Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni Huddinge kommun. Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011. Huddinge kommun. Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten"

Transkript

1 Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011 Huddinge kommun Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och avgränsning Revisionsfrågor Revisionskriterier Metod Organisation Styrning Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) Reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) Miljöpolicy vid inköp/upphandling i Huddinge kommun (HKF 4330) Kontroller och kvalitetssäkring Behovsidentifiering och ramavtal Kvalitetssäkring Skydd mot korruption Bedömning och svar på de övergripande revisionsfrågorna...13 Källförteckning

3 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har Ernst & Young genomfört en granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten. Granskningen har omfattat upphandlingsverksamheten vid samhällsbyggnadsnämnden samt den centrala upphandlingsenheten. Efter genomförd granskning konstaterar vi att några egentliga rutiner för att identifiera behov av nya ramavtal inte finns i de granskade verksamheterna. Det finns inte heller ramavtal för samtliga områden där behov föreligger. Vår erfarenhet säger att det oftast är utanför ramavtalen som felaktigheter uppkommer. Somliga ramavtal förlängs utan att en ny upphandling görs. Detta beror enligt uppgift på resursbrist vid upphandlingsenheten. Upphandlingsenheten arbetar med mallar och checklistor i upphandlingsprocessen. Upphandlingsenheten har också en tydlig beskrivning av upphandlingsprocessen. Detta tillsammans med att en referensgrupp bestående av företrädare för förvaltningen och upphandlingsenheten följer hela upphandlingsprocessen leder till att vi gör bedömningen att tillräcklig kvalitetssäkring råder av upphandlingsprocessen som upphandlingsenheten ansvarar för. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomför sina egna upphandlingar, inklusive ramavtalsupphandlingar. Någon omfattande kontakt med upphandlingsenheten förefaller inte förekomma. Viss kontakt finns dock, bland annat deltar upphandlingsenheten i en projektgrupp rörande upphandlingen av nya teknikkonsulter. Ansvarsfördelningen mellan beställare och upphandlad entreprenör för byggprojekt tydliggörs utifrån AB 04 och kommunens egna administrativa föreskrifter. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har egna mallar för hur de administrativa föreskrifterna ska utformas. Några enkätundersökningar eller andra undersökningar som rör om anställda kommit i kontakt med eller blivit erbjudna mutor genomförs inte. Intervjuade företrädare för granskade verksamheter anser att det förs en öppen dialog i kommunen och förlitar sig på att anställda berättar om sådana erbjudanden. Risken för korruption vid långvariga relationer med leverantörer förefaller inte heller uppmärksammas. Det är dock positivt att som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fördela avropen mellan olika leverantörer, för att på så sätt få bättre kontroll över varornas marknadspris samt för att minska riskerna för korruption. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har egna riktlinjer för bisysslor. Dessa uppmärksammar vikten av att bisysslor rapporteras till arbetsgivaren. Förvaltningen har nyligen begärt in information om samtliga anställdas bisysslor. Vi har efter genomförd granskning identifierat följande förbättringsområden: Upphandlingsreglementet bör förtydligas med att existerande ramavtal ska följas. Kommunstyrelsen bör överväga ytterligare åtgärder för att öka avtalstroheten hos samtliga nämnder/förvaltningar. Informationsinsatser bör genomföras i förvaltningarna rörande upphandlingssamordnarnas uppgifter. 2

4 Upphandlingsenhetens organisation och arbetssätt bör ses över för att om möjligt identifiera områden där effektiviseringsåtgärder kan genomföras. Samhällsbyggnadsnämnden bör säkerställa att den upphandlingskompetens som finns inom kommunen, genom upphandlingsenheten, också används. Kommunen bör undersöka möjligheten att registrera fall där försök till bestickning eller andra försök till oegentligheter förekommer. Den nya handboken bär även innehålla rutiner för hur identifiering kan göras av behov av nya ramavtal inom kommunförvaltningen. Kommunen bör genomföra en undersökning om hur avropen fördelar sig mellan de olika leverantörerna, på samma sätt som görs inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunen bör införa en rutin för att säkerställa att bisysslor årligen samlas in och bedöms. 3

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund Kommunens upphandling regleras av Reglemente för Huddinge Kommuns upphandling, HKF 9420, vars senaste version antogs av fullmäktige i december 2008 samt av Miljöpolicy vid inköp/upphandling i Huddinge kommun, HKF 4330 som antogs i april I dessa föreskrivs hur kommunens upphandling ska organiseras och där ges även riktlinjer för samarbetet mellan upphandlingsavdelningen och nämnderna. I reglementet sägs att ramavtal endast får upphandlas av kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden har dock rätt att upphandla ramavtal gällande tjänster som endast avropas av samhällsbyggnadsnämnden. Kommunens upphandling styrs dessutom i huvudsak av lagen om offentlig upphandling (LOU). Det senaste året har allvarliga brister i upphandlingsrutiner och intern kontroll i nämnder och kommunala bolag upptäckts i t.ex. Göteborgs stad, Borås stad och Norrköpings kommun. En granskning av upphandling genomfördes i augusti Syftet var bland annat att bedöma ändamålsenligheten dels i kommunens centrala upphandlingsorganisation, dels inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Riktlinjer och tecknande av ramavtal samt förekomst av upphandling utanför ramavtal granskades. En databaserad registeranalys av inköp av varor och tjänster genomfördes. I granskningen konstaterades att uppföljningsverktyg utvecklats i syfte att effektivisera upphandlingen, bland annat genom en heltäckande avtalsdatabas. Vikten av att minimera antalet inköp utanför ramavtal betonades samt behovet av att mer ingående följa upp och säkerställa att ingångna ramavtal används för att åstadkomma en ökad kostnadseffektivitet genomfördes ytterligare en granskning av upphandling och inköp. Den här gången granskades kommunstyrelsen, grundskolenämnden och gymnasienämnden. Granskningen visade att nämndernas organisation när det gäller upphandling och inköp är ändamålsenlig samt att de har en tillfredsställande roll- och ansvarsfördelning. I granskningen betonades att strukturen på leverantörerna avseende inköp av varor indikerade att det finns utrymme för ytterligare effektiviseringar då det förekommer en stor andel fakturor med små fakturabelopp. Fortsatt arbete med att minimera antalet inköp från leverantörer utan ramavtal betonades också. Huddinge kommuns revisorer har i sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt det som väsentligt att en förnyad granskning av hur upphandlingsarbetet fungerar genomförs Syfte och avgränsning Granskningens övergripande syfte är att identifiera risker förknippade med upphandlingsprocessen, hur upphandlingsavdelningen och kommunstyrelsen respektive samhällsbyggnadsnämnden hanterar dessa risker samt hur väl samarbetet mellan upphandlingsenheten och förvaltningen fungerar. Granskningen avgränsas till att omfatta upphandlingsverksamheten inom kommunstyrelsen samt samhällsbyggnadsnämnden Revisionsfrågor Följande revisionsfrågor besvaras i granskningen: Finns tillräckliga rutiner för att identifiera behov av nya/förnyade ramavtal? 4

6 Hur säkras att ramavtal träffas med leverantörer till bästa pris? Råder en tillräcklig kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen? Finns checklistor för respektive steg i upphandlingsprocessen? Finns rutiner för upprättande av förfrågningsunderlag? Finns tydliga rutiner för kontroll av fakturor och leveranser? Finns en tydlig ansvarsfördelning mellan kommunens tjänstemän och upphandlade konsulter för byggprojekt? Finns dokumenterade rutiner för kontroller av byggprojekt? Säkerställs de upphandlade konsulternas oberoende? Görs enkätundersökningar bland anställda huruvida de blivit erbjudna mutor? Uppmärksammas risk för korruption vid långvariga relationer med leverantörer? Hur säkerställs kravet på att personalen är skyldig att anmäla bisysslor? Finns förteckningar över tjänstemännens bisysslor? 2.4. Revisionskriterier Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, slutsatser och bedömningar. Granskningen utgår från följande revisionskriterier: Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) Reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) Miljöpolicy vid inköp/upphandling i Huddinge kommun (HKF 4330) Revisionskriterierna presenteras mer utförligt längre fram i rapporten Metod Granskningen baseras på intervjuer med ansvariga tjänstemän för upphandlingsavdelningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt granskning av relevant dokumentation. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 5

7 3. Organisation Upphandlingsenheten sorterar under ekonomiavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning. Enheten samordnar i princip hela kommunförvaltningens upphandlingsverksamhet och ansvarar för ramavtalsupphandlingar och övriga upphandlingar. Ansvariga chefer i de olika förvaltningarna har möjlighet att genomföra direktupphandlingar om de så önskar. Hela Huddinge kommun fungerar som en upphandlande myndighet. Detta betyder att ramavtalsupphandlingarna gäller hela kommunförvaltningen, såvida det inte är en upphandling genomförd för en specifik förvaltning utifrån deras specifika behov. Vid enheten arbetar sju personer fördelat på en upphandlingschef, fem upphandlare och en upphandlingsassistent. De upphandlare som arbetar vid enheten har förutom generell utbildning rörande upphandling ingen specialistkompetens rörande särskilda typer av upphandlingar. Den huvudsakliga uppgiften för upphandlingsenheten är enligt arbetsplanen för 2011 att utveckla upphandlingsverksamheten och att förse kommunledningen med beslutsunderlag. Enligt arbetsplanen blir en allt viktigare uppgift att stödja kommunens förvaltningar i upphandlingsfrågor samt att motivera övriga verksamheter att använda sig av befintliga ramavtal och förmå övriga förvaltningar arbeta för ökad avtalstrohet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomför sina egna ramavtalsupphandlingar. Detta är tillåtet enligt reglementet då upphandlade varor och tjänster endast nyttjas av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Varje förvaltning har en utsedd upphandlingssamordnare. Upphandlingssamordnarens uppgift är att se till att nämndens egen upphandlingsverksamhet samordnas, att i samråd med upphandlingsenheten bevaka att nämndens upphandling samordnas med övriga nämnders upphandling av liknande beskaffenhet samt att ansvara för att upphandlingsmyndighetens beslutsfattare hålls informerade om gällande regler för upphandling samt vilka ramavtal som finns. Upphandlingssamordnaren har inget eget mandat att besluta i upphandlingsfrågor. Enligt upphandlingschefen är kännedomen om att det finns upphandlingssamordnare i förvaltningarna bristande, varför informationsinsatser är nödvändiga. Då en vara eller tjänst ska upphandlas kan upphandlingsenheten vid behov skapa en referensgrupp som ska verka för att en god kravspecifikation utarbetas. Gruppens uppgift är vidare att bevaka att dessa kravspecifikationer tillämpas vid upphandlingen. 6

8 4. Styrning I kapitlet presenteras de övergripande dokument som i huvudsak styr Huddinge kommuns upphandlingsverksamhet Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) De grundläggande principerna för offentlig upphandling anges i 1 kap. 9 LOU och gäller för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. De fem principerna är: Principen om ickediskriminering Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantör på grund av nationalitet. Utformningen av förfrågningsunderlaget får inte vara sådan att krav införs som endast svenska företag kan utföra. Principen om likabehandling Alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information vid samma tillfälle. Principen om transparens Upphandlande myndighet ska lämna information om upphandlingen och hur den kommer att genomföras. Förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. Proportionalitetsprincipen Kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Principen om ömsesidigt erkännande Intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU- och EES-länder. Vidare reglerar lagen hur upphandlingarna ska genomföras. Sommaren 2010 genomfördes några förändringar i LOU. Bland annat skärptes reglerna genom en avtalsspärr på 10 eller 15 dagar från det att beslut om att tilldela en leverantör ett kontrakt har meddelats. Detta gör att en upphandlande myndighet förhindras skynda sig att ingå avtal för att hindra överprövning av en upphandling. En annan nyhet som införts i och med förändringarna i lagen är så kallade upphandlingsskadeavgifter. Detta är en avgift som ålägges upphandlande enhet som på ett felaktigt sätt har genomfört upphandlingen, t.ex. om hänsyn ej har tagits till avtalsspärren, eller om en felaktig direktupphandling har gjort med leverantör trots att ramavtal finns med en annan leverantör Reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) Reglementet för Huddinge kommuns upphandling reglerar hur kommunens upphandlingsverksamhet skall organiseras. Reglementet antogs Reglementet fastslår att förutom lagen om offentlig upphandling ska även kommunens egen miljöpolicy vid inköp/upphandling beaktas vid upphandlingar. I reglementet redogörs för ärendegången vid upphandling. Vidare fastslås att upphandling av ramavtal endast får göras av kommunstyrelsen, samt att samhällsbyggnadsnämnden har rätt att upphandla ramavtal gällande de tjänster som endast avropas av samhällsbyggnadsnämnden. Det fastslås vidare att information om gällande ramavtal ska finnas på kommunens interna hemsida. 7

9 Upphandlingssamordnarnas uppgift tydliggörs i reglementet Miljöpolicy vid inköp/upphandling i Huddinge kommun (HKF 4330) Miljöpolicy vid inköp/upphandling i Huddinge kommun fastställdes av kommunfullmäktige och fungerar som ett hjälpmedel för att nå intentionerna i kommunens övergripande miljöpolicy. Miljöpolicyn vid inköp/upphandling ska vara ett stöd så att kommunens upphandlingar aktivt bidrar till ett hållbart nyttjande av de gemensamma resurserna. Policyn fastslår bland annat att hänsyn ska tas till miljöaspekter, att alla upphandlingar och inköp ska vara miljöanpassade i enlighet med svensk lag och EG-rätt samt att en miljökonsekvensbedömning alltid ska göras innan upphandlingen påbörjas. 8

10 5. Kontroller och kvalitetssäkring 5.1. Behovsidentifiering och ramavtal Enligt upphandlingschefen finns idag inte ramavtal för samtliga områden där det bedöms vara nödvändigt. Inte heller genomförs alltid nya upphandlingar av ramavtal som löper ut. Om en ny upphandling inte hinns med förlängs avtalet istället utan att en förnyad upphandling görs. Anledningen till detta uppges vara resursbrist vid upphandlingsenheten. Ansvaret vilar på respektive förvaltning att identifiera behovet av nya ramavtal. Efter att ett nytt behov har identifierats ska förvaltningens upphandlingssamordnare kommunicera behovet till upphandlingsenheten. Några rutiner för hur identifiering av behov av nya ramavtal sker finns inte hos upphandlingsenheten. Vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomförs utredningar inför nya projekt. I utredningen kontrolleras huruvida ramavtal finns för de verksamheter som berörs eller de inköp som behöver göras i och med projektet. Dock konstaterar intervjuade företrädare för förvaltningen att det sällan dyker upp nya behov av ramavtal. Är det mindre arbeten som identifieras och som behöver göras upphandlas dessa ej. Det kan bland annat röra takreparationer, uppsättning av skyltar eller dränering av grunder. Dessa åtgärder uppges vanligen kosta mellan och kronor. Vid den här typen av arbeten försöker förvaltningen variera entreprenörer för att på så sätt kunna hålla koll på marknadspriset. Enligt kommunens upphandlingsreglemente ska upphandling planläggas så, att tillverkning och leverans om möjligt kan ske under sådan tid att förmånligaste pris kan erhållas. Upphandlingschefen uppger att enheten försöker anpassa upphandlingar utifrån säsong eller andra tidpunkter som kan påverka kostnaderna för produktion och leverans. Några egentliga rutiner för att detta ska övervägas finns dock inte. Intervjuade företrädare för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppger att de tar stöd av upphandlingsenheten då ramavtal ska upphandlas, då de besitter den erfarenhet som krävs vid ramavtalsupphandlingar. Upphandlingsenheten har för avsikt att framgent på ett tydligt sätt kommunicera vikten av avtalstrohet med de olika förvaltningarna. Detta görs inte idag. Även här uppges resursbrist vara anledningen. Det konstateras vid intervjuerna att det är förhållandevis enkelt att ta fram statistik på hur stor andel av inköpen som görs inom samt utanför gällande ramavtal. Enligt den senaste mätningen uppgår andelen inköp vid kommunen där avtal finns till cirka 65 procent. Andelen inköp utan avtal är således 35 procent. Upphandlingschefens bedömning är att det är en förhållandevis bra siffra. Dock konstateras att det finns brister i ekonomisystemet och hur inköp registreras. Bland annat kan vissa inköp registreras som att det görs från leverantör med vilken kommunen ej har avtal, även om så är fallet. Således finns risk för missvisande statistik. Ett nytt e-handelssystem håller på att införas, till vilket samtliga kommunens enheter kommer anslutas. Anslutning till systemet kommer förhoppningsvis att leda till ökad avtalstrohet Kvalitetssäkring Upphandlingsenheten Upphandlingsenheten arbetar med olika mallar och checklistor för de olika stegen i upphandlingsprocessen. Bland annat finns mallar för hur förfrågningsunderlag och avtal ska utformas 9

11 och vad de ska innehålla. Vidare finns en tydlig beskrivning av upphandlingsprocessens olika steg, som togs fram under Denna tydliggör vilka olika steg processen utgörs av. Förfrågningsunderlagen tas fram av referensgruppen tillsammans med ansvarig upphandlare vid upphandlingsenheten. Dessförinnan har referensgruppen arbetat fram en kravspecifikation på den vara eller tjänst som önskas upphandlas. Efter att förfrågningsunderlaget tagits fram ser upphandlingschefen över det innan det offentliggörs i det webbaserade upphandlingsverktyget e-avrop. Det primära syftet med detta är att stämma av med ansvarig upphandlare hur upphandlingen ska utformas och genomföras. Det fungerar även som en säkerhetsåtgärd för att inga felaktigheter, medvetna eller omedvetna som exempelvis skrivningar som kan leda till hämmad konkurrens, ska finnas med i förfrågningsunderlaget. Efter att sista datum för anbud har passerat genomförs anbudsöppning och anbudsutvärdering. Då detta moment genomförs deltar förutom ansvarig upphandlare hela referensgruppen, vilket också fungerar som en kvalitetssäkrande åtgärd. Upphandlingschefen uppger att han gärna skulle vilja ha mer insyn i upphandlingsarbetet som bedrivs vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Han uppger vidare att upphandlingsenheten över huvud taget inte har någon omfattande kontakt med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen rörande upphandlingsfrågor. Upphandlingsenheten har för avsikt att skapa en upphandlings- och inköpshandbok med syfte att samla och klargöra ansvar, roller och mandat i upphandlings- och inköpsprocessen. Ett första utkast har tagits fram som under hösten ska bearbetas vid enheten. Enligt upphandlingschefen har enheten inte kapacitet att följa upp leverantörernas åtaganden. Detta ansvar vilar primärt på respektive förvaltning. Rutinen är att vid upprepade felaktigheter av leveranser ska upphandlingsenheten informeras, annars tas kontakten av verksamheten direkt med ansvarig leverantör. Vid de tillfällen då upphandlingsenheten informeras om att en leverantör inte lever upp till sitt åtagande dokumenteras detta och hanteras vid det årliga uppföljningsmötet som genomförs tillsammans med leverantören Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomför som konstaterats till största del sina egna upphandlingar, bland annat upphandlingar av byggentreprenader. Upphandlingar av fordon, arbetskläder med mera genomförs av upphandlingsenheten. Förvaltningen har egna mallar och checklistor för upphandlingsprocessen, bland annat rörande anbuds form och innehåll, inbjudan för anbudslämning samt mallar och checklistor för hur anbudsutvärderingen ska göras. Inför en upphandling bildas en arbetsgrupp vid den avdelning som upphandlingen rör. Arbetsgruppen tar fram kravspecifikation och arbetar fram förfrågningsunderlaget för upphandlingen. Mallar finns för hur förfrågningsunderlagen ska utformas. Då förfrågningsunderlaget tagits fram fungerar övriga medarbetare vid avdelningen som remissinstans, och ges möjlighet att kommentera innehållet i förfrågningsunderlaget innan det publiceras. Då byggentreprenader upphandlas finns skrivningar i AB04 som ska följas. Avdelningschefen deltar alltid vid anbudsöppning och anbudsutvärdering. Enligt intervjupersonerna tar förvaltningen vid behov hjälp av upphandlingsenheten. Intervjupersonerna vid förvaltningen konstaterar att de svåraste upphandlingarna att genomföra rör mindre branscher, som exempelvis upptagning av sand, där det finns väldigt få entreprenörer. Just därför menar intervjupersonerna att det är bra att viss verksamhet finns i 10

12 kommunal regi. Då ges nämligen möjlighet att tacka nej till leverantörer som inte lämnar tillräckligt bra anbud, något som sker ibland. Inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde är rutinen att projektledaren för det upphandlade byggprojektet stämmer av samtliga fakturor och leveranser av inköpta varor och tjänster. Fakturan godkänns därefter av avdelningschef eller förvaltningschef Kontroller av byggprojekt AB 04 är en standardiserad uppsättning villkor rörande byggentreprenader. AB 04 är i allmänhet kända av entreprenören varför beställaren generellt i förfrågningsunderlaget endast hänvisar till bestämmelserna. Alla ändringar av standardvillkoren enligt AB 04 ska tydligt anges i förfrågningsunderlaget. AB 04 används främst vid så kallad generalentreprenad, vilket är en entreprenadform där beställaren upphandlar en leverantör, vilken därefter upphandlar underleverantörer. Bland annat reglerar AB 04 ansvar och garantitider, hur tilläggsarbeten och ändringsarbeten ska hanteras, prioriteringsordning samt tolkning vid inkonsekvenser i samma handling. I kommunens administrativa föreskrifter framgår att entreprenören i samband med anbudsgivningen ska upprätta en kvalitetsplan innan byggstart. Kvalitetsplanen ska godkännas av beställarna, det vill säga kommunen. Det framgår vidare vad kvalitetsplanen ska innefatta. Bland annat nämns en kontrollplan för kvalitets- och miljösäkring av entreprenaden samt checklistor för egenkontroll. Det framgår vidare att rutiner för och omfattning av kontroll och uppföljning för såväl egna arbeten som underentreprenörers arbeten ska finnas. Av de administrativa föreskrifterna som används vid byggentreprenader framgår att beställaren utser en kontrollant/byggledare för projektet. Byggledaren ansvarar för beställarens kontroller av byggprojektet. Föreskrifterna fastslår också att byggmöten ska hållas en gång per månad medan bygget pågår. Utöver detta fastslås också att beställaren har rätt att utöva den kontroll han finner nödvändig. Vid slutbesiktning av projektet ska samtlig dokumentation från kvalitetssäkring och kontroller överlämnas till beställaren. 11

13 6. Skydd mot korruption Vid upphandlingsenheten finns, som konstaterats tidigare i rapporten, mallar och checklistor för upphandlingsprocessens olika steg. Ingen av dessa fokuserar dock explicit på skydd mot oegentligheter som exempelvis mutor, bestickning, förskingring eller andra typer av korruption. Den uppfattning vi får vid intervjuer med företrädare för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är att långvariga relationer med kommunens upphandlade leverantörer av varor och tjänster inte anses vara ett problem. Detta då samtliga medarbetare känner till reglerna kring hur frågorna ska hanteras samt vilka regler som gäller. Då avrop ska göras från ramavtal som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har med konsulter noteras i en lista vilken konsult som avses nyttjas samt den totala summan för inköpet. Detta görs för att sprida avropen i möjligaste mån mellan de olika upphandlade konsulterna. När det gäller medarbetares bisysslor ska uppgift om sådana lämnas in årligen. Vid intervjuerna har det framkommit att denna rutin inte fungerar för alla verksamhetsområden. I kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2011 tas dock upp att kommunstyrelsens förvaltning ska utreda möjligheterna till och värdet av en central lista över anställdas bisysslor. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram egna Riktlinjer för bisyssla i Huddinge kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. I riktlinjerna konstateras att arbetsgivaren generellt är positivt inställd till bisysslor, då dessa utvecklar medarbetarens kompetens och erfarenhet. Det konstateras dock att bisysslor som kan anses skada arbetsgivarens förtroende, som är hindrande för att utföra arbetsuppgifterna eller kan anses konkurrera med kommunens verksamheter är förbjudna. Det fastslås att anmälan av bisyssla ska ske skriftligen till arbetsgivaren. Riktlinjerna har nyligen setts över och kommunicerats i organisationen. I mitten av maj skulle samtliga medarbetare vid förvaltningen ha inkommit med information rörande eventuella bisysslor. Några egentliga förteckningar över tjänstemännens bisysslor finns ännu inte. 12

14 7. Bedömning och svar på de övergripande revisionsfrågorna Finns tillräckliga rutiner för att identifiera behov av nya/förnyade ramavtal? Vår bedömning är att några egentliga rutiner för att identifiera behov av nya ramavtal inte finns i de granskade verksamheterna. Vi konstaterar dock att det inte hör till upphandlingsenhetens uppgifter att identifiera dessa behov. Vid utredning av nya projekt inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde kontrolleras huruvida behov av nya ramavtal finns vilket vi ser som tillräckligt för att säkerställa att väsentliga ramavtal finns. Enligt intervjuad företrädare för upphandlingsenheten finns inte ramavtal för samtliga områden där behov föreligger. Detta har vi även understrukit i tidigare genomförda granskningar. Vår erfarenhet säger att det oftast är utanför ramavtalen som felaktigheter uppkommer. Vår rekommendation är att upphandlingsreglementet bör förtydligas med att existerande ramavtal ska följas. Behovet av detta understryks av den upphandlingsskadeavgift som införts i och med förändringarna i LOU sommaren Tidigare granskningar i andra kommuner har visat att ytterligare sätt att förmå förvaltningarna att nyttja gällande ramavtal kan vara att införa en form av sanktionsavgifter för de som genomför inköp utanför ramavtal. Vår rekommendation är att upphandlingsenheten bör överväga ytterligare åtgärder för att förmå samtliga förvaltningar att öka avtalstroheten. Vidare är vår rekommendation att genomföra informationsinsatser i förvaltningarna rörande upphandlingssamordnarnas uppgifter. Det är naturligtvis problematiskt att upphandlingsenheten inte upplevs ha resurser för att genomföra sitt arbete på bästa sätt, bland annat möjligheterna att identifiera behov av nya ramavtal samt att förnyelsen av ramavtal ibland genomförs utan ny upphandling. Vår rekommendation är således att upphandlingsenhetens organisation och arbetssätt bör ses över för att om möjligt identifiera områden där effektiviseringsåtgärder kan genomföras. Hur säkras att ramavtal träffas med leverantörer till bästa pris? För de upphandlingar som upphandlingsenheten ansvarar säkras detta inte på något särskilt sätt förutom att det är ett kriterium vid anbudsutvärderingen. Detsamma gäller de upphandlingar som genomförs vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är en brist att ramavtal ibland förlängs i stället för att nya upphandlingar genomförs. Detta tillvägagångssätt kan leda till att upphandlade ramavtalsleverantörer inte erbjuder bästa pris. Råder en tillräcklig kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen? Det är positivt att mallar, checklistor och en tydlig beskrivning av upphandlingsprocessen finns vid upphandlingsenheten. Detta tillsammans med att referensgruppen följer hela processen från kravspecifikation till anbudsutvärdering, samt att upphandlingschefen ser över samtliga förfrågningsunderlag innan de offentliggörs, leder till att vi gör bedömningen att tillräcklig kvalitetssäkring råder av upphandlingsprocessen som upphandlingsenheten ansvarar för. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har egna mallar för sina upphandlingar. Vi ser det som positivt att en arbetsgrupp bildas som ansvarar för upphandlingarna, samt att övriga medarbetare och avdelningschefen vid avdelningen fungerar som remissinstans för förfrågningsunderlaget. Någon omfattande kontakt med upphandlingsenheten förefaller inte före- 13

15 komma. Viss kontakt förekommer dock. Bland annat deltog upphandlingsenheten då nya utvärderingskriterier nyligen togs fram för anbudsutvärdering. Vid ramavtalsupphandlingen av konsulter inom teknikområdet som just nu genomförs ingår också upphandlingsenheten i projektgruppen. Då medarbetarna vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inte har någon specialistkompetens rörande upphandlingsarbete bör förvaltningen ändå överväga möjligheterna till tätare kontakt med upphandlingsenheten för att kunna ta del av deras specialistkompetens. Vår rekommendation är att ett forum skapas där miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen med jämna mellanrum kan diskutera frågor som rör upphandlingsprocessen tillsammans med upphandlingsenheten. Det är positivt att upphandlingsenheten har påbörjat arbetet med att ta fram en upphandlings- och inköpshandbok för arbetet med upphandling inom kommunens verksamheter. Vår rekommendation är att handboken även innehåller rutiner för hur identifiering kan göras av behov av nya ramavtal inom kommunförvaltningen. Finns tydliga rutiner för kontroll av fakturor och leveranser? Respektive förvaltning som gör avrop ansvarar själv för kontrollen av att fakturor och leveranser är korrekta. Vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar projektledaren för att detta görs, varpå fakturan godkänns av avdelningschef eller förvaltningschef. Detta är väsentligt för att förebygga oegentligheter. Vi ser det som positivt att upphandlingsenheten dokumenterar de avvikelser från leverantörer som kommer till enhetens kännedom. Vår rekommendation är att övriga förvaltningar också gör detta. Finns en tydlig ansvarsfördelning mellan kommunens tjänstemän och upphandlade konsulter för byggprojekt? Vår bedömning är att utifrån AB 04 och kommunens egna administrativa föreskrifter tydliggörs ansvarsfördelningen mellan beställare och upphandlad entreprenör. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har egna mallar för hur de administrativa föreskrifterna ska utformas. De upphandlade konsulternas oberoende förefaller inte säkerställas på något särskilt sätt. Detta gäller exempelvis de konsulter som genomför kvalitetskontroller vid byggentreprenader. Görs enkätundersökningar bland anställda huruvida de har blivit erbjudna mutor? Kommunen genomför inga enkätundersökningar eller andra undersökningar som rör om anställda kommit i kontakt med eller blivit erbjudna mutor. Intervjuade företrädare för granskade verksamheter anser att det förs en öppen dialog i kommunen och förlitar sig därför på att de anställda berättar om sådana erbjudanden. I Tillbuds- och skadehanteringssystemet MarshPlus kan kommunen kartlägga förekomsten av hot och våld i den kommunala verksamheten. Vår rekommendation är att kommunen undersöker möjligheten att göra motsvarande registrering av fall där mutor erbjuds och andra försök till oegentligheter. Uppmärksammas risk för korruption vid långvariga relationer med leverantörer? Risken för korruption vid långvariga relationer med leverantörer förefaller inte uppmärksammas på något särskilt sätt vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är dock positivt 14

16 att som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar sprida avropen mellan olika leverantörer, för att dels hålla koll på marknadskostnader men även för att i möjligaste mån undvika risk för korruption vid långvariga relationer med leverantörer. Vår rekommendation är att kommunen genomför en undersökning om hur avropen fördelar sig inom de olika förvaltningarna, på liknande sätt som görs vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Hur säkerställs kravet på att personalen är skyldig att anmäla bisysslor? Uppgifter om bisysslor ska lämnas årligen. Som konstateras vid intervjuerna fungerar inte rutinen som den ska. Det är positivt att kommunstyrelsens förvaltning fått i uppdrag att utreda möjligheterna till en central lista över anställdas bisysslor. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens egna riktlinjer för bisysslor som nyligen tagits fram uppmärksammar vikten av att bisysslor rapporteras till arbetsgivaren. Förvaltningen har begärt in information om samtliga anställdas bisysslor. Det är dock av stor vikt att denna information begärs in kontinuerligt, varför vår rekommendation är att ta fram en rutin kring att detta görs årligen. Stockholm den 20 juni 2011 Anders More 15

17 Källförteckning Reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) Miljöpolicy vid inköp/upphandling i Huddinge kommun (HKF 4330) Riktlinjer för bisyssla i Huddinge kommun, Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Arbetsplan 2011 för upphandlingsavdelningen Verksamhetsplan 2011 för kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2010 för kommunstyrelsen Dokumentation av upphandlingsprocessen Verksamhetsplan 2011 för samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsberättelse 2010 för samhällsbyggnadsnämnden Handbok - Huddinge kommun MSB, Gatukontoret 16

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet Datum 2014-11-26 Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet INLEDNING Dessa riktlinjer kompletterar och förtydligar den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn. Riktlinjerna omfattar,

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Syftet med denna policy är att

Syftet med denna policy är att Datum 2007-03-14 Ert datum Vår beteckning Er beteckning Upphandling och service Kommunstyrelsen Upphandlingspolicy för Fagersta kommun Syftet med denna policy är att stödja verksamheterna i sitt uppdrag

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-12, 112 Innehåll Inledning... 2 Kommunstyrelsens roll... 2 Upphandlingsfunktionens roll... 2 Förvaltningarnas roll...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Godkänd av kommunfullmäktige den 26 februari 2014, 27 Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund 1 Riktlinjernas

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

Bestämmelser inköp/avrop

Bestämmelser inköp/avrop 2013-02-21 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.8) Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-26 154 (KS/2013:1416) Bestämmelser inköp/avrop Bestämmelser för upphandling 1. Allmänt Bestämmelser för upphandling utgör ett

Läs mer

Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501

Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501 Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-04-11 81 Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och

Läs mer

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-29 Ansvarig för revidering: Ekonomichef Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-528 >Policy Program

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen Sida 1 (9) Verksamhetsområde upphandling 2015-03-09 Verksamhetschef: Liselothe Engelgren Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen upphandling Sida 2 (9) Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet AB Ljusdalshem Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Räkenskapsår 2011 Datum 10 mars 2012 Till Kommunrevisionen, Vadstena kommun Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har uppdragit åt Ernst

Läs mer

Datum 2011-08-12. Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad internkontroll i Uppsala kommun

Datum 2011-08-12. Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad internkontroll i Uppsala kommun KS 15 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2011-08-12 Diarienummer KSN-2010-0591 Kommunstyrelsen Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp.

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp. Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Granskning av upphandling och inköp El ERNST & YOUNG 11111111110w =/J ERNST & YOUNG Innehäll Sammanfattning 3 1. Inledning

Läs mer

Yttrande. Granskning av upphandlingar i Malmö stad. Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:

Yttrande. Granskning av upphandlingar i Malmö stad. Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande: Malmö stad Tekniska nämnden 1 (9) Datum 2016-02-17 Adress August Palms plats 1 Diarienummer TN-2016-160 Yttrande Till Stadsrevisionen revisorskollegiet Granskning av upphandlingar i Malmö stad SR-2015-28

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling 1 2.1 Upphandlingsformerna 2

Läs mer

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Trots att Alvar Bogren ofta föredrar att arbeta i bakgrunden så har han under många

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda 1. Kommunen som köpare Kommunens inköpsverksamhet, dvs flödet av material, produkter och tjänster från leverantör till slutlig förbrukning

Läs mer

Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011. Lidingö stad. Granskning av upphandling

Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011. Lidingö stad. Granskning av upphandling Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011 Lidingö stad Granskning av upphandling Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och avgränsning...3

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa

Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa Dnr: Rev 34-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den

Läs mer

Revisionsrapport Norrtåg AB.

Revisionsrapport Norrtåg AB. l Revisionsrapport. GRANSKNING AV UPPHANDLING AV TÄGOPERATÖR SAMT UPPFÖUNING AV INGÄNGNA AVTAL I NORRTÄG AB Ansvarig: Majvor Enström 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 1. Inledning......... 3

Läs mer

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 10 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården. Sammanfattning. Kriminalvården 601 80 Norrköping 2007-02-12 32-2006-0517

Revisionsrapport. Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården. Sammanfattning. Kriminalvården 601 80 Norrköping 2007-02-12 32-2006-0517 Revisionsrapport Kriminalvården 601 80 Norrköping Datum Dnr 2007-02-12 32-2006-0517 Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kriminalvården

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs.

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs. HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Revisionsskrivelse 2012-12-17 HUDDINGE K.OMMUN Bam- och utbildningsförvaltningen Granskning av otillåtna bisysslor L! arienummar Diariepl~

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Nordmalings kommun. Granskning av hantering av tilläggsbeställningar. Rapport. KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9

Nordmalings kommun. Granskning av hantering av tilläggsbeställningar. Rapport. KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9 Granskning av hantering av tilläggsbeställningar Rapport KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9 Innehåll Sammanfattning ii 1. Uppdrag 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Genomförande 1 5. Finns en rutin för hantering

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar s Upphandlingspolicy beslutades av Regionfullmäktige 2011-11-28. Avdelningen för Koncerninköp har genomfört en uppdatering av Tillämpningsanvisningarna för att

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner kring upphandling och inköp

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner kring upphandling och inköp Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av rutiner kring upphandling och inköp Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2016. Skurups kommun. Granskning av upphandlingar

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2016. Skurups kommun. Granskning av upphandlingar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2016 Skurups kommun Granskning av upphandlingar Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och avgränsning...3

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013 Vellinge kommun Fastighetsunderhåll Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority 2015-04-15 Dnr606/2014 1 (6) 7JW Södertörns högskola 141 89 Huddinge Södertörns högskolas köp av konsulttjänster Konkurrensverkets beslut Södertörns

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (37) 2016-06-20 Kf Ks 203 15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 Sara Rais från Socialisterna Välfärdspartiet har

Läs mer

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping Mål nr 7590-15 1 SÖKANDE Läkarteamet Bemanning i Jönköping AB, 556735-3007 Valhallavägen 40 554 47 Jönköping MOTPARTER 1. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping 2. Landstinget

Läs mer

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar 2010-11-29 1 (7) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Upphandlingsforum den 29 november 2010 i Stockholm Det talade ordet gäller Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Läs mer

Granskning av avtalshantering Uppsala kommun

Granskning av avtalshantering Uppsala kommun www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Erik Wottrich Granskning av avtalshantering Uppsala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Bakgrund... 2 2.1. Avtalsuppföljning

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 700 2004-01-26 6 2006-01-30 8 UPPHANDLINGSPOLICY 1. Inledning Upphandlingspolicyn är ett ramverk för hur kommunens och de kommunala bolagens upphandlingsverksamhet

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-29 Diarienummer SCN-2015-0033 Socialnämnden Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Att göra affärer med Sävsjö kommun (Offentlig sektor)

Att göra affärer med Sävsjö kommun (Offentlig sektor) Att göra affärer med Sävsjö kommun (Offentlig sektor) 2012-12-10 Jörgen Frej 2012-12-10 information upphandling 1 Informationsfilm 2 x 3 minuter (www.upphandlingsstodet.se) Tröskelvärden volymer Upphandlingsprocessen

Läs mer

Uppföljning av tre tidigare granskningar

Uppföljning av tre tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av tre tidigare granskningar Remmi Gimborn Maj 2015 Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.1.1.

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25 2 (15) Policy för upphandling i Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun ska genom samordning internt och externt utnyttja sin

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Föreskrifter för inköp vid Lunds universitet

Föreskrifter för inköp vid Lunds universitet BESLUT 1 (3) 2013-12-12 Dnr EK 2012/103 Rektor Föreskrifter för inköp vid Lunds universitet Bakgrund Lunds universitet beslutade 2010-09-30 Dnr EK 2010/26 om Föreskrifter för inköp. Inköpspolicy Universitetsstyrelsen

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07 Nr 2015-07 s revisorer Granskning av resurser för projektledning och bevakning av projekt, BFAB och KvB. Granskningsrapport Nr 2015-07 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring

Läs mer

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 Ert datum Er beteckning, referens Registrator Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 ALLMÄNNA SYNPUNKTER Famna har av regeringen inbjudits

Läs mer

pwe Gnesta kommun Granskning av inköp och upphandling Revisionsrapport Gnesta kommun www.pwc.se Ink: 2013-09- 18 Dnr För handtäggning.

pwe Gnesta kommun Granskning av inköp och upphandling Revisionsrapport Gnesta kommun www.pwc.se Ink: 2013-09- 18 Dnr För handtäggning. www.pwc.se Ink: 2013-09- 18 Dnr För handtäggning. Revisionsrapport Granskning av inköp och upphandling Sofia Nylund Richard Vahul ~ pwe Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Granskning av kommunens beredskap avseende EKO-frågor. Mora kommun

Granskning av kommunens beredskap avseende EKO-frågor. Mora kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens beredskap avseende EKO-frågor Mora kommun Leif Karlsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 2 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bollebygds kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (9) 2015-02-09 Fastställd: Kommunfullmäktige 2014-12-11 178 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2013/331-9 Upphandlings- och inköpspolicy

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Plan för internkontroll 2015

Plan för internkontroll 2015 NBN-2015/58.118 Plan för internkontroll 2015 för natur- och byggnadsnämnden Natur- & byggnadsförvaltningen MARS 2015 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Huddinges struktur för internkontroll 3 Avgränsningar

Läs mer

Upphandlingspolicy. för hållbara offentliga affärer. Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-25

Upphandlingspolicy. för hållbara offentliga affärer. Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-25 Upphandlingspolicy för hållbara offentliga affärer Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-25 Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer Datum Johan Almesjö 2016-01-22 Slutgiltig version 1 1 (2) För

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson Revisionsrapport Anställdas bisysslor Gotlands kommun 2010-01-28 Ramona Numelin Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning och revisionsfråga...1 3 Avgränsning och metod...2 4

Läs mer

Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden

Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden KPMG Antal sidor: 11 2004 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Uppdrag 2 3. Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Köptrohet mot ramavtal

Köptrohet mot ramavtal Revisionsrapport Köptrohet mot ramavtal Region Halland Bo Thörn Cert. kommunal revisor Rebecca Andersson Innehållsförteckning BAKGRUND 1 REVISIONSFRÅGA 1 GENOMFÖRANDE 1 IAKTTAGELSER 3 STYRANDE DOKUMENT

Läs mer

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen 1 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Stockholms universitet (SU) granskat intern styrning och kontroll i upphandlings-

Läs mer

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015 Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015 Kommunstyrelsen 1 Inledning Nämnderna och kommunstyrelsen ska årligen fastställa en plan för intern kontroll. Syftet med intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

pwc nestå kommun Intern kontroll avseende leverantörer inom kultur- och tekniknämnden Revisionsrapport Gnesta kommun December 2014 .

pwc nestå kommun Intern kontroll avseende leverantörer inom kultur- och tekniknämnden Revisionsrapport Gnesta kommun December 2014 . Revisionsrapport Gnesta kommun Ink: 2014-12- 10 Dnr För handläggning.. Sofia Nylund Intern kontroll avseende inköp från externa leverantörer inom kultur- och,f nestå kommun pwc Innehållsförteckning 1.

Läs mer