SIPU:s kurser HÖSTEN 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIPU:s kurser HÖSTEN 2015"

Transkript

1 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens Ledarskap Socialt arbete Medlem i 1

2 INNEHÅLL: KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING Grundkurs i offentlig upphandling 5 Fördjupningskurs i offentlig upphandling 6 Tydliga förfrågningsunderlag och effektiv kravställning 7 Strategiskt inköp för upphandlande myndigheter 8 Avtalsförvaltning i praktiken för avtal tecknade vid offentlig upphandling 9 Praktisk avtalsrätt för upphandlare inom kommun, landsting och stat 10 Effektiva utvärderingsmetoder vid upphandling av kompetens, kreativitet och kvalitet 11 Aktuell rättspraxis inom offentlig upphandling 12 Avropa från ramavtal 13 Praktiskt tillämpning av utvärderingsmodeller 14 Direktupphandling - tillåtna inköp och affärsmässiga avtal 15 Offentlig upphandling av livsmedel 16 Ny svensk upphandlingslagstiftning 17 Offentlig upphandling av IT 18 Upphandling av konsulter och tjänster 19 Certifierad upphandlare 19 Hållbar upphandling i praktiken 20 Kursledare för kurser inom offentlig upphandling KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Förvaltningskunskap för effektiv och rättssäker handläggning 23 Förvaltningsrätt för chefer för rättssäker myndighetsutövning 23 Korruption och mutor i offentlig förvaltning 24 Offentlighet och sekretess för jurister och kvalificerade handläggare 26 Nyheter och rättsfall i offentlighet och sekretess för jurister och kvalificerade handläggare 25 Offentlighet och sekretess för registratorer 26 Fördjupningskurs i offentlighet och sekretess för registratorer 26 Personuppgiftslagen och integritetsskydd i offentlig förvaltning 27 Personuppgiftslagen och integritetsskydd i diarium och arkiv 28 Kursledare för kurser inom offentlig förvaltning och juridik

3 KURSER INOM SAMHÄLLSBYGGNAD OCH TEKNISK FÖRVALTNING Förorenade områden 31 Fördjupningskurs Förorenade områden 32 Långsiktigt hållbar dagvattenhantering i detaljplanering från plan till genomförande 33 Strandskydd dispens, upphävande och tillsyn 34 Exploateringsavtal 35 Exploateringsavtal fördjupningskurs 36 Tydliga och rättssäkra detaljplaner 37 Hantering av buller i plan- och byggprocessen 38 Strategisk översiktsplanering i praktiken 39 Nationell konferens: Dagvattenhantering i praktiken 40 Kursledare för kurser inom samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-KURSER Strategisk utveckling av EU-projekt - från strategi till projekt 43 Leda EU-projekt - från start till slutrapportering 44 Ekonomi i EU-projekt - från budget till rekvisition 45 Söka EU-finansiering - hur skriver du en framgångsrik ansökan? 46 Besöksresa till EU:s insitutioner i Bryssel 47 Grundläggande EU-kunskap - Funktionssätt, gemensam politik och regelverk 48 Konsten att påverka i EU 48 Kursledare för EU-kurser 49 KURSER INOM LEDARSKAP Förvaltningsrätt för chefer 50 Att leda utan att vara chef 51 Ny som chef 51 Kursledare för kurser inom ledarskap 52 KURSER INOM SOCIALT ARBETE Ensamkommande barn och unga Professionellt bemötande och förhållningssätt 53 Goda boendelösningar för ensamkommande barn och unga 54 Framgångsrikt strategiskt arbete för att förebygga vräkning 55 Rutiner på förskolan för att förebygga, upptäcka och hantera övergrepp mot barn 56 Nationell konferens: Stärkt skydd för barn och unga som far illa 57 Kursledare för kurser inom socialt arbete

4 Välkommen på kurs hos SIPU i höst! SIPU har ett omfattande kursutbud inom bland annat offentlig upphandling, offentlig förvaltning och juridik, samhällsbyggnad och teknisk förvaltning, EU-kompetens, ledarskap och socialt arbete. Innehållet i våra kurser är anpassat utifrån våra deltagares specifika behov och kurserna behandlar aktuella frågeställningar och utmaningar inom respektive område. Kurserna genomförs som öppna kurser, där du får möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet, eller som anpassade uppdragsutbildningar på plats hos dig som kund du bestämmer vad som passar bäst för just din organisation. Varmt välkommen på kurs i höst! Vänliga hälsningar, Josua Falck VD FCG SIPU International 4

5 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING GRUNDKURS I OFFENTLIG UPPHANDLING Rollen som upphandlare är komplex och Lagen om offentlig upphandling upplevs ofta som krånglig och svårtolkad. För att genomföra lyckade upphandlingar är det avgörande att du har goda grundläggande kunskaper om lagens uppbyggnad och verktyg för hur du genomför en optimal upphandlingsprocess. Under denna tredagars grundkurs i offentlig upphandling får du både teoretisk och praktisk grundläggande kunskap som hjälper dig att bli en framgångsrik upphandlare! Rollen som upphandlare - Vad har du för ansvar, befogenheter och skyldigheter? - Upphandlarens roll gentemot beställare och leverantör Upphandlingsprocessen från behov till avtalsuppföljning Lagen om offentlig upphandling - Hur är lagen uppbyggd? - Hur tolka lagen i praktiken? - Hur söker du svar i lagtexten? Upphandlingssekretess hur påverkar upphandlingssekretessen ditt arbete? Att infodra anbud vad ska du tänka på? Hur skriver du förfrågningsunderlag som uppmuntrar till konkurrens? Kravformulering och referenser för att få anbud som motsvarar beställarens behov - Metodik vid formulering av krav på leverantör och på varan/tjänsten - Lär dig skilja på kravformuleringens olika delar - Hur formulerar du rätt avtalsvillkor? - Vilka standardavtal kan du använda och hur? Upphandlingsetik vad innebär reglerna om jäv, mutor och bisyssla? Ramavtal - genomgång av vad ett ramavtal är och när de är lämpliga att använda Presentation av olika ramavtalsmodeller med diskussion om för- och nackdelar Avrop genom förnyad konkurrensutsättning Avtalsvillkor genomgång av de viktigaste avtalsvillkoren så skapar du ett avtal som säkerställer en bra leverans Går det att ta miljöhänsyn vid upphandling? Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver grundläggande kunskap om offentlig upphandling. Kursledare: Tobias Tegnér, Elisabeth Göransson och Magnus Nilsson Datum och plats: augusti eller 29 september -1 oktober eller november 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms. Sagt om SIPU:s kurser och kursledare för kurser inom offentlig upphandling: Mycket roligare och intressantare än vad jag trodde det skulle vara. Väldigt duktig föreläsare, som la fram den juridiska biten på ett lättbegripligt sätt samt fick mig uppriktigt intresserad av offentlig upphandling... 5

6 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING FÖRDJUPNINGKURS I OFFENTLIG UPPHANDLING För att genomföra lyckade upphandlingar som resulterar i inköp av varor eller tjänster av högsta kvalitet till rätt pris, är det nödvändigt att behärska flera viktiga moment i upphandlingsprocessen. Under kursen Fördjupningskurs i offentlig upphandling, får du viktig kunskap som ökar din säkerhet i några av upphandlingsprocessens mest centrala och kritiska delar. Kursen vänder sig till alla som behöver fördjupa sin kunskap om upphandling och hur man möjliggör bra affärer. Kursen bygger på och fördjupar SIPU:s grundkurs, men du kan även gå denna kurs separat. Kursen vänder sig främst till personer med praktisk erfarenhet av offentlig upphandling. (Dag 1 dag 2 förmiddag): Aktuella domar från EU-domstolen och svenska domstolar Nya upphandlingsdirektivet förändringar och nya förutsättningar Upphandlingsförfarande över tröskelvärden (särskilt om undantagsförfaranden enligt 4 kap. LOU) - Förhandlat förfarande (med och utan annons) - Konkurrenspräglad dialog - Innovationspartnerskap nya möjligheter Kravställande i upphandlingen praktiska exempel Referenstagning i praktiken kopplat till krav och beviskatalogen Avtalsvillkor och relation med leverantörer (Dag 2 eftermiddag dag 3): Strategiska utgångspunkter Internkontroll Konkurrensutsättning och verksamhetsövergång Tjänstekoncession Krav utgångspunkt för anbudsutvärdering Anbudspriset Konkreta utvärderingsmetoder och tillvägagångssätt för tydlig utvärdering av varor och tjänster: - Vilka kriterier kan ställas? - Hur formulera de olika kriterierna? - Hur många utvärderingskriterier är lämpligt att ställa upp? - Hur vikta de olika kriterierna för att få ett relevant bedömningsunderlag? Lägstaprisupphandlingar kontra kvalitetsfokus hur få bästa kvalitet till lägst pris? Under dagarna varvas föreläsningar med praktiska övningar och grupparbeten under kvalificerad ledning. Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver fördjupad kunskap om offentlig upphandling. Kursledare: Elisabeth Göransson och Tobias Tegnér Datum och plats: 1-3 september eller 9-11 december 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms. 6

7 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING TYDLIGA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OCH EFFEKTIV KRAVSTÄLLNING Det kanske viktigaste momentet vid offentlig upphandling är att ta fram ett bra förfrågningsunderlag. På kursen Tydliga förfrågningsunderlag och effektiv kravställning, får du lära dig metoder för hur du i förfrågningsunderlaget omsätter organisationens behov och önskemål till effektiva, ändamålsenliga och utslagsgivande krav och tilldelningskriterier. Du får också lära dig hur du utformar förfrågningsunderlaget så att du säkerställer en leverans med hög kvalitet. Förberedande arbete i form av nulägesanalys behovsanalys och marknadsanalys Hur skapa en tydlig struktur på förfrågningsunderlagets olika delar? Metoder för att identifiera viktiga krav Krav på leverantören vilka krav får ställas och vilka krav är lämpliga i olika typer av upphandlingar? Kravspecifikationen lär dig ställa effektiva och mätbara krav för lyckad upphandling Tydliga tilldelningskriterier och utvärderingsmodeller Lär dig utforma tydliga avtal för högsta kvalitet och lyckade affärsuppgörelser Vem ska göra vad i arbetet med förfrågningsunderlaget och när ska det göras? Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver kunskap om förfrågnings-underlag. Kursen vänder sig till dig som är ny inom upphandling, har några års erfarenhet eller vill uppdatera dina kunskaper Kursledare: Magnus Nilsson Datum och plats: september 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms. Under dagarna varvas föreläsningar med praktiska övningar och grupparbeten under kvalificerad ledning. I kursen ingår ett exempel på ett komplett förfrågningsunderlag. 7

8 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING STRATEGISKT INKÖP FÖR UPPHANDLANDE MYNDIGHETER Inom både privata och offentliga organisationer ökar kraven på att inköps- och upphandlingsarbetet ska bidra med ett tydligt mervärde till övriga organisationen och utgöra verktyg för att nå organisationens övergripande mål. Genom att arbeta strategiskt med fokus på kvalitet och totalkostnad i hela organisationen, kan gynnsamma effekter uppnås. Framförhållning och resurssättning förbättras avsevärt och samordningen mellan organisationens övergripande mål och incitamenten i enskilda upphandlingsprojekt ökar markant. Utan tydlig inköpsstrategi blir kravställningen ofta baserad på vad som finns idag och inte vad som krävs för att nå målen om ett, tre eller fem år. Vinsterna med upphandling begränsas till prisdimensionen och man missar ofta totalkostnadsperspektivet. Kursen syftar till att klargöra begreppet strategiskt inköp och fylla det med praktiskt tillämpbart innehåll. Du får lära dig hur en upphandlande myndighet kan ta steget från ett traditionellt, ofta reaktivt, arbetssätt till ett arbetssätt som gör skäl för namnet strategiskt. Du får även tips på hur du skapar ett ökat engagemang hos ledningen och övriga organisationen för inköpsarbetet. Vad kännetecknar äkta strategiskt inköpsarbete? Olika organisatoriska förutsättningar för inköpsarbetet Ledningens ansvar och involvering i det strategiska inköpsarbetet - så utövas ett gott inköpsledarskap i organisationen Rätt bemanning för olika utmaningar olika roller på inköpsavdelningen: t.ex. inköpschef, upphandlare, projektledare, kravställare, avtalsförvaltare, inköpscontroller Så skapas förståelse och delaktighet i den övriga organisationen för inköps- och upphandlingsarbetet Så styrs inköpsverksamheten på bästa sätt Metoder att mäta inköpsverksamheten och visa den övriga organisationen vilken nytta inköpsavdelningen levererar Verktyg för att skapa framförhållning och möjliggöra planering t.ex. upphandlingsplan Så utformas upphandlingsprocessen för att ge bästa stöd till upphandlingsarbetet Viktiga delar av upphandlingsprocessen att optimera: beslutsvägar, metodstöd för beställaren, kommunikation och projektledning Rollfördelning, vem gör vad upphandlare, beställare, chefer, jurister Strategier för olika tjänste- och varugrupper (t.ex. tjänste- och varugruppsteam och referensgrupper) Nästa steg : Purchasing Category Management Målgrupp: Kursen vänder sig till inköpschefer, upphandlingschefer och upphandlare med utpekade större ansvarsområden som spänner över olika delar av organisationen och till dig som mer allmänt är intresserad av hur inköpsenhetens roll och position kan flyttas fram inom en organisation. Kursledare: Magnus Nilsson och Johan Söderberg Datum och plats: 7-8 december 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms 8

9 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING AVTALSFÖRVALTNING I PRAKTIKEN FÖR AVTAL TECKNADE VID OFFENTLIG UPPHANDLING HÖGKVALITATIV LEVERANS OCH ÖKAD PRISKONTROLL Trots att de flesta är överens om att det är mycket viktigt att följa upp och ha god kontroll över ingångna avtal är det i praktiken ofta ett eftersatt område. Bristande struktur för avtalsförvaltning går i sin tur ut över uppföljningen och kan få allvarliga och långtgående konsekvenser. Dålig koll på avtalssituationen innebär ökade risker, både affärsrisker, risk för bristande leveranser och risk för lagbrott i form av otillåtna direktupphandlingar. Genom att arbeta strategiskt och målinriktat med avtals-förvaltning skapas goda förutsättningar både för bra leveranser under avtalstiden, pris- och kvalitetsmässigt, och för en lyckad upphandling när det är dags på nytt. På kursen får du god grundförståelse för avtalsförvaltningens innebörd och syfte. Du får en rad handfasta råd och konkreta arbetssätt och metoder för att få ut mesta möjliga effekt av avtalsförvaltningen på olika nivåer. Vad är avtalsförvaltning? Syftet med avtalsförvaltningen Organisation för avtalsförvaltning, vem ska ansvara för vad? När är det lämpligt att avtalsförvaltningen är centraliserad respektive decentraliserad och när är det bäst med en kombination? Avtalsuppföljning hur och vad? Olika nivåer av avtalsförvaltning Lämpliga sanktioner vid bristande leveranser Så förbereds avtalsförvaltningen redan under upphandlingen Avtalsförvaltningens roll inför nästa upphandling Hur kan jag se till att avtalsförvaltningen kommer till sin rätt? Målgrupp: Inköpschefer och upphandlingschefer som vill komma igång på allvar med avtalsförvaltningsarbetet och ge sin organisation eller sina medarbetare bra verktyg och strukturer för detta. Utpekade avtalsförvaltare både på inköpsavdelningar men även ute i verksamheten. Förvaltningschefer och linjechefer med avtalsansvar samt upphandlare och inköpare som har ett intresse av att utveckla sin kompetens inom området. Kursledare: Johan Söderberg Datum och plats: 9 december 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms 9

10 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING PRAKTISK AVTALSRÄTT FÖR UPPHANDLARE INOM KOMMUN, LANDSTING OCH STAT Ett tydligt avtal är avgörande för en lyckad uppgörelse. Avtalet ska reglera en rad viktiga detaljer och vara både juridiskt och affärsmässigt riktigt. Under denna kurs lär du dig skriva tydliga och korrekta avtal. Du får fördjupad kunskap om de lagar och regler som styr avtalsförhållandena för att bättre kunna bedöma konsekvenserna av olika affärsuppgörelser och därmed skriva bättre avtal! Lagen om offentlig upphandling - genomgång av relevanta delar, upphandlingskontrakt, tjänstekontrakt, varukontrakt, ramavtal mm. vad betyder alla begrepp? Avtalslagen avtalsingående och ogiltighetsgrunder för avtal, regler om fullmakt Köplagen när blir köparen ägare, leveransförseningar, fel i varan, reklamation, hävning Förvaltningslagen Offentlighetsprincipen vad är offentligt och vad är hemligt? Avtalsformulering hur formulera avtal som: - är korrekt uppställda - reglerar alla viktiga moment men inte innehåller onödig text - är tydliga och lättolkade - är lätta att tillämpa Kritiska avsnitt i avtalet: - viktiga villkor att ha i avtalet, hur ska de formuleras? Standardavtal vad innebär standardavtal, hur ska de användas? Tjänsteavtal hur formulera tydliga tjänsteavtal som säkrar att beställarens alla krav tillgodoses? Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver kunskap om avtalsrätt Kursledare: Tobias Tegnér och Hans Jelf Tid och plats: 1-2 december 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms. 10

11 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING EFFEKTIVA UTVÄRDERINGSMETODER VID UPPHANDLING AV KOMPETENS, KREATIVITET OCH KVALITET Vid upphandling av tjänster finns det ofta ett stort behov av att kunna beakta leverantörens kompetens och lämplighet eller andra kvalitativa aspekter i utvärderingen när upphandlingen ska avgöras. För upphandlande myndigheter är det ett särskilt utmanande område, då det gäller att hålla sig inom ramen för upphandlingslagstiftningen, samtidigt som det är önskvärt att utmana både regelverk och traditioner för att kunna premiera kvalitativa tjänsteleveranser. Om inte upphandlingen genomförs på ett bra sätt finns en stor risk att de bästa leverantörerna inte kan dra fördel av sina kunskaper och vinna upphandlingen. Det finns också en risk att leverantören lämnar oriktiga uppgifter i anbudet för att lura till sig avtalet. Denna utbildning riktar sig till personer som deltar i upphandling av tjänster där det finns särskilt stora behov av att fånga leverantörens kompetens och kreativitet. Ofta är detta fallet i olika typer av konsulttjänster. Det kan t.ex. röra sig om upphandlingar av så kallade kreativa tjänster som marknads, PR- och kommunikationstjänster. Men det kan också röra sig om andra typer av tjänster som t.ex. utredare, analytiker eller konsulter som besitter olika typer av expertkompetens. Under kursen får deltagarna en djupare förståelse för de upphandlingsjuridiska och upphandlingstekniska förutsättningar som behöver hanteras samt metoder och tips för att kunna kravställa och utvärdera de kvalitativa aspekterna. Utbildningens fokus ligger på utvärdering men behandlar även andra delar av upphandlingsarbetet som är viktigt vid upphandling av denna typ av tjänster. Mindre delar av kursen är överlappande med innehållet i kurserna Fördjupningskurs i offentlig upphandling, Upphandling av konsulter och tjänster och Tydliga förfrågningsunderlag och effektiv kravställning. Kursen har dock fokus på upphandling av tjänster där det finns särskilt stora behov av att fånga leverantörens kompetens och kreativitet. Genomgång av de förutsättningar som LOU och lagstiftningen ger för upphandling och utvärdering av kvalitet Genomgång av utvärderingsmetoder som syftar till att hitta den bästa leverantören med avseende på kompetens och kreativitet, t.ex. intervjuer Tydlig och rättssäker utvärdering av leverantörens beskrivningar av hur något kommer att göras, t.ex. utvärdering av leverantörens arbetsmetoder, tillvägagångssätt och processer Jury vid utvärdering Anbudspresentationer Hur utforma kravspecifikationen och kraven på leverantören för att de tydligt ska hänga samman med utvärderingen? Hur kan priser utvärderas? Utvärderingsmodeller Hur säkerställer man att leverantören levererar den kvalitet som utlovats? Målgrupp: Upphandlare, upphandlingschef, beställare, kravställare, kommunikations- och informationsansvariga och andra som vill kunna utvärdera kvalitetsaspekter på ett effektivt och ändamålsenlig sätt. Kursen riktar sig till såväl upphandlare som har viss erfarenhet av att göra upphandlingar som personer som medverkar som beslutsfattare, beställare eller kravställare i denna typ av upphandlingar. Under utbildningen varvas föreläsningar med praktiska övningar och diskussioner. Kursledare: Johan Söderberg Datum och plats: 3-4 november, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms 11

12 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING AKTUELL RÄTTSPRAXIS INOM OFFENTLIG UPPHANDLING LÄR AV VIKTIGA RÄTTSFALL Genom att hålla dig uppdaterad på aktuella rättsfall inom offentlig upphandling ökar du din kunskap om hur upphandlingslagstiftningen kan tillämpas i praktiken. Avgörandena kan användas som rättskälla för att ge vägledning vid tolkningen av bestämmelserna inom upphandlingsområdet. Det är ofta svårt att hålla sig uppdaterad på nya avgöranden och veta vilka lärdomar upphandlande myndigheter kan dra av olika domar och beslut. Under kursen får du viktig kunskap om aktuell rättspraxis, vilket hjälper dig att tillämpa upphandlingslagstiftningen på rätt sätt i praktiken. Du får en genomgång av de senaste rättsfallen utifrån ett praktiskt upphandlingsperspektiv och du får ökad förståelse för hur domstolarna tolkar upphandlingslagstiftningen. Under dagen görs djupdykningar i och analyser av ett antal nya intressanta rättsfall och du får möjlighet att diskutera med expertis och kollegor från hela landet. Genomgång av aktuella och intressanta rättsfall från Kammarrätten, Högsta förvaltningsdomstolen, Högsta domstolen och EU-domstolen Ta hjälp av rättsfall för att förstå hur lagstiftningen ska tolkas - hur tillämpa upphandlingslagstiftningen i praktiken? Varför ledde de aktuella rättsfallen till överprövning och vad skulle kunnat ha gjorts för att undvika detta? Hur undvika fallgropar och formella fel som leder till onödiga överprövningar? Hur hålla sig inom lagrummet och samtidigt våga fatta beslut när rättsläget är oklart? Rättsfall som drar upp nya riktlinjer för framtida praxis Målgrupp: Upphandlare, upphandlingschefer och jurister inom stat, kommun och landsting. Kursen vänder sig även till jurister på advokatbyråer och till bolagsjurister som kommer i kontakt med upphandlingslagstiftningen. Kursledare: Andrea Sundstrand Datum och plats: 30 september 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm Pris: 7900 kr exkl. moms Sagt om SIPU:s kurser och kursledare för kurser inom offentlig upphandling: Han var oerhört intressant att lyssna på. Det märktes att han brinner för ämnet. Väldigt bra kurs där kursledarna lyckades göra ämnet roligt och intressant! Mycket strukturerad och tydlig. Håller sig till sitt program och kommer lätt tillbaka efter att ha svarat på frågor eller tagit sig tid på att förklara djupare. Missade inte att återkomma till frågor som ställts i förväg 12

13 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING AVROPA FRÅN RAMAVTAL Ramavtal och avrop förutsättningar och tillämpning Utforma avropsförfrågan med rätt krav Avropa genom förnyad konkurrensutsättning Att använda sig av ramavtal är ett bra sätt att effektivisera upphandlingsverksamheten inom myndigheten, då inköp av varor och tjänster kan göras snabbare och enklare, utan behov av långa upphandlingsprocesser varje gång ett inköp ska göras. När det finns ett ramavtal ska man i första hand använda sig av det vid inköp av varor eller tjänster. Under denna utbildning får du som avropar från statliga, nationella eller centralt upphandlade ramavtal, grundläggande kunskap om de lagregler som gäller för ramavtal och avrop från ramavtal. Du lär dig hur du tolkar avtalsvillkoren och matchar ditt behov med ramavtalets villkor, så att du kan känna dig säker på att du avropar från rätt ramavtal och får det som du beställer. Du ökar även din kunskap om hur du utformar en avropsförfrågan med rätt krav, samt hur du avropar genom förnyad konkurrensutsättning. Du får praktiskt öva på att utforma en avropsförfrågan på ett statligt ramavtal under handledning från kursledaren. Ramavtal grundläggande förutsättningar och regler i Lagen om offentlig upphandling, LOU Att tolka avtalsvillkoren så matchar du ditt behov med ramavtalets villkor Direktupphandling trots existerande ramavtal när får du göra avsteg från ramavtalet? Hur utformar du en tydlig och korrekt avropsför frågan för effektivare avrop och säkrare leveranser med rätt kvalitet? Ramavtalsmodeller tilldelning av kontrakt genom rangordning eller annan fördelningsnyckel Avropa på ramavtal genom förnyad konkurrensut sättning kravställning och utvärdering Villkor för avropsavtal/leveransavtal avtalstider och avtalsspärr Hur bör du agera om leverantören inte lever upp till ställda krav? Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som ska avropa från olika typer av statliga, nationella eller centralt upphandlade ramavtal. Du behöver inte ha några förkunskaper om offentlig upphandling för att kunna delta i kursen. Kursledare: Amar Al-Djaber Datum och plats: september 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms 13

14 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING PRAKTISK TILLÄMPNING AV UTVÄRDERINGSMODELLER Att skapa en utvärderingsmodell som på ett ändamålsenligt sätt kombinerar kvalitet i form av en rad olika tilldelningskriterier och pris, är ett av den offentliga upphandlingens mest utmanande arbetsmoment. Samtidigt är det ett av upphandlingens viktigaste områden. Välformulerade tilldelningskriterier, betygsskalor och en pedagogisk utvärderingsmodell kan göra underverk för att säkerställa affärsmässiga anbud och rätt vinnare. Dessvärre kör många upphandlande myndigheter och upphandlare fast i en viss modell, antingen på grund av gammal hävd eller för att det helt enkelt inte finns tid att i det enskilda upphandlingsprojektet fördjupa sig på det sätt som krävs för att tänka om och tänka nytt. Denna kurs fokuserar på den praktiska tillämpningen av olika matematiska utvärderingsmodeller. Under kursen får du fördjupad förståelse för utvärderingsmodeller i allmänhet och god kännedom om för- och nackdelar med ett antal vanligt förekommande modeller. Utbildningen varvar föreläsning och teoretisk genomgång med ett flertal gedigna övningar. På detta sätt får du verkligen tillfälle att bli bekant med de modeller som gås igenom, samtidigt som det ger upphov till diskussioner och erfarenhetsutbyten. Du får också handfasta råd och metoder för att anpassa dina egna tilldelningskriterier, betygsskalor och utvärderingsmodeller för att sätta fokus på rätt aspekter i de upphandlingar du genomför. Tilldelningskriterier, utformning och betygsskalor Konsten att utforma tilldelningskriterier Hur kan subjektiva bedömningar hanteras? Interna checklistor för utvärderingen Särskilt att tänka på vid upphandling av ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Olika utvärderingsmodeller Prispåslagsmodellen och prisavdragsmodellen Omvandla pris till poäng Tilläggsmodellen i ett antal varianter Genomgång och beskrivning av ett enkelt arbetsverktyg för tilläggstalsmodellen Målgrupp: Upphandlare/inköpare och kravställare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver fördjupad kunskap om utvärderingsmodeller. Kursen riktar sig främst till dig som har viss erfarenhet av att göra eller medverka vid upphandlingar. Kursledare: Johan Söderberg Datum och plats: november 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm Pris: kr exkl. moms Pris som tilldelningskriterium Att skapa förutsättningar för ett heltäckande utvärderingspris Nya upphandlingsreglerna Genomgång av ett antal förändringar med stor påverkan på området 14

15 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING DIREKTUPPHANDLING TILLÅTNA INKÖP OCH AFFÄRSMÄSSIGA AVTAL Alla inköp som görs i offentlig sektor styrs av Lagen om offentlig upphandling, LOU det gäller även de inköp som genomförs utanför upphandlingsavdelningen. Tjänstemän och chefer i organisationen som genomför beställningar, attesterar fakturor, tar beslut gällande inköp och undertecknar avtal måste därför känna till grunderna i LOU och avtalsrätten för att undvika att göra otillåtna direktupphandlingar eller teckna olagliga avtal. Att vara en bra beställare är komplicerat och har blivit mer omfattande då alltmer varor och tjänster upphandlas inom myndigheterna. I dag är det inte ovanligt att det sker otillåtna direktupphandlingar ute i organisationerna eller att nya avtal upprättas rörande varor och tjänster som ska köpas från ett tidigare leveransavtal eller från ett ramavtal, p.g.a. okunskap hos beställaren. Konsekvenserna av att agera i strid med LOU och avtalsrätten kan leda till upphandlingsskadeavgift, ogiltigförklaring av avtal m.m. Dessa misstag leder även till att budgetar och tidplaner spräcks och att skattepengar används på ett olämpligt sätt. Under denna kurs ökar du din beställarkompetens så att du vet när och hur du måste upphandla, hur du gör rättssäkra direktupphandlingar samt hur du ställer rätt krav och formulerar avtalsvillkor, så att du säkerställer att din verksamhet gör goda affärer, tillåtna inköp och upprättar affärsmässiga avtal. Grundläggande kunskap om Lagen om offentlig upphandling, LOU Regler kring direktupphandling för enklare inköpsprocess och goda affärer Vad är tillåten respektive otillåten direktupphandling? Aktuella rättsfall LOU i relation till annan lagstiftning avtalslagen, köplagen, konsumenttjänstlagen och mutbrottslagstiftningen Kravställning Vilka krav får du ställa i en direktupphandling? Affärsmässiga avtal - Vad ska avtalet reglera? Vad gör du vid fel eller kvalitetsproblem i leveranser? Mallar för avtalsvillkor Korruption hur undviker du risker i relationen mellan beställare och leverantörer? Målgrupp: Kursen riktar sig till chefer och tjänstemän i offentlig sektor som behöver öka sin kunskap om reglerna kring direktupphandling. Kursledare: Anja Gustin Tid och plats: 31 augusti 1 september 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms. 15

16 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING OFFENTLIG UPPHANDLING AV LIVSMEDEL Offentlig upphandling av livsmedel är komplicerat, inte enbart för upphandlare och kostchefer utan även för leverantörer. Upphandlingsreglerna är krångliga och det finns en uppsjö av varor som är svåra att utvärdera och följa upp. Det ställs dessutom allt högre krav på att den offentliga måltiden ska vara närodlad, ekologisk och präglad av god djurhållning vilket försvårar upphandlingen ytterligare. Ett fåtal stora grossister dominerar den svenska marknaden, och det är mycket svårt för små och medelstora livsmedelsföretag att vinna livsmedelsupphandlingar. För dig som arbetar med livsmedelsupphandlingar är det ofta svårt att avgöra vilka krav som är lämpliga att ställa, främst gällande djurskydd och miljö. Det är också utmanande att identifiera de mest lämpliga utvärderingskriterierna för att säkra en god affär där det som efterfrågas verkligen kommer levereras. Efter genomförd upphandling är det dessutom viktigt att det finns tydliga rutiner för avtalsuppföljning hur säkra att det som avtalas verkligen levereras? Utöver utmaningarna i själva livsmedelsupphandlingen brukar dessutom begränsade leverans- och distributionsmöjligheter sätta käppar i hjulen för små och medelstora livsmedelsföretag att leverera. Under denna tvådagarskurs får du djupare kunskap om hur du kan ställa relevanta krav och utvärderingskriterier i livsmedelsupphandlingar. Kursen ger dig även juridiska och praktiska verktyg gällande avtalsuppföljning. Utöver detta får du kunskap och inspiration om hur du kan arbeta strategiskt för att skapa distributions- och leveransmöjligheter som öppnar upp för mindre leverantörer. Genom teori, praktiska exempel och diskussioner ger kursledarna dig verktyg och råd om hur du kan genomföra goda livsmedelsupphandlingar och öppna upp för mindre leverantörer. Hur ställa rätt krav vid livsmedelsupphandling och samtidigt hålla sig inom lagrummet? Djurskydds- och miljökrav vid upphandling av livsmedel Hur möjliggöra för små och medelstora livsmedelsföretag att lämna anbud och även vinna livsmedelsupphandlingar? Livsmedelsupphandlingar involverar många varor som ofta är svåra att utvärdera vad tänka på vid val av utvärderingskriterier? Hur skapa innovativa distributions- och leveranslösningar för att möjliggöra mottagande av varor från små och medelstora livsmedelsföretag? Effektiv avtalsuppföljning i praktiken Målgrupp: Upphandlingschefer, upphandlare av livsmedel samt kostchefer Kursledare: David Braic, Catharina Piper och Martin Magnusson Datum och plats: 8 9 september 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms 16

17 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING NY SVENSK UPPHANDLINGSLAGSTIFTNING Arbetet med att införa de beslutade nya EU-direktiven för upphandling i form av en uppdaterad svensk lagstiftning pågår för fullt genom en statlig utredning. I juli 2014 presenterades ett delbetänkande med förslag på hur de nödvändiga förändringarna av den nuvarande lagen om offentlig upphandling (LOU) bör genomföras. Regeringens mål är att de nya upphandlingsreglerna ska träda i kraft i svensk lagstiftning under Under denna kursdag kommer de viktigaste nyheterna att behandlas och deras konsekvenser för det praktiska upphandlingsarbetet kommer att analyseras och diskuteras. Under dagen får du även en kortare genomgång av de viktigaste delarna av det nya direktivet för tilldelning av koncessioner. Regleringen är mer flexibel och inte lika detaljerad som upphandlingsreglerna i övrigt. Utbildningen kommer även att behandla de förändrade reglerna kring direktupphandling och de praktiska möjligheter och utmaningar som upphandlande myndigheter ställs inför som en följd av dessa. Förändringarna av upphandlingsreglerna för upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).kommer inte att behandlas. Förenklade och mer flexibla förfaranden vilket bl.a. medför ökade möjligheter till förhandling Förändrade bestämmelser om utvärdering och tilldelningskriterier där det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet sätts i första rummet (det kommer dock fortsatt vara möjligt att upphandla till lägsta pris) Ökade möjligheter och tydliga förutsättningar för att ställa sociala krav och miljörelaterade krav samt använda miljömärken Uppdelningen i A- och B-tjänster försvinner Bestämmelser om hur upphandlande myndigheter ska agera när leverantörer har deltagit vid förberedande arbeten Nya regler för upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster En mer strategisk användning av offentlig upphandling som svar på samhälleliga utmaningar Ett nytt upphandlingsförfarande introduceras, innovationspartnerskap Nya bestämmelser om e-upphandling Regler om ändring av och avslutande av kontrakt Kursledare: Johan Söderberg Tid och plats: 13 november 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms 17

18 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING OFFENTLIG UPPHANDLING AV IT Att upphandla IT både i form av varor och tjänster är ofta komplext och ställer höga krav på såväl upphandlare som beställare. För att kunna hantera utmaningarna med att upphandla IT varor eller tjänster, krävs god förståelse för hela upphandlingsprocessen. Under denna kurs får du som deltagare djupare kunskap om hur du genomför en noggrann behovs- och marknadsanalys för att identifiera verksamhetens behov inför ITupphandlingar. Du får konkreta råd om hur du i förfrågningsunderlaget omsätter organisationens behov och önskemål till ändamålsenliga och utslagsgivande krav och tilldelningskriterier. Under kursen får du ta del av exempel på välformulerade förfrågningsunderlag som har resulterat i goda affärer vid upphandling av IT. Du lär dig även vad som kännetecknar ett väl utformat avtal vid den här typen av upphandlingar. Du får dessutom ta råd om hur du arbetar med avtalsuppföljning i praktiken för att säkra att leveransen verkligen motsvarar det som avtalats. Hur göra en ändamålsenlig behovs- och marknadsanalys för att identifiera verksamhetens behov och säkra att myndigheten upphandlar det som beställaren faktiskt efterfrågar? Hur formulera förfrågningsunderlag för att upphandla varor och tjänster som verkligen motsvarar beställaren och användarens behov? Vad kännetecknar en tydligt formulerad kravspecifikation? Hur formulera relevanta tilldelningskriterier? Hur formulera krav om säkerhet och sekretess vid outsourcing av IT tjänster? Hur utforma en tydlig utvärderingsmodell som syftar till att hitta den bästa leverantören utifrån verksamhetens behov Hur formulera avtal för att säkerställa att den upphandlande myndigheten har kontroll över långsiktiga kostnader? Hur undvika inlåsningseffekter där myndigheten riskerar att bli långvarigt beroende av ett företag, IT-system eller isolerad kompetens? Skapa rutiner för systematisk uppföljning för att säkerställa kvaliteten vid leverans Hur formulera tydliga kriterier för systematisk uppföljning (i förfrågningsunderlaget eller avtalet)? Hur skapa tydliga rutiner för att säkerställa att leverans sker enligt avtal? Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som exempelvis arbetar som upphandlare, upphandlingschef eller ITchef på kommun, landsting och statliga myndigheter och verk. Kursen riktar sig även till dig som leverantör av IT-tjänster- och varor som vill öka sin kunskap om beställarperspektivet vid upphandling av IT. Kursledare: Amar Al-Djaber och Bertil Nordlund Datum och plats: november 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm Pris: kr exkl. moms 18

19 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING UPPHANDLING AV KONSULTER OCH TJÄNSTER Upphandling av konsulter och tjänster kan vara en mer komplex process än upphandling av varor. För att resultatet av upphandlingen ska tillgodose beställarens verkliga behov krävs tydlighet och att rätt metoder används i alla led, från behovsanalys och krav på leverantören och tjänsten, prövning och utvärdering av anbud till upprättande av avtal. Under denna kurs får du konkret kunskap och goda exempel som ger dig nya förutsättningar att upphandla konsulter och tjänster som tillgodoser beställarens behov. Strategiska utgångspunkter för upphandling av olika typer av tjänster Behovs- och marknadsanalys Vilka är skillnaderna mellan tjänsteavtal och ramavtal? Vilka krav som kan ställas på leverantörer och tjänsternas utförande utifrån en tydlig behovsanalys Metoder och angreppssätt vid prissättning av olika tjänster Att motverka nollanbud Hur en korrekt anbudsutvärdering genomförs där kvalitet mäts mot pris Hur tillämpa olika kreativa mätbara utvärderingskriterier? Hur upprätta tydliga avtal? Målgrupp: Utbildning för dig inom stat, kommun och landsting som upphandlar konsulter/tjänster. Kursledare: Elisabeth Göransson och Tobias Tegnér Datum och plats: se för aktuellt datum, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm. Pris: kr exkl. moms CERTIFIERAD UPPHANDLARE I vårt utbildningsprogram inom upphandling finns möjligheten att bli certifierad upphandlare. I programmet ingår två obligatoriska tredagarskurser: Grundkurs i offentlig upphandling och Fördjupningskurs i offentlig upphandling samt en valfri tvådagarskurs. Det går bra att sprida ut dem på en längre tid, normalt dock högst tre år. Du väljer själv vad som passar just dig och din organisation bäst. När du gått kurserna ansöker du hos SIPU om tid för skriftlig tentamen. Tentamen sker i SIPU:s lokaler på Dalagatan i Stockholm och tar c:a 2,5 timme. Målgrupp: Upphandlare/Inköpare Tid och plats: Datum efter överenskommelse med kunden, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm Pris: kr exkl. moms. 19

20 KURSER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING HÅLLBAR UPPHANDLING I PRAKTIKEN Att ställa och följa upp miljö- och sociala krav i offentliga upphandlingar Att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar gör skillnad! Den offentliga sektorn i Sverige upphandlar årligen för ca 600 miljarder kronor och genom att ställa miljö- och sociala krav har du möjlighet att bidra till att miljön blir bättre, att priserna på miljövänliga produkter sänks och att arbetsförhållanden förbättras. Kort och gott så har du möjlighet att påverka marknaden så att den styr mot en mer hållbar produktion och handel med förbättrade arbetsförhållanden. I praktiken vid upphandlingar kan dock hänsyn till miljörelaterade- och sociala aspekter uppfattas som kostnadsdrivande och konkurrensbegränsande. Många upphandlare upplever dessutom att den kunskap och de resurser som krävs för att genomföra goda avtalsuppföljningar av hållbarhetskrav inte finns tillgängliga. De politiska visionerna med miljömål och önskan om ökad social hänsyn kan helt enkelt upplevas som svåra att implementera i praktiken. Samtidigt blir miljöaspekter och social hänsyn allt viktigare och mer aktuell i den offentliga upphandlingen. Den nya lagstiftningen som träder i kraft under våren 2016 kommer att ge dig ökade möjligheter och tydligare förutsättningar att ställa miljörelaterade- och sociala krav samt använda miljömärken. Med anledning av detta så genomför SIPU kursen Hållbar upphandling i praktiken Att ställa och följa upp miljöoch sociala krav i offentliga upphandlingar. Under kursen får du kunskap om och verktyg till att kunna genomföra och följa upp hållbara upphandlingar. Du får ta del av flera goda exempel på lyckade hållbara upphandlingar och du lär dig hur du på ett innovativt, strategiskt och effektivt sätt kan ta hänsyn till miljö- och sociala aspekter i dina upphandlingar, från början till slut. Ta gärna med dina egna exempel och erfarenheter som vi diskuterar tillsammans under kursen! Vad innebär kommande lagstiftning för hållbar upphandling? Hur arbeta strategiskt för att genomföra hållbara upphandlingar? Hur ställa rimliga miljö- och sociala krav i offentliga upphandlingar? Vilka verktyg kan du använda för att genomföra hållbara upphandlingar? Hur kan avtalsuppföljningen på bästa sätt organiseras och genomföras när du har ställt miljö- och sociala krav i upphandlingen? Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med offentlig upphandling och vill ha fördjupad kunskap om miljö- och sociala krav. Kursledare: Andrea Sundstrand och Catharina Piper Datum och plats: 31 augusti 1 september 2015, SIPU:s kurslokal på Dalagatan 7, Stockholm Pris: kr exkl. moms 20

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster Våren 2014 Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster WORKSHOPS KRING PROBLEM OCH MÖJLIGHETER RIGMOR ÖBERG Offentlig upphandling Offentlig upphandling - en process för inköp av varor, tjänster med

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling 10 punkter för en effektivare offentlig upphandling Rapport 2005: 2 Förord En väl fungerande offentlig upphandling är viktig för såväl den offentliga sektorn som företagen. En effektiv offentlig upphandling

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Konkurrensverket

Läs mer

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. Handboken behandlar

Läs mer

Sund offentlig upphandling 2014 1

Sund offentlig upphandling 2014 1 Sund offentlig upphandling 2014 1 Rapporten har tagits fram av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening genom ett branschutskott (LOU-utskottet) som representerar medlemsföretagen. Underlaget

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

LEXFYLGIA. Smartare anbud M&A. Nya regler inom upphandlingsområdet. Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer. sid 6. sid 7.

LEXFYLGIA. Smartare anbud M&A. Nya regler inom upphandlingsområdet. Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer. sid 6. sid 7. LEXFYLGIA NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN FYLGIA JULI MAJ 2014 Smartare anbud sid 3 Nya regler inom upphandlingsområdet sid 6 M&A Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer sid 7 Vi önskar er

Läs mer

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Dnr 2013/212-5 Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-15 2013/212-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-10-03

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Fackförbundet ST. ST om. upphandling

Fackförbundet ST. ST om. upphandling Fackförbundet ST ST om offentlig upphandling ST 2013. Rapportförfattare: Veera Littmarck och Karin Morild, Fackförbundet ST. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Artikelnr 6027 ST om offentlig

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 Ett arbetsredskap om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN?

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:4 VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? KONSEKVENSANALYS AV STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL BILDANDE AV Sven-Olof Ryding MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2010-12-08 SIDOR 2 (60)

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling och dess påverkan på kommunala bostadsbolag En studie om upphandling av stambyten

Lagen om offentlig upphandling och dess påverkan på kommunala bostadsbolag En studie om upphandling av stambyten Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 67 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Lagen om offentlig upphandling och dess påverkan på kommunala bostadsbolag En studie om upphandling av

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING - ETT SYSTEM PÅ VILLOVÄGAR

OFFENTLIG UPPHANDLING - ETT SYSTEM PÅ VILLOVÄGAR Debattskrift OFFENTLIG UPPHANDLING - ETT SYSTEM PÅ VILLOVÄGAR - Reflektioner kring utvecklingen inom offentlig upphandling - Peder Blomberg Senior rådgivare i offentlig upphandling December 2012 E-mail:

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer