Friendsprogrammet år 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friendsprogrammet år 1"

Transkript

1 Friendsprogrammet år 1 - Analysera, förebygg och främja Tack för att ni har valt att samarbeta med oss. Här finner ni information om era kommande insatser, vilka praktiska förberedelser som utbildaren från Friends behöver inför sitt besök samt vad det kommande arbetet förutsätter för planering i er verksamhet. Har ni några övriga frågor kring de olika insatserna är ni varmt välkomna att vända er till ert regionkontor. Innehåll Kartläggningsenkät Enkäterna görs av samtliga elever (från åk 3) och all personal. Resultatet visar trygghet och trivsel på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier samt elevers och personals upplevelse av likabehandlingsarbetet. Elevträff Elevträffen vänder sig till elevrepresentanter på skolan. Under en gemensam workshop fördjupar vi oss i svaren från kartläggningen. Tillsammans med eleverna analyserar vi orsakerna till resultaten samt utvecklar förslag på åtgärder för skolan. Skolledarträff Vi går igenom skolans kartläggningsresultat tillsammans med skolledning och lägger upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet på skolan utifrån kartläggningen och elevträffen. Personalutbildning Personalutbildningen vänder sig till all personal på skolan. Vi ger kunskap och verktyg för att förstå förekomsten av kränkningar samt arbetar med att ta fram konkreta åtgärder utifrån skolans kartläggningsresultat och elevernas fördjupande analyser. Mentorsutbilning Mentorsutbildningen vänder sig till mentorer/undervisande personal. Utbildningen innehåller praktisk metodik och bygger på att prova och diskutera olika sätt att arbeta med värdegrundsfrågor i klassrummet. Inspirationsföreläsning Inspirationsföreläsningen vänder sig till alla elever på skolan. Föreläsningen kombinerar olika uttrycksformer och berör ämnen som utanförskap, normer, elevers rättigheter samt inspirerar till att göra skillnad i sin vardag. Tillval: Föräldrautbildning Samtliga vårdnadshavare till elever på skolan erbjuds en föräldrakväll. Under utbildningen får vårdnadshavarna möjlighet att diskutera sin egen, andra vuxnas och skolans roll i trygghetsarbetet. Temabok och arbetslagsträffar Temaboken är Friends metodmaterial för arbete i klasserna. Arbetslagsträffarna är färdigplanerade diskussionsunderlag för att använda i arbetslagen.

2 Kartläggningsenkät Ni kommer att få tillgång till enkäterna via en länk som skickas via e-post från Friends. Enkäten går att besvara från vilken dator som helst. Resultatet från enkäten ges i pdf-format samt en sammanfattning i powerpointpresentation. Skolledningen kan få tillgång till resultatet och kan göra egna urval och analyser efter en introduktion via telefon med vår samarbetspartner Lundin Sveijer som tillhandahåller systemet UTV5. Önskar ni en sådan tillgång till systemet så kontaktar ni UTV Support på: alt Innan ni startar er kartläggning kommer ni få dokumenten: Så fungerar Friends kartläggning - med era länkar samt information om support Inför Friends kartläggningstjänst, information till pedagog med begrepp och information Förberedelser inför kartläggning Informera personal, elever och vårdnadshavare i god tid om att ni kommer att genomföra en kartläggning på skolan samt vad syftet med detta är. Informera om när, var och hur enkäten ska besvaras. Vi rekommenderar att man räknar med ca minuter i tidsåtgång för personalen för att fylla i personalenkäten. Eleverna bör ha minst minuter/elev. Vi rekommenderar att varje ansvarig lärare går igenom begrepp som används i enkäten tillsammans med eleverna innan de fyller i enkäten. Använd det informationsblad som Friends tillhandahåller. Är ni en F-9 skola har ni fått två elevenkäter. År 6 ingår i båda eftersom skolor är olika indelade. Ni bestämmer själva vilken av enkäterna era sexor ska svara på. Den ena är lite mer avancerad än den andra. Under pågående svarsperiod: Friends kan ta fram information om antalet svarande under pågående enkät. Kontakta gärna oss för att diskutera en eventuell förlängning av svarsperioden om ni är osäkra på hur många som besvarat enkäten. Önskar ni specifika analyser av utvecklingen från tidigare år inom en specifik fråga så informera ert regionkontor innan svarsperioden har gått ut.

3 Kartläggningsträff för elever (3h, varav 45 min överlämning) Friends elevutbildning ger era elever möjlighet att påverka skolans arbete i tidigast möjliga skede. På så vis får elever reellt inflytande över åtgärder samt att personalen får en djupare förståelse av orsakerna till resultatet i er kartläggning. Tillsammans med representanter från eleverna utvecklar vi åtgärder som baseras på elevernas diskussioner. På så vis ökar chansen att de åtgärder som skolan vidtar når största möjliga effekt! Workshop med elever 2h 15 min Inledande lära känna-övningar. Fördjupande och analyserade diskussioner kring upplevelsen av skolan samt jämförelser med tidigare år. Konkreta förslag på åtgärder för elever och personal Överlämning till ledning och personal 45 min Överlämning av förslag till skolledning och trygghetsteam Elever: Max 20 elever. Deltagarna kan vara en befintlig grupp så som elevråd eller kompisstödjare. Det kan också vara en tillfällig grupp med representanter från varje klass/program. Personal: Efter elevträff sker en överlämning till personalen. Under denna träff bör skolledning samt ansvariga från trygghetsteam/likabehandlingsgrupp samt elevhälsa delta. Förberedelser inför Kartläggningsträff för elever Lokal med stolar och bord Dator och projektor för powerpoint Blädderblock med tillhörande pennor Eventuell fika/frukt till pausen! diskussionen med skolledningen fördjupas utifrån elevernas berättelser. Våra rekommendationer är att elevträffen förläggs innan skolledarträffen. På så vis kan

4 Skolledarträff (2h) Friends skolledarträff vänder sig till skolledningen och syftar till att ge er en god överblick över resultatet. Skolledarträffen bör planeras in minst en vecka efter avslutad kartläggning eller enligt överenskommelse med ert regionkontor. Under skolledarträffen presenterar vi en sammanställning av resultatet från den webbaserade enkäten. Under presentationen redogör vi också för elevernas tankar kring resultatet utifrån elevträffen. Tillsammans analyserar vi resultatet, identifierar fokusområden för det fortsatta arbetet samt presenterar förslag på åtgärder. Träffen vänder sig i första hand till skolledningen då vi under träffen även kommer att redovisa resultatet från personalenkäten, samt elever som utsätts av personalen, men om skolledningen önskar kan även skolans trygghetsteam eller andra nyckelpersoner i trygghetsarbetet närvara. Förberedelser inför Skolledarträff En dator med powerpoint, samt vid behov möjlighet att visa bilder via en projektor

5 Personalutbildning 1 (3 h) Under personalutbildningen arbetar hela personalgruppen tillsammans med att utveckla åtgärder utifrån det behov som finns på skolan. Personalutbildningen bör planeras in minst två veckor efter skolledarträffen eller enligt överenskommelse med ert regionkontor. Under utbildningen kommer personalen att arbeta i grupper. Personalutbildningen berör frågor om samsyn och elevdelaktighet samt ger grundläggande kunskaper lagstiftning och skolans uppdrag. Utöver det innehåller utbildningen kunskap om kränkningar; dess uttryck, former och orsaker samt information om hur skolan kan arbeta med ett systematiskt värdegrundsarbete. Under utbildningens gång så arbetar personalen med att analysera skolan samt utveckla förslag på åtgärder kring de behov som identifieras. Under utbildningen kommer personalen att arbeta i grupper. Varje grupp bör bestå av 5-7 deltagare. Gruppindelningen ska vara klar innan personalutbildningen börjar. Utbildningen vänder sig till all personal på skolan. Vi ser gärna att ni bjuder in alla som arbetar på skolan, även om de inte är anställda av skolan. Inför utbildningen behöver utbildare från Friends information om: När personalen ska arbeta med första arbetslagsträffen Hur personalen rekommenderas arbeta med Temaboken i de olika klasserna. Om ni arbetar med kompisstödjare behöver utbildaren veta vilka förutsättningar som de ansvariga för kompisstödjararbetet har. Förberedelser inför Personalutbildning Blädderblock med tillhörande pennor En dator med powerpoint samt möjlighet att visa bilder via en projektor Mygga alternativt headset till utbildaren vid fler än 50 deltagare eller om lokalen kräver ljudförstärkning Eventuellt fika/frukt till pausen

6 Mentorsutbildning 1 (3h) + träff med trygghetsteam (1h) Mentorsutbildningen är en praktisk utbildning för undervisande personal. Utbildningen syftar till att utveckla det konkreta likabehandlingsarbetet i klassrummet och skapa ett forum för diskussioner om utmaningar som kan uppstå. Träffen med trygghetsteamet är en avstämning av genomfört samarbete, diskussioner om framtida utveckling samt information om arbete med kompisstödjare (för de skolor som har valt detta). I Mentorsutbildning 1 testar vi övningar och metoder för att lyfta värdegrundsfrågor i klassrummet samt diskuterar hur kränkande kommentarer, motstånd och osäkerhet kan hanteras. Utbildningen tar sin utgångspunkt i Temaboken som vi går igenom och diskuterar olika användningsområden för. Max 30 deltagare per utbildning. Utbildningen vänder sig i första hand till skolans mentorer/undervisande personal men även till annan personal som önskar utveckla sitt värdegrundsarbete. Förberedelser inför Mentorsutbildningen Lokal med öppen yta Projektor samt duk Rummet uppställt med stolar placerade i en halvcirkel (utan bord) innan utbildningen börjar Blädderblock med tillhörande pennor Fika till pausen Inför träffen med Trygghetsteam Träff med trygghetsteam vänder sig antingen till de som ska arbeta med kompisstödjare eller till dem som kan driva arbetet vidare. Om ni väljer att arbeta med kompisstödjare så går vi igenom kompisstödjarhandledningen och lägger upp en struktur för det kommande årets kompisstödjararbete. Om ni väljer att inte arbeta med kompisstödjare är träffen istället för dem i personalen som kan fördjupa och driva arbetet vidare på skolan, t.ex. trygghetsteam eller arbetslagsledare. Deltagarna bör ha bläddrat igenom Temaboken inför utbildningen samt ha fått information om! när de ska använda materialet framöver.

7 Inspirationsföreläsning (30 min) Åldersanpassade föreställningar som riktar sig till alla elever från åk 3 och uppåt. Syftet är att beröra och få i gång tankarna kring ämnen som normer, rättigheter och vad kränkningar egentligen är. Inför inspirationsföreläsningen: Lägg 15 min mellan föreläsningarna, om ni har flera inplanerade direkt efter varandra Se till att det finns personal som sitter tillsammans med eleverna. Förberedelser inför Inspirationsföreläsning Stor lokal (företrädesvis aula eller gymnastiksal) Mygga alt headset krävs vid fler än 100 elever per föreställning eller om lokalen kräver ljudförstärkning (om det finns elever med hörselnedsättning över 20 elever) Möjlighet att visa bilder via powerpoint samt ljudanläggning som går att koppla till dator

8 Tillval: Föräldrakväll (2h) Föreläsningen handlar om det förebyggande arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i skolan och där samverkan mellan hem och skola är en central och viktig del. En viktig utgångspunkt för föreläsningen är att skolan, föräldrar och Friends har samma mål, det vill säga, att skapa trygghet i skolan för barn och ungdomar. Under föräldrakvällen berättar vi om Friends verksamhet och om hur samarbetet ser ut mellan Friends och skolan. Utbildningen kan förläggas i samband med annat föräldramöte. Friends kan hjälpa till med inbjudan. Önskar ni att föräldrakvällen fokuserar enbart på kränkningar på nätet så ta kontakt med ert regionkontor i samband med överenskommelse om utbildningsdatum. Deltagarna kommer bland annat att diskutera teman som; Hur skulle jag agera eller vilja att skolan agerade när/om en kränkningssituation uppstår på mitt barns skola? Hur skulle jag vilja att andra föräldrar agerar vid kännedom om kränkningar i mitt barn skola? Vi kommer också att prata om skolans ansvar vid kännedom om kränkningar samt vad man kan tänka på som förälder när man får reda på att ens barn är utsatt för eller utsätter andra för olika former av kränkningar. Utbildningen vänder sig till samtliga vårdnadshavare eller närstående med barn på skolan. Förberedelser inför Föräldrakväll Blädderblock med tillhörande pennor Mygga alternativt headset till utbildaren vid fler än 50 deltagare eller lokalen kräver ljudförstärkning Projektor och dator med högtalare för powerpoint och filmvisning

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Katalog 2015 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015. Mål

Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015. Mål Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 För elever och personal i F 9 Mål Glunten är en frizon På Glunten är ingen diskriminerad eller trakasserad. På Glunten har alla

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Karlstads kommun Mars 2012 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Jag kan ta chanser att Vuxna pa skolan kan tala med folk man prata mer med alla elever vanligtvis inte snackar med. Elev i 7-9 Elev i 7-9 Man ska vara sna ll och ta nka pa vad man Vuxna ska lyssna sa ger.

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer