Verksamhetsberättelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 LAYOUT ALBIN LANG

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Bilagor 4 I Värmlandskooperativens organisation och utveckling 5 1. Reflektioner verksamhetsåret Ordförande har ordet År 2013 med blick mot Organisationen och dess utveckling Om uppdrag och rapporteringsskyldighet Medlemmar i Värmlandskooperativen Styrelsen Personal Köpta tjänster Företagspolicy utifrån: 8 Miljö 8 Jämställdhet 8 Etnisk mångfald Kompetens och personalutveckling Sjukfrånvaro 8 II Verksamheten 9 3. Verksamhetsplanens uppsatta mål, resultat och avstämning Måluppfyllelse verksamhetsplanen Nya företag och rådgivning Rådgivningsstatistik Sysselsättningstillfällen Årets kooperativ och eldsjäl Information och Informationsinsatser Hemsida Massmedia Utbildning Projektverksamheter/ Uppdrag Entrécoop II Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Rådgivningsprojektet Kvinnors kooperativa företagande Landsbygdsutveckling 15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 III Samverkan Samverkan med andra företagsfrämjare Partnerskap Etablerad kooperation Coompanion Sverige Övriga uppdrag och händelser 16 IV Ekonomisk berättelse Förvaltningsberättelse Resultaträkningar Balansräkningar Redovisningsprinciper och noter Bilagor I verksamhetsberättelsen hänvisas till olika bilagor vilka anges som fotnoter i texten. Dessa bilagor finns samlade i originalskriften. Avsikten med att sammanställa mycket av Värmlandskooperativens verksamhet i form av bilagor till våra årligen återkommande verksamhetsberättelser är i första hand att samla material av vikt på ett ställe med tanke på eftervärlden. Kopior på bilagor kan beställas på Värmlandskooperativens kansli. Bilaga nr. Rubrik Enligt fotnot nr. 1 Verksamhetsplan Årlig återapportering Tillväxtverket 3 3 Beslut Kvinnors kooperativa företagande 4 4 Studien Cluster: Growth and Development 5, 24 5 Beslut förstudien Together 6 6 Remissvar Värmlandsstrategin 7, 21 7 Kooperation 2020 inbjudan 8 8 Företagssamverkan framtidens företagande 9 9 Kapitalförsörjning i ekonomiska föreningar Kundregister 2013 (1) Rådgivningsblankett Kundnöjsamhetsmätning Motiveringar årets kooperativ Motivering årets eldsjäl Tidningsartiklar och annonser Entrécoop lägesrapporter nr. 9 14, handlingsplan, slutrapport 19 Kapitalförsörjning i ek.för, Företagsamverkan samt utvärdering 14 Rådgivningsprojektet lägesrapporterna 1-3 samt slutrapport Kvinnors kooperativa företagande, lägesrapport 1 23 (1) Kundregister följer endast original handlingarna och kan inte beställas eller spridas 4 VÄRMLANDSKOOPERATIVEN

5 I Värmlandskooperativens organisation och utveckling 1. Refl ektioner verksamhetsåret Ordförande har ordet Som ordförande för Värmlandskooperativen kan jag stolt blicka tillbaka på ett verksamhetsår som har lagt grunden för ytterligare utveckling av kooperationens framtid i Värmland och Sverige. Detta har vi gjort genom ett långsiktigt samarbete med bland andra Karlstad universitet, där syftet från vår sida bl.a. handlar om att påverka strategier, forskning och utbildningarnas innehåll gällande kooperation och att nya spännande projekt växer fram i vårt näringsliv lokalt, regionalt och nationellt. Vi får allt fler medlemmar och eftersom kooperationen i Värmland har ett så starkt och rotat fäste och också är bland länets största arbetsgivare, så bjuder framtiden på oanade möjligheter och nya nischer. En framtid där kunskap om kooperativt företagande får växa sig allt starkare. Marina Pettersson Ordförande VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 1.2 År 2013 med blick mot 2014 År 2020 är min första tanke när jag summerar år Då nuvarande programperiod avslutas och en ny sådan ska ta vid under 2014 har dialoger avseende vart är vi på väg, -varit vanligt förekommande, och då är år 2020 riktmärket. Europa 2020 strategin anpassas nationellt och till nya strukturfondsprogram men också till strategier avseende Värmland Kan kanske låta trist, men faktum är att vi kunnat påverka, kunnat förmedla textrader och kunnat se resultat i färdiga handlingsplaner, och då är detta arbete inte trist. Under året har vi avslutat projektet Entrécoop II, vi tillsammans med kollegor i Dalarnas- och Gävleborgs län drivit. I mitt regionala Värmlands perspektiv är utökad samverkan med Karlstad universitet och etablerad kooperation/koopsam projektets bästa resultat. Vi har här tillgång till två innovativa arenor, en mera akademisk och en mera praktiskt inriktad vilka på olika sätt gagnar kooperativ utveckling i länet. Dessa arenor bedömer jag kan få stor betydelse under kommande år. Att projektet medverkade till start av 55 nya kooperativa företag varav 26 i Värmland är naturligtvis också det ett bra resultat. Ett annat resultat är att rådgivningsärendena blir allt fler, vilket kan betyda att det 2014 också blir många nya kooperativ. Sett till kunder, om vi summerar antalet medverkande individer från rådgivning-, information- och utbildningstillfällen, har vi haft personer/kunder varav 58 % är kvinnor. Vi noterar också mycket hög kundnöjdsamhet i den nationella mätningen som årligen genomförs och som du kan läsa mer om i denna verksamhetsberättelse. Om vi blickar framåt då? Nya strukturfonderna, och när dessa praktiskt börjar fungera, är viktiga milstolpar i år, liksom vad ovan beskrivna innovativa arenor kan föra med sig är spännande. När året lider mot sitt slut hoppas vi att den förstudie Together vi börjar arbeta med nu ska uppmärksammats. För i detta fall håll i hatten kommer vi med nya perspektiv avseende företagande, arbetsmarknad och regional utveckling. Följ arbetet via Together fliken på vår hemsida. Leif Tyrén Verksamhetsledare 6 VÄRMLANDSKOOPERATIVEN

7 2. Organisationen och dess utveckling 2.1 Om uppdrag och rapporteringsskyldighet Värmlandskooperativens verksamhet har under året tagit sin utgångspunkt i den av styrelsen fastställda verksamhetsplanen (2) och de direktiv som anges i förordningen om stadsbidrag. Utifrån dessa handlingar har också projektbeskrivningar varit vägvisande. Anställda har under året tids- och återrapporterat enligt föreningens återrapporteringsmodell. Föreningen har under året rapporterat verksamheten i enlighet med de riktlinjer och rutiner som efterfrågats, vilka under 2013 i första hand handlat om verksamhets- och projektrapportering riktat till Tillväxtverket (3) inklusive Europeiska regionalfonden, Coompanion Sverige, Region Värmland, Region Dalarna samt Region Gävleborg. 2.2 Medlemmar i Värmlandskooperativen ek.för. Följande organisationer har under året varit medlemmar i föreningen: Stiftelsen Värmlandskooperativen Folksam HSB Värmland Riksbyggen i Värmland Svenska Byggnadsarbetarförbundet avd. 29 LO distriktet Svenska Kommunalarbetarförbundet, avd. Värmlands län Personalkooperativet Briggen OK Värmland Föräldrakooperativet Kalven Konsum Värmland LRF Värmland Brillianten ek.för. Le Mat Solakoop B&B Esporanto-Gården i Lesjöfors Solatassen ek.för. Kooperativet Mediagruppen Kooperativet Grön Framtid 2.3 Styrelsen Marina Pettersson Klas Olsson Hans-Owe Sundström Bengt Dahlgren Erik A Eriksson Thomas Rehn Marianne Åhman Ann-Christin Falk ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot Följande personer har varit suppleanter i föreningen: Mikael Thörsfeldt Jonas Gunnarsson Dan Helmerson Mikael Persson I arbetsutskottet AU, har Marina Pettersson, Klas Olsson, Bengt Dahlgren och Leif Tyrén ingått. Styrelsen har haft 7 protokollförda möten och arbetsutskottet 2 protokollförda möten. (2) Verksamhetsplanen bifogas verksamhetsberättelsen (3) Den årliga återrapportering som görs till TVV och senare kompletteras med verksamhetsberättelse och årsredovisning bifogas verksamhetsberättelsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 2.4 Personal Under året har fem personer haft anställning i föreningen, dessa är: Leif Tyrén, heltid Anna Tyrén, heltid Anette Forsberg, heltid Yngve Karlsson, deltid t.o.m Albin Lang, timtid 2.5 Köpta tjänster Värmlandskooperativen har under året köpt redovisningstjänster från Solsta Redovisning AB, samt lokalvårdstjänster från Karlstad Städbolag Värmland AB 2.6 Företagspolicy utifrån: Miljö Värmlandskooperativens har under året verkat utifrån miljöpolicy på följande sätt: Inköp av kontors- och förbrukningsvaror har gjorts medvetet utifrån miljöhänsyn samt med hänsyn till lokal produktion och där så är möjligt ur kooperativt ägda verksamheter/butiker. Transporter har i möjligaste mån gjorts med kollektivtrafik samt med föreningens miljöbil, Toyota Prius (Hybridbil). Jämställdhet Vi har under året arbetat i enlighet med tidigare framtagen modell för genusmedveten och kunskapsbaserad rådgivning. Sen tidigare finns också fastställd jämställdhetspolicy. Etnisk mångfald Värmlandskooperativen har ingen egen fastställd policy för arbetet med etnisk mångfald. Internationella kooperativa principerna är dock mycket tydliga avseende diskriminering. 2.7 Kompetens och personalutveckling Kompetensutveckling under året har mestadels varit integrerad i verksamheten och i de olika projektverksamheterna. Exempel på aktiviteter under året har varit: Av Coompanion Sverige arrangerade utbildningar och utvecklingsmöten. Seminarier arrangerade av Karlstad universitet. Starta eget dag. Kooperation En rådgivare har påbörjat utbildningsprocessen inom Coompanion Sveriges certifiering och diplomering av rådgivare. Utbildningen påbörjades under november och december 2013 och kommer att fortgå under Målet är att alla rådgivare inom Coompanion skall vara certifierade och diplomerade under Aktiviteter av trivselkaraktär har genomförts vid tre tillfällen maj arrangerades teambildningsdagar delvis i samspel med hästar inom projektet Entrécoop. Den 4 juni prövade personalgruppen att utföra Yoga med efterföljande restaurangbesök. Den 18 december bjöds på julbord i anslutning till avslutande projektmöte inom projektet Entrécoop. Värmlandskooperativen erbjuder också anställda kontinuerliga hälsokontroller vilka genomförs vart annat år. Under 2013 har inga hälsokontroller genomförts utan sker nästa gång hösten Värmlandskooperativen uppmuntrar också de anställda till fysiska aktiviteter genom att tillhandahålla ekonomiskt stöd till träningskort eller liknande. Under hösten har vidare en konsult anlitats vid några tillfällen i syfte att ge stöd i frågor kopplade till arbetsmiljö. 2.8 Sjukfrånvaro Under 2013 har ingen sjukfrånvaro inrapporterats 8 VÄRMLANDSKOOPERATIVEN

9 II Verksamheten 3. Verksamhetsplanens uppsatta mål, resultat och avstämning 3.1 Måluppfyllelse verksamhetsplanen I verksamhetsplanen 2013 fastställdes sexton målsättningar, varav åtta externa målsättningar, vilka samtliga tog sin utgångspunkt i att skapa förutsättningar för att hela verksamheten på ett tydligt sätt ska förhålla sig till föreningens affärsidé. Utifrån de sexton målsättningarna gjordes en handlingsplan. Måluppfyllelse utifrån dessa målsättningar anges nedan. 1) Ca 25 nya företag företrädelsevis i form av ekonomiska föreningar ska registrerats. Sammanlagt har 58 ekonomiska föreningar registrerats i Värmland under av dessa har erhållit mera omfattande stöd. Resterande har erhållit mindre stöd alternativt inget stöd alls. Se punkt 3.2 nedan. Målet kan anses uppnått. 2) Formulerat minst två ansökningar, om så är möjligt med inriktning mot EU finansierade projekt, i annat fall i form av upphandlingar eller på liknande vis. Under 2013 har Värmlandskooperativen besvarat tre upphandlingar relaterat till arbetsförmedlingen vilka i samtliga fall resulterat i att vi inte erhållit uppdragen. En ansökan avseende Kvinnors kooperativa företagande i Värmlands län (KKF) har beviljats främja kvinnors företagande medel från Region Värmland (4) samt med medfinansiering från Länsstyrelsen i Värmland, Centrum för forskning om regional utveckling, Cerut vid Karlstad universitet och OK Värmland. Projektet pågår mellan En upphandling från ESF rådet har besvarats och beviljats medel. Uppdraget handlar om att inom ramen för SEN-nätverket (Social Entrepreneurship Network), där Coompanion är en av tre svenska partners, leverera en forskningsbaserad studie (5) avseende främjandemodeller för socialt entreprenörskap i Europa. I uppdraget ingick deltagande i en europeisk konferens i Malmö 5-6 december En förstudieansökan Together har skrivits, förankrats och lämnats till ESF-rådet som vid partnerskapsmöte 5-6 december beslutade (6) om ekonomiskt stöd. Together planeras genomföras under hela Målet kan anses uppnått. 3) I samverkan med Karlstad universitet vidareutvecklat nuvarande samarbete i syfte att bland annat påverka utbildningars innehåll. Vi har under året haft fortsatt goda relationer och medverkat i ett flertal olika aktiviteter kopplat till Karlstad universitet. Exempelvis kan nämnas att vi medverkat i Centrum för forskning om regional utveckling, Cerut vid Karlstad universitet strategiarbete avseende perioden samt i seminariesammanhang vid ett flertal tillfällen. En dialog avseende särskilda satsningar delvis relaterat till förstudien Together, se ovan, men också i ett bredare perspektiv inom social ekonomi växte under senhösten. Målet kan anses uppnått. 4) I samverkan med etablerad kooperation arbeta vidare för kooperativ utveckling i länet utifrån den grund som lagts kopplat till firandet av kooperationens år. Vi har under året inom ramarna för Koopsam gruppen arrangerat olika aktiviteter och byggt vidare på det goda samarbetsklimat som under åren utvecklats. Koopsam golf, Jakten på Ostartade kooperativet liksom Koopsam stipendium har bl.a. genomförts. OK Värmland och Konsum Värmland beslutade också att i form av bilaga ställa sig bakom Värmlandskooperativens remissvar (7) avseende Värmlandsstrategin I november startade vi en seminarieserie på temat Kooperation 2020 (8) vilken fortsätter under Målet kan anses uppnått. 5) Medverkat i utformande av regionala planer med koppling till Europa 2020 strategin. Vi har fullföljt den strategi som påbörjades 2012 med skriften Värmlandskooperativen och Europa 2020 som sedan följdes upp med magasinet Tillsammans och avslutades med att vi besvarade remissutgåvan Värmlandsstrategin. Utöver detta har vi medverkat vid olika träffar och dialoger kopplat till regionala utvecklingsplaner. Målet kan anses uppnått. (4) Beslut bifogas verksamhetsberättelsen (5) Studien bifogas verksamhetsberättelsen (6) Beslutet bifogas verksamhetsberättelsen (7) Remissvar inklusive bilagor bifogas verksamhetsberättelsen (8) Inbjudan bifogas verksamhetsberättelsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 6) Under förutsättning att riksdagen beslutar om föreslagna ändringar i lagen om ekonomiska föreningar erbjuda ekonomiska föreningar stöd i nödvändiga anpassningar. Riksdagen har inte fattat beslut i frågan. Processen har efterhand justerats så att det nu tycks handla om smärre justeringar i nuvarande lagtext, vilket kan anses olyckligt då en modernisering av företagsformen kunde förväntas generera fler kooperativa företag. Målsättningen kan anses uppnådd i möjligaste mån. 7) Lanserat kooperativ modell för företagssamverkan samt i dialog med de sociala företagen i länet och berörda myndigheter fortsätta utvecklingen av en stödmodell/struktur för arbetsintegrerande sociala företag. Under året har en informationsskrift, Företagsamverkan framtidens företagande (9) lanserats med bäring på kooperativa modeller och exempel på företagssamverkan. Vi har vidare fortsatt att verka för en stödstruktur kopplat till arbetsintegrerande sociala företag. I denna stödstruktur ingår utöver oss själva en redovisningsbyrå samt ABF. Målet kan anses uppnått. 8) I samverkan med andra aktörer påverka och opinionsbilda avseende finansieringsfrågor med bäring i första hand mot lokala sparbanker och andra lokala initiativ som Värmlands kreditgarantiförening. Under året har vi dels utvecklat en skrift, Kapitalförsörjning i ekonomiska föreningar (10) och i olika sammanhang fört dialog företrädelsevis med Swedbank. Gällande Värmlands kreditgarantiförening har denna beslutat att begära sig i likvidation. Ett försök att diskutera kreditgarantiföreningens framtid på alternativt vis har gjorts men misslyckats. Målsättningen uppnåddes inte fullt ut men bedöms utagerat. B) Interna målsättningar 9) Värmlandskooperativen ska ha fått minst tre nya medlemmar. Under 2013 har vi fått fyra nya medlemmar och målet är därmed uppnått. 10) Ska organisationen vara anpassad till verksamhetsåret 2014, vilket riskerar bli ett mellanår i avseende på strukturfondsperioderna. I möjligaste mån har organisationen anpassats så att bemanningsnivå är relevant i förhållande till förväntad finansiering. Målet är därmed uppnått. 11) Ska Värmlandskooperativen ha uppmärksammat att organisationen fyller 30 år. Inga aktiviteter har genomförts i syfte att uppmärksamma 30 årsdagen. Orsaken till att detta inte gjorts är främst tidsrelaterade varvid firandet prioriterats bort. Målet har inte uppnåtts. 12) Ska förutsättningar vara utredda och inriktningsbeslut fastställt avseende Värmlandskooperativens lokalisering. En process avseende flytt till nya lokaler har pågått under året varvid nuvarande lokaler på Bryggaregatan 11 i Karlstad sades upp, dock med möjlighet till omförhandling i december Då inga bättre lokaliseringsalternativ hittats beslutade vi att förlänga hyresavtal om möjligt med ett år. Dessa förhandlingar förväntas avslutas i januari Något inriktningsbeslut är inte tagit och målet kan därmed bara delvis anses uppnått. 13) Skapat redovisningsrutiner baserade på månadsresultat i relation till Tillväxtverkets indikatorer. Justerade kundregister och andra mallar kopplat till rapportering har införts vilka i möjligaste mån baserats på Tillväxtverkets indikatorer. Kundregistret är fördelat efter rådgivning, information, utbildning och övrigt (11). Målet är uppfyllt. 14) Färdigställt rådgivningsmodell så att denna blir användarvänlig En ny modell (12) har framarbetats och testats med gott resultat. Samtidigt konstateras att förändringsarbete förväntas fortgå kontinuerligt. Målet kan anses uppnått. 15) Ett program med Affärsidé och målsättningar för perioden vara framtagit och vara styrelsens förslag till föreningsstämman Med anledning av att omvärldsprocesser kopplade till strategier baserade på Europa 2020 ännu inte färdigställts beslutade styrelsen att invänta dessa processer i syfte att Affärsidé och målsättningar för perioden fram till 2020 ska kunna ta sin utgångspunkt i dessa. Målet kan inte anses uppnått och lyfts över till verksamhetsåret (9) Skriften bifogas verksamhetsberättelsen (10) Skriften bifogas verksamhetsberättelsen (11) Kundregister 2013 bifogas verksamhetsberättelsens original handlingar. Detta register kan inte beställas eller spridas utanför Värmlandskooperativens organisation. (12) Rådgivningsstruktur bifogas verksamhetsberättelsen 10 VÄRMLANDSKOOPERATIVEN

11 16) Byt ut delar av inventarier i enlighet med investeringsbudget Vi har inte gjort investeringar i enlighet med investeringsbudget då vi under året haft brist på finansiering vilken kan kopplas till investeringar. Dock har delar i vårt IT baserade nätverk bytts ut då dess funktion under tid fungerat allt sämre. Målet är inte uppnått. 3.2 Nya företag och rådgivning Under året bildades 58 nya kooperativ i form av ekonomiska föreningar i Värmland. De bildade ekonomiska föreningarna är i tabell nedan grupperade utifrån omfattning av rådgivningsstöd. I vår bedömning räknar vi att 17 av 58 registrerade kooperativen erhållit mera omfattande stöd. Resterande 41 har fått visst stöd, indirekt stöd eller inget stöd alls. Huvudpart av de 41 är fibernätsföreningar. Värmlandskooperativen har i samverkan med Länsstyrelsen utbildat kommunala tjänstemän i fråga om fibernätsföreningar, tillhandahållit handbok för fibernätsförening samt medverkat i kommunala sammandragningar för intresserade. Resultatet i form av att fibernätsföreningar bildas är gott men då vi har svårt att avgöra exakt vilka processer vi på detta sätt medverkat i väljer vi att redovisa dessa i tabell 2 nedan. Värmlandskooperativen har vidare gett stöd i bildandet av ett aktiebolag, se tabell 3. Tabell 1: Följande verksamheter har erhållit mera omfattande stöd i bildandeprocessen: Registreringsdatum Organisationens namn Fibernät i Kil Ekonomisk förening Ängens Fiber ekonomisk förening John Moose ekonomisk förening SHIFO EK.FÖR OMH Entertainment Ekonomisk förening Södra Bjurtjärns Fiber ekonomisk förening FINNSJÖNS FIBER Ekonomisk förening Sörmarks Fiberförening Ekonomisk förening Studio tio ekonomisk förening Personalkooperativet Rådoms förskola Ekonomisk förening One Eye Red Production ek. för Form i Värmland ek.för God Damn Entertainment Ek. för Stöllet Fiberförening ekonomisk förening Östmarks fiber, ekonomisk förening AfroSwed Mångkulturell catering och underhållning Ek.före Tre döttrars event och produktionsbyrå ek.för Tabell 2: Följande verksamheter har endast erhållit marginellt stöd alternativt inget stöd alls: Registreringsdatum Organisationens namn LL 25 Fiber, ekonomisk förening Fjällsjöns Fiberförening ekonomisk förening Häljeboda Håvilsrud Fiber ekonomisk förening Team Torsby Biathlon ekonomisk förening Silbodal Norra Fibernät Ekonomisk förening VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 Registreringsdatum Organisationens namn Vikene Fiber ekonomisk förening Årbottens fiberkanalisation ekonomiska föreningen Westra Jernskogs Fiber Ekonomisk förening Tankesmedjan ekonomisk förening Backa Fiber Ekonomisk förening Köla Fiber Ekonomisk förening Forslösens Fastigheter & värme ekonomisk förening Östra Berga Fiber ekonomisk förening Bäckebrons Fiber Ekonomisk förening ÅVÖ-FIBER Ekonomisk förening GlaNet Ekonomisk förening Bäckalunds Fiber ekonomisk förening Oleby NET ekonomisk förening Fiber i Vitsand ekonomisk förening Fiber i Rådom ekonomisk förening Svenneby Fiberförening ekonomisk förening Norra Ny Fiberförening 1 Ekonomisk förening Scallion Futurs Group Ekonomisk förening Folkhall Productions ek.för VästÄmtfiber ekonomisk förening Fiberföreningen Söre-Viberg med omnejd, ek.för Kils samlade kultur ekonomisk förening Borgvik Fibernät Ekonomisk förening Ljus och Kultur i Borgvik ekonomisk förening L B Fiber Ekonomisk förening Eda Kyrkbygds Fiberförening ekonomisk förening Stensbyns vatten ekonomisk förening Mötesplats Graninge ekonomisk förening Eda Näringsliv Ekonomisk förening Lämbackens FiberNät ek.för Portila Fiber ekonomisk förening Norra Grums Fiberek.för Fiber i Brunskog Vikene Ekonomisk förening Brattmons fiber ekonomisk förening Graninge Fastigheter Ekonomisk förening Södra Järnskog Fiber ekonomisk förening Tabell 3: Följande enskilda firmor har erhållit stöd i bildande processen Organisationens namn Lucky Rider Company AB 12 VÄRMLANDSKOOPERATIVEN

13 3.2.1 Rådgivningsstatistik Under året har 64 grupper i Värmland erhållit rådgivning. Dessa grupper har totalt bestått av 303 personer varav 139 kvinnor och 164 män. Telefonrådgivning och support via IT är inte inräknat i nämnda statistik. Under året har vi haft en hög efterfrågan på rådgivning. Flera musikband men även personalkooperativ och andra typer av verksamheter. Vår upplevelse är att vårt arbete med informationer i samverkan med andra organisationer och arrangemang har gett resultat. Den under hösten påbörjade verksamheten med utlokaliserad rådgivning i fem kommuner och samverkan med Sunne kommun där vi funnits på plats en halvdag per vecka har även bidragit till en större efterfrågan av våra tjänster. Under andra halvåret har mycket arbete lagts på utveckling av och organisationsutveckling inom flera av länets arbetsintegrerande social företag, ett tidskrävande och långsiktigt arbete som fortgår. Ett tydligt tecken under året har varit att många unga framförallt kvinnor har efterfrågat våra tjänster. Arbetet med att utarbeta en policy för våra rådgivningstjänster har påbörjats och kommer att färdigställas under första halvåret Vår ambition är att under 2014 erbjuda kompetensutveckling för våra kooperativa företag utifrån deras behov och önskemål. Coompanions årliga mätning av kundnöjdsamhet (13) visar att organisationen totalt sett ligger högt, -att kunder är nöjda. Ser vi specifikt på Värmland relaterat till riket noterar vi bland annat följande: 69 % av våra kunder är mycket nöjda med rådgivningen som helhet, resterande 31 % har svarat att de är nöjda. I riket är motsvarande siffror 55 % respektive 40 %. Vi noterar att målgruppen unga, år, utgör 50 % av rådgivningsärendena i Värmland Motsvarande siffra för riket är 15 %. Vanligaste målgruppen i riket är år (31 %). Motsvarande siffra för Värmland är 6 % Sysselsättningstillfällen Antalet nya sysselsättningstillfällen (årsarbeten) i redovisade nystartade företag (de med mera omfattande stöd) var vid årsskiftet 27,5 stycken, varav 7 män och 20,5 kvinnor. 3.3 Årets kooperativ och årets eldsjäl (14) Inom ramarna för samarbete i Koopsamgruppen, (HSB Värmland, Riksbyggen, OK Värmland, Folksam i Värmland, Konsum Värmland och Värmlandskooperativen) har Koopsam stipendium till årets kooperativ och årets eldsjäl delats ut. Till årets kooperativ 2013 (15) utsågs Q Adventure of Sweden, Till årets kooperativa eldsjäl (16) utsågs Inga-Lill Svensson. 4 Information och Informationsinsatser Under året har ett flertal informationstillfällen genomförts med sammantagit deltagare varav 978 män och kvinnor. Information har bland annat varit riktade till kommuner, banker, musiker, politiker och presumtiva företagare. 4.1 Hemsidan Under 2013 har vi initialt hanterat tre olika hemsidor, dels vår ordinarie sida, dels kopplat till projekt Entrécoop dessutom under våren 2013 en hemsida kopplat till firandet av kooperationens år Den sistnämnda hemsidan släcktes ner i april månad. Samtliga sidor har haft ett levande nyhetsflöde. Värmlandskooperativens facebooksida har likaledes uppdaterats kontinuerligt och har idag 215 gillare, https://www. facebook.com/varmlandskooperativen (13) Coompanions kundnöjdsamhetsmätning för riket samt Värmland bifogas verksamhetsberättelsen (14) Motiveringar för utmärkelserna finns att ladda ner på (15) Motivering bifogas verksamhetsberättelsen (16) Motivering bifogas verksamhetsberättelsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 4.2 Massmedia Värmlandskooperativens verksamhet har massmedialt lyfts fram vid fem tillfällen i lokal press (17). Vidare har TV 4 samt SVT lokalsändningar uppmärksammat verksamheten vid var sitt tillfälle (18). Under året har Värmlandskooperativen annonserat i lokal press vid tre tillfällen. 5. Utbildning Antalet personer som erhållit utbildning under 2013 uppgår till 148 personer varav 69 män och 79 kvinnor. Exempel på utbildningar har varit grunder i bokföring, grundläggande företagsekonomi och administration, styrelsearbete och socialt företagande. 6. Projektverksamheter/uppdrag Värmlandskooperativen har under 2012 bedrivet verksamheter i form av projekt och i form av uppdrag Projekten framgår av tabell Projekt/uppdrag Omfattning (tid) Finansiärer Entrécoop II Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Europeiska Regionala fonden, Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Värmland, Högskolan i Gävle, Högskolan i Falun, Karlstad universitet, Coompanion Gävleborg, Coompanion Dalarna samt Värmlandskooperativen Rådgivningsprojektet Tillväxtverket, Region Värmland, Värmlandskooperativen. Kvinnors kooperativa företagande Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstad universitet/cerut OK Värmland SEN nätverket Social Entrepreneurship Network Svenska ESF rådet 6.1 Entrécoop II Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt. Entrécoop var ett projekt med Coompanion Mitt som projektägare. Coompanion Mitt har tre medlemmar: Värmlandskooperativen, Coompanion Dalarna och Coompanion Gävleborg. Projektansvaret har varit utlagt på Värmlandskooperativen som hanterat projektansvar samt redovisning. Verksamheten har redovisats i lägesrapporter (19) vilka kan laddas hem från projektets hemsida, Under 2013 har vidare en handlingsplan, slutrapportering samt trycksaker i form av Kapitalförsörjning i ekonomiska föreningar och Företagssamverkan framtidens företagande författats vilka likaledes bifogas verksamhetsberättelsen. Likaledes bifogas utvärdering framtagen av Centrum för forskning om regional utveckling, Cerut vid Karlstad universitet Projektet avslutades och resulterade bland annat i 55 nya företag. 6.2 Rådgivningsprojektet Rådgivningsprojektet 2013 startade första januari och avslutades 31:a december. Projektet tillhandahåller bl.a. avgiftsfri rådgivning och svarar för utvecklingsarbete liksom förarbete avseende andra nya projekt- och uppdragsrelaterade verksamheter. Projektet har under 2013 också medverkat i dialoger kopplat till strategiarbete med bäring på Ett sådant arbete har varit Värmlandsstrategin där vi följt upp de insatser som gjordes 2012 (20) med ett remissvar (21). Projektet redovisas i lägesrapporter (22) och slutrapport. (17) Tidningsartiklar bifogas verksamhetsberättelsen (18) TV 4 i samband med Koopsam stipendiet, SVT i samband med Jakten på Ostartade kooperativet. (19) Lägesrapporterna för verksamhetsåret 2013, nummer 9 t.o.m. 14, samt handlingsplan, slutrapport, Kapitalförsörjning i ekonomiska föreningar och Företagssamverkan och utvärdering bifogas. (20) 2012 togs skriften Värmlandskooperativen och ett Europa/Värmland 2020 samt magasinet Tillsammans fram. (21) Remissvar bifogas verksamhetsberättelsen (22) Lägesrapporterna 1-3 samt slutrapport bifogas verksamhetsberättelsen 14 VÄRMLANDSKOOPERATIVEN

15 6.3 Kvinnors kooperativa företagande Kvinnors kooperativa företagande startade 1 oktober 2013 och planeras pågå till och med oktober Projektets första månader redovisas i lägesrapport (23). 6.4 Uppdrag forskningsbaserad studie ESF rådet Under december månad, på uppdrag av ESF rådet, arbetade vi med forskningsbaserad studie kopplat till SEN-nätverket (Social Entrepreneurship Network), där Coompanion är en av tre svenska partners (24). Studien handlar om främjandemodeller för socialt entreprenörskap i Europa. 7. Landsbygdsutveckling Landsbygdsutveckling har under 2013 i första hand handlat om stöd kopplat till bildande av fibernätsföreningar samt med stöd till andra etableringar på landsbygd. Den modell avseende drop in rådgivning i kommunerna som påbörjades hösten 2013 syftar till utökad service på landsbygd. Resultatet av detta har varit bra och fortsätter I det opinionsbildande arbete främst avseende strategiprogram kopplat till Region Värmland och strukturfonder har i stora delar ett landsbygdsperspektiv inkluderat. III Samverkan 8. Samverkan med andra företagsfrämjare Värmlandskooperativen har regionalt under året samverkat i olika grad med olika företagsfrämjande organisationer och organisationer inom den sociala ekonomin. Samverkan framgår av tabell Organisation Regelbundet Sporadiskt Almi Drivhuset Inova Länsbygderådet Handelskammaren Värmland Värmlands Idrottsförbund ABF Kommunala Näringslivsenheter A till Ö företagsutveckling Karlstads Universitet Folkhögskola Etablerad kooperation Studiefrämjandet Arbetsförmedlingen (23) Lägesrapport bifogas verksamhetsberättelsen (24) Studien bifogas verksamhetsberättelsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE

16 8.1 Partnerskap Värmlandskooperativen har fortsatt att vara den sociala ekonomins företrädare i styrkommittén för Interreg Inre Skandinavien, vilken har haft ett fysiskt möte, Hamar i Norge, under året. 8.2 Etablerad kooperation Koopsamgruppen - Konsum Värmland, Riksbyggen, HSB Värmland, OK Värmland och Folksam - har under året haft regelbundna träffar. Koopsam har vidare delat ut stipendium, se kapitel 3.3. Koopsam gruppen har vidare medverkat i arrangemang avseende Jakten på det Ostartade kooperativet, där man medverkade med prispengar. Vidare arrangerar Koopsam Koopsam golf samt seminarieserien Kooperation Coompanion Sverige och regionala nätverk Värmlandskooperativen är en av 25 medlemmar i riksorganisationen Coompanion. Värmlandskooperativen har medverkat i samband med års- respektive höstmöte, vid flertalet verksamhetsledarträffar under året samt vid olika utbildningstillfällen. Värmlandskooperativen har vidare medverkat i Coompanions beslutsgrupp avseende Innovationscheckar. Värmlandskooperativen medverkade vidare i planering inför start av utbildning Kooperativa ledare i samverkan med Weddö folkhögskola under våren. Utbildningen fick annan inriktning och genomförs utan Värmlandskooperativens medverkan. Coompanion Sveriges arbetsutskott har vidare besökt Värmlandskooperativen vid ett tillfälle. 8.4 Övriga uppdrag och händelser Måltidsriket ek.för Värmlandskooperativen har fullföljt uppdrag i egenskap av verksamhetsrevisor i föreningen. NIFA Nordic Innovation Food Arena Värmlandskooperativen är representerade i föreningens valberedning. ABF Värmland Värmlandskooperativen har på Koopsamgruppens rekommendation erhållit förtroendeuppdrag som ersättare i ABF Värmlands styrelse. (25) Coompanion har liksom Almi och IUC haft uppdrag från Vinnova att besluta om innovationscheckar. Coompanion ansvarade för 25 ckeckar om kr. Bland annat har Campus Re Design SCE samt Sparzansa ek.för. från Värmland erhållit innovationscheckar. 16 VÄRMLANDSKOOPERATIVEN

17

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Bilagor 3 I Värmlandskooperativens organisation och utveckling 1. Reflektioner verksamhetsåret 2015 4 1.1 Ordförande har ordet 4 1.2

Läs mer

VÄRMLANDSKOOPERATIVENS 25:e VERKSAMHETSÅR 1983-2008

VÄRMLANDSKOOPERATIVENS 25:e VERKSAMHETSÅR 1983-2008 VÄRMLANDSKOOPERATIVENS 25:e VERKSAMHETSÅR 1983-2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Bilagor 4 I Värmlandskooperativens organisation och utveckling 1. Reflektioner verksamhetsåret 2007 5 1.1

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 6 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2009-05-01 2009-05-31 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 17 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2011-03-01 2011-04-30 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 7 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2009-06-01 2009-08-31 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 3 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2008-11-01 2008-12-31 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 12 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2010-05-01 2010-05-31 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 4 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2009-01-01 2009-02-28 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 13 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2010-06-01 2010-08-31 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Värmlandskooperativens synpunkter på remissutgåva Värmlandsstrategin

Värmlandskooperativens synpunkter på remissutgåva Värmlandsstrategin Till: Region Värmland Box 1022 651 15 Karlstad Att: Ann Otto Nemes Bo- Josef Eriksson För kännedom: Tomas Riste Catarina Segersten Larsson Värmlandskooperativens synpunkter på remissutgåva Värmlandsstrategin

Läs mer

Socialt företagande I Värmland

Socialt företagande I Värmland Delrapport 2 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: 2008-10-01 2008-12-31 Projektet

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 11 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2010-03-01 2010-04-30 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 5 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2009-03-01 2009-04-30 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrecoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrecoop LÄGESRAPPORT Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrecoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2008-05-0 2008-08-3 Övriga finansiärer: Region Värmland

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Coompanion Sörmland. Verksamhetsberättelse 2015

Coompanion Sörmland. Verksamhetsberättelse 2015 Coompanion Sörmland Verksamhetsberättelse 2015 Styrelse har bestått av: Gunilla E Magnusson, ordförande Kjell Eriksson, vice ordförande Eric Stuart, ledamot Anne Sjöberg, ledamot Ann-Carina Carlsson, ledamot

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sidan 2 Bilagor 3 I VÄRMLANDSKOOPERATIVENS ORGANISATIONOCH UTVECKLING 1. Reflektioner verksamhetsåret 2010 sidan 4 1.1 Ordförande

Läs mer

LÄGESRAPPORT 6 AVSEENDE PERIODEN: 2014-11- 01 2014-12- 31

LÄGESRAPPORT 6 AVSEENDE PERIODEN: 2014-11- 01 2014-12- 31 LÄGESRAPPORT 6 AVSEENDE PERIODEN: 2014-11- 01 2014-12- 31 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna del innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

Socialt företagande I Värmland

Socialt företagande I Värmland Delrapport 10 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: 2010-10-01 2010-12-31 Projektet

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30

LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30 LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna del innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

Ansökan från Coompanion Västmanland om bidrag för verksamhetsåren 2015-2017

Ansökan från Coompanion Västmanland om bidrag för verksamhetsåren 2015-2017 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 12 (17) Sammanträdesdatum 2015-01-20 8 Ansökan från Coompanion Västmanland om bidrag för verksamhetsåren 2015-2017 Dnr 2014/1269 ~Z INLEDNING Ansökan har inkommit

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Coompanion Sörmland 2016-03-13 Verksamhetsberättelse 2015 Ärendelista enligt stadgarna 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justerare tillika

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Socialt företagande I Värmland

Socialt företagande I Värmland Delrapport 7 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: 2010-01-01 2010-03-31 Projektet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

LÄGESRAPPORT 1 AVSEENDE PERIODEN: 2014-01- 01 2014-02- 28

LÄGESRAPPORT 1 AVSEENDE PERIODEN: 2014-01- 01 2014-02- 28 LÄGESRAPPORT 1 AVSEENDE PERIODEN: 2014-01- 01 2014-02- 28 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna det innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Socialt företagande I Värmland

Socialt företagande I Värmland Delrapport 11 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: 2011-01-01 2011-03-31 Projektet

Läs mer

Socialt företagande I Värmland

Socialt företagande I Värmland Delrapport 5 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: 2009-07-01 2009-09-30 Projektet

Läs mer

( GDMPANION SALA KOM UN. Ink. 2013-12- O 5. Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1. Kommunstyrelsens förvaltning

( GDMPANION SALA KOM UN. Ink. 2013-12- O 5. Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1. Kommunstyrelsens förvaltning Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1 Västerås den 4 december 2013 SALA KOM UN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-12- O 5 Coompanion Västmanland ansöker härmed om anslag för 2014 års verksamhet, som ska ses

Läs mer

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag Johanna Fredriksson Social innovation i Halland 2016-11-18 Bakgrund Tillväxtverket utlyste förstudiemedel Fler jobb genom arbetsintegrerade sociala företag till

Läs mer

H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b!

H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b! H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b! genom ett ökat idéburet företagande n ä r i n g s p o l i t i k f ö r idéburet företagande Företagande skapar värde för enskilda individer

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 8 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2009-09-01 2009-10-31 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN: 2014-09- 01 2014-10- 31

LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN: 2014-09- 01 2014-10- 31 LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN: 2014-09- 01 2014-10- 31 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna del innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

PIACS styrgruppsbeslut Namn på utvecklingsidén: Kooperativa modeller som alternativ till företagsnedläggningar och misslyckade generationsskiften.

PIACS styrgruppsbeslut Namn på utvecklingsidén: Kooperativa modeller som alternativ till företagsnedläggningar och misslyckade generationsskiften. Uppgifter om utvecklingsidén Reviderad ansökan 16-03-07 efter PIACS styrgruppsbeslut Namn på utvecklingsidén: Kooperativa modeller som alternativ till företagsnedläggningar och misslyckade generationsskiften.

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND PRESSMEDDELANDE EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND Vid Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Falun 15 16 juni 2015 fattades beslut om sammanlagt drygt 307 miljoner

Läs mer

Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan

Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan Vi startade kooperativ och lyckades! Vill ni starta företag... Vad skulle ni säga om ni kunde starta ett företag där ni blir delägare på lika villkor

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen Regional lärandeplan för strukturfonderna 2014-2020 i Stockholmsregionen 2 (7) Innehåll 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Syftet med lärandeplanen... 4 1.2 Regional kontext... 4 2. En lärandeplan i tre delar

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Coompanion Sörmland. Verksamhetsberättelse 2014

Coompanion Sörmland. Verksamhetsberättelse 2014 Coompanion Sörmland Verksamhetsberättelse 2014 Coompanion Sörmland Verksamhetsberättelse 2014 Ärendelista enligt stadgarna 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet Sekreterare för mötet Två justerare

Läs mer

Coompanion Sörmland. Verksamhetsberättelse 2014

Coompanion Sörmland. Verksamhetsberättelse 2014 Coompanion Sörmland Verksamhetsberättelse 2014 Coompanion Sörmland Verksamhetsberättelse 2014 Ärendelista enligt stadgarna 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet Sekreterare för mötet Två justerare

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

VRIS3 Smart specialisering Värmland

VRIS3 Smart specialisering Värmland VRIS3 Smart specialisering Värmland Anders Olsson, strateg forskning och innovation Företags- och innovationsstödsystemet i Värmland Mars 2014 Akademinära innova0on och entreprenörskap Karlstads universitet

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Bibbi Westhed, projektledare

Bibbi Westhed, projektledare Bibbi Westhed, projektledare Projekt Kompetensbyrån Genom individuella insatser och strategisk påverkan bidra till att utveckla och stärka sociala företag i Dalarna Kompetensbyrån Projektets övergripande

Läs mer

LÄGESRAPPORT 4 AVSEENDE PERIODEN:

LÄGESRAPPORT 4 AVSEENDE PERIODEN: LÄGESRAPPORT 4 AVSEENDE PERIODEN: 2014-07- 01 2014-08- 31 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna del innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 10 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2010-01-01 2010-02-28 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet Coompanion främja kooperativt företagande affärsutveckling regionalt, nationellt och internationellt nätverk Vi har 25 kontor i landet stöd från Tillväxtverket, kommuner, Landsting och medlemmar Vad vi

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ledningskontoret 2014-01-30. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018

Ledningskontoret 2014-01-30. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018 Ledningskontoret 2014-01-30 Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 3 3 Avgränsning... 4 4 Kopplingar till andra program... 4 5 Partnerskap...

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige Vid strukturfondspartnerskapet i Västsveriges möte den 19 juni prioriterades åtta projekt som får totalt cirka 22

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för SENS - Sociala ekonomins nätverk Skaraborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2015. Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot

Läs mer

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 Offertförfrågan avseende kompetenshöjande insatser för ett företagsfrämjande system på lika villkor för kvinnor och män i Kalmar län Härmed inbjuds ni att inkomma med offert

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Regionalt uppdrag till Nyföretagarcentrum Halland 2014

Regionalt uppdrag till Nyföretagarcentrum Halland 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 2014-01-28 RS140069 Ann-Mari Bartholdsson Näringsliv 035-179887 Ann-mari.bartholdsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Regionalt uppdrag till Nyföretagarcentrum Halland 2014 Förslag

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer