STADGAR. Kost & Näring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR. Kost & Näring"

Transkript

1 STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet Sida 1 av 7

2 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är en branschförening inom Ledarna. Medlemmar är kostchefer, kostekonomer, kostvetare och andra som arbetar med ansvar och utveckling inom kostområdet i Sverige. Föreningens uppgift och syfte är att: svara för medlemmarnas inflytande i Ledarnas representativa demokrati svara för medlemsinflytande på centrala avtalsförhandlingar via Ledarnas förhandlingsdelegationer medverka i medlemsrekrytering bevaka bransch- eller verksamhetsspecifika frågor bilda opinion i bransch- eller verksamhetsspecifika frågor bedriva bransch- eller verksamhetsspecifika aktiviteter verka för internationella kontakter Föreningens verksamhet regleras, förutom av dessa stadgar, av stadgar för Ledarna samt beslut av kongress, representantskap och förbundsstyrelse. Föreningen och dess styrelse äger självständigt beslutanderätt i samtliga yrkesfrågor och inre angelägenheter. 2 Aktivt medlemskap Berättigade till aktivt medlemskap är kostchefer, kostekonomer, kostvetare och andra som arbetar med ansvar och utveckling inom kostområdet i Sverige. Aktiva medlemmar i föreningen är aktiva medlemmar i Ledarna. Sida 2 av 7

3 3 Associerat medlemskap Berättigade till associerat medlemskap är kostchefer, kostekonomer, kostvetare och andra som arbetar med ansvar och utveckling inom kostområdet i Sverige. Associerad medlem är fullvärdig medlem i Kost & Näring. Associerad medlem är inte medlem i Ledarna och har inte rösträtt i frågor som gäller föreningens förhållande till Ledarna. 4 Passivt medlemskap Den som på grund av pension eller sjukdom lämnar förvärvslivet kan vara passiv medlem. Även medlem som av annan orsak än de ovan angivna, inte är yrkesverksam och inte är arbetssökande, kan få passivt medlemskap. 5 Medlems ansvar Medlem ska vara lojal mot föreningen och följa dess stadgar. 6 Årsmöte Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och består av föreningsstyrelsen och valda ombud. För ombuden ska det väljas suppleanter. Varje lokalavdelning utser två ombud, ordföranden och ytterligare en person bland avdelningens medlemmar. Avdelning med mer än 75 medlemmar utser tre ombud. Val av årsmötesombud ska ske senast fyra veckor före ordinarie årsmöte och ska omgående anmälas till föreningsstyrelsen. Vid ordinarie årsmöte ska tillämpliga punkter tas upp på dagordningen: 1 Upprop eller upprättande av ombudsförteckning 2 Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för årsmötet 3 Föreningsstyrelsens och revisorernas berättelse 4 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 5 Fastställande av budget Sida 3 av 7

4 6 Fastställande av avgifter för Kost och Näring samt för associerad medlem i lokalavdelning 7 Fastställande av arvoden 8 Förslag från föreningsstyrelsen 9 Motioner från fokusgrupper, lokalavdelningarna eller enskild person 10 Val av föreningsordförande och vice ordförande, var och en meden mandatperiod av fyra år. Valet ska ske så att ordförande och vice ordförande inte avgår samtidigt. 11 Val av kassör med en mandatperiod av fyra år. Valet ska ske så att kassör och ordförande inte avgår samtidigt 12 Val av fyra ordinarie styrelseledamöter, var och en med en mandatperiod av två år. Valen ska ske så att hälften av ledamöterna väljs vartannat år. 13 Val av tre suppleanter för en mandatperiod av två år. Suppleanter väljs i ordningsföljd och kallas i ordningsföljd av ordförande att närvara vid ordinarie ledamots frånvaro. 14 Val av ordinarie ombud som jämte ordföranden representerar Kost och Näring vid Ledarnas kongress. Val av suppleant för ordförande och ordinarie ombud till Ledarnas kongress. Ordinarie ombud och suppleanter ska väljas bland Föreningsstyrelsens ledamöter. 15 Val av två revisorer för en mandatperiod av fyra år. Valet ska ske så att en revisor väljs vid varje årsmöte. Val av en suppleant för revisorerna för en mandatperiod av två år. 16 Val av planeringskommitté bestående av 4 personer vars uppdrag är att planera Årets Kostdag. Två personer väljs växelvis vartannat ojämnt kalenderår. Valberedningen föreslår namn till kommittén. 17 Tillsättande av valberedning. Årsmötet utser tre personer, varav en sammankallande. Valberedningen arbetar självständigt och avrapporterar till årsmötet. Det åligger valberedningen att sätta sig in i styrelsens arbetsuppgifter. Kallelse till årsmötet ska utsändas till lokalavdelningar fem månader före årsmötet. Dock kan kallelse till extra årsmöte ske med kortare varsel. I kallelse ska anges de ärenden som är orsaken till extra årsmöte. Föreningsstyrelsen har förslagsrätt till årsmötet. Lokalavdelning och enskild medlem har motionsrätt till årsmötet. Motion från lokalavdelning eller enskild medlem ska skriftligen sändas till föreningsordföranden senast sju veckor före årsmötet. Sida 4 av 7

5 Föreningsstyrelsen har att yttra sig över inkomna motioner och senast fyra veckor före årsmötet utsända styrelsens yttrande och förslag samt verksamhetsberättelse till årsmötets ombud. Extra årsmöte äger rum när föreningsstyrelsen så beslutar eller då minst en fjärdedel av de aktiva medlemmarna så begär. Föreningsstyrelsen ska utsända kallelse till extra årsmöte snarast möjligt. I kallelsen ska anges de ärenden som föranlett mötet. Vid årsmötet ska protokoll upprättas och skickas till Ledarnas styrelse och föreningens lokalavdelningar. Revisionsberättelse och bokslut ska skickas till Ledarnas förtroendevalda revisorer. Vid årsmötet ska av Ledarna utsedd anställd samt Kost & Närings revisorer delta och har då yttrande- och förslagsrätt. 7 Föreningsstyrelsen Föreningsstyrelsen, som leder föreningens verksamhet, består av ordförande, vice ordförande och kassör samt det antal övriga ledamöter som föreningsstämman beslutar. Konstituering av övriga ledamöter sker inom styrelsen. För styrelsens ledamöter gäller regler för uppdrag enligt i Ledarnas stadgar. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller revisorerna eller när minst hälften av styrelsens ledamöter för behandling av visst ärende så begär. Styrelsen är beslutsmässig när ledamöterna blivit kallade till sammanträde i vederbörlig ordning och minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år på tid och plats som bestäms av ordföranden. Av Ledarna utsedd representant har rätt att delta i föreningsstyrelsens sammanträden och har yttrande och förslagsrätt men inte rösträtt. Föreningsstyrelsen tolkar stadgarna. Medlem som inte accepterar styrelsens tolkning äger rätt att få tolkningen prövad av förbundsstyrelsen enligt reglerna för tolkning av förbundets stadgar. Sida 5 av 7

6 Föreningsstyrelsen ska bland annat följa av årsmötet och Ledarna fattade beslut och givna riktlinjer årligen upprätta en verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning verkställa av årsmötet fattade beslut ansvara för Kost & Närings verksamhet 8 Förvaltning Föreningsstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens medel och förvaltningen av dessa. Redovisning ska ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och med iakttagande av god redovisningssed. Kostnader för föreningsstämmor, revision samt övriga kostnader, som uppkommer genom beslut av styrelsen, betalas av föreningen. Kostnader för förhandlingar samt de styrelsesammanträden och övriga kostnader, som uppkommer genom beslut av Ledarnas styrelse betalas av Ledarna. Föreningsstyrelsen beslutar om firmatecknare. 9 Revision Årsmötets ledamöter väljer två revisorer samt en suppleant bland aktiva medlemmar. De av årsmötet valda revisorerna ska granska verksamheten. Föreningens revisor ska sedan redovisa sin granskning av verksamheten för en av Ledarnas kongress valda revisorer. Revisorerna ska fortlöpande granska föreningens räkenskaper och föreningsstyrelsens förvaltning i enlighet med god revisionssed. Dessa har rätt att när som helst ta del av föreningens räkenskaper och övriga handlingar. Revisorerna ska senast 15 mars årligen till föreningsordföranden och föreningsstyrelsen lämna skriftlig berättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen. 10 Lokalavdelningar Medlem i Kost & Näring ska vara medlem i lokalavdelning. Lokalavdelningen beslutar om medlemsavgift för sin verksamhet. Sida 6 av 7

7 11 Studerandemedlemskap Studerande vid utbildning inom kost och nutrition kan vara studerandemedlem. Efter studietidens slut ska studerandemedlem söka aktivt medlemskap i Kost & Näring. 12 Fullmaktsröstning Fullmaktsröstning är inte tillåten inom föreningen. 13 Stadgeändring Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av årsmötet. För sådant beslut fordras minst två tredjedels majoritet av samtliga avgivna röster. Ändringar i föreningsstadgar ska godkännas av Ledarnas förbundsstyrelse. Ändringar av Ledarnas stadgar får omedelbart genomslag i föreningens stadgar. 14 Upplösning Föreningen kan inte upplösas med mindre än beslut därom fattas med två tredjedels majoritet vid vardera av två på varandra följande årsmötet, varav ett är ordinarie årsmöte. Formerna för upplösning av föreningen förutsätter förbundsstyrelsens godkännande. Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar Ledarna. Sida 7 av 7

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR UPPSALA LÄNSFÖRENING AV RMT

STADGAR FÖR UPPSALA LÄNSFÖRENING AV RMT STADGAR FÖR UPPSALA LÄNSFÖRENING AV RMT Antagna vid länsföreningens årsmöte 2001-03-13 Fastställda av RMTs förbundsstyrelse 2001-09 22-23 Ändringar av Normalstadgar för RMTs länsföreningar med direkt demokrati

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Föreningen kan också samverka med andra utanför området som normalt arbetar med lokalt ledd utveckling.

Föreningen kan också samverka med andra utanför området som normalt arbetar med lokalt ledd utveckling. Stadgar för Leader Södermanland ideell förening Antagna 2014-10-01 1. Föreningens firma Föreningens namn och firma är Leader Södermanland ideell förening, organisationsnummer xxxxxx-xxxx. 2. Ändamål Föreningen

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj 2010 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer