Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija Fjellvind Rektor Eva Ryytty Elevhälsoteamet är delaktiga Vår vision Skolan är en arbetsplats som Du delar med elever och personal och hit ska alla komma med glädje. De mänskliga behoven, att få vara delaktig, bli sedd, bli uppskattad, att få tillåtelse att vara och utvecklas som den unika människa man är. Alla elever och vuxna i verksamheten ska känna sig trygga, utan rädsla för att bli utsatta för diskriminering eller kränkande behandling. Planen gäller från Planen gäller till Elevernas delaktighet Eleverna har varit delaktiga genom att de fått besvara enkäter om trivsel och arbetsmiljö. Vårdnadshavarnas delaktighet Föräldrarna har delgivits Likabehandlingsplanen vid föräldrasamtal och utvecklingssamtal. Personalens delaktighet Personalen har representanter i Likabehandligsgruppen som arbetar systematiskt med trivsel och arbetsmiljö på vår skola. Förankring av planen a för planen informerar personalen under arbetslagsträffar. Planen presenteras under föräldramöten men även under mentorsträffar. Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på skolans hemsida och Info Mentors familjewebb. Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Arbetet har utvärderats i arbetslagen i samband med det systematiska kvalitetsarbetet. Skolan har tagit hänsyn till elevernas enkätsvar om trivsel och arbetsmiljö. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Elevhälsoteamet, Likabehandlingsgruppen och arbetslagen. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Förebyggande arbetet med att inkludera Särskolan i Marielundsskolan har gett en positiv effekt. Alla har en ökad förståelse på att vi är olika. Elevernas delaktighet i arbetet med kartläggning och åtgärderna har inte varit tillräckliga av vuxna i våra olika yrkesroller. Alla åtgärder som är gjorda har inte dokumenterats. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Rapport från utvecklingssamtal och medarbetarsamtal angående kränkande särbehandling. 1 av

2 Sammanställning av enkäter elev och föräldrar. Protokoll från elevråd och klassråd för att årets plan utvärderas Rektorerna Främjande insatser Elevernas väl och trivsel Områden som berörs av insatsen Vi ser olikheter som en tillgång och tar vara på mångfalden. Vi ger pojkar och flickor lika stort utrymme i verksamheten. Vi skapar mötesplatser där elever och personal träffas och umgås på lektionsfri tid. Insats Vi tilltalar varandra med namn Vi uppmuntrar och uppmärksammar positiva beteenden. Vänskaps- och diskussionsövningar i mentorsgrupp eller klass schemaläggs 1gång/vecka. Skolan anordnar arrangemang samt aktiviteter och traditioner i syfte att skapa sammanhållning. Gemensamma umgängesregler utarbetas i dialog med eleverna. Skapa aktiviteter på raster där vuxna medverkar. Vuxna finns bland barn/elever vid raster. Ägna tid åt jämställdhetsfrågor vad gäller attityder till flickor respektive pojkar. Alla elever är allas ansvar. F-5: respektive lärare tar emot eleverna i klassrummet klockan Pedagogerna Vett etikett internet Områden som berörs av insatsen Alla vuxna ser fördelen med att arbeta med verktyget IKT. Alla användare av verktyget vet hur man uppträder korrekt mot varandra med tanke på att det är ett nytt kommunikationssätt i vår vardag. Insats Personalen tar upp kontinuerligt om vett och etikett på nätet för att förebygga kränkningar och mobbning. Personal som upptäcker oroväckande situationer i olika sociala medier agerar. Personalen informerar om förebyggande länkar om att vara trygg på nätet. (livstid.se.msn.com) Rektorerna samt all personal 2 av

3 Kartläggning Kartläggningsmetoder Schemaläggaren tar hänsyn till olika gruppindelningar. Vid föräldrasamtal samt arbetsplatsträffar lyfts olika behov som elever och verksamheter kan ha. Likabehandlingsgruppen har som b l a uppgift att se över verksamhetens förändrings- och utvecklingsmöjligheter som finns för att säkerställa trygghet för alla på skolan. Områden som berörs i kartläggningen Hur eleverna har involverats i kartläggningen Enkätundersökning genomförs bland elever. Skolan måste bibehålla ett aktivt elevråd/ klassrådsrepresentanter som kan genomföra "Trygghetsvandringar" som dokumenteras ex.vis genom fotografering. Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen har kontinuerlig kompetensutveckling. Resultat och analys Förebyggande åtgärder S.U.R (Sedd-Uppskattad-Respekterad) Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Alla känner sig välkomna och sedda.personalen har ett förhållningssätt där olika åsikter och värderingar lyfts upp för att främja verksamheten. Åtgärd Temadag/vecka som lär oss om hur vi är gentemot varandra. Mentorerna bedriver veckovis samtal om hur vi har det tillsammans på vår gemensamma arbetsplats. Motivera åtgärd Genom tidigare erfarenheter har arbetet med temat varit omtyckt och upplevts som givande. Samtalen utvecklar samtidigt en viktig relation mellan elev och vuxen som bidrar till trygghet. Resultatet av enkätundersökningen visar att ett förebyggande arbete krävs. Rektorerna samt all personal Rutiner för akuta situationer Policy Alla, elever och vuxna i Norra distriktet skall känna sig trygga och utan rädsla för att bli utsatta för kränkande behandling, trakasserier eller mobbning. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling I de lägre åldrarna finns rastvärd ute på skolgården. Trivselenkäter genomförs varje termin och följs upp. Samtal i klass/personalgrupp om innebörd av kränkning, mobbning och diskriminering. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Samtliga personal har skyldighet att ta emot anmälan om kränkning, mobbning och diskriminering. Den personal som mottagit 3 av

4 anmälan skall se till att arbetet kommer igång. Till skolan kan alla även anonymt lämna/maila ärenden. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Vi reagerar och angriper problemet direkt och informerar berörd personal (mentor, arbetslaget) Kontinuerliga rapporter inlämnas. Enskilda samtal med den som är utsatt och den/de som utsätter Kontakter med föräldrar i ett tidigt skede Likabehandlingsgruppen/elevhälsoteamet informeras Elevhälsosteamet sammankallar till möte med berörda elever, föräldrar och skolpersonal Polisanmälan/anmälan till socialtjänsten om kränkningen bedöms som grov Överenskommelse att sluta med kränkande behandling Uppföljning Hela processen dokumenteras noggrant. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Utredning ska påbörjas direkt efter att anmälan är gjord. - Huvudman informeras. - Vårdnadshavare/målsmän informeras och inbjuds till möte. - Rektor och intendent har enskilda samtal med de inblandade. Bakgrunden till det som hänt utreds för att få en grund för det fortsatta arbetet. - Alla utredningar dokumenteras av rektor. Åtgärdsprogram upprättas av rektor. - Bakgrund till det som hänt - Vad som hänt - Åtgärder som ska vidtas för att förebygga fortsatt kränkning vem ansvarar för vad? - Datum för uppföljning. - Rektor gör en polisanmälan om sådan är aktuell. Rutiner för uppföljning Uppföljning av planen mot diskriminering och kränkande behandling för 12/13 ansvarar Likabehandlingsgruppen för i januari Kritik och synpunkter från lärare, elever och vårdnadshavare dokumenteras av rektor och mentor under läsåret för att vägas in i den årliga revideringen. Rutiner för dokumentation Rapport kränkande särbehandling Bilaga 1 Vem Åtgärd Vilka Pågående Avslutad 4 av

5 Bilaga 2 UTREDNING VID KRÄNKANDE BEHANDLING Elevens namn: Klass/grupp: Utredare: Händelse: 0 se bilaga Datum Förslag till beslut Ansvarsförhållande När kränkande behandling sker eller vid misstanke om kränkande behandling, informeras alltid rektor. Vid kränkning/diskriminering följer vi upprättade handlingsplaner. Rektorn har det yttersta ansvaret över att åtgärderna efterföljs. 5 av

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Skolbarnsomsorg Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-6, Fritidshem, Grundsärskola Läsår 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk verksamhet Läsår VT 2015 - HT 2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

20140826 LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15

20140826 LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15 20140826 LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15 Grunduppgifter Följande verksamheter omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola, Särskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201401 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer