LÄGESRAPPORT 1 AVSEENDE PERIODEN:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄGESRAPPORT 1 AVSEENDE PERIODEN: 2014-01- 01 2014-02- 28"

Transkript

1 LÄGESRAPPORT 1 AVSEENDE PERIODEN:

2 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna det innehåller uppgifter om projektägare, kontaktpersoner och andra allmänna uppgifter. II. III. IV. Lägesrapport redovisningsperiod Denna del och dess frågeställningar är identiska med ESF- rådets malldokument avseende lägesrapport, vilken också besvaras i ESF- rådets projektrum (webbaserat) I relation till slutredovisning Ambitionen är att redovisa verksamhet relaterat till de frågeställningar vilka enligt beslutet ska redovisas i slutrapport. Projektets dagbok Projektet skriver löpande dagbok vari fysiska aktiviteter beskrivs. Dagboken bifogas lägesrapporter som bilaga. 2

3 I. Allmänna uppgifter Projektägare: Organisationsnummer: Hemsida: Projektansvarig: Telefon: E- post: Värmlandskooperativen ek.för Leif Tyrén Ekonomi/redovisning: Patrik Olsson Telefon: E- post: Lägesrapport nr: Lägesrapport period II. Lägesrapport redovisningsperioden 1. Verksamhet i projektet Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? På vilket sätt har dessa en koppling till det kriterium/de kriterier som projektet arbetar med? Lyft också om aktuellt fram de transnationella aktiviteter och aktiviteter av regionalfondskaraktär. Genomförda aktiviteter redovisas rubricerat i enlighet med tid- och aktivitetsplan i projektbeskrivning/beslut. A) Fastställande av styrgruppen och dess sammansättning Projektet har bildat en styrgrupp bestående av: Gunnel Kardemark Karlstad universitet Ragnar Andersson Temagruppen för entreprenörskap och företagande Thomas Rehn IF Metall Magnus Hildebrand Unionen Styrgruppen kan komma att utökas under projektperioden. Under förstudiens inledande två månader har två fysiska och protokollförda styrgruppsmöten genomförts: Karlstad Karlstad 3

4 Styrgruppen har vidare beslutat avseende kommande styrgruppsmöten avseende första halvåret: Karlstad Stockholm B) Identifiera (pilot) företag och fortsatt aktivitet Under perioden har vi identifierat (pilot) företag enligt följande: 1. Byggelit i Ambjörby Två intervjuer har genomförts: Ambjörby, på Byggelit Torbjörn Hermanrud, platschef är en av totalt fyra personer vars anställning löper på under våren Se dagbok avseende hur samtalet utvecklades Torsby Annika Johansson var fackligt ombud på Byggelit. Se dagbok avseende hur samtalet utvecklades. 2. LB Fläkt AB Via Unionen kom tips om att kontakta LB Fläkt AB som enligt tipset, planerar försäljning av företaget. Vid kontakt med företaget informerades vi om att ägaren befann sig i USA. Senare avrådde Unionen från att ta vidare kontakt då flera anställda sagt upp sig och att något turbolent skett på företaget. Ingen förnyad kontakt har tagits. 3. Musik och Nöjesmäklarna AB Via Almi Värmland fick vi kontakt med företaget vars ägare vill sälja. Via telefonkontakt med ägaren fick vi information om att denne i första hand vill att anställda övertar företaget men att deras kompetens och finansieringsmöjligheter är ett hinder. Ett möte planeras att hållas 18 mars. Kopplat till företagsnedläggningar och generationsskifte i företag har vi vidare börjat leta forskningsresultat och en forskare har besökts Rune Wigblad RW var tills helt nyligen anställd på Högskolan i Dalarna och har forskat på företagsnedläggningar. Den 14 februari träffade vi RW i Borlänge. Hans forskning visar att mindre lönsamma företag/enheter läggs ner liksom enheter vilka inte passar in i koncernen. Flertalet är dock lönsamma företag eller enheter. Se mer i dagbok. 4

5 C) Dialog och workshops riktade till: Fackföreningar Vi har påbörjat arbete i syfte att utreda regelverk avseende A- kassans regler kopplat till medarbetarägda företag. Arbetet utförs dels via publicerade regelverk, domstolsbeslut men också via dialog med fackliga företrädare IF Metall (Petra Ottosson) PO har informerats om frågeställningen och lovat att återkomma med svar och material, se mer information i dagboksanteckningar. Banker Ett samtal Westra Värmlands sparbank har genomförts Håkan Nordblad, VD HN menade att okunskapen avseende ekonomiska föreningar/medarbetarägda företag är stor. Se dagboksanteckningar. Mötet avslutades med att vi planerade en utbildningsdag för bankens företagsrådgivare, vilket planeras ske 29 april. Näringslivsorganisationer Almi Dialog med Almi finans avseende finansieringsfrågor kopplade till medarbetarägda företag organiserade i olika juridiska personer. Se vidare dagboksanteckningar Företagsamma Värmland Dialog med Margareta Callert i syfte att informera avseende förstudien relaterat till webbplattformen verksamt.se/varmland D) Dialog och workshops riktade till myndigheter och organisationer så som: Arbetsförmedling En träff med arbetsförmedlingen nationellt är planerad i Stockholm den 5 mars Trygghetsrådet Ingen aktivitet under perioden Försäkringskassan Ingen aktivitet under perioden 5

6 Övriga I samband med att vi sökt information avseende internationella erfarenheter har det blivit allt tydligare att partnerskap bestående av fackföreningsrörelse, akademin och kooperationen visat sig vara en framgångsfaktor i utveckling av företagande relaterat till den sociala ekonomin. Projektet har av den anledningen också verkat i syfte att informera och i förlängning söka samverkansformer med Karlstad universitet. Möten och informationsträffar har genomförts vid flera tillfällen vilka också utvecklats till att vi i samverkan med Lotta Braunerhielm, föreståndare på Centrum för forskning om regional utveckling, Cerut vid Karlstad universitet genomfört gemensamma dialogmöten med Region Värmland och OK Värmland. Vi har vidare påbörjat planering av ett forskningsbaserat workshop vilket planeras genomföras den 19 maj. E) Transnationellt lärande och erfarenhetsutbyte (studieresa) Under projektets första månad arbetade vi för att genomför studieresa enlig projektbeslutet första veckan i maj månad. Efterhand visade det sig att perioden var illa vald och relevant besök gick inte att organisera. Vi arbetar nu för att denna studieresa ska genomföras under oktober månad. Parallellt söker vi information och dokumentationer på andra sätt kopplat till såväl forskning, studier och exemplifieringar relaterat till personalövertagande. F) Konstruktion av utbildningsmaterial inklusive lärarhandledning Detta arbete har inte påbörjats G) Underlag för framställan av ansökan avseende genomförande Detta arbete har inte påbörjats H) Sammanställning av dokumentation och resultat Sammanställning sker löpnade men planeras att intensifieras under förstudiens slutfas. Genomförda aktiviteter av regionalfondskaraktär: Den dialog som redovisas ovan med Almi finans samt kartläggning av (pilot) företag har redovisats som aktiviteter av regionalfondskaraktär och omfattar totalt 5 timmar under perioden Hur har ni arbetat med jämställdhet under perioden? Projektets inledande månader har, vilket ovan beskrivits, till stor del handlat om att dels hitta relevant information/forskning i nationellt och internationellt perspektiv, dels hitta och påbörja processer kopplat till (pilot) företag samt informera, utbilda och hitta samverkansformer med nämnda myndigheter och organisationer. 6

7 Ett tydligare perspektiv avseende horisontella mål som jämställdhet och tillgänglighet planeras att intas i samband med att fråga om utformning av utbildning liksom vid framtagande av informationsmaterial etc sker. Noteras kan dock att av de 16 olika kontaktpersoner kopplat till genomförda aktiviteter, se dagboksanteckningar är 8 kvinnor och 8 män. Hur har ni arbetat med tillgänglighet under perioden? Under periodens först månader har som ovan beskrivits inte tillgänglighetsfrågan relaterat till aktiviteter tydligt aktualiseras. Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? Vi upplever att förstudien väcker intresse i omgivningen att många intresserar sig avseende förstudiens frågeställningar. Just att den upplevs stå för nytänkande kombinerat med en verklighetsförankring och influerad av internationella modeller/erfarenheter kan vara orsaken till att vår upplevelse att det varit enkelt att organisera möten, workshops och att samverkanspartners blir allt fler. Styrgruppen har vidare varit en framgångsfaktor initialt i förstudien, dels var det smidigt att få med för projektet viktiga organisationer/personer, dels har vi redan kunnat genomföra två fysiska träffar och dels har många kontakter och relevant material, inte minst forskningsbaserat material hittats och förmedlats av styrgruppens medlemmar. Vidare har våra tidigare teorier avseende möjligheten att skapa förutsättningar för modeller kopplat till personalövertagande som alternativ till företagsnedläggningar och i samband med generationsskiften stärkts. Likaledes har frågan avseende behov av nya lösningar i dessa frågeställningar stärkts. Vi upplever vidare att en del förutsättningar, särskilt med koppling till maktpolitiska ställningstagande i företagsledningar kan vara komplicerade att hitta argument av den dignitet att företag kan pröva andra alternativa lösningar. Vi ser också att lagar, regler och dess tolkningar i vissa sammanhang kan bli svåra att strukturera så att vad som är en regel och/eller lagstiftning relaterat till tolkning av dessa kan vara problematiskt att härleda. Detta kan komma att ta mera tid i anspråk än vi initialt bedömt, men frågan är viktig dels ur kommande utbildningsperspektiv men också avseende fråga om struktur och attitydpåverkan. Vi har vidare haft problem kopplat till planering av studieresa vilken inte kommer att kunna genomföras inom den tid som anges i tid- och aktivitetsplan. Problematiken handlar om att antalet studiebesök i Mondragon är omfattande varför vi föreslagits att flytta aktiviteten i tid. 7

8 Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse? Förstudiens aktiviteter och verksamhet utgår från tid- och aktivitetsplan och vi bedömer att vi ligger väl i fas med denna undantagit att planerad studieresa inte kan verkställas inom tidplan. I denna fråga har begäran om justering i tidplan ställts till ESF- rådet. Ligger projektet i fas vad gäller budget? Projektet har inte upparbetat medel i relation till budget. Eftersläpningen har två orsaker, dels att projektansvarig haft andra åtagande, utanför förstudien under perioden, dels att Värmlandskooperativen har en anställd vilken under perioden varit långtidssjukskriven varför omprioriteringar blivit nödvändiga. 2. Avvikelser från projektbeskrivning? Har det förekommit några avvikelser under perioden? Utöver de ovan beskrivna avvikelserna kopplat till upparbetade medel relaterat till budget och frågan om studieresan finns inga avvikelser att rapportera. Om du svarade Ja, beskriv kortfattat avvikelserna Se ovan. Om det förekommit avvikelser, har ni meddelat ansvarig samordnare på ESF- rådet? Ja, via telefonkontakt samt via e- post samma dag. Om du svarade Nej, vad är orsaken till att ni inte meddelat avvikelsen? Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av avvikelserna? Dels begäran om ändring i tid- och aktivitetsplan avseende studieresa, dels att intensifiera förstudiearbetet efter hand. III I relation till slutredovisning Lägesrapport baserad på resultatredovisning kopplad till den slutrapport som skall inlämnas senast Efter projektets inledande två månader finns få svar relaterat till slutredovisningens frågeställningar. Vi väljer dock att nedan och framledes kommentera frågeställningarna relaterat till förstudiens pågående arbete. Vi gör bedömningen att vi på så sätt håller frågeställningarna levande i processarbetet och att olika svar efterhand kan utläsas. 8

9 A) Kartläggning av målgruppens storlek och framtida behov Vi har inte påbörjat arbete avseende någon sådan kartläggning. Förstudien och dess projektbeskrivning beskriver olika målgrupper så som: - personer som riskerar arbetslöshet och utanförskap i samband med att verksamheter läggs ner eller flyttas. - personer som saknar anställning (arbetssökande), långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna liksom personer som befinner sig i utanförskap. - organisationer och personer kopplat till strukturpåverkan Kopplat till ovan finns statistik relaterat till målgrupper som t.ex. arbetssökande, Af och Sjukskrivna, Fk. Vi bedömer att vi i samråd med ESF- rådet möjligen kan prioritera kartläggning inför att arbetet påbörjas. B) Beskrivning av dagens problematik kring samverkan Arbete pågår och är involverat i de mötet, workshops som genomförs liksom i de studier och forskningsresultat vi tar del av. C) En framåtsyftande samverkansplan Ej påbörjat D) Beskrivning av regionala nätverkets för kunskaps- och erfarenhetsutbyte Arbete pågår E) Beskrivning av förstudiens arbete med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Arbete pågår men intensifieras längre fram F) Beskrivning av projektets arbete med strategisk påverkan Arbete pågår och redovisas utförligt i dagboksanteckningar samt ovan G) Kartläggning och erfarenheter från tidigare genomförda ESF projekt med liknande målgrupp. Vi har inlett en dialog med Anna Knutsson på Region Värmland som kan komma vara förstudien behjälplig. H) Beskrivning av potentiella projektsatsningar i kommande programperiod samt relevanta aktörer i sådan ansökan. Arbetet ej påbörjat 9

10 Efter studiebesök och transnationella aktiviteter författas en kortfattad reseberättelse med beskrivning av deltagande aktörer och hur erfarenheterna skall tas till vara, vilken bifogas slutrapporten. III. Projektets dagbok Projektet för löpande dagbok vari möten, träffar och andra aktiviteter av fysisk närvaro dokumenteras. Dagboken bifogas som bilaga 1. Karlstad Leif Tyrén 10

LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30

LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30 LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna del innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN: 2014-09- 01 2014-10- 31

LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN: 2014-09- 01 2014-10- 31 LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN: 2014-09- 01 2014-10- 31 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna del innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Socialt företagande Diarienr: 2008-3060176 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 08-08-01 11-07-31 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 LAYOUT ALBIN LANG Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Bilagor 4 I Värmlandskooperativens organisation och utveckling 5 1. Reflektioner verksamhetsåret

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ vid företagsnedläggningar och generationsskifte

en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ vid företagsnedläggningar och generationsskifte en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ vid företagsnedläggningar och generationsskifte EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Demokrati anses vara ett synnerligen eftersträvandevärt

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlandskooperativen vill i denna dokumentation påvisa utvecklad och kompletterande inriktning till Värmlands Kreditgarantiförenings

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Socialt företagande I Värmland

Socialt företagande I Värmland Delrapport 10 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: 2010-10-01 2010-12-31 Projektet

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn "Vägen in" Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 3 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2008-11-01 2008-12-31 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Entreprenörskap och företagande i projekt finansierade av Europeiska socialfonden

Entreprenörskap och företagande i projekt finansierade av Europeiska socialfonden Entreprenörskap och företagande i projekt finansierade av Europeiska socialfonden Rapport från en kartläggning av projekt som beviljats medel 2008 2009 Rapport 0089 En rapport från temagruppen Entreprenörskap

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer