KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Förskolechefens redovisning 2 Beskrivning av verksamheten 6 Verksamhetens förutsättningar 6 Delfinens redovisning 7 Femårsgruppens redovisning 12 Redovisning av vårt systematiska kvalitetsarbete 13

3 INLEDNING Dagbarnvårdarverksamheten upprättar årligen en kvalitetsredovisning för verksamheten. Redovisningen tjänar flera olika syften. Den ska fungera som hjälpmedel för att utveckla och förbättra verksamheten. Föräldrar och andra intressenter ska få en god information om verksamheten. Föräldrar ska också få ett bra underlag för val av plats inom förskoleverksamheten. Kvalitetsredovisningen innehåller en kort beskrivning av hur vi arbetat med våra olika mål, vilka resultat som uppnåtts, exempel på hur barn lär, vilka lärdomar som gjorts och vilka framtida åtgärder vi kommer att arbeta med kommande verksamhetsår. Resultat för oss innebär i vilken mån vårt arbete främjat barnens utveckling när det gäller omsorg, fostran och lärande. Lärdomar för oss innebär ett förändrat förhållningssätt eller arbetssätt utifrån dragna slutsatser. Vår kvalitetsredovisning utgår ifrån dagbarnvårdarverksamhetens arbetsplan som i sin tur utgår ifrån Läroplan för förskolan. Kvalitetsredovisningen inleds med förskolechefens redovisning. Därefter presenteras en beskrivning av verksamheten och dess förutsättningar. Fortsättningsvis redovisas arbetsplanens mål och avslutningsvis redovisas vårt systematiska kvalitetsarbete. Kvalitetsredovisningen delas ut till alla föräldrar inom dagbarnvårdarverksamheten. Den presenteras och diskuteras också i vårt brukarråd. Kvalitetsredovisningen lämnas dessutom till Barn- och ungdomssektorn, som i sin tur ger den till politikerna i Barn- och Ungdomsutskottet. Den finns även med på vår hemsida. Vi hoppas att föräldrar och andra intressenter kommer att finna denna läsning intressant och givande. Vi tar tacksamt emot synpunkter på innehållet i vår kvalitetsredovisning. 1

4 FÖRSKOLECHEFENS REDOVISNING Personalen Kompetent personal är enligt min åsikt den viktigaste resursen för att uppnå en god kvalitet i en verksamhet. Dagbarnvårdarna har god kunskap om barnens olika förutsättningar och behov och anpassar verksamheten utifrån denna kunskap. Jag uppfattar dagbarnvårdarna som engagerade och positiva människor. De trivs mycket bra på sina arbetsplatser och är trygga i sin yrkesroll. Dagbarnvårdarna erbjuder en hemtrevlig miljö, vilket uppskattas av föräldrarna. De värnar om sina familjedaghem genom att ha god ordning och bra städrutiner. Dagbarnvårdarna serverar god och näringsrik hemlagad mat och erbjuder trivsamma måltidsstunder. De små barngrupperna och de goda dagliga rutinerna i familjedaghemmen bidrar till att en låg ljud- och stressnivå kan erbjudas, vilket jag anser vara en viktig kvalitetsfaktor. Läroplanen - arbetsplanen Under våren 2011 påbörjade vi arbetet med att implementera den reviderade läroplanen som började gälla 1 juli Vi fördjupade oss i dess innehåll och utifrån den kunskap vi då fick reviderade vi vår egen arbetsplan. All personal har visat ett stort intresse för att sätta sig in i de revideringar som är gjorda och jag bedömer att vi är väl förtrogna med vår reviderade läroplan. I augusti 2011 delade vi ut en folder till alla föräldrar som informerade om den reviderade läroplanen. I november 2011 deltog all personal i en föreläsning om den reviderade läroplanen. Under våren 2012 har vi i tvärgrupper diskuterat hur vi konkret arbetar med läroplanens 30 mål. Detta arbete kommer vi att fortsätta med även under hösten I juni 2012 gjorde vi ytterligare några justeringar i vår arbetsplan utifrån de diskussioner vi haft, om läroplanens mål, under våren Personalen arbetar utifrån målen i vår arbetsplan. Målen är strävansmål och i arbetsplanen beskrivs också hur vi strävar mot målen. Inför varje nytt verksamhetsår beslutas om vilket prioriterat mål som vi ska arbeta med. Vi tycker att det sker en tydligare utveckling av vår verksamhet när vi fokuserar på ett visst mål. Valet av det prioriterade målet görs utifrån att det är något område vi vill utveckla. När vi bedömer att det prioriterade målet är en del av verksamheten samt fungerar bra, väljer vi ett nytt prioriterat mål. 2

5 Verksamhetsårets prioriterade mål har varit att utveckla barnens intresse och förståelse för naturvetenskap och teknik. Detta mål har vi valt utifrån att vi aldrig tidigare haft det som prioriterat mål samt att den reviderade läroplanen uttrycker att vi inom förskoleverksamheten ska satsa extra på dessa två områden. Till kommande verksamhetsår har vi valt att fortsätta med samma prioriterade mål som föregående verksamhetsår. Värdegrunden Dagbarnvårdarverksamheten har sedan 1998 en nedskriven värdegrund som beskrivs i sex olika mål. Målen beskriver förhållningssättet till barn, föräldrar, besökare och varandra och hur dessa mål ska nås. Målen i värdegrunden ser vi som de allra viktigaste målen att arbeta med, för att uppnå en god kvalitet i vår verksamhet. Föräldrarna uttrycker att de har en god och nära kontakt med dagbarnvårdarna, där den dagliga kontakten är den viktigaste. Vid mina besök i verksamheten kan jag se att barnen möts med omtanke och respekt. Barnen blir positivt bemötta och accepteras precis som de är. Jag upplever att barnen trivs och är trygga i vår verksamhet. Likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen ser vi som ett komplement till den nedskrivna värdegrunden. Målet i planen är nolltolerans mot all kränkande behandling. En ny likabehandlingsplanen ska årligen upprättas och vi följer då upp fjolårets åtgärder, kartlägger nuläget, sätter upp mål för kommande verksamhetsår samt beslutar om åtgärder för kommande år. Detta görs i juni och i augusti/september delas den nya likabehandlingsplanen ut till alla föräldrar. I brukarrådets enkät går att utläsa att alla föräldrar som svarat på enkäten är nöjda med planens innehåll och även att arbetet kring kränkande behandling är tillfredställande. Jag har uppmärksammat att vi nu arbetar mer medvetet än tidigare med att förebygga, upptäcka och ta tag i kränkande behandling. Brukarrådet Vårt brukarråd är aktivt på många sätt. Vi har fem möten per år och närvaron är hög. Föräldrarna är mycket intresserade av vår verksamhet och kommer gärna med förslag på förbättringar. De deltar alltid på storbrukarrådets möten och informerar om brukarrådet på våra föräldraträffar. Sedan år 2002 genomför brukarrådet årligen en enkätundersökning. Frågorna behandlar hur hämtning och lämning fungerar, hur bra barnen trivs, om barnen erbjuds tillfredställande aktiviteter, om mat och matsituationen är tillfredställande, om likabehandlingsplanen är bra, om arbetet kring kränkande behandling fungerar och om brukarrådets arbete fungerar. 3

6 Svarsfrekvensen var i år 71% och förra året var den 67%. Enkätundersökningen uppvisar ett mycket gott resultat. Resultatet av enkäten delas ut till alla föräldrar och diskuteras även i brukarrådet. Kompetensutvecklingen Kompetensutveckling anser jag vara en viktig kvalitetsfaktor för att bibehålla och höja kvalitén i verksamheten. När en eller ett fåtal personal deltagit i en kompetensutveckling delger den eller de övriga dagbarnvårdare. Två dagbarnvårdare läser till förskollärare på distans. I januari 2012 fick en av dem sin förskollärarexamen. Hon måste dock arbeta ett år på en förskola för att få sin legitimation och kommer därför att vara tjänstledig under hösten 2012 och våren På våra arbetsplatsträffar informerar de från sina förskollärarutbildningar, vilket är utvecklande för alla dagbarnvårdarna. I november deltog en personal i en halvdagsföreläsning om Barn och unga med psykisk ohälsa. Under våren 2012 har all personal deltagit i två kvällsföreläsningar i ämnet friskvård. I mars föreläste den mentale styrketränaren Olof Röhlander under rubriken Det blir alltid som man tänkt sig. I april föreläste Babben Larsson och tog då bland annat upp vikten av att nå balans i tillvaron och om positivt tänkande. I mars deltog tre personer i en tvådagarskonferens i Stockholm i ämnet Flerspråkighet i fokus. I april deltog all personal i en brandutbildning med räddningstjänsten. Efter varje genomförd kompetensutveckling redovisar personalen, i sina individuella kompetensutvecklingsplaner, ett omdöme om kursen samt lärdomar. Modellområden Eksjö kommun deltar i projektet Modellområden. Det är ett utvecklingsarbete inom Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet ska ta fram praktiskt fungerande modeller för arbets- och samverkansmetoder kring barn och ungdomars psykiska hälsa. Inom förskoleverksamheten har representanter från förskola, barnhälsovård och familjeenheten arbetat fram ett flödesschema som ska handleda personalen i att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd och att göra rätt insatser. I juni 2012 utvärderades flödesschemat och resultatet visade då att 96 % av kommunens förskoleavdelningar/familjedaghem använder sig av flödesschemat. Utifrån synpunkter som framkommit i utvärderingen kommer en dokumentationsmall att arbetas fram. Mallen kommer att användas när ett barn uppvisar ett behov av stöd och som får personalen att särskilt vilja observera ett barn. 4

7 Besparingar inom förskoleverksamheten I januari 2012 sänktes barnomsorgspengen i Eksjö kommun med 2,5 miljoner. Detta innebär att vi ska ta emot fler barn i grupperna, än vi gjort tidigare år, för att hålla budget. Jag, som förskolechef, är väl medveten om mitt uppdrag som ekonomiskt ansvarig, men har inte bedömt att det varit möjligt att ta emot så många barn att budgeten hålls. I mitt uppdrag ingår också att ansvara för barnens säkerhet och utveckling samt personalens arbetsmiljö. Jag har informerat min chef och sektorns ekonom om det ekonomiska läget. Dessutom har jag i vårens verksamhetsrapport till politikerna skrivit att jag inte är nöjd med den situation som uppstått för oss förskolechefer i och med denna stora besparing. Kvalitetsredovisningen Personalen har lagt ner ett stort arbete på att utvärdera vår verksamhet genom att bedöma våra mål, diskutera sina lärdomar och besluta om framtida åtgärder. Vi har nu skrivit kvalitetsredovisningar sedan 2002 och jag har uppmärksammat att medvetenheten hos personalen om vad som fungerar bra, vad som kan utvecklas och på vilket sätt detta kan göras, har ökat. Enligt min mening bidrar detta till att den goda kvalitet som erbjuds inom dagbarnvårdarverksamheten kan bibehållas. Jag ser fram emot att tillsammans med personalen fortsätta utveckla vår verksamhet genom att arbeta med våra gemensamt uppställda mål och på allra bästa sätt tillgodose varje enskilt barns behov utifrån dess egna förutsättningar. Lena Henriksson Förskolechef 5

8 BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN I Eksjö tätort arbetar 11 dagbarnvårdare som sammanlagt tar hand om ca 55 barn. Barnen är i åldern 1-5 år. Vår verksamhet har öppet kl En dagbarnvårdare arbetar i sitt egna hem och har under året ansvarat för fyra barn under hösten och fem barn under våren. Tio dagbarnvårdare arbetar tillsammans, två och två, i fem olika lägenheter. Lägenheterna finns på Stocksnäsvägen, Justeliusgatan, Dukers Väg och Grenadjärgatan. I varje lägenhet är nio till elva barn placerade beroende på barnens åldrar, behov och antal omsorgstimmar. I januari 2011 infördes barnomsorgspeng i Eksjö kommun, vilket innebär att varje barn genererar en viss summa pengar per månad. Storleken på summan pengar var under 2011 kopplad till barnens åldrar samt omsorgstid. Från och med januari 2012 är barnomsorgspengen endast kopplad till barnens åldrar. Vårt uppdrag är att ta emot det antal barn som krävs för att vår budget ska vara i balans. Dagbarnvårdarna arbetar sedan våren 2007 antingen efter ett årsarbetstidsavtal eller efter AB05. Avtalen innebär en arbetsvecka på 40 timmar, men där schematiden planeras på olika sätt. I AB05 schemaläggs dagbarnvårdarna så att det så gott som aldrig uppstår någon övertid. I årsarbetstidsavtalet planerar dagbarnvårdarna själva sin schematid utifrån barnens vistelsetid. VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR Inom dagbarnvårdarverksamheten har vi låg personalomsättning. Det har varit svårt att rekrytera nya dagbarnvårdare, som vill arbeta i sina egna hem. Därför har vi startat upp alternativa familjedaghem, där två dagbarnvårdare arbetar tillsammans i en lägenhet som kommunen hyr. I juni 2010 upphörde poolverksamheten på Västerlånggatan. Ett av familjedaghemmen har nu istället fungerat som pool för de dagbarn vars dagbarnvårdare arbetar i sitt egna hem. Verksamheten leds av en förskolechef. Vår totala budget år 2011 för vår ledningsenhet, där Kullalyckan och dagbarnvårdarna i Eksjö ingår, var och bokslutet visade på plus Detta plus beror i stor del på att det varit många yngre barn med många timmar i verksamheten. 6

9 DELFINENS REDOVISNING Vårt prioriterade mål för år 2012 och 2013 är att utveckla barnens intresse och förståelse för naturvetenskap och teknik. Naturvetenskap. Målet är att skapa intresse, respekt och kunskap för allt som lever och växer i naturen samt naturens kretslopp. Tillsammans med barnen diskuterar vi allemansrätten och naturens olika kretslopp. Vi har gjort en maskkompost för att synliggöra vad som händer med matresterna. Vi tar tillvara på barnens frågor, kunskap och intressen. Resultatet är att barnen har blivit medvetna om förhållningssätt i naturen. Barnen visar det genom att plocka skräp och inte längre bryta grenar från träd och buskar. Barn lär exempelvis genom att experimentera, utforska och ställa frågor. Teknik. Målet är att barnen lär sig urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Tillsammans har vi gjort olika experiment där barnen visat stort intresse. Det finns tillgång till byggmaterial både med och utan mallar. Resultatet är kreativt byggande med olika material både inom- och utomhus. Barnen ber om att vi ska utföra fler experiment och tycker att det är spännande. Barn lär exempelvis genom att få förklaringar på sina frågor, experimentera, prova på och visualisera. 7

10 Värdegrund. Målet med en egen nedskriven värdegrund är att ha en gemensam grund för verksamheten. Vi arbetar med värdegrundsfrågor genom samtal när olika situationer uppstår. Redskap vi använder oss av är exempelvis sagor, dockteater och samtal i samlingarna. Vi hjälper på så sätt barnen att sätta ord på sina känslor. Ett nytt hjälpmedel vi har provat heter ritprat, där vi tillsammans med barnen ritar deras känslor. Det har resulterat i att vi ser att barnen har blivit mer medvetna om hur de förhåller sig till varandra. Det märker vi genom att vi hör barnen påpeka för varandra när någon gör eller säger något som inte är okej. Användningen av ritprat gav inte det vi hade förväntat oss. Vi trodde att barnen skulle ha lättare att uttrycka sina känslor genom detta hjälpmedel. Vi anser att värdegrunden genomsyrar vår verksamhet. Vår lärdom är att ritprat inte passade de barn som fått prova på detta. Likabehandling. Målet är att agera utifrån ett gemensamt förhållningssätt till kränkande behandling. Vi arbetar aktivt för att motverka all kränkande behandling. I vår likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling finns beskrivet hur vi arbetar. Planen revideras årligen. Inskolning. Målet med inskolningen är att barn, föräldrar och dagbarnvårdare ska lära känna varandra. Målet är också att barnet ska få en trygg och mjuk start och att föräldrarna ska få information om verksamheten. Vi erbjuder föräldrarna hembesök första gången och vi skickar även vykort för att hälsa barnen välkomna. Första veckan är barnen korta vistelsetider tillsammans med föräldrarna, som vi successivt ökar på under vecka två. Under året har vi provat på att ha tredagars inskolning. Resultatet är en trygg barngrupp och nöjda föräldrar. Vår lärdom är att tredagars inskolning inte fungerade som vi trott då barnen inte orkade med dagen. 8

11 Föräldrasamverkan. Målet med föräldrasamverkan är att skapa en öppen och ärlig relation och att vara ett komplement till hemmet. Vid den dagliga kontakten berättar vi alltid vad barnet har varit med om, både positiva och negativa saker, vilket känns viktigt för oss. I hallen har vi en anslagstavla och mappar där föräldrarna får övrig information. På hösten inbjuder vi till familjetrivsel och luciafirande. Under våren erbjuder vi alla föräldrar ett föräldramöte och ett utvecklingssamtal samt firar midsommar tillsammans med barnens familjer. Resultatet är en bra kontakt med våra föräldrar. Vår lärdom är att föräldrar till de barn som börjar förskoleklass erbjuds ett längre utvecklings-/ avslutningssamtal. Rutinsituationer. Målet är att ge barnen en tydlig struktur för dagen, ge barnen trygghet i vardagen och ge barnen en väl avvägd rytm under sin förskoletid. Våra vardagliga rutiner skapar en trygghet för barnen. Resultatet är att genom god planering och att vara flexibla får vi en bra fungerande vardag tillsammans med våra barn och kollegor. Leken. Målet med leken är att stimulera fantasin och lära barnen hantera konflikter och känna empati. Målet är också att utveckla språket och motoriken. Vi förändrar vår inomhusmiljö utefter barnens intressen och behov. Utomhusmiljön är fortfarande i förändring. Resultatet är att våra barn kan leka i olika miljöer och tillsammans i olika gruppkonstellationer. Barnen lär exempelvis genom att observera andra, känna glädje och att vi tar tillvara på deras intressen. Barnen rör sig genom att delta i miniröris, att röra sig fritt i olika utemiljöer och i styrda lekar. Vår framtida åtgärd är att erbjuda fler tillfällen för vattenlek utomhus. 9

12 Matematik. Målet med matematiken är att barnen ska bli mer uppmärksamma att den finns runt omkring oss. Målet är även att de ska förstå begrepp som tal, mätning och form. I alla aktiviteter under dagen förekommer enkel matematik exempelvis benämner barnen form, antal och storlek på olika föremål. Vi är medvetna om hur vi pratar med barnen då matematik kan förekomma i många olika diskussioner. Detta har resulterat i att barnen pratar matematik med varandra och visar intresse för det. Barn lär exempelvis genom att upprepa, visualisera och leka. Vår framtida åtgärd är att göra volym mer synlig. Språk och kommunikation. Målet med kommunikation är att utveckla ett rikt och nyanserat språk. Vi samtalar med barnen och låter dem prata till punkt. Vi läser sagor, sjunger samt använder rim och ramsor varje dag. Vi använder oss av språkövningar för att utveckla mun- och tungmotoriken. Detta har resulterat i att barnen har utvecklat sitt språk. Barnen kan återberätta händelser. Barn lär exempelvis genom att samtala, lyssna, reflektera och upprepa. Skapande. Målet med skapande är att barnen ska få använda sin fantasi och förmedla sina tankar och upplevelser. Vi erbjuder både planerad och spontant skapande då olika tekniker finns att använda. Materialet finns lättillgängligt när skaparlusten finns. Vi delar barngruppen efter ålder och mognad för olika skapande aktiviteter. Resultatet är att fler barn har visat intresse för skapande då materialet är synligt. Barn lär exempelvis genom att härma, prova på och våga. Vår framtida åtgärd är att introducera material för att väva och sy. 10

13 Massage. Målet med massage är att ge barnen positiv beröring och lära sig att slappna av. Varje vecka erbjuder vi barnen massage för att de ska få känna beröring. Vid de planerade massagestunderna använder vi oss av massagesagor, mörklägger och lyssnar på lugn musik. Barnen lär sig både att ge och ta emot beröring. Resultatet är att vi upplever att barnen tycker om detta för de ber spontant om massage. Traditioner. Målet med att fira traditioner är att föra den svenska traditionen vidare, skapa gemenskap och göra fest i vardagen. Vi firar både barnens och personalens födelsedagar. Detta synliggör vi genom att flaggan hissas ute och i hallen har vi en blomkrans. Den som fyller år önskar vad som ska serveras till lunch. Vid jul kommer tomtemor på besök med en överraskning. Lucia firar vi tillsammans med barnens familjer. Efter jul har vi en julgransplundring tillsammans med de övriga familjedaghemmen. Tillsammans med alla familjedaghem firar vi midsommar då även barnens familjer är välkomna. Resultatet är att vi upplever att barnen tycker att det är roligt med ett avbrott i vardagen. När vi träffas har alla ett glatt humör. Barnen är förväntansfulla när vi skapar fest i vardagen. Kultur. Målet är att ta del av de kulturevenemang som erbjuds. Vi har varit på teaterföreställningar. Resultatet är att barnen tycker det är roligt att besöka teater. 11

14 Dokumentation. Målet med dokumentation är att följa barnets utveckling samt att utvärdera verksamheten. Vi använder oss av olika observationsmetoder till exempel TRAS (tidig registrering av språkutveckling) och MIO (matematik, individen, omgivningen). Det som dokumenteras i TRAS och MIO är ett arbetsmaterial för oss personal där vi kan avläsa och sedan tillgodose barnens behov. Digitalkameran är ett bra redskap för fotodokumentationer som vi visar i fotoramen. Barnens alster samlar vi tillsammans med fotografier i deras egna pärmar för att synliggöra vårt arbete utifrån förskolans läroplan Lpfö-98 reviderad -10. Detta har resulterat i att vi har en helhetsbild av barnets utveckling och vår verksamhet. Föräldrarna kan följa barnets dag hos oss. Barnen lär exempelvis genom reflektioner kring dokumentation. Veronica Andersson och Evelina Ekenberg Familjedaghemmet Delfinen Femårsgruppen. Målet med femårsgruppen är att barnen ska få lära känna andra barn i samma ålder och vara med om olika aktiviteter som stärker dem inför skolstarten. Vår röda tråd har varit att barnen ska samarbeta i olika gruppkonstellationer. Vi har gett barnen olika uppdrag som de tillsammans ska göra. Barnen har hela tiden visat engagemang i de uppdrag vi gett dem. Vår idé har varit att varva uppdrag med den fria leken, som har varit ett önskemål från barnen. Studiebesöken samt experimenten har varit uppskattade av barnen, även vår avslutande hajk med en äventyrsbana. Barnen har varit måna om varandra och hela tiden sett till att alla har fått vara med i de olika aktiviteterna. Det har varit en härlig kamratanda mellan barnen. Vi har upplevt att tiden i femårsgruppen varit positiv och lärorik. Annamaria Hurtig och Veronica Andersson Ansvariga för femårsgruppen 12

15 REDOVISNING AV VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE UNDER VERKSAMHETSÅRET HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 Augusti September Oktober November December Januari Februari April April - Maj Maj Juni Förskolechefens vision och förväntningar presenterades. Personalens förväntningar för kommande verksamhetsår skrevs ner. Prioriterat mål för verksamhetsåret beslutades. Arbetet under sommaren utvärderades. Föräldraträffar ägde rum. Brukarrådsenkäten följdes upp på föräldraträffarna. Likabehandlingsplanen presenterades på föräldraträffarna. Höstens föräldraträffar utvärderades. Medarbetarsamtal genomfördes. Uppföljningar och åtgärder gjordes när alla medarbetarsamtal var slutförda. Kvalitetsredovisningen lämnades in. Framtida åtgärder utifrån kvalitetsredovisningen sammanställdes. Verksamhetsrapport till politikerna lämnades in. Barnkonferenser genomfördes. Förskolechefen deltog. Kartläggning av barn i behov av särskilt stöd lämnades in. Personalen utvärderade verksamheten för hösten. Förskolechefen deltog. Statistik över barnens närvaro för våren och hösten sammanställdes. Arbetet under julen utvärderades. Barnkonferenser genomfördes. Förskolechefen deltog. Brukarrådsenkät från brukarrådet delades ut till föräldrarna. Utvecklingssamtal erbjöds föräldrarna. Verksamhetsrapport till politikerna lämnades in. Personalen utvärderade verksamheten för våren. Förskolechefen deltog. Personalens förväntningar på innevarande år följdes upp. De framtida åtgärderna utifrån kvalitetsredovisningen följdes upp. Arbetsplanen reviderades. Likabehandlingsplan för kommande år upprättades. Arbetet med kvalitetsredovisningen påbörjades. Flödesschemat utvärderades. 13

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kullalyckan 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Kullalyckan 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Kullalyckan 2012/2013 Eksjö kommun Systematiskt kvalitetsarbete En arbetsprocess som gör kvalitet och likvärdighet synlig och där utgångspunkten alltid är densamma, att identifiera

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig UTVÄRDERING VT-10 PLANERING HT-10 Gullvivans förskola Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig Trygghet för barn och föräldrar Lpfö-98 Arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avdelning Vildvittran -Timmerslätts förskola- Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Förskolan VigelsjöGårds plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan VigelsjöGårds plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan VigelsjöGårds plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen är förskolechefen tillsammans med

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete för Lekåret 2014-2015

Systematiskt Kvalitetsarbete för Lekåret 2014-2015 Systematiskt Kvalitetsarbete för Lekåret 2014-2015 Gyttorps förskola Trygghet och lek i utvecklande miljö Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet har utförts

Läs mer

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola Kvalitetsanalys Rönnhagens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ugglans förskola, avd. Storken, Forsens utbildningsområde

Likabehandlingsplan för Ugglans förskola, avd. Storken, Forsens utbildningsområde 2013-11-18 1 (7) Likabehandlingsplan för Ugglans förskola, avd. Storken, Forsens utbildningsområde Handlingsprogram för att motverka alla former av kränkande behandling och diskriminering Inledning Den

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

Regnbågens Arbetsplan. Arbetsplanen för Regnbågens förskola gäller from 080916.

Regnbågens Arbetsplan. Arbetsplanen för Regnbågens förskola gäller from 080916. Regnbågens Arbetsplan Arbetsplanen för Regnbågens förskola gäller from 080916. På vår tre avdelnings förskola finns det ca 50 inskrivna barn mellan 1-6 år. Vi har en småbarnsavdelning Rönnen samt två syskonavdelningar

Läs mer

Handlingsplan 2012/Förskola

Handlingsplan 2012/Förskola Handlingsplan 2012/Förskola Hyllie stadsdelsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Marie Ljunghäger 20120229 1 Marie Ljunghäger Hyllie stadsdelsförvaltning Sofieholm Alla Malmöbor

Läs mer

Välkommen Till Familjedaghem I Avesta

Välkommen Till Familjedaghem I Avesta Välkommen Till Familjedaghem I Avesta Välkommen till familjedaghem i Avesta De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Bengster Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Bergets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2015-04-20 till Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation..

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Barnens Hus Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 UKFF Område Kungsberget/Linghem Kvalitetsredovisning 2007/2008 Linghems förskoleverksamhet 1 Innehållsförteckning Grundfakta om Linghems förskoleverksamhet.3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen.3

Läs mer