ST inom Migrationsverket Sektion Syd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom Migrationsverket Sektion Syd"

Transkript

1 ST inom Migrationsverket Sektion Syd Tid: 22 januari 2019 kl januari 2019 kl Plats: Kalmar 22 januari 2019 och Högsby 23 januari 2019 Närvarande: Kent Helgesson, Anna Ahnlund, Christer Blom, Christian X Andersson, Badr Machoun, Lisa Westling, Andrea Bustos (från kl. 15:50), Linus Olsson (Avdelningsstyrelsen) Förhinder: Henrik Andersen, Sanna Norblad, William Read, Mikael Vester 1 Mötets öppnande Kent Helgesson öppnar mötet. 2 Val av mötesordförande och protokolljusterare Mötet väljer Anna Ahnlund till mötesordförande och Badr Machoun till protokolljusterare. 3 Fastställande av dagordning Utesluta mötespunkt adjungering av dagordning. 4 Föregående mötesprotokoll Samtliga protokoll har justerats och publicerats på hemsidan. 5 Aktuellt Regionen Riktlinjer för regionen Arbetsgivaren har kallat till förhandling den 28 januari 2019 inför att beslut ska fattas om nya riktlinjer för regionen Den 24 januari 2019 har de även kallat till ett möte för att diskutera och ge arbetstagarorganisationerna (ATO) möjlighet att inkomma med synpunkter. Arbetsgivaren har ännu inte skickat ut underlag för detta. Sektionsstyrelsens inställning är att ST:s synpunkter bör inhämtas från de lokala arbetsplatsombuden som måste få tid att gå igenom förhandlingsunderlaget. Karlskrona Sektionschefen har gått ut i Karlskrona och sagt att det inte kommer att ges några omplaceringserbjudanden. Endast frivilliga arbetsledningsbeslut. Däremot har detta inte kommit ut svart på vitt. Enhetschefer från mottagningsenheterna i Kristianstad och Växjö har varit i Karlskrona och presenterat sina verksamheter. ATO har inte fått vidare information om vad detta lett till. Frågan ska ställas vid nästa möte med arbetsgivaren. ST inom Migrationsverket Sektion Syd ST Direkt: Webbplats:

2 Riskbedömning för Asyl 360 Riskbedömning för 360 i Malmö har ännu inte gjorts. ST vill ha det i det underlag som ska förhandlas den 28 januari inför regionens inriktningsbeslut Teamledare för boendeteamen i region syd har diskuterat arbetsmiljön vid dessa förändringar och vad det kommer att innebära. HAMO borde involveras i dessa diskussioner. På mötet ställdes även frågan om vilken riskbedömning som gjorts om vilka förutsättningar det finns för personalen att byta arbetsuppgifter? Vad händer om det inte går bra? Exempel är att Fördelningsenhet 2 tar över hanteringen av ett boende den 28 januari. De tidigare timanställda ska stanna kvar och arbetsmiljön för dessa kan förändras drastiskt i och med att de kan behöva ta ett större ansvar när fördelningsenheten börjar. Riskbedömningarna ska göras på de lokala enheterna. Styrelseordföranden har lyft frågan vid regionala MBL/AMK, men den har bollats tillbaka till verksamheten. ST ska lyfta frågan igen. ATO bör följa upp att arbetstagare inte far illa. Följa upp arbetsledningsbeslut Det diskuterades om ST skulle kunna ha en funktion för att bevaka arbetsledningsbeslut, när regionen nu går in i en omställning. Arbetsledningsbeslut ska MBL-förhandlas med sektionsstyrelsen och det är därför viktigt att styrelsen går ut till lokala AO och informerar om vad detta innebär och att de bör återkoppla med sektionsstyrelsen innan beslut. Detta för att säkerställa att det finns kvalitetskontroll. Det finns däremot möjlighet för styrelsen att delegera förhandlingsmandatet till lokalt arbetsplatsombud. Mötet beslutade att informera både arbetsgivare och arbetsplatsombud att inbjudan till förhandling om arbetsledningsbeslut och Rals9 ska skickas till sektionsstyrelsen. Tidig omställning av teamledare I region har man i diskussionerna inför en tidig omställning av teamledare talat om att det ska tillsättas en partssammansatt grupp för att kvalitetssäkra arbetsgivarnas bedömningar av kompetens osv. Vissa regionchefer har skapat lokala lösningar, men nu har HR-chefen gått ut och påtalat att omställningsprocessen ska vara enhetlig. Region syd har däremot inte känts vid detta. ST ska lyfta frågan igen om hur regionen ser på saken. Assistentsamordning asylenheter i Malmö ST har flaggat för arbetsgivaren att arbetsstrukturen inte har fungerat. Införandet är oplanerat och sker för fort. Det bör göras en uppföljning av vilka riskbedömningar som har gjorts på enheterna. Kommer att lyftas vid nästa regionala MBL. Ledarskap Styrelseordförande har börjat föra diskussioner med arbetsgivaren om hur ledarskapet organiseras i regionen. Mötet ger ordförande stöd i att fortsätta diskussionen med AG. 7 Information från avdelningsstyrelsen Avdelningsstyrelsen hade möte förra veckan, där förvaret upptog en stor del av mötet. Idag finns fem förvar (snart finns det sex stycken). Nya rutiner och förändringar har implementerats utan riskbedömningar, där mycket har hämtats från kriminalvården. Det brister i information från arbetsgivaren, men det är något som ST bevakar Mötet diskuterade arbetsmiljön på förvaren i Region Syd. Det sker numera fler incidenter än någonsin. Förvaren har mer och mer börjat efterlikna kriminalvården, utan att lagen tillåter Migrationsverkets personal att använda samma verktyg som inom kriminalvården. Avdelningsstyrelsen har återupptagit förhandlingen om endagstraktamenten. Detta mot bakgrund av att både boendepersonal och transportpersonal spenderar mycket tid utanför kontoret, utan möjlighet till rast eller lunch. ST inom Migrationsverket Sidan 2 (5)

3 Förhandlingarna om omställningsmedel är pågående. Samtliga ATO har gått ihop och diskuterat med förhoppning om att få till ett lokalt avtal. AG vill använda omställningsmedel för att kompetensutveckla, något som ATO tycker att AG borde kunna göra på ordinarie budget. AG har inte kallat till förhandlingar om turordningskretsar. ST har däremot sagt att en sådan förhandling bör ske centralt. Det bör finnas generella turordningskretsar för verket, för att undvika lokala förhandlingar för varje turordningskrets. Rals-förhandlingarna fortsätter. Arbetsgivarens förhandlingschef ska sluta. Ett uppföljningsmöte av föregående Rals-förhandlingar kommer att ske den 25 januari. Inget svar från arbetsgivaren om lönetillägg vid tillförordnande. Däremot drivs denna fråga av samtliga fackförbund. Avdelningen har diskuterat riskbedömningarna för de orter som lägger ner. Vilka riskbedömningar finns för avvecklingsplan och kostnader? Hur ska verksamheten fortsätta under avvecklingen? 8 Arbetsmiljö Punkten bordlades då huvudskyddsombud lämnat förhinder och inte heller skickat med information eller frågor att diskutera. 9 Ekonomi Kassören har lagt ett första förslag för budget Mötet lyfte förslag om att årsmötet bör ha en egen budgetpost, då förtäringen under det föregående årsmötet var den största kostnaden för styrelsens budget. Mötet beslutar att lyfta ur årsmötet som egen budgetpost. Mötet beslutade att lägga in en budgetpost för medlemsaktiviteter, medlemsfika och andra aktiviteter på de lokala enheterna. Mötet beslutade att utöka budgetposten uppvaktning och gåvor, mot bakgrund av ST:s ekonomiska policy att uppvakta medlemmar som varit långtidssjukskrivna mer än tre veckor och ge gåva vid pension, bortgång och avtackning. Mötet gav kassören i uppdrag att revidera budgetförslag utifrån mötets diskussioner. 10 Medlemsaktiviteter AO-dag 12 december 2019 Under AO-dagen diskuterade bland annat samordningen av assistenternas situation på asylprövningen i Malmö. Man diskuterade även det kommande årsmötet. Dessutom var valberedningen där för att presentera sig och uppmana AO att kolla av intresse på sina enheter. Aktiviteter med friskvårdspaketet Värvningsansvarig har planerat en workshop om friskvård på enheterna i regionen. I samråd med lokala arbetsplatsombud har man satt datum på flera enheter. Vice ordförande lyfter frågan till regionchefen om workshop kan ske på arbetstid. Arbetsplatsombud kan även förankra detta med respektive arbetsgivare och involvera lokalt skyddsombud. Vidare-utbildning inom facket Styrelsen har mottagit inbjudningar från förbundet om kurser för förtroendevalda med förhandlingsmandat. Vice ordförande hör med förbundet vilken målgruppen är och vilka krav som ska ställas på de som söker. ST inom Migrationsverket Sidan 3 (5)

4 Nästa AO-dag Mötet beslutar att nästa AO-dag ska ske den 19 mars 2019 i Malmö. 11 Övriga frågor Inga frågor lyftes. 12 Internt Sektion Syd Sektionsdag 11 december Christer Blom, Mikael Vester, Anna Ahnlund och Christian Andersson gav en rapport om vad som behandlades under sektionsdagen med avdelningsstyrelsen. Presentationer på hemsidan Vissa ledamöter saknas ännu. Ska inkomma inom kort. Representation på regional MBL/AMK Mötet beslutar att fortsätta med den ordning som varit under verksamhetsåret. Ordförande och viceordförande är fortsättningsvis ordinarie representanter till dessa möten, men ser till att samtliga ledamöter får möjlighet att möta arbetsgivaren i MBL och AMK på roterande schema. Dels för kunskapsöverföring och för att minska sårbarhet vid sjukdom eller annan frånvaro. Adjungering av lokalt AO Mötet beslutar att fortsätta den ordning som varit, med reservation för att styrelsen kan vara flexibla och välja vilka mötespunkter som kan diskuteras med utomstående. Vikarierande ordförande under Kents utlandsresa Christer Blom och Anna Ahnlund går in och tar de förhandlingar och de frågor som dyker upp under Kent Helgessons semester. Resterande ledamöter täcker upp vid behov. Sektionens årsmöte Sektionsstyrelsen har beslutat att försöka använda Skype videokonferens under årsmötet, för att medlemmar ska kunna delta från orter utanför Malmö. Detta är dock beroende av att de lokala förtroendevalda kan hjälpa till med organiseringen. Det som kräver avstämning med AO är: - Rösträkning - Test av teknik - Bokning av mötesrum Mötet ser även ett behov av att det finns någon som tar ansvar för tekniken på plats i Malmö. Kallelsen med uppmaning om möjlighet att delta via videomöte kan skickas ut så snart som möjligt. I kallelsen ska även instruktioner om poströstning finnas. Vice ordföranden frågar regionchefen om medarbetare kan delta i årsmötet på flextid från kl. 15. Valberedningsuppföljning Valberedningen har påbörjat sitt uppdrag med intervjuer och har begärt in kortare presentationer från de kandiderande. Förslag om längre mandatperioder för delar av styrelsen Enligt stadgar kan ordförande och vice ordförande endast väljas på ettårigt mandat. Däremot finns det möjlighet att välja andra ledamöter till längre mandatperioder. För att säkerställa kontinuitet, beslutar mötet att lägga förslag om att sekreterare och kassör ska väljas till två år. ST inom Migrationsverket Sidan 4 (5)

5 Valberedningsuppföljning Vice ordförande och valberedning deltar. 13 Nästa möte Den 27 februari styrelsemöte i Malmö. Den 7 mars videomöte. Förberedelse till årsmötet. 14 Mötets avslutande Anna Ahnlund avslutar mötet. Kent Helgesson Lisa Westling Badr Machoun Ordförande Sekreterare Justerare ST inom Migrationsverket Sidan 5 (5)

