BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2012 GÖTEBORGS STAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2012 GÖTEBORGS STAD"

Transkript

1 BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 202 GÖTEBORGS STAD SEPTEMBER 202 SCANDINFO MARKETING RESEARCH

2 Innehåll Information om undersökningen... 3 Tillvägagångssätt... 3 Rapportering... 5 Styrkor och prioriterade förbättringsområden... 7 Övergripande resultat... 8 Jämförelse mellan kommunala och privata förskolor... NKI och kvalitetsfaktorer uppdelat på bakgrundsfaktorer... Frågor till barnen... 2 Bilaga: Frågeformulär , Pnr. 555 Viktoria Aronsson Josefine Björnsson Jonas Persson SCANDINFO MARKETING RESEARCH 2

3 INFORMATION OM UNDERSÖKNINGEN Göteborgs Stad har sedan år 2000, med några få undantag, årligen genomfört en undersökning riktad till föräldrar med barn inom förskoleverksamheten i Göteborg. Undersökningarna har genomförts av SCB fram till Under 20 och 202 har Göteborgs Stad valt att samarbeta med ScandInfo Marketing Research. Syftet med årets undersökning är dels att få kunskap om brukarnas bedömning av verksamheten, dels att få underlag till kommande förbättringsarbete. Tillvägagångssätt I förhållande till tidigare undersökningar är tillvägagångssättet i princip oförändrat. Frågeformulär och följebrev har tagits fram av Göteborgs Stad och är baserade på tidigare undersökningar. En fråga om service via telefon har tillkommit. Resultaten är dock jämförbara med tidigare års undersökningar. ScandInfo har ansvarat för tryck, packning och distribution av frågeformulär, svarskuvert, ett påminnelsekort samt instruktioner till stadsdelarna i Göteborg. Vid respektive enhet har sedan personalen delat ut frågeformulär och svarskuvert till föräldrarna (ett frågeformulär per barn), och ungefär två veckor senare även påminnelsekort. Föräldrarna skickade sedan sina besvarade frågeformulär direkt till oss i de svarskuvert de fått. De föräldrar som har haft behov av frågeformulär på engelska har kunnat få en sida med alla frågor översatta till engelska. Föräldrarna markerade dock sina svar i det svenska frågeformuläret och returnerade det till ScandInfo. Frågeformulär och svarskuvert levererades på torsdag i vecka 22. Materialet delades sedan ut av personalen och fältarbetet pågick fram till och med vecka 28. ScandInfo har löpande hållit Göteborgs Stad informerad om hur undersökningen utvecklats och föreslagit åtgärder för att öka deltagandet i undersökningen. I det instruktionsbrev som gick ut tillsammans med frågeformulären fanns även en länk till en webbsida. På den sidan kunde alla medarbetare som var inblandade i undersökningen få information om aktuellt svarsinflöde per stadsdel. Vi har därefter skannat frågeformulären, verifierat svaren och kvalitetssäkrat data samt tagit fram rapporter. Totalt delades enkäter ut till föräldrarna. När fältarbetet avslutades hade vi fått in.64 besvarade enkäter. Det ger en svarsandel på totalt 42 procent (42 % i kommunal verksamhet och 39 % i privat verksamhet). I tabellen nedan redovisas total svarsandel per stadsdel 20 och 202. SCANDINFO MARKETING RESEARCH 3

4 Svarsandelar 20 och Kommunal Privat Kommunal Privat Stadsdel verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet Angered 2% 25% 37% 30% Askim-Frölunda-Högsbo 46% 56% 5% 52% Centrum 50% 28% 49% 40% Lundby 42% 45% 56% 53% Majorna-Linné 45% 35% 55% 45% Norra Hisingen 49% 36% 58% 54% Örgryte-Härlanda 45% 55% 57% 59% Östra Göteborg 32% 36% 50% 32% Västra Göteborg 4% 40% 50% 55% Västra Hisingen 50% 24% 64% 42% Totalt antal 42% 39% 53% 47% Totalt sett har svarsandelen gått ner, men det finns stora skillnader mellan olika stadsdelar i hur deltagandet har utvecklats. Deltagandet ökar något i de privata verksamheterna i stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Östra Göteborg samt i den kommunala verksamheten i Centrum. Samtidigt sjunker deltagandet kraftigt i den kommunala verksamheten i stadsdelarna Östra Göteborg, Angered, Västra Hisingen och Lundby samt i privat verksamhet i Västra Hisingen och Norra Hisingen. Svarsandelarna är beräknade på det antal frågeformulär som enheterna har meddelat att de har delat ut. Från några enheter har vi fått in fler besvarade frågeformulär än enheterna har delat ut. Eftersom alla frågeformulär har ett unikt löpnummer vet vi att det inte finns några dubbletter. För dessa enheter har vi därför utgått från att antalet utdelade frågeformulär är detsamma som antalet inkomna. När vi jämför förutsättningarna för genomförandet av årets undersökning med hur det var 20 noterar vi följande (skillnaderna förklarar dock inte de stora skillnaderna i deltagandet): Tidsplanen har varit förskjuten så att undersökningen har genomförts senare på våren. Förra året låg fältarbetet i veckorna 9-4. Genomförandet har haft samma utformning och omfattning som 20. Distributionen av undersökningsmaterial till Göteborgs Stad har, liksom 20, fungerat mycket bra. Vid vissa enheter har dock utdelningen av enkäter till brukarna skett sent eller inte alls. SCANDINFO MARKETING RESEARCH 4

5 RAPPORTERING För att fungera som ett bra stöd i utvecklingen av en verksamhet är det t viktigt att rapporteringen av en undersökning ärr enkel att ta till sig förr läsaren ochh tydligt visar den information som är relevant. Inför rapporteringen för den härr under- sökningen har utgångspunkten varit att följa redovisningsmodellen från 20, med index och kvalitetsfaktorer kompletterat med tydligare grafisk redovisning samt ett utvecklat stöd för prioritering gar i det fortsatta förändringsarbetet. Rapporteringenn av huvudresultat omfattar följande delar: Huvudresulta at (sidan ) Huvudresulta atrapporten finns för Göteborg somm helhet, allaa stads- och delar, områden, resultatenheter undergruppe r med minst t 7 svar. På första sidan redovisas NKI samt kvalitetsindex x med relevanta referenser samt uppgift omm antal svar och svarsfrekvens. Huvudresulta at (följande sidor) Svarsfördelningen för respektive fråga redovisas i stapeldiagram med en referenspunkt somm visar resultatet för Göteborg som helhet (samtliga kommunala ochh privata verksamheter r). Efter diagrammen följer tabeller med redovisning av bakgrunds- snabbaste frågor. Prioriteringsp plan Prioriteringsp planen visar och lättaste vägen till ännunu fler a brukare. Alla enskilda frågor sorteras utifrån vad som bör priori- på teras för att gee störst effekt brukarnas totala het (för stöd i tolkning se nedan). SCANDINFOO MARKETING RESEARCH 5

6 Rapporterna är framtagna på fem organisatoriskaa nivåer, från Göteborgs Stad ner till enskilda undergrupper.. Prioriteringsplanernaa är framtagna på resultatenhets- rapporter. Med den här utformningenn av rapporteringen fårr varje enhet både nivå. Resultaten för kommunala och privata verksamheter redovisas i separata stöd för att följa upp effekter av åtgärder inom prioriterade förbättringsf sområden (huvudresultat) och stöd förr prioriteringar av åtgärder för att effektivt öka andelen hela brukare (prioriteringsplanerna). För att underlätta analyser av resultaten utifrån olika målgrupper finnss dessutom följande rapporter: Bakgrund ochh NKI NKI och index för kvalitetsfaktorer redovisas härr nedbrutet på bak- med färre grundsfrågor. I kolumnerr än sju svar redovisas ingaa resultat. Rapporten är framtagen för Göteborg somm helhet samt på stadsdelsnivå. Tabell kön Tabellen är framtagen för r Göteborg som helhet. Resultaten R redovisas fråga för frågaa på totalnivå samt uppdelat på män m och kvinnor. SCANDINFOO MARKETING RESEARCH 6

7 STYRKOR OCH PRIORITERADE FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN Alla verksamheter har styrkor och förbättringsområden. Vilka frågor som är den enskilda enhetens styrkor ser s ni lättastt i rapporten Huvudresultat. De frågor som har högst andel a brukare är era styrkor (de frågor som har mest grönt i stapeln). Ofta är styrkorna desamma som era relativa styrkor (som ni hittar längst ner i er prioriteringsplan se nedan). Era prioriterade förbättringsområden finner ni överst i er prioriteringsplan. Prioriteringsplanen redovisar en analys på frågenivå och visar snabbaste och lättaste vägenn till ännu fler a brukare. Även omm vi bara redovisar prioriteringsplaner för de kommunala verksamheterna, bygger analysen på brukarnas bedömningar av alla resultatenheter, såväl privata som kommunala a. Analysenn baseras på en sammantagen bild avv presta- tion/ /mål, viktighet, förbättrings- dessa potential och relevans. Utifrån faktorer rangordnar vi alla enskilda frågor. Överst står de egenskaper som har högst utvecklingspotential och som ni bör arbeta a med i första hand. Längst ner finner ni era relativa styrkor. Med relativa styrkor menar vi frågor där förbättringspotentialenn är förhållandevis låg. Behåll era styrkor! Vilka frågor som bör prioriteras i förbättringsarbetet varierar från en enhet till en annan, eftersom förutsättningarna i varje enhet ser olika ut. Därför är det viktigt att förbättringsarbetet planeras och leds långt ut i organisationen. Det är där relationen med brukarna skapas och det är där arbetet med att få fler a brukare bedrivs. Ni kan välja att arbeta med en eller flera egenskaper, men kom ihåg att det är viktigt att fokusera och sedan genomföra de förändringar nii bestämmerr er för. Om ni tycker attt det är svårt att agera på en fråga som liggerr högst uppp på listan kanske ni kan arbeta med en annan fråga, med stark koppling till den första, något längre ner i listan. SCANDINFOO MARKETING RESEARCH 7

8 ÖVERGRIPANDE RESULTAT De flesta frågorna i undersökningen besvaras med hjälp av en e skala från till 0, där normalt står för inte alls och 0 står för i allra h d. Resultaten för varje enskild fråga redovisas i särskilda tabeller. Övergripande resultat redovisas även i form av NKI samt index per kvalitetsfaktor (oviktade medelvärden). NKI och index kan variera mellan 0 och 00, där ett högre värde indikerar mer a brukare. På en övergripande nivå ärr resultaten påtagligt stabila. NKI ligger i princip på samma nivå sedan 2000, varierande mellan 72 och 75. NKI för kommunala förskolor 2000 till 202 Kommentar: 200 och 200 genomfördes s inga undersökningar. För de tre frågorna som NKI baseras på ökar andelen a (skalsteg 8-0) med tre till fyra procentenheter. Kvalitetsfaktorernas index visar ocksåå stabilitet. Pedagogisk process p ökar med tre enheter och Säkerhet och Förtroende gårr upp med två enheter. Kvalitetsindexet Pedagogisk handledning ligger oförändrat på 78 sedan 2009, men alla andra SCANDINFOO MARKETING RESEARCH 8

9 kvalitetsfaktorer går i år upp ett steg. Samtliga kvalitetsindex är därmed tillbaka på den nivå de låg på under Frågan om möjligheten att få service via telefon är ny i årets undersökning. Majoriteten av brukarna har ingen uppfattning i frågan och av dem som har en uppfattning är endast en tredjedel a och nästan lika många är missa. NKI och index för kvalitetsfaktorer för kommunala förskolor Kvalitetsfaktor NKI Trivsel Trygghet Bemötande Ped. handled Ped. Process Säkerhet Delaktighet/inflyt Förskolemiljö Måltider Förtroende Service via tfn Kommentar: Resultat från år är hämtade från SCB:s rapport från Det gäller dock inte kvalitetsfaktorn Delaktighet/Inflytande. I SCB:s modell har två frågor under den rubriken tidigare uteslutits ur indexberäkningen. I tabellen ovan finner ni index för kvalitetsfaktorn Delaktighet/Inflytande som inkluderar alla frågor i frågeformuläret under den rubriken. Förändringen medför att indexvärdet sjunker 4 till 5 enheter. Trivsel, Bemötande och Trygghet är fortfarande de kvalitetsområden som brukarna är mest a med. Det är självklart viktiga områden för den här typen av verksamhet. I tabellen nedan återfinns årets övergripande resultat nedbrutet per stadsdel. Även på stadsdelsnivå är det tydligt att brukarna är mest a med Trivsel, Bemötande och Trygghet. Skillnaderna mellan stadsdelarna är också mycket små för de faktorerna. Störst är skillnaderna mellan stadsdelarna för den nya frågan om service via telefon. Liksom tidigare ser vi även stora skillnader mellan stadsdelarna för kvalitetsfaktorerna Måltider, Miljö, och Delaktighet/inflytande. SCANDINFO MARKETING RESEARCH 9

10 Index per kvalitetsfaktor och stadsdel 202 NKI Trivsel Trygghet Bemötande Pedagogisk handledning Pedagogisk process Säkerhet Delaktighet/ inflytande Förskolemiljö Måltider Förtroende Service via telefon Angered Askim-Frölunda-Högsbo Centrum Lundby Majorna-Linné Norra Hisingen Västra Göteborg Västra Hisingen Örgryte-Härlanda Östra Göteborg Jämförelser bakåt på stadsdelsnivå försvåras av den organisationsförändring som har genomförts i Göteborgs Stad. För jämförelser i staden som helhet spelar den förändringen dock ingen roll. Detsamma gäller längre ut i organisationen för enheter som följts upp på samma sätt som tidigare. SCANDINFO MARKETING RESEARCH 0

11 Jämförelse mellan kommunala och privata förskolor Tidigare har brukare av privata förskolor varit tydligt mer a med verksamheten än brukarna av kommunala förskolor har varit. Förra året kunde vi konstatera att de skillnaderna hade ökat något. Skillnaderna i brukarnas bedömningarna av privata och kommunala förskolor finns kvar i år, men har inte ökat ytterligare. NKI ökar med en enhet och flertalet kvalitetsfaktorer går upp en eller två enheter för både kommunala och privata förskolor. NKI och index för kvalitetsfaktorer för kommunala och privata förskolor Kommunala Privata Kvalitetsfaktor NKI Trivsel Trygghet Bemötande Ped. handled Ped. process Säkerhet Delaktighet/inflytande Förskolemiljö Måltider Förtroende Service via telefon Kommentar: Resultat från 2009 är hämtade från SCB:s rapport. Det gäller dock inte kvalitetsfaktorn Delaktighet/Inflytande. I SCB:s modell har två frågor under den rubriken tidigare uteslutits ur indexberäkningen. I tabellen ovan finner ni index för kvalitetsfaktorn Delaktighet/Inflytande som inkluderar alla frågor i frågeformuläret under den rubriken. Förändringen medför att indexet blir 4 till 5 enheter lägre. NKI och kvalitetsfaktorer uppdelat på bakgrundsfaktorer I separata rapporter finns en redovisning av kvalitetsfaktorerna nedbrutet på bakgrundsfrågor. I den här undersökningen är det viktigt att tänka på att bakgrundsfrågorna avser barnen inte den som har besvarat de frågor som NKI och övriga index bygger på. På en övergripande nivå ser vi nu återigen skillnader mellan flickor och pojkar och större skillnad mellan barn i olika ålder. Flickornas föräldrar är mer a än pojkarnas föräldrar är (NKI 74 respektive 72). Ser vi till barnens födelseår varierar NKI 202 mellan 7 och 76. Förra året varierade NKI mellan 7 och 73 vid jämförelser mellan barn i olika åldrar. SCANDINFO MARKETING RESEARCH

12 Föräldrar som har deltagit i utvecklingssamtal är mer a med verksamheten i nästan alla aspekter. De har en till sex enheter högre index på p de flesta kvalitets- faktorer. För Delaktighet/Inflytande är skillnaden så stor som 9 enheter. Det är bara kvalitetsfaktorn Service via telefonn som bedöms lika av de d som deltagit och de som inte deltagit i utvecklingssamtal. I de privata verksamheterna är nivån på NKI och index högre, men därr ser vi inte de generella skillnaderna mellan åldrar och kön som vi har i den kommunala verksamheten. Frågor till barnen I undersökningen inom förskolan ställdes även tio frågor tilll barnen. Avsikten var att föräldern skulle intervjua sitt barn och markera barnets svar. Följande instruktion fanns med i frågeformuläret: Svaren på frågorna redovisas i en separat tabell och ingår inte i beräkningar av NKI eller kvalitetsfaktorernas index. Frågorna ingår heller inte i analysmodellen för prioriteringsplanerna. Vid tolkning av resultaten är det viktigt att vara medveten om o att det ärr svårt att intervjua små barn, att flera av frågorna är svåra att besvara med den svarsskala som används samt att det interna i bortfallet är omfattande påå de flesta frågorna (dvs många föräldrar har valt att inte intervjua sina barn ochh låta dem besvara frågorna). Resultaten på de enskilda frågorna f ligger annars på ungefär samma nivåer som tidigare. SCANDINFOO MARKETING RESEARCH 2

13 JUNI 202 <<Organisation>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Hur är du med förskolan/familjedaghemmet? Syftet med denna enkät är att ta reda på hur du och ditt barn är med barnets förskola eller familjedaghem. Resultatet ska ge underlag för att förbättra verksamheten. Det spelar ingen roll om det är barnets mamma eller pappa eller annan vårdnadshavare som besvarar enkäten. Men det är viktigt att den som har mest kontakt med barnets förskola/ familjedaghem är med och besvarar enkäten. Fyll gärna i enkäten tillsammans. I slutet av enkäten finns tio frågor som ditt barn, om han/hon är i åldern 3-6 år, kan svara på tillsammans med dig. Om du har mer än ett barn i förskola/familjedaghem kommer du att få en enkät för varje barn. Tänk på att använda rätt enkät till respektive barn. 2 3 Alla svar behandlas anonymt. När ScandInfo bearbetat svaren, lämnas en avidentifierad fil till Göteborgs Stad. Din medverkan är självfallet frivillig men för undersökningens tillförlitlighet är det viktigt att du besvarar frågorna. Försök besvara frågorna så snart som möjligt, helst inom en vecka. När du är klar lägger du enkäten i det bifogade svarskuvertet och skickar det till ScandInfo. Frimärke behövs inte. Resultaten från undersökningen kommer att vara tillgängliga via Göteborgs Stads hemsida i början av oktober. 4 Har du frågor om undersökningen kan du kontakta: <<Namn som trycks på enkät>>, <<Telefon>>. 5 Har du frågor om datainsamlingen kan du kontakta ScandInfo: Tack för Din medverkan! <<Förvaltning-bolagschef>> <<Titel>> <<Förvaltning-bolag>> Jonas Persson Undersökningsledare ScandInfo <<IP>>

14 . TRIVSEL Hur är du med ditt barns förskola/familjedaghem när det gäller hur ditt barn trivs i förskolan/familjedaghemmet?... I allra 0 Ingen åsikt hur ditt barn trivs med personalen?... hur ditt barn trivs med kamraterna? TRYGGHET Hur är du med... hur tryggt ditt barn tycks vara med kamraterna?... I allra 0 Ingen åsikt ditt barns möjligheter till stabil kontakt med någon eller några i personalen?... personalens förmåga att uppmärksamma ditt barn?... hur trygg du är som förälder när barnet är i förskolan/familjedaghemmet? BEMÖTANDE Hur är du med... hur du bemöts av personalen i förskolan/ familjedaghemmet?... I allra 0 Ingen åsikt hur man beaktar dina synpunkter?... hur ditt barn bemöts av personalen? PEDAGOGISK HANDLEDNING Hur är du med... att ditt barn får tillräckligt stöd i sin utveckling?... I allra 0 Ingen åsikt hur personalen stödjer och stimulerar ditt barns språkutveckling?... personalens förmåga att skapa lugn och ro?... hur personalen lär barnen att ta hänsyn till varandra?... 2

15 5. PEDAGOGISK PROCESS Hur är du med... vad ditt barn lär sig?... I allra 0 Ingen åsikt hur ditt barn lär sig (varierande arbetssätt, olika tekniska hjälpmedel m.m.)?... hur ditt barns nyfikenhet och lust att lära stimuleras?... ditt barns möjligheter att leka?... hur mycket ditt barn får vistas utomhus? SÄKERHET Hur är du med... säkerheten i lokaler och utrustning?... I allra 0 Ingen åsikt säkerheten utomhus?... rutinerna att förebygga olyckor/skador?... informationen om olika arrangemang? DELAKTIGHET/INFLYTANDE Hur är du med... hur du får information om verksamheten i förskolan/ familjedaghemmet?... I allra 0 Ingen åsikt vilken information du får?... din möjlighet att påverka verksamheten i förskolan/familjedaghemmet?... hur personalen samarbetar med dig angående ditt barns utveckling och lärande?... hur dina lokala politiker lyssnar på föräldrarnas synpunkter om resurser till förskolan?... Har du deltagit i utvecklingssamtal? Ja Nej Om ja: hur utvecklingssamtalet genomfördes?... 3 <<IP>>

16 I allra 8. FÖRSKOLEMILJÖ/FAMILJEDAGHEMSMILJÖ Hur är du med... 0 lokalerna (utformning, funktion)?... Ingen åsikt utrustning för lek, lärande och skapande?... ditt barns möjlighet att få lugn och ro?... förskolans/familjedaghemmets utemiljö? MÅLTIDER Hur är du med... hur måltiderna i förskolan/familjedaghemmet fungerar för ditt barn?... I allra 0 Ingen åsikt den mat som serveras? DITT BARNS FÖRSKOLA/FAMILJEDAGHEM I SIN HELHET Om du tänker på ditt barns förskola/ familjedaghem i sin helhet hur är du då med dess verksamhet?... Hur väl uppfyller förskolan/familjedaghemmet och dess verksamhet de förväntningar du haft?... Uppfyller inte alls förväntningarna I allra 0 Uppfyller i allra förväntningarna 0 Tänk dig en perfekt förskola/familjedaghem. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns förskola/familjedaghem kommer?... Långt ifrån Mycket nära 0. FÖRTROENDE Hur bra är ditt barns förskola/familjedaghem jämfört med andra förskolor/familjedaghem som du känner till?... Om du idag skulle välja förskola/familjedaghem för ditt barn skulle du då välja den förskola/ familjedaghem som barnet nu går i?... Mycket dålig Nej, absolut inte Mycket bra 0 Ja, utan minsta tvekan 0 KRÄNKNINGAR/TRAKASSERIER 2. Har du under de senaste 2 månaderna blivit behandlad/bemött på ett sätt så att du känt dig kränkt av personalen? 2 3 Nej Ja, någon gång Ja, flera gånger 4

17 3. Tror du att den kränkande behandlingen/bemötandet hade samband med något av följande? Flera alternativ kan anges. Etnisk tillhörighet 6 Religion 2 Kön 7 Hudfärg 3 Ålder 8 Könsidentitet eller/och könsuttryck 4 Sexuell läggning 9 Annat 5 Funktionsnedsättning I allra 4. ÖVRIGT Hur är du med... 0 att få service via telefon i Göteborgs Stad?... Ingen åsikt BAKGRUNDSFRÅGOR B. Ange födelseår för ditt barn som nu har plats vid förskolan/familjedaghemmet B2. Är det en pojke eller en flicka? Pojke 2 Flicka B3. Hur lång tid har du haft ditt barn vid denna förskola/detta familjedaghem? Högst 6 månader 7- månader -2 år Mer än 2 år B4. Var är ditt barn fött? 2 3 I Sverige med en eller båda föräldrarna födda i Sverige I Sverige med båda föräldrarna födda utanför Sverige Utanför Sverige B5. Hur länge har ditt barn bott i Sverige? 2 5 år eller mindre Mer än 5 år 5

18 VAD TYCKER DITT BARN OM FÖRSKOLAN / FAMILJEDAGHEMMET? Frågor till förskolebarn i åldrarna 3-6 år Med hjälp av enkäten intervjuar du ditt eget barn om förskolan/familjedaghemmet. NEJ BÅDE JA OCH NEJ, VET INTE. JA Markera barnets svar med kryss i rutan under lämplig gubbe. Tycker du att det är roligt att vara på förskolan/familjedaghemmet? 2 Har du någon/några kompisar på förskolan/familjedaghemmet? 3 Brukar ni göra roliga saker när ni är inne på förskolan/familjedaghemmet? 4 Får du själv bestämma vad du vill leka på förskolan/familjedaghemmet? 5 Finns det roliga saker att leka med på förskolan/familjedaghemmet? 6

19 6 Vad tycker du om att vara ute och leka på förskolan/familjedaghemmet? 7 Om du vill vara för dig själv på förskolan/familjedaghemmet, kan du vara det då? 8 Tycker du om personalen på förskolan/familjedaghemmet? 9 Brukar du få lära dig nya saker på förskolan/familjedaghemmet? 0 Vad tycker du om maten på förskolan/familjedaghemmet? Tack för din medverkan! Glöm inte att posta enkäten i det portofria svarskuvertet. 7

20

BRUKARENKÄT VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD

BRUKARENKÄT VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD BRUKARENKÄT VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD SEPTEMBER 2012 SCANDINFO MARKETING RESEARCH 1 Innehåll Information om undersökningen... 3 Tillvägagångssätt... 3 Rapportering... 5 Styrkor och prioriterade

Läs mer

BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2013 GÖTEBORGS STAD

BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2013 GÖTEBORGS STAD BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 203 GÖTEBORGS STAD AUGUSTI 203 SCANDINFO MARKETING RESEARCH Innehåll Information om undersökningen... 3 Tillvägagångssätt... 3 Rapportering... 5 Styrkor och prioriterade

Läs mer

Bilaga: Frågeformulär , Pnr:16253 Josefine Björnsson Annica Wahlman Marie Jeppson. Scandinfo Marketing Research AB, Göteborg,

Bilaga: Frågeformulär , Pnr:16253 Josefine Björnsson Annica Wahlman Marie Jeppson. Scandinfo Marketing Research AB, Göteborg, B R U K A R E N K Ä T I N O M F Ö R S K O L A N 2 0 1 4 Enkätundersökning riktad till föräldrar med barn inom förskoleverksamhet på uppdrag av Göteborgs Stad. Undersökningen är genomförd av Scandinfo Marketing

Läs mer

Hur nöjd är du med förskolan?

Hur nöjd är du med förskolan? Mars 0 Hur är du med förskolan? Syftet med denna enkät är att ta reda på hur du och ditt barn är med barnets förskola eller familjedaghem.

Läs mer

BRUKARENKÄT NÄRSTÅENDE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD

BRUKARENKÄT NÄRSTÅENDE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD BRUKARENKÄT NÄRSTÅENDE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD SEPTEMBER 2012 SCANDINFO MARKETING RESEARCH 1 Innehåll Information om undersökningen... 3 Tillvägagångssätt... 3 Rapportering... 5 Övergripande resultat...

Läs mer

Föräldraenkät förskola Hur nöjd är Du med Ditt barns förskola/familjedaghem

Föräldraenkät förskola Hur nöjd är Du med Ditt barns förskola/familjedaghem 1 Föräldraenkät förskola Hur är Du med Ditt barns förskola/familjedaghem Det är viktigt att Du fyller i hela frågeformuläret. Det spelar ingen roll om det är barnets mamma eller pappa eller annan vårdnadshavare

Läs mer

Delaktighet och inflytande 94 88 85. Skolmiljö 72 63 66. Kunskap och lärande 96 91 89. Bemötande 97 93 91. Fritidshem 89 83 81

Delaktighet och inflytande 94 88 85. Skolmiljö 72 63 66. Kunskap och lärande 96 91 89. Bemötande 97 93 91. Fritidshem 89 83 81 Regiongemensam elevenkät 21 Arbetslagsrapport Antal svarande, n=9; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 21 Lerum ÅK3 totalt 21 GR ÅK2 totalt 21 Trivsel och trygghet 99 94 93

Läs mer

Delaktighet och inflytande 92 93 97 85 87 85. Skolmiljö 75 68 73 64 70 66. Kunskap och lärande 96 93 96 78 84 89. Bemötande 100 92 96 86 92 91

Delaktighet och inflytande 92 93 97 85 87 85. Skolmiljö 75 68 73 64 70 66. Kunskap och lärande 96 93 96 78 84 89. Bemötande 100 92 96 86 92 91 Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 2 215 Alingsås ÅK2 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 98 9 98 92 93 93 Delaktighet och inflytande 92 93

Läs mer

Sammanställning och analys av

Sammanställning och analys av Sammanställning och analys av Brukarenkät Föräldrar/Barn Förskola 2011 Petra Dahleljung utvecklingsledare kvalitet Sandra Moberg utvecklingsledare MR Augusti 2011 1 Innehållsförteckning Analys NEI och

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Brukarenkät Hemsjukvård 2012

Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Göteborgs stad En undersökning genomförd av Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (11) Uppdrag: Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Beställare: Göteborgs stad Projektledare

Läs mer

Föräldraenkät skola. Tala om vad Du tycker om Ditt barns skola!

Föräldraenkät skola. Tala om vad Du tycker om Ditt barns skola! 1 Föräldraenkät skola Tala om vad Du tycker om Ditt barns skola! 1 Vilket år går ditt barn? 1 Förskoleklass 2 År 1 3 År 2 4 År 3 5 År 4 6 År 5 7 År 6 8 År 7 9 År 8 10 År 9 2 Är det en flicka eller en pojke?

Läs mer

Delaktighet och inflytande 43 67 67 83 61 68. Skolmiljö 49 79 70 91 82 73. Kunskap och lärande 54 76 84 90 75 78. Bemötande 69 88 85 89 84 85

Delaktighet och inflytande 43 67 67 83 61 68. Skolmiljö 49 79 70 91 82 73. Kunskap och lärande 54 76 84 90 75 78. Bemötande 69 88 85 89 84 85 Regiongemensam elevenkät 215 Index per frågeområde samt NKI 2 212 213 214 215 totalt 215 GR GY2 totalt 215 Trivsel och trygghet 7 98 98 1 9 91 Delaktighet och inflytande 43 7 7 83 1 8 Skolmiljö 49 79 7

Läs mer

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH Göteborgs stad Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH December 2015 Information om undersökningen Göteborgs Stad har under mer än tio års tid genomfört en undersökning riktad till klienter inom Individ-

Läs mer

Brukarenkät inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Gustavsbergs förskola

Brukarenkät inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Gustavsbergs förskola Brukarenkät inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Gustavsbergs förskola 2/24 Gustavsbergs förskola Brukarenkät inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Antal som besvarat hela enkäten 18 2 0 Trivsel

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

Delaktighet och inflytande 83 73 72 66. Skolmiljö 68 75 79 73. Kunskap och lärande 83 78 81 77. Bemötande 88 93 90 83

Delaktighet och inflytande 83 73 72 66. Skolmiljö 68 75 79 73. Kunskap och lärande 83 78 81 77. Bemötande 88 93 90 83 Regiongemensam elevenkät 2 Antal svarande, n= Index per frågeområde samt NKI 2 212 21 2 totalt 2 GR GY2 totalt 2 Trivsel och trygghet 97 9 94 9 Delaktighet och inflytande 7 72 Skolmiljö 7 79 7 Kunskap

Läs mer

Delaktighet och inflytande 100 95 100 93 90. Skolmiljö 85 85 78 74 70. Kunskap och lärande 100 97 91 90 87. Bemötande 100 100 100 96 95

Delaktighet och inflytande 100 95 100 93 90. Skolmiljö 85 85 78 74 70. Kunskap och lärande 100 97 91 90 87. Bemötande 100 100 100 96 95 Regiongemensam elevenkät 215 - föräldrar per frågeområde samt NKI 211 212 213 2 215 Alingsås ÅK5 totalt 215 GR ÅK5 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 1 1 96 94 Delaktighet och inflytande 1 95 1 93 9 Skolmiljö

Läs mer

Delaktighet och inflytande 97 52 54 100 87 85. Skolmiljö 82 50 48 72 68 66. Kunskap och lärande 100 73 84 100 91 89. Bemötande 97 66 84 100 92 91

Delaktighet och inflytande 97 52 54 100 87 85. Skolmiljö 82 50 48 72 68 66. Kunskap och lärande 100 73 84 100 91 89. Bemötande 97 66 84 100 92 91 Regiongemensam elevenkät 215 Antal svarande, n=1; Svarsfrekvens=1 per frågeområde samt NKI 211 212 2 214 215 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 9 9 1 93 93 Delaktighet och inflytande 9

Läs mer

Enkät till 5-åringar som går på förskola i Enskede-Årsta och ska börja förskoleklass hösten 2006. Anmälan av rapport

Enkät till 5-åringar som går på förskola i Enskede-Årsta och ska börja förskoleklass hösten 2006. Anmälan av rapport Förskola- skola Enskede- Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katharina Norström Tfn: 08-508 14 018 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-09-04 Enskede- Årsta stadsdelsnämnd Enkät till 5-åringar som går på

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Förskolan Smultronstället

Förskolan Smultronstället Förskolan Smultronstället Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Catharina Eckstein 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter

Läs mer

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga visas.

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga visas. Enkät i fritidshem Undersökning genomförd våren 2016 i fritidshem Stockholm fritidshem Rågsveds grundskola Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät 215 Antal svarande, n=5; Svarsfrekvens=1 Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 215 totalt 215 Göteborg totalt 215 Trivsel och trygghet 95 94 1 93 91 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Delaktighet och inflytande 96 88 60 59 87 85. Skolmiljö 91 56 58 50 68 66. Kunskap och lärande 90 85 73 66 91 89. Bemötande 100 95 94 69 92 91

Delaktighet och inflytande 96 88 60 59 87 85. Skolmiljö 91 56 58 50 68 66. Kunskap och lärande 90 85 73 66 91 89. Bemötande 100 95 94 69 92 91 Regiongemensam elevenkät 215 per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 215 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 3 1 71 3 3 Delaktighet och inflytande 6 88 6 5 87 85 Skolmiljö 1 56 58 5 68

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät 214 Skolrapport Antal svarande, n=18; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 2 212 213 214 Västra Hisingen ÅK2 totalt 214 Göteborg ÅK2 totalt 214 Trivsel och trygghet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Delaktighet och inflytande 54 61 62. Skolmiljö 56 71 67. Kunskap och lärande 75 78 78. Bemötande 91 87 81. Helhetsintryck (NKI) 54 58 55

Delaktighet och inflytande 54 61 62. Skolmiljö 56 71 67. Kunskap och lärande 75 78 78. Bemötande 91 87 81. Helhetsintryck (NKI) 54 58 55 Skolrapport Antal svarande, n=8; Svarsfrekvens=9% Index per frågeområde samt NKI 2 212 21 214 Västra Hisingen ÅK8 totalt Göteborg ÅK8 totalt Trivsel och trygghet 88 91 89 Delaktighet och inflytande 4 61

Läs mer

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun 9 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning i förskola, familjedaghem, grundskola

Läs mer

Enkät i förskoleklass

Enkät i förskoleklass Enkät i förskoleklass Undersökning genomförd våren 2012 i förskoleklass Stockholm f-klass Sjuling 6 Södermalm Lugnets skola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade

Läs mer

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Delaktighet och inflytande 89 80 77 67 65. Skolmiljö 67 70 81 66 68. Kunskap och lärande 87 89 95 80 76. Bemötande 84 93 94 88 81

Delaktighet och inflytande 89 80 77 67 65. Skolmiljö 67 70 81 66 68. Kunskap och lärande 87 89 95 80 76. Bemötande 84 93 94 88 81 Regiongemensam elevenkät 2 Skolrapport gymnasieprogram Antal svarande, n=22; Svarsfrekvens=% Index per frågeområde 211 212 213 2 IHGR GY2 totalt 2 Göteborg GY2 totalt 2 Trivsel och trygghet 8 8 8 88 8

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013 SDF Västra Innerstaden Mellanhedens förskoleområde Mellanhedens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013 Oktober 2012 Linda Tuominen, förskolechef, Mellanhedens förskoleområde

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 11:07 1

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 11:07 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Annikas Barnomsorg Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Annikas

Läs mer

Bo förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bo förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 4 svar, 48% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 4 4 40 4 Medelvärde 7,4,,4 8 7, 4. Mitt barns tankar

Läs mer

Välkommen till vår förskoleverksamhet!

Välkommen till vår förskoleverksamhet! Välkommen till vår förskoleverksamhet! Välkommen till vår förskoleverksamhet! Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola eller i familjedaghem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Åshammars. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-16

Åshammars. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-16 Åshammars Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-16 (Reviderad 2014-12-09) Likabehandlingsplan Åshammars förskola I april 2006 trädde lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

I N N E H Å L L. Bilaga: Frågeformulär , Pnr:16631 Josefine Björnsson Marie Jeppsson. Scandinfo Marketing Research AB, Göteborg,

I N N E H Å L L. Bilaga: Frågeformulär , Pnr:16631 Josefine Björnsson Marie Jeppsson. Scandinfo Marketing Research AB, Göteborg, B R U K A R E N K Ä T I N O M F Ö R S K O L A N 2 0 1 5 Enkätundersökning riktad till föräldrar med barn inom förskoleverksamhet på uppdrag av Göteborgs Stad. Undersökningen är genomförd av Scandinfo Marketing

Läs mer

Delaktighet och inflytande 84 90 94 90 82 87 85. Skolmiljö 71 68 89 82 70 70 66. Kunskap och lärande 94 98 92 82 81 84 89

Delaktighet och inflytande 84 90 94 90 82 87 85. Skolmiljö 71 68 89 82 70 70 66. Kunskap och lärande 94 98 92 82 81 84 89 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 011 01 0 01 Alingsås ÅK totalt GR ÅK totalt Trivsel och trygghet 88 9 97 100 91 93 93 Delaktighet och inflytande 8 90 9 90 8 87 85 Skolmiljö 71 68 89 8 70 70

Läs mer

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-2014. Familjedaghemmen Lesjöfors. Ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-2014. Familjedaghemmen Lesjöfors. Ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-2014 Familjedaghemmen Lesjöfors Ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision sid.3 2. Definition av begrepp

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Delaktighet och inflytande 71 76 75. Skolmiljö 57 64 66. Kunskap och lärande 81 88 89. Bemötande 82 86 87. Helhetsintryck (NKI) 51 57 58

Delaktighet och inflytande 71 76 75. Skolmiljö 57 64 66. Kunskap och lärande 81 88 89. Bemötande 82 86 87. Helhetsintryck (NKI) 51 57 58 Regiongemensam elevenkät 2 Antal svarande, n=13; Svarsfrekvens=1 Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 2 totalt 2 Göteborg ÅK5 totalt 2 Trivsel och trygghet 97 91 91 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport Antal svarande, n=5; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 21 215 Östra Göteborg ÅK2 totalt 215 Göteborg ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet

Läs mer

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från

Läs mer

Vad tycker du om sfi?

Vad tycker du om sfi? Oktober 2012 Vad tycker du om sfi? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas till

Läs mer

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Maj 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Sso 244/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Klockarbacken Föreståndare Jenny Bengtsson Ordförande Madeleine Andersson Adress Axénsv 11 Postadress 591 97 Motala Telefon 0141-220410 Fax 0141-220411 E-post info@klockarbacken.se

Läs mer

Verksamhetens innehåll

Verksamhetens innehåll Verksamhetens innehåll Vi vill att dagen ska starta så bra som möjligt och därför lägger vi stor vikt vid det positiva mötet varje morgon. En stund där barnet i lugn och ro startar sin dag på förskolan

Läs mer

129177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg.

129177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg. Stockholms stad Förskoleundersökning 15 19177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg. 15-5-1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten Inledning: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Igelkottens

Läs mer

FörskolanSmöret Kvalitet och måluppfyllelseläsåret 2011/12

FörskolanSmöret Kvalitet och måluppfyllelseläsåret 2011/12 1 FörskolanSmöret Kvalitet och måluppfyllelseläsåret 2011/12 Innehåll: Inledning.. 2 Förutsättningar..... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse. 4 Beslutade mål och åtgärder. 7 Slutord. 9 Bilaga 1:

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Index per frågeområde samt NKI 2011 2012 2013 2014 2015. Delaktighet och inflytande 88 92 85 85 85. Skolmiljö 75 74 67 67 66

Index per frågeområde samt NKI 2011 2012 2013 2014 2015. Delaktighet och inflytande 88 92 85 85 85. Skolmiljö 75 74 67 67 66 Totalrapport Index per frågeområde samt NKI 0 0 03 04 Trivsel och trygghet 96 95 93 93 93 Delaktighet och inflytande 88 9 85 85 85 Skolmiljö 75 74 67 67 66 Kunskap och lärande 95 95 90 89 89 Bemötande

Läs mer

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-03 DNR BUN 2013.086 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Delaktighet och inflytande 90 91 85. Skolmiljö 85 69 66. Kunskap och lärande 96 93 89. Bemötande 95 94 91. Helhetsintryck (NKI) 90 82 80

Delaktighet och inflytande 90 91 85. Skolmiljö 85 69 66. Kunskap och lärande 96 93 89. Bemötande 95 94 91. Helhetsintryck (NKI) 90 82 80 Regiongemensam elevenkät 215 Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 215 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 96 93 Delaktighet och inflytande 9 91 85 Skolmiljö 85 69 66 Kunskap och

Läs mer

Delaktighet och inflytande 98 100 93 80 83 87 85. Skolmiljö 91 75 62 62 75 70 66. Kunskap och lärande 99 99 90 75 73 84 89

Delaktighet och inflytande 98 100 93 80 83 87 85. Skolmiljö 91 75 62 62 75 70 66. Kunskap och lärande 99 99 90 75 73 84 89 Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 215 Alingsås ÅK2 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 1 99 9 91 93 93 Delaktighet och inflytande 98

Läs mer

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 / 2015 Granås förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och

Läs mer

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på?

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Svar; Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Svar; Fråga 3. Trygghet, trivsel och glädje ; I I ditt barn får den trygghet det behöver på förskolan ditt barn

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät 214 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 211 212 21 214 Västra Göteborg ÅK2 totalt 214 Göteborg ÅK2 totalt 214 Trivsel och trygghet 94 95 9 9 91 Delaktighet och inflytande

Läs mer

NÖJD BIBLIOTEKSBESÖKARE 2010 GÖTEBORGS STAD

NÖJD BIBLIOTEKSBESÖKARE 2010 GÖTEBORGS STAD NÖJD BIBLIOTEKSBESÖKARE 200 GÖTEBORGS STAD DECEMBER 200 ScandInfo Marketing Research AB 200-2-03 Jonas Persson Josefine Björnsson Pnr. 4398 SCANDINFO MARKETING RESEARCH Innehåll Information om undersökningen...

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI)

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI) Regiongemensam elevenkät 214 Skolrapport Antal svarande, n=2; Svarsfrekvens=8% Index per frågeområde samt NKI 211 212 21 214 Göteborg ÅK8 totalt 214 GR ÅK8 totalt 214 Trivsel och trygghet 84 91 9 Delaktighet

Läs mer

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Ninni Olofsson Linda

Läs mer

Delaktighet och inflytande 86 78 77 82 75 81. Skolmiljö 63 66 67 64 58 60. Kunskap och lärande 84 74 81 79 76 78. Bemötande 94 92 93 93 94 93

Delaktighet och inflytande 86 78 77 82 75 81. Skolmiljö 63 66 67 64 58 60. Kunskap och lärande 84 74 81 79 76 78. Bemötande 94 92 93 93 94 93 Regiongemensam elevenkät - föräldrar Index per frågeområde 0 0 03 04 totalt Trivsel och trygghet 8 3 4 3 Delaktighet och inflytande 8 78 77 8 75 8 Skolmiljö 3 7 4 58 0 Kunskap och lärande 84 74 8 7 7 78

Läs mer

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa Verksamhetsplan Ett hus där barn får växa Förskolan har inriktning mot skapande och utomhuspedagogik. Vi arbetar med barnen som medforskare i smågrupper vilket vi anser ger barnen god trygghet och delaktighet.

Läs mer

T r o l l k a r l e n s h a t t

T r o l l k a r l e n s h a t t T r o l l k a r l e n s h a t t Verksamhetsplan för vårterminen 2010 Innehåller en beskrivning av vår verksamhet, våra kopplingar till läroplanen för förskolan, hållbar utveckling, viktiga datum att komma

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet.

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet. Enkät i fritidsklubb Undersökning genomförd våren 2014 i fritidsklubb Stockholm Fristående ENSKEDE MELLIS - Enskede skola Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät 214 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 211 212 21 214 Västra Göteborg ÅK5 totalt 214 Göteborg ÅK5 totalt 214 Trivsel och trygghet 9 98 91 94 9 Delaktighet och inflytande

Läs mer

042091 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 12

042091 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 91 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 1 16-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Förskolan Andante Västra Vägen - Föräldrar förskola 22 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Urfjäll Elever År - Våren Kunskaper och bedömning 8 0 9 Medelvärde 10,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 70 5 1. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 81 1,8.

Läs mer

Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91

Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91 Regiongemensam elevenkät 21 Skolrapport Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 21 Västra Göteborg ÅK5 totalt 21 Göteborg ÅK5 totalt 21 Trivsel och trygghet 95

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI)

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI) Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 2 22 2 24 Göteborg ÅK8 totalt 24 GR ÅK8 totalt 24 Trivsel och trygghet 97 9 9 Delaktighet och inflytande 85 66 64 Skolmiljö 85 68 68 Kunskap och lärande 9 8 79

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4-5 Barns

Läs mer

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013 Förskolan Mullvaden Humlans Verksamhetsmål 2013 Innehållsförteckning 1. personalgrupp och barngrupp 2. lpfö 98 och förhållningssätt 3. Humlans dagliga rutiner: in och överskolning 4. lämning och hämtning

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2010-2011 Håksberg/Sörviks rektorsområde.

Arbetsplan läsåret 2010-2011 Håksberg/Sörviks rektorsområde. Arbetsplan läsåret 2010-2011 Håksberg/Sörviks rektorsområde. Håksberg är beläget ca 6 km utanför Ludvika, rekorsområdet omfattar förskola, förskoleklassår 6 och fritidshem. Arbetsplanen för Håksberg är

Läs mer

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gladan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef

Läs mer

Delaktighet och inflytande 74 49 68 66. Skolmiljö 75 60 56 68. Kunskap och lärande 79 85 84 76. Bemötande 76 87 87 83

Delaktighet och inflytande 74 49 68 66. Skolmiljö 75 60 56 68. Kunskap och lärande 79 85 84 76. Bemötande 76 87 87 83 Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport gymnasieprogram Index per frågeområde 211 212 2 214 215 Sjölins gym. Göteborg GY2 totalt 215 Göteborg GY2 totalt 215 Trivsel och trygghet 93 96 93 9 Delaktighet

Läs mer

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola åldrar 1-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem.

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem. 1 (6) 2013-01-22 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636 2 (6) Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Delaktighet och inflytande 93 91 86 90 91 85. Skolmiljö 76 70 66 70 69 66. Kunskap och lärande 93 91 88 90 93 89. Bemötande 95 92 88 94 94 91

Delaktighet och inflytande 93 91 86 90 91 85. Skolmiljö 76 70 66 70 69 66. Kunskap och lärande 93 91 88 90 93 89. Bemötande 95 92 88 94 94 91 Regiongemensam elevenkät 25 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 2 22 23 24 25 Kungsbacka ÅK2 totalt 25 GR ÅK2 totalt 25 Trivsel och trygghet 98 88 9 93 96 93 Delaktighet och inflytande 93 9 86 9

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Förskolors arbete med likabehandling

Förskolors arbete med likabehandling Förskolors arbete med likabehandling Bakgrund och syfte Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att följa upp hur förskolor och skolor arbetar med anledning av lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering

Läs mer

Värmdö kommun Värmdö kommun - Föräldrar Familjedaghem

Värmdö kommun Värmdö kommun - Föräldrar Familjedaghem Värmdö kommun Värmdö kommun - Föräldrar Familjedaghem 52 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer