KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Förskolechefens redovisning 2 Beskrivning av verksamheten 6 Verksamhetens förutsättningar 6 Delfinens redovisning 7 Femårsgruppens redovisning 12 Redovisning av vårt systematiska kvalitetsarbete 13

3 INLEDNING Dagbarnvårdarverksamheten upprättar årligen en kvalitetsredovisning för verksamheten. Redovisningen tjänar flera olika syften. Den ska fungera som hjälpmedel för att utveckla och förbättra verksamheten. Föräldrar och andra intressenter ska få en god information om verksamheten. Föräldrar ska också få ett bra underlag för val av plats inom förskoleverksamheten. Kvalitetsredovisningen innehåller en kort beskrivning av hur vi arbetat med våra olika mål, vilka resultat som uppnåtts, exempel på hur barn lär, vilka lärdomar som gjorts och vilka framtida åtgärder vi kommer att arbeta med kommande verksamhetsår. Resultat för oss innebär i vilken mån vårt arbete främjat barnens utveckling när det gäller omsorg, fostran och lärande. Lärdomar för oss innebär ett förändrat förhållningssätt eller arbetssätt utifrån dragna slutsatser. Vår kvalitetsredovisning utgår ifrån dagbarnvårdarverksamhetens arbetsplan som i sin tur utgår ifrån Läroplan för förskolan. Kvalitetsredovisningen inleds med förskolechefens redovisning. Därefter presenteras en beskrivning av verksamheten och dess förutsättningar. Fortsättningsvis redovisas arbetsplanens mål och avslutningsvis redovisas vårt systematiska kvalitetsarbete. Kvalitetsredovisningen delas ut till alla föräldrar inom dagbarnvårdarverksamheten. Den presenteras och diskuteras också i vårt brukarråd. Kvalitetsredovisningen lämnas dessutom till Barn- och ungdomssektorn, som i sin tur ger den till politikerna i Barn- och Ungdomsutskottet. Den finns även med på vår hemsida. Vi hoppas att föräldrar och andra intressenter kommer att finna denna läsning intressant och givande. Vi tar tacksamt emot synpunkter på innehållet i vår kvalitetsredovisning. 1

4 FÖRSKOLECHEFENS REDOVISNING Personalen Kompetent personal är enligt min åsikt den viktigaste resursen för att uppnå en god kvalitet i en verksamhet. Dagbarnvårdarna har god kunskap om barnens olika förutsättningar och behov och anpassar verksamheten utifrån denna kunskap. Jag uppfattar dagbarnvårdarna som engagerade och positiva människor. De trivs mycket bra på sina arbetsplatser och är trygga i sin yrkesroll. Dagbarnvårdarna erbjuder en hemtrevlig miljö, vilket uppskattas av föräldrarna. De värnar om sina familjedaghem genom att ha god ordning och bra städrutiner. Dagbarnvårdarna serverar god och näringsrik hemlagad mat och erbjuder trivsamma måltidsstunder. De små barngrupperna och de goda dagliga rutinerna i familjedaghemmen bidrar till att en låg ljud- och stressnivå kan erbjudas, vilket jag anser vara en viktig kvalitetsfaktor. Läroplanen - arbetsplanen Under våren 2011 påbörjade vi arbetet med att implementera den reviderade läroplanen som började gälla 1 juli Vi fördjupade oss i dess innehåll och utifrån den kunskap vi då fick reviderade vi vår egen arbetsplan. All personal har visat ett stort intresse för att sätta sig in i de revideringar som är gjorda och jag bedömer att vi är väl förtrogna med vår reviderade läroplan. I augusti 2011 delade vi ut en folder till alla föräldrar som informerade om den reviderade läroplanen. I november 2011 deltog all personal i en föreläsning om den reviderade läroplanen. Under våren 2012 har vi i tvärgrupper diskuterat hur vi konkret arbetar med läroplanens 30 mål. Detta arbete kommer vi att fortsätta med även under hösten I juni 2012 gjorde vi ytterligare några justeringar i vår arbetsplan utifrån de diskussioner vi haft, om läroplanens mål, under våren Personalen arbetar utifrån målen i vår arbetsplan. Målen är strävansmål och i arbetsplanen beskrivs också hur vi strävar mot målen. Inför varje nytt verksamhetsår beslutas om vilket prioriterat mål som vi ska arbeta med. Vi tycker att det sker en tydligare utveckling av vår verksamhet när vi fokuserar på ett visst mål. Valet av det prioriterade målet görs utifrån att det är något område vi vill utveckla. När vi bedömer att det prioriterade målet är en del av verksamheten samt fungerar bra, väljer vi ett nytt prioriterat mål. 2

5 Verksamhetsårets prioriterade mål har varit att utveckla barnens intresse och förståelse för naturvetenskap och teknik. Detta mål har vi valt utifrån att vi aldrig tidigare haft det som prioriterat mål samt att den reviderade läroplanen uttrycker att vi inom förskoleverksamheten ska satsa extra på dessa två områden. Till kommande verksamhetsår har vi valt att fortsätta med samma prioriterade mål som föregående verksamhetsår. Värdegrunden Dagbarnvårdarverksamheten har sedan 1998 en nedskriven värdegrund som beskrivs i sex olika mål. Målen beskriver förhållningssättet till barn, föräldrar, besökare och varandra och hur dessa mål ska nås. Målen i värdegrunden ser vi som de allra viktigaste målen att arbeta med, för att uppnå en god kvalitet i vår verksamhet. Föräldrarna uttrycker att de har en god och nära kontakt med dagbarnvårdarna, där den dagliga kontakten är den viktigaste. Vid mina besök i verksamheten kan jag se att barnen möts med omtanke och respekt. Barnen blir positivt bemötta och accepteras precis som de är. Jag upplever att barnen trivs och är trygga i vår verksamhet. Likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen ser vi som ett komplement till den nedskrivna värdegrunden. Målet i planen är nolltolerans mot all kränkande behandling. En ny likabehandlingsplanen ska årligen upprättas och vi följer då upp fjolårets åtgärder, kartlägger nuläget, sätter upp mål för kommande verksamhetsår samt beslutar om åtgärder för kommande år. Detta görs i juni och i augusti/september delas den nya likabehandlingsplanen ut till alla föräldrar. I brukarrådets enkät går att utläsa att alla föräldrar som svarat på enkäten är nöjda med planens innehåll och även att arbetet kring kränkande behandling är tillfredställande. Jag har uppmärksammat att vi nu arbetar mer medvetet än tidigare med att förebygga, upptäcka och ta tag i kränkande behandling. Brukarrådet Vårt brukarråd är aktivt på många sätt. Vi har fem möten per år och närvaron är hög. Föräldrarna är mycket intresserade av vår verksamhet och kommer gärna med förslag på förbättringar. De deltar alltid på storbrukarrådets möten och informerar om brukarrådet på våra föräldraträffar. Sedan år 2002 genomför brukarrådet årligen en enkätundersökning. Frågorna behandlar hur hämtning och lämning fungerar, hur bra barnen trivs, om barnen erbjuds tillfredställande aktiviteter, om mat och matsituationen är tillfredställande, om likabehandlingsplanen är bra, om arbetet kring kränkande behandling fungerar och om brukarrådets arbete fungerar. 3

6 Svarsfrekvensen var i år 71% och förra året var den 67%. Enkätundersökningen uppvisar ett mycket gott resultat. Resultatet av enkäten delas ut till alla föräldrar och diskuteras även i brukarrådet. Kompetensutvecklingen Kompetensutveckling anser jag vara en viktig kvalitetsfaktor för att bibehålla och höja kvalitén i verksamheten. När en eller ett fåtal personal deltagit i en kompetensutveckling delger den eller de övriga dagbarnvårdare. Två dagbarnvårdare läser till förskollärare på distans. I januari 2012 fick en av dem sin förskollärarexamen. Hon måste dock arbeta ett år på en förskola för att få sin legitimation och kommer därför att vara tjänstledig under hösten 2012 och våren På våra arbetsplatsträffar informerar de från sina förskollärarutbildningar, vilket är utvecklande för alla dagbarnvårdarna. I november deltog en personal i en halvdagsföreläsning om Barn och unga med psykisk ohälsa. Under våren 2012 har all personal deltagit i två kvällsföreläsningar i ämnet friskvård. I mars föreläste den mentale styrketränaren Olof Röhlander under rubriken Det blir alltid som man tänkt sig. I april föreläste Babben Larsson och tog då bland annat upp vikten av att nå balans i tillvaron och om positivt tänkande. I mars deltog tre personer i en tvådagarskonferens i Stockholm i ämnet Flerspråkighet i fokus. I april deltog all personal i en brandutbildning med räddningstjänsten. Efter varje genomförd kompetensutveckling redovisar personalen, i sina individuella kompetensutvecklingsplaner, ett omdöme om kursen samt lärdomar. Modellområden Eksjö kommun deltar i projektet Modellområden. Det är ett utvecklingsarbete inom Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet ska ta fram praktiskt fungerande modeller för arbets- och samverkansmetoder kring barn och ungdomars psykiska hälsa. Inom förskoleverksamheten har representanter från förskola, barnhälsovård och familjeenheten arbetat fram ett flödesschema som ska handleda personalen i att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd och att göra rätt insatser. I juni 2012 utvärderades flödesschemat och resultatet visade då att 96 % av kommunens förskoleavdelningar/familjedaghem använder sig av flödesschemat. Utifrån synpunkter som framkommit i utvärderingen kommer en dokumentationsmall att arbetas fram. Mallen kommer att användas när ett barn uppvisar ett behov av stöd och som får personalen att särskilt vilja observera ett barn. 4

7 Besparingar inom förskoleverksamheten I januari 2012 sänktes barnomsorgspengen i Eksjö kommun med 2,5 miljoner. Detta innebär att vi ska ta emot fler barn i grupperna, än vi gjort tidigare år, för att hålla budget. Jag, som förskolechef, är väl medveten om mitt uppdrag som ekonomiskt ansvarig, men har inte bedömt att det varit möjligt att ta emot så många barn att budgeten hålls. I mitt uppdrag ingår också att ansvara för barnens säkerhet och utveckling samt personalens arbetsmiljö. Jag har informerat min chef och sektorns ekonom om det ekonomiska läget. Dessutom har jag i vårens verksamhetsrapport till politikerna skrivit att jag inte är nöjd med den situation som uppstått för oss förskolechefer i och med denna stora besparing. Kvalitetsredovisningen Personalen har lagt ner ett stort arbete på att utvärdera vår verksamhet genom att bedöma våra mål, diskutera sina lärdomar och besluta om framtida åtgärder. Vi har nu skrivit kvalitetsredovisningar sedan 2002 och jag har uppmärksammat att medvetenheten hos personalen om vad som fungerar bra, vad som kan utvecklas och på vilket sätt detta kan göras, har ökat. Enligt min mening bidrar detta till att den goda kvalitet som erbjuds inom dagbarnvårdarverksamheten kan bibehållas. Jag ser fram emot att tillsammans med personalen fortsätta utveckla vår verksamhet genom att arbeta med våra gemensamt uppställda mål och på allra bästa sätt tillgodose varje enskilt barns behov utifrån dess egna förutsättningar. Lena Henriksson Förskolechef 5

8 BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN I Eksjö tätort arbetar 11 dagbarnvårdare som sammanlagt tar hand om ca 55 barn. Barnen är i åldern 1-5 år. Vår verksamhet har öppet kl En dagbarnvårdare arbetar i sitt egna hem och har under året ansvarat för fyra barn under hösten och fem barn under våren. Tio dagbarnvårdare arbetar tillsammans, två och två, i fem olika lägenheter. Lägenheterna finns på Stocksnäsvägen, Justeliusgatan, Dukers Väg och Grenadjärgatan. I varje lägenhet är nio till elva barn placerade beroende på barnens åldrar, behov och antal omsorgstimmar. I januari 2011 infördes barnomsorgspeng i Eksjö kommun, vilket innebär att varje barn genererar en viss summa pengar per månad. Storleken på summan pengar var under 2011 kopplad till barnens åldrar samt omsorgstid. Från och med januari 2012 är barnomsorgspengen endast kopplad till barnens åldrar. Vårt uppdrag är att ta emot det antal barn som krävs för att vår budget ska vara i balans. Dagbarnvårdarna arbetar sedan våren 2007 antingen efter ett årsarbetstidsavtal eller efter AB05. Avtalen innebär en arbetsvecka på 40 timmar, men där schematiden planeras på olika sätt. I AB05 schemaläggs dagbarnvårdarna så att det så gott som aldrig uppstår någon övertid. I årsarbetstidsavtalet planerar dagbarnvårdarna själva sin schematid utifrån barnens vistelsetid. VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR Inom dagbarnvårdarverksamheten har vi låg personalomsättning. Det har varit svårt att rekrytera nya dagbarnvårdare, som vill arbeta i sina egna hem. Därför har vi startat upp alternativa familjedaghem, där två dagbarnvårdare arbetar tillsammans i en lägenhet som kommunen hyr. I juni 2010 upphörde poolverksamheten på Västerlånggatan. Ett av familjedaghemmen har nu istället fungerat som pool för de dagbarn vars dagbarnvårdare arbetar i sitt egna hem. Verksamheten leds av en förskolechef. Vår totala budget år 2011 för vår ledningsenhet, där Kullalyckan och dagbarnvårdarna i Eksjö ingår, var och bokslutet visade på plus Detta plus beror i stor del på att det varit många yngre barn med många timmar i verksamheten. 6

9 DELFINENS REDOVISNING Vårt prioriterade mål för år 2012 och 2013 är att utveckla barnens intresse och förståelse för naturvetenskap och teknik. Naturvetenskap. Målet är att skapa intresse, respekt och kunskap för allt som lever och växer i naturen samt naturens kretslopp. Tillsammans med barnen diskuterar vi allemansrätten och naturens olika kretslopp. Vi har gjort en maskkompost för att synliggöra vad som händer med matresterna. Vi tar tillvara på barnens frågor, kunskap och intressen. Resultatet är att barnen har blivit medvetna om förhållningssätt i naturen. Barnen visar det genom att plocka skräp och inte längre bryta grenar från träd och buskar. Barn lär exempelvis genom att experimentera, utforska och ställa frågor. Teknik. Målet är att barnen lär sig urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Tillsammans har vi gjort olika experiment där barnen visat stort intresse. Det finns tillgång till byggmaterial både med och utan mallar. Resultatet är kreativt byggande med olika material både inom- och utomhus. Barnen ber om att vi ska utföra fler experiment och tycker att det är spännande. Barn lär exempelvis genom att få förklaringar på sina frågor, experimentera, prova på och visualisera. 7

10 Värdegrund. Målet med en egen nedskriven värdegrund är att ha en gemensam grund för verksamheten. Vi arbetar med värdegrundsfrågor genom samtal när olika situationer uppstår. Redskap vi använder oss av är exempelvis sagor, dockteater och samtal i samlingarna. Vi hjälper på så sätt barnen att sätta ord på sina känslor. Ett nytt hjälpmedel vi har provat heter ritprat, där vi tillsammans med barnen ritar deras känslor. Det har resulterat i att vi ser att barnen har blivit mer medvetna om hur de förhåller sig till varandra. Det märker vi genom att vi hör barnen påpeka för varandra när någon gör eller säger något som inte är okej. Användningen av ritprat gav inte det vi hade förväntat oss. Vi trodde att barnen skulle ha lättare att uttrycka sina känslor genom detta hjälpmedel. Vi anser att värdegrunden genomsyrar vår verksamhet. Vår lärdom är att ritprat inte passade de barn som fått prova på detta. Likabehandling. Målet är att agera utifrån ett gemensamt förhållningssätt till kränkande behandling. Vi arbetar aktivt för att motverka all kränkande behandling. I vår likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling finns beskrivet hur vi arbetar. Planen revideras årligen. Inskolning. Målet med inskolningen är att barn, föräldrar och dagbarnvårdare ska lära känna varandra. Målet är också att barnet ska få en trygg och mjuk start och att föräldrarna ska få information om verksamheten. Vi erbjuder föräldrarna hembesök första gången och vi skickar även vykort för att hälsa barnen välkomna. Första veckan är barnen korta vistelsetider tillsammans med föräldrarna, som vi successivt ökar på under vecka två. Under året har vi provat på att ha tredagars inskolning. Resultatet är en trygg barngrupp och nöjda föräldrar. Vår lärdom är att tredagars inskolning inte fungerade som vi trott då barnen inte orkade med dagen. 8

11 Föräldrasamverkan. Målet med föräldrasamverkan är att skapa en öppen och ärlig relation och att vara ett komplement till hemmet. Vid den dagliga kontakten berättar vi alltid vad barnet har varit med om, både positiva och negativa saker, vilket känns viktigt för oss. I hallen har vi en anslagstavla och mappar där föräldrarna får övrig information. På hösten inbjuder vi till familjetrivsel och luciafirande. Under våren erbjuder vi alla föräldrar ett föräldramöte och ett utvecklingssamtal samt firar midsommar tillsammans med barnens familjer. Resultatet är en bra kontakt med våra föräldrar. Vår lärdom är att föräldrar till de barn som börjar förskoleklass erbjuds ett längre utvecklings-/ avslutningssamtal. Rutinsituationer. Målet är att ge barnen en tydlig struktur för dagen, ge barnen trygghet i vardagen och ge barnen en väl avvägd rytm under sin förskoletid. Våra vardagliga rutiner skapar en trygghet för barnen. Resultatet är att genom god planering och att vara flexibla får vi en bra fungerande vardag tillsammans med våra barn och kollegor. Leken. Målet med leken är att stimulera fantasin och lära barnen hantera konflikter och känna empati. Målet är också att utveckla språket och motoriken. Vi förändrar vår inomhusmiljö utefter barnens intressen och behov. Utomhusmiljön är fortfarande i förändring. Resultatet är att våra barn kan leka i olika miljöer och tillsammans i olika gruppkonstellationer. Barnen lär exempelvis genom att observera andra, känna glädje och att vi tar tillvara på deras intressen. Barnen rör sig genom att delta i miniröris, att röra sig fritt i olika utemiljöer och i styrda lekar. Vår framtida åtgärd är att erbjuda fler tillfällen för vattenlek utomhus. 9

12 Matematik. Målet med matematiken är att barnen ska bli mer uppmärksamma att den finns runt omkring oss. Målet är även att de ska förstå begrepp som tal, mätning och form. I alla aktiviteter under dagen förekommer enkel matematik exempelvis benämner barnen form, antal och storlek på olika föremål. Vi är medvetna om hur vi pratar med barnen då matematik kan förekomma i många olika diskussioner. Detta har resulterat i att barnen pratar matematik med varandra och visar intresse för det. Barn lär exempelvis genom att upprepa, visualisera och leka. Vår framtida åtgärd är att göra volym mer synlig. Språk och kommunikation. Målet med kommunikation är att utveckla ett rikt och nyanserat språk. Vi samtalar med barnen och låter dem prata till punkt. Vi läser sagor, sjunger samt använder rim och ramsor varje dag. Vi använder oss av språkövningar för att utveckla mun- och tungmotoriken. Detta har resulterat i att barnen har utvecklat sitt språk. Barnen kan återberätta händelser. Barn lär exempelvis genom att samtala, lyssna, reflektera och upprepa. Skapande. Målet med skapande är att barnen ska få använda sin fantasi och förmedla sina tankar och upplevelser. Vi erbjuder både planerad och spontant skapande då olika tekniker finns att använda. Materialet finns lättillgängligt när skaparlusten finns. Vi delar barngruppen efter ålder och mognad för olika skapande aktiviteter. Resultatet är att fler barn har visat intresse för skapande då materialet är synligt. Barn lär exempelvis genom att härma, prova på och våga. Vår framtida åtgärd är att introducera material för att väva och sy. 10

13 Massage. Målet med massage är att ge barnen positiv beröring och lära sig att slappna av. Varje vecka erbjuder vi barnen massage för att de ska få känna beröring. Vid de planerade massagestunderna använder vi oss av massagesagor, mörklägger och lyssnar på lugn musik. Barnen lär sig både att ge och ta emot beröring. Resultatet är att vi upplever att barnen tycker om detta för de ber spontant om massage. Traditioner. Målet med att fira traditioner är att föra den svenska traditionen vidare, skapa gemenskap och göra fest i vardagen. Vi firar både barnens och personalens födelsedagar. Detta synliggör vi genom att flaggan hissas ute och i hallen har vi en blomkrans. Den som fyller år önskar vad som ska serveras till lunch. Vid jul kommer tomtemor på besök med en överraskning. Lucia firar vi tillsammans med barnens familjer. Efter jul har vi en julgransplundring tillsammans med de övriga familjedaghemmen. Tillsammans med alla familjedaghem firar vi midsommar då även barnens familjer är välkomna. Resultatet är att vi upplever att barnen tycker att det är roligt med ett avbrott i vardagen. När vi träffas har alla ett glatt humör. Barnen är förväntansfulla när vi skapar fest i vardagen. Kultur. Målet är att ta del av de kulturevenemang som erbjuds. Vi har varit på teaterföreställningar. Resultatet är att barnen tycker det är roligt att besöka teater. 11

14 Dokumentation. Målet med dokumentation är att följa barnets utveckling samt att utvärdera verksamheten. Vi använder oss av olika observationsmetoder till exempel TRAS (tidig registrering av språkutveckling) och MIO (matematik, individen, omgivningen). Det som dokumenteras i TRAS och MIO är ett arbetsmaterial för oss personal där vi kan avläsa och sedan tillgodose barnens behov. Digitalkameran är ett bra redskap för fotodokumentationer som vi visar i fotoramen. Barnens alster samlar vi tillsammans med fotografier i deras egna pärmar för att synliggöra vårt arbete utifrån förskolans läroplan Lpfö-98 reviderad -10. Detta har resulterat i att vi har en helhetsbild av barnets utveckling och vår verksamhet. Föräldrarna kan följa barnets dag hos oss. Barnen lär exempelvis genom reflektioner kring dokumentation. Veronica Andersson och Evelina Ekenberg Familjedaghemmet Delfinen Femårsgruppen. Målet med femårsgruppen är att barnen ska få lära känna andra barn i samma ålder och vara med om olika aktiviteter som stärker dem inför skolstarten. Vår röda tråd har varit att barnen ska samarbeta i olika gruppkonstellationer. Vi har gett barnen olika uppdrag som de tillsammans ska göra. Barnen har hela tiden visat engagemang i de uppdrag vi gett dem. Vår idé har varit att varva uppdrag med den fria leken, som har varit ett önskemål från barnen. Studiebesöken samt experimenten har varit uppskattade av barnen, även vår avslutande hajk med en äventyrsbana. Barnen har varit måna om varandra och hela tiden sett till att alla har fått vara med i de olika aktiviteterna. Det har varit en härlig kamratanda mellan barnen. Vi har upplevt att tiden i femårsgruppen varit positiv och lärorik. Annamaria Hurtig och Veronica Andersson Ansvariga för femårsgruppen 12

15 REDOVISNING AV VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE UNDER VERKSAMHETSÅRET HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 Augusti September Oktober November December Januari Februari April April - Maj Maj Juni Förskolechefens vision och förväntningar presenterades. Personalens förväntningar för kommande verksamhetsår skrevs ner. Prioriterat mål för verksamhetsåret beslutades. Arbetet under sommaren utvärderades. Föräldraträffar ägde rum. Brukarrådsenkäten följdes upp på föräldraträffarna. Likabehandlingsplanen presenterades på föräldraträffarna. Höstens föräldraträffar utvärderades. Medarbetarsamtal genomfördes. Uppföljningar och åtgärder gjordes när alla medarbetarsamtal var slutförda. Kvalitetsredovisningen lämnades in. Framtida åtgärder utifrån kvalitetsredovisningen sammanställdes. Verksamhetsrapport till politikerna lämnades in. Barnkonferenser genomfördes. Förskolechefen deltog. Kartläggning av barn i behov av särskilt stöd lämnades in. Personalen utvärderade verksamheten för hösten. Förskolechefen deltog. Statistik över barnens närvaro för våren och hösten sammanställdes. Arbetet under julen utvärderades. Barnkonferenser genomfördes. Förskolechefen deltog. Brukarrådsenkät från brukarrådet delades ut till föräldrarna. Utvecklingssamtal erbjöds föräldrarna. Verksamhetsrapport till politikerna lämnades in. Personalen utvärderade verksamheten för våren. Förskolechefen deltog. Personalens förväntningar på innevarande år följdes upp. De framtida åtgärderna utifrån kvalitetsredovisningen följdes upp. Arbetsplanen reviderades. Likabehandlingsplan för kommande år upprättades. Arbetet med kvalitetsredovisningen påbörjades. Flödesschemat utvärderades. 13

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Malmö 080819 Vårberga Förskola AB Solbergagatan 6 212 30 MALMÖ 040 49 14 05 www.forskolorna.se KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Vårberga Förskola AB är belägen inom

Läs mer

SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015

SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA Vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 LÄRKAN Lärkan Intro Den lokala utvecklingsplanen är en del i förskoleenhetens Arbetsplan-utbildningsplan.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Förskolans mål att utveckla matematik har genomförts genom att bl.a. starta en matematikgrupp.

Läs mer