ST inom Migrationsverket Sektion Syd

ST inom Migrationsverket Sektion Syd ST inom Migrationsverket Sektion Syd Kallelse till styrelsemöte ST sektion Syd inom Migrationsverket Tid: 27 november 2018 kl. 09.00 Plats: Mötesrum Gamlegården (från kl 9:00) och sedan mötesrum Centrum

Läs mer

ST inom Migrationsverket Sektion Syd

ST inom Migrationsverket Sektion Syd ST inom Migrationsverket Sektion Syd Tid: 25 februari 2019 kl. 09.00-15.00 Plats: Konferensrum Den Okände Rebellen, Agnesfridsvägen 111, Malmö Närvarande: Kent Helgesson, Anna Ahnlund, Christer Blom, Christian

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

ST inom Migrationsverket Sektion syd

ST inom Migrationsverket Sektion syd Sektion syd Nr 2016-07 Protokoll fört vid styrelsemöte med ST på Migrationsverket, Sektion syd. Tid 2016-06-16 kl. 09.00-15.00 Plats Migrationsverket Alvesta Närvarande Christer Blom, ordförande. Lisa

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 ST inom Migrationsverket Sektion Syd VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, sektion Syd, för tiden 2018-01-01 2018-12-31. Årsmötet ägde rum den 20 mars 2018 i Sensus

Läs mer

Verksamhetsberättelse Migrationsverket ST sektion Stockholm Perioden

Verksamhetsberättelse Migrationsverket ST sektion Stockholm Perioden Verksamhetsberättelse Migrationsverket ST sektion Stockholm Perioden 2016-01-01-2016-12-31 SAMMANFATTNING Året 2016 har präglats av efterdyningarna av hösten 2015 med den då extremt höga inströmningen

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar En snabbguide för dig som är arbetsplatsombud eller styrelseledamot i en klubb

ST inom Sveriges Domstolar En snabbguide för dig som är arbetsplatsombud eller styrelseledamot i en klubb ST inom Sveriges Domstolar En snabbguide för dig som är arbetsplatsombud eller styrelseledamot i en klubb 2019-03-04 Innehållsförteckning Arbetsplatsombud 3-4 Värvningshandboken 5-6 Checklista 7 Förberedande

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar En snabbguide för dig som är arbetsplatsombud eller styrelseledamot i en klubb

ST inom Sveriges Domstolar En snabbguide för dig som är arbetsplatsombud eller styrelseledamot i en klubb ST inom Sveriges Domstolar En snabbguide för dig som är arbetsplatsombud eller styrelseledamot i en klubb 2019-03-04 Innehållsförteckning Arbetsplatsombud 3-4 Värvningshandboken 5-7 Checklista 8 Förberedande

Läs mer

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Protokoll nr 4 konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Ordförande Anders Wikström Af Bygg/Fackexp Vice ordförande Lotta Andersson Af Bygg, förhinder Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare

Läs mer

1 Öppnande Mattias hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte, och förklarade mötet för öppnat.

1 Öppnande Mattias hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte, och förklarade mötet för öppnat. 1(5) ST inom Försäkringskassan SEKTION 22, VÄSTERNORRLAND Styrelsemöte 2009-03-31 08.45-16.00 Plats LFC Sundsvall Ledamöter Ordförande Kristina Erbell Rose-Mari Forsman- Andersson Delvis närvarande Sekreterare

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Så här går det till att välja förtroendevalda till uppdrag inom ST inom Sveriges Domstolar

Så här går det till att välja förtroendevalda till uppdrag inom ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar Så här går det till att välja förtroendevalda till uppdrag inom ST inom Sveriges Domstolar För att tydliggöra hur valen i vår fackliga organisation går till på olika nivåer och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 ST inom Migrationsverket Sektion Nord VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, sektion Nord för tiden 2016-01-01 2016-12-31. Årsmötet ägde rum den 16 februari 2016.

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Avdelningsstyrelsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket avger följande berättelse för verksamhetsåret 2014. Denna berättelse utgör tillsammans med verksamhetsberättelserna

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 ST inom Migrationsverket Sektion Nord VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, sektion Nord för tiden 2017-01-01 2017-12-31. Årsmötet ägde rum den 16 februari 2017.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad STADGAR Stadgar för Centrala Sacorådet i Malmö stad. Senast ändrade vid årsmöte 2017-03-09. Till dessa stadgar ska ett rutindokument finnas som beskriver de rutiner som gäller för Centrala Sacorådet i

Läs mer

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll nr 7 2012 STYRELSEMÖTE Plats: NFC City Datum: tisdagen den 4september 2012 Närvarande Lena Jonsson, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita

Läs mer

Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013

Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013 Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013 Närvarande: Rolf Carlsson Jan Hamrén Ida Tideholt Lilian Litzell Thomas Zemturis 1. Öppnande Rolf hälsade alla välkomna till detta telefonmöte och öppnade

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Stockholm i november 2014. Förslag till reviderade stadgar för Juseks polissektion. Anmärkningar

Stockholm i november 2014. Förslag till reviderade stadgar för Juseks polissektion. Anmärkningar Stockholm i november 2014 Förslag till reviderade stadgar för Juseks polissektion Anmärkningar 1. Nedanstående revidering av stadgar föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. 2. Gällande lydelse har bifogats

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Norrland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Norrland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Norrland Nr: 3/2013 Sammanträde: Styrelsemöte för Sektion Södra Norrland Datum: 20130517 Tid: 0830-1100 Plats: telefonkonferens Närvarande: Deltagande: Birgitta

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

JUS syfte är att stötta judiskt barn- och ungdomsliv i Sverige. JUS högsta beslutande organ är årsmötet och därefter styrelsen.

JUS syfte är att stötta judiskt barn- och ungdomsliv i Sverige. JUS högsta beslutande organ är årsmötet och därefter styrelsen. JUS Stadga 1 Syfte JUS syfte är att stötta judiskt barn- och ungdomsliv i Sverige. 2 Organisation (JUS) Ungdomsförbundets juridiska namn är Judiska Ungdomsförbundet i Sverige JUS har sitt säte på den ort

Läs mer

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Förhandlingsordning Antagen av styrelsen 2013-10-23 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. ST inom Sveriges Domstolar

Uppdragsbeskrivning. ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar Uppdragsbeskrivning I detta dokument ges en beskrivning av arbetsuppgifterna i avdelningsstyrelsen, för klubbar, arbetsplatsombud, postmottagare och skyddsombud 2011-11-10 Reviderad

Läs mer

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Protokoll nr 11 Styrelsemöte 131017+18 Plats: Varberg Ordförande Anders Wikström Af Bygg Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare Kerstin Bernehag Af City Studieorganisatör

Läs mer

STADGAR FÖR FEMINISTISKT INITIATIV MALMÖ

STADGAR FÖR FEMINISTISKT INITIATIV MALMÖ STADGAR FÖR FEMINISTISKT INITIATIV MALMÖ Antagna vid årsmöte 2017-04-09 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Malmö (F!Malmö). Föreningen är registrerad

Läs mer

Vid genomgång av protokoll beslöts att ändra skrivelsen i 13 D) Beslut att AO ska ansvara för rekrytering i Göteborg.

Vid genomgång av protokoll beslöts att ändra skrivelsen i 13 D) Beslut att AO ska ansvara för rekrytering i Göteborg. Protokoll nr 1 2013 STYRELSEMÖTE Plats: LFC Borås Datum: onsdagen den 23 januari 2013 Närvarande Lena Jonsson, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Plats: Dala-Husby Tid: 09.00-15.00 Lämnat återbud: Christer, Marita, Ann Kristin 1) Mötets öppnande Staffan hälsar alla välkomna till första

Läs mer

Studentradion i Sverige

Studentradion i Sverige Studentradion i Sverige STYRELSEMÖTE 2015-10-15 Närvarande: Sangeeta Chauhan, Lisa Grettve, Eva Gustvfsson, Julia Lindström, Alexander Ljungqvist, Madeleine Ruuth Adjungerade: Sara Andrersson, Mary Atim,

Läs mer

Förtroendevald i avdelningsstyrelser och på arbetsplatser

Förtroendevald i avdelningsstyrelser och på arbetsplatser Förtroendevald i avdelningsstyrelser och på arbetsplatser Fastställd av förbundsstyrelsen 12 november 2015 2 [11] Innehållsförteckning Förtroendevald i avdelningsstyrelser och på arbetsplatser... 3 I Lärarförbundets

Läs mer

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Närvarande styrelsemedlemmar: Ordförande Lenita Hellman Sekreterare Jens Lindström Ledamot Linus Råde Kassör Adam Jonsson Vice

Läs mer

Bli förtroendevald! Valberedningen har ett särskilt ansvar att beakta jämställdhetsperspektivet i nyrekrytering av förtroendevalda.

Bli förtroendevald! Valberedningen har ett särskilt ansvar att beakta jämställdhetsperspektivet i nyrekrytering av förtroendevalda. Västra Skaraborg IF Metall ska aktivt arbeta med att rekrytera fler kvinnor till fackliga uppdrag i hela organisationen. Valberedningen har ett särskilt ansvar att beakta jämställdhetsperspektivet i nyrekrytering

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Swarmsweep. Så startar du förening

Swarmsweep. Så startar du förening Så startar du förening Varför starta en förening? För att samla aktivister under ett och samma varumärke kan det ibland vara en stor fördel att bilda en förening. En del aktivister tillhör naturligtvis

Läs mer

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland Protokoll nr 3 Sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-05-09 Plats: AF City Göteborg Ordförande Anders Wikström fackexp. Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Oscar Vilotti fackexp Sekreterare Kerstin

Läs mer

Förslag till dagordning fastställs enligt följande:

Förslag till dagordning fastställs enligt följande: STYRELSEN PROTOKOLL Styrelsemöte Datum: 26 maj 2015 Tid: 18.00 20:15 Plats: Paviljongen Öster I Närvarande: Conny Olsson ordförande Marko Dimovski Emmy Lindskog Lars-Erik Nilsson Jeanette Nilsson vice

Läs mer

Föreningens syfte är att bevaka och främja biblioteksverksamhet på svenska i Finland.

Föreningens syfte är att bevaka och främja biblioteksverksamhet på svenska i Finland. Bilaga 1 till höstmötet Styrelsens förslag till ändringar av föreningens stadgar: Stadgar för Finlands svenska biblioteksförening r.f. 1. Namn, hemort och språk Föreningens namn är Finlands svenska biblioteksförening

Läs mer

Inkomna motioner till Sektion Nords årsmöte 2019

Inkomna motioner till Sektion Nords årsmöte 2019 Inkomna motioner till s årsmöte 2019 Nedan finns inskickade motioner från medlemmarna till s årsmöte 2019. Medlemmarna har skickat in motionerna genom en mall som är utskickad enligt gällande rutin. Motionstexten

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 9-2011 Fört vid möte i 2011-03-11 Närvarande: Åsa Jacobsson Lena Svangren Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Susanne Larsson Forman Heléne Hellström Mörk

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017 UNIONENS TEKNIKERRÅD Verksamhetsberättelse 2017 2017 har inneburit mycket arbete för Riksklubben vid Besikta Bilprovning. Vi som är förtroendevalda i klubben har haft både trevliga och tråkiga händelser

Läs mer

Årsmöte i Fackförbundet STs sektion vid Karolinska Institutet

Årsmöte i Fackförbundet STs sektion vid Karolinska Institutet Handlingar Årsmöte ST vid KI 2016 ST inom Universitet och Högskola FÖREDRAGSNINGSLISTA Sektion 214/03 Karolinska Institutet 2016-03-17 Årsmöte i Fackförbundet STs sektion vid Karolinska Institutet Dag/tid:

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2015

Verksamhetsberättelse för år 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Vision Trelleborg 007 Verksamhetsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen Styrelsen har under år 2015 bestått av: Sanja Culjak, Ordförande Pia Caräng, Vice ordförande Martin

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Normalstadgar för avdelningar

Normalstadgar för avdelningar Normalstadgar för avdelningar 2016-03-02 Normalstadgar för avdelningar syftar till att utgöra ett stöd för avdelningens egna stadgar och förbundets stadgar är överordnade avdelningens stadgar. Dessa reviderade

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar. Stadgar. ST inom Sveriges Domstolar gällande avdelningen och klubbar för ST inom Sveriges Domstolar i Fackförbundet ST

ST inom Sveriges Domstolar. Stadgar. ST inom Sveriges Domstolar gällande avdelningen och klubbar för ST inom Sveriges Domstolar i Fackförbundet ST ST inom Sveriges Domstolar Stadgar ST inom Sveriges Domstolar gällande avdelningen och klubbar för ST inom Sveriges Domstolar i Fackförbundet ST Beslut fattat vid ombudsmötet den 13 november 2007 Beslut

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT 2015 Organisation Sektionen omfattar stadsdelarna Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Temabo, privat

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar. Uppdragsbeskrivning

ST inom Sveriges Domstolar. Uppdragsbeskrivning ST inom Sveriges Domstolar Uppdragsbeskrivning I detta dokument ges en beskrivning av arbetsuppgifterna i avdelningsstyrelsen, för klubbar, arbetsplatsombud, postmottagare och skyddsombud 2011-11-10 Reviderad

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

1 Öppnande Ordförande hälsade alla välkomna till Örebro och ett speciellt välkommen till de nya styrelseledamöterna och förklarade mötet öppnat.

1 Öppnande Ordförande hälsade alla välkomna till Örebro och ett speciellt välkommen till de nya styrelseledamöterna och förklarade mötet öppnat. ST FK Protokoll 2 Sektion 16 Styrelsemöte 2017-03-07 Närvarande:, ordförande Jonas Zettergren 1 Öppnande Ordförande hälsade alla välkomna till Örebro och ett speciellt välkommen till de nya styrelseledamöterna

Läs mer

Stadgar. gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015)

Stadgar. gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015) Stadgar gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015) ST, 2004. Produktion: STs kommunikationsenheten. 6:e upplagan. Tryck: Vitt Grafiska 2015. Upplaga: 1000 ex.

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

Stadgar SACO-S-förening (motsvarande)

Stadgar SACO-S-förening (motsvarande) Stadgar SACO-S-förening (motsvarande) (fastställda av SACO-S styrelse 2000-04-27) 1 SACO-S föreningen vid är en gemensam förening för de inom myndigheten anställda, som tillhör förbund anslutna till förhandlingskartellen

Läs mer

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent Kongress var 3e år - 300 valda ombud från avdelningarna. - Högst beslutande organ. - Beslutar om mål och

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTER VÄSTRA GÖTALANDS NUVARANDE STADGA

SVERIGES ARKITEKTER VÄSTRA GÖTALANDS NUVARANDE STADGA SVERIGES ARKITEKTER VÄSTRA GÖTALANDS NUVARANDE STADGA 1 NAMN Lokalföreningens namn är Sveriges Arkitekter Västra Götaland. 2 ÄNDAMÅL Lokalföreningen har till ändamål att genom verksamheter inom sitt område

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland har ansvaret för den lokala

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar Sid 1(5) PROTOKOLL NUMMER 3 Avdelningsstyrelsens sammanträde 26-27 april i Uppsala Närvarande: Anette Jellve, Britt-Marie Brattsell, Marie Gustafsson, Veronica Wetterhag Lena

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR ANCCE SUECIA och Sektion STAMBOKSTJÄNSTER SVERIGE, NORGE OCH FINLAND

STADGAR FÖR ANCCE SUECIA och Sektion STAMBOKSTJÄNSTER SVERIGE, NORGE OCH FINLAND 1(5) STADGAR FÖR ANCCE SUECIA och Sektion STAMBOKSTJÄNSTER SVERIGE, NORGE OCH FINLAND 1 Föreningens namn Föreningens officiella namn är ANCCE Suecia. Föreningens säte är aktuell ordförandes hemadress.

Läs mer

Plats och tid: Kursgården kl Beslutande:

Plats och tid: Kursgården kl Beslutande: [Skriv text] SKTF avd 052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1(7) Plats och tid: Kursgården 2011-03-15 kl. 16.00 Beslutande: Representant från valberedningen: Anmält förhinder: Anders Flygare Håkan Siggemo Helen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Förslag till stadgeändringar

Förslag till stadgeändringar Förslag till stadgeändringar Styrelsen har följande förslag till stadgeändringar. 3.1 Medlemsavgift Birmasällskapet har huvudmedlem och familjemedlem. Medlemsavgiften bestäms på ordinarie årsmöte att gälla

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Fastställd av kanslichefen efter behandling i skyddskommittén den 2005-06-03 Allmänt Arbetsmiljöverksamheten på Fackförbundet

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 7-2011 Fört vid möte i 2011-02-25 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth Susanne Larsson Forman Liza Valdez, deltog ej under 7b

Läs mer

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades.

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades. Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (5) Kultur & Fritid Manual för stadgar Föreningens stadgar kan beskrivas som föreningens regler. Men då inte exempelvis öppettider eller städscheman utan mer generella regler

Läs mer

Med medlemmar avses anställda (motsv.) vid LiU som är medlemmar i ett Saco-S-förbund.

Med medlemmar avses anställda (motsv.) vid LiU som är medlemmar i ett Saco-S-förbund. Saco-S-rådet vid Linköpings universitet Stadgar för Saco-S-rådet vid Linköpings universitet 1 Definitioner Saco-S-rådet är Saco-S lokala arbetstagarorganisation vid LiU. Saco-S-rådet vid Linköpings universitet

Läs mer

MBL anvisning vid Göteborgs universitet

MBL anvisning vid Göteborgs universitet Anvisning DNR P 2016/301 Personalenheten MBL anvisning vid Göteborgs universitet Syftet med lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) är att ge medarbetarna medinflytande och medbestämmande i viktiga

Läs mer

Vice ordförande, ersätter ordföranden som sammankallande eller förhandlare.

Vice ordförande, ersätter ordföranden som sammankallande eller förhandlare. LOKAL AKADEMIKERFÖRENING - FÖRTROENDEVALD Att ha ett uppdrag som förtroendevald innebär att du fått medlemmarnas förtroende att företräda dem på arbetsplatsen. Din viktigaste uppgift är därför att ta tillvara

Läs mer

Konstituerande styrelsemöte. Datum: 16 mars Tid: 18:05 19:00. SRF-lokalen Tordönsvägen 4 I, Lund. Närvarande: Conny Olsson ordförande

Konstituerande styrelsemöte. Datum: 16 mars Tid: 18:05 19:00. SRF-lokalen Tordönsvägen 4 I, Lund. Närvarande: Conny Olsson ordförande STYRELSEN PROTOKOLL Konstituerande styrelsemöte Datum: 16 mars 2017 Tid: 18:05 19:00 Plats: SRF-lokalen Tordönsvägen 4 I, Lund Närvarande: Conny Olsson ordförande Marko Dimovski Emmy B Lindskog Lars-Erik

Läs mer

Uppgifter för förtroendevalda inom SSRK Norrbotten avdelningsstyrelse

Uppgifter för förtroendevalda inom SSRK Norrbotten avdelningsstyrelse Uppgifter för förtroendevalda inom SSRK Norrbotten avdelningsstyrelse Avdelningen är en ideell förening och har till syfte att inom ramen för SSRK:s stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva SSRK:s

Läs mer

Fackförbundet ST. Fackförbundet för dig som valt att arbeta på Tunnelbanan

Fackförbundet ST. Fackförbundet för dig som valt att arbeta på Tunnelbanan Fackförbundet för dig som valt att arbeta på Tunnelbanan Några historiska punkter I november 1904 grundades Extra ordinaries förening. Några historiska punkter Efter flera sammanslagningar och namnbyten

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer