Friends utbildningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friends utbildningar"

Transkript

1 Friends utbildningar

2 Innehåll Förord 3 Om Friends 4 Friends i skolan 6 Friends nätutbildningar 12 Friends i förskolan 13 Friends i idrotten 14 Kontaktuppgifter 15 2

3 Förord Barns rättigheter och vuxnas skyldigheter När Friends startade 1997 hade frågor om mobbning och kränkningar mot barn och unga inte alls samma självklara plats på agendan som idag. Friends har bidragit till att sätta fokus på frågan, och idag har skolan enligt lag skyldighet att se till att inget barn kränks eller diskrimineras. Så var det inte för 17 år sedan. Ett av de grundläggande syftena med den svenska skolan och förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Barnkonventionens bestämmelse, om att all utbildning och verksamhet har barnets bästa som utgångspunkt, har också införts i lagstiftningen. Även den nya skollagen är mycket tydlig vad gäller vikten av att jobba med dessa frågor och av den följer att skolorna ska ta ett stort steg framåt i sitt trygghetsoch likabehandlingsarbete. Det råder med andra ord inte någon som helst tvekan om att skolan har ett mycket stort ansvar i den här frågan. Än så länge är det framför allt skolan/förskolan som omfattas av dessa lagar men Friends förhoppning är att det framöver även ska ställas tydligare krav på idrottsrörelsen. Idrotten är en oerhört viktig och betydelsefull arena för våra unga. Vid sidan om skolan spelar den en viktig roll för barns och ungas utveckling och fungerar som en mötesplats över sociala och kulturella gränser. Därför arbetar Friends aktivt för ett positivt och tryggt idrottsklimat genom ett medvetet förebyggande arbete. Friends vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet. Jag är övertygad om att det är möjligt. Men det kommer inte att ske av sig självt det kräver hårt och långsiktigt arbete av oss alla. Tillsammans kan vi skapa en trygg och jämlik skola och förskola samt en idrottsrörelse som präglas av glädje, trygghet och gemenskap. Carolina Engström Chef Utbildning och Utveckling 3

4 Om Friends Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar över hela landet. Friends arbetar långsiktigt genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang hos vuxna och barn. Genom fyra regionkontor finns Friends representerade i hela landet och har idag ca 45 anställda med varierande bakgrunder. Gemensamt är att alla har stor erfarenhet av arbete med barn och unga såsom pedagoger, lärare, idrottspedagoger, beteendevetare och liknande. Verksamheten finansieras genom insamling från privatpersoner och företag, samt via arvoden från de utbildningar som vi genomför. Friends har ett 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. Så här tycker Friendsskolorna 94 % upplever att samarbetet med Friends har lett till en positiv förändring av klimatet på skolan. 91 % upplever att samarbetet har lett till ökad kunskap om trygghet och likabehandling. 85 % anser att samarbetet har lett till minskat antal kränkningar på skolan. Friends kundnöjdhetsindex december Kvalitetssäkring Friends har genom åren utvecklat omfattande utbildningar som vänder sig till förskolor, skolor och idrottsföreningar. Vi förmedlar kunskap och praktiska redskap så att ni som arbetar med barn och ungdomar blir bättre rustade i ert arbete mot mobbning, diskriminering och andra kränkningar. Vi vill vara säkra på att alla skolor, förskolor och idrottsföreningar som arbetar med oss når resultat. Detta utvärderar vi genom vårt uppföljningssystem. Alla skolor, förskolor och idrottsföreningar ges möjlighet att genom våra kontinuerliga kartläggningar följa utvecklingen i sin egen verksamhet och därmed effekten av vårt samarbete. Så här tycker idrottsföreningarna 92 % upplever att samarbetet med Friends har lett till att föreningen har fått ökad kunskap i det förebyggande arbetet mot mobbning 81 % upplever att samarbetet med Friends har lett till att föreningen har utvecklat sin handlingsplan för att arbeta förebyggande och akut mot mobbning. 85 % upplever att samarbetet med Friends har förbättrat det sociala klimatet i föreningen. Friends kundnöjdhetsindex vintern

5 Om Friends Friends center Friends international center against bullying är en mötesplats för alla som arbetar mot mobbning. Centret är kärnan i Friends verksamhet som är att stödja och utbilda skolor, förskolor och idrottsföreningar i deras arbete för att stoppa mobbning. Centret har tre grundpelare - forskning, utbildning och rådgivning. Forskning Sker på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Resultaten av forskningen bidrar till Friends metodutveckling. Utbildning Centret står värd för konferenser och håller utbildningar kring mobbning. Syftet är att utbyta kunskap om mobbning både på nationell och internationell nivå. Utbildningsdelen omfattar även kurser för lärare, föreningar och andra intressenter kring förebyggande mobbningsarbete. Rådgivning Skolor, förskolor och idrottsföreningar kan vända sig till Friends international center against bullying för fri rådgivning och stöd från Friends experter. Forskning, lagstiftning och erfarenhet Friends utbildningar i skolan utgår ifrån lagstiftning, forskning om framgångsrika insatser mot mobbning samt all den erfarenhet vi fått från att besöka skolor, förskolor och idrottsföreningar runt om i Sverige. Forskning, både i Sverige och internationellt, visar att en viktig förutsättning för att lyckas minska mobbning är att arbetet mot mobbning bedrivs långsiktigt utifrån de behov som skolan har. Dessutom bör både personal, föräldrar och elever ha kunskap och verktyg samt möjlighet att vara delaktiga i arbetet. Både skollagen och diskrimineringslagen är tydliga med att skolan ska kartlägga, vidta åtgärder och inkludera eleverna i arbetet mot kränkningar och för allas lika värde. All personal på skolan/förskolan, inte bara lärarna, har ett ansvar att agera när en elev känner sig kränkt. Därför innehåller Friends samtliga utbildningar i skolan/förskolan kunskap och verktyg för hela skolans/förskolans personal om elevernas rättigheter och de vuxnas skyldigheter. Friends har utbildat i och inspirerats av skolor sedan Genom åren har vi mött engagerade vuxna och elever vilket har gett oss en stor erfarenhet av hur mobbning och andra kränkningar kan åtgärdas och förebyggas samt hur skolor kan involvera alla i arbetet för trygghet och lika värde. 5

6 Friends i skolan Friends utbildningar och arbetsmaterial utgår från skollagen, diskrimineringslagen samt skolans läroplaner. Utbildningarna syftar till att ge kunskap och konkreta verktyg för att långsiktigt förhindra och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde. Innehållet i utbildningarna baseras på omfattande forskning om hur skolan effektivt kan förhindra mobbning, men också på Friends mångåriga erfarenhet av trygghetsarbete. Genom att utbilda hela skolan i arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskriminering når ni tillsammans målet med en trygg och jämlik skola. För mer information om Friends förankring i forskning, lagstiftning och läroplaner, se friends.se/forskning. Friends utbildningar i skolan innefattar såväl analys som förebyggande och främjande arbete. Därmed kan ni utifrån era behov avgöra vad som passar er skola bäst. De olika utbildningsstegen bygger på varandra, och varje steg sträcker sig över flera år. Visste du att: För skolor som arbetar med Friendsprogrammet visar en jämförelse av skolornas respektive kartläggningar att de upprepade kränkningarna (mobbningen) minskade med i snitt 24,1 % redan efter ett år. 6

7 Friends i skolan Analysera År 1 År 2 År 3 Kartläggning och orsaksanalys. Enkäter och fördjupande analyser med skolledning och elever. Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Enkäter och fördjupande analyser med skolledning och elever. Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Enkäter och fördjupande analyser med skolledning och elever. Analysera och förebygg År 1 År 2 År 3 Kartläggning och orsaksanalys. Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Gemensamt förhållningssätt En struktur för kontinuerliga åtgärder utifrån skolans behov. Skolkultur och normkritik. Verktyg för en inkluderande skolkultur. En framgångsrik skola. Effektiva insatser som utgångspunkt för uppföljning och utveckling. Friendsprogrammet: analysera, förebygg och främja År 1 År 2 År 3 Kartläggning och orsaksanalys. Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Gemensamt förhållningssätt. Skolkultur och normkritik. En framgångsrik skola. Likabehandling i praktiken. Praktiska verktyg för att arbeta främjande i elevgrupper. Att levandegöra värdegrunden. Utveckla konkreta ställningstaganden i vardagssituationer. Integrera värdegrunden i vardagen. Förhållningssätt för en trygg och jämlik skola. 7

8 Analysera Här får samtliga elever och personal svara på en webbaserad kartläggningsenkät. Utifrån resultatet arbetar vi sedan tillsammans med elever och skolledning för att analysera orsakerna och ta fram strategier för riktade åtgärder utifrån skolans problemområden. Innehåll: Kartläggningsenkät Webbaserade enkäter som är framtagna för att svara upp mot behovet av att kartlägga trivsel och trygghet på skolan. Enkäten har dessutom sin utgångspunkt i både skol- och diskrimineringslagen. Enkäterna är nivåanpassade och görs av samtliga elever (från åk 3) och all personal. Resultatet visar trygghet och trivsel på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier samt elevers och personals upplevelse av likabehandlingsarbetet. Elevträff Elevträffen vänder sig till elevrepresentanter på skolan. Under en gemensam workshop fördjupar vi oss i svaren från kartläggningen. Tillsammans med eleverna analyserar vi orsakerna till resultaten samt utvecklar förslag på åtgärder för skolan. Elevträffen är 3 h varav 45 min överlämning till skolledning/trygghetsteam. Skolledarträff Vi går igenom skolans kartläggningsresultat tillsammans med skolledning och lägger upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet på skolan utifrån kartläggningen och elevträffen. Skolledarträffen är 2 h. År 1 Kartläggning och orsaksanalys. Enkäter och fördjupandeanalyser med skolledning och elever. År 2 Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Enkäter och fördjupande analyser med skolledning och elever. År 3 Kartläggning, uppföljning och orsaksanalys. Enkäter och fördjupandeanalyser med skolledning och elever. För F-9-skolor ingår två st elevträffar. En för elever i åk 3 6 och en för elever i åk

9 Friends i skolan Förebyggande arbete I vårt förebyggande arbete utgår vi från de analyser som görs av kartläggningen. Här får personalen med stöd av lagstiftning, forskning och läroplan arbeta med att ta fram konkreta åtgärder som utgår från skolans behov. Arbetet under personalutbildning och arbetslagsträffar utgår från resultatet i den analys som presenteras på sidan 8. För att beställa Förebyggande arbete behöver skolan därför först genomföra kartläggning, elevträff och skolledarträff. Innehåll: Personalutbildning Vänder sig till all personal på skolan. Vi ger kunskap och verktyg för att förstå förekomsten av kränkningar samt arbetar med att ta fram konkreta åtgärder utifrån skolans kartläggningsresultat och elevernas fördjupande analyser. Personalutbildningen är 3 h. Arbetslagsträffar Arbetslagsträffarna är färdigplanerade material för att hålla trygghetsarbetet levande under året och kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetet. Tillval: Föräldrautbildning Samtliga vårdnadshavare till elever på skolan erbjuds en föräldrakväll. Under utbildningen får föräldrarna möjlighet att diskutera sin egen, andra föräldrars och skolans roll i trygghetsarbetet. Föräldrautbildningen är 2 h. År 1 Gemensamt förhållningssätt. En struktur för kontinuerliga åtgärder utifrån skolans behov. År 2 Skolkultur och normkritik. Verktyg för en inkluderande skolkultur. År 3 En framgångsrik skola. Effektiva insatser som utgångspunkt för uppföljning och utveckling. 9

10 Främjande arbete I Friendsprogrammet ingår även stöd för det främjande arbetet. Här arbetar personalen praktiskt för att utifrån skolans läroplaner utveckla sitt värdegrundsarbete. Dessutom möter vi alla elever för att inspirera och förmedla hur alla kan göra skillnad. För att arbeta med Friends främjande arbete behöver skolan arbeta med Friendsprogrammet, vilket innehåller samtliga delar; stöd för analys, förebyggande samt främjande arbete. Innehåll: Mentorsutbildning En praktisk utbildning i metodik och teori för ett främjande arbete. Utbildningen riktar sig till undervisande personal på skolan och utgår från Friends Temabok. Mentorsutbildningen är 3 h + 1 h överlämning till nyckelpersoner/trygghetsteam. Max 30 deltagare per utbildning. Temabok Ett åldersanpassat metodmaterial för att arbeta med i klasserna. Materialet ger ett praktiskt stöd till personalen för ett kontinuerligt trygghetsarbete där elevernas delaktighet står i fokus. Inspirationsföreläsning elever Inspirationsföreläsning i aulaformat för skolans samtliga elever (från åk 3). Föreläsningen ger grundläggande kunskaper om mobbning och kränkningar samt ger exempel på hur elever kan göra skillnad i sin vardag. Inspirationsföreläsningen är ca 30 min. År 1 Likabehandling i praktiken. Praktiska verktyg för att arbeta främjande i elevgrupper. År 2 Att levandegöra värdegrunden. Utveckla konkreta ställningstaganden i vardagssituationer. År 3 Integrera värdegrunden i vardagen. Förhållningssätt för en trygg och jämlik skola. För F-9-skolor ingår två st mentorsutbildningar. En för personal i åk F-6 och en för personal i åk 6 9. För skolor som arbetar med Friendsprogram finns möjlighet att arbeta med kompisstödjare. För mer information friends.se. 10

11 Friends i skolan Enskilda utbildningar Agera Alltid (3 h) Vi hjälper er skola att hantera akuta situationer. Vi ger er fördjupning i skollagen, diskrimineringslagen samt i Skolverkets allmänna råd. Personalgruppen får sedan utifrån sina behov utveckla skolans befintliga rutiner. Målgrupp: Skolledning, trygghetsteam, arbetslag i F-9 och gymnasiet. I normens öga (3 h) Metoder för en normbrytande undervisning. I denna grundläggande utbildning kring normkritik tar vi upp förhållningssätt och metoder för att utmana begränsande normer som råder i skolan och som kan ge upphov till kränkningar och diskriminering. Utrymme ges för egen reflektion och samtal inom personalgruppen. Föräldrakväll (2 h) Vi hjälper er att stärka samverkan mellan hem och skola. Vårdnadshavare får möjlighet att diskutera tillsammans med andra vårdnadshavare om trygghetsarbetet i skolan. Vi ger er kunskap om lagstiftning, barns rättigheter och om vad kränkningar är. Målgrupp: Vårdnadshavare. Komboutbildning (4 h) Få ny inspiration och ökad kunskap för en trygg och jämlik skola. Komboutbildningen är en gemensam utbildning för kompisstödjare och vuxna i trygghetsarbetet. Trygghetsarbetet utvärderas för att hitta lösningar och stärka bandet mellan vuxna och elever på skolan. Målgrupp: Samtlig personal på skolan. Hej Sverige (2+1 h) Utveckla ert arbete mot rasism och främlingsfientlighet. Vi ger er verktyg för att hantera och förebygga rasism på din skola. Tillsammans undersöker vi rasismens uttryck i skolan. Målgrupp: Samtlig personal på skolan. Målgrupp: Kompisstödjare år 3 9 och gymnasiet och ansvariga vuxna som arbetar med dessa. Max 30 deltagare varav minst fyra vuxna. För mer information om utbildningarna friends.se eller kontakta ditt regionkontor. 11

12 Friends om nätet Friends om nätet Schysst på nätetpaket Genom Friends schysst på nätetpaket så hjälper vi skolor att utveckla arbetet mot kränkningar på nätet. Vi riktar oss till elever, personal och vårdnadshavare. Personal och vårdnadshavare erbjuds kunskap och praktiska verktyg för hur man kan förebygga kränkningar och bidra till ett schysstare klimat på nätet. Med vår elevföreställning vill vi inspirera elever att själva reflektera över det sociala livet på nätet och bli medvetna om de val som görs där. Personalutbildning (2 h) Under utbildningens första del erbjuds en teoretisk bakgrund som med utgångspunkt i forskning, skollag och Friends erfarenheter placerar ämnet i ett kunskapssammanhang. Under utbildningens andra del får personalen tillsammans arbeta med att skapa ett ramverk för skolans fortsatta arbete mot kränkningar på nätet och för ett schysstare klimat på nätet. Målgrupp: samtlig personal på skolan. Föräldrakväll (1, 5 h) Under utbildningens första del erbjuds en teoretisk bakgrund som med utgångspunkt i forskning, skollag och Friends erfarenheter placerar ämnet i ett kunskapssammanhang. Under utbildningens andra del får vårdnadshavarna tillsammans arbeta med att skapa ett ramverk för hur de tillsammans med barn och skola kan bidra till ett schysstare klimat på nätet. Elevföreställningen Gilla mig (30 min) I föreställningen Gilla mig får vi möta några ungdomar som går på samma skola i en vanlig svensk småstad. Berättelsen handlar om när ett stort bråk bröt ut på nätet mellan eleverna. Syftet med föreställningen är att inspirera elever till att själva reflektera över det sociala livet på nätet. Föreställningen efterföljs av en kort inspirationsföreläsning och finns i olika versioner för åk 4 6, 7 9 och gymnasiet. Till elevföreställningen finns ett handledningsmaterial att arbeta vidare med i klassen. Målgrupp: samtliga elever på skolan åk 4 6, 7 9 och gymnasiet. Alla utbildningar kan köpas separata. För mer information friends.se. Målgrupp: vårdnadshavare. 12

13 Friends i förskolan Friends i förskolan Förskolepaketet: analysera, förebygg och främja Genom Friends förskolepaket stöttar vi er förskola att sätta igång och fördjupa ett aktivt och långsiktigt trygghetsarbete utifrån rådande lagstiftning. Tillsammans kartlägger, analyserar och tar vi fram åtgärder för ett förebyggande arbete. Allt för en trygg förskola för alla barn. Friends förskolepaket vänder sig till förskolor som vill ta ett helhetsgrepp om sitt trygghetsarbete och inkludera såväl personal som föräldrar. Kartläggning för förskolepersonal Webbaserad enkät som är framtagen för att svara upp mot behovet av att kartlägga trivsel och trygghet, förekomst av kränkningar och trakasserier och personalens upplevelse av likabehandlingsarbetet på förskolan. Enkäten har dessutom sin utgångspunkt i både skol- och diskrimineringslagen. Kartläggningspresentation (1 h) Vi går igenom förskolans kartläggningsresultat tillsammans med förskolechef och lägger utifrån det upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet på förskolan. Personalutbildning (3 h) Utbildningen vänder sig till all personal på förskolan. Vi går igenom rådande lagstiftning samt mekanismer bakom kränkningar, trakasserier och diskriminering. Tillsammans arbetar vi med att ta fram konkreta åtgärder utifrån förskolans kartläggningsresultat. Föräldrautbildning (1, 5 h) Samtliga vårdnadshavare till barnen på förskolan erbjuds en föräldrautbildning. Vårdnadshavare ges möjlighet att diskutera sin egen, andra vårdnadshavares och förskolans roll i trygghetsarbetet. Vi diskuterar vikten av samverkan mellan hem och förskola och ger kunskap om lagstiftning, kränkningar, trakasserier och diskriminering. Metodboken En bra start på resa mot en trygg förskola Boken handlar om hur man skapar en trygg förskola där alla får och tar plats. Arbetssätten i boken utgår från de verktyg som pedagoger har tillgång till i sin vardag, som planering av verksamheten, förskolans fysiska miljö, vuxnas förhållningssätt och barns lek. Fokus ligger inte på att förändra barnen, utan boken riktar sig till pedagoger som vill utmana sitt eget förhållningssätt och tillsammans med sina kollegor utveckla sin verksamhet för att ge alla barn en bra start. Boken innehåller såväl text som övningar och diskussionsunderlag. Alla utbildningar kan köpas separata. För mer information friends.se. 13

14 Friends i idrotten Friends i idrotten Friends förhoppning är att idrotten ska präglas av glädje, trygghet och gemenskap där föreningar med långsiktighet arbetar både främjande och förebyggande. Alla är vinnare med främjande insatser för ett positivt idrottsklimat och förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkningar. Friends idrottsutbildningar ger föreningen verktyg i detta arbete och riktar sig till föreningsansvariga, ledare, vårdnadshavare och idrottande barn och ungdomar. Analysera er förening Kartläggningsenkät Webbaserade enkäter för att svara upp mot behovet av att kartlägga trivsel, trygghet och attityder i föreningen. Enkäterna riktar sig till aktiva mellan år samt till alla ledare i föreningen. Resultatet visar bland annat förekomsten av kränkningar, stämning och hur ledarna upplever trygghetsarbetet i föreningen. Kartläggningspresentation (1, 5 h) Vi går igenom föreningens kartläggningsresultat tillsammans med föreningsansvariga och lägger upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet i föreningen utifrån kartläggningen. Förebyggande utbildningar Ledarutbildning 1 (2, 5 h) Ledarutbildningen vänder sig till alla barn- och ungdoms- ledare i föreningen. Vi förklarar och problematiserar kring ledarskap, gruppklimat och kränkningar inom idrotten. Utbildningen syftar till att ge ledarna kunskap och inspiration i sitt ledarskap samt att ta fram konkreta åtgärder i det förebyggande arbetet mot kränkningar och utanförskap. Ledarutbildning 2 (2, 5 h) Utbildningen är en naturlig fortsättning på första utbildningstillfället och fördjupar kunskapen och samsynen hur ledare bör agera då negativa händelser inträffar i idrottsgruppen. Utbildningen sker genom föreläsning, självreflektion, diskussioner och praktiska övningar. Främjande utbildningar Inspirationsträff med aktiva (30 min) Inspirationsträffen kan göras med en stor grupp barn och ungdomar och sker genom monolog, föreläsning och interaktion. Träffen syftar till att inspirera till ett schysst och positivt klimat inom idrotten samt att sätta igång tankar och funderingar om mobbning och utanförskap. Vi ger exempel på hur varje individ kan göra positiv skillnad i sin vardag. Träffen vänder sig till barn och ungdomar från nio år och uppåt. Gruppträff med aktiva (1 2 h) Vi träffar laget eller träningsgruppen där vi inspirerar till att skapa ett accepterande och tryggt klimat i gruppen. Träffen syftar till att ha roligt, väcka engagemang samt belysa vikten av hur varje individ kan göra skillnad på egen hand och tillsammans med sina träningskamrater. Max 25 deltagare per grupp. Föräldrautbildning (1, 5 h) Vårdnadshavare ges möjlighet att diskutera sin egen, andra vårdnadshavares och föreningens roll i det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkningar. Föreläsning varvas med diskussion om hur man kan vara en positiv aktör samt vad man som vårdnadshavare kan göra för att stötta barn som utsätts eller utsätter andra för kränkningar. Alla utbildningar kan köpas separata. För mer information friends.se. 14

15 Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter Bokning Vill du boka en utbildning eller få mer information, kontakta Friends i din region. Region Nord Region Nord ligger i Umeå och arbetar i Västerbottens län, Norrbottens län, Västernorrlands län och Jämtlands län. Tel , Region Mitt Region Mitt ligger i Stockholm och arbetar i Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län, Västmanlands län, Östergötlands län, Gotlands län och Örebro län. Tel , Region Väst Region Väst ligger i Göteborg och arbetar i Västra Götalands län, Hallands län, Jönköpings län och Värmlands län. Tel , Region Syd Region Syd ligger i Malmö och arbetar i Blekinge län, Kronobergs län, Skåne län och Kalmar län. Tel , Rådgivning Friends rådgivning vänder sig till alla som arbetar inom förskola, skola eller idrottsförening. Tel , Prislista och referenser På vår hemsida, friends.se/prislista, hittar du aktuell prislista samt referenser. 15

16 friends.se

Friendsprogrammet år 1

Friendsprogrammet år 1 Friendsprogrammet år 1 - Analysera, förebygg och främja Tack för att ni har valt att samarbeta med oss. Här finner ni information om era kommande insatser, vilka praktiska förberedelser som utbildaren

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Katalog 2015 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fridensbergs förskola 2014-15 möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund 1

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola!

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola! Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2014/2015 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan RASISMEN I SKOLAN - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan En enkätundersökning genomförd av Ungdom Mot Rasism 2010 1. Sammanfattning Det är fyra år sedan regeringen antog lagförslaget

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2015 Innehåll 1. Vision... 3

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN RÄVGÅRDEN ÅR 2014 2010-03-08 Rev. 2013-04-03 Rev.

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

Tjej eller kille spelar roll?

Tjej eller kille spelar roll? Tjej eller kille spelar roll? Tillsammans för en jämställd skola En inspirationsbroschyr för ökad jämställdhet i skolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tjej eller kille spela roll? Tillsammans för en jämställd skola...

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1. Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1. Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1 Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling Skolinspektionens rapport 2010:1 Diarienummer 40-2009:1745 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Plan mot diskriminering,och kränkande behandling Analysera arbetet med arbete mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE

SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE Ungdom Mot Rasism & Malmö mot Diskriminering presenterar SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE Hanna Carlsson Selma Gušić Karin Henrikz Ana Marega INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015. Trollebygdens byaskolor, Trolle Ljungby skola, fritids och förskola, Nymö förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015. Trollebygdens byaskolor, Trolle Ljungby skola, fritids och förskola, Nymö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Trollebygdens byaskolor, Trolle Ljungby skola, fritids och förskola, Nymö förskola Planerna syftar till att främja trygghet, respekt, delaktighet,

Läs mer

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan.

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2014 Skolorna i Tallboda Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2014 Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kra nkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kra nkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kra nkande behandling Verksamhetsåret 2014/2015 enligt Nya skollagen (2010:800) 6 kap., Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen I enlighet med skolverkets föreskrifter

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer