Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till förtroendevalda Nicklas Samuelsson Samir Sandberg Richard Vahul Ekerö kommun

2 Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till förtroendevalda Anders Hägg Uppdragsansvarig Richard Vahul Projektledare Ekerö kommun

3 Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till förtroendevalda Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömningar och rekommendationer 1 2 Inledning Bakgrund Syfte/revisionsfrågor Avgränsning och revisionsmetod 2 3 Beskrivning av lönesystem och löneprocess Översikt Flödesschema och processbeskrivning Väsentliga kontrollmoment Dokumenterade rutiner och riktlinjer Behörighet och registrering av uppgifter i lönesystemet Utbetalning av lön Anställning Lönerevision Semesterdagar Styret 8 4 Validering av data Avstämning transaktioner mot personalregister 9 5 Resultat av registeranalys och verifieringar Fördelning av lönearter Analys av orimliga värden för preliminärskatt Avvikande ålder Översikt av grundlön Höga månadslöner Avgångsvederlag/bonus/provision Dubbletter av transaktioner Ologiska personnummer Anställda med flera anställningsnummer (baserat på personnummer) Transaktioner för nyckelpersoner Utbetalt arvode till förtroendevalda Traktamente Reseräkning/kostnadsersättning Övertidsersättning kopplat till deltidsanställning Fyllnadslön kopplat till heltidsanställning Sparade semesterdagar 16 6 Avstämning mot kontrollmål 16 Ekerö kommun

4 1 Sammanfattande bedömningar och rekommendationer På uppdrag av Ekerö kommuns förtroendevalda revisorer har PwC gjort en granskning avseende lönerutinen. Granskningen har dels omfattat en kartläggning av lönerutinen i kommunen (en s.k. flödesbeskrivning) med genomgång av vilka kontroller som görs, dels en registeranalys av poster i lönesystemet med tillhörande uppföljning/verifiering. Revisionsfrågan som ska besvaras av granskningen är om: Kommunstyrelsen och nämnderna har en tillräcklig intern kontroll avseende löner och arvoden inklusive arvoden till förtroendevalda? I samband med granskningen har även ett antal kontrollmål formulerats och besvarats, vilka finns närmare beskrivna i avsnittet Avstämning mot kontrollmål. Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen och nämndernas interna kontroll avseende löneområdet är tillräcklig. Tolv av tretton kontrollmål har bedömts som uppfyllda och inga avvikelser eller felaktigheter noterades i registeranalysen eller i den efterföljande uppföljningen. Vi bedömer att kommunens lönerutiner, kontroller och ansvarsfördelning är tydliga, ändamålsenliga och väldokumenterade. Vi har i granskningen inte bedömt substansen i det material som anställda har rapporterat in i självservicemodulen. Ett av kontrollmålen har bedömts som ej uppfyllt och vi rekommenderar därav kommunen att: En oberoende person (utanför lönekontoret) utför kontroll av systemets loggfiler samt att kontrollerna dokumenteras. Ekerö kommun 1 av 19

5 2 Inledning 2.1 Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ekerö kommun har PwC genomfört en granskning av den interna kontrollen avseende löner och ersättning inklusive arvoden till förtroendevalda. Personalkostnaderna utgör en stor del av kommunens externa kostnader. Redovisningsrevisionella insatser styrs av risk och väsentlighet. Det vill säga väsentligheten är hög. Det finns också risker förknippade med lönehanteringen. I den centrala hanteringen kan det finnas risk för att registerhållningen och hanteringen av lönesystemet i övrigt, inte alltid fungerar som avsett. I den mån lönehanteringen har decentraliserats finns ökad risk för att lönerapporteringen och arbetsledarnas kontroll av löneunderlagen inte fungerar tillfredsställande. Detta eftersom det kan uppstå svårigheter att i alla delar upprätthålla kompetens och enhetlighet i kontrollen. Det är nämnderna som ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde, både till utformning och till utförande. Nämnderna ska således utforma anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Kommunstyrelsen har till uppgift att främja den interna kontrollen. Viktigt är att den interna kontrollen utformas utifrån ett för alla nämnder gemensamt synsätt. Granskningen har syftat till att bedöma om Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende rapportering av löner och ersättningar är tillräcklig. Exempel på analyser som genomförts är: Analys av orimliga värden avseende månadslöner, timlöner etc. Identifiering av möjliga dubbelregistreringar Fördelning och analys per olika lönearter (ob, övertid, jour- och beredskap) Identifiering av personal med avvikande ålder, avvikande perioddatum etc. Analys av kostnadsersättning (bilersättning, utlägg etc.) 2.2 Syfte/revisionsfrågor Den revisionsfråga som skulle besvaras, och således syftet med granskningen, är om: Kommunstyrelsen och nämnderna har en tillräcklig intern kontroll avseende löner och arvoden inklusive arvoden till förtroendevalda? 2.3 Avgränsning och revisionsmetod Granskningen har omfattat samtliga nämnder och styrelsen. Registeranalysen baseras på uppgifter för perioden Granskningen har skett utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv där ett antal kontrollmål valts ut. Utifrån dessa kontrollmål har bedömning skett av dels befintliga regler och rutiner, dels förvaltningens egna kontrollaktiviteter. Utdrag ur lönesystemet har bearbetats genom s.k. registeranalys. Uppföljning och verifiering av identifierade avvikelser och orimliga värden har skett. Ekerö kommun 2 av 19

6 Samtliga personuppgifter i granskningen har avidentifierats. Motivet till det är att vi granskat kommunens rutiner och riktlinjer samt om dessa åtföljs, inte enskilda medarbetare. 3 Beskrivning av lönesystem och löneprocess 3.1 Översikt Ekerö kommun har ett löne- och personalsystem som heter ecompanion och levereras av företaget SYSteam. Systemet driftsattes 1998 och har sedan dess byggts ut med olika tilläggsmoduler specialiserade mot olika delar av verksamheten. Exempelvis finns en separat modul för vård och omsorg med tillhörande schemaläggningsfunktion, en självrapporteringsmodul och en separat modul för förtroendevalda. Sedan januari 2010 finns självrapporteringssystemet Rapportera. På lönekontoret arbetar fyra personer. Dessa är: En arbetsledare/lönehandläggare Två lönehandläggare därav en tillika systemansvarig ecompanion En löneassistent Dessutom finns systemansvariga för respektive försystem till ecompanion (se nedan för utförlig beskrivning). Lönesystemet är placerat på en central egen server. För backup av lönesystemet ansvarar IT-avdelningen. Back up av lönesystemet sker varje natt enligt rutin. Även inför större körningar sker manuell backup på rekommendation av systemet. Ingen, för lönesystemet, oberoende person kontrollerar systemets loggfiler. Systemet skapar loggfiler för anställningsuppgifter, transaktioner och styrtabeller. Där framgår vem som gjort en ändring eller skapat en transaktion, när det gjorts och vad som gjorts. 3.2 Flödesschema och processbeskrivning. Ekerö kommun har i dagsläget 2114 stycken anställda och 445 stycken förtroendevalda. En löneutbetalning genom ecompanion kan som framgår av flödesschemat (se nedan) skapas på fyra olika sätt. Ekerö kommun 3 av 19

7 I självservicemodulen Rapportera rapporterar de som är anställda med månadslön i kommunen, utanför vård och omsorg, in de avvikelser som skett under månaden till attest av närmaste chef. Den anställde ansvarar för att rapportera in avvikelser från ordinarie arbetstid i systemet. Den ansvarige chefen ansvarar sedan för att attestera att samtliga inrapporterade uppgifter är korrekta när de sänds vidare för lönebearbetning. Har inga avvikelser rapporterats in utbetalas lönen enligt den anställdes arbetsavtal per automatik. Lönekontoret bevakar att förlängningar av föräldraledighet inkommer. I vård- och omsorgsmodulen Medvind läggs schema upp för respektive medarbetare. Medarbetaren eller Rapportörer tidrapporterar arbetad tid direkt i modulen. Arbetsplatschefen ansvara för att attestera tidrapporterna innan filen översändes till lönebearbetning. Lönekontorets ansvarar sedan för att kontrollera den översända filen och skriva ut transaktionslistor för kontroll och åtgärd. Lönekontoret bevakar att förlängningar av 1/1-tids tjänstledigheter inkl. föräldraledighet inkommer. I modulen Troman hanteras de förtroendevaldas ersättningar. Nämndsekreterare, systemansvarig eller annan behörig registrerar närvaro från attesterade protokoll samt ev. annan ersättning från attesterade underlag. Lönekontoret rapporterar in årsarvoden och andra fasta arvoden, registrerar samt skickar förfrågan till de förtroendevalda angående förlorad pensionsförmån hos huvudarbetsgivare. Vid timanställningar utanför vård- och omsorg, eller vid speciella tillägg kan lön även rapporteras in på Manuell löneblankett. Den anställde ansvar då för att fylla i blanketten så snabbt som möjligt och översända denna för attest av ansvarig chef. Ansvarig chefs ansvar är att se till att blanketten skickas till lönekontoret. Lönekontoret ansvarar för att registrera uppgifterna i ecompanion, kontrollerar att blanketten är korrekt ifylld samt attesterad av behörig. Vid felaktigheter skickas blanketten tillbaka till den behörige för rättning. Lönekontoret ansvarar också för att arkivera inkommet material Väsentliga kontrollmoment Varje månad genomförs en rad olika kontroller vid löneutbetalningar. Nedan presenteras initialt de övergripande kontrollerna som genomförs, därefter redogörs för de systemspecifika kontrollerna. De allmänna kontrollerna avser alltid ecompanion om ej annat anges. Ekerö kommun 4 av 19

8 Till ecompanion finns en stödmodul som heter Körschema, i denna kontrolleras att alla programkörningar har fungerat. Lönekontoret kontrollerar bl.a. pensionsavtal, deltidsanställdas ledighetsomfattning, långtidssjukskrivnas semestergenerering etc. Lönekontoret gör dessutom följande kontroller vid varje lönekörning: Tar ut fellistor från när filer från respektive försystem lästs in. (Där kontrolleras bland annat att inte dubbel frånvaro har registrerats.) Efter lönekörning tas signallistor ut och det sker bl.a. kontroll av orimliga bruttolöner och att anställda inte tagit ut för mycket semester eller okompenserad övertid. Alla listor och kontroller som genomförs dokumenteras och arkiveras i minst tre år. Chefernas ansvar är att attestera samtliga avvikelser före lönekörning samt att kontrollera lönelistorna efter lönekörningen, och stämma av att dennes medarbetare har fått rätt lön och att rätt frånvaro och närvaro är inrapporterad samt att semesterdagar etc. är korrekt. Lönekontoret har behörighet att göra eventuella justeringar. Dock krävs ett mail eller ett skriftligt bemyndigande av ansvarig chef. Detta bemyndigande skrivs ut, sparas och arkiveras. Dessutom görs kontroll två gånger per år att personer som har lägsta lön samt yngre personer än 19 år har rätt lön. Rapportera och Medvind Alla avvikelser skall attesteras av chef (elektroniskt) i modulerna Rapportera respektive Medvind. Troman och Manuella löneblanketter I Troman och vid manuell hantering via blankett så kontrollerar lönekontoret att blanketterna är korrekt attesterade och ej innehåller formaliafel. Lönekontoret ansvar för att skicka tillbaka felaktigt och/eller ej attesterade blanketter till ansvarig chef samt kräva rättning innan åtgärd kan genomföras. Allt material som rör timlön och övertid sparas i tio år Dokumenterade rutiner och riktlinjer Lönekontoret har dokumenterat de olika stegen som ska ske i löneprocessen både fördelat över året och över varje månad i en lista som heter Årsarbetsuppgifter. Dessutom finns det dokumenterat vilka kontroller som ska genomföras, vilka bevakningslistor och rapporter som ska tas ut för varje månad i körschema. Utöver detta finns rutinbeskrivningar för respektive försystem och för all typ av inrapportering av lön i ecompanion samt rutinbeskrivningar kring betalfiler och bokföringsfiler som framgår av lönekontorets befattningsbeskrivningar. Det finns en driftshandbok som beskriver hur och när olika programmen ska köras och hur de fungerar. Det finns även en systemhandbok till ecompanion med moduler vilken är en guide till hur de fungerar. I rutinbeskrivningarna för respektive försystem stipuleras den anställdes ansvar, attesterande chefens ansvar och lönekontorets ansvar. Lönekontorets befattningsbeskrivningar fastställer deras ansvars- och verksamhetsområde, åliggande huvudarbetsuppgifter samt till vem rapportering skall ske. Utöver detta finns omfattande dokumentation av arbetsmoment och rutiner varav de med bäring på löneområdet återges nedan: Ekerö kommun 5 av 19

9 Rutinbeskrivning delår och helårs körningar till KPA Rutinbeskrivning semesterlöneskuld Rutinbeskrivning skattedeklaration Rutinbeskrivning för lägstalön Arbetsbeskrivning av löneutbetalningsrutinen Arbetsbeskrivning för körplan Arbetsbeskrivning för semesterskuld delår och helår Arbetsbeskrivning för registrering av förtroendevalda Arbetsbeskrivning för skattedeklaration Som stöd till cheferna har kommunen också ett intranät som kallas för EKOT, där finns bland annat kommunens personalhandbok i elektronisk form. Ett väsentligt avsnitt i personalhandboken behandlar löneområdet. Exempelvis tas moment upp som löneutbetalning, skatteavdrag, frånvaro avdrag, ersättning enligt avtal, rättelse av lön, lönerapportering etc. Dessutom finns information om arbetsgivaransvaret och anställning. Exempelvis återfinns de allmänna bestämmelserna från AB-avtalet specificerat efter kategori. Det finns en speciell flik för lön, avtal, OB-tillägg etc. En okulär besiktning på plats utfördes. Vidare har kommunen tagit fram en standardiserad blankett för anställningsavtal, anställningsvillkor samt ifyllnadsanvisning för anställningsavtalet Behörighet och registrering av uppgifter i lönesystemet Upprättandet av en anställning görs av lönekontoret, endast de fyra personerna som är anställda på lönekontoret har rätt att lägga upp anställningen i systemet. I ecompanion har kommunen bestämt ett antal obligatoriska uppgifter som måste finnas för att upprättandet ska kunna påbörjas. En första kontroll av uppgifter sker genom att obligatoriska uppgifter måste vara korrekt ifyllda för att anställningen ska kunna upprättas (spärr i systemet). Utöver detta finns en checklista över de poster som inte är obligatoriska. De fyra personerna på lönekontoret har fullständig behörighet till lönesystemet. Systemansvarig är den som enligt befattningsbeskrivningen ska utanordna betalfilen. Dessutom kan de två lönehandläggarna utanordna betalfilen i de fall den systemansvarige är frånvarande. Löneassisten kan inte utanordna betalfilen. Det finns en IT-konsult som är systemansvarig för Troman, denne har samma behörighet i systemet som löneassistenten, dvs. kan lägga upp sina anställda (de förtroendevalda) i lönesystemet, vilket normal görs var 4:e år. Dessutom finns en HR-konsult som även denne har en begränsad behörighet. HR-konsulten kan endast lägga till och göra förändringar kring anställningsförfarandet. Utöver dessa finns det total nio personer som har tittbehörighet i systemet, dessa kan inte genomför några förändringar. Dessa är personalchefen, två stycken på ekonomiavdelningen, systemansvarige för Medvind, fyra HR-konsulter samt en HR-assistent. Den fullständiga behörigheten (lönekontorets behörighet) är inte formellt tilldelad utan kommer av befattningen, alltså slås detta fast i befattningsbeskrivningen. Alla övriga behörigheter beslutar lönekontoret om. Översyn sker löpande kring vilka som skall ha behörighet och varför. I systemet finns inbyggd kontroll som innebär att det inte är möjligt att göra justeringar eller ändringar på sig själv (inte ens systemansvarige kan ändra i sin egen anställning). När någonting ska ändras i lönesystemet för någon som har full behörighet, måste detta ske av någon av de Ekerö kommun 6 av 19

10 andra med full behörighet. Det är överordnad chef som attesterar före och kontrollerar efter löneutbetalning, de fullbehörigas löner Utbetalning av lön Lönesystemet ecompanion skapar en utbetalningsfil som skickas av systemansvarige eller när denna är borta av någon av de två lönehandläggarna. Ingen annan har behörighet att skicka utbetalningsfilerna. Stoppdatum för inrapportering av lön är runt den 14:e varje månad. Runt den varje månad görs en spärrkörning och en betalfil upprättas i systemet. Mellan stoppdatum och spärrkörning utförs samtliga ovan nämnda kontroller. Utbetalning sker via Nordea Access och lönekontoret erhåller en mottagande bekräftelse av banken. Efter detta upprättar lönekontoret en utanordningsversal där en kopia signeras och skickas till ekonomiavdelningen för att stämmas av mot redovisningssystemet. Varje månad sker tre separata utanordningsversaler. Den huvudsakliga den 25:e samt två mindre utbetalningar under månaden, med rättningar av för sent inkomna underlag och sent inkomna timrapporter. En bokföringsfil skapas för varje betalfil vilken stäms av gentemot redovisningssystemet (Huvudboken) Anställning I nedan avsnitt beskrivs kortfattat rutiner kring medarbetarnas anställning och hanteringen av anställningsdokument. En anställning skapas först efter att anställningsavtal finns upprättat, är underskrivet av både ansvarig chef och den anställde själv. I enstaka fall har anställning gjorts trots att den anställde inte skrivit under avtal för att den anställde ska hinna få den första lönen i tid, bevakning görs av att korrekt avtal inkommer. Anställningsavtal arkiveras i upprättad personalakt i arkivrum på kommunen. Ansvariga för arkivet är lönekontoret. Systemet kräver nya anställningsnummer när/om någon exempelvis byter tjänst, semestergrupp eller pensionsavtal. När lönekontoret upprättar anställningsnummer sätts ett från och med datum och vid tidsbegränsade anställningar till och med datum för det specifika anställningsnumret. Efter till och med datum kan inte lön utbetalas. Detta kan medföra att samma personnummer har olika anställningsnummer, dessa får dock inte överstiga 100% tjänstgöringsgrad då systemet varnar automatiskt. Så fort ett anställningsnummer ändras eller byts ut kommuniceras detta automatiskt till Rapportera, dvs. lön endast kan registreras på aktiva anställningsnummer i modulen. När det gäller anställningsnummer för medarbetare som är inlagda i Medvind uppdateras dessa en gång per dygn. Dock kan dessa ändras i Medvind vilket kan medföra att lön registreras, på ett för ecompanion, ej aktivt anställningsnummer. När lönekörning görs kommer dock ej lön kunna betalas ut eftersom underlaget från Medvind är felaktigt. Detta fångas upp och rättas vid import av filen. För anställningsnummer i Troman görs endast manuella förändringar. När förändringar görs i ecompanion måste manuell förändring göras i Troman för att undvika samma fel som ovan Lönerevision Lönerevision sker i enlighet med fastställda skriftliga rutiner. HR-konsulter sköter hela förhandlingsprocessen i ett försystem som heter Förhandling. HR-konsulten initierar kontakten med fackförbunden och systemansvarig för ecompanion laddar in fack-banden i system. När HR-konsult tillsammans med chef och de fackliga representanterna är överrens om ny lön registreras den nya lönen per anställd i Ekerö kommun 7 av 19

11 förhandlingsmodulen och dessa markeras som färdiga. Alla lönerevisioner blir inte färdiga samtidigt, så fort löneförhandlingarna blir klara för en grupp personer exporteras den färdiga förhandlingen in i ecompanion och utbetalning av den nya lönen sker vid nästa utbetalningstillfälle. Beroende på att olika personer får igenom sina lönerevisioner vid olika tillfällen, kommer retroaktiva löner att betalas ut. Av intervjun framgick att noggranna kontroller och uppföljningar sker av retrolönelistorna så att korrekt lön betalas ut Semesterdagar Kommunens anställda får maximalt spara 40 semesterdagar och de skall minst ta ut 20 dagar per semesterår. Alla dagar som överstiger maximalt antal sparade dagar och som inte tagits ut vid årsskifte betalas ut i kontant ersättning. Inga undantag görs. I oktober månad tar lönekontoret ut semesterlönelistor där alla som inte tagit ut 20 semesterdagar återfinns. Dessa skickas för åtgärd till ansvariga chefer. I februari tar lönekontoret ånyo ut semesterlistor för alla som har över 40 kvarvarande semesterdagar, där alla dagar utöver de 40 de får spara, kommer betalas ut i lön efter kontroll med behörig chef Styret Lönekontoret arbetar just nu med att implementera en rapportmodul enbart riktad till chefer. Redan idag kan cheferna via styret få ut så kallade QlikView-rapporter. Där kan de bl.a. få ut ekonomiska rapporter och uppföljning av budget. Till QlikView-systemet utvecklar lönekontoret nu tillsammans med externa konsulter personaladministrativa rapporter. Dessa rapporter är tänka för att underlätta för chefer att exempelvis följa upp kvarvarande semester och kontroll av lönelistor etc. Redan idag skall dessa kontroller utföras av chefer, men detta sker genom fysiska lönelistor. 4 Validering av data Då det förekommer en stor mängd lönearter som styr in på olika konton i huvudboken är det svårt att få en komplett avstämning av samtliga transaktioner. Vi har valt att stämma av källskatteskulden och utbetald nettolön för tre perioder januari, mars och juli för att på ett rimligt sätt kunna verifiera att vi fått med samtliga transaktioner till rätt belopp. I nedanstående tabell återfinns resultatet utav analysen tillsammans med lönearterna som angivits för källskatt respektive utbetald nettolön. Löneart Källskatt för HB Lönetransaktionsfil Differens period 94xx Januari , ,00 0,00 Mars , ,00 0,00 Juli , ,00 0,00 Löneart Nettolön för HB Lönetransaktionsfil Differens period 9999 Januari , ,00 0,00 Mars , ,00 0,00 Juli , ,00 0,00 Ekerö kommun 8 av 19

12 Bedömning Saldo enligt huvudbok stämmer överens med data vi erhållit, vilket indikerar att vi fått med samtliga transaktioner i lönetransaktionsfilen. 4.1 Avstämning transaktioner mot personalregister En jämförelse mellan transaktionsfil och personalregistret har utförts för att säkerställa att inga transaktioner skapats på anställda som ej finns upplagda i personalregistret. Analysen identifierade 195 avvikande poster. Av dessa har vi slumpmässigt valt ut fem personer för en fördjupad granskning. I tre fall rör det sig om utbetald lönejustering efter avslut. I två fall rör det sig om nyanställda där anställningsuppgifterna inkommit sent (se förklaring i avsnitt 3.2.5) men där personerna arbetat och erhållit lön. Avstämning har skett mot löneutbetalningar för aktuella månader. Samtliga poster bedöms korrekt hanterade. 5 Resultat av registeranalys och verifieringar 5.1 Fördelning av lönearter Samtliga transaktioner har fördelats och summerats per löneart och per period i en lönefluktuationsanalys. Sammanställningen visar alla lönearter uppdelat per period och visar antal transaktioner samt saldot för varje period under granskningsperioden i en tabell. Analysen används som underlag för bedömning om lönekostnaderna är rimligt fördelade under året och om onormala fluktuationer finns som inte är i linje med vad som är normalt för lönekostnadsfördelningen. I tabellen nedan redovisas de tio lönearter där de beloppsmässigt högsta saldona redovisas under granskningsperioden. Löneart beskrivning Summa (kr) MÅNADSLÖN BELOPPSANKNUTEN TIMLÖN FERIELÖN LÄRARE TILLÄGG FÖR OBEKVÄM ARBETSTID SJUKLÖN 80% AV SJUKLÖNEUNDERL ERSÄTTNING FAMILJEHEM SEMESTERDAGSTILLÄGG MINIMISEMERSÄTTNING ÅRSARVODE ERSÄTTNING FAMILJEHEM/KONTAKTF Bedömning Utifrån tabellen, och bakomliggande fluktuationsanalys av grundmaterialet, gör vi bedömningen att de lönearter som redovisar de högsta lönekostnaderna är rimliga utifrån det förväntade utfallet. Ekerö kommun 9 av 19

13 5.2 Analys av orimliga värden för preliminärskatt Denna analys visar om det preliminärskatteavdrag som gjorts under granskningsperioden på individnivå är rimligt eller ej. Det är svårt att göra beräkningen helt korrekt på grund av det stora antalet lönearter som ligger till grund för beräkningen. I tabellerna nedan redovisas utvalda poster som genomgått en fördjupad granskning med avvikande preliminärskatt som överstiger 60 % respektive preliminärskatt som understiger 20 %. För att säkerställa en ändamålsenlig spridning har urvalet skett slumpmässigt. Avvikande källskatt under 20 % PersonNr Löneperiod Brutto Källskatt Källskatt % A , B , C , D , E F , G , H , I , J , K , Samtliga granskade poster har stämts av mellan utbetald lön, avdragen källskatt, beslut från Skatteverket (via fil) samt mot aktuell skattetabell och skattekolumn hos Skatteverket. Samtliga poster bedöms korrekt hanterade. Avvikande källskatt under 20 % PersonNr Löneperiod Brutto Källskatt Källskatt % L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , För nio av de granskade posterna har avstämning skett mellan registeranalys och löneutbetalning samt avdragen källskatt. I samtliga fall har personerna begärt frivillig skatt. I ett fall har tidigare avdragen källskatt återbetalats pga. uppkommen löneskuld. Samtliga poster bedöms korrekt hanterade. Ekerö kommun 10 av 19

14 5.3 Avvikande ålder En genomgång har gjorts av samtliga anställda i Ekerö Kommuns personalregister för att identifiera lönetransaktioner för anställda som är yngre än 16 år eller äldre än 67 år. Analysen identifierade 159 unika personer med avvikande ålder som ej är förtroendevalda, och de har erhållit ersättning om totalt 2,8 mnkr. Vi har slumpmässigt valt ut 10 personer för fördjupad kontroll. I nio fall har vi stämt av löneutbetalning (och utbetald löneart) mot anställningsavtal, löneart enligt anställningsavtal samt genomfört kontroll av utbetalningsperiod mellan anställningsavtal och löneutbetalning. I ett fall, avseende förtroendevald, har motsvarande avstämning genomförts mot kommunens register över förtroendevalda samt fastslagen arvodesnivå. Samtliga poster bedöms korrekt hanterade. 5.4 Översikt av grundlön För samtliga anställda har den högsta månadslönen under granskningsperioden fördelats i beloppsintervall (Se antal löner uppdelat i beloppsintervall nedan). Fördelningen visar olika beloppsintervall samt antal månadslöner inom intervallet och syftar till att skapa en förståelse för populationen samt ge en översikt av förekommande månadslöner. Följande lönearter har extraherats: Löneart Löneartsnamn Löneartstyp 1101 MÅNADSLÖN Bruttolön Beloppsintervall Beloppsintervall Antal anställda < Bedömning Vår bedömning är att fördelningen i ovan redovisade beloppsintervall är rimliga utifrån förväntat utfall. 5.5 Höga månadslöner Utifrån ovanstående har vi valt att följa upp de 10 högsta månadslönerna. Ekerö kommun 11 av 19

15 För samtliga granskade poster har avstämning skett mellan anställningsantal och den senaste lönerevisionen. Inga avvikelser har noterats och samtliga poster bedöms korrekt hanterade. 5.6 Avgångsvederlag/bonus/provision Alla transaktioner under granskningsperioden som har koppling till bonus, provision och avgångsvederlag har analyserats för de underlag som erhållits utav Ekerö Kommun. Inga lönetransaktioner avseende bonus eller provision identifierades. Därav har vi istället analyserat transaktioner avseende avgångsvederlag. Analysen identifierade en person som ej finns med i personalregistret, men har erhållit ett avgångsvederlag. Utöver denna person har ytterligare 8 personer erhållit avgångsvederlag. Vi har valt att granska samtliga personer djupare. Lönearterna enligt nedanstående tabell har använts i granskningen. Lönearter avseende bonus/provision/avgångsvederlag Löneart Löneartstext Belopp (kr) 1316 AVGÅNGSVEDERLAG AVGÅNGSVEDERLAG Totalt För samtliga granskade poster har avstämning skett mellan utbetalt avgångsvederlag och skriftlig överenskommelse mellan respektive person och kommunen. Dessutom har kontroll av belopp och utbetalningsperiod genomförts. Inga avvikelser har noterats och samtliga poster bedöms korrekt hanterade. 5.7 Dubbletter av transaktioner En analys av lönetransaktionerna har gjorts för att söka efter kombination av personnummer + anställningsnummer + löneperiod + månadslön (löneart, 1101) som förekommer mer än en gång under en och samma period. Totalt har 214 unika personer noteras i analysen. Vi har valt ut de tio personer som har kombinationen av högst noterat belopp tillsammans med flest antal registrerade transaktioner. Notera att en dubblett inte behöver innebära en felaktig registrering. I samtliga fall har avstämning skett mot avtal eller lönespecifikation. Sex av de granskade posterna avser justering av lön. Justeringen sker via bruttoredovisning. Två av posterna avsåg avgångsvederlag och i båda fallen hade dubbletter skapats i enlighet med överenskommelsen. I ett fall där dubblett noterats i analysen har avstämning mot lönespecifikation kunnat konstatera att så inte var fallet. I ett fall har dubbletten som registrerat inte betalats ut pga. ändrad anställningsform från tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning. Samtliga granskade poster bedöms korrekt hanterade. 5.8 Ologiska personnummer En sökning har gjorts efter personnummer med avvikande kontrollsiffra och resultatet utav denna analys är att inga anställda med avvikande kontrollsiffra identifierades. Ekerö kommun 12 av 19

16 5.9 Anställda med flera anställningsnummer (baserat på personnummer) Ur personalregistret har anställda med mer än ett anställningsnummer selekterats baserat på personnummer genom att analysera, utifrån personnummer, förekomsten av flera anställningsnummer kopplade till personnummer. Totalt har 588 personer med sammanlagt 1567 anställningsnummer identifierats. Bedömning Vår bedömning, baserat på avsnitt 3.2.5, är att det inte föreligger något behov av en fördjupa analys Transaktioner för nyckelpersoner Utifrån analysen av de personer med höga månadslöner har dessa använts som underlag för analys utav nyckelpersoner där de sex personer med högst månadslön valts ut. Samtliga lönetransaktioner för de specifika nyckelpersonerna har utöver den fördjupade granskningen under avsnitt 5.5 även granskats analytiskt. Vår bedömning, utifrån den fördjupade och analytiska granskningen, är att de sex utvalda nyckelpersonerna inte erhållit ersättning som föranleder misstanke om fel Utbetalt arvode till förtroendevalda I nedanstående tabell listas lönearter, vilka avser utbetalt styrelse- och förtroendearvode, och användes vid analys utav personer med utbetalt styrelsearvode. Vi har noterat att ett flertal av de identifierade personerna har flera anställningsnummer kopplade till sig samt erhållit arvode med samma löneart ett flertal tillfällen under samma period. Löneart Benämning Belopp (kr) 0173 ÅRSARVODE ÅRSARVODE, KOMMUNALRÅD SAMMANTRÄDESARVODE SAMMANTRÄDESARVODE Totalt Totalt har 359 unika individer erhållit arvode under granskningsperioden. Vi har slumpmässigt valt ut tio utbetalningar av arvoden under perioden för fördjupad granskning. Åtta av de granskade posterna avser sammanträdesarvode. För dessa poster har avstämning skett mot underlag från Troman där belopp och utbetalningsperiod kontrollerats. Inga avvikelser noterades. Två av de granskade posterna avser årsarvode. Avstämning har skett mellan utbetalningarna och utdrag från kommunens författningssamling Nr 07/:1 utgiven jan 2011 (där årsarvode framgår). Inga avvikelser noterades. Samtliga poster bedöms korrekt hanterade Traktamente Alla transaktioner under granskningsperioden som har koppling till traktamente har extraherats och presenteras tillsamman med totalbelopp per löneart. Samtliga lönearter som använts för extrahering återfinns i tabellen nedan. Ekerö kommun 13 av 19

17 Löneart Benämning Belopp (kr) 8270 DAGTRAKT MER ÄN 4 MINDRE ÄN REDUCERAT DAGTRAKTAMENTE MÅL REDUCERING AV TRAKTAMENTE, DAGTRAKT MER ÄN 18 TIMMAR FLER TRAKTAMENTE UTOM RIKET FÖRRÄTTNINGSARVODE VID ENDAGSFÖRRÄTTNING 225 Totalt Totalt har 22 unika individer erhållit traktamente under granskningsperioden. Vi har valt de ut tio beloppsmässigt högsta utbetalningar av traktamente under perioden för fördjupad granskning. För samtliga granskade poster har avstämning skett mellan utbetalning, underlag för reseräkning/traktamente och lönespecifikation. Samtliga underlag är attesterade. Ett fall av felregistrerat traktamente noterades posten justerad av kommunen Övriga nio granskade poster bedöms korrekt hanterade Reseräkning/kostnadsersättning Alla transaktioner under granskningsperioden som har koppling till reseräkningar har extraherats och presenteras tillsamman med totalbelopp per löneart. Samtliga lönearter som använts för extrahering återfinns i tabellen nedan. Löneart Benämning Belopp (kr) 8318 KOMMUNIKATIONSRADIO ERSÄTTNING TRÄNGSELSKATT KÖRLÄNGDSERSÄTTNING BILERSÄTTNING SKATTEPL LART 1355 PÅ ÖVERST 1,85 KR KILOMETERERSÄTTNING ERSÄTTNING FÖR INSTÄLLELSERESOR RESKOSTNADSERSÄTTNING RESKOSTNADSERSÄTTNING ERS FÖR MEDRESANDE I EGEN BIL ERS FÖR TRANSPORT AV BAGAGE 93 ERS FÖR ERLAGDA PARKERINGSAVGIFTER Totalt Totalt har 484 unika individer erhållit reseersättning under granskningsperioden. Vi har valt ut de tio beloppsmässigt högst utbetalningar under perioden för fördjupad granskning. För sju granskade poster har avstämning skett mellan utbetalning, underlag för reseräkning/traktamente och lönespecifikation. Manuella underlag är attesterade övriga är från systemet. I två fall har personerna avtal om fast kilometerersättning avstämning har skett mellan avtal och utbetalning. I ett fall har person erhållit kostnadsersättning för utlägg av tågbiljetter avstämning har skett mot dessa och Ekerö kommun 14 av 19

18 underlag för kostnadsutlägg. Inga avvikelser har noterats och samtliga poster bedöms korrekt hanterade Övertidsersättning kopplat till deltidsanställning En analys har utförts på transaktioner under granskningsperioden avseende övertidsersättning för personer med sysselsättningsgrad under 100 %. Samtliga transaktioner har extraherats och presenteras tillsamman med totalbelopp per löneart. Notera att en utbetalning av övertidsersättning till person med sysselsättningsgrad under 100 % inte behöver innebära en felaktig registrering. Löneart Benämning Belopp (kr) 4507 OKOMP ÖVERTID UTTAGEN ÖVERTID/FYLLNADSTID SOM SKALL KOMPENSERAS I LEDIGHET Totalt Totalt har 217 unika individer erhållit övertidsersättning, trots att de har en sysselsättningsgrad lägre 100 %, under granskningsperioden. Vi har valt ut de tio beloppsmässigt högst utbetalningar under perioden för fördjupad granskning. I åtta av de granskade posterna har personerna i fråga erhållit utbetalning av innestående övertid pga. avslut av tjänst. I ett fall har en person begärt utbetalning av innestående övertid i samband med ledighet avstämning har skett mot ledighetsansökan. En person noterades ha erhållit felaktigt utbetald övertid i november månad vilket upptäckt av lönekontoret och rättats månaden efter. Samtliga poster, efter justering av en post, bedöms korrekt hanterade Fyllnadslön kopplat till heltidsanställning En analys har utförts på transaktioner under granskningsperioden avseende fyllnadslön för personer med sysselsättningsgrad på 100 %. Samtliga transaktioner har extraherats och presenteras tillsamman med totalbelopp per löneart. Notera att en utbetalning av fyllnadslön till person med sysselsättningsgrad på 100 % inte behöver innebära en felaktig registrering. Löneart Benämning Belopp (kr) 4506 FYLLNADSLÖN FYLLNADSLÖN FYLLNADSLÖN ÖVERTID/FYLLNADSTID SOM SKALL KOMPENSERAS I LEDIGHET Totalt Totalt har 384 unika individer erhållit fyllnadslön, trots att de har en sysselsättningsgrad på 100 %, under granskningsperioden. Vi har valt ut de tio beloppsmässigt högst utbetalningar under perioden för fördjupad granskning. Hälften av de granskade posterna har erhållit fyllnadstid vid extra feriearbete i samband med sommarskolan. Den andra hälften är personer som är tjänstlediga och jobbat extra och därav erhållit fyllnadstidsersättning. För samtliga poster har avstämning genomförts mellan utbetalning, tjänstgöringsrapport och Ekerö kommun 15 av 19

19 lönespecifikation. Inga avvikelser har noterats och samtliga poster bedöms korrekt hanterade Sparade semesterdagar En analys har utförts av sparade semesterdagar utifrån den information som angivits i personalregistret. Analysen är baserad på den ur systemet utdragna personalregistret med aktuella sparade semesterdagar och har skett baserat på anställningsnummer. Analysen identifierade inga poster överstigande 40 kvarvarande semesterdagar. Bedömning Vi bedömer, med stöd av registeranalysen, att hanteringen av antalet sparde semesterdagar efterlever kommunens regler så som de är beskrivna i avsnitt Avstämning mot kontrollmål Det finns rutiner inklusive väsentliga kontrollmoment beskrivna i aktuella dokument avseende det elektroniska lönesystemet. Uppfyllt: Lönekontoret har dokumenterat de olika stegen som ska ske i löneprocessen både fördelat över året och över varje månad i en lista som heter Årsabetsuppgifter. Dessutom finns det dokumenterat vilka kontroller som ska genomföras, vilka bevakningslistor och rapporter som ska tas ut för varje månad i körschema. Utöver detta finns rutinbeskrivningar för respektive försystem och för all typ av inrapportering av lön i ecompanion samt rutinbeskrivningar kring betalfiler och bokföringsfiler som framgår av lönekontorets befattningsbeskrivningar. Det finns en driftshandbok som beskriver hur och när olika programmen ska köras och hur de fungerar. Det finns även en systemhandbok till ecompanion med moduler vilken är en guide till hur de fungerar. I rutinbeskrivningarna för respektive försystem stipuleras den anställdes ansvar, attesterande chefens ansvar och lönekontorets ansvar. Lönekontorets befattningsbeskrivningar fastställer deras ansvars- och verksamhetsområde, åliggande huvudarbetsuppgifter samt till vem rapportering skall ske. Utöver detta finns omfattande dokumentation av arbetsmoment och rutiner. Varje månad genomförs en rad olika kontroller vid löneutbetalningar. Till ecompanion finns en stödmodul som heter Körschema, i denna kontrolleras att alla programkörningar har fungerat. Lönekontoret kontrollerar bl.a. pensionsavtal, deltidsanställdas ledighetsomfattning, långtidssjukskrivnas semestergenerering etc. Lönekontoret gör dessutom följande kontroller vid varje lönekörning: Tar ut fellistor från när filer från respektive försystem lästs in. (Där kontrolleras bland annat att inte dubbel frånvaro har registrerats.) Efter lönekörning tas signallistor ut och det sker bl.a. kontroll av orimliga bruttolöner och att anställda inte tagit ut för mycket semester eller okompenserad övertid. Alla listor och kontroller som genomförs dokumenteras och arkiveras i minst tre år. Ekerö kommun 16 av 19

20 Det finns rutiner inklusive väsentliga kontrollmoment beskrivna i aktuella dokument avseende manuellt hanterade löneutbetalningar. Uppfyllt: Vid manuell hantering via blankett så kontrollerar lönekontoret att blanketterna är korrekt attesterade och ej innehåller formaliafel. Lönekontoret ansvar för att skicka tillbaka felaktigt och/eller ej attesterade blanketter till ansvarig chef samt kräva rättning innan åtgärd kan genomföras. Allt material som rör timlön och övertid sparas i tio år. Rutinerna finns dokumenterad. Det sker tillfredsställande kontroller av att inrapporterade uppgifter i lönesystemet överensstämmer med uppgifter i anställningsavtalet i enlighet med gällande riktlinjer. Uppfyllt: Chefernas ansvar är att attestera samtliga avvikelser före lönekörning samt att kontrollera lönelistorna efter lönekörningen, och stämma av att dennes medarbetare har fått rätt lön och att rätt frånvaro och närvaro är inrapporterad samt att semesterdagar etc. är korrekt. Lönekontoret har behörighet att göra eventuella justeringar. Dock krävs ett mail eller ett skriftligt bemyndigande av ansvarig chef. Detta bemyndigande skrivs ut, sparas och arkiveras. Dessutom görs kontroll två gånger per år att personer som har lägsta lön samt yngre personer än 19 år har rätt lön. Detta är de kontroller som gör utöver lönekontorets kontroller som beskrevs under kontrollmål ett. Det finns beskrivningar av de olika arbetsmomenten i löneprocessen. Uppfyllt: Lönekontoret har dokumenterat de olika stegen som ska ske i löneprocessen både fördelat över året och över varje månad i en lista som heter Årsarbetsuppgifter (se även avstämning mot kontrollmål ett). Lönesystemet utför tillfredsställande kontroller vid registrering av uppgifter (t ex kontroller i systemet för ologiska belopp och felkodningar) samt att det är tydligt dokumenterat vilka kontroller som utförs. Uppfyllt: Varje månad genomförs en rad olika kontroller vid löneutbetalningar. Till ecompanion finns en stödmodul som heter Körschema, i denna kontrolleras att alla programkörningar har fungerat. Lönekontoret kontrollerar bl.a. pensionsavtal, deltidsanställdas ledighetsomfattning, långtidssjukskrivnas semestergenerering etc. Lönekontoret gör dessutom följande kontroller vid varje lönekörning: Tar ut fellistor från när filer från respektive försystem lästs in. (Där kontrolleras bland annat att inte dubbel frånvaro har registrerats.) Efter lönekörning tas signallistor ut och det sker bl.a. kontroll av orimliga bruttolöner och att anställda inte tagit ut för mycket semester eller okompenserad övertid. Alla listor och kontroller som genomförs dokumenteras och arkiveras i minst tre år. Registrerade avvikelser kontrolleras på ett tillfredställande sätt (t ex ansvariga känner till vilka kontroller som ska utföras, tillgång finns till de underlag som krävs). Ekerö kommun 17 av 19

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Båstads kommun 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Nynäshamns kommun. Intern kontroll avseende löner och ersättning inkl arvoden till förtroendevalda. Februari 2011

Nynäshamns kommun. Intern kontroll avseende löner och ersättning inkl arvoden till förtroendevalda. Februari 2011 Nynäshamns kommun Intern kontroll avseende löner och ersättning inkl arvoden till förtroendevalda Februari 2011 Jonas Eriksson Pernilla Fagerstedt Richard Vahul 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

www.pwc.se Carin Hultgren Linda Yacoub

www.pwc.se Carin Hultgren Linda Yacoub www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert kommunal revisor Linda Yacoub Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar Tyresö kommun 2013-12-04 Carin Hultgren Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare

Läs mer

Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012

Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Linda Yacoub Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012 Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner Granskning av löneprocessen i den gemensamma lönenämnden 12

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönehantering

Revisionsrapport Granskning av lönehantering Revisionsrapport Granskning av lönehantering Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk Manager Kristianstads kommun December 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar

Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Linda Yacoub Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar Botkyrka kommun 2014-02-27 Carin Hultgren Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Botkyrka

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager november 2014 Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager Granskning av lönehanteringen Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering Revisionsrapport Granskning av lönehantering Lunds kommun September 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Kenix Vuong Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Revisionsfråga...5

Läs mer

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige 2006-02-08 Vård- och omsorgsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av rutiner för lönehantering Revisorerna har granskat kommunens rutiner för lönehantering

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anne Elgmark 2014-12-05 KS 2014/1002 50069 Kommunstyrelsen Granskning av lönehanteringen Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

Granskning av Lönehanteringen

Granskning av Lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar, Revisionskonsult Caroline Liljebjörn, Certifierad kommunal revisor Granskning av Lönehanteringen Hultsfreds kommun Ola Holstein, Risk Manager 15 januari 2015

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer 9 oktober 2015 Innehåll 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Richard Vahul Sandra Volter Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av löner

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Oskarshamns kommun Caroline Liljebjörn Malin Kronmar

Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Oskarshamns kommun Caroline Liljebjörn Malin Kronmar www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte

Läs mer

Lönehanteringen. Klippans kommun. December 2010. Författare

Lönehanteringen. Klippans kommun. December 2010. Författare Lönehanteringen Klippans kommun December 2010 Författare Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets lönehantering

Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets lönehantering LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 54 Dnr PS 2013-0018 Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets lönehantering

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefil. Mats Renborn

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefil. Mats Renborn Gotlands kommun Registeranalys av lönefil 2004-09-21 Mats Renborn 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. REGISTERANALYS...3 2.1 Finns orimliga belopp i lönefilen?...3 2.2 I vilken omfattning

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Elin Petersson Revisionskonsult 3 november 2016

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson GOTLANDS KOMMUN Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS Mats Renborn Viveca Karlsson 2005-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING...3 1.1 Resultat av 2003

Läs mer

GNESTA KOMMUN. Revisionsskrivelse Kommunstyrelsen

GNESTA KOMMUN. Revisionsskrivelse Kommunstyrelsen GNESTA KOMMUN 2017-12-13 Revisionsskrivelse Kommunstyrelsen För kännedom Kommunfullmäktige Gnesta kommun Ink: 2017-17-- 13 Dnr: För handläggning: Revisionsrapport: löner, lönerelaterade avgifter och pensioner

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Hammarö kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...2

Läs mer

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Granskning av arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av arvoden till förtroendevalda Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lena Salomon, Certifierad kommunal revisor Henrik Friang, Risk Manager September

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Löner, lönerelaterade avgifter och pensioner

Löner, lönerelaterade avgifter och pensioner www.pwc.se Revisionsrapport Richard Vahul Ebba Lind Jessica Nordahl November 2016 Löner, lönerelaterade avgifter och pensioner Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson Gotlands kommun Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson -06-11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. RESULTAT AV GRANSKNINGEN...4 3.1 Finns orimliga belopp

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2016 Huddinge kommun Granskning av arvoden Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Löner Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5 1.1 REVISIONENS OMFATTNING OCH INRIKTNING...5

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar Sida 1(1) Datum 2017-02-20 Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium BAS-nämnden BKU-nämnden Miljö- och byggnämnden Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

Granskning av lönehantering Forshaga kommun Anette Fagerholm Januari/2016

Granskning av lönehantering Forshaga kommun Anette Fagerholm Januari/2016 www.pwc.se Granskning av lönehantering Anette Fagerholm Forshaga kommun Januari/2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål...3 1.3. Metod...3

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN. Granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson

GOTLANDS KOMMUN. Granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson GOTLANDS KOMMUN Granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS Mats Renborn Viveca Karlsson 2003-12-11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. GRANSKNING AV LÖNERUTINER...4

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av löner. Falkenbergs kommun. Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin

Revisionsrapport. Granskning av löner. Falkenbergs kommun. Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin Revisionsrapport Granskning av löner Falkenbergs kommun Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfrågor, avgränsning och metod...3 2 Sammanfattning...4 2.1 Noterade

Läs mer

Anställnings- och avgångsrutiner

Anställnings- och avgångsrutiner Revisionsrapport Anställnings- och avgångsrutiner Malin Andersson Hans Axelsson Inledning/uppdraget Av s revisorer har vi fått i uppdrag att granska om det finns en tillräcklig kontroll av rutiner i samband

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen

Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen Dnr: Rev 28-2012 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 11 december 2012 Västra Götalandsregionen Rapport: Registeranalys och

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering Revisionsrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system - lönehantering Johan Bokinge Karin Norrman Elgh Landstinget i Jönköpings län 2011-10-04 Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Landstinget

Läs mer

Individ. Adress: OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched

Individ. Adress:  OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched Individ Adress: http://beschedheby.sala.se OBS! Ej www Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched AnvändarID Lösenord ditt personnummer, de NIO första siffrorna utan

Läs mer

pwc tmä>(3ä Revisionsrapport 20i6-05- 2 0 OXELöSU,»/,..;;,.^ Projektbenämning Annika Hansson, Certifierad kommunal Mars 2026 Månad Ar Kund PwC 1 av 5

pwc tmä>(3ä Revisionsrapport 20i6-05- 2 0 OXELöSU,»/,..;;,.^ Projektbenämning Annika Hansson, Certifierad kommunal Mars 2026 Månad Ar Kund PwC 1 av 5 Revisionsrapport OXELöSU,»/,..;;,.^ 20i6-05- 2 0 tmä>(3ä Annika Hansson, Certifierad kommunal revisor Mars 2026 pwc 1 av 5 Innehåll l. Förändringar under 2015 avseende lönerutiner...3 l.l. Utfall av registeranalys...

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av lönerutin Revisionsrapport. KPMG AB Karlstad 2012-10-31 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av lönerutin Revisionsrapport. KPMG AB Karlstad 2012-10-31 Antal sidor: 11 ABCD Arvika kommun Granskning av lönerutin Revisionsrapport KPMG AB Karlstad 2012-10-31 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Jenny Krispinsson Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Pajala kommun Innehåll 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag... 1 2. Inledning...

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16)

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03 Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 2 (16) 2 INFORMATIONSMEDDELANDE... 3 2.1 SCHEMATIDEN ÖVERSTIGER

Läs mer

Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner

Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner Intern kontroll lönerutiner år 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Henrik Bergh April 2015 Intern kontroll lönerutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2 1.1. Förslag till åtgärd...3 2. Inledning...5

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå, genomsnittlig månadslön,

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

Löneadministrativa rutiner

Löneadministrativa rutiner Revisionsrapport Löneadministrativa rutiner Krokoms kommun Hans Stark Anneth Nyqvist Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionskriterier 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

B Kristianstads. ~ kommun. Granslming av lönehanteringen

B Kristianstads. ~ kommun. Granslming av lönehanteringen B Kristianstads ~ kommun KOMMUNREVISIONEN 2015-11-19 Kristianstads kommun Ko munstyrelsen Kommunfel/mäktige Granslming av lönehanteringen På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

Rapport avseende Personalskulder. December 2006

Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Innehåll Inledning...1 Risk i redovisning av personalskulder...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll rutiner...3 Substansgranskning...3 Noteringar vid

Läs mer

Revisionsrapport Lönerutiner Strömsunds kommun Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja,

Revisionsrapport Lönerutiner Strömsunds kommun Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja, www.pwc.se Revisionsrapport Lönerutiner Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja, September 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Sollentuna kommun

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Sollentuna kommun www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Sandra Feiff Juni 2013 Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Revisionskonsult Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Örkelljunga kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Granskning av lönekostnader

Granskning av lönekostnader KPMG Antal sidor: 16 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Vårt uppdrag 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Granskningens genomförande 1 2. Sammanfattning 2 3. Bedömning av den interna kontrollen 3 3.1 Uppgifter i basregistret

Läs mer

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Landstingsservice Avdelning lön och personal Jenny Forss 2014-08-12 Dnr 2014/0299 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Bakgrund EY

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Revisionsrapport KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning/underlag 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation 3 7. Utbetalningar via PA-system

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2013-05-03 Admnämnd/2013:1 Charlotte Rolfsson, 0550-869 61, Lönechef charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning

Läs mer

Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Stadsrevisionen Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda goteborg.se/stadsrevisionen 2 September 2016 En bilaga

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2014-03-31 Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-86961 charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning Syftet

Läs mer

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2008-03-14 32-2007-0571 Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen 2007 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Rutiner kring personaladministrativa systemet Respons. Granskning av. Landstinget Halland. Maj 2003

REVISIONSRAPPORT. Rutiner kring personaladministrativa systemet Respons. Granskning av. Landstinget Halland. Maj 2003 REVISIONSRAPPORT Granskning av Rutiner kring personaladministrativa systemet Respons Landstinget Halland Maj 2003 Anita Andersson Leif Johansson Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3. 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkt... 4 1.2 Syfte... 4 1.3 Metod... 5 1.4 Avgränsning... 5

SAMMANFATTNING... 3. 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkt... 4 1.2 Syfte... 4 1.3 Metod... 5 1.4 Avgränsning... 5 Region Skåne Granskning av den interna kontrollen i Regionstyrelsens* löneprocess Ola Larsmon, Ernst & Young AB Genomförd på uppdrag av Region Skånes revisorer Februari 2010 * Förvaltningen Regionstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer