Friends utbildningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friends utbildningar"

Transkript

1 Friends utbildningar

2 Innehåll Förord 3 Om Friends 4 Friends i skolan 6 Friends nätutbildningar 12 Friends i förskolan 13 Friends i idrotten 14 Kontaktuppgifter 15 2

3 Förord Barns rättigheter och vuxnas skyldigheter När Friends startade 1997 hade frågor om mobbning och kränkningar mot barn och unga inte alls samma självklara plats på agendan som idag. Friends har bidragit till att sätta fokus på frågan, och idag har skolan enligt lag skyldighet att se till att inget barn kränks eller diskrimineras. Så var det inte för 17 år sedan. Ett av de grundläggande syftena med den svenska skolan och förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Barnkonventionens bestämmelse, om att all utbildning och verksamhet har barnets bästa som utgångspunkt, har också införts i lagstiftningen. Även den nya skollagen är mycket tydlig vad gäller vikten av att jobba med dessa frågor och av den följer att skolorna ska ta ett stort steg framåt i sitt trygghetsoch likabehandlingsarbete. Det råder med andra ord inte någon som helst tvekan om att skolan har ett mycket stort ansvar i den här frågan. Än så länge är det framför allt skolan/förskolan som omfattas av dessa lagar men Friends förhoppning är att det framöver även ska ställas tydligare krav på idrottsrörelsen. Idrotten är en oerhört viktig och betydelsefull arena för våra unga. Vid sidan om skolan spelar den en viktig roll för barns och ungas utveckling och fungerar som en mötesplats över sociala och kulturella gränser. Därför arbetar Friends aktivt för ett positivt och tryggt idrottsklimat genom ett medvetet förebyggande arbete. Friends vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet. Jag är övertygad om att det är möjligt. Men det kommer inte att ske av sig självt det kräver hårt och långsiktigt arbete av oss alla. Tillsammans kan vi skapa en trygg och jämlik skola och förskola samt en idrottsrörelse som präglas av glädje, trygghet och gemenskap. Carolina Engström Chef Utbildning och Utveckling 3

4 Om Friends Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar över hela landet. Friends arbetar långsiktigt genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang hos vuxna och barn. Genom fyra regionkontor finns Friends representerade i hela landet och har idag ca 45 anställda med varierande bakgrunder. Gemensamt är att alla har stor erfarenhet av arbete med barn och unga såsom pedagoger, lärare, idrottspedagoger, beteendevetare och liknande. Verksamheten finansieras genom insamling från privatpersoner och företag, samt via arvoden från de utbildningar som vi genomför. Friends har ett 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. Så här tycker Friendsskolorna 94 % upplever att samarbetet med Friends har lett till en positiv förändring av klimatet på skolan. 91 % upplever att samarbetet har lett till ökad kunskap om trygghet och likabehandling. 85 % anser att samarbetet har lett till minskat antal kränkningar på skolan. Friends kundnöjdhetsindex december Kvalitetssäkring Friends har genom åren utvecklat omfattande utbildningar som vänder sig till förskolor, skolor och idrottsföreningar. Vi förmedlar kunskap och praktiska redskap så att ni som arbetar med barn och ungdomar blir bättre rustade i ert arbete mot mobbning, diskriminering och andra kränkningar. Vi vill vara säkra på att alla skolor, förskolor och idrottsföreningar som arbetar med oss når resultat. Detta utvärderar vi genom vårt uppföljningssystem. Alla skolor, förskolor och idrottsföreningar ges möjlighet att genom våra kontinuerliga kartläggningar följa utvecklingen i sin egen verksamhet och därmed effekten av vårt samarbete. Så här tycker idrottsföreningarna 92 % upplever att samarbetet med Friends har lett till att föreningen har fått ökad kunskap i det förebyggande arbetet mot mobbning 81 % upplever att samarbetet med Friends har lett till att föreningen har utvecklat sin handlingsplan för att arbeta förebyggande och akut mot mobbning. 85 % upplever att samarbetet med Friends har förbättrat det sociala klimatet i föreningen. Friends kundnöjdhetsindex vintern

5 Om Friends Friends center Friends international center against bullying är en mötesplats för alla som arbetar mot mobbning. Centret är kärnan i Friends verksamhet som är att stödja och utbilda skolor, förskolor och idrottsföreningar i deras arbete för att stoppa mobbning. Centret har tre grundpelare - forskning, utbildning och rådgivning. Forskning Sker på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Resultaten av forskningen bidrar till Friends metodutveckling. Utbildning Centret står värd för konferenser och håller utbildningar kring mobbning. Syftet är att utbyta kunskap om mobbning både på nationell och internationell nivå. Utbildningsdelen omfattar även kurser för lärare, föreningar och andra intressenter kring förebyggande mobbningsarbete. Rådgivning Skolor, förskolor och idrottsföreningar kan vända sig till Friends international center against bullying för fri rådgivning och stöd från Friends experter. Forskning, lagstiftning och erfarenhet Friends utbildningar i skolan utgår ifrån lagstiftning, forskning om framgångsrika insatser mot mobbning samt all den erfarenhet vi fått från att besöka skolor, förskolor och idrottsföreningar runt om i Sverige. Forskning, både i Sverige och internationellt, visar att en viktig förutsättning för att lyckas minska mobbning är att arbetet mot mobbning bedrivs långsiktigt utifrån de behov som skolan har. Dessutom bör både personal, föräldrar och elever ha kunskap och verktyg samt möjlighet att vara delaktiga i arbetet. Både skollagen och diskrimineringslagen är tydliga med att skolan ska kartlägga, vidta åtgärder och inkludera eleverna i arbetet mot kränkningar och för allas lika värde. All personal på skolan/förskolan, inte bara lärarna, har ett ansvar att agera när en elev känner sig kränkt. Därför innehåller Friends samtliga utbildningar i skolan/förskolan kunskap och verktyg för hela skolans/förskolans personal om elevernas rättigheter och de vuxnas skyldigheter. Friends har utbildat i och inspirerats av skolor sedan Genom åren har vi mött engagerade vuxna och elever vilket har gett oss en stor erfarenhet av hur mobbning och andra kränkningar kan åtgärdas och förebyggas samt hur skolor kan involvera alla i arbetet för trygghet och lika värde. 5

6 Friends i skolan Friends utbildningar och arbetsmaterial utgår från skollagen, diskrimineringslagen samt skolans läroplaner. Utbildningarna syftar till att ge kunskap och konkreta verktyg för att långsiktigt förhindra och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde. Innehållet i utbildningarna baseras på omfattande forskning om hur skolan effektivt kan förhindra mobbning, men också på Friends mångåriga erfarenhet av trygghetsarbete. Genom att utbilda hela skolan i arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskriminering når ni tillsammans målet med en trygg och jämlik skola. För mer information om Friends förankring i forskning, lagstiftning och läroplaner, se friends.se/forskning. Friends utbildningar i skolan innefattar såväl analys som förebyggande och främjande arbete. Därmed kan ni utifrån era behov avgöra vad som passar er skola bäst. De olika utbildningsstegen bygger på varandra, och varje steg sträcker sig över flera år. Visste du att: För skolor som arbetar med Friendsprogrammet visar en jämförelse av skolornas respektive kartläggningar att de upprepade kränkningarna (mobbningen) minskade med i snitt 24,1 % redan efter ett år. 6

7 Friends i skolan Analysera År 1 År 2 År 3 Kartläggning och orsaksanalys. Enkäter och fördjupande analyser med skolledning och elever. Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Enkäter och fördjupande analyser med skolledning och elever. Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Enkäter och fördjupande analyser med skolledning och elever. Analysera och förebygg År 1 År 2 År 3 Kartläggning och orsaksanalys. Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Gemensamt förhållningssätt En struktur för kontinuerliga åtgärder utifrån skolans behov. Skolkultur och normkritik. Verktyg för en inkluderande skolkultur. En framgångsrik skola. Effektiva insatser som utgångspunkt för uppföljning och utveckling. Friendsprogrammet: analysera, förebygg och främja År 1 År 2 År 3 Kartläggning och orsaksanalys. Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Gemensamt förhållningssätt. Skolkultur och normkritik. En framgångsrik skola. Likabehandling i praktiken. Praktiska verktyg för att arbeta främjande i elevgrupper. Att levandegöra värdegrunden. Utveckla konkreta ställningstaganden i vardagssituationer. Integrera värdegrunden i vardagen. Förhållningssätt för en trygg och jämlik skola. 7

8 Analysera Här får samtliga elever och personal svara på en webbaserad kartläggningsenkät. Utifrån resultatet arbetar vi sedan tillsammans med elever och skolledning för att analysera orsakerna och ta fram strategier för riktade åtgärder utifrån skolans problemområden. Innehåll: Kartläggningsenkät Webbaserade enkäter som är framtagna för att svara upp mot behovet av att kartlägga trivsel och trygghet på skolan. Enkäten har dessutom sin utgångspunkt i både skol- och diskrimineringslagen. Enkäterna är nivåanpassade och görs av samtliga elever (från åk 3) och all personal. Resultatet visar trygghet och trivsel på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier samt elevers och personals upplevelse av likabehandlingsarbetet. Elevträff Elevträffen vänder sig till elevrepresentanter på skolan. Under en gemensam workshop fördjupar vi oss i svaren från kartläggningen. Tillsammans med eleverna analyserar vi orsakerna till resultaten samt utvecklar förslag på åtgärder för skolan. Elevträffen är 3 h varav 45 min överlämning till skolledning/trygghetsteam. Skolledarträff Vi går igenom skolans kartläggningsresultat tillsammans med skolledning och lägger upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet på skolan utifrån kartläggningen och elevträffen. Skolledarträffen är 2 h. År 1 Kartläggning och orsaksanalys. Enkäter och fördjupandeanalyser med skolledning och elever. År 2 Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Enkäter och fördjupande analyser med skolledning och elever. År 3 Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Enkäter och fördjupandeanalyser med skolledning och elever. För F-9-skolor ingår två st elevträffar. En för elever i åk 3 6 och en för elever i åk

9 Friends i skolan Förebyggande arbete I vårt förebyggande arbete utgår vi från de analyser som görs av kartläggningen. Här får personalen med stöd av lagstiftning, forskning och läroplan arbeta med att ta fram konkreta åtgärder som utgår från skolans behov. Arbetet under personalutbildning och arbetslagsträffar utgår från resultatet i den analys som presenteras på sidan 8. För att beställa Förebyggande arbete behöver skolan därför först genomföra kartläggning, elevträff och skolledarträff. Innehåll: Personalutbildning Vänder sig till all personal på skolan. Vi ger kunskap och verktyg för att förstå förekomsten av kränkningar samt arbetar med att ta fram konkreta åtgärder utifrån skolans kartläggningsresultat och elevernas fördjupande analyser. Personalutbildningen är 3 h. Arbetslagsträffar Arbetslagsträffarna är färdigplanerade material för att hålla trygghetsarbetet levande under året och kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetet. Tillval: Föräldrautbildning Samtliga vårdnadshavare till elever på skolan erbjuds en föräldrakväll. Under utbildningen får föräldrarna möjlighet att diskutera sin egen, andra föräldrars och skolans roll i trygghetsarbetet. Föräldrautbildningen är 2 h. År 1 Gemensamt förhållningssätt. En struktur för kontinuerliga åtgärder utifrån skolans behov. År 2 Skolkultur och normkritik. Verktyg för en inkluderande skolkultur. År 3 En framgångsrik skola. Effektiva insatser som utgångspunkt för uppföljning och utveckling. 9

10 Främjande arbete I Friendsprogrammet ingår även stöd för det främjande arbetet. Här arbetar personalen praktiskt för att utifrån skolans läroplaner utveckla sitt värdegrundsarbete. Dessutom möter vi alla elever för att inspirera och förmedla hur alla kan göra skillnad. För att arbeta med Friends främjande arbete behöver skolan arbeta med Friendsprogrammet, vilket innehåller samtliga delar; stöd för analys, förebyggande samt främjande arbete. Innehåll: Mentorsutbildning En praktisk utbildning i metodik och teori för ett främjande arbete. Utbildningen riktar sig till undervisande personal på skolan och utgår från Friends Temabok. Mentorsutbildningen är 3 h + 1 h överlämning till nyckelpersoner/trygghetsteam. Max 30 deltagare per utbildning. Temabok Ett åldersanpassat metodmaterial för att arbeta med i klasserna. Materialet ger ett praktiskt stöd till personalen för ett kontinuerligt trygghetsarbete där elevernas delaktighet står i fokus. Inspirationsföreläsning elever Inspirationsföreläsning i aulaformat för skolans samtliga elever (från åk 3). Föreläsningen ger grundläggande kunskaper om mobbning och kränkningar samt ger exempel på hur elever kan göra skillnad i sin vardag. Inspirationsföreläsningen är ca 30 min. År 1 Likabehandling i praktiken. Praktiska verktyg för att arbeta främjande i elevgrupper. År 2 Att levandegöra värdegrunden. Utveckla konkreta ställningstaganden i vardagssituationer. År 3 Integrera värdegrunden i vardagen. Förhållningssätt för en trygg och jämlik skola. För F-9-skolor ingår två st mentorsutbildningar. En för personal i åk F-6 och en för personal i åk 6 9. För skolor som arbetar med Friendsprogram finns möjlighet att arbeta med kompisstödjare. För mer information friends.se. 10

11 Friends i skolan Enskilda utbildningar Agera Alltid (3 h) Vi hjälper er skola att hantera akuta situationer. Vi ger er fördjupning i skollagen, diskrimineringslagen samt i Skolverkets allmänna råd. Personalgruppen får sedan utifrån sina behov utveckla skolans befintliga rutiner. Målgrupp: Skolledning, trygghetsteam, arbetslag i F-9 och gymnasiet. I normens öga (3 h) Metoder för en normbrytande undervisning. I denna grundläggande utbildning kring normkritik tar vi upp förhållningssätt och metoder för att utmana begränsande normer som råder i skolan och som kan ge upphov till kränkningar och diskriminering. Utrymme ges för egen reflektion och samtal inom personalgruppen. Föräldrakväll (2 h) Vi hjälper er att stärka samverkan mellan hem och skola. Vårdnadshavare får möjlighet att diskutera tillsammans med andra vårdnadshavare om trygghetsarbetet i skolan. Vi ger er kunskap om lagstiftning, barns rättigheter och om vad kränkningar är. Målgrupp: Vårdnadshavare. Komboutbildning (4 h) Få ny inspiration och ökad kunskap för en trygg och jämlik skola. Komboutbildningen är en gemensam utbildning för kompisstödjare och vuxna i trygghetsarbetet. Trygghetsarbetet utvärderas för att hitta lösningar och stärka bandet mellan vuxna och elever på skolan. Målgrupp: Samtlig personal på skolan. Hej Sverige (2+1 h) Utveckla ert arbete mot rasism och främlingsfientlighet. Vi ger er verktyg för att hantera och förebygga rasism på din skola. Tillsammans undersöker vi rasismens uttryck i skolan. Målgrupp: Samtlig personal på skolan. Målgrupp: Kompisstödjare år 3 9 och gymnasiet och ansvariga vuxna som arbetar med dessa. Max 30 deltagare varav minst fyra vuxna. För mer information om utbildningarna friends.se eller kontakta ditt regionkontor. 11

12 Friends om nätet Friends om nätet Schysst på nätetpaket Genom Friends schysst på nätetpaket så hjälper vi skolor att utveckla arbetet mot kränkningar på nätet. Vi riktar oss till elever, personal och vårdnadshavare. Personal och vårdnadshavare erbjuds kunskap och praktiska verktyg för hur man kan förebygga kränkningar och bidra till ett schysstare klimat på nätet. Med vår elevföreställning vill vi inspirera elever att själva reflektera över det sociala livet på nätet och bli medvetna om de val som görs där. Personalutbildning (2 h) Under utbildningens första del erbjuds en teoretisk bakgrund som med utgångspunkt i forskning, skollag och Friends erfarenheter placerar ämnet i ett kunskapssammanhang. Under utbildningens andra del får personalen tillsammans arbeta med att skapa ett ramverk för skolans fortsatta arbete mot kränkningar på nätet och för ett schysstare klimat på nätet. Målgrupp: samtlig personal på skolan. Föräldrakväll (1, 5 h) Under utbildningens första del erbjuds en teoretisk bakgrund som med utgångspunkt i forskning, skollag och Friends erfarenheter placerar ämnet i ett kunskapssammanhang. Under utbildningens andra del får vårdnadshavarna tillsammans arbeta med att skapa ett ramverk för hur de tillsammans med barn och skola kan bidra till ett schysstare klimat på nätet. Elevföreställningen Gilla mig (30 min) I föreställningen Gilla mig får vi möta några ungdomar som går på samma skola i en vanlig svensk småstad. Berättelsen handlar om när ett stort bråk bröt ut på nätet mellan eleverna. Syftet med föreställningen är att inspirera elever till att själva reflektera över det sociala livet på nätet. Föreställningen efterföljs av en kort inspirationsföreläsning och finns i olika versioner för åk 4 6, 7 9 och gymnasiet. Till elevföreställningen finns ett handledningsmaterial att arbeta vidare med i klassen. Målgrupp: samtliga elever på skolan åk 4 6, 7 9 och gymnasiet. Alla utbildningar kan köpas separata. För mer information friends.se. Målgrupp: vårdnadshavare. 12

13 Friends i förskolan Friends i förskolan Förskolepaketet: analysera, förebygg och främja Genom Friends förskolepaket stöttar vi er förskola att sätta igång och fördjupa ett aktivt och långsiktigt trygghetsarbete utifrån rådande lagstiftning. Tillsammans kartlägger, analyserar och tar vi fram åtgärder för ett förebyggande arbete. Allt för en trygg förskola för alla barn. Friends förskolepaket vänder sig till förskolor som vill ta ett helhetsgrepp om sitt trygghetsarbete och inkludera såväl personal som föräldrar. Kartläggning för förskolepersonal Webbaserad enkät som är framtagen för att svara upp mot behovet av att kartlägga trivsel och trygghet, förekomst av kränkningar och trakasserier och personalens upplevelse av likabehandlingsarbetet på förskolan. Enkäten har dessutom sin utgångspunkt i både skol- och diskrimineringslagen. Kartläggningspresentation (1 h) Vi går igenom förskolans kartläggningsresultat tillsammans med förskolechef och lägger utifrån det upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet på förskolan. Personalutbildning (3 h) Utbildningen vänder sig till all personal på förskolan. Vi går igenom rådande lagstiftning samt mekanismer bakom kränkningar, trakasserier och diskriminering. Tillsammans arbetar vi med att ta fram konkreta åtgärder utifrån förskolans kartläggningsresultat. Föräldrautbildning (1, 5 h) Samtliga vårdnadshavare till barnen på förskolan erbjuds en föräldrautbildning. Vårdnadshavare ges möjlighet att diskutera sin egen, andra vårdnadshavares och förskolans roll i trygghetsarbetet. Vi diskuterar vikten av samverkan mellan hem och förskola och ger kunskap om lagstiftning, kränkningar, trakasserier och diskriminering. Metodboken En bra start på resa mot en trygg förskola Boken handlar om hur man skapar en trygg förskola där alla får och tar plats. Arbetssätten i boken utgår från de verktyg som pedagoger har tillgång till i sin vardag, som planering av verksamheten, förskolans fysiska miljö, vuxnas förhållningssätt och barns lek. Fokus ligger inte på att förändra barnen, utan boken riktar sig till pedagoger som vill utmana sitt eget förhållningssätt och tillsammans med sina kollegor utveckla sin verksamhet för att ge alla barn en bra start. Boken innehåller såväl text som övningar och diskussionsunderlag. Alla utbildningar kan köpas separata. För mer information friends.se. 13

14 Friends i idrotten Friends i idrotten Friends förhoppning är att idrotten ska präglas av glädje, trygghet och gemenskap där föreningar med långsiktighet arbetar både främjande och förebyggande. Alla är vinnare med främjande insatser för ett positivt idrottsklimat och förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkningar. Friends idrottsutbildningar ger föreningen verktyg i detta arbete och riktar sig till föreningsansvariga, ledare, vårdnadshavare och idrottande barn och ungdomar. Analysera er förening Kartläggningsenkät Webbaserade enkäter för att svara upp mot behovet av att kartlägga trivsel, trygghet och attityder i föreningen. Enkäterna riktar sig till aktiva mellan år samt till alla ledare i föreningen. Resultatet visar bland annat förekomsten av kränkningar, stämning och hur ledarna upplever trygghetsarbetet i föreningen. Kartläggningspresentation (1, 5 h) Vi går igenom föreningens kartläggningsresultat tillsammans med föreningsansvariga och lägger upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet i föreningen utifrån kartläggningen. Förebyggande utbildningar Ledarutbildning 1 (2, 5 h) Ledarutbildningen vänder sig till alla barn- och ungdoms- ledare i föreningen. Vi förklarar och problematiserar kring ledarskap, gruppklimat och kränkningar inom idrotten. Utbildningen syftar till att ge ledarna kunskap och inspiration i sitt ledarskap samt att ta fram konkreta åtgärder i det förebyggande arbetet mot kränkningar och utanförskap. Ledarutbildning 2 (2, 5 h) Utbildningen är en naturlig fortsättning på första utbildningstillfället och fördjupar kunskapen och samsynen hur ledare bör agera då negativa händelser inträffar i idrottsgruppen. Utbildningen sker genom föreläsning, självreflektion, diskussioner och praktiska övningar. Främjande utbildningar Inspirationsträff med aktiva (30 min) Inspirationsträffen kan göras med en stor grupp barn och ungdomar och sker genom monolog, föreläsning och interaktion. Träffen syftar till att inspirera till ett schysst och positivt klimat inom idrotten samt att sätta igång tankar och funderingar om mobbning och utanförskap. Vi ger exempel på hur varje individ kan göra positiv skillnad i sin vardag. Träffen vänder sig till barn och ungdomar från nio år och uppåt. Gruppträff med aktiva (1 2 h) Vi träffar laget eller träningsgruppen där vi inspirerar till att skapa ett accepterande och tryggt klimat i gruppen. Träffen syftar till att ha roligt, väcka engagemang samt belysa vikten av hur varje individ kan göra skillnad på egen hand och tillsammans med sina träningskamrater. Max 25 deltagare per grupp. Föräldrautbildning (1, 5 h) Vårdnadshavare ges möjlighet att diskutera sin egen, andra vårdnadshavares och föreningens roll i det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkningar. Föreläsning varvas med diskussion om hur man kan vara en positiv aktör samt vad man som vårdnadshavare kan göra för att stötta barn som utsätts eller utsätter andra för kränkningar. Alla utbildningar kan köpas separata. För mer information friends.se. 14

15 Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter Bokning Vill du boka en utbildning eller få mer information, kontakta Friends i din region. Region Nord Region Nord ligger i Umeå och arbetar i Västerbottens län, Norrbottens län, Västernorrlands län och Jämtlands län. Tel , Region Mitt Region Mitt ligger i Stockholm och arbetar i Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län, Västmanlands län, Östergötlands län, Gotlands län och Örebro län. Tel , Region Väst Region Väst ligger i Göteborg och arbetar i Västra Götalands län, Hallands län, Jönköpings län och Värmlands län. Tel , Region Syd Region Syd ligger i Malmö och arbetar i Blekinge län, Kronobergs län, Skåne län och Kalmar län. Tel , Rådgivning Friends rådgivning vänder sig till alla som arbetar inom förskola, skola eller idrottsförening. Tel , Prislista och referenser På vår hemsida, friends.se/prislista, hittar du aktuell prislista samt referenser. 15

16 friends.se

Friendsprogrammet år 1

Friendsprogrammet år 1 Friendsprogrammet år 1 - Analysera, förebygg och främja Tack för att ni har valt att samarbeta med oss. Här finner ni information om era kommande insatser, vilka praktiska förberedelser som utbildaren

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Friends 2014 Materialet får kopieras och spridas internt på skolan

Friends 2014 Materialet får kopieras och spridas internt på skolan Hej! Friends erfarenhet av trygghetsarbete i skolan, såväl som forskning i Sverige och internationellt, visar att vissa faktorer är återkommande på de skolor som arbetar framgångsrikt för trygghet och

Läs mer

Hej! Med hopp om gott samarbete! Vänligen, Krister Thun Operativ chef skola. Intressepaket Grundskola 1

Hej! Med hopp om gott samarbete! Vänligen, Krister Thun Operativ chef skola. Intressepaket Grundskola 1 Hej! Här följer en kort presentation av Friends verksamhet och hur vi arbetar. Friends hjälper skolor och idrottsföreningar att bygga upp ett aktivt förebyggande arbete mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

VILLANSKOLAN Vinnare 2013 av stipendium från Öresundkraft Vänskapstillägg mot mobbning i samarbete med Friends

VILLANSKOLAN Vinnare 2013 av stipendium från Öresundkraft Vänskapstillägg mot mobbning i samarbete med Friends VILLANSKOLAN Vinnare 2013 av stipendium från Öresundkraft Vänskapstillägg mot mobbning i samarbete med Friends BAKGRUND Villanskolan är en den största F-6 skolan i Ängelholms kommun, med ca 540 elever

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vildmarkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Vildmarkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vildmarkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen. Vildmarkens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Christel Torstensson

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Förskolan Fågelstas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fågelstas plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fågelstas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan

Vår lokala likabehandlingsplan Vår lokala likabehandlingsplan 1 Stålhagens förskola Augusti 2014- juli 2015 lightversion Alla barn ska känna sig trygga och välkomna till vår förskola. 2 Likabehandlingsplan Stålhagens förskola läsåret

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och skolförvaltning Lunds stad Skolområde Centrum Torn Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för förskolorna Holken & Kobjer Ansvarig förskolechef: Gunilla Cederholm Inledning

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering

Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering Carolina Engström Jacob Flärdh Asepgren Om Friends Grundades 1997 av Sara Damber - eldsjälen med egen erfarenhet av mobbning. Icke-vinstdrivande organisation

Läs mer

GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING?

GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING? UTBILDNINGSKATALOG 2016 GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING? Diskriminering innebär att bli behandlad sämre än någon annan utifrån de egenskaper som en har. Det kan finnas många olika anledningar till

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling GÖTEBORGS STAD Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Annedal 2016 Förskolorna: Leijonsparres väg, Seminariegatan 5, Seminariegatan 7, Skanstorget, Sveagatan. 2016-01-22

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Mariagårdens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Mariagårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Mariagårdens förskola Förskola Mariagården Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Rånäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rånäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rånäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Likabehandlingsplan Gullstensskolan yngre F- 6 och fritidshem 2013-2014

Likabehandlingsplan Gullstensskolan yngre F- 6 och fritidshem 2013-2014 Likabehandlingsplan Gullstensskolan yngre F- 6 och fritidshem 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan yngre Förord En likabehandlingsplan som kartlägger och beskriver arbetet kring dels

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Kärralundsgatan 19 Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Planen gäller förskoleverksamhet Förskolechef: Johan Forsstrand

Läs mer

Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten

Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamheten

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen. Förskolorna Munkebo, Nunnebo, Jonasbo och Slottsparken på Sallerups förskoleområde i Eslövs

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. ProAros vision: Alltid bästa möjliga möte. Definitioner: Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av

Läs mer

Röinge förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Röinge förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Röinge förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen. Röinge förskola Ansvarig för planen Förskolechef Christel Torstensson Vår vision

Läs mer

Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Ansvarig för planen Carina Hägglund, Nina Edgren och Rasha Karim Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 Förskolan vilar på demokratins

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 (6) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Brunnsnäs förskola. Planen reviderad Juli 2011 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skollagen (2010:800)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 för Bamse språkförskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 för Bamse språkförskola Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-01-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 för Bamse språkförskola En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde Orkesterns förskola avd Näktergalen Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor,

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Sarianne Segersten och Titti Karlsson Förskolechef Lejla Sultanic Vår vision Arbetet

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Förskolan Lindsdal Barn och ungdomsförvaltningen Adress Spelarvägen 11, Kalmar Tel vx Fax

Förskolan Lindsdal Barn och ungdomsförvaltningen Adress Spelarvägen 11, Kalmar Tel vx Fax Handläggare Datum Förskolan Lindsdal Lindeberga Sjöängens Plan för att förebygga diskriminering, kränkande behandling och främja likabehandling. Gäller från 20110901 till 20120901 Vision: Barn, föräldrar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vetterstorps förskola Förskolechef: Maria Välimaa 1 Vår vision Förskolan ska vara en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef Trygghetsplan 2016-06-09 för Förskola och pedagogisk omsorg i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Giltighetstid för denna plan: 2016-06-01 2017-12-31 Fastställd av Förskolechef Kristina Hellman

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2015-2016 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vesslans förskola Upprättad Januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola SJÖBO FÖRSKOLEOMRÅDE Stadsdelsförvaltning Norr Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola 2014-2015 På samtliga förskolor finns en gemensamt framtagen värdegrund som ska genomsyra vardagsarbetet

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2016-2017 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog: Elin Pettersson Förskolechef:

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! för Pixbo förskola !

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! för Pixbo förskola ! Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Pixbo förskola 2016-2017 Inledning Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Laxå september 2016

Laxå september 2016 Laxå september 2016 Innehållsförteckning Förskolan Saltängens plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Grunduppgifter... 3 Lagtext... 4 Begrepp... 5 Diskriminering... 5 Trakasserier... 5 Kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Innehåll Om Friendsprogrammet... 3 Friendsprogrammet och forskningsbaserade insatser... 5 Friendsprogrammet och skolans styrdokument...

Innehåll Om Friendsprogrammet... 3 Friendsprogrammet och forskningsbaserade insatser... 5 Friendsprogrammet och skolans styrdokument... 1 Innehåll Om Friendsprogrammet... 3 Friendsprogrammet och forskningsbaserade insatser... 5 Kartläggning... 5 Utbildningar... 6 Elevdelaktighet... 7 Referenser:... 10 Friendsprogrammet och skolans styrdokument...

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Klippan Utdrag ur Lpfö-98 (reviderad 2016) Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Stora Höga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Höga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Höga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Akvarellens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Akvarellens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Akvarellens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Sunnanängs förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Sunnanängs förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Sunnanängs förskola Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Innehållsförteckning 1. Vision... 3 2. Sunnanängs långsiktiga mål... 3 3. Definitioner och begrepp... 3 4. Grunduppgifter...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björboholms kooperativa förskola 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björboholms kooperativa förskola 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björboholms kooperativa förskola 2016/2017 Syftet är att skydda barn och elever mot kränkningar. Både diskrimineringslagen och 6:e kapitlet i skollagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling På vår förskola ska alla trivas, vara trygga och känna lust att lära och rätt att lyckas. Almviks förskola 2015-2016 Inledning Almviks förskolas plan mot

Läs mer

Västertorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västertorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västertorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Olivedal Änggården 2018

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Olivedal Änggården 2018 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Olivedal Änggården 2018 2 Innehåll Sid 3 Likabehandlingsarbetet varför det? Sid 3 Regelverk. Sid 4 Definitioner. Sid 5 Övergripande mål. Sid 5

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Balltorps förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, Diskrimineringslagen 2008:567 och Skollagen

Läs mer

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Dellens förskola Upprättad Januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vårbacka Förskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att värna barnens rättigheter och skall genomsyra allt arbete på Vårbacka Förskola!

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 (6) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Smedjans förskola 2012 Planen reviderad 2011-11-24 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skollagen

Läs mer

Förskolan: Mårbacka

Förskolan: Mårbacka Förskolan: Mårbacka 2016-2017 Förskolans främjande insatser Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för alla människors lika värde. Förebyggande åtgärder Trygg utomhusmiljö: Vi har

Läs mer

Lillåns förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2015-04-24 till 2016-10-31

Lillåns förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2015-04-24 till 2016-10-31 Lillåns förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-04-24 till 2016-10-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen 1-5 år Ansvariga

Läs mer

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011 Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011 Göteborg 2011-05-13 Annika Hjelm undervisningsråd Utbildningssatsning mot mobbning - Kartläggning - Utbildning ca 1500 delt. - Utvärdering 45 000 000

Läs mer

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Inledning Enligt Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn, också kallad barn och elevskyddslagen (1 april 2006), skall en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Alla barn är lika olika

Alla barn är lika olika Alla barn är lika olika Plan mot diskriminering och kränkande behandling Regnbågens förskola Alla barn på förskolan skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla. Förskolans ledning och personal

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Vision På förskolan ska inget barn eller vuxen bli/känna sig diskriminerad eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla barn och all personal

Läs mer

Likabehandlningsplan Norlandia förskolor Farsta Skogsgläntan

Likabehandlningsplan Norlandia förskolor Farsta Skogsgläntan Likabehandlningsplan Norlandia förskolor Farsta Skogsgläntan 2016-2017 1 Innehållsförteckning 1. Varför en likabehandlingsplan? 2. Grunduppgifter 2.1 Vår vision 2.2 Barnens delaktighet 2.3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Apollogårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Apollogårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Apollogårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 16/17 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer