Coompanion Sörmland. Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Coompanion Sörmland. Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Coompanion Sörmland Verksamhetsberättelse 2014

2 Coompanion Sörmland Verksamhetsberättelse 2014 Ärendelista enligt stadgarna 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet Sekreterare för mötet Två justerare tillika rösträknare för mötet 3. Fastställande av röstlängd 4. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna 5. Styrelsens årsredovisning 6. Revisorernas berättelse 7. Fastställande av resultat- och balansräkning 8. Disposition av föreningens över- eller underskott 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Beslut om avgifter för nästkommande år 11. Av styrelsen hänskjutna frågor 12. Motioner 13. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorer 14. Fastställande av antal styrelseledamöter 15. Val av ordförande enligt Val av styrelse enligt Val av revisorer enligt Val av valberedning 19. Avslutning 2

3 Medlemmar Under 2014 hade Coompanion Sörmland sexton medlemmar: 1. Viadidakt Katrineholm/Vingåker 2. RAR-Samordningsförbundet i Sörmland 3. Riksbyggen Mälardalen 4. Katrineholms kommun 5. Flens kommun 6. Vingåkers kommun 7. Eskilstuna kommun 8. Almi Stockholm Sörmland 9. Länsbildningsförbundet Sörmland 10. ABF Sörmland 11. Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland 12. Attention KFV 13. Kooperativtjänst K ek förening 14. Coompanion Västmanland 15. Coompanion Örebro 16. Coompanion Östergötland Styrelsen för Coompanion Sörmland får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 och verksamhetsberättelse för Styrelse har bestått av: Gunilla E Magnusson ordförande Kjell Eriksson vice ordförande Eric Stuart ledamot Eva Jeppsson ledamot Marita Öberg Molin, adjungerad ledamot Auktoriserad revisor: Mats Rosenqvist, Grant Thornton Sweden AB Auktoriserad revisorssuppleant: Claes Nicklasson, Grant Thornton Sweden AB Valberedning: Styrelsen har varit valberedning 3

4 Personal och administration Med anledning av att Coompanion Sörmland startat sin verksamhet under 2014 har inte någon heltidsanställning gjorts. Ordförande Gunilla E Magnusson, har under året arbetat ca 25 % med mobilisering av arbetet och uppbyggnad av den nya organisationen. Detta arbete kommer att fortskrida under Coompanion i Västmanland, Örebro och Östergötland har under året bedrivit en hel del verksamhet i länet liksom delar av administration, information, rådgivning och utbildningsinsatser, på uppdrag av Coompanion Sörmland. De anställdas kostnader har uppgått till kr. Ekonomihanteringen har köpts in från LRF konsult. Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden. Därutöver har AU träffats för att diskutera uppkomna frågor. Ordförande deltog på Coompanion Sveriges årsmöte under våren Styrelsen och personal har arbetat utifrån framtagen verksamhetsplan. Coompanions roll Verksamhet gällande socialt och kooperativt företagande inom Coompanion är rikstäckande och bedrivs på 25 platser i landet. Organisationen arbetar med information, rådgivning och utbildning av människor som står i begrepp att starta egen verksamhet inom kooperativ/ ekonomiska föreningar. Totalt finns ca 130 anställda där flertalet är experter på kooperativt företagande. Organisationen har statligt stöd för kostnadsfri rådgivning och information från Tillväxtverket. Övrig finansiering ska ske via medfinansiering, avgifter och projektmedel. För att de statliga medlen ska erhållas krävs lika mycket extern finansiering. De statliga medlen uppgår under 2014 till 1,2 miljoner kronor. Ledorden för organisationen är samhällsentreprenörskap, hållbar samhällsutveckling och socialt företagande. Coompanions arbete vilar på de kooperativa principerna och av styrelsen framtagna verksamhetsplan. Coompanion är en efterfrågestyrd organisation som bygger på människors behov av professionell rådgivning vid start av företag. Coompanion arbetar dessutom med fortlöpande stöd till nystartade kooperativ i form av ekonomisk och juridiskt rådgivning. Till förfogande finns juridiskt stöd samt en juridikwebb. Coompanion informerar, ger råd, coachar, utbildar och driver projekt vid företagsstart 4

5 och företagsutveckling. En stor del av arbetet går ut på att skapa gynnsamma förutsättningar och villkor för kooperativt företagande. Coompanion skapar grogrund för företagande inom den sociala ekonomin samt för lokal och regional utveckling. Coompanion strävar efter att fler ska vara delaktiga i samhälls- och arbetslivet. Vi vill vara med och förnya offentlig sektor genom att stödja brukare, personal och anhöriga att starta och driva verksamhet tillsammans. Kooperativt företagande skapar jobb, fler entreprenörer och utvecklar det lokala näringslivet. Här har den sociala ekonomin en stor betydelse. Coompanion har också uppdraget att vara främjare och rådgivare i det fall det startas eller finns idéer om arbetsintegrerade sociala företag (ASF). Coompanion i regionen har en bred kompetens och stor erfarenhet när det gäller kooperativ verksamhet och socialt företagande. Organisationen arbetar också med utveckling av metoder och kvalitetssäkring för kooperativa och sociala företag samt bidragit till att sociala företag har kommit igång. Under året har uppdragsutbildningar vad gäller socialt företagande genomförts i ett antal sociala företag. Det har varit såväl mot styrelser samt mot personal och handledare i sociala företag. En stor informationssatsning och mobiliseringsarbete har utförts för att bygga ett starkt Coompanion Sörmland. Ekonomi Coompanion Sörmland har under 2014 kommit igång med mobiliseringsarbetet och vid årsskiftet fått in hela 16 nya medlemmar. Vissa av medlemmarna svarar även för del av den medfinansiering som Tillväxtverket (TVV) kräver att organisationen ska ha för att få tillgång till det aktuella statsbidraget. En viktig samverkanspartner och medfinansiär för Coompanion Sörmland är RAR, Samordningsförbundet i Sörmland. RAR har under 2014 bidragit med medfinansieringsbidrag genom att finansiera MUSprojektet på kr och är dessutom en av medlemmarna som tillkommit under året. Genom bidraget har Coompanion kunnat bygga upp verksamheten samt mobilisera nya medlemmar och spridit kunskap om socialt företagande och kooperativ utveckling i en mängd olika former och platser. Genom att bli medlem i organisationen samt bidrar med projektmedel kommer RAR att föreslås en plats i styrelsen för Coompanion Sörmland från och med årsstämman Medlen har finansierat mobiliseringsarbetet i form av kontaktskapande verksamhet som bidragit till att ett antal medlemskap i Coompanion har blivit aktuella. Finansieringen har bidragit till att Coompanion kunnat ge kostnadsfria informationer, medverka i miniseminarier, mässor, informationer och utbildningar inom Sörmland. 5

6 Projekt Orangeriet 2, som genomförts inom två av Sörmlands kommuner (Katrineholm och Vingåker) samt fyra kommuner i Östergötland är ett omfattande ESF-projekt som genomförts av Coompanion i Östergötland. Detta har genomförts tillsammans med kommuner och Arbetsförmedlingen. De inkomna projektmedlen har inkommit under första halvåret 2014 och kunnat tillgodoräknas Sörmland. Med anledning av projektet kunde Sörmland erhålla hela statsbidraget från Tillväxtverket (ca 1,2 miljoner) vilket gjorde att organisationen fick en bra start och en god ekonomi under det första verksamhetsåret. Samverkan Inom vissa delar av verksamheten samverkar Sörmland med en del av Coompanion kontoren i landet. Ett nära samarbete har ägt rum med Coompanion i Västmanland, Örebro och Östergötland. Tillsammans med dessa har inledande dialoger förts om kommande utlysningar gällande Europeiska Socialfonden (ESF), Regionalfonden samt EUs strukturfonder. Samarbete har också ägt rum med länets arbetsförmedlingar, näringslivskontor, arbetsmarknadsenheter i kommunerna m fl. Coompanion Sörmland har haft ett nära samarbete med RAR, Samordningsförbundet i Sörmland. Samverkansdialog har under året ägt rum med NyföretagarCentrum i Eskilstuna, Nyköping/Oxelösund, Katrineholm/Flen/Vingåker, UF-Ung företagssamhet i Sörmland samt ALMI Stockholm Sörmland. Utbildningar - Utbildning i Kooperativt Socialt företagande har hållits med föreningen Attention KFV regionen. Utbildningen har genomförts vid tio tillfällen under våren med 6 10 medlemmar i föreningen. Utbildningen har lett fram till beslut om att man skall starta ett socialt företag under kommande år. - Sörmlandskooperativen har genom ett projektbidrag från Arvsfonden kunnat erbjuda sina anställda och förtroendevalda utbildningsinsatser för två av de sociala företagen som ingår i Sörmlandskooperativet. Under våren utbildades 7-8 personer på Cykelverkstaden i Nyköping och under hösten genomfördes utbildning till Brukarrevisorerna i Katrineholm. Utöver detta har Sörmlandskooperativen fått en hel del råd och stöd i sitt utvecklingsarbete, att kunna vara en resurs till andra sociala företag i Sörmland. 6

7 Lokal utveckling - Inom området deltog Coompanion på en tvådagars konferens i Strängnäs där LRFungdomen diskuterade kooperationens framtid. Vårt uppdrag var att ge en bild av kooperationen från 1850-talets Rochdale till idag. Intresset och kunskapen hos de 25 tal unga blivande lantbrukarna om kooperation var oväntat stort. - I Sparreholm hade Coompanion under våren den första rådgivningen gällande fibernätsförening där vi först träffade de som tagit initiativ till en förstudie för att se över intresset för bredband i bygden. Därefter genomfördes rådgivning /information till en större grupp. Därefter har hittills två fibernätsföreningar bildats i området. - Under sommaren hade vi rådgivning i Västerljung med lokala matproducenter. Dessa genomförde en förstudie för att bilda en ekonomisk förening för att samla så många producenter som möjligt. Ambitionen är att kunna erbjuda t.ex. skolor i Trosa kommun ett brett utbud av lokal producerade råvaror. - Vingåkers kommun har under året jobbat strategiskt med fibernätsutbyggnad på landsbygden. Först ut var Läppe där Coompanion bistod med att bilda en fibernätsförening. Senare under året var det dags för Österåker där vi dels deltog på ett stormöte för att vid ett senare tillfälle ha en kort utbildning för interimsstyrelse som bildats. Efter detta har en kommersiell aktör tagit på sig att bygga ut fiber i hela Vingåkers kommun är frågan om fibernätförening inte längre aktuell i kommunen. Projekt - MUS- mobilisering, utveckling och stabilisering. RAR har bidragit med projektmedel till Coompanion Sörmland under 2014 för uppbyggnad, utveckling och mobilisering av verksamhet för framtida utveckling av det sociala företagandet i Sörmland. Målgruppen för utvecklingsinsatserna har varit främst politiker och tjänstemän inom kommuner, Landsting, Regionförbund, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra offentliga aktörer. Medlen har använts till delfinansiering av mobiliseringsarbetet genom kontaktskapande verksamhet som leder till medlemskap i Coompanion, informationer, kompetensutveckling, workshops och utbildningar inom Sörmland. Under hösten 2014 lämnade Companion Sörmland in en ansökan och förslag till handlingsplan/aktivitetsplan för fortsatt mobilisering samt genomförande av seminarier och workshops mm för vidareutveckling av verksamheten under Orangeriet 2 Coompanion Östergötland är projektägare till Orangeriet 2, ett projekt med 7

8 finansiering från Europeiska Socialfonden, som drivs i samarbete med kommunerna Finspång, Linköping, Norrköping Kinda, Katrineholm. Projektet startade i november 2011 och pågår fram till och med juni I Katrineholm och Vingåker har Coompanion Sörmland deltagit under Orangeriet 2 har som huvudmål att stödja människor till arbete och egen försörjning. Orangeriet 2 har haft ett samarbete med arbetsträningen i det arbetsintegrerande sociala företaget Kooptjänst. Detta har haft stor betydelse för utvecklingen hos varje deltagare genom att finnas i ett sammanhang och vara på en arbetsplats och göra ett jobb. Utbildning och kompetensinsatser i företagande, affärsutveckling och entreprenörskap har resulterat i att 63 nya arbetstillfällen skapats. Under 2014 har en studieresa till Mondragon arrangerats med syfte att studera hur kooperation kan genomsyra ett helt samhälle. En film har producerats samt slutkonferens med deltagande av Pär Johansson från Glada Huddik. Vid projektets avslut har 45 % av deltagarna kommit i arbete eller är i studier (av projektets beräknade 400 heltidsdeltagare). Ett ytterligare mål är att det vid projektets slut ska finnas arbetsintegrerande socialt företagande på varje ort som också fortsätter att arbeta efter de metoder som finns i projektet. Detta mål är uppfyllt. I Katrineholm och Vingåker bedriver Kooptjänst bland annat ett hunddagis (Doglet), två second hand butiker (Hamlet och Backlet), service med transport och utearbete och textiltrycksverksamhet i Högsjö. - Samverkansinsatser med Nyföretagarcentrum och ALMI i KFV regionen, Eskilstuna, Strängnäs samt i Nyköping/ Oxelösund har äga rum under projektet. Förutom nämnda aktörer har direkta insatser gentemot presumtiva och tidigare startade sociala företag skett. Information och webb Organisationen har med stöd av Coompanion Västmanland lagt ner ett omfattande arbete på att få igång och kontinuerligt uppdatera webbsidan. Se Bildspel gällande information om kooperativ utveckling och socialt företagande samt informations- och marknadsföringsmaterial har tagits fram. 8

9 Ordförande har ordet - Ordförande vill rikta ett särskilt tack till Coompanion Västmanland och dess verksamhetsledare Marita Öberg-Molin och hennes kollegor samt Coompanion Östergötland och Örebro för en mycket bra samarbete och stöd under året. Styrelsen för Coompanion Sörmland har beslutat att mobilisera och succesivt bygga upp verksamheten kring kooperativt och socialt företagande med noggrann kontroll av de ekonomiska förutsättningarna. Mobiliseringsarbetet och uppbyggnaden kommer att fortsätt under Ordförande i styrelsen kommer fortsättningsvis också att arbeta med medlemsrekrytering, medlemskontakter och initiering av projekt och utvecklingsinsatser. Gunilla E Magnusson 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga Verksamhetsberättelse 2012 I fokus 2012 Stöd för lokalt utvecklingsarbete genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas Överenskommelse- och dialogprocesser mellan sektorn och det offentliga Skapa

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen?

SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? SROI-analys och rapport framtagen av: Karina Johansson, Ekonomiska föreningen Tanke och Handling Britt Lindmark,

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn SV Gävleborg Årsmöteshandlingar 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Le Mat Franchisegivarens upplysningsansvar 2014

Le Mat Franchisegivarens upplysningsansvar 2014 Le Mat Franchisegivarens upplysningsansvar 2014 Franchiselagen innebär att en franchisegivare måste informera franchisetagaren om vad avtalet innebär och om övriga förhållanden som kan vara relevanta.

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer