Friends utbildningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friends utbildningar"

Transkript

1 Friends utbildningar

2 Innehåll Förord 3 Om Friends 4 Friends i skolan 6 Friends nätutbildningar 12 Friends i förskolan 13 Friends i idrotten 14 Kontaktuppgifter 15 2

3 Förord Barns rättigheter och vuxnas skyldigheter När Friends startade 1997 hade frågor om mobbning och kränkningar mot barn och unga inte alls samma självklara plats på agendan som idag. Friends har bidragit till att sätta fokus på frågan, och idag har skolan enligt lag skyldighet att se till att inget barn kränks eller diskrimineras. Så var det inte för 17 år sedan. Ett av de grundläggande syftena med den svenska skolan och förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Barnkonventionens bestämmelse, om att all utbildning och verksamhet har barnets bästa som utgångspunkt, har också införts i lagstiftningen. Även den nya skollagen är mycket tydlig vad gäller vikten av att jobba med dessa frågor och av den följer att skolorna ska ta ett stort steg framåt i sitt trygghetsoch likabehandlingsarbete. Det råder med andra ord inte någon som helst tvekan om att skolan har ett mycket stort ansvar i den här frågan. Än så länge är det framför allt skolan/förskolan som omfattas av dessa lagar men Friends förhoppning är att det framöver även ska ställas tydligare krav på idrottsrörelsen. Idrotten är en oerhört viktig och betydelsefull arena för våra unga. Vid sidan om skolan spelar den en viktig roll för barns och ungas utveckling och fungerar som en mötesplats över sociala och kulturella gränser. Därför arbetar Friends aktivt för ett positivt och tryggt idrottsklimat genom ett medvetet förebyggande arbete. Friends vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet. Jag är övertygad om att det är möjligt. Men det kommer inte att ske av sig självt det kräver hårt och långsiktigt arbete av oss alla. Tillsammans kan vi skapa en trygg och jämlik skola och förskola samt en idrottsrörelse som präglas av glädje, trygghet och gemenskap. Carolina Engström Chef Utbildning och Utveckling 3

4 Om Friends Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar över hela landet. Friends arbetar långsiktigt genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang hos vuxna och barn. Genom fyra regionkontor finns Friends representerade i hela landet och har idag ca 45 anställda med varierande bakgrunder. Gemensamt är att alla har stor erfarenhet av arbete med barn och unga såsom pedagoger, lärare, idrottspedagoger, beteendevetare och liknande. Verksamheten finansieras genom insamling från privatpersoner och företag, samt via arvoden från de utbildningar som vi genomför. Friends har ett 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. Så här tycker Friendsskolorna 94 % upplever att samarbetet med Friends har lett till en positiv förändring av klimatet på skolan. 91 % upplever att samarbetet har lett till ökad kunskap om trygghet och likabehandling. 85 % anser att samarbetet har lett till minskat antal kränkningar på skolan. Friends kundnöjdhetsindex december Kvalitetssäkring Friends har genom åren utvecklat omfattande utbildningar som vänder sig till förskolor, skolor och idrottsföreningar. Vi förmedlar kunskap och praktiska redskap så att ni som arbetar med barn och ungdomar blir bättre rustade i ert arbete mot mobbning, diskriminering och andra kränkningar. Vi vill vara säkra på att alla skolor, förskolor och idrottsföreningar som arbetar med oss når resultat. Detta utvärderar vi genom vårt uppföljningssystem. Alla skolor, förskolor och idrottsföreningar ges möjlighet att genom våra kontinuerliga kartläggningar följa utvecklingen i sin egen verksamhet och därmed effekten av vårt samarbete. Så här tycker idrottsföreningarna 92 % upplever att samarbetet med Friends har lett till att föreningen har fått ökad kunskap i det förebyggande arbetet mot mobbning 81 % upplever att samarbetet med Friends har lett till att föreningen har utvecklat sin handlingsplan för att arbeta förebyggande och akut mot mobbning. 85 % upplever att samarbetet med Friends har förbättrat det sociala klimatet i föreningen. Friends kundnöjdhetsindex vintern

5 Om Friends Friends center Friends international center against bullying är en mötesplats för alla som arbetar mot mobbning. Centret är kärnan i Friends verksamhet som är att stödja och utbilda skolor, förskolor och idrottsföreningar i deras arbete för att stoppa mobbning. Centret har tre grundpelare - forskning, utbildning och rådgivning. Forskning Sker på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Resultaten av forskningen bidrar till Friends metodutveckling. Utbildning Centret står värd för konferenser och håller utbildningar kring mobbning. Syftet är att utbyta kunskap om mobbning både på nationell och internationell nivå. Utbildningsdelen omfattar även kurser för lärare, föreningar och andra intressenter kring förebyggande mobbningsarbete. Rådgivning Skolor, förskolor och idrottsföreningar kan vända sig till Friends international center against bullying för fri rådgivning och stöd från Friends experter. Forskning, lagstiftning och erfarenhet Friends utbildningar i skolan utgår ifrån lagstiftning, forskning om framgångsrika insatser mot mobbning samt all den erfarenhet vi fått från att besöka skolor, förskolor och idrottsföreningar runt om i Sverige. Forskning, både i Sverige och internationellt, visar att en viktig förutsättning för att lyckas minska mobbning är att arbetet mot mobbning bedrivs långsiktigt utifrån de behov som skolan har. Dessutom bör både personal, föräldrar och elever ha kunskap och verktyg samt möjlighet att vara delaktiga i arbetet. Både skollagen och diskrimineringslagen är tydliga med att skolan ska kartlägga, vidta åtgärder och inkludera eleverna i arbetet mot kränkningar och för allas lika värde. All personal på skolan/förskolan, inte bara lärarna, har ett ansvar att agera när en elev känner sig kränkt. Därför innehåller Friends samtliga utbildningar i skolan/förskolan kunskap och verktyg för hela skolans/förskolans personal om elevernas rättigheter och de vuxnas skyldigheter. Friends har utbildat i och inspirerats av skolor sedan Genom åren har vi mött engagerade vuxna och elever vilket har gett oss en stor erfarenhet av hur mobbning och andra kränkningar kan åtgärdas och förebyggas samt hur skolor kan involvera alla i arbetet för trygghet och lika värde. 5

6 Friends i skolan Friends utbildningar och arbetsmaterial utgår från skollagen, diskrimineringslagen samt skolans läroplaner. Utbildningarna syftar till att ge kunskap och konkreta verktyg för att långsiktigt förhindra och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde. Innehållet i utbildningarna baseras på omfattande forskning om hur skolan effektivt kan förhindra mobbning, men också på Friends mångåriga erfarenhet av trygghetsarbete. Genom att utbilda hela skolan i arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskriminering når ni tillsammans målet med en trygg och jämlik skola. För mer information om Friends förankring i forskning, lagstiftning och läroplaner, se friends.se/forskning. Friends utbildningar i skolan innefattar såväl analys som förebyggande och främjande arbete. Därmed kan ni utifrån era behov avgöra vad som passar er skola bäst. De olika utbildningsstegen bygger på varandra, och varje steg sträcker sig över flera år. Visste du att: För skolor som arbetar med Friendsprogrammet visar en jämförelse av skolornas respektive kartläggningar att de upprepade kränkningarna (mobbningen) minskade med i snitt 24,1 % redan efter ett år. 6

7 Friends i skolan Analysera År 1 År 2 År 3 Kartläggning och orsaksanalys. Enkäter och fördjupande analyser med skolledning och elever. Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Enkäter och fördjupande analyser med skolledning och elever. Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Enkäter och fördjupande analyser med skolledning och elever. Analysera och förebygg År 1 År 2 År 3 Kartläggning och orsaksanalys. Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Gemensamt förhållningssätt En struktur för kontinuerliga åtgärder utifrån skolans behov. Skolkultur och normkritik. Verktyg för en inkluderande skolkultur. En framgångsrik skola. Effektiva insatser som utgångspunkt för uppföljning och utveckling. Friendsprogrammet: analysera, förebygg och främja År 1 År 2 År 3 Kartläggning och orsaksanalys. Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Gemensamt förhållningssätt. Skolkultur och normkritik. En framgångsrik skola. Likabehandling i praktiken. Praktiska verktyg för att arbeta främjande i elevgrupper. Att levandegöra värdegrunden. Utveckla konkreta ställningstaganden i vardagssituationer. Integrera värdegrunden i vardagen. Förhållningssätt för en trygg och jämlik skola. 7

