Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, tema: genus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus"

Transkript

1 1925 Utrikspolitisk Förningn Stockholm nr 2, 2007 tm: gnus

2 r d k t i o n n ORD FRÅN REDAKTÖRERNA: hr tgit sig n y rligr n fråg som brör oss ll. Gnus ord omgärdt v känslor, politik, orä vis och klyschor. hr olik förutsä ningr. Ellr för säg som John Lnnon: Womn is th niggr of th world. Tyckr mn int om orä visor tyckr mn ävn d bord förändrs. Mn är fminist. Och dt är ju självklrt mn är dt! Ellr? Är fminist knsk likställ män md djur? I gästkrönikn (sid. 4) skrivr Mrkus Wstmn om dn förändrd btydls ordt fminism hr få inom politikn d snst årn. All lik, ll ojämlik i Svrig hndlr om till xmpl vårdndsbidrg llr n könsnutrl äktnskpsblk, kämpr kvinnorn i Irk för sin liv. Dn 8: mrs gjord d gmnsm sk på Stockholms gtor (sid. 6). tr sig på olik vis finns ojämlikhtn mlln män och kvinnor vr vi än bfinnr oss. Och vr vi än är finns dt d som försökr gör något situtionn. I dt här numrt tr vi hjälp v n d mst känd gnus-klyschorn Kvinnor kn för ly frm någr kvinnlig frihtskämpr från runtom i världn (sid. 8). Situtionrn i drs ländr är vi skild. Drs livsödn liknr int vrndr dugg. Mn gmnsmt för dm är d kämpr mot d o osynlig gränsr som rutr in vd som är mnligt och kvinnligt. D gör dss gränsr, och orä visn d grundr sig på, synlig gnom sin ktionr och inspirrr ndr kvinnor världn övr gör motstånd. ni säkrt int hört tls om tidigr är Joyc Kimwg Lundin. Hon rbtr md d noblprisblönd mikrokrditrn i Svrig (sid. 16). Här finns dt ju diskriminrnd strukturr, prcis som i Bngldsh. hndlr nturligtvis int br om kvinnokmp. För miljonr och åtr miljonr människor övr hl världn hndlr dt om få välj vm mn vill vr. Dt kn hndl om sxulitt, gnus llr könsidntitt. Något som låtr självklrt mn som fortfrnd tr sig hotfullt och provocrnd för mång. Vi hr träfft Alx från Kyrgysztn, n v ll d trnssxull i världn som kämpr för sin liv och rä n få xistr. llt dt här och myckt mr på d tjugofm fullmtd sidor som följr! U Världn tckr ll mdrbtr och läsr, gml som ny, för dn här vårtrminn och hopps vi ss ign r sommrn!. E särskilt stort tck riktr vi till vår fntstisk illustrtör Ulrik och suvrän nsvrig utgivr Vldmr Pitsch ni är klippor!!! DS. /HANNA OCH PER Rdktörr mdrbtr i dtt nummr VALDEMAR PIETSCH nsvrig utgivr och distributionsnsvrig HANNA NAVIER rdktör och skribnt PER LILJAS rdktör, bildrdktör och skribnt LIDIA DAHLBÄCK lyoutnsvrig JOSEFIN MÅNSSON skribnt ANDERS FORSBERG skribnt MARKUS BERENSSON skribnt ANNA GÖTHNER skribnt DAVID ISAKSSON skribnt MACKUS WESTMAN skribnt ANNA THUNANDER korrkturläsr JANNIKE RUNQUIST korrkturläsr ULRIKA BANDEIRA illustrtör VIKTOR LANDSTRÖM illustrtör UF är n politiskt och rligiöst obrond studntförning. Åsiktr som uttrycks i tidningn är int förningns åsiktr. Utrikspolitisk Förningn Stockholm Box Stockholm org.nr utsikt världn ISSN Kontkt rdktionn: Vill du nnonsr? Mil till: Omslgsbild: Viktor Lndström Tryckri: Trydlls tryckri

3 gästkrönikn tm Mrcus Wstmn: Hör och häpn, häxjktr förmdlr int snningr... 4 Kvinnokmp för livt... 6 Kvinnor Kn... 8 Quiz - vm där? Ett vpn i kmpn Dödshotd och misshndld Kön på stn rportg Dt är svårt tt läs när dt droppr nr i böckrn nkätn Vilkt lnd är mst jämställt? UF-sidor En ödsfråg Ord från ordförndn i n n h å l l Någr Utsikt Världn-mdrbtr: JOSEFIN MÅNSSON Josfin är n nystockholmr som till vrdgs studrr Sttsvtnskp och till fst studrr n och nnn br på Södr. Dt bäst hon vt är tt fynd skor på loppis och lg övrdrivn mängdr mt som hon kn bjud folk på. MARKUS BERENSSON Mrkus är n v mång människor här i världn som ldrig kommr förstå tjusningn md fåglskådning, sglsmstr llr sportr där mn blir bäst i världn på tt sop frmför n stn. Hn är int pollnllrgikr llr hr n spcillt pipig röst, och trivs md dt. Mrkus när dssutom tt politiskt intrss som gränsr till dt osund, uppskttr fint vädr och nsr tt vindruvor utn kärnor är n vrklig milstolp i mänsklightns histori. MARCUS WESTMAN Mrcus är n prdox. Hn är n Täbybo som åtrfinns på brrikdrn. En rppr som dnsr till Håkn Hllström. En frihtsivrr som pluggr juridik. En rstlös själ som gillr lugn och ro. En förvirrd goss vrs mål är lik dimmigt som dt är självklrt. Mn mst v llt är hn jävligt skön.

4 g ä s t k r ö n i k n MARCUS WESTMAN, JURIDIKSTUDENT OCH RAPPARE i SVT måld upp dt fministisk inititivts liv bkom kulissrn. Sntimntlittn inträdd som töckn i d svnsk tv-sofforn då skr och gråt blndds md högskolpoäng och brvbärr. Ti rn fick s hur dt h d till i opinionsmätningrn när klämkäck, lgom lussbullsfministisk rgumnt dlds ut på torgn. Gmn mn rsonrd och kom frm till jämställdht är br - dt sk vi h! Hör och häpn, häxjktr förmdlr int snningr tävld undr dcnnits börjn i slå sig för bröstt när dn fministisk tik n klistrds på. Nu knsk int ptrirktt störtds på grund v dt, mn dt vr i ll fll rumsrnt g u ryck för förhoppningr som lutd lit grnn åt dt hållt. Uppf ningn hormonr och gnr int skull bstämm lön och lvndsvillkor vr ccptbl i dt offntlig smtlt undr dn här priodn. Mn sdn händ någonting kusligt. J, vd vr dt gntlign som händ? rund, himln är blå och frmför mn n idé, vision llr prktisk politik som utmnr rådnd mktstrukturr får mn smäll på fingrrn. Aj bj sägr tblissmngt och drr frm ro ingn. Mdi instämmr, drr si strå till stckn och sr till dt brinnr br. När häxjktn s igång dnn gång uppdgds dt n upprörnd påståndt r dt ndr och n grogrund skpds för slutstsr och gnrlisringr som måld fministbgrppt i mörk färgr. på n fminist hr tidigr vrit n prson som nsr kvinnor är undrordnd män smt d förhållnd bör ändrs. Prdigmski t hr dock g upphov till n ny och ktulisrd dfinition; n prson som nsr män är självklr nhängr till stnistisk vnsinnsdåd i dn mörk skogn, smt d förhållnd int kn ändrs. mn häxjktr förmdlr fktiskt int snningr! Dt tycks därmot int hindr drs frmgång. Jämställdht tycks numr h pssrt si bäst för dtum och dt nss nästn progrssivt förvis dn fministisk nlysn till sophögn. Gällnd dn nuvrnd rgringns inställning till pittt tyckr jg Mgdln Andrssons kommntr är gnsk tlnd: Om dt vr nutrlt ord tror jg ll i rgringn skull kunn ställ upp på dt. bhöv gör Mgdln bsvikn mn dt kn fktiskt int vr nutrlt ord. Int så läng lön och rbtsvillkor bstäms v könt. Int så läng kvinnor utför dt huvudsklig hmrbtt, som dssutom är ovlönt. Int så läng kommrsill xplotring v kvinnors kroppr är vrdgsmt, våldtäktr bokstvlign skr stup i kvrtn (!) och mytn om dn lycklig horn möts md ghör! fortsä kämp för n omvälvning v smhällt i sy bryt könsmktsordningn. Dn kmpn kommr int gs upp på grund v bnl skr som n sgd fminist vid något obstämt tillfäll y rt påståndt män är djur. Dn kommr fortsä så läng dn hr fog för sig. Och dn dgn dn int hr dt längr, n dg ärrn från undrstöd till pigrbt och ifrågsä nd v bortfriht, så sk Mgdln äntlign få si nutrl pitt. Mn till dss är int rträ, utn nfll dt bäst försvrt! 4

5 SVERIGES GARANTERAT BILLIGASTE KURS- LITTERATUR ullmn.nu Buvoir, Simon d - Dt ndr könt Pris: 71 kr ISBN: Mgnusson, Ev - Psykologi och kön Pris: 197 kr ISBN: Gustvsson, Jkob - Intrntionll rltionr Pris: 318 kr ISBN: Lundquist, Lnnrt - Dmokrtins väktr Pris: 177 kr ISBN: Ny Jr Josph - Att förstå intrntionll konfliktr Pris: 237 kr ISBN: Du hittr ännu flr titlr på Välkommn Mlin på Lycknis Språkrsor och Studir Utomlnds Storbritnnin Mlt Spnin Itlin Frnkrik Sydmrik USA Austrlin Sydfrik m.fl. Spcill kursr för univrsittsstudntr - Businss Courss - English for Lw - English for Mdicin - Sommrkursr - Trminskursr - Intnsivkursr - Språk & Aktivitt Vi hr ävn språkrsor undr sommrn för ungdomr upp till 17 år och äldr ungdomr år. Välkommn tt kontkt oss!

6 t m På dn intrntionll kvinnodgn rsr sig kvinnor tillsmmns som n våg övr jordns tidszonr för tt säg nj till förtryck. För viss rikts kmpn mot vårdndsbidrgt, för ndr är dt mot män som mördr kvinnor i hdrns nmn. Rg Svnsson kämpr för tt förbättr situtionn för d irkisk kvinnorn. Kvinnokmp för livt TEXT & FOTO: JOSEFIN MÅNSSON dn intrntionll kvinnodgn och övr 600 prsonr hr smlts på Södrmlmstorg för gmnsmt dmonstrr undr prollrn höj kvinnors lönr, dlt nsvr hmm och på jobbt, och vårdndsbidrg n kvinnofäll. Mn mlln tl, krobtkonstr och musik läss mddlnd upp från Orgnistionn för kvinnors friht i Irk som skiljr sig från d övrig tln. Mddlndt brör int ämnn som vårdndsbidrg och dld föräldrförsäkring utn mord och orgnisrd våldtäktr. Budskpt kommr från Orgnistionn för kvinnors friht i Irk, som sdn tr år tillbk hr rbtt för llmänhtn sk uppmärksmm irkisk kvinnors sitution. 8 är n br dg gör sig hörd, sägr Rg Svnsson, n v orgnistionns mdlmmr. Mång är ut och dt gr tyngd åt dmonstrtionn. Irks sitution är väldigt ovnlig, dt vor synd int prt om dn på intrntionll kvinnodgn. E pr dgr r dmonstrtionn träffr Utsikt Världn Rg Svnsson på Kulturhust för hör mr om hur d irkisk kvinnorns vrklight sr ut. Hon hr vrit n ktiv kvinnokämp undr hl sin uppväxt i irkisk Kurdistn. Dt vr därför självklrt för hnn forts si jämställdhtsrbt då hon kom till Svrig 2001 och hon är inblndd i flr projkt för irkisk kvinnor. E v dm är dn svnsk grnn v Orgnistionn för kvinnors friht i Irk. Orgnistionns mål är jämställt smhäll, mn vi måst ccptr dt kommr gå stgvis. Idg kämpr vi frmför llt mot hdrsrltrt våld, vilkt är vrdg för mång kvinnor i Irk. I Bgdd är dt int ovnligt kvinnor blir mördd nbrt för d int bär slöj. Rg Svnsson rådr dt ingn tvkn om situtionn hr förvärrts drmtiskt r dn mriknsk invsionn. Tidigr hd kvinnor rbt som d gick till vrj dg. Mn kund h på sig i stort s vilk klädr mn vill, mn kund gå på disco. Irk vr modrnt lnd, i ll fll Bgdd. Mn r invsionn hr dt blivit rnt hlvt. I dg tror mn int dt finns någr kvinnor i Bgdd för hlv bfolkningn hållr på försvinn. Kvinnorn är instängd dygnt runt och vågr int gå någonstns. Ävn om situtionn är llvrlig för ll invånr i Irk i dg brä r Rg kvinnorn hr dt myckt värr än männn. Dt hdrsrltrd våldt hr sklrt och hon påpkr kvinnor int hr någr lgstdgd rä ightr. Ävn dnn fråg kämpr orgnistionn ktivt för förändr. I lgböckrn står dt männn kn få två måndrs fängls llr bötr om d mördr någon kvinnlig släkting, så läng d hävdr mordt vr hdrsrltrt. I prktikn är dt nnorlund. Ingn strffs om mn mördr n kvinn för rn sin hdr. Rg brä r om kvinnor som bränts till döds och styckmördts v mnlig släktingr för d nss h vnärt fmiljns hdr llr int nss h följt d trditionll rglrn. Viss kvinnor lycks undkomm, mn då tvings d också vr på flykt rstn v si liv. hdrsrltrt våld i Svrig hjälpr Rg och Or- 6

7 gnistionn för kvinnors friht i Irk irkisk kvinnor och flickor få skydd från fädr och brödr som hott dm till livt. D hjälpr dm gömm sig och få n plts på kvinnojourr. Mång vågr int gå till sociltjänstn, brä r Rg. D tr int dt hdrsrltrd våldt på llvr och myndightrn som jobbr md d vt ingnting om dt. Här i Svrig måst vi också kämp för vår rä ightr. Dt är n dystr bild v dn svnsk sociltjänstn som Rg målr upp. Hon påpkr upprpd gångr hndläggrn int vt hur d sk hntr kvinnorns sitution. Myndightrn tror dt går lös gnom prt md fmiljn och skickr tillbk flickor trots d blivit hotd till livt. Hur kn d tro flickorn ljugr? Mn kännr sig mktlös iblnd, sägr hon och skkr uppgivt på huvudt. världn övr står inför olik utmningr. I Svrig finns mång jämställdhtsproblm som måst löss och som int sk förrings. Uppslutningn kring dn 8 mrs tlr si tydlig språk om vi är långt ifrån målt. Ändå är vi myckt närmr i Svrig än xmplvis i Irk. Kvinnorn där önskr d hd smm problm som här. Där bort är dt fruktnsvärt och ingn vågr gå ut, sägr Rg och sr llvrlig ut. Vi kämpr för vår liv i Irk! 7

8 vinnor Kn 8

9 t m ILLUSTRATION: ULRIKA BANDEIRA Få ämnn riskrr tt bli så klyschig som gnus. Plttitydr och tunn gränsr vlösr vrndr i rsnd tkt. Kvinnor kn är n v d mst känd. Knsk är dt just därför dn är värd tt lyfts frm? Kvinnor kn, d hr lltid kunnt. Mn d hr int fått, och i flr områdn v smhällt är kvinnor fortfrnd utslutn. Mn dt finns d som vägrr ccptr dss gränsr. Dss kvinnor int br kn, d gör. D är kvinnlig frihtskämpr som i olik smmnhng kämpr mot tuff omständightr världn övr. Vi hr vlt tt lyft frm någr v dm här. 9

10 t m 10

11 t m Hillry Clinton TEXT: MARKUS BERENSSON 43 gångr förut. En mr llr mindr duglig människ md d rä kontktrn och n omfångsrik kmpnjkss siktr in sig på slutsttionn. Omständightrn skiljr sig från kmpnj till kmpnj mn huvudrollsinnhvrn är dsmm mdlåldrs män md stor lndn. No mor! Upptktn till vlt 2008 är förändringrns år, Clintonits hr blivit Clintonists. hr gå n lång väg från mdlklsstillvron i dn lummig Chicgoförort hon växt upp i undr dn mriknsk rkrigstidns glnsdgr. Fostrd i n fmilj v småförtgr och hmmfrur blv hon tidigt uppmuntrd prstr och vr, i tkt md mdlklssns rktion på tlts omvälvningr, dn först kvinnn i fmiljn gå vidr till högr studir. Yl Lw School hon träffd dn mn hon kom kämp sid vid sid md undr 30 års tid, Willim Jffrson Clinton. D gi sig och fly d till dt mriknsk hjärtlndt där dn politisk nturbgåvningn Bill gv sig in i dt offntlig livts turbulnt tjänst och blv Arknss guvrnör först gångn Mn Hillry hd ing plnr på rä in sig i dn gängs guvrnörshustrurolln utn stsd tidigt på dn gn juristkrriärn och obrond nggmng i n mängd politisk och opolitisk frågor. A vr polrisrnd är något Hillry Clinton få vänj sig vid undr årns lopp. Hon är smld och intllignt; kylig nligt viss, okvinnlig nligt ndr. Mr tknokrt än politisk orkn. Ändå uppfttds hon undr årn i Vit hust som just n sådn, n politisk orkn. Dn mäktigst prsidnthustrun sdn Elnor Roosvlt md stor gn nsvrsområdn väckt ont blod i konsrvtiv krtsr. Mst känd är ntglign dn misslyckd sjukvårdsrformn 1994 som vr mnd stöp om dn mriknsk hälsovårdn mn i ställt rsultrd i rpubliknrn knp kongrssn md si Nw Contrct for Amric och inldd n htsig politisk förföljls där ll mdl vr tillåtn för få Billry på fll. intnsiv häxjkt? Hillry Clinton rprsntrr mittnflngn v dt dmokrtisk prtit. Ändå flödd ntgonismn i strid strömmr. Vr motståndrn orod övr signlrn dn fri kvinnn i Vit hust skickd ut, dn först first ldyn md n doktorsxmn och profssionll krriär i bggt? Vd gjord hon upp på brrikdrn gntlign, vrför vr hon int hmm? Vrför hd d br brn? Hlt tydligt vr hon någon slgs librl vildhjärn som förs sig vänd upp och nd på dt mriknsk smhällt, skjut kärnfmiljn i snk och pnsionr Gud. är frihtshjältn Hillry Clinton n mnifsttion v rvolutionn, int rvolutionn i sig. Sntor Clinton må vr librl, mn hon är ingn rdikl korsriddr och fnbärr för kvinnns frigörls. Ingn självutnämnd förlossr rdo kst dn rådnd socil ordningn och llt som är oss kärt övr änd. Hillry är n produkt v sin tid. En dl v dn först gnrtion kvinnor för vilk dn gn krriärn är något nturligt. sig för ftrkrigstidns kvinnor och dt krävs int längr trollspö, övrmänsklig styrk och n nsm, ntisocil strävn gnom kyl och förbistring för nå toppn. Ambition, bgåvning och vilj räckr. D oförklrlig och mbivlnt ssocitionr Hillry väckr hos mång kylig, ldig, tblissmng, rvoltör är knsk tckn på kvrvrnd hindr och misstro, mn dn västrländsk kvinnn närmr sig slutt på tunnln är tydligt. A hyll Hillryn är därför hyll oss själv. 11

12 t m Shirin Ebdi TEXT: ANDERS FORSBERG fick, som dn först muslimsk kvinn någonsin, t mot Nobls frdspris år 2003 för si rbt för kvinnors och brns mänsklig rä ightr. Som tidigr dvokt och domr, är hon idg n otrö lig förläsr, förf r och ktivist. Ebdi bskrivs som n strk röst för mänsklig, och int minst kvinnors, fri- och rä ightr. Trots sin kritik v muslimsk smhälln och dn ofriht som hon nsr o känntcknr dm, rgumntrr Ebdi strkt mot tsn Islm skull vr oförnligt md mänsklig rä ightr och dmokrti: Kornns budskp står int på något sä, är hnns budskp, i strid md mdvtnht och kunskp, åsiktsoch y rndfriht och kulturll plurlism. md titln In th nm of th God of Crtion nd Wisdom konsttrd Ebdi dn diskriminringsbörd som kvinnor i islmsk ländr tvings lid, såväl juridiskt som socilt, politiskt och kulturllt, hr sin rö r i dt ptrirkl och mnsdominrd kulturn som gnomsyrr smhällt, int i Islm. Dnn kultur tolrrr int friht och dmokrti och tror int hllr på lik rä ightr för män och kvinnor llr på kvinnlig frigörls från mnlig dominring v fädr, mkr och brödr, rsom dt skull hot dn historisk och trditionll position hos d som styr och vktr dnn trdition. För Ebdi är Islm snrr än kr för rä vis och hopp, som nvänds i flktig sy n. Shirin Ebdi födds dn 21 juni 1947 i Hmdn, Irn. Fmiljn fly d dock snrt till Thrn och Ebdi växt upp i stort hus på Shhgtn, md n gård där dt växt rosor och vit liljor. Uppväxtn i n mdlklssfmiljn vr, på mång sä, otypisk och hnns fr bhndld hnn och hnns bror lik, något som förbrylld och orod fmiljns tjänstfolk och grnnr. Hmm hos oss fördld föräldrrn sin kärlk rä vist, liksom tillsäglsrn och uppmärksmhtn, skrivr Ebdi. och kom bli n frmgångsrik jurist och dvokt; 1970, ndst 23 år gmml, blv hon utnämnd till Irns först kvinnlig domr. Undr d följnd tio årn ökd spänningrn i lndt och d folklig protstrn mot Shh Mohmmd Riz Phlvi, tills undr dn USA-stödd sttskuppn 1953, blv llt hätskr. Shhn och hns hov upplvds v folkt som dkdnt och illgitimt och oppositionsrörlsn ldd v ytoll Khomyni växt sig llt strkr. : Jg fnn jg drogs till oppositionn som ldds v ytoll Khomyni. Dt känds int lls motsäglsfullt för mig n välutbildd yrkskvinn symptisr md n rörls som svpt in sin politisk kmp mot livts orä visor i rligionns mntl. lndts invånr idntifird sig md oppositionn, dit också skulär ntionlistr, socilistr och mrxistr hörd. När rvolutionn 1979 slutlign bröt ut och shhn Mohmmd Riz Phlvi flydd från lndt, ändds två tusn år v kungmkt. Dt börjd dock snrt frmgå rvolutionn int vr dn bfrir dn hon hd upplvt dn som. Jg hd, konsttrr hon, bidrgit till mi gt fll. Jg vr kvinn och förutsä ningn för dnn rvolutions sgr vr mi ndrlg tvingd rvolutionskommi én Ebdi lämn si ämbt. Undr förödmjuknd formr, på grundn hon som kvinn vr för motionll för domryrkt, vskdds hon. Jg hd dgrdrts, skrivr hon, till kontorist, ppprsvändr, mskinskrivrsk. hr hon som dvokt försvrt oppositionll i rä gångr. Ebdi hr försvrt studntr, förf r och rgimkritikr, fll som få ndr vlt t sig n. Rgimn i Irn hr flr gångr stämplt hnn som hot mot dt islmisk styrt i lndt och hon hr fråntgits rä n utöv dvoktyrkt, något som dock int hr hindrt hnn från påtl för världn dn Irnsk rgimns bro mot mänsklig rä tightr fick Ebdi Humn Rights Wtch-prist för mänsklig rä ightr och lgl rform i Irn och 2001 fick hon R oprist, för sin instsr för kvinnor och brn. Shirin Ebdi, löd motivringn, är n lldls nstånd rprsntnt för dn Irnsk rformrörlsn. 12

13 t m 13

14 t m Amintou Hidr TEXT: PER LILJAS 1987 FN-dlgtion på väg till Västshrs huvudstd Lyoun för obsrvr västshrirns sitution. Sdn Mrockos invsion tolv år tidigr hd hlv dn västshrisk bfolkningn drivits på flykt övr gränsn till Algrit. D som stnnd kvr på ockuprd mrk lvd undr ständigt förtryck och övrvkning. Amintou Hidr och ndr västshrisk kvinnor förbrdd n dmonstrtion för g n röst åt folkts förtvivln. Mn dmonstrtionn hnn int sä igång förrän gripndn inldds. Av dm som mdvrkd i dmonstrtionsplnrn rrstrds drygt fyrhundr prsonr. Ellr rä r sgt: d försvnn. r fyr år, mn ll hd int smm tur som hnn. Vd som hänt md dm som blv kvr i fänglst kn mn br giss. Viss nhörig hr få rd på om drs bknt fortfrnd är fängsld llr hr dödts, mn än idg är dt mång som int hr någon ning. När Amintou släppts 1991 vr hon ndbrutn v ll tortyr och hd skdd syn r ll år md ögonbindl. Mn hon gv int upp sin kmp. Iställt ägnd hon ll sin tid för fortsä skp uppmärksmht. Hon upprä d kontktr md människorä sorgnistionr och utländsk mdi, hl tidn förspråknd frdligt motstånd. Md tidn kom hon bli något v n intrntionll ikon, och fick smknmnt dn shrisk Gndhi. FAKTA Västshr är tt v världns ll bortglömd konfliktområdn, inklämt mlln Mrocko, Algrit och Murtnin. Tidigr vr dt n spnsk koloni undr nmnt Spnsk Shr. Då Spnin lämnd Västshr 1975 invdrd Mrocko och Murtnin lndt. Eftr tt pr års krig mot dn västshrisk bfrilsrörlsn Polisrio drog sig Murtnin tillbk. Sdn dss hr hl Västshr vrit ockuprt v Mrocko och klls oft för Afriks sist koloni. 14

15 2005 lyckds Amintou Hidr nordn n dmonstrtion i Lyoun för kvinnors rä ightr, trots d mrocknsk myndightrn försökt få hnn vstå. Då klrd hon sig, mn i juni blv hon ndslgn v polisn i smbnd md n nnn dmonstrtion och fängslds på ny. Flr intrntionll orgnistionr protstrd mot hnns fängslnd och fortfrnd i clln tilldlds hon EU-prlmntts prstigfylld Schrovpris. E r n 51 dgr lång hungrstrjk släppts hon i jnuri Hon fick tillbks dt pss hon blivit fråntgn fmton år tidigr och sdn dss hr hon bsökt blnd nnt Stockholm och Oslo. - upprä ds i Västshr för sxton år sdn hr dn västshrisk motståndsrörlsn vrit ickväpnd, mn frustrtionn växr. Bfolkningn som fortfrnd lvr i d lgrisk flyktinglägrn liggr när svältgränsn och på d ockuprd områdn är västshrirn som bäst ndr klssns invånr. Amintou Hidr, llt svårr för Mrocko ntst på grund v hnns intrntionll uppmärksmht, kommr fortsä spl n stor roll i utgångn v konfliktn. Och hon kommr fortsä vr n förbild för ndr kvinnlig frihtskämpr världn övr. t m Quiz - vm där? ) b) Vm är dt som bskrivs llr citrs? Pr ihop rspktiv txt md rätt bild. Är dt klurigt kn du vänd på tidningn och tjuvkik på fcit längst nr på sidn. 4) Högt uppskttd och intnsivt vskydd vr hon båd räddr och limn, båd dn lills förkämp och förgörr. 1) Jg vill lär mig tt skp dt ädl och skön så som min brödr; jg vill j gör intrång hos någon, utn tåligt rbt och lär, på dt jg mått n gång kunn vdrkvick människohjärtn. Därför låt mig ävn få plock v dt stor världsträdts frukt. 5) Lämnd sin kdmisk krriär för tt bli ktivist, kllds årts koskit och känd sig hdrd. 6) Att fång n mn är n konst. Att bhåll honom är tt jobb. f) c) 2) Dnn övrlvr hr tidigr uppmnt kvinnor tt vr självständig och int btl sin mäns räkningr. Nylign bskrvs hon som n politisk mtrirkl krft. 3) Hårdhudd globtrottr och omvänd kriminll md röttrn i Blkn. d) ) Fcit: 5-Vndn Shiv, b1-frdrik Brmr, c6-simon d Buvoir, d2-byonc Knowls, 4-Mrgrt Thtchr, f3-modsty Blis 15

16 t m Mikrokrditrn blv världskänd när Muhmmd Yunus och Grmn bnk fick Nobls frdspris Joyc Kimwg Lundin är n v d som rbtr md mikrokrditr i Svrig. Hon sr diskriminrnd strukturr i Svrig likväl som i Bngldsh, och nu hr tt utbyt mlln d båd ländrn inltts. Tnkn är tt lånt sk vr n väg in till d smhällsrsursr som finns, mn som kvinnor i mång fll är hlt vstängd från, sägr hon. Ett vpn i kmpn TEXT & FOTO: ANNA GÖTHNER går upp på scnn och hnns ögon gli rr när hon visr publikn sin väsk. Hon lr som n mgikr som vt prcis innn btrktrn vd som komm skll, och dt går förvånt sus gnom publikn när hon knäppr upp n knpp och väskn fllr ut i stort täck; picknicdukn. Sn trär hon picknicdukn övr huvudt; strndklänningn. Nu skr r hon och publikn md hnn mdn hon brä r om hur mn kn byt om på strndn i skydd v dn rymlig strndklänningn. Sn vikr hon ihop klänningn till n väsk ign och visr d olik finssrn; fickorn för mobiltlfon och nycklr, dt y r fckt för dn blöt hnddukn. mäss för rbt md jämställdht i Münchnbryggrit i Stockholm, och tmt på fördrgt är Bhövs mikrokrditr i Svrig?. Anthnt Krlsson är där för vi n om dt gör d. Idn om väskn/strndklänningn hr hon h läng mn dt vr först när hon mö uppmuntrn från lokl gruppr i Ktrinholm som hon fnn mod förvrklig sin idé. Nu är väskn, som går undr nmnt Anthnt, mönstrskyddd och i Sri Lnk väntr 300 väskor på skpps övr till Svrig för försäljning. Krlsson hr int få någon mikrokrdit. Orgnistionn Prtnrskp för Intgrtion, Tillväxt och Mångfld (Pitm) rbtr md främj invndrrkvinnors ntrprnörskp och d hr g stöd till Anthnt Krlsson. Mn när hnns id väl vr utvckld fnns ingn bnk som vill sts och g lån. Pitm hr kunnt g visst konomiskt stöd och Anthnt Krlsson hr få lån v gn kontktr för d utgi r som hon h hi ills. Blnd nnt för kunn mönstrskydd strndklänningn och för h råd md rsn till Sri Lnk för orgnisr produktionn. Nu bhövs mr pngr för skpp övr klänningrn, och Anthnt Krlsson hopps fortfrnd på mikrolån. möjlightrn förändrs för hnn när Pitm i smrbt md Ecobnkn lnsrr sin mikrokrditr. Eldsjälrn bkom Pitm, Joyc Kimwg Lundin och Mrgrt Spång, brä r d trö nt på vänt på svnsk policyförändringr som sk undrlä för prsonr få mikrokrditr. Svrig är idg v få ländr i Europ som int hr någon policy om mikrokrditr. Vi hr väntt på policyförändringr, mn nu kn vi int vänt mr, nu sä r vi igång. Om vi väntr på policys kommr vi hinn gå i grvn innn d finns, sägr Joyc Kimwg Lundin. Mrgrt Spång sr ävn frm mot int vr brond v ndr bnkr i bdömningsprocssn v vm som sk bviljs lån. E r sx måndrs hårt rbt bdöms projktt på 15 minutr, och vslås, brä r hon. Nu sk d följ ntrprnörrns rbt undr hl 16

17 procssn; från förrbt till rbtt r lånt bviljts och idén sk förvrkligs. mikrokrditr sk lnsrs i Svrig i slutt v pril. Dt smmnfllr md n dlgtion v sx kvinnor från Bngldsh kommr för bsök Svrig. D rbtr md llr hr få mikrokrditr och nu sk d utbyt rfrnhtr md kvinnor i Svrig. Skillndrn mlln d båd ländrn är förstås stor. I Bngldsh liggr först mikrolån på uppmot 1000 kronor, i Svrig är lånt idg på upp mot kronor. En nnn skillnd är mikrokrditrn i Bngldsh hr hunnit tblr sig i smhällt och gå in i struktur och kultur, i Svrig är rbtt md minilånn just i strtgroprn. Mn blnd ll skillndr finns likhtr mlln d båd ländrn, blnd nnt n ojämn fördlning v lndts rsursr, där kvinnor systmtiskt diskriminrs. är lån på mindr summor som bviljs utn vkrävd säkrht. Systmt är bsrt på idén ll människor hr kunskpr som bör ts till vr, och f igs kunskpr undrutny js. Orgnistionn Grmn bnk och dss grundr Muhmmd Yunus gvs Nobls frdspris för si rbt för skp konomisk och socil utvckling undrifrån. Undr förläsning Bhövs mikrokrditr i Svrig? i Münchnbryggrit pplådrr n ivrig smling människor Joyc Kimwg Lundin när hon hävdr mikrokrditr är n dl i n kmp för mänsklig rä ightr och dt hndlr om finn n väg mot utjämning v lndts rsursr. Vi krävr fördlning v lndts rsursr! sägr hon. kvinnodgn kom bslutt från Svrigs rgring; möjlightrn för ny och små förtg få mikrokrditr sk förstärks. Bslutt innbär blnd nnt dt sttlig bolgt Almi kommr kunn g lån utn krv på mdfinnsiring på upp till kronor, tidigr vr d svnsk minilånn kronor. Enligt Näringsdprtmntts prssmddlnd kom sig bslutt v n stor rfrågn på mikrolån blnd nyförtgr och småförtgr, och då särskit från kvinnor, invndrr och ungdomr. Dt bskrivs ävn mikrolånn hr n viktig funktion som nödvändigt strtkpitl för d nyförtgr som vill komm ut på rbtsmrkndn. God förtgsidér sk int strnd på grund v finnsiringn. Därför stärkr vi nu möjlightn till mikrolån, sägr näringsministr Mud Olofsson i prssmddlndt. är positiv till förändringn mn tror int dn gntlign kommr hjälp hnns målgrupp. Om d int fick lån kronor, tror du d kommr få lån kronor? Iställt för höj minimisummn mnr Mrgrt Spång mn bord fokusr på d strukturr som gör mång v d Mrgrt Spång och Joyc Kimwg Lundin kvinnor som hon rbtr md hr så svårt t sig in på dn konomisk mrkndn. Visst dt är br d höjr minilånn, mn dt förändrr ingt för d som int får någr lån lls. Dt f s lit intgrtions- och jämställdhtsprspktiv från rgringn, sägr hon. Multifunktionll väskn Anthnt. Värdig mikrolån? 17

18 t m är nig md Mrgrt Spång i dt är strukturrn som måst förändrs. D diskriminrnd strukturr d tlr om diskutrs i Stockholm Länsstyrlss rpport Entrprnörr utn kpitl (Rpport 2006:23). Där gs n komplx bild v vrför kvinnor och invndrr hr svårt bli godkänd som låntgr, dt brä s dt om hur olik diskriminrnd mknismr bildr nät där invndrr, kvinnor och d som vill strt förtg utn strävn r vinst och xpnsion för förtgt fstnr i nätts trådr. om hur kvinnor och invndrr tndrr förslå otrditionll ffärsidér, dt vill säg ffärsidér som int pssr in i dn mnlig normn, och därför btrkts som udd llr som n hobby. Dt är vnligt kvinnor hr förtgsidr som rör sig inom hndls- och srvicbrnchn, vilk nss vr högriskbrnschr från bnkns prspktiv. Kvinnor från tnisk minorittr kn tidigr h vrit rbtslös llr brond v lån. Dt är fktorr som gör d int ss som pålitlig låntgr. hr ännu n infllsvinkl till vrför mång v d kvinnor som hon rbtr md int får sin lånnsökningr bviljd. Dt hndlr om okunskp, hndläggrn hr ingn kunskp om målgruppn, sägr hon. I näst ndtg poängtrr hon dt är problm som int br hndlr om dt måst bli lä r få mikrokrditr, utn om n itydförändring i hl smhällt där dt bhövs n brd mobilisringsprocss för förståls för ny idér och sä tänk. Vi rbtr md mobilisring och ll sk md, sägr hon. lån tycks för uts gruppr omöjlig färds, mn visst finns dt positiv xmpl. Pitms årsrpport för 2006 brä d om kvinnor som strtt llt ifrån konsultförtg md inriktning mot intrntionll rltionr och biokmiförtg, till n hälsokostffär, n thirsturng, n konsttljé md mr. Biokmin går dt lä r få lån till mdn d typiskt kvinnlig projktn är svårr driv, brä r Mrgrt Spång. hr liksom Anthnt Krlsson dltgit i n grupp orgnisrd v Pitm där mn md stöd från hndldr och övrig gruppn får hjälp strtt gt. Sonj Erikssons är spcilisrd på finsömnd och rsulttt v rbtt i gruppn blv Sonjs tljé, n butik och tljé i Flköping där hon säljr och syr främst bårtäckn. Affärrn går trögt så här i börjn och Sonj Eriksson brä r om hur hon iblnd vknr kllsv ig v oro om nä rn. Mn jämfört md som tidigr fruktlöst sök r rbt fördrr hon nu gör någonting v ll sin kunskp i sömnd. Joyc Kimwg Lundin sr hoppfullt n frmtidn och rbtt md mikrokrditr i Svrig. Nu är hon särskilt förväntnsfull inför utbytt md kvinnorn från Bngldsh och llt som d kn lär v vrndr. Vi kn s rdn nu vi påvrkr, och i dg hr vi strkt stöd utnför lndts gränsr. Från Norg hr mn rbjudit sig hjälp oss md pngr, och från Blgin, Frnkrik och Spnin. Så nu kn vi komm igång ordntligt, mdn vi väntr på Svrig sk hinn ikpp, sägr hon. 18

19 Att bsök skolor på lndsbygdn i Albnin är som tt förflytt sig långt bkåt i tidn. Här finns vrkn l, rinnnd vttn llr ordntlig tolttr. Trots dtt kämpr brn och vuxn för tt förbättr sin skolor. Utbildning är dt viktigst mn kn få i livt, sägr Zn som är trtton år gmml. Dt är svårt tt läs när dt droppr nr i r p o r t g böckrn TEXT & FOTO: DAVID ISAKSSON/GLOBAL REPORTING slingrr sig upp för brgsslu ningn, gör n djupdykning in i n rvin, klä rr vidr, förbi någr hus innn dn åtrign vändr uppåt. Dt är int myckt mr än 70 kilomtr mlln Albnins huvudstd Tirn och byn jg är på väg till, mn i tid är dt n rs på tr timmr llr mr, brond på vädrt. Albnin är som hopskrynklt stnniolpppr; övrllt brg och sml vägr som bindr smmn byr, städr och smhälln. Lndt är int störr än Smålnd, mn gogrfin och d dålig vägrn gör vståndn lång. Dimmn kommr och går och rgnt är övr oss. Dt är kllt och rå i lu n. Ändå kund dt h vrit kllr, för normlt brukr dt ligg snö på d här höjdrn undr årts först måndr. Nu skymtr br någr vit pudrfläckr högst upp på brgskmmrn. Så är vi frmm i byn. På slu ningn ovnför lrigt fält liggr d två skolbyggndrn som rymmr först till å ond klss. Vi klivr in till fmtklssrn. Där inn är dt mörkt, dt skns lktricitt och rinnnd v n. I dt lill klssrummt trängs 36 lvr, hoptryckt tr och tr på bänkr som gntlign sk rymm två. Klssrummt dominrs v kminns rör som ldr ut rökn gnom tkt. Någr rutor är trsig, tkt är spruckt och på sin håll hlt trsigt. Dt är så kllt mn lltid måst h y rklädrn på sig. Och då är dt här ändå n mild vintrdg. som n fuktig jordkällr och dt är int så konstigt, innn dn blv skol vr dn nämlign lgrlokl. Dt är nog värr lv undr f ig förhållndn i kllt klimt än i vrmt, tänkr jg lltmdn tårn börjr frys och fingrrn domnr. Förutom ndr problm så hr mn ju också dn gngnd, gnomträngnd kyln undr vintrmåndrn. Ti, här kommr v nt in gnom tkt när dt rgnr! sägr Dimnt (j, hn htr fktiskt så!). Hn är tolv år och ktiv i dt nybildd lvrådt. Då blir dt så fuktigt här inn mn int ns kn skriv på svrt tvln, fortsä r hn. Elvr och lärr kämpr gmnsmt för håll klssrummn städd. Mn dt är int dt lä tst när mn måst lån v n från husn runt omkring och sdn bär dt i hinkr till skoln. Och så är dt tol rn. Dt nd som finns är två ruckl till utdss md hål i mrkn, brättr Zn som är tr on år och pkr ndåt bckn. Dn som går i dn här skoln gör bäst i håll sig. sr brnn och ungdomrn i skoln ut ungfär som i Svrig. Dt hr i stort s smm klädr, skolväskor och frisyrr som svnsk lvr. Mn när dt gällr möjlightr och förutsä ningr är skillndn norm. D llr flst lvr bor långt ut på lndsbygdn där fmiljrn frm tills 19

20 U F s i d o r

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär

Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär Mdlinkomstr AVSLÖJAR kr/år. 66 Torsdg??? Torsdg17 17mj mj Får bidrg sd* Vr fmt folkvld svrigdmokrt är sjukpnsionär På svrigdmokrtrns mndt sittr i dg 246 prsonr. 204 v dss, 82,9 procnt, är i rbtsför åldr.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Mrkndsförningn i Hlsingborgsrgionn Nr 1 2014 EU-projkt som märks Swdish ignornc Miljösttus på glid Anmäl dig till Frukostklubbn Intrntionll Svrig Dn mst såld produktionn innn n prmiär i Hmburgr börs histori

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Malin Hagman 17 år, Surte

Malin Hagman 17 år, Surte Vr md och uts Al Luci 2010 1 A Wdström 17 år, Alfors Studrr: SKF Tkisk gymsium år 3 Mi bäst sid: Gld, omtäksm, tusistisk Mi sämst sid: Morgotrött Drömyrk: Civiligjör Drömrs: Mldivr Vm får förlj md: Mi

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst Metodhndbok för småbrnsordkonst Det här är en metodhndbok för småbrnsordkonst. Hndboken hr utrbetts v Helsingfors kulturcentrl inom rmen för brnkulturnätverket Alddins lmp, som utgett ett trettiotl metodhndböcker,

Läs mer

Den riktiga reseledarskolan

Den riktiga reseledarskolan Dn riktig rldrkoln Bök o ockå på: 5 VECKORS UTBILDNING I SPANIEN NU MED STUDIESTÖD VIA CSN NY LIVSSTIL OCH KARRIÄR JOBBGARANTI I HELA VÄRLDEN NYHET! PERSONLIG UTVECKLING VÄNNER FÖR LIVET Bli rundrldr Svrig

Läs mer

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22 Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www.vgregion.se nr 4. 2009 Ny spännde rätter till vinterns ll fester Sid 16 Akutsjukvården börjr redn i mbulnsen Sid 22 Vi fick en ndr chns! 10 sidor

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015 F L Ä Å Å Klubb- och utfärdsprogram sommarn 2015 utskick md tidningn skärgårdsbåtn 3/2015 xpditionns öppthålland i sommar Stiftlsn Skärgårdsbåtns och Skärgårdns trafikantförnings gmnsamma xpdition på Nybrogatan

Läs mer

FOKUSERAT. Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar inget på sin blogg. [På MAKT] Reportage om Kalmars rikaste kvinnor

FOKUSERAT. Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar inget på sin blogg. [På MAKT] Reportage om Kalmars rikaste kvinnor FOKUSERAT www.fokusrat.s [På MAKT] Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar ingt på sin blogg Nummr 1 2008 Frdagn dn 22 fbruari 50 SEK 5 EURO Kalmarungdomar trotsar maktn md L Parkour 1 Rportag om Kalmars rikast

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

FOLKHÄLSAN DIN GUIDE TILL EN BÄTTRE HÄLSA NUMMER 7 JUNI 2006

FOLKHÄLSAN DIN GUIDE TILL EN BÄTTRE HÄLSA NUMMER 7 JUNI 2006 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FOLKHÄLSAN DIN GUIDE TILL EN BÄTTRE HÄLSA NUMMER 7 JUNI 2006 Foo: isock VARNING FÖR METALBOLBOMBEN! Anl övrvikig ökr blnd båd vuxn och

Läs mer

Och bara sådär... Färska som gröna bananer. Vi ser möjligheterna. Vad ser du? campuskarlshamn.se. Simon Gustafsson. En del av

Och bara sådär... Färska som gröna bananer. Vi ser möjligheterna. Vad ser du? campuskarlshamn.se. Simon Gustafsson. En del av spel våld Simon Gustfsson Och br sådär... En del v... så blev det en tidning. Förbnnt spännnde må jg säg, och jublr lite inom mig själv. Det är här på ledren jg sk skriv om något som rör mig, och rtikuler

Läs mer

Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll

Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Förtgns synpunktr på skttsystmt, skttfuskt oh Skttvrkts kontroll Rsultt från n riksomfttn unrsökning vårn Rpport :3 1 2 Föror Skttvrkt gör rglunt mätningr v morgrns oh förtgns syn på skttsystmt, skttfuskt,

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner Spcialnummr: Intrvjur md alla nya talsprsonr MEDBORGAREN NYA MODERATERNAS MEDLEMSTIDNING NUMMER 7 2014 Skiftn: Johnny Magnusson ny ordförand i Västra Götaland Kristoffr Tamsons nytt trafiklandstingsråd

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Kina spänner musklerna

Kina spänner musklerna # 3 2 0 1 3 Atull ffärnyhtr om och från in. Utgivr: Swdn-Chin Trd Council Arrngrt foto v Agnt Engqvit Kin pännr mulrn Tr hjälp v ocil mdir i främjndt I Shnghi finn 70 gnrlonult. 14 v d ld v n vinn. En

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

Kreativitet för varenda kotte.

Kreativitet för varenda kotte. Kretivitet för vrend kotte. Skolprogrmmet för förskol och grundskol. Göteborg 2011 3-13 mj Bok in den 9 mrs! Du som rbetr i skoln kn bok ktiviteter för dig och din elever på Vetenskpsfestivlen 2011. Du

Läs mer

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Byggnsgui Byggnsgui 2013 Byggnsgui 2013 Innrvägg Allmänt 4-5 Sknor oh rglr 6-7 Montg 8-9 WllClik 10-11 Typr oh gruppr 12-15 Väggnyklr 16-21 Typövrsikt 22-25 Väggruppr C 26-65 Väggruppr C+ 66-93 Väggruppr

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL;

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nr 5/13 - Årgång 42 AGAPE CHILD CENTRE; Man blir glad när dt går bra för barnn SID 4-5 EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nu är dt runt 120 barn som varj dag ätr i skolan SID 8 Barn i Nöd nr 5 2013 3.. Vi gor Vi

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det gotlndshem Nr 02 2014 Ny utsid Stjärngtn rusts upp Knep &KNÅP för dom yngre! Ordning&red hos Rune Ett rent nöje Ny tvättstugor SPONSRING Så fungerr det VD hr ordet Stffn Thurgren BO&HYRA Nr 2 2014 Vi hr

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 1 MARS 2014 100 SOMMARJOBB i HFAB:s regi MOTION Bäst tipsen för rätt stvgång Nyöppnd hobbylokl på Vllås HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR Ll och Flemming nöjd

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

Innehåll: Ledare. Apelltal i Uddevalla. Erni och Ola Friholt. Fredsdikt 6 Anton Höber. Nej till kriget! Torgmöte i Karlstad 8.

Innehåll: Ledare. Apelltal i Uddevalla. Erni och Ola Friholt. Fredsdikt 6 Anton Höber. Nej till kriget! Torgmöte i Karlstad 8. VI MA].{SKOR Nummer 314 2001 Argång 54 Redktionsdress: Vi Mänskor Linnögtn 218 413 04 Göteborg Tel/Fx: 031-14 40 28 Ansvrig utgivre: Mrinne Lindström Redktion: Erni Friholt, Zid Hgmn, Elly Engstedt, Ditte

Läs mer

Hårdare vindar inför partimötet

Hårdare vindar inför partimötet # 4 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: JASON LEE/Reuters/TT Hårdre vindr inför prtimötet Xi Jinpings först år vid mkten hr vrit mer händelserikt än tio

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 71, september 2010 Tisdgsträffr hösten 2010 Lokl: Föreningsloklen, V Vrvsgtn 24 E (på gveln) Tisdg den 8 oktober kl 18.00 OLLE HÄGGLUND berättr om sin brndomskvrter

Läs mer

Vi gör en läsarundersökning

Vi gör en läsarundersökning Svensk Bibelsällskpets tidning 1/2014 Kristin Lundberg och det levnde språket Sid 4 Mikel Tellbe motiverr till ny provöversättningr på svensk. 7 Sid Sid Bibelbristen på Kub ger kyrkorn problem. Sid 8 Mikel

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Sverige storsatsar för renare luft i Peking

Sverige storsatsar för renare luft i Peking # 2 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sverige storstsr för renre luft i Peking När sttsminister Fredrik Reinfeldt besökte Peking 2008 skrevs ett smrbetsvtl

Läs mer

49== 8)= 39)= 149k. SorseleAktuellt 8-20 10-20 8-20 10-20. Välkommen in till vår välfyllda matbutik! Välkommen in till vår välfyllda matbutik!

49== 8)= 39)= 149k. SorseleAktuellt 8-20 10-20 8-20 10-20. Välkommen in till vår välfyllda matbutik! Välkommen in till vår välfyllda matbutik! SorseleAktuellt www.sorselektuellt.se SORSELE Utgivre: Åke Johnsson, Tel/Fx: 0952-108 32 SORSELE Välkommen in till vår välfylld mtbutik! Stsums SPANIEN Pris per kg Nr: 25 2010 V.47 23 november Lösviktsgodis

Läs mer

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet.

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet. ÄNTLIGEN! Som jg hr väntt på den här dgen. Allsvensk premär på Stdon. Underbrt, efter fem månders uppehåll känns det otrolgt kul tt det börjr på rktgt gen. Den senste månden hr jg verklgen längtt efter

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller STJÄRNEXTRA Svnska Blå Stjärnan - Stockholms Förbunds Mdlmstidning SEPTEMBER nr 3/2014 Följ md på studibsök till Rgionalsjukhust Bagarmossn av g n i n k r ä t förs m o g a t pn r a k s d Rpo r a krisb

Läs mer

Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen... Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Neve Michael, sid 8: Ebenezer Home, sid 4:

Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen... Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Neve Michael, sid 8: Ebenezer Home, sid 4: Nr 2/15 - Årgång 44 Nv Michal, sid 8: Jag sr mirakl i mitt arbt bland barnn... Ebnzr Hom, sid 4: Barnn är väldigt kärlksfulla och omtänksamma. BARN I NÖD www.barninod.s pg 90 05 75-2 I backspgln Som faddr

Läs mer