Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop"

Transkript

1 LÄGESRAPPORT 5 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: Övriga finansiärer: Region Värmland Karlstad Universitet Värmlandskooperativen Region Dalarna Högskolan i Dalarna Coompanion Dalarna Region Gävleborg Högskolan i Gävleborg Coompanion Gävleborg

2 Innehållsförteckning Innhållsförteckning Sid 2 Allmänna projektuppgifter 3 Allmänna projektuppgifter från Värmlandskooperativen 3 Allmänt om rapportering/redovisning 3 Sammanfattande projektbeskrivning 4 Projektets syfte 4 Projektets mål 4 Allmänt om projektets utvecklingsarbete för perioden 5 A) Redovisning utifrån planerade konkreta aktiviteter 5 B) Redovisning utifrån fastställda indikatorer 7 C) Tidredovisning 9 2

3 Allmänna projektuppgifter Projektägare: Coompanion Mitt ek.för. Projektperiod: Projektansvarig Lars Holmbom Allmänna projektuppgifter från Värmlandskooperativen. Organisation: Värmlandskooperativen ek.för. Adress: Bryggaregatan 11 Postadress: KARLSTAD Telefon: Fax: Hemsida: E-post: Lokal projektledare: Leif Tyrén (deltid) Telefon mobil: E-post: Medarbetare: Anna Tyrén (deltid) Nisse Sundberg (heltid) Maria Lindeberg (deltid) Albin Lang (timtid) (Layout och hemsida) Allmänt om rapportering/redovisning Denna rapport avser Värmlandskooperativens del av projektarbete. Detta är den femte lägesrapporten inom projekt Entrecoop och omfattar perioden Tidigare har lägesrapport utkommit omfattande tidsperiod: Lägesrapport Lägesrapport Lägesrapport Lägesrapport 4 3

4 Sammanfattande projektbeskrivning Coompanion i SWX län vill i ett för de tre länsorganisationerna och deras samverkanspartners gemensammat projekt utveckla och sprida kunskap om och arbetsmetoder och arbetsmetoder för nykooperativt entreprenörskap, i syfte att förstärka och utveckla det kooperativa företagandet i regionen. Projektidén är uppbyggd kring två samverkande typer av aktiviteter, där den ena baseras på praktiskt utvecklingsarbete kring entreprenörskap rörande kooperativt företagande, medan det andra syftar till stödja utvecklingen av såväl befintliga kooperativa företag som etablering av nya kooperativa företag. Vardagserfarenheter från olika kooperativs entreprenörskap utför en viktig bas för utvecklingen av kunskap om det kooperativa entreprenörskapet. På motsvarande sätt kommer aktiviteterna som genomförs i samverkan med regionernas högskolor och universitet att stödja utvecklingen av innovationer och entreprenörskap inom såväl etablerade som ibland nya och potentiella kooperativa företag. Projektets syfte Projektets syfte är att förstärka strukturerna som kan identifiera och framför allt vidareutveckla affärsidéer som lämpar sig särskilt väl för kooperativt företagande. En förstärkt rådgivnings- och innovationsstödjande struktur för det kooperativa företagandet bidrar till att stärka regionens omvandling, konkurrenskraft och tillväxt genom dels fler kooperativa företag (direkt tillväxt), dels genom att den sociala ekonomin stärker regionens mjuka infrastruktur (det sociala kapitalet) vilket kan vara helt avgörande för utvecklingen av många små företag inom regionen (indirekt tillväxt - framväxt för tillväxt). Projektets Mål Det övergripande och gemensamma målet för projektet är att stödja tillkomsten av 60 kooperativa företag under perioden Med det stöd som kommer att ges genom den förstärkta entreprenörs- och innovationsstrukturen kommer antalet nya kooperativa företag att växa snabbare under de senare åren av projekttiden. Vi ser även goda möjligheter att förnya och samtidigt kunna bevara ett antal små företag i regionen i kooperativa former. Antalet nya sysselsättningstillfällen beräknas komma uppgå till 200 stycken. Ett delmål är att etablera ett målinriktat och långsiktigt samarbete mellan Coompanion och enskilda kooperativa företag å ena sidan och å andra sidan regionens kunskapsmiljöer som är inriktade mot eller har intresse av ett långsiktigt innovationssamarbete kring kooperativt företagande. Målet är att utveckla rådgivningsverksamheten och stödja utvecklingen av nya produkter och tjänster som är relaterade till de kooperativa företagen. Ytterligare delmål är att * främja produkt- och tjänsteutveckling dels inom befintliga kooperativa företag, dels som grund för etablering av nya kooperativa företag * öka kunskaperna och därmed förbättra attityderna till den kooperativa företagsformen 4

5 Allmänt om projektets utvecklingsarbete för perioden Projektets femte period (mars 09 april 09) har sammanfattningsvis präglats av följande verksamheter/aktiviteter: 1. Fortsatt informationssatsning riktad till strukturen, främst besöks- och turismnäringen, näringslivsansvariga på kommuner samt företagsrådgivare på banker. 2. Planering av seminarium arbetsgivaransvar, hösten Beslut om och planering av regional konferens 3 september om närproducerade livsmedel samt måltidsupplevelser, i samverkan med andra regionala aktörer. 4. Presentationsmaterial för banker framtaget. 5. Medverkan på två mässor på Karlstads Universitet i syfte att träffa och informera strukturen, studerande, lärare med flera. 6. Värmlandskooperativen har tagit initiativ till ökad samordning av Entreprenörsnätverkets resurser, speciellt kanaliserat genom Region Värmland. 7. Fortsatt arbete med utveckling av affärsplanmallar. 8. Sveriges första Europakooperativ har bildats. 9. Ny hemsida för Värmlandskooperativen och projektet har tagit form. A) Redovisning utifrån planerade konkreta aktiviteter i projektbeskrivningen 1. Kunskapsöversikter, görs av experter i samråd med företrädare för den sociala ekonomin. Under perioden mars och april 2009 har inga direkt konkreta aktiviteter genomförts. Däremot har diskussioner förts med företrädare för Karlstads Universitet om framtida engagemang. Vi har också under perioden medverkat med expertsynpunkter inom besöksnäringsområdet, avseende forskning inom Karlstads Universitet, avdelningen för geografi och turism. 2. Seminarier och mässor, gemensamma för de tre länen som belyser och kompletterar kunskapsläget. I samverkan med CERUT/Karlstads Universitet, kommer vi att under hösten 2009 arrangera seminarier för handläggare inom offentlig sektor, eventuellt också för någon ytterligare målgrupp. Planeringsmöten har genomförts under perioden för att lyfta fram möjliga gemensamma aktiviteter för hösten 2009 och Förstudier och examens- projektarbeten för studerande inom identifierade och prioriterade utvecklingsområden Under två mässor på Karlstads Universitet, har vi till studerande, lärare och andra som kommer i kontakt med de studerade, presenterat och diskuterat uppslag till uppsatser kring kooperativt företagande/ekonomisk förening. Vi avser att komma tillbaka med fler riktade insatser i höst, då behovet av nya uppsatsförslag uppstår. Stöttning till två studenter i samband med skrivande av C-uppsats har genomförts vid tre tillfällen under perioden. C-uppsatsens ämne är att belysa valet av företagsform kopplat till offentlig sektors val av utförare. 5

6 4. Pilotprojekt med kvalificerad rådgivning till kooperativa företag och kooperativa entreprenörer som syftar till att utveckla rådgivnings- och supporterssystem för det kooperativa företagandet. Det kan handla om att anpassa mallarna för hur en affärsplan ska byggas upp (begrepp och innehåll), metoder för att underlätta ledarskiften i kooperativa företag (att gå från en uppbyggnadsfas till en mer förvaltande fas) etc. Värmlandskooperativen har, som vi tidigare redovisat, påbörjat fyra olika pilotprojekt. Den första handlar om att i samverkan med befintliga kunder och med dem som utvärderare i skarpt läge utveckla nya affärsplaner och annat material vilka kan underlätta startprocesser. Vi har inom ramarna för detta arbete redovisat en allmän affärsplansmodell utifrån kooperativt företagande samt en specifik mall för personalkooperativt företagande. I denna rapport redovisar vi en affärsplansmall som nu prövas i utveckling av sociala företag. Som vi tidigare redovisat pågår ett arbete med mall för årlig verksamhetsplan vilken planeras färdigställas som utkast under juni månad. Inom ramarna för det andra pilotprojektet, bildande av Sveriges första Europakooperativ har nu Bolagsverket godkänt registreringshandlingarna. Sveriges först registrerade Europakooperativ är därmed verklighet. I skrivande stund planeras presskonferens och pressmeddelande såväl lokalt, nationellt som internationellt. Som ett led i arbetet med det tredje pilotprojektet Måltidsriket och kopplingarna till nätverket med Kil Innovation Food Arena (KIFA), Karlstads Universitet samt Konsum Värmland, har beslutats att parterna tillsammans med Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland och andra regionala aktörer, ska arrangera en regional konferens om närproducerade livsmedel och måltidsupplevelser. Arrangemanget hålls i Kil Arena 3 september. Stora behov finns av nya företag på denna marknad, vilket ska belysas på konferensen som i första hand riktas till press/media, befintliga och nya producenter, politiker och tjänstemän. Arrangemanget kan också ses som ett led i det centrala arbetet med Sverige det nya matlandet. Under perioden har vi haft specifikt möte med KIFA i arbetet med att se på möjligheterna att skapa nya företag/arbetstillfällen avseende samordning och förädling inom livsmedelsindustrin. Vi har deltagit i Konsum Värmlands invigning av succébutiken All Världens Mat, på länsstyrelsen i Värmlands seminarium Land och Stad samt knutit kontakter på Värmlands Matmässa. Inom det fjärde pilotprojektet, avmonopolisering av apotek, har vi arbetat med en Värmlandsmodell som förklarades i lägesrapport 4. Under perioden har vi medverkat på en konferens arrangerad av Nutek (numer Tillväxtverket) 11 mars, där vi redovisade vårt koncept. Vi inledde därefter diskussion med Apoteket omstrukturering AB. Omstruktureringsbolaget menade med stor tydlighet att en Värmlandsmodell inte överensstämde med deras direktiv kring upphandling av Apotek. Efter detta har en diskussion förts med Eva Eriksson, Landshövding i Värmland och ledamot i Apoteksbolagets styrelse. Resultatet har blivit att vi avvaktar upphandlingsprocessen och har beredskap att påvisa modellen ånyo i händelse att nuvarande upphandlingsförfarande inte når uppsatta mål. 6

7 5. Spridningsinsatser och attitydpåverkande insatser via seminarier, kooperativa partenariat med medverkan av goda exempel och stöd till gränsöverskridande nätverksbyggande. Betydande insatser har gjorts under perioden för att informera och synliggöra möjligheterna med kooperativt företagande/ekonomisk förening, för nyckelpersoner inom kommunernas näringslivssektorer, besöksnäringen, bankväsendet, revisionsföretag samt personer inom andra specifikt intressanta fält. Vi har deltagit i Visit Värmlands möte med turismcheferna i Värmland. I samverkan med Arbetsförmedlingen har information för nyligen arbetslösa genomförts i Arvika och fler tillfällen/kommuner är på gång. Inom det specifika Entreprenörsnätverket (E-nätverket) har vi lagt fram förslag som innebär större samordning avseende information om Starta Eget. Nätverket har under perioden utökats med bland andra Region Värmland, vilken kommer att vara en slags koordinator tillsammans med respektive kommun vid genomförande av samlade dag- eller kvällsaktiviteter. Under perioden har hemsidan bytt webbhotell med följd att en helt ny informationssida lagts upp. Se 6. Nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte, via studiebesök och medverkan av externa praktiker och forskare vid seminarier etc. Påbörjas enligt projektplan B) Redovisning utifrån fastställda indikatorer Tabell 1, Indikatorer utifrån ansökan INDIKATORER MÄN KVINNOR TOTALT Antal nya/skapade arbetstillfällen varav med utländsk bakgrund Antal nystartade företag (fördelat på antal ägda 0 0 av kvinnor och män)* - antal nystartade företag med delat/mixat 60 ägande -varav med utländsk bakgrund Antal projekt för produkt och processutveckling 1 - antal deltagande företag Antal projekt med inriktning mot inhemsk 1 marknadsutvidgning - antal deltagande företag Entreprenörsfrämjande insatser, antal projekt 1 med inriktning mot företag och företagande - antal deltagande företag Antal projekt för utveckling av näringsverksamhet baserat på turism, kultur och kulturarv 1 Antal deltagande företag

8 De företag som startas i form av ekonomiska föreningar drivs ofta gemensamt varför antalet företag endast anges i form av delat/mixat ägande Tabell 2, Indikatorer på resultat denna period ( ) INDIKATORER MÄN KVINNOR TOTALT Antal nya/skapade arbetstillfällen varav med utländsk bakgrund Antal nystartade företag (fördelat på antal ägda av kvinnor och män) - antal nystartade företag med delat/mixat 3 2 ägande - varav med utländsk bakgrund Antal projekt för produkt och processutveckling - antal deltagande företag Antal projekt medinriktning mot inhemsk 1 3 marknadsutvidgning - antal deltagande företag 55 Entreprenörsfrämjande insatser, antal projekt med inriktning mot företag och företagande - antal deltagande företag Antal projekt för utveckling av näringsverksamhet baserat på turism, kultur och kulturarv Antal deltagande företag Tabell 3, Indikatorer på resultat totalt, sedan projektstart INDIKATORER MÄN KVINNOR TOTALT Antal nya/skapade arbetstillfällen varav med utländsk bakgrund Antal nystartade företag (fördelat på antal ägda av kvinnor och män) - antal nystartade företag med delat/mixat 9 4 ägande - varav med utländsk bakgrund 1 1 Antal projekt för produkt och 1 5 processutveckling - antal deltagande företag Antal projekt medinriktning mot inhemsk Avser CARD.COOP (4 män och 1 kvinna), Rudskoga Friskola ek.för. (1 man och 3 kvinnor) 2 Avses CARD.COOP, Rudskoga Friskola och Bygdekooperativet Nya Kålsgården i Västra Ämtervik 3 Avser processen med Måltidsrikes medlemmar 4 Avser Personalkooperativet Pusslet (lägesrapport 1) Huggenäs Fiber Ek.för. Gillberga fiber ek.för., Kooperativet Solatassen ek.för. (lägesrapport 2), Bro Fibernät ek.för (Kållägesrapport 3) Personalfrågan 054 ek.för (lägesrapport 4) samt CARD:COOP, Rudskoga Friskola, Bygdekooperativet Nya Kålsgården från denna lägesrapport 5 Avser processen med Samhällsentreprenörer (lägesrapport 1) 8

9 marknadsutvidgning - antal deltagande företag 55 Entreprenörsfrämjande insatser, antal projekt 3 7 med inriktning mot företag och företagande - antal deltagande företag Antal projekt för utveckling av 0 näringsverksamhet baserat på turism, kultur och kulturarv Antal deltagande företag C) Tidredovisning Tabell Tidredovisning perioden AKTIVITET/timmar Leif Anna Albin Maria Nisse TOTALT Kunskapsöversikter Seminarier o mässor 3, ,5 70 Förstudier och examens- och projektarbeten Pilotprojekt 42,5 23, ,5 195,5 Spridningsinsatser och attitydpåverkande insatser Nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte ,5 380,5 6 Avser processen med Måltidsrike (lägesrapport 1), Nu också omfattande matproduktion, förädling samt turismoch besöksnäring. 7 Avser processerna dels med Europakooperativ (CARD.COOP), dels utvecklande av affärsplaner samt avmonopolisering av apotek. 9

10 Tidredovisning kopplad till redovisade aktiviteter denna period. AKTIVITET Tid Typ av aktiviteter Kunskapsöversikter 18 Diskussion med Karlstads Universitet om framtida aktiviteter, förmedl. av expertkunskap till forskning. Seminarier o mässor 70 Deltagande genom utställning på två mässor på Karlstads Universitet. Förstudier och examens- och projektarbeten Inga konkreta aktiviteter, dock support till studenter vid C-uppsats, information i samband med mässor. Pilotprojekt 195,5 Planering seminarier arbetsgivaransvar, konferens Mat o Måltidsupplevelser, mallarbeten, Apoteksfrågan. Spridningsinsatser och attitydpåverkande insatser 380,5 Främst information till näringslivsansvariga och turismchefer, AF, banker m.fl. Ny hemsida. Nationellt och internationellt Ej påbörjats. erfarenhetsutbyte Summa tid 664 Övrig tid denna period Övrig tid denna period omfattar 185,5 timmar, främst för rapportering, planering, projektmöten, administration, ekonomi samt delbar tid. Karlstad Leif Tyrén Värmlandskooperativen 10

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 3 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2008-11-01 2008-12-31 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 LAYOUT ALBIN LANG Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Bilagor 4 I Värmlandskooperativens organisation och utveckling 5 1. Reflektioner verksamhetsåret

Läs mer

Socialt företagande I Värmland

Socialt företagande I Värmland Delrapport 10 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: 2010-10-01 2010-12-31 Projektet

Läs mer

Socialt företagande I Värmland

Socialt företagande I Värmland Delrapport 2 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: 2008-10-01 2008-12-31 Projektet

Läs mer

Att ta makten över sitt liv

Att ta makten över sitt liv Ingrid Ranke Att ta makten över sitt liv - Följeforskning om projektet Socialt företagande i Värmland Arbetsrapport 2011:8 Förord Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar N 2009/8901/ENT (delvis) Tillväxtverket dnr 012-2010-2662

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande Infonr 021-2007 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Infonr 021-2007 NUTEK Produktion: Ordförrådet AB Stockholm 2007 Infonr

Läs mer

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner 4K ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833 Slutrapport Version 2.1 2010-11-11 Projektnamn Ärende-ID KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364 Stödmottagare Organisationsnummer Bjurholms Kommun 212000-2833 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige 212-6-1 Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 212-6-15 1. Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare

Läs mer

Bilaga 5 Mat- och marknadsutveckling 2013-2014. Utvärdering av KIFA. Kil Innovation Food Arena. Sune Berger

Bilaga 5 Mat- och marknadsutveckling 2013-2014. Utvärdering av KIFA. Kil Innovation Food Arena. Sune Berger Bilaga 5 Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Utvärdering av KIFA. Kil Innovation Food Arena Sune Berger 1 Förord KIFA, Kil Innovation Food Arena, beviljades 2009 medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11

Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11 Bilaga 1 Framtidens lärande Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11 Framtidens lärande Både i Skåne och Blekinge genomförs kraftfulla satsningar på tillväxtmiljöer för framtidbranscher som Nya media och

Läs mer

Värmlands klusterinitiativ-värdering av samverkan för utveckling och tillväxt

Värmlands klusterinitiativ-värdering av samverkan för utveckling och tillväxt När kunskap ger resultat --- Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och NUTEK Värmlands klusterinitiativ-värdering av samverkan för utveckling och tillväxt 11 april 2008 Ref Version Datum Godkänd Kontroll

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Socialt företagande Diarienr: 2008-3060176 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 08-08-01 11-07-31 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet

Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Rapport Juni 2012 Länsstyrelsen Södermanlands län Förord... 3 Sammanfattning... 5 Förstudie; uppdrag, arbetsmetoder...

Läs mer