8 Analysera Här får samtliga elever och personal svara på en webbaserad kartläggningsenkät. Utifrån resultatet arbetar vi sedan tillsammans med elever och skolledning för att analysera orsakerna och ta fram strategier för riktade åtgärder utifrån skolans problemområden. Innehåll: Kartläggningsenkät Webbaserade enkäter som är framtagna för att svara upp mot behovet av att kartlägga trivsel och trygghet på skolan. Enkäten har dessutom sin utgångspunkt i både skol- och diskrimineringslagen. Enkäterna är nivåanpassade och görs av samtliga elever (från åk 3) och all personal. Resultatet visar trygghet och trivsel på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier samt elevers och personals upplevelse av likabehandlingsarbetet. Elevträff Elevträffen vänder sig till elevrepresentanter på skolan. Under en gemensam workshop fördjupar vi oss i svaren från kartläggningen. Tillsammans med eleverna analyserar vi orsakerna till resultaten samt utvecklar förslag på åtgärder för skolan. Elevträffen är 3 h varav 45 min överlämning till skolledning/trygghetsteam. Skolledarträff Vi går igenom skolans kartläggningsresultat tillsammans med skolledning och lägger upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet på skolan utifrån kartläggningen och elevträffen. Skolledarträffen är 2 h. År 1 Kartläggning och orsaksanalys. Enkäter och fördjupandeanalyser med skolledning och elever. År 2 Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Enkäter och fördjupande analyser med skolledning och elever. År 3 Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Enkäter och fördjupandeanalyser med skolledning och elever. För F-9-skolor ingår två st elevträffar. En för elever i åk 3 6 och en för elever i åk

9 Friends i skolan Förebyggande arbete I vårt förebyggande arbete utgår vi från de analyser som görs av kartläggningen. Här får personalen med stöd av lagstiftning, forskning och läroplan arbeta med att ta fram konkreta åtgärder som utgår från skolans behov. Arbetet under personalutbildning och arbetslagsträffar utgår från resultatet i den analys som presenteras på sidan 8. För att beställa Förebyggande arbete behöver skolan därför först genomföra kartläggning, elevträff och skolledarträff. Innehåll: Personalutbildning Vänder sig till all personal på skolan. Vi ger kunskap och verktyg för att förstå förekomsten av kränkningar samt arbetar med att ta fram konkreta åtgärder utifrån skolans kartläggningsresultat och elevernas fördjupande analyser. Personalutbildningen är 3 h. Arbetslagsträffar Arbetslagsträffarna är färdigplanerade material för att hålla trygghetsarbetet levande under året och kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetet. Tillval: Föräldrautbildning Samtliga vårdnadshavare till elever på skolan erbjuds en föräldrakväll. Under utbildningen får föräldrarna möjlighet att diskutera sin egen, andra föräldrars och skolans roll i trygghetsarbetet. Föräldrautbildningen är 2 h. År 1 Gemensamt förhållningssätt. En struktur för kontinuerliga åtgärder utifrån skolans behov. År 2 Skolkultur och normkritik. Verktyg för en inkluderande skolkultur. År 3 En framgångsrik skola. Effektiva insatser som utgångspunkt för uppföljning och utveckling. 9

10 Främjande arbete I Friendsprogrammet ingår även stöd för det främjande arbetet. Här arbetar personalen praktiskt för att utifrån skolans läroplaner utveckla sitt värdegrundsarbete. Dessutom möter vi alla elever för att inspirera och förmedla hur alla kan göra skillnad. För att arbeta med Friends främjande arbete behöver skolan arbeta med Friendsprogrammet, vilket innehåller samtliga delar; stöd för analys, förebyggande samt främjande arbete. Innehåll: Mentorsutbildning En praktisk utbildning i metodik och teori för ett främjande arbete. Utbildningen riktar sig till undervisande personal på skolan och utgår från Friends Temabok. Mentorsutbildningen är 3 h + 1 h överlämning till nyckelpersoner/trygghetsteam. Max 30 deltagare per utbildning. Temabok Ett åldersanpassat metodmaterial för att arbeta med i klasserna. Materialet ger ett praktiskt stöd till personalen för ett kontinuerligt trygghetsarbete där elevernas delaktighet står i fokus. Inspirationsföreläsning elever Inspirationsföreläsning i aulaformat för skolans samtliga elever (från åk 3). Föreläsningen ger grundläggande kunskaper om mobbning och kränkningar samt ger exempel på hur elever kan göra skillnad i sin vardag. Inspirationsföreläsningen är ca 30 min. År 1 Likabehandling i praktiken. Praktiska verktyg för att arbeta främjande i elevgrupper. År 2 Att levandegöra värdegrunden. Utveckla konkreta ställningstaganden i vardagssituationer. År 3 Integrera värdegrunden i vardagen. Förhållningssätt för en trygg och jämlik skola. För F-9-skolor ingår två st mentorsutbildningar. En för personal i åk F-6 och en för personal i åk 6 9. För skolor som arbetar med Friendsprogram finns möjlighet att arbeta med kompisstödjare. För mer information friends.se. 10

11 Friends i skolan Enskilda utbildningar Agera Alltid (3 h) Vi hjälper er skola att hantera akuta situationer. Vi ger er fördjupning i skollagen, diskrimineringslagen samt i Skolverkets allmänna råd. Personalgruppen får sedan utifrån sina behov utveckla skolans befintliga rutiner. Målgrupp: Skolledning, trygghetsteam, arbetslag i F-9 och gymnasiet. I normens öga (3 h) Metoder för en normbrytande undervisning. I denna grundläggande utbildning kring normkritik tar vi upp förhållningssätt och metoder för att utmana begränsande normer som råder i skolan och som kan ge upphov till kränkningar och diskriminering. Utrymme ges för egen reflektion och samtal inom personalgruppen. Föräldrakväll (2 h) Vi hjälper er att stärka samverkan mellan hem och skola. Vårdnadshavare får möjlighet att diskutera tillsammans med andra vårdnadshavare om trygghetsarbetet i skolan. Vi ger er kunskap om lagstiftning, barns rättigheter och om vad kränkningar är. Målgrupp: Vårdnadshavare. Komboutbildning (4 h) Få ny inspiration och ökad kunskap för en trygg och jämlik skola. Komboutbildningen är en gemensam utbildning för kompisstödjare och vuxna i trygghetsarbetet. Trygghetsarbetet utvärderas för att hitta lösningar och stärka bandet mellan vuxna och elever på skolan. Målgrupp: Samtlig personal på skolan. Hej Sverige (2+1 h) Utveckla ert arbete mot rasism och främlingsfientlighet. Vi ger er verktyg för att hantera och förebygga rasism på din skola. Tillsammans undersöker vi rasismens uttryck i skolan. Målgrupp: Samtlig personal på skolan. Målgrupp: Kompisstödjare år 3 9 och gymnasiet och ansvariga vuxna som arbetar med dessa. Max 30 deltagare varav minst fyra vuxna. För mer information om utbildningarna friends.se eller kontakta ditt regionkontor. 11

12 Friends om nätet Friends om nätet Schysst på nätetpaket Genom Friends schysst på nätetpaket så hjälper vi skolor att utveckla arbetet mot kränkningar på nätet. Vi riktar oss till elever, personal och vårdnadshavare. Personal och vårdnadshavare erbjuds kunskap och praktiska verktyg för hur man kan förebygga kränkningar och bidra till ett schysstare klimat på nätet. Med vår elevföreställning vill vi inspirera elever att själva reflektera över det sociala livet på nätet och bli medvetna om de val som görs där. Personalutbildning (2 h) Under utbildningens första del erbjuds en teoretisk bakgrund som med utgångspunkt i forskning, skollag och Friends erfarenheter placerar ämnet i ett kunskapssammanhang. Under utbildningens andra del får personalen tillsammans arbeta med att skapa ett ramverk för skolans fortsatta arbete mot kränkningar på nätet och för ett schysstare klimat på nätet. Målgrupp: samtlig personal på skolan. Föräldrakväll (1, 5 h) Under utbildningens första del erbjuds en teoretisk bakgrund som med utgångspunkt i forskning, skollag och Friends erfarenheter placerar ämnet i ett kunskapssammanhang. Under utbildningens andra del får vårdnadshavarna tillsammans arbeta med att skapa ett ramverk för hur de tillsammans med barn och skola kan bidra till ett schysstare klimat på nätet. Elevföreställningen Gilla mig (30 min) I föreställningen Gilla mig får vi möta några ungdomar som går på samma skola i en vanlig svensk småstad. Berättelsen handlar om när ett stort bråk bröt ut på nätet mellan eleverna. Syftet med föreställningen är att inspirera elever till att själva reflektera över det sociala livet på nätet. Föreställningen efterföljs av en kort inspirationsföreläsning och finns i olika versioner för åk 4 6, 7 9 och gymnasiet. Till elevföreställningen finns ett handledningsmaterial att arbeta vidare med i klassen. Målgrupp: samtliga elever på skolan åk 4 6, 7 9 och gymnasiet. Alla utbildningar kan köpas separata. För mer information friends.se. Målgrupp: vårdnadshavare. 12

13 Friends i förskolan Friends i förskolan Förskolepaketet: analysera, förebygg och främja Genom Friends förskolepaket stöttar vi er förskola att sätta igång och fördjupa ett aktivt och långsiktigt trygghetsarbete utifrån rådande lagstiftning. Tillsammans kartlägger, analyserar och tar vi fram åtgärder för ett förebyggande arbete. Allt för en trygg förskola för alla barn. Friends förskolepaket vänder sig till förskolor som vill ta ett helhetsgrepp om sitt trygghetsarbete och inkludera såväl personal som föräldrar. Kartläggning för förskolepersonal Webbaserad enkät som är framtagen för att svara upp mot behovet av att kartlägga trivsel och trygghet, förekomst av kränkningar och trakasserier och personalens upplevelse av likabehandlingsarbetet på förskolan. Enkäten har dessutom sin utgångspunkt i både skol- och diskrimineringslagen. Kartläggningspresentation (1 h) Vi går igenom förskolans kartläggningsresultat tillsammans med förskolechef och lägger utifrån det upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet på förskolan. Personalutbildning (3 h) Utbildningen vänder sig till all personal på förskolan. Vi går igenom rådande lagstiftning samt mekanismer bakom kränkningar, trakasserier och diskriminering. Tillsammans arbetar vi med att ta fram konkreta åtgärder utifrån förskolans kartläggningsresultat. Föräldrautbildning (1, 5 h) Samtliga vårdnadshavare till barnen på förskolan erbjuds en föräldrautbildning. Vårdnadshavare ges möjlighet att diskutera sin egen, andra vårdnadshavares och förskolans roll i trygghetsarbetet. Vi diskuterar vikten av samverkan mellan hem och förskola och ger kunskap om lagstiftning, kränkningar, trakasserier och diskriminering. Metodboken En bra start på resa mot en trygg förskola Boken handlar om hur man skapar en trygg förskola där alla får och tar plats. Arbetssätten i boken utgår från de verktyg som pedagoger har tillgång till i sin vardag, som planering av verksamheten, förskolans fysiska miljö, vuxnas förhållningssätt och barns lek. Fokus ligger inte på att förändra barnen, utan boken riktar sig till pedagoger som vill utmana sitt eget förhållningssätt och tillsammans med sina kollegor utveckla sin verksamhet för att ge alla barn en bra start. Boken innehåller såväl text som övningar och diskussionsunderlag. Alla utbildningar kan köpas separata. För mer information friends.se. 13

14 Friends i idrotten Friends i idrotten Friends förhoppning är att idrotten ska präglas av glädje, trygghet och gemenskap där föreningar med långsiktighet arbetar både främjande och förebyggande. Alla är vinnare med främjande insatser för ett positivt idrottsklimat och förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkningar. Friends idrottsutbildningar ger föreningen verktyg i detta arbete och riktar sig till föreningsansvariga, ledare, vårdnadshavare och idrottande barn och ungdomar. Analysera er förening Kartläggningsenkät Webbaserade enkäter för att svara upp mot behovet av att kartlägga trivsel, trygghet och attityder i föreningen. Enkäterna riktar sig till aktiva mellan år samt till alla ledare i föreningen. Resultatet visar bland annat förekomsten av kränkningar, stämning och hur ledarna upplever trygghetsarbetet i föreningen. Kartläggningspresentation (1, 5 h) Vi går igenom föreningens kartläggningsresultat tillsammans med föreningsansvariga och lägger upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet i föreningen utifrån kartläggningen. Förebyggande utbildningar Ledarutbildning 1 (2, 5 h) Ledarutbildningen vänder sig till alla barn- och ungdoms- ledare i föreningen. Vi förklarar och problematiserar kring ledarskap, gruppklimat och kränkningar inom idrotten. Utbildningen syftar till att ge ledarna kunskap och inspiration i sitt ledarskap samt att ta fram konkreta åtgärder i det förebyggande arbetet mot kränkningar och utanförskap. Ledarutbildning 2 (2, 5 h) Utbildningen är en naturlig fortsättning på första utbildningstillfället och fördjupar kunskapen och samsynen hur ledare bör agera då negativa händelser inträffar i idrottsgruppen. Utbildningen sker genom föreläsning, självreflektion, diskussioner och praktiska övningar. Främjande utbildningar Inspirationsträff med aktiva (30 min) Inspirationsträffen kan göras med en stor grupp barn och ungdomar och sker genom monolog, föreläsning och interaktion. Träffen syftar till att inspirera till ett schysst och positivt klimat inom idrotten samt att sätta igång tankar och funderingar om mobbning och utanförskap. Vi ger exempel på hur varje individ kan göra positiv skillnad i sin vardag. Träffen vänder sig till barn och ungdomar från nio år och uppåt. Gruppträff med aktiva (1 2 h) Vi träffar laget eller träningsgruppen där vi inspirerar till att skapa ett accepterande och tryggt klimat i gruppen. Träffen syftar till att ha roligt, väcka engagemang samt belysa vikten av hur varje individ kan göra skillnad på egen hand och tillsammans med sina träningskamrater. Max 25 deltagare per grupp. Föräldrautbildning (1, 5 h) Vårdnadshavare ges möjlighet att diskutera sin egen, andra vårdnadshavares och föreningens roll i det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkningar. Föreläsning varvas med diskussion om hur man kan vara en positiv aktör samt vad man som vårdnadshavare kan göra för att stötta barn som utsätts eller utsätter andra för kränkningar. Alla utbildningar kan köpas separata. För mer information friends.se. 14

15 Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter Bokning Vill du boka en utbildning eller få mer information, kontakta Friends i din region. Region Nord Region Nord ligger i Umeå och arbetar i Västerbottens län, Norrbottens län, Västernorrlands län och Jämtlands län. Tel , Region Mitt Region Mitt ligger i Stockholm och arbetar i Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län, Västmanlands län, Östergötlands län, Gotlands län och Örebro län. Tel , Region Väst Region Väst ligger i Göteborg och arbetar i Västra Götalands län, Hallands län, Jönköpings län och Värmlands län. Tel , Region Syd Region Syd ligger i Malmö och arbetar i Blekinge län, Kronobergs län, Skåne län och Kalmar län. Tel , Rådgivning Friends rådgivning vänder sig till alla som arbetar inom förskola, skola eller idrottsförening. Tel , Prislista och referenser På vår hemsida, friends.se/prislista, hittar du aktuell prislista samt referenser. 15

16 friends.se

Friendsprogrammet år 1

Friendsprogrammet år 1 Friendsprogrammet år 1 - Analysera, förebygg och främja Tack för att ni har valt att samarbeta med oss. Här finner ni information om era kommande insatser, vilka praktiska förberedelser som utbildaren

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Hej! Med hopp om gott samarbete! Vänligen, Krister Thun Operativ chef skola. Intressepaket Grundskola 1

Hej! Med hopp om gott samarbete! Vänligen, Krister Thun Operativ chef skola. Intressepaket Grundskola 1 Hej! Här följer en kort presentation av Friends verksamhet och hur vi arbetar. Friends hjälper skolor och idrottsföreningar att bygga upp ett aktivt förebyggande arbete mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering

Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering Carolina Engström Jacob Flärdh Asepgren Om Friends Grundades 1997 av Sara Damber - eldsjälen med egen erfarenhet av mobbning. Icke-vinstdrivande organisation

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Trygghetsplan. Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Trygghetsplan. Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Trygghetsplan Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Kårstaängen och Skogsbrynets förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Visioner

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Trygg i skolan 2014. talare

Trygg i skolan 2014. talare Trygg i skolan 2014 kunskap utveckling inspiration Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman från Skolinspektionen berättar om BEO:s verksamhet Så här lyckas ni med implementeringen av er likabehandlingsplan

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Det främjande arbetet Gemensamt förhållningssätt Tid för samtal Informella miljöer Höja kompetensen Tydliga mål som utvärderas Den egna situationen Tydlig och synlig

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Björna förskola 2012/2013 Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Förskoleverksamhet, Ekorren barn 1-3 år & Räven

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011 Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011 Göteborg 2011-05-13 Annika Hjelm undervisningsråd Utbildningssatsning mot mobbning - Kartläggning - Utbildning ca 1500 delt. - Utvärdering 45 000 000

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Västra Hargs förskola

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Västra Hargs förskola Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2014-2015 Västra Hargs förskola Kerstin Nilsson kerstin.nilsson@mjolby.se Tel.0142-856 40 Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn, föräldrar och medarbetare

Läs mer

Montessoriförskolan Tigerungen ek.för. Sundbyberg den 16/9 2014

Montessoriförskolan Tigerungen ek.för. Sundbyberg den 16/9 2014 Likabehandlingsplan Montessoriförskolan Tigerungen ek.för. Sundbyberg den 16/9 2014 Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever är ersatt av Diskrimineringslagen

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104 Likabehandlingsplan för Förskola Lingonet Läsåret 2009/2010 Antagen 091104 Innehållsförteckning Lagstiftning och styrdokument..s 3 Barn och utbildningsförvaltningens policy s 4 Förskolan Lingonets mål

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Hela

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Bakgrund Denna plan utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och

Läs mer

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014 Reviderad 131028 Utarbetad av: Malin, Monica, Louise och Kicki Mål Vi vill främja barns och vuxnas lika

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Utifrån Skollagen måste alla förskolor ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola!

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola! Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2014/2015 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplan för Högalundsenheten Läsåret 2013-2014 Reviderad februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HÖGALUNDSENHETEN... 1 LÄSÅRET 2013-2014... 1 1. INLEDNING... 3 1.2 SYFTE...

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Luleå maj 2014. Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015

Luleå maj 2014. Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015 Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015 1 Vintergatans likabehandlingsplan Bakgrund Förskolan har skyldighet att varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet. Likabehandlingsplan enligt 3

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 Innehållsförteckning Likabehandlingsarbetet på Snömannen 2015... 4 Syfte med planen:... 4 Lpfö 98 sid 4 Förskolans värdegrund och uppdrag... 4 Vad säger

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Utbildningar och aktiviteter 2013

Utbildningar och aktiviteter 2013 Utbildningar och aktiviteter 2013 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare och chefer inom förskolan i trygghetsarbetet genom coachning. Målgrupp: Skolledare och chefer inom förskolan, pelle.matton@gavle.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Smedbergsskolan årskurs 6-9.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Smedbergsskolan årskurs 6-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedbergsskolan årskurs 6-9. 2013/2014 Diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling? Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar

Läs mer