Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 LAYOUT ALBIN LANG

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Bilagor 4 I Värmlandskooperativens organisation och utveckling 5 1. Reflektioner verksamhetsåret Ordförande har ordet År 2013 med blick mot Organisationen och dess utveckling Om uppdrag och rapporteringsskyldighet Medlemmar i Värmlandskooperativen Styrelsen Personal Köpta tjänster Företagspolicy utifrån: 8 Miljö 8 Jämställdhet 8 Etnisk mångfald Kompetens och personalutveckling Sjukfrånvaro 8 II Verksamheten 9 3. Verksamhetsplanens uppsatta mål, resultat och avstämning Måluppfyllelse verksamhetsplanen Nya företag och rådgivning Rådgivningsstatistik Sysselsättningstillfällen Årets kooperativ och eldsjäl Information och Informationsinsatser Hemsida Massmedia Utbildning Projektverksamheter/ Uppdrag Entrécoop II Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Rådgivningsprojektet Kvinnors kooperativa företagande Landsbygdsutveckling 15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 III Samverkan Samverkan med andra företagsfrämjare Partnerskap Etablerad kooperation Coompanion Sverige Övriga uppdrag och händelser 16 IV Ekonomisk berättelse Förvaltningsberättelse Resultaträkningar Balansräkningar Redovisningsprinciper och noter Bilagor I verksamhetsberättelsen hänvisas till olika bilagor vilka anges som fotnoter i texten. Dessa bilagor finns samlade i originalskriften. Avsikten med att sammanställa mycket av Värmlandskooperativens verksamhet i form av bilagor till våra årligen återkommande verksamhetsberättelser är i första hand att samla material av vikt på ett ställe med tanke på eftervärlden. Kopior på bilagor kan beställas på Värmlandskooperativens kansli. Bilaga nr. Rubrik Enligt fotnot nr. 1 Verksamhetsplan Årlig återapportering Tillväxtverket 3 3 Beslut Kvinnors kooperativa företagande 4 4 Studien Cluster: Growth and Development 5, 24 5 Beslut förstudien Together 6 6 Remissvar Värmlandsstrategin 7, 21 7 Kooperation 2020 inbjudan 8 8 Företagssamverkan framtidens företagande 9 9 Kapitalförsörjning i ekonomiska föreningar Kundregister 2013 (1) Rådgivningsblankett Kundnöjsamhetsmätning Motiveringar årets kooperativ Motivering årets eldsjäl Tidningsartiklar och annonser Entrécoop lägesrapporter nr. 9 14, handlingsplan, slutrapport 19 Kapitalförsörjning i ek.för, Företagsamverkan samt utvärdering 14 Rådgivningsprojektet lägesrapporterna 1-3 samt slutrapport Kvinnors kooperativa företagande, lägesrapport 1 23 (1) Kundregister följer endast original handlingarna och kan inte beställas eller spridas 4 VÄRMLANDSKOOPERATIVEN

5 I Värmlandskooperativens organisation och utveckling 1. Refl ektioner verksamhetsåret Ordförande har ordet Som ordförande för Värmlandskooperativen kan jag stolt blicka tillbaka på ett verksamhetsår som har lagt grunden för ytterligare utveckling av kooperationens framtid i Värmland och Sverige. Detta har vi gjort genom ett långsiktigt samarbete med bland andra Karlstad universitet, där syftet från vår sida bl.a. handlar om att påverka strategier, forskning och utbildningarnas innehåll gällande kooperation och att nya spännande projekt växer fram i vårt näringsliv lokalt, regionalt och nationellt. Vi får allt fler medlemmar och eftersom kooperationen i Värmland har ett så starkt och rotat fäste och också är bland länets största arbetsgivare, så bjuder framtiden på oanade möjligheter och nya nischer. En framtid där kunskap om kooperativt företagande får växa sig allt starkare. Marina Pettersson Ordförande VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 1.2 År 2013 med blick mot 2014 År 2020 är min första tanke när jag summerar år Då nuvarande programperiod avslutas och en ny sådan ska ta vid under 2014 har dialoger avseende vart är vi på väg, -varit vanligt förekommande, och då är år 2020 riktmärket. Europa 2020 strategin anpassas nationellt och till nya strukturfondsprogram men också till strategier avseende Värmland Kan kanske låta trist, men faktum är att vi kunnat påverka, kunnat förmedla textrader och kunnat se resultat i färdiga handlingsplaner, och då är detta arbete inte trist. Under året har vi avslutat projektet Entrécoop II, vi tillsammans med kollegor i Dalarnas- och Gävleborgs län drivit. I mitt regionala Värmlands perspektiv är utökad samverkan med Karlstad universitet och etablerad kooperation/koopsam projektets bästa resultat. Vi har här tillgång till två innovativa arenor, en mera akademisk och en mera praktiskt inriktad vilka på olika sätt gagnar kooperativ utveckling i länet. Dessa arenor bedömer jag kan få stor betydelse under kommande år. Att projektet medverkade till start av 55 nya kooperativa företag varav 26 i Värmland är naturligtvis också det ett bra resultat. Ett annat resultat är att rådgivningsärendena blir allt fler, vilket kan betyda att det 2014 också blir många nya kooperativ. Sett till kunder, om vi summerar antalet medverkande individer från rådgivning-, information- och utbildningstillfällen, har vi haft personer/kunder varav 58 % är kvinnor. Vi noterar också mycket hög kundnöjdsamhet i den nationella mätningen som årligen genomförs och som du kan läsa mer om i denna verksamhetsberättelse. Om vi blickar framåt då? Nya strukturfonderna, och när dessa praktiskt börjar fungera, är viktiga milstolpar i år, liksom vad ovan beskrivna innovativa arenor kan föra med sig är spännande. När året lider mot sitt slut hoppas vi att den förstudie Together vi börjar arbeta med nu ska uppmärksammats. För i detta fall håll i hatten kommer vi med nya perspektiv avseende företagande, arbetsmarknad och regional utveckling. Följ arbetet via Together fliken på vår hemsida. Leif Tyrén Verksamhetsledare 6 VÄRMLANDSKOOPERATIVEN

7 2. Organisationen och dess utveckling 2.1 Om uppdrag och rapporteringsskyldighet Värmlandskooperativens verksamhet har under året tagit sin utgångspunkt i den av styrelsen fastställda verksamhetsplanen (2) och de direktiv som anges i förordningen om stadsbidrag. Utifrån dessa handlingar har också projektbeskrivningar varit vägvisande. Anställda har under året tids- och återrapporterat enligt föreningens återrapporteringsmodell. Föreningen har under året rapporterat verksamheten i enlighet med de riktlinjer och rutiner som efterfrågats, vilka under 2013 i första hand handlat om verksamhets- och projektrapportering riktat till Tillväxtverket (3) inklusive Europeiska regionalfonden, Coompanion Sverige, Region Värmland, Region Dalarna samt Region Gävleborg. 2.2 Medlemmar i Värmlandskooperativen ek.för. Följande organisationer har under året varit medlemmar i föreningen: Stiftelsen Värmlandskooperativen Folksam HSB Värmland Riksbyggen i Värmland Svenska Byggnadsarbetarförbundet avd. 29 LO distriktet Svenska Kommunalarbetarförbundet, avd. Värmlands län Personalkooperativet Briggen OK Värmland Föräldrakooperativet Kalven Konsum Värmland LRF Värmland Brillianten ek.för. Le Mat Solakoop B&B Esporanto-Gården i Lesjöfors Solatassen ek.för. Kooperativet Mediagruppen Kooperativet Grön Framtid 2.3 Styrelsen Marina Pettersson Klas Olsson Hans-Owe Sundström Bengt Dahlgren Erik A Eriksson Thomas Rehn Marianne Åhman Ann-Christin Falk ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot Följande personer har varit suppleanter i föreningen: Mikael Thörsfeldt Jonas Gunnarsson Dan Helmerson Mikael Persson I arbetsutskottet AU, har Marina Pettersson, Klas Olsson, Bengt Dahlgren och Leif Tyrén ingått. Styrelsen har haft 7 protokollförda möten och arbetsutskottet 2 protokollförda möten. (2) Verksamhetsplanen bifogas verksamhetsberättelsen (3) Den årliga återrapportering som görs till TVV och senare kompletteras med verksamhetsberättelse och årsredovisning bifogas verksamhetsberättelsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 2.4 Personal Under året har fem personer haft anställning i föreningen, dessa är: Leif Tyrén, heltid Anna Tyrén, heltid Anette Forsberg, heltid Yngve Karlsson, deltid t.o.m Albin Lang, timtid 2.5 Köpta tjänster Värmlandskooperativen har under året köpt redovisningstjänster från Solsta Redovisning AB, samt lokalvårdstjänster från Karlstad Städbolag Värmland AB 2.6 Företagspolicy utifrån: Miljö Värmlandskooperativens har under året verkat utifrån miljöpolicy på följande sätt: Inköp av kontors- och förbrukningsvaror har gjorts medvetet utifrån miljöhänsyn samt med hänsyn till lokal produktion och där så är möjligt ur kooperativt ägda verksamheter/butiker. Transporter har i möjligaste mån gjorts med kollektivtrafik samt med föreningens miljöbil, Toyota Prius (Hybridbil). Jämställdhet Vi har under året arbetat i enlighet med tidigare framtagen modell för genusmedveten och kunskapsbaserad rådgivning. Sen tidigare finns också fastställd jämställdhetspolicy. Etnisk mångfald Värmlandskooperativen har ingen egen fastställd policy för arbetet med etnisk mångfald. Internationella kooperativa principerna är dock mycket tydliga avseende diskriminering. 2.7 Kompetens och personalutveckling Kompetensutveckling under året har mestadels varit integrerad i verksamheten och i de olika projektverksamheterna. Exempel på aktiviteter under året har varit: Av Coompanion Sverige arrangerade utbildningar och utvecklingsmöten. Seminarier arrangerade av Karlstad universitet. Starta eget dag. Kooperation En rådgivare har påbörjat utbildningsprocessen inom Coompanion Sveriges certifiering och diplomering av rådgivare. Utbildningen påbörjades under november och december 2013 och kommer att fortgå under Målet är att alla rådgivare inom Coompanion skall vara certifierade och diplomerade under Aktiviteter av trivselkaraktär har genomförts vid tre tillfällen maj arrangerades teambildningsdagar delvis i samspel med hästar inom projektet Entrécoop. Den 4 juni prövade personalgruppen att utföra Yoga med efterföljande restaurangbesök. Den 18 december bjöds på julbord i anslutning till avslutande projektmöte inom projektet Entrécoop. Värmlandskooperativen erbjuder också anställda kontinuerliga hälsokontroller vilka genomförs vart annat år. Under 2013 har inga hälsokontroller genomförts utan sker nästa gång hösten Värmlandskooperativen uppmuntrar också de anställda till fysiska aktiviteter genom att tillhandahålla ekonomiskt stöd till träningskort eller liknande. Under hösten har vidare en konsult anlitats vid några tillfällen i syfte att ge stöd i frågor kopplade till arbetsmiljö. 2.8 Sjukfrånvaro Under 2013 har ingen sjukfrånvaro inrapporterats 8 VÄRMLANDSKOOPERATIVEN

9 II Verksamheten 3. Verksamhetsplanens uppsatta mål, resultat och avstämning 3.1 Måluppfyllelse verksamhetsplanen I verksamhetsplanen 2013 fastställdes sexton målsättningar, varav åtta externa målsättningar, vilka samtliga tog sin utgångspunkt i att skapa förutsättningar för att hela verksamheten på ett tydligt sätt ska förhålla sig till föreningens affärsidé. Utifrån de sexton målsättningarna gjordes en handlingsplan. Måluppfyllelse utifrån dessa målsättningar anges nedan. 1) Ca 25 nya företag företrädelsevis i form av ekonomiska föreningar ska registrerats. Sammanlagt har 58 ekonomiska föreningar registrerats i Värmland under av dessa har erhållit mera omfattande stöd. Resterande har erhållit mindre stöd alternativt inget stöd alls. Se punkt 3.2 nedan. Målet kan anses uppnått. 2) Formulerat minst två ansökningar, om så är möjligt med inriktning mot EU finansierade projekt, i annat fall i form av upphandlingar eller på liknande vis. Under 2013 har Värmlandskooperativen besvarat tre upphandlingar relaterat till arbetsförmedlingen vilka i samtliga fall resulterat i att vi inte erhållit uppdragen. En ansökan avseende Kvinnors kooperativa företagande i Värmlands län (KKF) har beviljats främja kvinnors företagande medel från Region Värmland (4) samt med medfinansiering från Länsstyrelsen i Värmland, Centrum för forskning om regional utveckling, Cerut vid Karlstad universitet och OK Värmland. Projektet pågår mellan En upphandling från ESF rådet har besvarats och beviljats medel. Uppdraget handlar om att inom ramen för SEN-nätverket (Social Entrepreneurship Network), där Coompanion är en av tre svenska partners, leverera en forskningsbaserad studie (5) avseende främjandemodeller för socialt entreprenörskap i Europa. I uppdraget ingick deltagande i en europeisk konferens i Malmö 5-6 december En förstudieansökan Together har skrivits, förankrats och lämnats till ESF-rådet som vid partnerskapsmöte 5-6 december beslutade (6) om ekonomiskt stöd. Together planeras genomföras under hela Målet kan anses uppnått. 3) I samverkan med Karlstad universitet vidareutvecklat nuvarande samarbete i syfte att bland annat påverka utbildningars innehåll. Vi har under året haft fortsatt goda relationer och medverkat i ett flertal olika aktiviteter kopplat till Karlstad universitet. Exempelvis kan nämnas att vi medverkat i Centrum för forskning om regional utveckling, Cerut vid Karlstad universitet strategiarbete avseende perioden samt i seminariesammanhang vid ett flertal tillfällen. En dialog avseende särskilda satsningar delvis relaterat till förstudien Together, se ovan, men också i ett bredare perspektiv inom social ekonomi växte under senhösten. Målet kan anses uppnått. 4) I samverkan med etablerad kooperation arbeta vidare för kooperativ utveckling i länet utifrån den grund som lagts kopplat till firandet av kooperationens år. Vi har under året inom ramarna för Koopsam gruppen arrangerat olika aktiviteter och byggt vidare på det goda samarbetsklimat som under åren utvecklats. Koopsam golf, Jakten på Ostartade kooperativet liksom Koopsam stipendium har bl.a. genomförts. OK Värmland och Konsum Värmland beslutade också att i form av bilaga ställa sig bakom Värmlandskooperativens remissvar (7) avseende Värmlandsstrategin I november startade vi en seminarieserie på temat Kooperation 2020 (8) vilken fortsätter under Målet kan anses uppnått. 5) Medverkat i utformande av regionala planer med koppling till Europa 2020 strategin. Vi har fullföljt den strategi som påbörjades 2012 med skriften Värmlandskooperativen och Europa 2020 som sedan följdes upp med magasinet Tillsammans och avslutades med att vi besvarade remissutgåvan Värmlandsstrategin. Utöver detta har vi medverkat vid olika träffar och dialoger kopplat till regionala utvecklingsplaner. Målet kan anses uppnått. (4) Beslut bifogas verksamhetsberättelsen (5) Studien bifogas verksamhetsberättelsen (6) Beslutet bifogas verksamhetsberättelsen (7) Remissvar inklusive bilagor bifogas verksamhetsberättelsen (8) Inbjudan bifogas verksamhetsberättelsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 6) Under förutsättning att riksdagen beslutar om föreslagna ändringar i lagen om ekonomiska föreningar erbjuda ekonomiska föreningar stöd i nödvändiga anpassningar. Riksdagen har inte fattat beslut i frågan. Processen har efterhand justerats så att det nu tycks handla om smärre justeringar i nuvarande lagtext, vilket kan anses olyckligt då en modernisering av företagsformen kunde förväntas generera fler kooperativa företag. Målsättningen kan anses uppnådd i möjligaste mån. 7) Lanserat kooperativ modell för företagssamverkan samt i dialog med de sociala företagen i länet och berörda myndigheter fortsätta utvecklingen av en stödmodell/struktur för arbetsintegrerande sociala företag. Under året har en informationsskrift, Företagsamverkan framtidens företagande (9) lanserats med bäring på kooperativa modeller och exempel på företagssamverkan. Vi har vidare fortsatt att verka för en stödstruktur kopplat till arbetsintegrerande sociala företag. I denna stödstruktur ingår utöver oss själva en redovisningsbyrå samt ABF. Målet kan anses uppnått. 8) I samverkan med andra aktörer påverka och opinionsbilda avseende finansieringsfrågor med bäring i första hand mot lokala sparbanker och andra lokala initiativ som Värmlands kreditgarantiförening. Under året har vi dels utvecklat en skrift, Kapitalförsörjning i ekonomiska föreningar (10) och i olika sammanhang fört dialog företrädelsevis med Swedbank. Gällande Värmlands kreditgarantiförening har denna beslutat att begära sig i likvidation. Ett försök att diskutera kreditgarantiföreningens framtid på alternativt vis har gjorts men misslyckats. Målsättningen uppnåddes inte fullt ut men bedöms utagerat. B) Interna målsättningar 9) Värmlandskooperativen ska ha fått minst tre nya medlemmar. Under 2013 har vi fått fyra nya medlemmar och målet är därmed uppnått. 10) Ska organisationen vara anpassad till verksamhetsåret 2014, vilket riskerar bli ett mellanår i avseende på strukturfondsperioderna. I möjligaste mån har organisationen anpassats så att bemanningsnivå är relevant i förhållande till förväntad finansiering. Målet är därmed uppnått. 11) Ska Värmlandskooperativen ha uppmärksammat att organisationen fyller 30 år. Inga aktiviteter har genomförts i syfte att uppmärksamma 30 årsdagen. Orsaken till att detta inte gjorts är främst tidsrelaterade varvid firandet prioriterats bort. Målet har inte uppnåtts. 12) Ska förutsättningar vara utredda och inriktningsbeslut fastställt avseende Värmlandskooperativens lokalisering. En process avseende flytt till nya lokaler har pågått under året varvid nuvarande lokaler på Bryggaregatan 11 i Karlstad sades upp, dock med möjlighet till omförhandling i december Då inga bättre lokaliseringsalternativ hittats beslutade vi att förlänga hyresavtal om möjligt med ett år. Dessa förhandlingar förväntas avslutas i januari Något inriktningsbeslut är inte tagit och målet kan därmed bara delvis anses uppnått. 13) Skapat redovisningsrutiner baserade på månadsresultat i relation till Tillväxtverkets indikatorer. Justerade kundregister och andra mallar kopplat till rapportering har införts vilka i möjligaste mån baserats på Tillväxtverkets indikatorer. Kundregistret är fördelat efter rådgivning, information, utbildning och övrigt (11). Målet är uppfyllt. 14) Färdigställt rådgivningsmodell så att denna blir användarvänlig En ny modell (12) har framarbetats och testats med gott resultat. Samtidigt konstateras att förändringsarbete förväntas fortgå kontinuerligt. Målet kan anses uppnått. 15) Ett program med Affärsidé och målsättningar för perioden vara framtagit och vara styrelsens förslag till föreningsstämman Med anledning av att omvärldsprocesser kopplade till strategier baserade på Europa 2020 ännu inte färdigställts beslutade styrelsen att invänta dessa processer i syfte att Affärsidé och målsättningar för perioden fram till 2020 ska kunna ta sin utgångspunkt i dessa. Målet kan inte anses uppnått och lyfts över till verksamhetsåret (9) Skriften bifogas verksamhetsberättelsen (10) Skriften bifogas verksamhetsberättelsen (11) Kundregister 2013 bifogas verksamhetsberättelsens original handlingar. Detta register kan inte beställas eller spridas utanför Värmlandskooperativens organisation. (12) Rådgivningsstruktur bifogas verksamhetsberättelsen 10 VÄRMLANDSKOOPERATIVEN

11 16) Byt ut delar av inventarier i enlighet med investeringsbudget Vi har inte gjort investeringar i enlighet med investeringsbudget då vi under året haft brist på finansiering vilken kan kopplas till investeringar. Dock har delar i vårt IT baserade nätverk bytts ut då dess funktion under tid fungerat allt sämre. Målet är inte uppnått. 3.2 Nya företag och rådgivning Under året bildades 58 nya kooperativ i form av ekonomiska föreningar i Värmland. De bildade ekonomiska föreningarna är i tabell nedan grupperade utifrån omfattning av rådgivningsstöd. I vår bedömning räknar vi att 17 av 58 registrerade kooperativen erhållit mera omfattande stöd. Resterande 41 har fått visst stöd, indirekt stöd eller inget stöd alls. Huvudpart av de 41 är fibernätsföreningar. Värmlandskooperativen har i samverkan med Länsstyrelsen utbildat kommunala tjänstemän i fråga om fibernätsföreningar, tillhandahållit handbok för fibernätsförening samt medverkat i kommunala sammandragningar för intresserade. Resultatet i form av att fibernätsföreningar bildas är gott men då vi har svårt att avgöra exakt vilka processer vi på detta sätt medverkat i väljer vi att redovisa dessa i tabell 2 nedan. Värmlandskooperativen har vidare gett stöd i bildandet av ett aktiebolag, se tabell 3. Tabell 1: Följande verksamheter har erhållit mera omfattande stöd i bildandeprocessen: Registreringsdatum Organisationens namn Fibernät i Kil Ekonomisk förening Ängens Fiber ekonomisk förening John Moose ekonomisk förening SHIFO EK.FÖR OMH Entertainment Ekonomisk förening Södra Bjurtjärns Fiber ekonomisk förening FINNSJÖNS FIBER Ekonomisk förening Sörmarks Fiberförening Ekonomisk förening Studio tio ekonomisk förening Personalkooperativet Rådoms förskola Ekonomisk förening One Eye Red Production ek. för Form i Värmland ek.för God Damn Entertainment Ek. för Stöllet Fiberförening ekonomisk förening Östmarks fiber, ekonomisk förening AfroSwed Mångkulturell catering och underhållning Ek.före Tre döttrars event och produktionsbyrå ek.för Tabell 2: Följande verksamheter har endast erhållit marginellt stöd alternativt inget stöd alls: Registreringsdatum Organisationens namn LL 25 Fiber, ekonomisk förening Fjällsjöns Fiberförening ekonomisk förening Häljeboda Håvilsrud Fiber ekonomisk förening Team Torsby Biathlon ekonomisk förening Silbodal Norra Fibernät Ekonomisk förening VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 Registreringsdatum Organisationens namn Vikene Fiber ekonomisk förening Årbottens fiberkanalisation ekonomiska föreningen Westra Jernskogs Fiber Ekonomisk förening Tankesmedjan ekonomisk förening Backa Fiber Ekonomisk förening Köla Fiber Ekonomisk förening Forslösens Fastigheter & värme ekonomisk förening Östra Berga Fiber ekonomisk förening Bäckebrons Fiber Ekonomisk förening ÅVÖ-FIBER Ekonomisk förening GlaNet Ekonomisk förening Bäckalunds Fiber ekonomisk förening Oleby NET ekonomisk förening Fiber i Vitsand ekonomisk förening Fiber i Rådom ekonomisk förening Svenneby Fiberförening ekonomisk förening Norra Ny Fiberförening 1 Ekonomisk förening Scallion Futurs Group Ekonomisk förening Folkhall Productions ek.för VästÄmtfiber ekonomisk förening Fiberföreningen Söre-Viberg med omnejd, ek.för Kils samlade kultur ekonomisk förening Borgvik Fibernät Ekonomisk förening Ljus och Kultur i Borgvik ekonomisk förening L B Fiber Ekonomisk förening Eda Kyrkbygds Fiberförening ekonomisk förening Stensbyns vatten ekonomisk förening Mötesplats Graninge ekonomisk förening Eda Näringsliv Ekonomisk förening Lämbackens FiberNät ek.för Portila Fiber ekonomisk förening Norra Grums Fiberek.för Fiber i Brunskog Vikene Ekonomisk förening Brattmons fiber ekonomisk förening Graninge Fastigheter Ekonomisk förening Södra Järnskog Fiber ekonomisk förening Tabell 3: Följande enskilda firmor har erhållit stöd i bildande processen Organisationens namn Lucky Rider Company AB 12 VÄRMLANDSKOOPERATIVEN

13 3.2.1 Rådgivningsstatistik Under året har 64 grupper i Värmland erhållit rådgivning. Dessa grupper har totalt bestått av 303 personer varav 139 kvinnor och 164 män. Telefonrådgivning och support via IT är inte inräknat i nämnda statistik. Under året har vi haft en hög efterfrågan på rådgivning. Flera musikband men även personalkooperativ och andra typer av verksamheter. Vår upplevelse är att vårt arbete med informationer i samverkan med andra organisationer och arrangemang har gett resultat. Den under hösten påbörjade verksamheten med utlokaliserad rådgivning i fem kommuner och samverkan med Sunne kommun där vi funnits på plats en halvdag per vecka har även bidragit till en större efterfrågan av våra tjänster. Under andra halvåret har mycket arbete lagts på utveckling av och organisationsutveckling inom flera av länets arbetsintegrerande social företag, ett tidskrävande och långsiktigt arbete som fortgår. Ett tydligt tecken under året har varit att många unga framförallt kvinnor har efterfrågat våra tjänster. Arbetet med att utarbeta en policy för våra rådgivningstjänster har påbörjats och kommer att färdigställas under första halvåret Vår ambition är att under 2014 erbjuda kompetensutveckling för våra kooperativa företag utifrån deras behov och önskemål. Coompanions årliga mätning av kundnöjdsamhet (13) visar att organisationen totalt sett ligger högt, -att kunder är nöjda. Ser vi specifikt på Värmland relaterat till riket noterar vi bland annat följande: 69 % av våra kunder är mycket nöjda med rådgivningen som helhet, resterande 31 % har svarat att de är nöjda. I riket är motsvarande siffror 55 % respektive 40 %. Vi noterar att målgruppen unga, år, utgör 50 % av rådgivningsärendena i Värmland Motsvarande siffra för riket är 15 %. Vanligaste målgruppen i riket är år (31 %). Motsvarande siffra för Värmland är 6 % Sysselsättningstillfällen Antalet nya sysselsättningstillfällen (årsarbeten) i redovisade nystartade företag (de med mera omfattande stöd) var vid årsskiftet 27,5 stycken, varav 7 män och 20,5 kvinnor. 3.3 Årets kooperativ och årets eldsjäl (14) Inom ramarna för samarbete i Koopsamgruppen, (HSB Värmland, Riksbyggen, OK Värmland, Folksam i Värmland, Konsum Värmland och Värmlandskooperativen) har Koopsam stipendium till årets kooperativ och årets eldsjäl delats ut. Till årets kooperativ 2013 (15) utsågs Q Adventure of Sweden, Till årets kooperativa eldsjäl (16) utsågs Inga-Lill Svensson. 4 Information och Informationsinsatser Under året har ett flertal informationstillfällen genomförts med sammantagit deltagare varav 978 män och kvinnor. Information har bland annat varit riktade till kommuner, banker, musiker, politiker och presumtiva företagare. 4.1 Hemsidan Under 2013 har vi initialt hanterat tre olika hemsidor, dels vår ordinarie sida, dels kopplat till projekt Entrécoop dessutom under våren 2013 en hemsida kopplat till firandet av kooperationens år Den sistnämnda hemsidan släcktes ner i april månad. Samtliga sidor har haft ett levande nyhetsflöde. Värmlandskooperativens facebooksida har likaledes uppdaterats kontinuerligt och har idag 215 gillare, https://www. facebook.com/varmlandskooperativen (13) Coompanions kundnöjdsamhetsmätning för riket samt Värmland bifogas verksamhetsberättelsen (14) Motiveringar för utmärkelserna finns att ladda ner på (15) Motivering bifogas verksamhetsberättelsen (16) Motivering bifogas verksamhetsberättelsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 4.2 Massmedia Värmlandskooperativens verksamhet har massmedialt lyfts fram vid fem tillfällen i lokal press (17). Vidare har TV 4 samt SVT lokalsändningar uppmärksammat verksamheten vid var sitt tillfälle (18). Under året har Värmlandskooperativen annonserat i lokal press vid tre tillfällen. 5. Utbildning Antalet personer som erhållit utbildning under 2013 uppgår till 148 personer varav 69 män och 79 kvinnor. Exempel på utbildningar har varit grunder i bokföring, grundläggande företagsekonomi och administration, styrelsearbete och socialt företagande. 6. Projektverksamheter/uppdrag Värmlandskooperativen har under 2012 bedrivet verksamheter i form av projekt och i form av uppdrag Projekten framgår av tabell Projekt/uppdrag Omfattning (tid) Finansiärer Entrécoop II Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Europeiska Regionala fonden, Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Värmland, Högskolan i Gävle, Högskolan i Falun, Karlstad universitet, Coompanion Gävleborg, Coompanion Dalarna samt Värmlandskooperativen Rådgivningsprojektet Tillväxtverket, Region Värmland, Värmlandskooperativen. Kvinnors kooperativa företagande Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstad universitet/cerut OK Värmland SEN nätverket Social Entrepreneurship Network Svenska ESF rådet 6.1 Entrécoop II Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt. Entrécoop var ett projekt med Coompanion Mitt som projektägare. Coompanion Mitt har tre medlemmar: Värmlandskooperativen, Coompanion Dalarna och Coompanion Gävleborg. Projektansvaret har varit utlagt på Värmlandskooperativen som hanterat projektansvar samt redovisning. Verksamheten har redovisats i lägesrapporter (19) vilka kan laddas hem från projektets hemsida, Under 2013 har vidare en handlingsplan, slutrapportering samt trycksaker i form av Kapitalförsörjning i ekonomiska föreningar och Företagssamverkan framtidens företagande författats vilka likaledes bifogas verksamhetsberättelsen. Likaledes bifogas utvärdering framtagen av Centrum för forskning om regional utveckling, Cerut vid Karlstad universitet Projektet avslutades och resulterade bland annat i 55 nya företag. 6.2 Rådgivningsprojektet Rådgivningsprojektet 2013 startade första januari och avslutades 31:a december. Projektet tillhandahåller bl.a. avgiftsfri rådgivning och svarar för utvecklingsarbete liksom förarbete avseende andra nya projekt- och uppdragsrelaterade verksamheter. Projektet har under 2013 också medverkat i dialoger kopplat till strategiarbete med bäring på Ett sådant arbete har varit Värmlandsstrategin där vi följt upp de insatser som gjordes 2012 (20) med ett remissvar (21). Projektet redovisas i lägesrapporter (22) och slutrapport. (17) Tidningsartiklar bifogas verksamhetsberättelsen (18) TV 4 i samband med Koopsam stipendiet, SVT i samband med Jakten på Ostartade kooperativet. (19) Lägesrapporterna för verksamhetsåret 2013, nummer 9 t.o.m. 14, samt handlingsplan, slutrapport, Kapitalförsörjning i ekonomiska föreningar och Företagssamverkan och utvärdering bifogas. (20) 2012 togs skriften Värmlandskooperativen och ett Europa/Värmland 2020 samt magasinet Tillsammans fram. (21) Remissvar bifogas verksamhetsberättelsen (22) Lägesrapporterna 1-3 samt slutrapport bifogas verksamhetsberättelsen 14 VÄRMLANDSKOOPERATIVEN

15 6.3 Kvinnors kooperativa företagande Kvinnors kooperativa företagande startade 1 oktober 2013 och planeras pågå till och med oktober Projektets första månader redovisas i lägesrapport (23). 6.4 Uppdrag forskningsbaserad studie ESF rådet Under december månad, på uppdrag av ESF rådet, arbetade vi med forskningsbaserad studie kopplat till SEN-nätverket (Social Entrepreneurship Network), där Coompanion är en av tre svenska partners (24). Studien handlar om främjandemodeller för socialt entreprenörskap i Europa. 7. Landsbygdsutveckling Landsbygdsutveckling har under 2013 i första hand handlat om stöd kopplat till bildande av fibernätsföreningar samt med stöd till andra etableringar på landsbygd. Den modell avseende drop in rådgivning i kommunerna som påbörjades hösten 2013 syftar till utökad service på landsbygd. Resultatet av detta har varit bra och fortsätter I det opinionsbildande arbete främst avseende strategiprogram kopplat till Region Värmland och strukturfonder har i stora delar ett landsbygdsperspektiv inkluderat. III Samverkan 8. Samverkan med andra företagsfrämjare Värmlandskooperativen har regionalt under året samverkat i olika grad med olika företagsfrämjande organisationer och organisationer inom den sociala ekonomin. Samverkan framgår av tabell Organisation Regelbundet Sporadiskt Almi Drivhuset Inova Länsbygderådet Handelskammaren Värmland Värmlands Idrottsförbund ABF Kommunala Näringslivsenheter A till Ö företagsutveckling Karlstads Universitet Folkhögskola Etablerad kooperation Studiefrämjandet Arbetsförmedlingen (23) Lägesrapport bifogas verksamhetsberättelsen (24) Studien bifogas verksamhetsberättelsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE

16 8.1 Partnerskap Värmlandskooperativen har fortsatt att vara den sociala ekonomins företrädare i styrkommittén för Interreg Inre Skandinavien, vilken har haft ett fysiskt möte, Hamar i Norge, under året. 8.2 Etablerad kooperation Koopsamgruppen - Konsum Värmland, Riksbyggen, HSB Värmland, OK Värmland och Folksam - har under året haft regelbundna träffar. Koopsam har vidare delat ut stipendium, se kapitel 3.3. Koopsam gruppen har vidare medverkat i arrangemang avseende Jakten på det Ostartade kooperativet, där man medverkade med prispengar. Vidare arrangerar Koopsam Koopsam golf samt seminarieserien Kooperation Coompanion Sverige och regionala nätverk Värmlandskooperativen är en av 25 medlemmar i riksorganisationen Coompanion. Värmlandskooperativen har medverkat i samband med års- respektive höstmöte, vid flertalet verksamhetsledarträffar under året samt vid olika utbildningstillfällen. Värmlandskooperativen har vidare medverkat i Coompanions beslutsgrupp avseende Innovationscheckar. Värmlandskooperativen medverkade vidare i planering inför start av utbildning Kooperativa ledare i samverkan med Weddö folkhögskola under våren. Utbildningen fick annan inriktning och genomförs utan Värmlandskooperativens medverkan. Coompanion Sveriges arbetsutskott har vidare besökt Värmlandskooperativen vid ett tillfälle. 8.4 Övriga uppdrag och händelser Måltidsriket ek.för Värmlandskooperativen har fullföljt uppdrag i egenskap av verksamhetsrevisor i föreningen. NIFA Nordic Innovation Food Arena Värmlandskooperativen är representerade i föreningens valberedning. ABF Värmland Värmlandskooperativen har på Koopsamgruppens rekommendation erhållit förtroendeuppdrag som ersättare i ABF Värmlands styrelse. (25) Coompanion har liksom Almi och IUC haft uppdrag från Vinnova att besluta om innovationscheckar. Coompanion ansvarade för 25 ckeckar om kr. Bland annat har Campus Re Design SCE samt Sparzansa ek.för. från Värmland erhållit innovationscheckar. 16 VÄRMLANDSKOOPERATIVEN

17

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 3 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2008-11-01 2008-12-31 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Socialt företagande I Värmland

Socialt företagande I Värmland Delrapport 10 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: 2010-10-01 2010-12-31 Projektet

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Socialt företagande Diarienr: 2008-3060176 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 08-08-01 11-07-31 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlandskooperativen vill i denna dokumentation påvisa utvecklad och kompletterande inriktning till Värmlands Kreditgarantiförenings

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek Utvecklingscentrum Furugatan 3 82735 LJUSDAL Tel: 0651-675239 Fax: 0651-675225 2007-08-28 Handläggare E-post: Dokumentnamn: Leif Rydman leif.rydman@claravallis.com Slutrapport_CVU_ver1.0.doc Slutrapport-

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

Coompanion Sörmland. Verksamhetsberättelse 2014

Coompanion Sörmland. Verksamhetsberättelse 2014 Coompanion Sörmland Verksamhetsberättelse 2014 Coompanion Sörmland Verksamhetsberättelse 2014 Ärendelista enligt stadgarna 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet Sekreterare för mötet Två justerare

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ vid företagsnedläggningar och generationsskifte

en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ vid företagsnedläggningar och generationsskifte en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ vid företagsnedläggningar och generationsskifte EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Demokrati anses vara ett synnerligen eftersträvandevärt

Läs mer