalys Hur skapa en tydlig struktur på förfrågningsunderlagets olika delar? Metoder för att identifiera viktiga krav Krav på leverantören vilka krav får ställas och vilka krav är lämpliga i olika typer av upphandlingar? Kravspecifikationen lär dig ställa effektiva och mätbara krav för lyckad upphandling Tydliga tilldelningskriterier och utvärderingsmodeller Lär dig utforma tydliga avtal för högsta kvalitet och lyckade affärsuppgörelser Vem ska göra vad i arbetet med förfrågningsunderlaget och när ska det göras? Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver kunskap om förfrågnings-underlag. Kursen vänder sig till dig som är ny inom upphandling, har några års erfarenhet eller vill uppdatera dina kunskaper Kursledare: Magnus Nilsson Pris: kr exkl. moms. Under dagarna varvas föreläsningar med praktiska övningar och grupparbeten under kvalificerad ledning. I kursen ingår ett exempel på ett komplett förfrågningsunderlag. 7

8 KURSER INOM Offentlig Upphandling STRATEGISKT INKÖP FÖR UPPHANDLANDE MYNDIGHETER Inom både privata och offentliga organisationer ökar kraven på att inköps- och upphandlingsarbetet ska bidra med ett tydligt mervärde till övriga organisationen och utgöra verktyg för att nå organisationens övergripande mål. Genom att arbeta strategiskt med fokus på kvalitet och totalkostnad i hela organisationen, kan gynnsamma effekter uppnås. Framförhållning och resurssättning förbättras avsevärt och samordningen mellan organisationens övergripande mål och incitamenten i enskilda upphandlingsprojekt ökar markant. Utan tydlig inköpsstrategi blir kravställningen ofta baserad på vad som finns idag och inte vad som krävs för att nå målen om ett, tre eller fem år. Vinsterna med upphandling begränsas till prisdimensionen och man missar ofta totalkostnadsperspektivet. Bristande analysarbete och fel beslutsforum gör också att beslut riskerar att fattas på känslobasis. Dessutom kan brist på beslutade strategier leda till att verksamheten går miste om tekniska landvinningar och innovationer. Kursen syftar till att klargöra begreppet strategiskt inköp och fylla det med praktiskt tillämpbart innehåll. Du får lära dig hur en upphandlande myndighet kan ta steget från ett traditionellt, ofta reaktivt, arbetssätt till ett arbetssätt som gör skäl för namnet strategiskt. Du får även tips på hur du skapar ett ökat engagemang hos ledningen och övriga organisationen för inköpsarbetet. Vad kännetecknar äkta strategiskt inköpsarbete? Olika organisatoriska förutsättningar för inköpsarbetet Ledningens ansvar och involvering i det strategiska inköpsarbetet så utövas ett gott inköpsledarskap i organisationen Rätt bemanning för olika utmaningar olika roller på inköpsavdelningen: t.ex. inköpschef, upphandlare, projektledare, kravställare, avtalsförvaltare, inköpscontroller Så skapas förståelse och delaktighet i den övriga organisationen för inköps- och upphandlingsarbetet Så styrs inköpsverksamheten på bästa sätt: - Interna regler som inköps- och upphandlingspolicy - Så får upphandlingspolicyn en konkret påverkan på det praktiska arbetet - Lagar (LOU) som ett styrmedel - KPI:er (nyckeltal för inköps- och upphandlingsverksamhet) - Målstyrning och samstämmighet med organisationens mål - Mäta kundnöjdhet hur kan det appliceras på inköp och upphandling? Metoder att mäta inköpsverksamheten och visa den övriga organisationen vilken nytta inköpsavdelningen levererar 8 Verktyg för att skapa framförhållning och möjliggöra planering t.ex. upphandlingsplan Så utformas upphandlingsprocessen för att ge bästa stöd till upphandlingsarbetet Viktiga delar av upphandlingsprocessen att optimera: beslutsvägar, metodstöd för beställaren, kommunikation och projektledning Rollfördelning, vem gör vad upphandlare, beställare, chefer, jurister Strategier för olika tjänste- och varugrupper (t.ex. tjänste- och varugruppsteam och referensgrupper) Nästa steg : Purchasing Category Management Målgrupp: Kursen vänder sig till inköpschefer, upphandlingschefer och upphandlare med utpekade större ansvarsområden som spänner över olika delar av organisationen och till dig som mer allmänt är intresserad av hur inköpsenhetens roll och position kan flyttas fram inom en organisation. Kursledare: Magnus Nilsson och Johan Söderberg Pris: kr exkl. moms

9 KURSER INOM Offentlig Upphandling Avtalsförvaltning i praktiken för avtal tecknade vid offentlig upphandling Högkvalitativ leverans och ökad priskontroll Trots att de flesta är överens om att det är mycket viktigt att följa upp och ha god kontroll över ingångna avtal är det i praktiken ofta ett eftersatt område. Bristande struktur för avtalsförvaltning går i sin tur ut över uppföljningen och kan få allvarliga och långtgående konsekvenser. Dålig koll på avtalssituationen innebär ökade risker, både affärsrisker, risk för bristande leveranser och risk för lagbrott i form av otillåtna direktupphandlingar. Genom att arbeta strategiskt och målinriktat med avtalsförvaltning skapas goda förutsättningar både för bra leveranser under avtalstiden, pris- och kvalitetsmässigt, och för en lyckad upphandling när det är dags på nytt. Bristfällig avtalsförvaltning leder till: Dålig leverantörskontroll som kan orsaka verksam hetsrisker leverantören går i konkurs, missförhållanden uppmärksammas i media etc. Omotiverat gynnande av leverantören dålig priskontroll, inga sanktioner, inga begränsningar i kontaktytor/införsäljning Prisförändringar som sker okontrollerat och på leverantörens villkor Att leverantören säljer sådant som inte omfattas av avtalet Avtagande uppmärksamhet och kvalitet från leverantören Att uppnådda resultat i upphandlingar/förhandlingar inte realiseras effekterna som kommunicerats och förankrats uteblir Framgångsrik avtalsförvaltning leder till: Högre och/eller bibehållen kvalitet över tid under avtalets livslängd Sanktioner och påtryckningsmedel får avsedd effekt Utvecklande leverantörsrelationer (Supplier Relationship Management, SRM) som leder till långsiktiga win-win -relationer och möjlighet till både innovationer och kostnadsbesparingar Tydlighet och renodling av arbetsuppgifter det dagliga arbetet tyngs inte med avtalsfrågor och tvister På kursen får du god grundförståelse för avtalsförvaltningens innebörd och syfte. Du får en rad handfasta råd och konkreta arbetssätt och metoder för att få ut mesta möjliga effekt av avtalsförvaltningen på olika nivåer. Vad är avtalsförvaltning? Syftet med avtalsförvaltningen Organisation för avtalsförvaltning, vem ska ansvara för vad? När är det lämpligt att avtalsförvaltningen är centraliserad respektive decentraliserad och när är det bäst med en kombination? Avtalsuppföljning hur och vad? Olika nivåer av avtalsförvaltning - Ambitionsnivåer: hygiennivå, avancerad, partnerskap - Arbetsnivåer: operativ-, kommersiell- och strategisk avtalsförvaltning Lämpliga sanktioner vid bristande leveranser Så förbereds avtalsförvaltningen redan under upphandlingen Avtalsförvaltningens roll inför nästa upphandling Hur kan jag se till att avtalsförvaltningen kommer till sin rätt? - Förändringsledning och beteendeförändring - Systemstöd Målgrupp: Inköpschefer och upphandlingschefer som vill komma igång på allvar med avtalsförvaltningsarbetet och ge sin organisation eller sina medarbetare bra verktyg och strukturer för detta. Utpekade avtalsförvaltare både på inköpsavdelningar men även ute i verksamheten. Förvaltningschefer och linjechefer med avtalsansvar samt upphandlare och inköpare som har ett intresse av att utveckla sin kompetens inom området. Kursledare: Johan Söderberg Pris: kr exkl. moms 9

10 KURSER INOM Offentlig Upphandling Praktisk avtalsrätt för upphandlare inom kommun, landsting och stat Ett tydligt avtal är avgörande för en lyckad uppgörelse. Avtalet ska reglera en rad viktiga detaljer och vara både juridiskt och affärsmässigt riktigt. Under denna kurs lär du dig skriva tydliga och korrekta avtal. Du får fördjupad kunskap om de lagar och regler som styr avtalsförhållandena för att bättre kunna bedöma konsekvenserna av olika affärsuppgörelser och därmed skriva bättre avtal! Lagen om offentlig upphandling genomgång av relevanta delar, upphandlingskontrakt, tjänstekontrakt, varukontrakt, ramavtal mm. vad betyder alla begrepp? Avtalslagen avtalsingående och ogiltighetsgrunder för avtal, regler om fullmakt Köplagen när blir köparen ägare, leveransförseningar, fel i varan, reklamation, hävning Förvaltningslagen Offentlighetsprincipen vad är offentligt och vad är hemligt? Avtalsformulering hur formulera avtal som: - är korrekt uppställda - reglerar alla viktiga moment men inte innehåller onödig text - är tydliga och lättolkade - är lätta att tillämpa Kritiska avsnitt i avtalet: - viktiga villkor att ha i avtalet, hur ska de formuleras? Standardavtal vad innebär standardavtal, hur ska de användas? Tjänsteavtal hur formulera tydliga tjänsteavtal som säkrar att beställarens alla krav tillgodoses? Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver kunskap om avtalsrätt. Kursledare: Tobias Tegnér och Hans Jelf Pris: kr exkl. moms. Sagt om SIPU:s kurser och kursledare för kurser inom offentlig upphandling: Han var oerhört intressant att lyssna på. Det märktes att han brinner för ämnet. Väldigt bra kurs där kursledarna lyckades göra ämnet roligt och intressant! Mycket strukturerad och tydlig. Håller sig till sitt program och kommer lätt tillbaka efter att ha svarat på frågor eller tagit sig tid på att förklara djupare. Missade inte att återkomma till frågor som ställts i förväg 10

11 KURSER INOM Offentlig Upphandling Upphandling av konsulter och tjänster Upphandling av konsulter och tjänster kan vara en mer komplex process än upphandling av varor. För att resultatet av upphandlingen ska tillgodose beställarens verkliga behov krävs tydlighet och att rätt metoder används i alla led, från behovsanalys och krav på leverantören och tjänsten, prövning och utvärdering av anbud till upprättande av avtal. Under denna kurs får du konkret kunskap och goda exempel som ger dig nya förutsättningar att upphandla konsulter och tjänster som tillgodoser beställarens behov! Strategiska utgångspunkter för upphandling av olika typer av tjänster Behovs- och marknadsanalys Vilka är skillnaderna mellan tjänsteavtal och ramavtal? Vilka krav som kan ställas på leverantörer och tjänsternas utförande utifrån en tydlig behovsanalys Metoder och angreppssätt vid prissättning av olika tjänster Att motverka nollanbud Hur en korrekt anbudsutvärdering genomförs där kvalitet mäts mot pris Hur tillämpa olika kreativa mätbara utvärderingskriterier? Hur upprätta tydliga avtal? Målgrupp: Utbildning för dig inom stat, kommun och landsting som upphandlar konsulter/tjänster. Kursledare: Elisabeth Göransson och Tobias Tegnér Pris: kr exkl. moms. Under dagarna varvas föreläsningar med praktiska övningar och grupparbeten under kvalificerad ledning. 11

12 KURSER INOM Offentlig Upphandling EFFEKTIVA UTVÄRDERINGSMETODER VID UPPHANDLING AV KOMPETENS, KREATIVITET OCH KVALITET Vid upphandling av tjänster finns det ofta ett stort behov av att kunna beakta leverantörens kompetens och lämplighet eller andra kvalitativa aspekter i utvärderingen när upphandlingen ska avgöras. För upphandlande myndigheter är det ett särskilt utmanande område, då det gäller att hålla sig inom ramen för upphandlingslagstiftningen, samtidigt som det är önskvärt att utmana både regelverk och traditioner för att kunna premiera kvalitativa tjänsteleveranser. Om inte upphandlingen genomförs på ett bra sätt finns en stor risk att de bästa leverantörerna inte kan dra fördel av sina kunskaper och vinna upphandlingen. Det finns också en risk att leverantören lämnar oriktiga uppgifter i anbudet för att lura till sig avtalet. Denna utbildning riktar sig till personer som deltar i upphandling av tjänster där det finns särskilt stora behov av att fånga leverantörens kompetens och kreativitet. Ofta är detta fallet i olika typer av konsulttjänster. Det kan t.ex. röra sig om upphandlingar av så kallade kreativa tjänster som marknads, PR- och kommunikationstjänster. Men det kan också röra sig om andra typer av tjänster som t.ex. utredare, analytiker eller konsulter som besitter olika typer av expertkompetens. Under kursen får deltagarna en djupare förståelse för de upphandlingsjuridiska och upphandlingstekniska förutsättningar som behöver hanteras samt metoder och tips för att kunna kravställa och utvärdera de kvalitativa aspekterna. Utbildningens fokus ligger på utvärdering men behandlar även andra delar av upphandlingsarbetet som är viktigt vid upphandling av denna typ av tjänster. Mindre delar av kursen är överlappande med innehållet i kurserna Fördjupningskurs i offentlig upphandling, Upphandling av konsulter och tjänster och Tydliga förfrågningsunderlag och effektiv kravställning. Kursen har dock fokus på upphandling av tjänster där det finns särskilt stora behov av att fånga leverantörens kompetens och kreativitet. Genomgång av de förutsättningar som LOU och lagstiftningen ger för upphandling och utvärdering av kvalitet Genomgång av de centrala delarna av lagen Genomgång och analys av viktiga rättsfall inom område vilka lärdomar kan vi dra? Genomgång av utvärderingsmetoder som syftar till att hitta den bästa leverantören med avseende på kompetens och kreativitet, t.ex. Intervjuer - Varför använda intervjuer vid utvärderingen? - Risker och möjligheter med att använda intervjuer? - Vad ska intervjuerna handla om? - Hur förbereds intervjuerna? - Vem ska vara med på intervjuerna? - Hur ska de värderas och poängsättas? Tydlig och rättssäker utvärdering av leverantörens beskrivningar av hur något kommer att göras, t.ex. utvärdering av leverantörens arbetsmetoder, tillvägagångssätt och processer Jury vid utvärdering - Så kan en jury användas vid utvärderingen - Vilka ska ingå i juryn? - Hur bör juryn förbereda sig inför bedömningen? - Så utvärderas arbetsprover, t.ex. utvärdering av fiktiva case/uppgifter - Så kan olika metoder kombineras för att få bästa effekt 12

13 KURSER INOM Offentlig Upphandling EFFEKTIVA UTVÄRDERINGSMETODER VID UPPHANDLING AV KOMPETENS, KREATIVITET OCH KVALITET Anbudspresentationer Vilken funktion fyller anbudspresentationer? Vilka personer från leverantören bör medverka? Vad är bäst, anbudspresentationer eller intervjuer som betygsätts? Hur utforma kravspecifikationen och kraven på leverantören för att de tydligt ska hänga samman med utvärderingen? Hur får vi tillräcklig marknadskännedom för att kunna ställa krav? Vilka krav bör ställas på det anbudsgivaende förtaget och vilka krav bör ställas på nyckelpersonerna? Hur säkerställer vi att leverantören tillhandahåller kompetent personal under hela uppdragstiden? Hur utformas en bra kravspecifikation för att säkerställa att uppdraget utförs på ett bra sätt? Hur kan priser utvärderas? Alternativa metoder att utvärdera priser vid upphandling av kreativa tjänster Hur undviks att leverantörer med låg kvalitet dumpar priserna för att vinna upphandlingen? Vilka personer och kompetenser ska vara med i upphandlingen och vid utvärderingen? Vad är upphandlarens roll vid utvärderingen? Vilken roll bör beställare och kravställare ha under upphandlingens olika delar? Dokumentation, under och efter utvärderingen? Så kan enskilda personers, t.ex. konsulters, kunskap för uppdraget utvärderas Vilka är utmaningarna vid utvärdering av konsulter? Vad kan bli fel? Vad är viktigt att tänka på vid utvärdering av enskilda personer? Utvärderingsmodeller Utvärderingsmodeller för att utvärdera kvalitet Vad kännetecknar bra utvärderingsmodeller? Hur ska man vikta kvalitetskriterier? Hur säkerställer man att leverantören levererar den kvalitet som utlovats? Centrala avtalsklausuler vid upphandling av kvalitativa tjänster Relevanta aspekter av avtalsuppföljning Målgrupp: Upphandlare, upphandlingschef, beställare, kravställare, kommunikations- och informationsansvariga och andra som vill kunna utvärdera kvalitetsaspekter på ett effektivt och ändamålsenlig sätt. Kursen riktar sig till såväl upphandlare som har viss erfarenhet av att göra upphandlingar som personer som medverkar som beslutsfattare, beställare eller kravställare i denna typ av upphandlingar. Under utbildningen varvas föreläsningar med praktiska övningar och diskussioner. Kursledare: Johan Söderberg eller Magnus Nilsson Pris: kr exkl. moms 13

14 KURSER INOM Offentlig Upphandling Offentlig upphandling av livsmedel Offentlig upphandling av livsmedel är komplicerat, inte enbart för upphandlare och kostchefer utan även för leverantörer. Upphandlingsreglerna är krångliga och det finns en uppsjö av varor som är svåra att utvärdera och följa upp. Det ställs dessutom allt högre krav på att den offentliga måltiden ska vara närodlad, ekologisk och präglad av god djurhållning vilket försvårar upphandlingen ytterligare. Ett fåtal stora grossister dominerar den svenska marknaden, och det är mycket svårt för små och medelstora livsmedelsföretag att vinna livsmedelsupphandlingar. För dig som arbetar med livsmedelsupphandlingar är det ofta svårt att avgöra vilka krav som är lämpliga att ställa, främst gällande djurskydd och miljö. Det är också utmanande att identifiera de mest lämpliga utvärderingskriterierna för att säkra en god affär där det som efterfrågas verkligen kommer levereras. Efter genomförd upphandling är det dessutom viktigt att det finns tydliga rutiner för avtalsuppföljning hur säkra att det som avtalas verkligen levereras? Utöver utmaningarna i själva livsmedelsupphandlingen brukar dessutom begränsade leverans- och distributionsmöjligheter sätta käppar i hjulen för små och medelstora livsmedelsföretag att leverera. Under denna tvådagarskurs får du djupare kunskap om hur du kan ställa relevanta krav och utvärderingskriterier i livsmedelsupphandlingar. Kursen ger dig även juridiska och praktiska verktyg gällande avtalsuppföljning. Utöver detta får du kunskap och inspiration om hur du kan arbeta strategiskt för att skapa distributions- och leveransmöjligheter som öppnar upp för mindre leverantörer. Genom teori, praktiska exempel och diskussioner ger kursledarna dig verktyg och råd om hur du kan genomföra goda livsmedelsupphandlingar och öppna upp för mindre leverantörer. Hur ställa rimliga krav vid livsmedelsupphandling och samtidigt hålla sig inom lagrummet? Djurskydds- och miljökrav vid upphandling av livsmedel Hur möjliggöra för små och medelstora livsmedels företag att lämna anbud och även vinna livsmedelsupphandlingar? Livsmedelsupphandlingar involverar många varor som ofta är svåra att utvärdera vad tänka på vid val av utvärderingskriterier? Hur skapa innovativa distributions- och leveranslösningar för att möjliggöra mottagande av varor från små och medelstora livsmedelsföretag? Effektiv avtalsuppföljning i praktiken Målgrupp: Upphandlingschefer, upphandlare av livsmedel samt kostchefer Kursledare: Linda Dahlström, David Braic och Martin Magnusson Pris: kr exkl. moms 14

15 KURSER INOM Offentlig Upphandling Ny svensk upphandlingslagstiftning Arbetet med att införa de beslutade nya EU-direktiven för upphandling i form av en uppdaterad svensk lagstiftning pågår för fullt genom en statlig utredning. I juli 2014 presenterades ett delbetänkande med förslag på hur de nödvändiga förändringarna av den nuvarande lagen om offentlig upphandling (LOU) bör genomföras. Regeringens mål är att de nya upphandlingsreglerna ska träda i kraft i svensk lagstiftning under På seminariet kommer de viktigaste nyheterna att behandlas och deras konsekvenser för det praktiska upphandlingsarbetet kommer att analyseras och diskuteras. Under seminariet görs även en kortare genomgång av de viktigaste delarna av det nya direktivet för tilldelning av koncessioner. Regleringen är mer flexibel och inte lika detaljerad som upphandlingsreglerna i övrigt. De förändrade reglerna kring direktupphandling kommer också att behandla de praktiska möjligheter och utmaningar som upphandlande myndigheter ställs inför som en följd av dessa. Seminariet kommer inte att behandla förändringarna av upphandlingsreglerna för upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Förenklade och mer flexibla förfaranden vilket bl.a. medför ökade möjligheter till förhandling Förändrade bestämmelser om utvärdering och tilldelningskriterier där det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet sätts i första rummet (det kommer dock fortsatt vara möjligt att upphandla till lägsta pris) Ökade möjligheter och tydliga förutsättningar för att ställa sociala krav och miljörelaterade krav samt använda miljömärken Uppdelningen i A- och B-tjänster försvinner Bestämmelser om hur upphandlande myndigheter ska agera när leverantörer har deltagit vid förberedande arbeten Nya regler för upphandling av hälso- och sjukvårds tjänster En mer strategisk användning av offentlig upphandling som svar på samhälleliga utmaningar Ett nytt upphandlingsförfarande introduceras, innovationspartnerskap Nya bestämmelser om e-upphandling Regler om ändring av och avslutande av kontrakt Kursledare: Johan Söderberg Pris: kr exkl moms Certifierad upphandlare I vårt utbildningsprogram inom upphandling finns möjligheten att bli certifierad upphandlare. I programmet ingår två obligatoriska tredagarskurser: Grundkurs i offentlig upphandling och Fördjupningskurs i offentlig upphandling samt en valfri tvådagarskurs. Det går bra att sprida ut dem på en längre tid, normalt dock högst tre år. Du väljer själv vad som passar just dig och din organisation bäst. När du gått kurserna ansöker du hos SIPU om tid för skriftlig tentamen. Tentamen sker i SIPU:s lokaler på Dalagatan i Stockholm och tar c:a 2,5 timme. Målgrupp: Upphandlare/Inköpare Tid och plats: Datum efter överenskommelse med kunden, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm Pris: kr exkl. moms. 15

16 Kursledare Elisabeth Göransson Elisabeth Göransson är upphandlingsrådgivare med lång och bred erfarenhet av kvalificerat upphandlingsarbete. Elisabeth arbetar med att genomföra upphandlingar, rådgivning, utredningar, granskningar och hålla utbildningar. Hon genomför upphandlingar av bland annat kommunikationstjänster, organisationstjänster, utbildningstjänster, städtjänster, måltidstjänster och tjänstekoncessioner. Elisabeth har även vana att upphandla tjänster som outsourcas. Elisabeth har högskoleutbildning i offentlig upphandling, pedagogik och vård. Johan Söderberg Johan Söderberg är upphandlingskonsult med stor erfarenhet av omställningsprojekt och förändringsledning inom inköps- och upphandlingsområdet. Johan har sin bakgrund inom privat upphandlingsarbete, som upphandlingskonsult inom Stenbecksfären, men har på senare år arbetat både operativt och strategiskt med offentlig upphandling och inköp. Med en affärsjuridisk magisterexamen i grunden har han en djup teoretisk förståelse för både upphandlingsrätt och avtalsrätt. Magnus Nilsson Magnus Nilsson är upphandlingskonsult och har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med offentlig upphandling. Han arbetar med att hjälpa offentliga myndigheter i sin inköpsverksamhet både genom utformande av långsiktiga strategier men även som stöd vid genomförande av upphandlingar och avrop genom förnyad konkurrensutsättning. Magnus har tidigare bl.a. arbetat den dåvarande tillsynsmyndigheten Nämnden för offentlig upphandling, NOU, (nuvarande Konkurrensverket) med tillsyn, information och regeringsstöd. Han har deltagit i flera svenska och internationella arbetsgrupper om offentlig upphandling. Tobias Tegnér Tobias Tegnér har flera års erfarenhet av arbete inom offentlig upphandling och arbetar främst med att genomföra rättsutredningar och att leda upphandlingar av tjänster och byggentreprenader. Han bistår även med rådgivning vid överprövningar och andra upphandlingsfrågor. Tobias har en jur. kand. från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig upphandling och fastighetsrätt. Amar Al-Djaber Amar Al-Djaber är upphandlingskonsult och arbetar med genomfördande av upphandlingar, utredningar och utbildningar. Amar har tidigare arbetat på Upphandlingsstödet på Kammarkollegiet. Amar har en jur. kand. från Lunds universitet med inriktning mot offentlig upphandling och offentlig rätt. 16

17 Kursledare Hans Jelf Hans Jelf är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning genom arbete på myndigheter, departement och offentliga utredningar. Hans har specialiserat sig på förvaltningsfrågor och arbetar som konsult och utbildare inom detta område. David Braic David Braic är upphandlingschef på Växjö kommun. Han är aktiv kommunikatör som lyft upphandling till ett strategiskt plan samt varit drivande vid införande av stora projekt såsom e-handel och samordnad varudistribution. David har vunnit en rad utmärkelser. Han blev bland annat utsedd till årets upphandlingschef år 2011 av Upphandling 24. Han blev även utsedd till årets inköpare av Sveriges offentliga inköpare (SOI) år Utöver detta är David medförfattare till boken Strategisk offentlig upphandling. Martin Magnusson Martin Magnusson har lång erfarenhet av offentlig upphandling. Han har tidigare arbetat som upphandlingskonsult och är idag avtalscontroller på Värmlands landsting. Martin har genomfört flertalet livsmedelsupphandlingar och även arbetat med uppföljning av avtalen. Utöver detta är Martin styrelseledamot i Sveriges offentliga inköpare (SOI). Han har en fil. mag. I rättsvetenskap och har även arbetat som kock. Linda Dahlström Linda Dahlström är advokat och har omfattande erfarenhet av frågeställningar i samband med offentlig upphandling. I sitt arbete biträder Linda upphandlande myndigheter under hela upphandlingsprocessen med upprättande av upphandlingsstrategier, förfrågningsunderlag, rådgivning i samband med utvärdering av anbud, samt bistånd i förvaltningsdomstol vid överprövningsmål. Hon har tidigare arbetat på dåvarande tillsynsmyndigheten, Nämnden för offentlig upphandling (NOU) och Konkurrensverket samt i flera internationella projekt för OECD/ Sigma rörande offentlig upphandling. Linda har särskild erfarenhet av frågor avseende miljö och sociala hänsyn i samband med offentlig upphandling samt den problematik som uppstår vid upphandling av livsmedel. 17

18 Välkommen till SIPU:s kurser inom offentlig förvaltning och juridik! SIPU:s kurser ger dig som arbetar i offentlig förvaltning nya kunskaper för ett effektivt och rättssäkert myndighetsutövande. Vi håller dig uppdaterad om förändringar i regelverket samt stärker dig i din yrkesroll och i mötet med allmänheten. Oavsett om du arbetar som jurist, handläggare, administratör, registrator, chef eller politiker så ger våra kurser dig viktig kunskap om hur du tillämpar regelverket på ett korrekt sätt i praktiken. Du får kunskap om lagstiftningens huvuddelar samt de rättsliga grunderna. Dessutom har du möjlighet att under våra kurser få de senaste uppdateringarna kring offentlighets- och sekretesslagstiftningen en ofta snårig lagstiftning som ständigt uppdateras. Våra kurser har begränsat antal deltagare för högsta kvalitet och interaktivitet! Därför har du alltid tid för egna frågor och diskussioner kring t.ex. aktuella rättsfall. Många kurser blir snabbt fullbokade, så vill du vara säker på att få en plats vid ett visst tillfälle rekommenderar jag att boka din plats i tid. Hoppas att vi ses i vår! Malin Ek Lara kursansvarig SIPU 18

19 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK FÖRVALTNINGSKUNSKAP FÖR EFFEKTIV OCH RÄTTSSÄKER HANDLÄGGNING HUR DU TILLÄMPAR REGELVERKET I PRAKTIKEN Denna kurs ger dig som handlägger ärenden en god kunskap om hur du tillämpar regelverket på ett korrekt sätt för effektiv och rättssäker ärendehantering och handläggning. Du får en grundlig genomgång av de förvaltningsrättsliga grunderna samt viktiga delar av förvaltningslagen och ärendegången. Vi lägger särskilt fokus på den för Sveriges del viktiga offentlighetsprincipen. Dessutom får du en genomgång av lagstiftningsprincipen samt ökad förståelse för roller och ansvarsfördelning i handläggningsprocessen. Efter kursen har du en god kunskap om de relevanta delarna i regelverket som gäller för offentlig förvaltning, samt hur du tillämpar regelverket på ett korrekt sätt i praktiken för effektiv och rättssäker handläggning. Förvaltningens rättsliga grunder vilka krav ställs på myndigheterna och tjänstemännen? Förvaltningslagen och ärendegången Offentlighetsprincipen Vilka handlingar har allmänheten rätt till insyn i? Lagstiftningsprincipen Hur kommer en lag till? Ärendegången i riksdag och regering Roller och ansvar i ärendehandläggningen Berednings- och föredragningsteknik en introduktion Hur hantera jävsituationer och undvika givande och tagande av muta? Målgrupp: Handläggare och assistenter. Kursen är både för dig som är ny som handläggare i offentlig förvaltning men även för dig som behöver uppdatera dina kunskaper. Kursledare: Hans Jelf Pris: kronor exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe. 19

20 KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Förvaltningsrätt för chefer för rättssäker myndighetsutövning Under denna tvådagarskurs går vi igenom de regler som chefer behöver kunna för att arbeta i den offentliga sektorn. Kursen vänder sig till dig som behöver kunskaper om vad som gäller eller för dig som vill förbättra dina kunskaper. Syftet är att du som chef ska få förståelse för det regelverk som styr den offentliga sektorn. Efter kursen har du fördjupad kunskap om relevant lagstiftning så att du som chef ser till att verksamhetens myndighetsutövning sker på ett rättssäkert sätt. Du känner dig även säkrare i din roll som chef i offentlig förvaltning. Förvaltningens rättsliga grunder Regeringsformen Styrelsens och ledningens roll arbetsordning, delegationsordning, ställföreträdare m.m. Förvaltningslagen med bl.a. jävsbestämmelser Kontrollmakten JO, JK, Riksrevisionen och tillsynsmyndigheter Offentlighetsprincipen och sekretessbestämmelser, utlämnande av allmän handling, diarieföring Tjänstefel, mutor och bisysslor Slutdiskussion Målgrupp: Chefer på olika nivåer i organisationen som behöver ökad kunskap i förvaltningsrätt Kursledare: Anette Schierbeck Pris: kronor exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe. 20

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* HÖSTENS KURSER 2016 Sagt om SIPUs kurser inom offentlig förvaltning och juridik: En av de bästa kurser jag gått på! Det var bra innehåll och det blev bra

Läs mer

SIPU:s kurser VÅREN 2016

SIPU:s kurser VÅREN 2016 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser VÅREN 2016 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* VÅRENS KURSER 2017 Sagt om SIPUs kurser inom offentlig förvaltning och juridik: En av de bästa kurser jag gått på! Det var bra innehåll och det blev bra diskussioner

Läs mer

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

SIPUs kurser 2014. www.sipu.se

SIPUs kurser 2014. www.sipu.se SIPUs kurser 2014 SIPU:s kurser inom: ä Offentlig Upphandling ä Offentlig förvaltning och juridik ä samhällsbyggnad och teknisk förvaltning ä eu-kompetens ä ledarskap www.sipu.se 1 Innehåll: KURSER INOM

Läs mer

SIPU:S KURSER HÖSTEN 2016

SIPU:S KURSER HÖSTEN 2016 Anmäl dig till flera kurser och få 10 % rabatt* SIPU:S KURSER HÖSTEN 2016 SIPU:s kurser inom: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Ledarskap EU-kompetens Socialt arbete Samhällsbyggnad

Läs mer

Offentlig upphandling praktisk tillämpning

Offentlig upphandling praktisk tillämpning Kurserna är utformade utifrån den nya upphandlingslagstiftningen, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling MODUL 1: Upphandlingsrätt grunder och praktisk tillämpning av lagen om offentlig upphandling 29

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling Utbildningsprogram Hösten 2017 Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling e-avrop AB 2017 hej! hallå! Varmt välkommen till oss på e-avrop. Titta runt bland våra kurser och låt

Läs mer

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Offentlig upphandling Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Agenda Kort om Upphandlingsmyndigheten Om upphandlingsreglerna Ny upphandlingslagstiftning Nyheter i nya LOU- en överblick Upphandlingsprocessen

Läs mer

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy 2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015 SiS inköps- och upphandlingspolicy 2 [5] 1 Inledning Syftet med denna policy är att skapa ett rättsenligt och enhetligt arbetssätt för inköp och upphandling inom SiS. Denna

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Upphandling Kvalité, innovation, sociala krav Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Kvalité? Vad är kvalitet för dig? Hur ska du formulera detta för att få ut det du vill av en upphandling? Hur

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Oxelösunds kommun Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelö Energi AB Detta är en bilaga till Upphandlingspolicyn Riktlinjerna utgör ett komplement till Upphandlingspolicyn Dokumenttyp

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Peter Lindblom janpeterlindblom@hotmail.com 2012-02-02 1 1 Liten agenda Grundläggande principer vid offentlig upphandling Dagens

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandlingsgränsen är: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 534 890 kronor, dvs. högst 28 procent av tröskelvärdet som är 1 910 323 kronor.

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING 2013

OFFENTLIG UPPHANDLING 2013 OFFENTLIG UPPHANDLING 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 september 2013 VÅRA TALARE SKL Mathias Sylwan Förbundsjurist Charlotta Frenander Tomas Näslund Produktionsledare Ekerö kommun Therese

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster. RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I TYRESÖ KOMMUN 2010 1 Allmänt Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2012 VÅRA TALARE Sveriges kommuner och landsting Mathias Sylwan Jurist Institutet för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14 Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Utbildning varför? Regeringsuppdrag. Stärka upphandlingskompetensen. Öka samarbetet inom och mellan

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 24 september 2012, 151 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Förhållningssätt... 3 2. Samordnad upphandling... 4 3. Standardisering...

Läs mer

Den offentliga affären

Den offentliga affären Den offentliga affären Colligio bildades 2008, då under namnet Allego Konsult AB, och bedriver verksamhet främst i form av konsultstöd i upphandlingsfrågor. Vi bedriver även utbildning inom upphandlingsområdet,

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

EU-KURSER. Ekonomi i EU-projekt Från budget till godkänt projekt

EU-KURSER.  Ekonomi i EU-projekt Från budget till godkänt projekt Anmäl dig till flera kurser och få 10 % rabatt* KURSER 2017 Sagt om SIPUs EU-kurser av tidigare deltagare: Mycket bra föreläsare. Tydlighet och pedagogik genomsyrade kursen. Mycket relevant för min yrkesroll,

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Jönköping den 10 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling 2015-01-22 Niklas Tideklev, Konkurrensverket Syftet med offentlig upphandling Säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

Seminarium om offentlig upphandling LOU

Seminarium om offentlig upphandling LOU Seminarium om offentlig upphandling LOU 20160919 9 400 invånare 500 km 2 Kommunalskatt 21,94+11,48=33,42 X företag varav Y är lantbruk Balansomslutning 530 MSEK Antal årsarbeten 740 personer 99 % av alla

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator

Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator 6 dagar med träffar i Stockholm 2004 13-14 september, 12-13 oktober, 16-17 november, 14 oktober

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2016-04-28 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-03 2011-08-17 1 (5) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING OCH SYFTE...2 2. INTERN HANDLÄGGNING...2 3. SAMORDNING...3 4. MILJÖHÄNSYN...3 5. ETISKA

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Forum för kommunala arkivarier 2010

Forum för kommunala arkivarier 2010 Forum för kommunala arkivarier 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 augusti 2010 TALARE FRÅN SKL Ulrika Gustafsson LDB-centrum Östen Jonsson Järfälla kommun Susanne Strangert Arbetssätt och

Läs mer

LAGRUM Sala kommuns upphandlingar och inköp ska genomföras i enlighet med vid var tid gällande EU-direktiv, svensk Jagstiftning och denna policy.

LAGRUM Sala kommuns upphandlingar och inköp ska genomföras i enlighet med vid var tid gällande EU-direktiv, svensk Jagstiftning och denna policy. Bilaga ~s 2015/92/1 1 (1) 2014--04-16 POliCY STYRELSENS FÖRVALTNING Upphandlingspolicy för Sala kommun OMFATTNING Denna policy ger uttryck för Sala kommuns principer och inriktning vid all upphandling

Läs mer

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl.

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen mer strategisk Förbättra dialogen i alla faser av upphandlingsprocessen

Läs mer

Bilaga 3, KF 94/2017 Sidan 1 av 13. Centraliserat inköp. H u r, n ä r o c h v a r f ö r?

Bilaga 3, KF 94/2017 Sidan 1 av 13. Centraliserat inköp. H u r, n ä r o c h v a r f ö r? Sidan 1 av 13 Centraliserat inköp H u r, n ä r o c h v a r f ö r? Sidan 2 av 13 Varför prioritera inköp? Inköp behöver prioriteras: Det finns effektivitets- och besparingspotential om inköp används strategiskt

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar s Upphandlingspolicy beslutades av Regionfullmäktige 2011-11-28. Avdelningen för Koncerninköp har genomfört en uppdatering av Tillämpningsanvisningarna för att

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Offentlig upphandling. LOU och LUF

Offentlig upphandling. LOU och LUF Offentlig upphandling LOU och LUF Vad är offentlig upphandling? Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 9 mars, 2011 WTC Stockholm 2011-03-10 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare ca 7000 kommunanställda

Läs mer

Tillsyn av strandskyddsområden

Tillsyn av strandskyddsområden Tillsyn av strandskyddsområden Effektiv och rättssäker tillsynshandläggning och hållbara beslut 28 29 september 2017, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm UR KURSENS INNEHÅLL Korrekt och rättssäker

Läs mer

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-29 Ansvarig för revidering: Ekonomichef Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-528 >Policy Program

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Lotta Kavtaradze. Jur. kand. och PUL-konsult PUL-Akademin

Lotta Kavtaradze. Jur. kand. och PUL-konsult PUL-Akademin Lotta Kavtaradze Jur. kand. och PUL-konsult PUL-Akademin 08-446 5100 lotta@pulakademin.se www.alltompul.se www.draftit.se www.moretime.se Dagens agenda Kort om den nya dataskyddsförordningen Grundläggande

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

Så strategisk är den svenska upphandlaren

Så strategisk är den svenska upphandlaren Så strategisk är den svenska upphandlaren Stockholm Göteborg Malmö Johan Lundvall Johan.lundvall@affarsconcept.se 072-540 57 43 Ett konsultföretag inom SKLkoncernen och verksamt inom offentlig upphandling

Läs mer