Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop"

Transkript

1 LÄGESRAPPORT 3 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: Övriga finansiärer: Region Värmland Karlstad Universitet Värmlandskooperativen Region Dalarna Högskolan i Dalarna Coompanion Dalarna Region Gävleborg Högskolan i Gävleborg Coompanion Gävleborg

2 Innehållsförteckning Innhållsförteckning Sid 2 Allmänna projektuppgifter 3 Allmänna projektuppgifter från Värmlandskooperativen 3 Allmänt om rapportering/redovisning 3 Sammanfattande projektbeskrivning 4 Projektets syfte 4 Projektets mål 4 Allmänt om projektets utvecklingsarbete för perioden 5 A) Redovisning utifrån planerade konkreta aktiviteter 5 B) Redovisning utifrån fastställda indikatorer 8 C) Tidredovisning 9 2

3 Allmänna projektuppgifter Projektägare: Coompanion Mitt ek.för. Projektperiod: Projektansvarig Björn Hellqvist Allmänna projektuppgifter från Värmlandskooperativen. Organisation: Värmlandskooperativen ek.för. Adress: Bryggaregatan 11 Postadress: KARLSTAD Telefon: Fax: Hemsida: E-post: Lokal projektledare: Leif Tyrén (deltid) Telefon mobil: E-post: Medarbetare: Anna Tyrén (deltid) Bo-Jacob Enqvist (deltid) Stefan Jonsson (deltid) Albin Lang (timtid) (Layout och hemsida) Allmänt om rapportering/redovisning Denna rapport avser Värmlandskooperativens del av projektarbete. Detta är den tredje lägesrapporten inom projekt Entrecoop och omfattar perioden Tidigare har lägesrapport utkommit omfattande tidsperiod: Lägesrapport Lägesrapport 2 3

4 Sammanfattande projektbeskrivning Coompanion i SWX län vill i ett för de tre länsorganisationerna och deras samverkanspartners gemensammat projekt utveckla och sprida kunskap om och arbetsmetoder och arbetsmetoder för nykooperativt entreprenörskap, i syfte att förstärka och utveckla det kooperativa företagandet i regionen. Projektetidén är uppbyggd kring två samverkande typer av aktiviteter, där den ena baseras på praktiskt utvecklingsarbete kring entreprenörskap rörande kooperativt företagande, medan det andra syftar till stödja utvecklingen av såväl befintliga kooperativa företag som etablering av nya kooperativa företag. Vardagserfarenheter från olika kooperativs entreprenörskap utför en viktig bas för utvecklingen av kunskap om det kooperativa entreprenörskapet. På motsvarande sätt kommer aktiviteterna som genomförs i samverkan med regionernas högskolor och universitet att stödja utvecklingen av innovationer och entreprenörskap inom såväl etablerade som ibland nya och potentiella kooperativa företag Projektets syfte Projektets syfte är att förstärka strukturerna som kan identifiera och framför allt vidareutveckla affärsidéer som lämpar sig särskilt väl för kooperativt företagande. En förstärkt rådgivnings- och innovationsstödjande struktur för det kooperativa företagandet bidrar till att stärka regionens omvandling, konkurrenskraft och tillväxt genom dels fler kooperativa företag (direkt tillväxt), dels genom att den sociala ekonomin stärker regionens mjuka infrastruktur (det sociala kapitalet) vilket kan vara helt avgörande för utvecklingen av många små företag inom regionen (indirekt tillväxt - framväxt för tillväxt) Projektets Mål Det övergripande och gemensamma målet för projektet är att stödja tillkomsten av 60 kooperativa företag under perioden Med det stöd som kommer att ges genom den förstärkta entreprenörs- och innovationsstrukturen kommer antalet nya kooperativa företag att växa snabbare under de senare åren av projekttiden. Vi ser även goda möjligheter att förnya och samtidigt kunna bevara ett antal små företag i regionen i kooperativa former. Antalet nya sysselsättningstillfällen beräknas komma uppgå till 200 stycken. Ett delmål är att etablera ett målinriktat och långsiktigt samarbete mellan Coompanion och enskilda kooperativa företag å ena sidan och å andra sidan regionens kunskapsmiljöer som är inriktade mot eller har intresse av ett långsiktigt innovationssamarbete kring kooperativt företagande. Målet är att utveckla rådgivningsverksamheten och stödja utvecklingen av nya produkter och tjänster som är relaterade till de kooperativa företagen. Ytterligare delmål är att * främja produkt- och tjänsteutveckling dels inom befintliga kooperativa företag, dels som grund för etablering av nya kooperativa företag * öka kunskaperna och därmed förbättra attityderna till den kooperativa företagsformen 4

5 Allmänt om projektets utvecklingsarbete för perioden Projektets tredje period november 08 december 08 har sammanfattningsvis präglats av följande verksamheter/aktiviteter: 1. Fortsatt processarbete för bildande av första Europakooperativet 2. Test av affärsplansmallar i skarpt läge. 3. Vidareutveckling av måltidsrike och dess medlemsföretag. 4. Attitydpåverkan riktat mot gymnasielärare 5. Fortsatt process i apoteksfrågan. A) Redovisning utifrån planerade konkreta aktiviteter i projektbeskrivningen 1. Kunskapsöversikter, görs av experter i samråd med företrädare för den sociala ekonomin. Under perioden har en diskussion inletts med bl.a. Karlstads Universitet i syfte att skapa en manual/kunskapsöversikt i hur Europakooperativ startas. Utgångspunkten är att det första Europakooperativ, CARD.COOP, med säte i Sverige är under bildande. Bolagsverket håller i skrivande stund på att granska de handlingar vi skickat in. Efter att processen fått klartecken och bildandet träder laga kraft kommer de erfarenheter vi gjort i samband med bildandet ligga till grund för kommande arbete. Vid sidan om Entrécoop arbetar Värmlandskooperativen med utveckling av sociala företag. Värmlandskooperativen har i det arbetet upphandlat CERUT, Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstad Universitet 1. Inom ramarna för Entrécoop planerar vi genomföra seminarier med utgångspunkt i de resultat Cerut når. Ansökan gällande forskningsanslag med Karlstad Universitet som huvudman ställd till KK-stiftelsen hr tyvärr fått avslag. Tillsammans med KAU planerar vi inleda diskussion med Länsstyrelsen i Värmland, vilken tidigare aviserat intresse för delar av projektplanen, i syfte att kunna genomföra utvalda delar av projektet/forskningen. 2. Seminarier och mässor, gemensamma för de tre länen som belyser och kompletterar kunskapsläget. Under perioden har Entrécoop ställt ut i mässliknande förhållande dels på Universitet och dels i samband med Värmlandskooperativens 25 års jubileum. 3. Förstudier och examens- projektarbeten för studerande inom identifierade och prioriterade utvecklingsområden Under perioden har inget att rapportera genomförts. 1 Ceruts nyhetsbrev bifogas lägesrapporten 5

6 4. Pilotprojekt med kvalificerad rådgivning till kooperativa företag och kooperativa entreprenörer som syftar till att utveckla rådgivnings- och supporterssystem för det kooperativa företagandet. Det kan handla om att anpassa mallarna för hur en affärsplan ska byggas upp (begrepp och innehåll), metoder för att underlätta ledarskiften i kooperativa företag (att gå från en uppbyggnadsfas till en mer förvaltande fas) etc. Värmlandskooperativen har, som vi redovisade i tidigare lägesrapporter påbörjat tre olika pilotprojekt inom ramarna för Entrécoop. Den första handlar om att i samverkan med befintliga kunder och med dem som utvärderare i skarpt läge utveckla nya affärsplaner och annat material vilka kan underlätta startprocesser. I lägesrapport ett redovisades en modell för personalkooperativ I lägesrapport två en mer allmän modell 2 för framtagande kooperativ i olika verksamhetsområden. Den modellen har nu processats i skarpt läge i samband med en seminarieserie, vilken ligger utanför Entréecoops verksamhet 3. Seminarieserien omfattade 30 timmar och är nu avslutad. Under perioden har vi påbörjat arbete med motsvarande material men anpassat till en målgrupp som står långt från arbetsmarknaden kopplat till start av sociala företag. Materialet som kommer att bestå av två olika delar beräknas kunna färdigställas under mars månad. Inom ramarna för det andra pilotprojektet, bildande av Sveriges första Europa kooperativ har Bolagsverket gjort en första granskning. Materialet hår återsänts med ett antal frågeställningar vi nu tittar närmare på. I detta ärende har vi anlitat en jurist vilken vi sedan tidigare har avtal med. Inom ramarna för måltidsrike utvecklar vi nya modeller för verksamhetsutveckling. Idag arbetar vi med att dels med råd och stöd kopplat till Kil Innovation Food Arena och dess ambition att utgöra bas för vidareförädling av lokala matprodukter. Vi har också inlett diskussioner med Grythyttan Vin för att se på möjlighet att utveckla företaget som bas för motsvarande produktutveckling inom drycker. Vid sidan av det arbetet har också en process startat för att utreda möjligheterna att starta produktion av en svensk variant av Calvados samt lagring och blandning av en ny Cognac. Den process som beskrevs i lägesrapport två, att starta en dagligvaruhandel i samverkan med Konsum Värmland inom ramarna för socialt företagande samt kopplat till nysvenskar har processats vidare. Dock konstaterar vi att vi inte klarar tidsmässigt att förbereda en grupp för att driva butiken som ett socialt företag. Konsum Värmland har därför beslutat att man åtminstone initialt driver butiken inom Konsum Värmlands organisation. Butiken som går under arbetsnamnet All världens mat planeras att starta i februari/mars månad. 2 Affärsplansmallarna finns på projektets regionala hemsida. 3 Ingen arbetstid eller andra kostnader för seminarieserien belastar projektet. 6

7 I tidigare lägesrapport har vi rapporterat om arbete inför avmonopolisering av apotek. Vi ser det arbetet som ett fjärde pilotprojekt. Entrécoop i Värmland har under perioden haft ett workshop (4 november) med farmacevtförbundet i syfte att möta avmonopolisering av apoteken. Utifrån tidigare genomförda workshops och den brist på regelverk inför kommande avmonopolisering bedömer vi i nuläget att det kan bli stora problem för enskilda apotek ett drivas i egen regi. Gemensamma inköp, logistik etc. talar för större enheter alternativt samverkansmodeller. Utifrån detta genomfördes ett workshop med Konsum Värmlands ledning för att undersöka möjligheter till samverkan kring bl.a. inköp och logistik. Detta skulle kunna betyda att fristående personalkooperativa apotek skulle kunna samverka med konsumentkooperativa apotek, i Konsum Värmlands regi. I dags läget avvaktar vi en nationell konferens vilket aviserats att genomföras i februari, därefter beroende på konferensens slutsatser kan Värmlandskooperativen i samverkan med Konsum Värmland bjuda in till regionalt seminarium i syfte att presentera en tvådelad modell för ett kooperativ Värmlands modell för apotek. 5. Spridningsinsatser och attitydpåverkande insatser via seminarier, kooperativa partenariat Med medverkan av goda exempel och stöd till gränsöverskridande nätverksbyggande. Under perioden har vi fortsatt att göra insatser på Universitet men också i viss utsträckning riktat mot gymnasieskolor i Värmland. Seminarium har genomförts till blivande Kulturgeografer vid KAU. I samverkan med Inova medverkade vi vid en tävling uppdrag 24 med möjlighet att prata företagande till tävlande studenter. Vidare har elva gymnasielärare vid olika skolor fått information och erbjudande om attitydpåverkande seminarier riktade till elever. På Brobygrafiska i Sunne kommun har seminarium riktat till elever genomförts. Den 28 november arrangerade vi ett öppet hus med ett 80-tal besökande. Utgångspunkten var Värmlandskooperativens 25 års jubileum Nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte, via studiebesök och medverkan av externa praktiker och forskare vid seminarier etc. Påbörjas enligt projektplan Tidningsartiklar från Nya Wermlands Tidningen och Värmlands Folkblad bifogas lägesrapporten 7

8 B) Redovisning utifrån fastställda indikatorer Tabell 1, Indikatorer utifrån ansökan INDIKATORER MÄN KVINNOR TOTALT Antal nya/skapade arbetstillfällen varav med utländsk bakgrund Antal nystartade företag (fördelat på antal ägda av kvinnor och män)* - varav med utländsk bakgrund 60 Antal projekt för produkt och 1 processutveckling - antal deltagande företag Antal projekt medinriktning mot inhemsk 1 marknadsutvidgning - antal deltagande företag Entreprenörsfrämjande insatser, antal projekt 1 med inriktning mot företag och företagande - antal deltagande företag Antal projekt för utveckling av näringsverksamhet baserat på turism, kultur och kulturarv 1 Antal deltagande företag De företag som startas i form av ekonomiska föreningar drivs ofta gemensamt varför antalet företag endast anges i form av delat/mixat ägande. Tabell 2, Indikatorer på resultat denna period ( ) INDIKATORER MÄN KVINNOR TOTALT Antal nya/skapade arbetstillfällen varav med utländsk bakgrund Antal nystartade företag (fördelat på antal ägda av kvinnor och män) - varav med utländsk bakgrund 1 8 Antal projekt för produkt och processutveckling - antal deltagande företag Antal projekt medinriktning mot inhemsk 5 Avser anställningar på Personalkooperativet Puzzlet (se lägesrapport 2) 6 Kooperativet har många medlemmar varav tre män innehar styrelseplats Redovisade siffror gäller fördelning män/kvinnor i styrelsen 7 Avser Bro Fibernät ek.för. 8 En styrelsemedlem har utländsk bakgrund 8

9 marknadsutvidgning - antal deltagande företag Entreprenörsfrämjande insatser, antal projekt med inriktning mot företag och företagande - antal deltagande företag Antal projekt för utveckling av näringsverksamhet baserat på turism, kultur och kulturarv Antal deltagande företag 1 9 Tabell 3, Indikatorer på resultat totalt, sedan projektstart INDIKATORER MÄN KVINNOR TOTALT Antal nya/skapade arbetstillfällen varav med utländsk bakgrund Antal nystartade företag (fördelat på antal ägda av kvinnor och män) - varav med utländsk bakgrund 1 0 Antal projekt för produkt och 1 11 processutveckling - antal deltagande företag Antal projekt medinriktning mot inhemsk 1 12 marknadsutvidgning - antal deltagande företag??? Entreprenörsfrämjande insatser, antal projekt 3 13 med inriktning mot företag och företagande - antal deltagande företag Antal projekt för utveckling av 0 näringsverksamhet baserat på turism, kultur och kulturarv Antal deltagande företag C) Tidredovisning Från och med augusti månad är Värmlandskooperativens tidredovisning inom projektet fördelad efter rubrikerna konkreta aktiviteter enligt projektansökan. Tabell Tidredovisning perioden AKTIVITET/timmar Leif Anna Albin Bo- Jacob Kunskapsöversikter Stefan Seminarier o mässor 3,5 3,5 TOTALT 9 Avser arbetet med avmonopolisering av apotek 10 Avser Personalkooperativet Pusslet (lägesrapport 1) Huggenäs Fiber Ek.för. Gillberga fiber ek.för., Kooperativet Solatassen ek.för. (lägesrapport 2) samt Bro Fibernät ek.för från denna lägesrapport 11 Avser processen med Samhällsentreprenörer (lägesrapport 1) 12 Avser processen med Måltidsrike (lägesrapport 1) 13 Avser processerna dels med Europakooperativ, dels utvecklande av affärsplaner (Lägesrapport 1) samt avmonopolisering av apotek från denna lägesrapport 9

10 Förstudier och 0,5 0,5 examens- och projektarbeten Pilotprojekt 29,5 17,5 0,5 8 55,5 Spridningsinsatser och attitydpåverkande insatser Nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte 6, ,5 216 Tidredovisning kopplad till redovisade aktiviteter denna period AKTIVITET Tid Typ av aktiviteter Kunskapsöversikter Seminarier o mässor 3,5 Universitetet Förstudier och examens- och 0,5 projektarbeten Pilotprojekt 55,5 Affärsplaner, Europakooperativ, Måltidsrike Spridningsinsatser och attitydpåverkande insatser Nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte Summa tid 216 Gymnasielärare i företagsekonomi, studerande på Gymnasium och Universitet Övrig tid denna period Övrig tid motsvarande 207 timmar har använts dels för nyanställdas inläsning av företagsformen ekonomisk förening, framtagande av PP-material planeringsmöte, administration, rapportering etc. Bifogade handlingar Cerut nyhetsbrev Tidningsartikel NWT Tidningsartikel VF Karlstad

11 Leif Tyrén Värmlandskooperativen 11

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Socialt företagande I Värmland

Socialt företagande I Värmland Delrapport 10 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: 2010-10-01 2010-12-31 Projektet

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Socialt företagande Diarienr: 2008-3060176 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 08-08-01 11-07-31 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek Utvecklingscentrum Furugatan 3 82735 LJUSDAL Tel: 0651-675239 Fax: 0651-675225 2007-08-28 Handläggare E-post: Dokumentnamn: Leif Rydman leif.rydman@claravallis.com Slutrapport_CVU_ver1.0.doc Slutrapport-

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Slutrapport. Projektet - SATIN II

Slutrapport. Projektet - SATIN II Slutrapport Följeforskning genom lärande utvärdering av Projektet - SATIN II vid Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) Luleå Tekniska Universitet (LTU) Mars 2013 Lars Aspling, Aspling Konsult AB

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ vid företagsnedläggningar och generationsskifte

en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ vid företagsnedläggningar och generationsskifte en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ vid företagsnedläggningar och generationsskifte EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Demokrati anses vara ett synnerligen eftersträvandevärt

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer