LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN: 2014-09- 01 2014-10- 31"

Transkript

1 LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN:

2 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna del innehåller uppgifter om projektägare, kontaktpersoner och andra allmänna uppgifter. II. III. IV. Lägesrapport redovisningsperiod Denna del och dess frågeställningar är identiska med ESF- rådets malldokument avseende lägesrapport, vilken också besvaras i ESF- rådets projektrum (webbaserat) I relation till slutredovisning Ambitionen är att redovisa verksamhet relaterat till de frågeställningar vilka enligt beslutet ska redovisas i slutrapport. Projektets dagbok Projektet skriver löpande dagbok vari fysiska aktiviteter beskrivs. Dagboken bifogas lägesrapporter som bilaga. 2

3 I. Allmänna uppgifter Projektägare: Organisationsnummer: Hemsida: Projektansvarig: Telefon: E- post: Värmlandskooperativen ek.för Leif Tyrén Ekonomi/redovisning: Patrik Olsson Telefon: E- post: Lägesrapport nr: Lägesrapport period II. Lägesrapport redovisningsperioden 1. Verksamhet i projektet Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? På vilket sätt har dessa en koppling till det kriterium/de kriterier som projektet arbetar med? Lyft också om aktuellt fram de transnationella aktiviteter och aktiviteter av regionalfondskaraktär. Genomförda aktiviteter redovisas rubricerat i enlighet med tid- och aktivitetsplan i projektbeskrivning/beslut. A) Fastställande av styrgruppen och dess sammansättning Projektet har sedan tidigare bildat en styrgrupp vilken redovisades i lägesrapport 1, bestående av: Gunnel Kardemark Karlstad universitet Ragnar Andersson Temagruppen för entreprenörskap och företagande Thomas Rehn IF Metall Magnus Hildebrand Unionen 3

4 Fram till dags datum har fem protokollförda styrgruppsmöten genomförts, varav tre fysiska möten och två telefonmöte. Ett möte, , har genomförts under denna period Karlstad Karlstad Telefonmöte Stockholm Telefonmöte B) Identifiera (pilot)företag och fortsatt aktivitet Under perioden har inga intervjuer genomförts. Gjorda intervjuer har relaterats till den forskning projektet tagit del av vilket kommer sammanställas i kommande slutrapport. C) Dialog och workshops riktade till: Fackföreningar Vi har bevakat den prövning i Högsta förvaltningsdomstolen vi beskrev i föregående lägesrapport. Dock har inget hänt i frågan under perioden. Det arbete som redovisats tidigare i form av rapport kommer att bifogas kommande slutrapport. Arbete kopplat till fackföreningsrörelsen i övrigt anses avslutat, förutsatt att inget anmärkningsvärt sker framledes. Banker Under perioden har den utredning/förslag till hur Värmlands kreditgarantiförening, VKGF, kan utveckla och utvidga verksamheten färdigställts. Rapporten har vidare föredragits för VKGF styrelse den 6 oktober samt på VKGF extra föreningsstämma. Region Värmland, genom Biträdande regiondirektör, företrädde flertalet kommuner genom fullmakter vilka samtliga yrkade på likvidation och att innestående insatser skulle utbetalas. Efter detta fanns inte längre förutsättningarna i enlighet med vårt förslag varför vi drog tillbaka förslaget. Noterbart är dock att företrädare för tre kommuner har i efterhand fört fram åsikter vari de menar att de inte stod bakom likvidation strategin. Noterbart är också Sveriges största undersökning av små och medelstora företag, avseende villkor och verklighet 2014 vilken Tillväxtverket nyligen presenterade. Värmland är det län i riket vari störst andel av företagen upplever att tillgången till lån och krediter och externt ägarkapital är ett stort hinder för tillväxt db7ce977c75.html Vi kan konstatera att vi misslyckades i detta arbete men att det finns ett antal positiva händelser och lärdomar att ta fasta på: 4

5 - dels har vi lärt oss mycket i processen, att genomföra utredningen - dels gav nyvunnen kunskap oss bättre förutsättningar att förstå sammanhang i samband med redovisat studiebesök - dels har Almi kontaktat oss efter att vår utredning röstades ner med ambition att diskutera andra alternativ. Ett möte är aviserat till 12 november - den finansieringsmodell vi presenterade i utredningen kopplat till generationsväxling, personalövertagande bedöms som en smart modell. Måhända kan denna kompletteras med det koncept vi lärde av i Frankrike, se studieresa (reserapport). Vi kan således konstatera att modellen en utvecklad kreditgarantiförening enligt vår utredning inte kommer att förverkligas i Värmland, åtminstone under överskådlig tid, men att andra kreditgarantiföreningar och mikrofonder i landet kan komma att ha nytta av vår utredning. I samband med arbetet uppmärksammade det också av Nya Wermlandstidningen, NWT vilken bifogas lägesrapporten. Näringslivsorganisationer Under perioden har kontakter med näringslivsorganisationer främst skett med koppling till det arbete som beskrivs ovan kopplat till VKGF. Det har bl.a. handlat om Almi, Företagarna och kommunala näringslivsfunktioner. D) Dialog och workshops riktade till myndigheter och organisationer så som: Arbetsförmedling Inga aktiviteter denna period Trygghetsrådet Vi har under perioden studerat Trygghetsrådets erbjudande genom deras webb baserade material. Vi gör bedömningen att Trygghetsrådets verksamhet inte kommer att aktualiseras i Together förstudie. Trygghetsrådet liksom Trygghetsstiftelsen kan på sikt vara relevanta partners i ett genomförande (utbildning). De båda organisationerna kommer längre fram få del av förstudiens resultat. Försäkringskassan Ingen aktivitet under perioden Övriga Inget övrigt att rapportera E) Transnationellt lärande och erfarenhetsutbyte (studieresa) Vi har nu kunnat genomföra den studieresa vi sedan i våras planerat. Vilket vi tidigare rapporterat är Mondragon ett eftertraktat studiebesök med grupper från i princip hela världen. 5

6 Resan genomfördes november och utöver Mondragons olika verksamheter inkluderas ett studiebesök i Biarritz, Frankrike. Resan är dokumenterad i en resedokumentation som bifogas denna redovisning. Bifogar resedokumentation kommer också produceras i variant för spridning. Inför resan togs ett informationsblad inklusive riktade frågeställningar fram, vilket bifogas denna lägesrapport. F) Konstruktion av utbildningsmaterial inklusive lärarhandledning Detta arbete har inte påbörjats och vi gör bedömningen att vi inom Together kommer kunna påvisa en utbildningsmodell på så vis att dess innehåll och dess omfattning tydliggörs. I de flesta delar kommer också möjligheten att färdigställa materialet att finnas men sammansättningen bedömer vi möjlig att göra först efter att förstudien avslutats. G) Underlag för framställan av ansökan avseende genomförande På liknande sätt som ovan gör vi nu bedömningen att en ansökan kopplat till genomförande kan göras först efter att förstudierapporten färdigställts. H) Sammanställning av dokumentation och resultat Detta arbete pågår och intensifieras under november månad. Genomförda aktiviteter av regionalfondskaraktär: Under perioden har 64,5 timmar redovisats som aktiviteter av regionalfondskaraktär. Insatserna har främst varit kopplade till utredning och finansieringsmodeller relaterat till VKGF. Vidare möten med VKGF styrelse och föreningsstämma. Hur har ni arbetat med jämställdhet under perioden? Vi bedömde och lyfte vår utredning i samband med VKGF stämma bl.a. i ett jämställdhetsperspektiv, då tidigare erfarenheter visar att kvinnor många gånger efterfrågar mindre lån och krediter. I samband med studieresa lyfte vi jämställdhetsperspektiven i olika dialoger. I Mondragon menade de att deras utgångspunkt avseende att skapa arbete åt alla inkluderade kvinnor och män liksom personer med funktionshinder. 6

7 Samtidigt kunde man dock notera att arbetsmarknaden var segregerad vari fler kvinnor arbetade i traditionella kvinnoyrken och män vice versa ungefär på samma sätt som i vårt land. Hur har ni arbetat med tillgänglighet under perioden? Vi noterar att man i Spanien har en lagstiftning om att var 10:de anställd skall ha någon form av funktionsnedsättning. I annat fall blir företagen bötfällda. En lagstiftning som påminner om den som också finns i Italien. Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? Perioden har präglats av finansieringsfrågan och studiebesöken vilka beskrivs ovan samt i bifogade handlingar. Vi har under perioden upplevt att en del personer med ledande befattningar ser förstudien Together med misstanke, något vi tolkar som vad har Värmlandskooperativen att tillföra i dessa frågor. Detta leder många gånger till att man måste ta omvägar i kommunikationen vilket vi bedömer hamnar under fungerar mindre bra. Vi ser också att förstudien i sig blir mera omfattande med fler ingångar och frågeställningar än vi initialt bedömde, vilket kan bedömas vara såväl positivt som negativt. Betydelsen är dock att vi inte är mogna att utveckla ett komplett utbildningsmaterial eller redan nu formulera en projektansökan. Mycket bra fungerade upplägget avseende studieresan och den kunskap vi erövrade vilket kommer ha betydelse i fortsatta arbetet. Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse? Vi ligger inte i fas avseende ambition gällande utbildningsmaterial inklusive lärarhandledning, inte heller relaterat till att inkomma med ny projektansökan. Dessa aspekter har telefonledes diskuterats med Ted Bergman. Noterbart är att egna ambitionen avseende ovan måhända varit högre än beslutsformulering. Förstudien kan således bedömas ligga i fas med måluppfyllelse. Ligger projektet i fas vad gäller budget? Vi har fortsatt en eftersläpning avseende upparbetade medel i relation till budget. Vi gör den bedömningen att vi inte kommer upparbeta medlen fullt ut, såvida möjlighet till förlängning inte finns. Har efter samtal med Ted Bergman informerats om att inga sådana möjligheter finns. 7

8 1. Avvikelser från projektbeskrivning? Har det förekommit några avvikelser under perioden? Ja, dessa beskrivs ovan. Om du svarade Ja, beskriv kortfattat avvikelserna Se ovan. Om det förekommit avvikelser, har ni meddelat ansvarig samordnare på ESF- rådet? Ja, se lägesrapport 2 samt via telefonsamtal, se ovan. Om du svarade Nej, vad är orsaken till att ni inte meddelat avvikelsen? Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av avvikelserna? Se ovan III I relation till slutredovisning Lägesrapport baserad på resultatredovisning kopplad till den slutrapport som skall inlämnas senast Tidigare resultat från tidigare lägesrapporter är markerade med kursivstil. A) Kartläggning av målgruppens storlek och framtida behov Vi har inte påbörjat arbete avseende någon sådan kartläggning. Förstudien och dess projektbeskrivning beskriver olika målgrupper så som: - personer som riskerar arbetslöshet och utanförskap i samband med att verksamheter läggs ner eller flyttas. - personer som saknar anställning (arbetssökande), långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna liksom personer som befinner sig i utanförskap. - organisationer och personer kopplat till strukturpåverkan Kopplat till ovan finns statistik relaterat till målgrupper som t.ex. arbetssökande, Af och Sjukskrivna, Fk. Vi bedömer att vi i samråd med ESF- rådet möjligen kan prioritera kartläggning inför att arbetet påbörjas. Under perioden har inga insatser genomförts 8

9 10 %, ( personer) av Värmlands arbetsföra befolkning var inskrivna som arbetsökande vid arbetsförmedlingen den 1 januari Fördelat på olika grupper såg det ut enligt följande: kvinnor 8,9 % personer män 10,9 % personer unga (18-24 år) 22,1 % personer. Avseende antal företag vilka kan stå inför generationsskifte finns statistik avseende åldersfördelning framtagen av Företagarna år I denna framgår att det skiljer sig mellan länen vari Västernorrland hade största andel äldre företagare (55+) med 38,9 %. Värmlands motsvarande siffra är marginellt bättre, 37,2 %. Minst andel företagare 55+ hade då Stockholms län, 29,7 %. Dialog med Lena Hertzberg, arbetsförmedlingschef i Karlstad har genomförts, se ovan. Inget att tillföra denna period B) Beskrivning av dagens problematik kring samverkan Arbete pågår och är involverat i de möten, workshops som genomförs liksom i de studier och forskningsresultat vi tar del av. I vårt arbete blir det efterhand tydligare att främst företag i generationsväxling har andra behov av stöd än de som traditionellt tillhandahålls. Traditionella stödet utgår från försäljning på en marknad till högsta priset. Behovet tenderar i många fall handla om att sälja i befintliga nätverk. Att företaget ska finnas kvar i lokalsamhället. Mondragon exemplet är ett levande och unikt bevis på fungerande samverkan, vilket vi tar med oss i kommande arbete, se resedokumentation. En upplevelse vi också har att det s.k. Jantelagstänket också finns organisationer emellan i Värmland. I detta sammanhang utifrån att Värmlandskooperativen förknippas med kooperativt företagande varför vårt intrång i traditionella företag kan upplevas hotande. 9

10 C) En framåtsyftande samverkansplan Ej påbörjat Avseende Together perspektiv och medarbetarägda företag visar internationella erfarenheter på att partnerskap initialt bildade av kooperationen, fackföreningsrörelsen och akademin varit framgångsrika. Senare har banker knutits till partnerskapet. Vi gör bedömningen att den utredning som görs kopplat till VKGF kan komma påvisa framåtsyftande samverkansplan avseende finansieringsfrågan. Vi har vidare påbörjat en framåtsyftande samverkansplan med Karlstad universitet, cerut, vari delar av Togethers resultat och frågeställningar förväntas ingå. D) Beskrivning av regionala nätverkets för kunskaps- och erfarenhetsutbyte Arbete pågår Till dags datum bedömer vi att följande organisationer kan spela roll i frågor kopplat till Together: Karlstad universitet Fackföreningsrörelsen Företagsakuten Inlandsinnovation Banker Ombildat VKGF Sedan en tid tillbaka finns webbplattformen verksamt.se som regional sida (enkom gällande Värmland), https://www.verksamt.se/region/varmland Denna plattform kan komma få betydelse avseende kunskaps- och erfarenhetsutbyte i länet. Vi kommer undersöka möjligheterna till att nyttja detta forum utifrån Togethers perspektiv. 10

11 E) Beskrivning av förstudiens arbete med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Arbete pågår men intensifieras längre fram Samma som lägesrapport 1 Arbetet pågår kontinuerligt. F) Beskrivning av projektets arbete med strategisk påverkan Arbete pågår och redovisas utförligt i dagboksanteckningar samt ovan Arbete med strategisk påverkan sker främst riktad till VKGF just nu. Arbetet pågår kontinuerligt varvid olika näringslivsorganisationer, arbetet i och kring VKGF, A- kassa frågan tillsammans med redovisade workshop i hög grad handlar om strategisk påverkan. Under perioden har strategisk påverkan gjorts kopplat till socialfonden, regional handlingsplan, se bifogad remissvar. Vidare har insatser gjorts kopplat till EcoVäst, se ovan liksom arbetsförmedlingen, se ovan. Vi har inhämtat kunskaper från Spanien och Frankrike, se resedokumentation 11

12 G) Kartläggning och erfarenheter från tidigare genomförda ESF projekt med liknande målgrupp. Vi har inlett en dialog med Anna Knutsson på Region Värmland som kan komma vara förstudien behjälplig. Samma som lägesrapport 1 Inget nytt att redovisa Vi har under perioden sökt oss utanför Värmland men utan att hitta tydlig koppling till Together. Det finns projekt som har en utgångspunkt i generationsskifte dock med andra kopplingar, vanligen i syfte att anpassa ungas kompetenser baserat på stundande generationsväxlingar i samhället. Sådana projekt drivs bl.a. av Folkhögskolorna i Göteborg, Regionförbundet Östsam, Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm stad och arbetsförmedlingen i Karlshamn. H) Beskrivning av potentiella projektsatsningar i kommande programperiod samt relevanta aktörer i sådan ansökan. Arbetet ej påbörjat En relevant aktör så som vi ser det efter projektets fyra första månader är Karlstad universitet, cerut. Efter planerat workshop 19 maj kan ev tydligare signaler härom finnas. En ansökan med viss bäring på förstudiens resultat har börjat skrivas med adress regionalfonden. Utvecklingsarbetet görs i samverkan med Karlstad universitet. Ovan nämnda projektansökan har vidareutvecklas och planeras överlämnas till Region Värmland 4 september. 12

13 Efter studiebesök och transnationella aktiviteter författas en kortfattad reseberättelse med beskrivning av deltagande aktörer och hur erfarenheterna skall tas till vara, vilken bifogas slutrapporten. Resedokumentation bifogas lägesrapporten III. Projektets dagbok Projektet för löpande dagbok vari möten, träffar och andra aktiviteter av fysisk närvaro dokumenteras. Dagboken bifogas som bilaga 1. Bilagor: Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5: Bilaga 6: Bilaga 7 Dagbok Resedokumentation Information, frågeställningar studieresa Utredning VKGF- alternativ inriktning NWT- artikel Värmland behöver kreditgarantiföreningen Vision Värmland artikel VF artikel Modell Mondragon Värmlands möjlighet Karlstad Leif Tyrén 13

LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30

LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30 LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna del innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Socialt företagande Diarienr: 2008-3060176 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 08-08-01 11-07-31 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlandskooperativen vill i denna dokumentation påvisa utvecklad och kompletterande inriktning till Värmlands Kreditgarantiförenings

Läs mer

en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ vid företagsnedläggningar och generationsskifte

en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ vid företagsnedläggningar och generationsskifte en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ vid företagsnedläggningar och generationsskifte EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Demokrati anses vara ett synnerligen eftersträvandevärt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 LAYOUT ALBIN LANG Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Bilagor 4 I Värmlandskooperativens organisation och utveckling 5 1. Reflektioner verksamhetsåret

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Socialt företagande I Värmland

Socialt företagande I Värmland Delrapport 10 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: 2010-10-01 2010-12-31 Projektet

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer

S E S P A. Ägarskiften i mindre företag. En studie med fokus på Jämtlands och Västernorrlands län. Karin Dahlström, ekon. dr

S E S P A. Ägarskiften i mindre företag. En studie med fokus på Jämtlands och Västernorrlands län. Karin Dahlström, ekon. dr S E S P A Ägarskiften i mindre företag En studie med fokus på Jämtlands och Västernorrlands län Karin Dahlström, ekon. dr Förord Inom ramen för det s k SESPA projektet (Societal Entrepreneurship in Sparsely

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Utvärdering av projekt inom Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län

Utvärdering av projekt inom Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län 1 Utvärdering av projekt inom Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Rapport till Regionförbundet och Länsstyrelsen i Jönköping län Ann Britt Karlsson och Monica Johansson 2011-03-24 Förord...

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer