Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar."

Transkript

1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret I N N E H Å L L Lagstiftning 2013 Lagen 1 Personalen 1 Förebyggande, 2 åtgärdande och förhindrande arbete mot kränkande behandling. I Skollagen 2010:800 kap1,5,6 (se länkar) står det att skolan skall främja barns och elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering på grund av visst /viss kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning. Skolan har ansvar att undervisa om grundläggande demokratiska värderingar. Skolan har även skyldighet att förbygga och förhindra kränkande behandling samt att upprätta en årlig plan för arbetet. Mål för 2013 Utreda, åtgärda och följa upp kränkande behandling. Rutiner när barn kränker barn 3 I vår undervisning sträva efter att få en kritisk och reflekterande attityd som syftar till en ansvarsfull användning av interaktiva medier, internet och mobiltelefoner. Skapa struktur för värdegrundsarbete som genomsyrar skolans, förskoleklassens och fritidshemmets arbete. Fortsatt arbete med att öka elevinflytandet i skolans alla verksamheter. Rutiner när 3 barn kränker vuxna Rutiner när 4 vuxna kränker barn Rutiner när vuxna kränker vuxna. Kontakta oss 4 Personalen All personal har ansvar när det gäller elevers lika rättigheter, att förebygga, upptäcka, förhindra och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkningar av såväl barn som vuxna. Målet är att skapa en verksamhet där alla upplever trygghet och där ingen blir behandlad på ett kränkande sätt se länk skollagen kap 6 5,10 Personalen ska ta ställning och ingripa mot negativa inslag. För att förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering krävs ett nära samarbete mellan hem och skola som beskrivs i vårt förväntansdokument. (se länk) Skola F-9 I skolan finns ett Trygghetsteam (TT )som arbetar med främjande förebyggande och akuta insatser vid kränkande behandling. Teamet består av representanter från skolans arbetslag, elevhälsa och rektor. Teamet träffas regelbundet, varannan vecka. Situationen i skolans elevgrupper gås igenom och nödvändigt arbete fördelas inom gruppen. Trygghetsteamet arbetar med främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Rektor ansvarar utbildning för elever och personal.

2 Främjande av likabehandling och förebyggande/ förhindrande arbete mot kränkande behandling och diskriminering. Årligen Vid varje läsårsstart förankras planen hos elever, föräldrar och all personal. Rektor ansvarar för att utbildning av personalen. Personalen väljer arbetsformer som motverkar kränkande behandling diskriminering samt främjar likabehandling och jämställdhet. Eleverna arbetar med värdegrundsfrågor som är integrerat i undervisningen. Medlemmar ur Trygghetsteamet (TT) besöker klasserna och berättar om aktuell plan. Trygghetsteamet träffas regelbundet och får speciellt riktad utbildning. På raster och utevistelse rör sig vuxna enligt schema där elever befinner sig och organiserade aktiviteter genomförs. Ordningsregler som är väl förankrade av klasslärare och mentorer. Regelbundna enkäter och uppföljning av resultaten genomförs. Rastkamrater utbildas i åk 3. Påbyggnad åk 4-6. I åk 7-9 väljs och utbildas kamratstödjare. De träffas varannan vecka tillsammans med kurator. Kurator är även medlem i TT och fungerar som brygga mellan grupperna. Personalen är förebilder för barn och elever. Vårt förhållningssätt ska präglas av gemensamma och av alla väl kända riktlinjer. Vi informerar varandra om vad som hänt och hur vi agerat. Vi har ett nära samarbete med föräldrarna. Vi har kontinuerlig dialog med dem och informerar vid incidenter. Utvärdering av plan sker i Klassråd, Elevråd, Arbetslag, LBT, Skolråd och Ledningsgrupp innan nästa revidering av plan.

3 Särskild satsning år 2013 Följande områden prioriteras utifrån föregående läsårs kartläggning. Att i undervisning sträva efter att få en kritisk och reflekterande attityd som syftar till en ansvarsfull användning av interaktiva medier som internet och mobiltelefoner mm Genom ett aktivt arbete i bl.a. svenskundervisningen får lärare ett tydligt upp drag att i vardagen aktualisera frågan. För de yngre används Medierådets material och för de äldre används bl.a. material från Friends. Skapa struktur för värdegrundsarbete som genomsyrar skolans, förskoleklassens och fritidshemmets arbete. Genom att analysera elevenkäter ska vi utifrån detta genomföra åtgärder. Skolans elever och personal ska vid minst tre tillfällen per termin utbildas i värdegrundsarbete. Särskilt ansvar åligger rektor att verka för att personals förhållningssätt mot elever förbättras Via ett förbättrat elevrådsarbete öka elevinflytandet i skolans verksamhet. Klassråd hålls i alla klasser minst en gång i månaden Elevrådet är uppdelat i tre åldersgrupper F-3(Förskoleklassen deltar på vårterminen) 4-6 och 7-9. Rektor och ansvarig lärare deltar i alla elevrådsmöten som hålls en gång i månaden. Både klassråd och elevråd protokollförs. Fritidshemmet Ankaret har regelbundna möten med barnen om aktivitetsinnehåll och andra frågor.

4 Kartlägga, utreda, åtgärda och följa upp kränkande behandling eller diskriminering. Rutiner när barn kränker barn När någon anställd får veta eller misstänker att det förekommer upprepade kränkningar mellan barn är det dennes skyldighet att ta kontakt med T-teamet eller rektor. Innan är det bra om man kan samla in en del fakta. Denna information får man bäst av den utsatta. Det är även värdefullt att prata med vuxna runt barnet för en bra händelsebild. Det är viktigt att vara diskret. Berätta för barnet att ni tänker ta itu med kränkningen. Steg1 Personer ur LB - teamet utses att arbeta med det inträffade. De genomför enskilda samtal med alla inblandade. Det första samtalet sker utan att de som utsätter får reda på vad som är på gång. Den utsatte ska veta att det ska ske och få veta när samtalen genomförts. Samtalen följer en arbetsgång som teamet utbildats för. Om kränkningen ändå fortsätter följer steg 2-4. Steg2 Samtal med den som utsätter tillsammans med dennes föräldrar och LBT representant Steg3 Möte med elev, rektor och föräldrar genomförs. Erforderliga åtgärder beslutas, kontakt med Elevhälsoteam och åtgärdsprogram upprättas vid behov. Steg4 Rektor vänder sig till polisen och socialförvaltningen och gör en anmälan. Arbetet dokumenteras av de som samtalat med de inblandade, ärendet redogörs på en särskild blankett som lämnas till rektor för förvaring. Vid händelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska Arbetsmiljöverket underrättas. Rutiner när barn kränker vuxna Den vuxne tar kontakt med sin närmaste chef. Barnets rektor tillser att dess föräldrar informeras. Samtal med det barn som kränker tillsammans med rektor och förälder. Uppföljningssamtal med den vuxne inom en vecka. En kränkning sker i relation mellan två parter. Dels finns ett beteende hos den som kränker, dels uppstår en känsla hos den som kränks. Den som blir utsatt har ansvar för sin reaktion. Det normala maktförhållandet är att vuxna har mera makt än barn. Därför är det allvarligare när vuxna kränker barn. När barn kränker måste allmän fostran och åtgärd hållas isär. Allmän fostran, däribland att markera mot olämpligt beteende, är förebyggande arbete.

5 Rutiner när vuxna kränker barn Rektor samlar information om vad som hänt. Berörd förälder, facklig representant och personalchef kontaktas. Rektor har samtal med den som kränker. Rektor har uppföljningssamtal med berörda inom en vecka. Rektor dokumenterar. All personal i verksamheten har skyldighet att anmäla till arbetsgivaren om man får kännedom om att vuxna kränker barn. Om den kränkande behandlingen upprepas eller fortsätter kommer den vuxne att få hjälp att komma tillrätta med sitt beteende Rutiner när vuxna känner sig kränkta Om man känner sig kränkt av sina arbetskamrater eller elever skall man ta kontakt med sin arbetsgivare. All personal i verksamheten har skyldighet att anmäla till arbetsgivaren om någon får kännedom om att vuxna känner sig kränkta. 1) Arbetsgivaren ansvarar för att nödvändig information samlas in. 2) Arbetsgivaren kontaktar facket. 3) Samtal med den som kränker. Den personen kan välja om fackombud skall vara närvarande. 4) Uppföljningssamtal med berörda parter inom en vecka. 5) Arbetsgivaren dokumenterar. I de fall där processen i arbetsgruppen gått för långt för att konstruktiva åtgärder skall bli framgångsrika, kan det krävas kvalificerad experthjälp för orsaksanalyser, lösningsförslag och samtal enskilt och i grupp. Likabehandlingsplanen utvärderas av elever och personal inför nytt budgetår Revidering sker utifrån utvärdering, kontinuerlig kartläggning samt utifrån ny lagstiftning. Hörnefors centralskola Industrivägen Hörnefors Behöver du kontakt med TT teamet? Du kan prata med personal på skolan eller kontakta rektor direkt. Telefon expedition

6 Arbetsgång för kartläggning och revidering av plan för likabehandling och mot diskriminering 2012 Elevråd, all personal, skolråd har tagit del av enkäter och utvärderat punkterna i Likabehandlingsplanen. Utifrån förslagen i kartläggningen formulerades nya mål för kommande plan. Den nya planen gäller 2013 och revideras på nytt i november 2013.

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Skolenhet Mjölner Läsåret 2014/15 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1 Mål. 4 2 Handlingsplan.. 4 2.1 Ansvar. 4 2.2 Förebyggande arbete 5 2.3 När något inträffar som strider mot lagen.

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015. Mål

Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015. Mål Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 För elever och personal i F 9 Mål Glunten är en frizon På Glunten är ingen diskriminerad eller trakasserad. På Glunten har alla

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Skolbarnsomsorg Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028 Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier.

Läs mer

20140826 LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15

20140826 LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15 20140826 LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15 Grunduppgifter Följande verksamheter omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola, Särskola

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014

Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 2013-08-24 1 Innehållsförteckning Del 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2013/2014 Bakgrund 3 Ansvarfördelning

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer