SIPU:s kurser HÖSTEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIPU:s kurser HÖSTEN 2015"

Transkript

1 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens Ledarskap Socialt arbete Medlem i 1

2 INNEHÅLL: KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING Grundkurs i offentlig upphandling 5 Fördjupningskurs i offentlig upphandling 6 Tydliga förfrågningsunderlag och effektiv kravställning 7 Strategiskt inköp för upphandlande myndigheter 8 Avtalsförvaltning i praktiken för avtal tecknade vid offentlig upphandling 9 Praktisk avtalsrätt för upphandlare inom kommun, landsting och stat 10 Effektiva utvärderingsmetoder vid upphandling av kompetens, kreativitet och kvalitet 11 Aktuell rättspraxis inom offentlig upphandling 12 Avropa från ramavtal 13 Praktiskt tillämpning av utvärderingsmodeller 14 Direktupphandling - tillåtna inköp och affärsmässiga avtal 15 Offentlig upphandling av livsmedel 16 Ny svensk upphandlingslagstiftning 17 Offentlig upphandling av IT 18 Upphandling av konsulter och tjänster 19 Certifierad upphandlare 19 Hållbar upphandling i praktiken 20 Kursledare för kurser inom offentlig upphandling KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Förvaltningskunskap för effektiv och rättssäker handläggning 23 Förvaltningsrätt för chefer för rättssäker myndighetsutövning 23 Korruption och mutor i offentlig förvaltning 24 Offentlighet och sekretess för jurister och kvalificerade handläggare 26 Nyheter och rättsfall i offentlighet och sekretess för jurister och kvalificerade handläggare 25 Offentlighet och sekretess för registratorer 26 Fördjupningskurs i offentlighet och sekretess för registratorer 26 Personuppgiftslagen och integritetsskydd i offentlig förvaltning 27 Personuppgiftslagen och integritetsskydd i diarium och arkiv 28 Kursledare för kurser inom offentlig förvaltning och juridik

3 KURSER INOM SAMHÄLLSBYGGNAD OCH TEKNISK FÖRVALTNING Förorenade områden 31 Fördjupningskurs Förorenade områden 32 Långsiktigt hållbar dagvattenhantering i detaljplanering från plan till genomförande 33 Strandskydd dispens, upphävande och tillsyn 34 Exploateringsavtal 35 Exploateringsavtal fördjupningskurs 36 Tydliga och rättssäkra detaljplaner 37 Hantering av buller i plan- och byggprocessen 38 Strategisk översiktsplanering i praktiken 39 Nationell konferens: Dagvattenhantering i praktiken 40 Kursledare för kurser inom samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-KURSER Strategisk utveckling av EU-projekt - från strategi till projekt 43 Leda EU-projekt - från start till slutrapportering 44 Ekonomi i EU-projekt - från budget till rekvisition 45 Söka EU-finansiering - hur skriver du en framgångsrik ansökan? 46 Besöksresa till EU:s insitutioner i Bryssel 47 Grundläggande EU-kunskap - Funktionssätt, gemensam politik och regelverk 48 Konsten att påverka i EU 48 Kursledare för EU-kurser 49 KURSER INOM LEDARSKAP Förvaltningsrätt för chefer 50 Att leda utan att vara chef 51 Ny som chef 51 Kursledare för kurser inom ledarskap 52 KURSER INOM SOCIALT ARBETE Ensamkommande barn och unga Professionellt bemötande och förhållningssätt 53 Goda boendelösningar för ensamkommande barn och unga 54 Framgångsrikt strategiskt arbete för att förebygga vräkning 55 Rutiner på förskolan för att förebygga, upptäcka och hantera övergrepp mot barn 56 Nationell konferens: Stärkt skydd för barn och unga som far illa 57 Kursledare för kurser inom socialt arbete

4 Välkommen på kurs hos SIPU i höst! SIPU har ett omfattande kursutbud inom bland annat offentlig upphandling, offentlig förvaltning och juridik, samhällsbyggnad och teknisk förvaltning, EU-kompetens, ledarskap och socialt arbete. Innehållet i våra kurser är anpassat utifrån våra deltagares specifika behov och kurserna behandlar aktuella frågeställningar och utmaningar inom respektive område. Kurserna genomförs som öppna kurser, där du får möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet, eller som anpassade uppdragsutbildningar på plats hos dig som kund du bestämmer vad som passar bäst för just din organisation. Varmt välkommen på kurs i höst! Vänliga hälsningar, Josua Falck VD FCG SIPU International 4

5 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING GRUNDKURS I OFFENTLIG UPPHANDLING Rollen som upphandlare är komplex och Lagen om offentlig upphandling upplevs ofta som krånglig och svårtolkad. För att genomföra lyckade upphandlingar är det avgörande att du har goda grundläggande kunskaper om lagens uppbyggnad och verktyg för hur du genomför en optimal upphandlingsprocess. Under denna tredagars grundkurs i offentlig upphandling får du både teoretisk och praktisk grundläggande kunskap som hjälper dig att bli en framgångsrik upphandlare! Rollen som upphandlare - Vad har du för ansvar, befogenheter och skyldigheter? - Upphandlarens roll gentemot beställare och leverantör Upphandlingsprocessen från behov till avtalsuppföljning Lagen om offentlig upphandling - Hur är lagen uppbyggd? - Hur tolka lagen i praktiken? - Hur söker du svar i lagtexten? Upphandlingssekretess hur påverkar upphandlingssekretessen ditt arbete? Att infodra anbud vad ska du tänka på? Hur skriver du förfrågningsunderlag som uppmuntrar till konkurrens? Kravformulering och referenser för att få anbud som motsvarar beställarens behov - Metodik vid formulering av krav på leverantör och på varan/tjänsten - Lär dig skilja på kravformuleringens olika delar - Hur formulerar du rätt avtalsvillkor? - Vilka standardavtal kan du använda och hur? Upphandlingsetik vad innebär reglerna om jäv, mutor och bisyssla? Ramavtal - genomgång av vad ett ramavtal är och när de är lämpliga att använda Presentation av olika ramavtalsmodeller med diskussion om för- och nackdelar Avrop genom förnyad konkurrensutsättning Avtalsvillkor genomgång av de viktigaste avtalsvillkoren så skapar du ett avtal som säkerställer en bra leverans Går det att ta miljöhänsyn vid upphandling? Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver grundläggande kunskap om offentlig upphandling. Kursledare: Tobias Tegnér, Elisabeth Göransson och Magnus Nilsson Datum och plats: augusti eller 29 september -1 oktober eller november 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms. Sagt om SIPU:s kurser och kursledare för kurser inom offentlig upphandling: Mycket roligare och intressantare än vad jag trodde det skulle vara. Väldigt duktig föreläsare, som la fram den juridiska biten på ett lättbegripligt sätt samt fick mig uppriktigt intresserad av offentlig upphandling... 5

6 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING FÖRDJUPNINGKURS I OFFENTLIG UPPHANDLING För att genomföra lyckade upphandlingar som resulterar i inköp av varor eller tjänster av högsta kvalitet till rätt pris, är det nödvändigt att behärska flera viktiga moment i upphandlingsprocessen. Under kursen Fördjupningskurs i offentlig upphandling, får du viktig kunskap som ökar din säkerhet i några av upphandlingsprocessens mest centrala och kritiska delar. Kursen vänder sig till alla som behöver fördjupa sin kunskap om upphandling och hur man möjliggör bra affärer. Kursen bygger på och fördjupar SIPU:s grundkurs, men du kan även gå denna kurs separat. Kursen vänder sig främst till personer med praktisk erfarenhet av offentlig upphandling. (Dag 1 dag 2 förmiddag): Aktuella domar från EU-domstolen och svenska domstolar Nya upphandlingsdirektivet förändringar och nya förutsättningar Upphandlingsförfarande över tröskelvärden (särskilt om undantagsförfaranden enligt 4 kap. LOU) - Förhandlat förfarande (med och utan annons) - Konkurrenspräglad dialog - Innovationspartnerskap nya möjligheter Kravställande i upphandlingen praktiska exempel Referenstagning i praktiken kopplat till krav och beviskatalogen Avtalsvillkor och relation med leverantörer (Dag 2 eftermiddag dag 3): Strategiska utgångspunkter Internkontroll Konkurrensutsättning och verksamhetsövergång Tjänstekoncession Krav utgångspunkt för anbudsutvärdering Anbudspriset Konkreta utvärderingsmetoder och tillvägagångssätt för tydlig utvärdering av varor och tjänster: - Vilka kriterier kan ställas? - Hur formulera de olika kriterierna? - Hur många utvärderingskriterier är lämpligt att ställa upp? - Hur vikta de olika kriterierna för att få ett relevant bedömningsunderlag? Lägstaprisupphandlingar kontra kvalitetsfokus hur få bästa kvalitet till lägst pris? Under dagarna varvas föreläsningar med praktiska övningar och grupparbeten under kvalificerad ledning. Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver fördjupad kunskap om offentlig upphandling. Kursledare: Elisabeth Göransson och Tobias Tegnér Datum och plats: 1-3 september eller 9-11 december 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms. 6

7 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING TYDLIGA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OCH EFFEKTIV KRAVSTÄLLNING Det kanske viktigaste momentet vid offentlig upphandling är att ta fram ett bra förfrågningsunderlag. På kursen Tydliga förfrågningsunderlag och effektiv kravställning, får du lära dig metoder för hur du i förfrågningsunderlaget omsätter organisationens behov och önskemål till effektiva, ändamålsenliga och utslagsgivande krav och tilldelningskriterier. Du får också lära dig hur du utformar förfrågningsunderlaget så att du säkerställer en leverans med hög kvalitet. Förberedande arbete i form av nulägesanalys behovsanalys och marknadsanalys Hur skapa en tydlig struktur på förfrågningsunderlagets olika delar? Metoder för att identifiera viktiga krav Krav på leverantören vilka krav får ställas och vilka krav är lämpliga i olika typer av upphandlingar? Kravspecifikationen lär dig ställa effektiva och mätbara krav för lyckad upphandling Tydliga tilldelningskriterier och utvärderingsmodeller Lär dig utforma tydliga avtal för högsta kvalitet och lyckade affärsuppgörelser Vem ska göra vad i arbetet med förfrågningsunderlaget och när ska det göras? Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver kunskap om förfrågnings-underlag. Kursen vänder sig till dig som är ny inom upphandling, har några års erfarenhet eller vill uppdatera dina kunskaper Kursledare: Magnus Nilsson Datum och plats: september 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms. Under dagarna varvas föreläsningar med praktiska övningar och grupparbeten under kvalificerad ledning. I kursen ingår ett exempel på ett komplett förfrågningsunderlag. 7

8 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING STRATEGISKT INKÖP FÖR UPPHANDLANDE MYNDIGHETER Inom både privata och offentliga organisationer ökar kraven på att inköps- och upphandlingsarbetet ska bidra med ett tydligt mervärde till övriga organisationen och utgöra verktyg för att nå organisationens övergripande mål. Genom att arbeta strategiskt med fokus på kvalitet och totalkostnad i hela organisationen, kan gynnsamma effekter uppnås. Framförhållning och resurssättning förbättras avsevärt och samordningen mellan organisationens övergripande mål och incitamenten i enskilda upphandlingsprojekt ökar markant. Utan tydlig inköpsstrategi blir kravställningen ofta baserad på vad som finns idag och inte vad som krävs för att nå målen om ett, tre eller fem år. Vinsterna med upphandling begränsas till prisdimensionen och man missar ofta totalkostnadsperspektivet. Kursen syftar till att klargöra begreppet strategiskt inköp och fylla det med praktiskt tillämpbart innehåll. Du får lära dig hur en upphandlande myndighet kan ta steget från ett traditionellt, ofta reaktivt, arbetssätt till ett arbetssätt som gör skäl för namnet strategiskt. Du får även tips på hur du skapar ett ökat engagemang hos ledningen och övriga organisationen för inköpsarbetet. Vad kännetecknar äkta strategiskt inköpsarbete? Olika organisatoriska förutsättningar för inköpsarbetet Ledningens ansvar och involvering i det strategiska inköpsarbetet - så utövas ett gott inköpsledarskap i organisationen Rätt bemanning för olika utmaningar olika roller på inköpsavdelningen: t.ex. inköpschef, upphandlare, projektledare, kravställare, avtalsförvaltare, inköpscontroller Så skapas förståelse och delaktighet i den övriga organisationen för inköps- och upphandlingsarbetet Så styrs inköpsverksamheten på bästa sätt Metoder att mäta inköpsverksamheten och visa den övriga organisationen vilken nytta inköpsavdelningen levererar Verktyg för att skapa framförhållning och möjliggöra planering t.ex. upphandlingsplan Så utformas upphandlingsprocessen för att ge bästa stöd till upphandlingsarbetet Viktiga delar av upphandlingsprocessen att optimera: beslutsvägar, metodstöd för beställaren, kommunikation och projektledning Rollfördelning, vem gör vad upphandlare, beställare, chefer, jurister Strategier för olika tjänste- och varugrupper (t.ex. tjänste- och varugruppsteam och referensgrupper) Nästa steg : Purchasing Category Management Målgrupp: Kursen vänder sig till inköpschefer, upphandlingschefer och upphandlare med utpekade större ansvarsområden som spänner över olika delar av organisationen och till dig som mer allmänt är intresserad av hur inköpsenhetens roll och position kan flyttas fram inom en organisation. Kursledare: Magnus Nilsson och Johan Söderberg Datum och plats: 7-8 december 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms 8

9 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING AVTALSFÖRVALTNING I PRAKTIKEN FÖR AVTAL TECKNADE VID OFFENTLIG UPPHANDLING HÖGKVALITATIV LEVERANS OCH ÖKAD PRISKONTROLL Trots att de flesta är överens om att det är mycket viktigt att följa upp och ha god kontroll över ingångna avtal är det i praktiken ofta ett eftersatt område. Bristande struktur för avtalsförvaltning går i sin tur ut över uppföljningen och kan få allvarliga och långtgående konsekvenser. Dålig koll på avtalssituationen innebär ökade risker, både affärsrisker, risk för bristande leveranser och risk för lagbrott i form av otillåtna direktupphandlingar. Genom att arbeta strategiskt och målinriktat med avtals-förvaltning skapas goda förutsättningar både för bra leveranser under avtalstiden, pris- och kvalitetsmässigt, och för en lyckad upphandling när det är dags på nytt. På kursen får du god grundförståelse för avtalsförvaltningens innebörd och syfte. Du får en rad handfasta råd och konkreta arbetssätt och metoder för att få ut mesta möjliga effekt av avtalsförvaltningen på olika nivåer. Vad är avtalsförvaltning? Syftet med avtalsförvaltningen Organisation för avtalsförvaltning, vem ska ansvara för vad? När är det lämpligt att avtalsförvaltningen är centraliserad respektive decentraliserad och när är det bäst med en kombination? Avtalsuppföljning hur och vad? Olika nivåer av avtalsförvaltning Lämpliga sanktioner vid bristande leveranser Så förbereds avtalsförvaltningen redan under upphandlingen Avtalsförvaltningens roll inför nästa upphandling Hur kan jag se till att avtalsförvaltningen kommer till sin rätt? Målgrupp: Inköpschefer och upphandlingschefer som vill komma igång på allvar med avtalsförvaltningsarbetet och ge sin organisation eller sina medarbetare bra verktyg och strukturer för detta. Utpekade avtalsförvaltare både på inköpsavdelningar men även ute i verksamheten. Förvaltningschefer och linjechefer med avtalsansvar samt upphandlare och inköpare som har ett intresse av att utveckla sin kompetens inom området. Kursledare: Johan Söderberg Datum och plats: 9 december 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms 9

10 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING PRAKTISK AVTALSRÄTT FÖR UPPHANDLARE INOM KOMMUN, LANDSTING OCH STAT Ett tydligt avtal är avgörande för en lyckad uppgörelse. Avtalet ska reglera en rad viktiga detaljer och vara både juridiskt och affärsmässigt riktigt. Under denna kurs lär du dig skriva tydliga och korrekta avtal. Du får fördjupad kunskap om de lagar och regler som styr avtalsförhållandena för att bättre kunna bedöma konsekvenserna av olika affärsuppgörelser och därmed skriva bättre avtal! Lagen om offentlig upphandling - genomgång av relevanta delar, upphandlingskontrakt, tjänstekontrakt, varukontrakt, ramavtal mm. vad betyder alla begrepp? Avtalslagen avtalsingående och ogiltighetsgrunder för avtal, regler om fullmakt Köplagen när blir köparen ägare, leveransförseningar, fel i varan, reklamation, hävning Förvaltningslagen Offentlighetsprincipen vad är offentligt och vad är hemligt? Avtalsformulering hur formulera avtal som: - är korrekt uppställda - reglerar alla viktiga moment men inte innehåller onödig text - är tydliga och lättolkade - är lätta att tillämpa Kritiska avsnitt i avtalet: - viktiga villkor att ha i avtalet, hur ska de formuleras? Standardavtal vad innebär standardavtal, hur ska de användas? Tjänsteavtal hur formulera tydliga tjänsteavtal som säkrar att beställarens alla krav tillgodoses? Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver kunskap om avtalsrätt Kursledare: Tobias Tegnér och Hans Jelf Tid och plats: 1-2 december 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms. 10

11 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING EFFEKTIVA UTVÄRDERINGSMETODER VID UPPHANDLING AV KOMPETENS, KREATIVITET OCH KVALITET Vid upphandling av tjänster finns det ofta ett stort behov av att kunna beakta leverantörens kompetens och lämplighet eller andra kvalitativa aspekter i utvärderingen när upphandlingen ska avgöras. För upphandlande myndigheter är det ett särskilt utmanande område, då det gäller att hålla sig inom ramen för upphandlingslagstiftningen, samtidigt som det är önskvärt att utmana både regelverk och traditioner för att kunna premiera kvalitativa tjänsteleveranser. Om inte upphandlingen genomförs på ett bra sätt finns en stor risk att de bästa leverantörerna inte kan dra fördel av sina kunskaper och vinna upphandlingen. Det finns också en risk att leverantören lämnar oriktiga uppgifter i anbudet för att lura till sig avtalet. Denna utbildning riktar sig till personer som deltar i upphandling av tjänster där det finns särskilt stora behov av att fånga leverantörens kompetens och kreativitet. Ofta är detta fallet i olika typer av konsulttjänster. Det kan t.ex. röra sig om upphandlingar av så kallade kreativa tjänster som marknads, PR- och kommunikationstjänster. Men det kan också röra sig om andra typer av tjänster som t.ex. utredare, analytiker eller konsulter som besitter olika typer av expertkompetens. Under kursen får deltagarna en djupare förståelse för de upphandlingsjuridiska och upphandlingstekniska förutsättningar som behöver hanteras samt metoder och tips för att kunna kravställa och utvärdera de kvalitativa aspekterna. Utbildningens fokus ligger på utvärdering men behandlar även andra delar av upphandlingsarbetet som är viktigt vid upphandling av denna typ av tjänster. Mindre delar av kursen är överlappande med innehållet i kurserna Fördjupningskurs i offentlig upphandling, Upphandling av konsulter och tjänster och Tydliga förfrågningsunderlag och effektiv kravställning. Kursen har dock fokus på upphandling av tjänster där det finns särskilt stora behov av att fånga leverantörens kompetens och kreativitet. Genomgång av de förutsättningar som LOU och lagstiftningen ger för upphandling och utvärdering av kvalitet Genomgång av utvärderingsmetoder som syftar till att hitta den bästa leverantören med avseende på kompetens och kreativitet, t.ex. intervjuer Tydlig och rättssäker utvärdering av leverantörens beskrivningar av hur något kommer att göras, t.ex. utvärdering av leverantörens arbetsmetoder, tillvägagångssätt och processer Jury vid utvärdering Anbudspresentationer Hur utforma kravspecifikationen och kraven på leverantören för att de tydligt ska hänga samman med utvärderingen? Hur kan priser utvärderas? Utvärderingsmodeller Hur säkerställer man att leverantören levererar den kvalitet som utlovats? Målgrupp: Upphandlare, upphandlingschef, beställare, kravställare, kommunikations- och informationsansvariga och andra som vill kunna utvärdera kvalitetsaspekter på ett effektivt och ändamålsenlig sätt. Kursen riktar sig till såväl upphandlare som har viss erfarenhet av att göra upphandlingar som personer som medverkar som beslutsfattare, beställare eller kravställare i denna typ av upphandlingar. Under utbildningen varvas föreläsningar med praktiska övningar och diskussioner. Kursledare: Johan Söderberg Datum och plats: 3-4 november, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms 11

12 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING AKTUELL RÄTTSPRAXIS INOM OFFENTLIG UPPHANDLING LÄR AV VIKTIGA RÄTTSFALL Genom att hålla dig uppdaterad på aktuella rättsfall inom offentlig upphandling ökar du din kunskap om hur upphandlingslagstiftningen kan tillämpas i praktiken. Avgörandena kan användas som rättskälla för att ge vägledning vid tolkningen av bestämmelserna inom upphandlingsområdet. Det är ofta svårt att hålla sig uppdaterad på nya avgöranden och veta vilka lärdomar upphandlande myndigheter kan dra av olika domar och beslut. Under kursen får du viktig kunskap om aktuell rättspraxis, vilket hjälper dig att tillämpa upphandlingslagstiftningen på rätt sätt i praktiken. Du får en genomgång av de senaste rättsfallen utifrån ett praktiskt upphandlingsperspektiv och du får ökad förståelse för hur domstolarna tolkar upphandlingslagstiftningen. Under dagen görs djupdykningar i och analyser av ett antal nya intressanta rättsfall och du får möjlighet att diskutera med expertis och kollegor från hela landet. Genomgång av aktuella och intressanta rättsfall från Kammarrätten, Högsta förvaltningsdomstolen, Högsta domstolen och EU-domstolen Ta hjälp av rättsfall för att förstå hur lagstiftningen ska tolkas - hur tillämpa upphandlingslagstiftningen i praktiken? Varför ledde de aktuella rättsfallen till överprövning och vad skulle kunnat ha gjorts för att undvika detta? Hur undvika fallgropar och formella fel som leder till onödiga överprövningar? Hur hålla sig inom lagrummet och samtidigt våga fatta beslut när rättsläget är oklart? Rättsfall som drar upp nya riktlinjer för framtida praxis Målgrupp: Upphandlare, upphandlingschefer och jurister inom stat, kommun och landsting. Kursen vänder sig även till jurister på advokatbyråer och till bolagsjurister som kommer i kontakt med upphandlingslagstiftningen. Kursledare: Andrea Sundstrand Datum och plats: 30 september 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm Pris: 7900 kr exkl. moms Sagt om SIPU:s kurser och kursledare för kurser inom offentlig upphandling: Han var oerhört intressant att lyssna på. Det märktes att han brinner för ämnet. Väldigt bra kurs där kursledarna lyckades göra ämnet roligt och intressant! Mycket strukturerad och tydlig. Håller sig till sitt program och kommer lätt tillbaka efter att ha svarat på frågor eller tagit sig tid på att förklara djupare. Missade inte att återkomma till frågor som ställts i förväg 12

13 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING AVROPA FRÅN RAMAVTAL Ramavtal och avrop förutsättningar och tillämpning Utforma avropsförfrågan med rätt krav Avropa genom förnyad konkurrensutsättning Att använda sig av ramavtal är ett bra sätt att effektivisera upphandlingsverksamheten inom myndigheten, då inköp av varor och tjänster kan göras snabbare och enklare, utan behov av långa upphandlingsprocesser varje gång ett inköp ska göras. När det finns ett ramavtal ska man i första hand använda sig av det vid inköp av varor eller tjänster. Under denna utbildning får du som avropar från statliga, nationella eller centralt upphandlade ramavtal, grundläggande kunskap om de lagregler som gäller för ramavtal och avrop från ramavtal. Du lär dig hur du tolkar avtalsvillkoren och matchar ditt behov med ramavtalets villkor, så att du kan känna dig säker på att du avropar från rätt ramavtal och får det som du beställer. Du ökar även din kunskap om hur du utformar en avropsförfrågan med rätt krav, samt hur du avropar genom förnyad konkurrensutsättning. Du får praktiskt öva på att utforma en avropsförfrågan på ett statligt ramavtal under handledning från kursledaren. Ramavtal grundläggande förutsättningar och regler i Lagen om offentlig upphandling, LOU Att tolka avtalsvillkoren så matchar du ditt behov med ramavtalets villkor Direktupphandling trots existerande ramavtal när får du göra avsteg från ramavtalet? Hur utformar du en tydlig och korrekt avropsför frågan för effektivare avrop och säkrare leveranser med rätt kvalitet? Ramavtalsmodeller tilldelning av kontrakt genom rangordning eller annan fördelningsnyckel Avropa på ramavtal genom förnyad konkurrensut sättning kravställning och utvärdering Villkor för avropsavtal/leveransavtal avtalstider och avtalsspärr Hur bör du agera om leverantören inte lever upp till ställda krav? Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som ska avropa från olika typer av statliga, nationella eller centralt upphandlade ramavtal. Du behöver inte ha några förkunskaper om offentlig upphandling för att kunna delta i kursen. Kursledare: Amar Al-Djaber Datum och plats: september 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms 13

14 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING PRAKTISK TILLÄMPNING AV UTVÄRDERINGSMODELLER Att skapa en utvärderingsmodell som på ett ändamålsenligt sätt kombinerar kvalitet i form av en rad olika tilldelningskriterier och pris, är ett av den offentliga upphandlingens mest utmanande arbetsmoment. Samtidigt är det ett av upphandlingens viktigaste områden. Välformulerade tilldelningskriterier, betygsskalor och en pedagogisk utvärderingsmodell kan göra underverk för att säkerställa affärsmässiga anbud och rätt vinnare. Dessvärre kör många upphandlande myndigheter och upphandlare fast i en viss modell, antingen på grund av gammal hävd eller för att det helt enkelt inte finns tid att i det enskilda upphandlingsprojektet fördjupa sig på det sätt som krävs för att tänka om och tänka nytt. Denna kurs fokuserar på den praktiska tillämpningen av olika matematiska utvärderingsmodeller. Under kursen får du fördjupad förståelse för utvärderingsmodeller i allmänhet och god kännedom om för- och nackdelar med ett antal vanligt förekommande modeller. Utbildningen varvar föreläsning och teoretisk genomgång med ett flertal gedigna övningar. På detta sätt får du verkligen tillfälle att bli bekant med de modeller som gås igenom, samtidigt som det ger upphov till diskussioner och erfarenhetsutbyten. Du får också handfasta råd och metoder för att anpassa dina egna tilldelningskriterier, betygsskalor och utvärderingsmodeller för att sätta fokus på rätt aspekter i de upphandlingar du genomför. Tilldelningskriterier, utformning och betygsskalor Konsten att utforma tilldelningskriterier Hur kan subjektiva bedömningar hanteras? Interna checklistor för utvärderingen Särskilt att tänka på vid upphandling av ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Olika utvärderingsmodeller Prispåslagsmodellen och prisavdragsmodellen Omvandla pris till poäng Tilläggsmodellen i ett antal varianter Genomgång och beskrivning av ett enkelt arbetsverktyg för tilläggstalsmodellen Målgrupp: Upphandlare/inköpare och kravställare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver fördjupad kunskap om utvärderingsmodeller. Kursen riktar sig främst till dig som har viss erfarenhet av att göra eller medverka vid upphandlingar. Kursledare: Johan Söderberg Datum och plats: november 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm Pris: kr exkl. moms Pris som tilldelningskriterium Att skapa förutsättningar för ett heltäckande utvärderingspris Nya upphandlingsreglerna Genomgång av ett antal förändringar med stor påverkan på området 14

15 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING DIREKTUPPHANDLING TILLÅTNA INKÖP OCH AFFÄRSMÄSSIGA AVTAL Alla inköp som görs i offentlig sektor styrs av Lagen om offentlig upphandling, LOU det gäller även de inköp som genomförs utanför upphandlingsavdelningen. Tjänstemän och chefer i organisationen som genomför beställningar, attesterar fakturor, tar beslut gällande inköp och undertecknar avtal måste därför känna till grunderna i LOU och avtalsrätten för att undvika att göra otillåtna direktupphandlingar eller teckna olagliga avtal. Att vara en bra beställare är komplicerat och har blivit mer omfattande då alltmer varor och tjänster upphandlas inom myndigheterna. I dag är det inte ovanligt att det sker otillåtna direktupphandlingar ute i organisationerna eller att nya avtal upprättas rörande varor och tjänster som ska köpas från ett tidigare leveransavtal eller från ett ramavtal, p.g.a. okunskap hos beställaren. Konsekvenserna av att agera i strid med LOU och avtalsrätten kan leda till upphandlingsskadeavgift, ogiltigförklaring av avtal m.m. Dessa misstag leder även till att budgetar och tidplaner spräcks och att skattepengar används på ett olämpligt sätt. Under denna kurs ökar du din beställarkompetens så att du vet när och hur du måste upphandla, hur du gör rättssäkra direktupphandlingar samt hur du ställer rätt krav och formulerar avtalsvillkor, så att du säkerställer att din verksamhet gör goda affärer, tillåtna inköp och upprättar affärsmässiga avtal. Grundläggande kunskap om Lagen om offentlig upphandling, LOU Regler kring direktupphandling för enklare inköpsprocess och goda affärer Vad är tillåten respektive otillåten direktupphandling? Aktuella rättsfall LOU i relation till annan lagstiftning avtalslagen, köplagen, konsumenttjänstlagen och mutbrottslagstiftningen Kravställning Vilka krav får du ställa i en direktupphandling? Affärsmässiga avtal - Vad ska avtalet reglera? Vad gör du vid fel eller kvalitetsproblem i leveranser? Mallar för avtalsvillkor Korruption hur undviker du risker i relationen mellan beställare och leverantörer? Målgrupp: Kursen riktar sig till chefer och tjänstemän i offentlig sektor som behöver öka sin kunskap om reglerna kring direktupphandling. Kursledare: Anja Gustin Tid och plats: 31 augusti 1 september 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms. 15

16 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING OFFENTLIG UPPHANDLING AV LIVSMEDEL Offentlig upphandling av livsmedel är komplicerat, inte enbart för upphandlare och kostchefer utan även för leverantörer. Upphandlingsreglerna är krångliga och det finns en uppsjö av varor som är svåra att utvärdera och följa upp. Det ställs dessutom allt högre krav på att den offentliga måltiden ska vara närodlad, ekologisk och präglad av god djurhållning vilket försvårar upphandlingen ytterligare. Ett fåtal stora grossister dominerar den svenska marknaden, och det är mycket svårt för små och medelstora livsmedelsföretag att vinna livsmedelsupphandlingar. För dig som arbetar med livsmedelsupphandlingar är det ofta svårt att avgöra vilka krav som är lämpliga att ställa, främst gällande djurskydd och miljö. Det är också utmanande att identifiera de mest lämpliga utvärderingskriterierna för att säkra en god affär där det som efterfrågas verkligen kommer levereras. Efter genomförd upphandling är det dessutom viktigt att det finns tydliga rutiner för avtalsuppföljning hur säkra att det som avtalas verkligen levereras? Utöver utmaningarna i själva livsmedelsupphandlingen brukar dessutom begränsade leverans- och distributionsmöjligheter sätta käppar i hjulen för små och medelstora livsmedelsföretag att leverera. Under denna tvådagarskurs får du djupare kunskap om hur du kan ställa relevanta krav och utvärderingskriterier i livsmedelsupphandlingar. Kursen ger dig även juridiska och praktiska verktyg gällande avtalsuppföljning. Utöver detta får du kunskap och inspiration om hur du kan arbeta strategiskt för att skapa distributions- och leveransmöjligheter som öppnar upp för mindre leverantörer. Genom teori, praktiska exempel och diskussioner ger kursledarna dig verktyg och råd om hur du kan genomföra goda livsmedelsupphandlingar och öppna upp för mindre leverantörer. Hur ställa rätt krav vid livsmedelsupphandling och samtidigt hålla sig inom lagrummet? Djurskydds- och miljökrav vid upphandling av livsmedel Hur möjliggöra för små och medelstora livsmedelsföretag att lämna anbud och även vinna livsmedelsupphandlingar? Livsmedelsupphandlingar involverar många varor som ofta är svåra att utvärdera vad tänka på vid val av utvärderingskriterier? Hur skapa innovativa distributions- och leveranslösningar för att möjliggöra mottagande av varor från små och medelstora livsmedelsföretag? Effektiv avtalsuppföljning i praktiken Målgrupp: Upphandlingschefer, upphandlare av livsmedel samt kostchefer Kursledare: David Braic, Catharina Piper och Martin Magnusson Datum och plats: 8 9 september 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms 16

17 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING NY SVENSK UPPHANDLINGSLAGSTIFTNING Arbetet med att införa de beslutade nya EU-direktiven för upphandling i form av en uppdaterad svensk lagstiftning pågår för fullt genom en statlig utredning. I juli 2014 presenterades ett delbetänkande med förslag på hur de nödvändiga förändringarna av den nuvarande lagen om offentlig upphandling (LOU) bör genomföras. Regeringens mål är att de nya upphandlingsreglerna ska träda i kraft i svensk lagstiftning under Under denna kursdag kommer de viktigaste nyheterna att behandlas och deras konsekvenser för det praktiska upphandlingsarbetet kommer att analyseras och diskuteras. Under dagen får du även en kortare genomgång av de viktigaste delarna av det nya direktivet för tilldelning av koncessioner. Regleringen är mer flexibel och inte lika detaljerad som upphandlingsreglerna i övrigt. Utbildningen kommer även att behandla de förändrade reglerna kring direktupphandling och de praktiska möjligheter och utmaningar som upphandlande myndigheter ställs inför som en följd av dessa. Förändringarna av upphandlingsreglerna för upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).kommer inte att behandlas. Förenklade och mer flexibla förfaranden vilket bl.a. medför ökade möjligheter till förhandling Förändrade bestämmelser om utvärdering och tilldelningskriterier där det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet sätts i första rummet (det kommer dock fortsatt vara möjligt att upphandla till lägsta pris) Ökade möjligheter och tydliga förutsättningar för att ställa sociala krav och miljörelaterade krav samt använda miljömärken Uppdelningen i A- och B-tjänster försvinner Bestämmelser om hur upphandlande myndigheter ska agera när leverantörer har deltagit vid förberedande arbeten Nya regler för upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster En mer strategisk användning av offentlig upphandling som svar på samhälleliga utmaningar Ett nytt upphandlingsförfarande introduceras, innovationspartnerskap Nya bestämmelser om e-upphandling Regler om ändring av och avslutande av kontrakt Kursledare: Johan Söderberg Tid och plats: 13 november 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms 17

18 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING OFFENTLIG UPPHANDLING AV IT Att upphandla IT både i form av varor och tjänster är ofta komplext och ställer höga krav på såväl upphandlare som beställare. För att kunna hantera utmaningarna med att upphandla IT varor eller tjänster, krävs god förståelse för hela upphandlingsprocessen. Under denna kurs får du som deltagare djupare kunskap om hur du genomför en noggrann behovs- och marknadsanalys för att identifiera verksamhetens behov inför ITupphandlingar. Du får konkreta råd om hur du i förfrågningsunderlaget omsätter organisationens behov och önskemål till ändamålsenliga och utslagsgivande krav och tilldelningskriterier. Under kursen får du ta del av exempel på välformulerade förfrågningsunderlag som har resulterat i goda affärer vid upphandling av IT. Du lär dig även vad som kännetecknar ett väl utformat avtal vid den här typen av upphandlingar. Du får dessutom ta råd om hur du arbetar med avtalsuppföljning i praktiken för att säkra att leveransen verkligen motsvarar det som avtalats. Hur göra en ändamålsenlig behovs- och marknadsanalys för att identifiera verksamhetens behov och säkra att myndigheten upphandlar det som beställaren faktiskt efterfrågar? Hur formulera förfrågningsunderlag för att upphandla varor och tjänster som verkligen motsvarar beställaren och användarens behov? Vad kännetecknar en tydligt formulerad kravspecifikation? Hur formulera relevanta tilldelningskriterier? Hur formulera krav om säkerhet och sekretess vid outsourcing av IT tjänster? Hur utforma en tydlig utvärderingsmodell som syftar till att hitta den bästa leverantören utifrån verksamhetens behov Hur formulera avtal för att säkerställa att den upphandlande myndigheten har kontroll över långsiktiga kostnader? Hur undvika inlåsningseffekter där myndigheten riskerar att bli långvarigt beroende av ett företag, IT-system eller isolerad kompetens? Skapa rutiner för systematisk uppföljning för att säkerställa kvaliteten vid leverans Hur formulera tydliga kriterier för systematisk uppföljning (i förfrågningsunderlaget eller avtalet)? Hur skapa tydliga rutiner för att säkerställa att leverans sker enligt avtal? Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som exempelvis arbetar som upphandlare, upphandlingschef eller ITchef på kommun, landsting och statliga myndigheter och verk. Kursen riktar sig även till dig som leverantör av IT-tjänster- och varor som vill öka sin kunskap om beställarperspektivet vid upphandling av IT. Kursledare: Amar Al-Djaber och Bertil Nordlund Datum och plats: november 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm Pris: kr exkl. moms 18

19 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING UPPHANDLING AV KONSULTER OCH TJÄNSTER Upphandling av konsulter och tjänster kan vara en mer komplex process än upphandling av varor. För att resultatet av upphandlingen ska tillgodose beställarens verkliga behov krävs tydlighet och att rätt metoder används i alla led, från behovsanalys och krav på leverantören och tjänsten, prövning och utvärdering av anbud till upprättande av avtal. Under denna kurs får du konkret kunskap och goda exempel som ger dig nya förutsättningar att upphandla konsulter och tjänster som tillgodoser beställarens behov. Strategiska utgångspunkter för upphandling av olika typer av tjänster Behovs- och marknadsanalys Vilka är skillnaderna mellan tjänsteavtal och ramavtal? Vilka krav som kan ställas på leverantörer och tjänsternas utförande utifrån en tydlig behovsanalys Metoder och angreppssätt vid prissättning av olika tjänster Att motverka nollanbud Hur en korrekt anbudsutvärdering genomförs där kvalitet mäts mot pris Hur tillämpa olika kreativa mätbara utvärderingskriterier? Hur upprätta tydliga avtal? Målgrupp: Utbildning för dig inom stat, kommun och landsting som upphandlar konsulter/tjänster. Kursledare: Elisabeth Göransson och Tobias Tegnér Datum och plats: se för aktuellt datum, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms CERTIFIERAD UPPHANDLARE I vårt utbildningsprogram inom upphandling finns möjligheten att bli certifierad upphandlare. I programmet ingår två obligatoriska tredagarskurser: Grundkurs i offentlig upphandling och Fördjupningskurs i offentlig upphandling samt en valfri tvådagarskurs. Det går bra att sprida ut dem på en längre tid, normalt dock högst tre år. Du väljer själv vad som passar just dig och din organisation bäst. När du gått kurserna ansöker du hos SIPU om tid för skriftlig tentamen. Tentamen sker i SIPU:s lokaler på Dalagatan i Stockholm och tar c:a 2,5 timme. Målgrupp: Upphandlare/Inköpare Tid och plats: Datum efter överenskommelse med kunden, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm Pris: kr exkl. moms. 19

20 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING HÅLLBAR UPPHANDLING I PRAKTIKEN Att ställa och följa upp miljö- och sociala krav i offentliga upphandlingar Att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar gör skillnad! Den offentliga sektorn i Sverige upphandlar årligen för ca 600 miljarder kronor och genom att ställa miljö- och sociala krav har du möjlighet att bidra till att miljön blir bättre, att priserna på miljövänliga produkter sänks och att arbetsförhållanden förbättras. Kort och gott så har du möjlighet att påverka marknaden så att den styr mot en mer hållbar produktion och handel med förbättrade arbetsförhållanden. I praktiken vid upphandlingar kan dock hänsyn till miljörelaterade- och sociala aspekter uppfattas som kostnadsdrivande och konkurrensbegränsande. Många upphandlare upplever dessutom att den kunskap och de resurser som krävs för att genomföra goda avtalsuppföljningar av hållbarhetskrav inte finns tillgängliga. De politiska visionerna med miljömål och önskan om ökad social hänsyn kan helt enkelt upplevas som svåra att implementera i praktiken. Samtidigt blir miljöaspekter och social hänsyn allt viktigare och mer aktuell i den offentliga upphandlingen. Den nya lagstiftningen som träder i kraft under våren 2016 kommer att ge dig ökade möjligheter och tydligare förutsättningar att ställa miljörelaterade- och sociala krav samt använda miljömärken. Med anledning av detta så genomför SIPU kursen Hållbar upphandling i praktiken Att ställa och följa upp miljöoch sociala krav i offentliga upphandlingar. Under kursen får du kunskap om och verktyg till att kunna genomföra och följa upp hållbara upphandlingar. Du får ta del av flera goda exempel på lyckade hållbara upphandlingar och du lär dig hur du på ett innovativt, strategiskt och effektivt sätt kan ta hänsyn till miljö- och sociala aspekter i dina upphandlingar, från början till slut. Ta gärna med dina egna exempel och erfarenheter som vi diskuterar tillsammans under kursen! Vad innebär kommande lagstiftning för hållbar upphandling? Hur arbeta strategiskt för att genomföra hållbara upphandlingar? Hur ställa rimliga miljö- och sociala krav i offentliga upphandlingar? Vilka verktyg kan du använda för att genomföra hållbara upphandlingar? Hur kan avtalsuppföljningen på bästa sätt organiseras och genomföras när du har ställt miljö- och sociala krav i upphandlingen? Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med offentlig upphandling och vill ha fördjupad kunskap om miljö- och sociala krav. Kursledare: Andrea Sundstrand och Catharina Piper Datum och plats: 31 augusti 1 september 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm Pris: kr exkl. moms 20

SIPU:s kurser VÅREN 2016

SIPU:s kurser VÅREN 2016 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser VÅREN 2016 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

SIPU:s kurser. våren 2015

SIPU:s kurser. våren 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser våren 2015 SIPU:s kurser inom: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

SIPUs kurser 2014. www.sipu.se

SIPUs kurser 2014. www.sipu.se SIPUs kurser 2014 SIPU:s kurser inom: ä Offentlig Upphandling ä Offentlig förvaltning och juridik ä samhällsbyggnad och teknisk förvaltning ä eu-kompetens ä ledarskap www.sipu.se 1 Innehåll: KURSER INOM

Läs mer

Offentlig upphandling praktisk tillämpning

Offentlig upphandling praktisk tillämpning Kurserna är utformade utifrån den nya upphandlingslagstiftningen, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling MODUL 1: Upphandlingsrätt grunder och praktisk tillämpning av lagen om offentlig upphandling 29

Läs mer

SIPU:S KURSER HÖSTEN 2016

SIPU:S KURSER HÖSTEN 2016 Anmäl dig till flera kurser och få 10 % rabatt* SIPU:S KURSER HÖSTEN 2016 SIPU:s kurser inom: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Ledarskap EU-kompetens Socialt arbete Samhällsbyggnad

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* HÖSTENS KURSER 2016 Sagt om SIPUs kurser inom offentlig förvaltning och juridik: En av de bästa kurser jag gått på! Det var bra innehåll och det blev bra

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling Utbildningsprogram Hösten 2017 Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling e-avrop AB 2017 hej! hallå! Varmt välkommen till oss på e-avrop. Titta runt bland våra kurser och låt

Läs mer

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy 2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015 SiS inköps- och upphandlingspolicy 2 [5] 1 Inledning Syftet med denna policy är att skapa ett rättsenligt och enhetligt arbetssätt för inköp och upphandling inom SiS. Denna

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Offentlig upphandling Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Agenda Kort om Upphandlingsmyndigheten Om upphandlingsreglerna Ny upphandlingslagstiftning Nyheter i nya LOU- en överblick Upphandlingsprocessen

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING 2013

OFFENTLIG UPPHANDLING 2013 OFFENTLIG UPPHANDLING 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 september 2013 VÅRA TALARE SKL Mathias Sylwan Förbundsjurist Charlotta Frenander Tomas Näslund Produktionsledare Ekerö kommun Therese

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* VÅRENS KURSER 2017 Sagt om SIPUs kurser inom offentlig förvaltning och juridik: En av de bästa kurser jag gått på! Det var bra innehåll och det blev bra diskussioner

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Peter Lindblom janpeterlindblom@hotmail.com 2012-02-02 1 1 Liten agenda Grundläggande principer vid offentlig upphandling Dagens

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster. RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I TYRESÖ KOMMUN 2010 1 Allmänt Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

Seminarium om offentlig upphandling LOU

Seminarium om offentlig upphandling LOU Seminarium om offentlig upphandling LOU 20160919 9 400 invånare 500 km 2 Kommunalskatt 21,94+11,48=33,42 X företag varav Y är lantbruk Balansomslutning 530 MSEK Antal årsarbeten 740 personer 99 % av alla

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandlingsgränsen är: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 534 890 kronor, dvs. högst 28 procent av tröskelvärdet som är 1 910 323 kronor.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Den offentliga affären

Den offentliga affären Den offentliga affären Colligio bildades 2008, då under namnet Allego Konsult AB, och bedriver verksamhet främst i form av konsultstöd i upphandlingsfrågor. Vi bedriver även utbildning inom upphandlingsområdet,

Läs mer

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Upphandling Kvalité, innovation, sociala krav Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Kvalité? Vad är kvalitet för dig? Hur ska du formulera detta för att få ut det du vill av en upphandling? Hur

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 9 mars, 2011 WTC Stockholm 2011-03-10 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare ca 7000 kommunanställda

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 24 september 2012, 151 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Förhållningssätt... 3 2. Samordnad upphandling... 4 3. Standardisering...

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl.

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen mer strategisk Förbättra dialogen i alla faser av upphandlingsprocessen

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Beställ på rätt sätt. Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Beställ på rätt sätt. Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg 19 december 2011 Delbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 På jakt efter den goda affären analys och erfarenheter

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

LAGRUM Sala kommuns upphandlingar och inköp ska genomföras i enlighet med vid var tid gällande EU-direktiv, svensk Jagstiftning och denna policy.

LAGRUM Sala kommuns upphandlingar och inköp ska genomföras i enlighet med vid var tid gällande EU-direktiv, svensk Jagstiftning och denna policy. Bilaga ~s 2015/92/1 1 (1) 2014--04-16 POliCY STYRELSENS FÖRVALTNING Upphandlingspolicy för Sala kommun OMFATTNING Denna policy ger uttryck för Sala kommuns principer och inriktning vid all upphandling

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Växjö kommun Växjö kommun: ca 84 000 invånare ca 7000 kommunanställda Växjö kommuns

Läs mer

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2012 VÅRA TALARE Sveriges kommuner och landsting Mathias Sylwan Jurist Institutet för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 5 april, 2011 SOI konferens, Halmstad 2011-04-12 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare

Läs mer

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Ellen Hausel Heldahl Malmö 161028 Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2016-04-28 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Livsmedelsupphandling en strategisk upphandlingsfråga. 13 oktober 2016 Inger Ek, generaldirektör

Livsmedelsupphandling en strategisk upphandlingsfråga. 13 oktober 2016 Inger Ek, generaldirektör Livsmedelsupphandling en strategisk upphandlingsfråga 13 oktober 2016 Inger Ek, generaldirektör Vi bidrar till att utveckla den goda offentliga affären med fokus på hållbara, innovativa, effektiva upphandlingar

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

EU-KURSER. Ekonomi i EU-projekt Från budget till godkänt projekt

EU-KURSER.  Ekonomi i EU-projekt Från budget till godkänt projekt Anmäl dig till flera kurser och få 10 % rabatt* KURSER 2017 Sagt om SIPUs EU-kurser av tidigare deltagare: Mycket bra föreläsare. Tydlighet och pedagogik genomsyrade kursen. Mycket relevant för min yrkesroll,

Läs mer

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling Offentlig upphandling -Luleå 24 april 2014 Axel Hansson LRF Marknadsutvecklare offentlig upphandling Offentlig upphandling av livsmedel Omsätter totalt 8,9 miljarder kronor 3 miljoner måltider per dag

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Jönköping den 10 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Växjö! Europas grönaste stad

Växjö! Europas grönaste stad Växjö! Europas grönaste stad Växjö kommun Växjö kommun: 89 000 invånare 6500 kommunanställda 8 förvaltningar/nämnder 5 kommunala bolag (förvaltningar + bolag = Kommunkoncernen) Växjö kommuns totala årliga

Läs mer

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet Datum 2014-11-26 Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet INLEDNING Dessa riktlinjer kompletterar och förtydligar den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn. Riktlinjerna omfattar,

Läs mer

Bilaga 3, KF 94/2017 Sidan 1 av 13. Centraliserat inköp. H u r, n ä r o c h v a r f ö r?

Bilaga 3, KF 94/2017 Sidan 1 av 13. Centraliserat inköp. H u r, n ä r o c h v a r f ö r? Sidan 1 av 13 Centraliserat inköp H u r, n ä r o c h v a r f ö r? Sidan 2 av 13 Varför prioritera inköp? Inköp behöver prioriteras: Det finns effektivitets- och besparingspotential om inköp används strategiskt

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng

OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng Upphandlingsordlista Anbudsgivare: Med anbudsgivare avses den eller de leverantörer som lämnar anbud i en upphandling 1 Anbudssökande: Med anbudssökande avses

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Oxelösunds kommun Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelö Energi AB Detta är en bilaga till Upphandlingspolicyn Riktlinjerna utgör ett komplement till Upphandlingspolicyn Dokumenttyp

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling Kommunal upphandling det möjligas konst Jordbruks och trädgårdskonferens 3 mars, Alnarp Thomas Idermark 2011 03 03 Lagen om offentlig upphandling Gällande lag om offentlig upphandling (2007:1091) I samband

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer