Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Sollentuna kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Sollentuna kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Sofia Nylund Sandra Feiff Juni 2013 Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Sollentuna kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer Inledning Bakgrund Revisionsfråga, revisionskriterier och kontrollmål Revisionsfråga Revisionsmetod och avgränsning Regelverk Kommunallagen Kommunens arvodesreglemente Regler för ersättning till förtroendevalda med flera för mandatperioden Årsarvoden för förtroendevalda med flera för mandatperioden Regler för ersättning till heltidssysselsatt förtroendevald för mandatperioden Uppföljning av kontrollmål Praktisk hantering inkl. nyckelkontroller Intervjuer med berörda tjänstemän Roller, ansvar och organisation... 6 Uppföljning av kontrollmål Verifiering av arvoden... 8 Uppföljning av kontrollmål 3 och Bilaga 1. Kommunallagen kap 4. Ekonomiska förmåner Maj 2014 Sollentuna kommun

3 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer På uppdrag av revisorerna i Sollentuna kommun har PwC granskat ersättningar och arvoden till förtroendevalda. Syftet med granskningen är att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig gällande arvoden och ersättningar. Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att kommunstyrelsens interna kontroll för att säkerställa korrekt utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda inte i alla delar är tillräcklig. Följande ligger till grund för vår bedömning: Kommunfullmäktige har fastställt bestämmelser för ersättning till förtroendevalda som utifrån vår granskning tillämpas och efterlevs i kommunen. Vi har inte identifierat några nyckelkontroller som säkerställer korrekta utbetalningar av ersättningar och arvoden. Det finns en generell kontroll inom den administrativa avdelningen. Verifiering har skett av närvarorapportering, årsarvoden, ersättning vid förlorad arbetsinkomst samt övriga ersättningar. Vi har noterat två felaktigheter gällande ersättning för förlorad arbetsinkomst samt en utbetalning till en förtroendevald som inte längre är folkbokförd i kommunen. Verifiering har också skett av att attesterad ersättning skett av behörig person. Vi kan konstatera att hälften av stickproven inte går att verifiera. Detta beror på att attestlistor med namnteckningsprov inte har kunnat erhållas från varje nämnd. Blankett/ansökan för ersättning anger inte namn på attestant, det finns endast en underskrift. Vi bedömer att namn på blankett/ansökan bör finnas för att kunna verifiera att rätt person har attesterat ersättningarna. Vi kan dock konstatera att samtliga stickprov är attesterade. I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser som redovisas i rapporten. Sollentuna kommun 1 av 13

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Förtroendevalda i kommuner och landsting har, enligt kommunallagen, rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för uppdragen. I lagen sker viss reglering av förtroendevaldas ekonomiska förmåner. De förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Fullmäktige har att besluta om ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget, arvode för uppdraget, pension samt andra ekonomiska förmåner. Risken för att avsiktliga eller oavsiktliga fel ska inträffa när det gäller ersättningar till förtroendevalda ska vara så liten som möjligt. Om det uppstår fel i utbetalningar kan förtroendet för förtroendevalda och det politiska systemet skadas, oavsett om beloppen är små eller stora Revisionsfråga, revisionskriterier och kontrollmål 2.3. Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är kommunstyrelsen och nämndernas interna kontroll avseende hanteringen av ersättningar och arvoden till förtroendevalda tillräcklig? Revisionsfrågan ska besvaras genom att följande kontrollmål följs upp: - Det finns ändamålsenliga riktlinjer/rutiner avseende hantering av ersättning och arvoden till förtroendevalda - Det finns nyckelkontroller som säkerställer korrekta utbetalningar av ersättningar och arvoden - Ersättning och arvode till förtroendevalda är attesterad av behörig person - Utbetalade ersättningar och arvoden är korrekta 2.4. Revisionsmetod och avgränsning Granskningen sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv där ett antal kontrollmål väljs ut. Utifrån dessa kontrollmål sker en bedömning av dels befintliga regler och rutiner, dels egna nyckelkontroller. Registeranalys över utbetalda arvoden och ersättningar till förtroendevalda för perioden till Uppföljning och verifiering av identifierade avvikelser och orimliga värden sker. Granskningsobjektet är kommunstyrelsen. Registeranalysen omfattar utbetalningar till samtliga förtroendevalda i kommunen. Sollentuna kommun 2 av 13

5 3. Regelverk 3.1. Kommunallagen Grunden till arvodesbestämmelserna finns i Kommunallagen. Enligt 4 kap 12 har förtroendevalda rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid. Kommunfullmäktige beslutar om vilka grunder som gäller för att ersättning ska utgå. Vidare beslutar fullmäktige om ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget, arvode för det arbete som är förenligt med uppdraget samt pension och andra ekonomiska förmåner. Se bilaga 1 för kommunallagens 4 kap avseende ekonomiska förmåner Kommunens arvodesreglemente Vi har identifierat följande regler och riktlinjer som avser ersättning till förtroendevalda 1 : - Regler för ersättning till förtroendevalda med flera för mandatperioden (antagna av KF , senast reviderad ) - Årsarvoden för förtroendevalda med flera för mandatperioden (antagen av KF , senast reviderad ) - Regler för ersättning till heltidssysselsatt förtroendevald för mandatperioden (antagna av KF ) - Regler för kommunalt stöd till de politiska partierna (antagna av KF , reviderad av KS ) Nedanstående avsnitt redogör för några av dokumenten: Regler för ersättning till förtroendevalda med flera för mandatperioden Av dokumentet framgår vilka olika ersättningsformer som kan utgå till förtroendevalda: Årsarvode eller tillfälligt arvode Sammanträdesarvode Traktamente Resekonstandsersättning Ersättning för särskilda utgifter Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensioner- och semesterförmåner Ersättning för resekostnader för funktionshindrade Ersättning för barntillsyn 1 Samtliga hittas i författningssamlingen på kommunens webbplats Sollentuna kommun 3 av 13

6 Regler för årsarvoden beskrivs i avsnitt Sammanträdesarvoden utgörs av olika procentsatser och är beroende på position. Ett ersättningsberättigat sammanträde avses sammanträde som bekräftats med ordförande och minst ytterligare en ledamot justerat protokoll eller minnesanteckningar. Det ska framgå i protokollet eller minnesanteckningarna vad som avhandlades vid sammanträdet, vilka som var närvarande samt under vilken tid sammanträdet pågick. Sammanträdesarvoden utgår också vid lagstadgad förrättning, samt uppvaktning inför myndigheter eller andra överläggningar i kommunens angelägenheter. Exempelvis vid deltagande i konferens eller kongress, förutsättningen är att deltagandet är beslutat av nämnd eller arbetsutskott. I Sollentuna kommun finns undantag för sammanträdesarvoden, d.v.s. från rätt till arvodet dessa är följande: Revisorer Förtroendevalda med ett årsarvode på 60 procent eller mer Förtroendevalda med ett årsarvode i fullmäktige, kommunstyrelsen, annan nämnd eller samrådsorgan för uppdrag i det egna organet. Detta gäller inte förtroendevalda i kommunstyrelsen och fullmäktige som bara erhåller det generella årsarvodet på 3 procent eller mindre. Vid ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorad semester och pensionsförmåner gäller följande i Sollentuna kommun: Ersättningen utgår inte till heltidsengagerade förtroendevalda eller deltidsengagerade förtroendevalda med uppdrag som innebär att den förtroendevalda har ett sammanlagt årsarvode som överstiger 50 procent av det vid varje tid gällande arv o- det för riksdagsledamöter. Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst med högst 290 kr per timme, dock högst kr per dag(samma gäller för egenföretagare). Kommunen betalar ersättning för den del av tiden som motsvarar tiden för själva sammanträdet eller deltagandet i konferens, eller liknande. Den förtroendevalda ska själv yrka ersättning, förlusten ska styrkas genom intyg från arbetsgivare, kopia på lönebesked eller liknande. Förtroendevalda har rätt till ersättning för resa till sammanträde då sammanträdet hålls på annan plats än i Turebergshuset. Vidare anger dokumentet att kommunen utgår från skatteverkets regler gällande traktamente och reseersättningar Årsarvoden för förtroendevalda med flera för mandatperioden Av reglerna framgår att arvodesbestämmelserna anges till en procentsats som utgörs av det gällande arvodet för riksdagsledamöter. Från och med är Sollentuna kommun 4 av 13

7 detta arvode kr per månad. Utifrån dokumentet framgår de olika procentsatserna för kommunfullmäktige och olika nämnder. Förtroendevalda som är arvodesberättigade enligt dessa regler kan inte erhålla årsarvode som överstiger 100 procent av arvodet för riksdagsledamöter. Förtroendevalda som samtidigt innehar anställning som politisk sekreterare i kommunen har rätt till arvode tillsammans med lönen, maximalt 100 procent av riksdagsledamotsarvodet, dvs kr Regler för ersättning till heltidssysselsatt förtroendevald för mandatperioden Av reglerna framgår att med en heltidssysselsatt förtroendevald avses förtroendevald vilken ska fullgöra sitt uppdrag på heltid åt kommunen och att bestämmelserna äger tillämpning på följande förtroendevalda: - kommunstyrelsens ordförande - kommunstyrelsens 1:e vice ordförande - kommunstyrelses 2:e vice ordförande - barn- och ungdomsnämndens ordförande Vidare framgår att en förtroendevald som är ersättningsberättigad utöver sitt heltidsarvode inte kan erhålla annat arvode för uppdrag i kommunen. Detta gäller även för arvode för uppdrag i kommunal bolagsstyrelse. Förtroendevald har rätt att få rese- och traktamentsersättning enligt samma regler som kommunens anställda. Vi noterar att reglerna inte har uppdaterats med aktuellt arvode för riksdagsledamot. Uppföljning av kontrollmål 1 Kontrollmål Det finns ändamålsenliga riktlinjer/rutiner avseende hantering av ersättning och arvoden till förtroendevalda Kommentar Uppfylls Vi bedömer att de riktlinjer och rutiner som finns avseende hantering av ersättning och arvoden till förtroendevalda är tillräckliga. Kommunfullmäktige har fastställt bestämmelser för ersättning till förtroendevalda. Dokumenten går enkelt att hitta på kommunens hemsida. Vi noterar dock att reglerna inte har uppdaterats med aktuellt arvode för riksdagsledamot. Sollentuna kommun 5 av 13

8 4. Praktisk hantering inkl. nyckelkontroller 4.1. Intervjuer med berörda tjänstemän I samband med granskningen har intervju genomförts med berörd tjänsteman inom kommunledningskontoret. Intervjun innefattade bl a en genomgång av ansvar och väsentliga rutiner Roller, ansvar och organisation I Sollentuna kommun hanteras löner inom den administrativa avdelningen som tillhör kommunledningskontoret. Det finns en ansvarig handläggare på den administrativa avdelningen som manuellt hanterar alla förtroendevaldas underlag och tillser att uppgifterna läggs in i lönesystemet. En ersättare finns för den ansvariga handläggaren. Det är respektive nämnds ansvar att rapportera in underlag för utbetalning av arvoden till den administrativa avdelningen. Rapporteringen sker via en blankett som varje nämnd har upprättat, blanketten innehåller uppgifter om bland annat återsökning av förlorad arbetsinkomst. Hos respektive nämnd är det nämndssekreteraren som praktiskt hanterar närvaroprotokollen och blanketterna för återsökning av förlorad arbetsinkomst för de förtroendevalda. Det finns också inom respektive nämnd en utsedd attestant för de förtorendevaldas arvoden. Vid återsökning av förlorad arbetsinkomst ska uppgifterna styrkas med ett utdrag från den förtroendevaldas lönespecifikation. Det finns en särskild hantering om den förtroendevalda är egenföretagare. Den förtroendevalda ska då bestyrka ersättningen genom intyg från försäkringskassan. Intyget ska innehålla information om sjukpenningsgrundande inkomst eller föregående års taxerade inkomst. Det finns en schablonmetod för beräkning av timersättning för egenföretagare. Hanteringen av inläggning av underlag för utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst sköts helt manuellt av den administrativa avdelningen och det belopp som betalas ut ska motsvara det belopp som anges på det attesterade underlaget. Enligt uppgift från den administrativa avdelningen görs inga kontroller av att uppgifterna på underlagen är korrekta. Det är även otydligt huruvida ansvarig nämnd utför denna kontroll (varken före eller efter lönekörningen/utbetalningen). Inom kommunstyrelsekontoret, som ansvarför för hanteringen av KS och KF, görs inga regelmässiga kontroller mellan underlag och systemet. Löneavdelningen avsvarar för att inga icke-attesterade underlag betalas ut. Om attest saknas skickas underlaget tillbaka till ansvarg nämnd. Löneavdelningen har således inget kontrollansvar av att indata är korrekt utan ansvaret ligger på respektive nämnd. I lönesystemet finns det ramar för olika typer av ersättning, exempelvis erhåller ordförande och vice ordförande årsarvode och ej sammanträdesarvode. Dessutom särskiljs ersättningen mellan tjänstgörande ledamot och ersättare. Det är samma rutin om en förtroendevald har varit kontaktpolitiker dvs. attesterat underlag med datum, deltagare och tid. Sollentuna kommun 6 av 13

9 Det uppges finnas en generell kontroll av orimlig bruttolön. Denna kontroll innebär att det kommer upp signaler pår löneadministratörernas månatliga kontrollista vid utbetalningar över 39 tkr. Uppföljning av kontrollmål 2 Kontrollmål Det finns nyckelkontroller som säkerställer korrekta utbetalningar av ersättningar och arvoden Kommentar Ej uppfylld Vi har inte identifierat några nyckelkontroller som säkerställer korrekta utbetalningar av ersättningar och arvoden. Det finns en generell kontroll inom den administrativa avdelningen som kontrollerar stora utbetalningar. Sollentuna kommun 7 av 13

10 5. Verifiering av arvoden Kontroll har skett av bokföringstransaktioner i ekonomisystemet avseende arvoden och ersättningar till förtroendevalda i hela kommunen under Vi har verifierat följande: att rätt ersättning har utbetalts enligt de regler och riktlinjer kommunfullmäktige har beslutat om, att behörig person har attesterat ersättning och arvode till förtroendevalda, att den förtroendevalda är folkbokförd i kommunen vid utbetalningstillfället Sammanträdesarvoden Kontroll har skett av närvarorapportering för fyra nämnder under För respektive sammanträde finns det en närvaroblankett som är attesterad av en person. Från varje närvarolista har stickprov gjorts, sammantaget 28 stycken. Kontroll har bestått om närvarorapportering stämmer överens med vad som är registrerat och utbetalt i lönesystemet. Nedanstående tabeller utgör vårt resultat av verifieringen: Nämnd Trafik och fastighetsnämnden Vård och omsorgsnämnden Barn och ungdomsnämnden Datum för sammanträdet Går inte att verifiera Går inte att verifiera Går inte att verifiera Socialnämnden Ja Antal verifieringar Behörig attest Iakttagelse Kontrollen visar på att behörig attestant inte går att verifiera i tre av fyra fall. Detta beror på att attestlistor med namnteckningsprov inte har kunnat erhållas från varje nämnd. Aktuell närvaroblankett anger inte namn på attestant utan endast en underskrift. Kontrollen visar dock i övrigt att den närvarorapportering som skett stämmer med de löneutbetalningar som gjorts för aktuell period. För några av de förtroendevalda har det varit svårt att verifiera sambandet mellan deras närvaro och löneutbetalning eftersom närvarorapport inte skickas in direkt efter sammanträdet. Datum för löneutbetalning stämmer därför inte överens med närvarorapporteringen. Sollentuna kommun 8 av 13

11 Årsarvoden Kontroll har skett av årsarvoden för tre nämnder under perioden Stickprov har gjorts, sammantaget 132 stycken. Kontroll har bestått om utbetalt årsarvode stämmer överens med aktuell procentsats. Nämnd Antal verifieringar Miljö och byggnadsnämnden 48 Vård och omsorgsnämnden 48 Kommunstyrelsen 36 Iakttagelse Samtliga granskade årsarvoden bedöms vara korrekta. Ersättning för förlorad arbetsinkomst Förtroendevalda politiker får enligt arvodesbestämmelserna maximalt ta ut kr/dag för förlorad arbetsinkomst. Se avsnitt Vi har kontrollerat 11 ansökningar om ersättning för förlorad arbetsinkomst mot underlag från förtroendevaldas arbetsgivare. Vidare har vi också kontrollerat att attest har skett av behörig person. Ersättning för förlorad arbetsinkomst Verifieringar Behörig attest Kommunledningskontoret 1 Ja Trafik och fastighetsnämnden 1 Ja Vård och omsorgsnämnden 1 Går inte att verifiera Barn och ungdomsnämnden 5 Går inte att verifiera Kultur och fritidsnämnden 2 Ja Miljö och byggnadsnämnden 1 Går inte att verifiera Iakttagelse En felaktighet har noterats, se nedan. En felaktighet har noterats, se nedan. Utifrån ansökningarna noterar vi två fel. Det första felet är en ersättning om 5944 kr och utifrån verifierat underlag bedömer vi att ersättningen endast ska uppgå till 4228 kr, d.v.s kr för mycket har betalats ut. Det andra fallet vi har noterat är att fel procentsats används vid ersättning om förlorade pensionsförmåner. Procentsatsen som har använts är 3 procent, men enligt kommunens regler ska 3,5 procent användas. Vidare har vi inte noterat någon avvikelse gällande fel ersättning., d.v.s. resterande tio ansökningar bedöms vara korrekta Sollentuna kommun 9 av 13

12 Kontrollen visar dock också på att behörig attestant inte går att verifiera i tre av sex fall. Detta beror på att attestlistor med namnteckningsprov inte har kunnat erhållas från varje nämnd. Aktuell ansökan anger inte namn på attestant utan endast en underskrift. Övriga ersättningar Vi har också gjort slumpmässiga kontroller av reseersättningar, övriga utlägg samt ersättning med traktamente. En mindre felaktighet om 96 kr har bokats som nattraktamente, detta är ett utlägg för en parkeringsavgift och således bokats på fel objektskod. I övrigt har ingen avvikelse har noterats. Folkbokföring I granskningen har vi funnit fem förtroendevalda som fått utbetalning under granskningsperioden trots att de under 2013 har bytt folkbokföringsadress (d.v.s. flyttat från Sollentuna kommun). För två av dessa har vi genom KF-protokoll kunnat verifiera att personerna avsagt sig sina uppdrag och därefter inte erhållit utbetalningar. För en förtroendevald har KF beslutat att denna får ha kvar sitt uppdrag trots annan folkbokföringsadress 2. För två förtroendevalda kan vi inte se att de har avsagt sig sina uppdrag trots att de under 2013 har bytt folkbokföringsadress. Den ena har inte fått något arvode utbetalt efter att folkbokföringsadressen ändrats, den andra har fått arvode utbetalt i oktober trots att folkbokföringsadressen ändrats i mars. Uppföljning av kontrollmål 3 och 4 Kontrollmål Ersättning och arvode till förtroendevalda är attesterad av behörig person Kommentar Delvis uppfyllt Verifiering har skett av att attesterad ersättning skett av behörig person. Vi kan konstatera att hälften av stickproven inte går att verifiera. Detta beror på att attestlistor med namnteckningsprov inte har kunnat erhållas från varje nämnd. Blankett/ansökan för ersättning anger inte namn på attestant, det finns endast en underskrift. Vi bedömer att namn på blankett/ansökan bör finnas för att kunna verifiera att rätt person har attesterat ersättningarna. Vi kan dock konstatera att samtliga stickprov är attesterade. 2 Av 4 kap. 8 i kommunallagen framgår att om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget genast. Fullmäktige får dock besluta att en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandatperioden Sollentuna kommun 10 av 13

13 Kontrollmål Utbetalade ersättningar och arvoden är korrekta Kommentar Uppfylls delvis Verifiering har skett av närvarorapportering, årsarvoden, ersättning vid förlorad arbetsinkomst samt övriga ersättningar. Vi har noterat två felaktigheter gällande ersättning om förlorad arbetsinkomst. Vidare noterar vi att det för några av de förtroendevalda varit svårt att verifiera sambandet mellan deras närvaro och löneutbetalning eftersom det inte skickas in närvarorapport direkt efter sammanträdet. Datum för löneutbetalning stämmer därför inte överens med närvarorapporteringen. Vilket är ett förbättringsområde. För två förtroendevalda kan vi inte se att de har avsagt sig sina uppdrag trots att de under 2013 har bytt folkbokföringsadress. Den ena har inte fått något arvode utbetalt efter att folkbokföringsadressen har ändrats, den andra har fått arvode utbetalt i oktober trots att folkbokföringsadressen ändrades i mars. Vi bedömer utifrån ovanstående att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Sollentuna kommun 11 av 13

14 Bilaga 1. Kommunallagen kap 4. Ekonomiska förmåner 12 Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid. Lag (2002:249). 12 a Förtroendevalda med funktionshinder har rätt till skälig ersättning för resekostnader som uppkommer när de fullgör sina uppdrag. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid. Lag (2002:249). 12 b Förtroendevalda med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sina uppdrag. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid. Lag (2002:249). 13 Fullmäktige skall besluta enligt vilka grunder ersättning enligt b skall betalas. Lag (2002:249). 14 Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning skall få 1. ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget utöver vad som följer av 12 a och 12 b, 2. arvode för det arbete som är förenat med uppdraget, 3. pension, samt 4. andra ekonomiska förmåner. Lag (2002:249). 15 Om fullmäktige beslutar att arvode skall betalas, skall arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid. 15 a Förtroendevalda i en gemensam nämnd har rätt till ersättning av den kommun eller det landsting som har valt dem. Lag (1997:550). Sollentuna kommun 12 av 13

15 Sofia Nylund Projektledare Anders Haglund Uppdragsledare Sollentuna kommun 13 av 13

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för ersättning till förtroendevalda med flera Antagna av fullmäktige 2010-12-15, 136 att gälla fr.o.m. 2011-01-01 Reviderade av fullmäktige 2011-06-15, 90 att gälla fr.o.m. 2011-07-01 Reviderade

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel 1 Tillämpningsområde 1.1 Dessa bestämmelser gäller för a. Ledamöter och ersättare i fullmäktige beredning som utsetts

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda med flera för mandatperioden 2007-2010 Antagna av fullmäktige 2006-12-18, 1 Tillämpningsområde 1.1 Dessa bestämmelser gäller för a. Ledamöter och ersättare

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen (1991:900) d.v.s. ledamöter och ersättare

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2016 Huddinge kommun Granskning av arvoden Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Granskning av arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av arvoden till förtroendevalda Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 30 november 2010 234 Reviderad: Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 124/2014 Dnr 14/544-024 1(8) Slutbetänkande Arvodesberedningen Författningssamling MBLAFS 2014:1 Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Årsarvoden för förtroendevalda med flera för mandatperioden 2015-2018 Antagna av fullmäktige 2014-12-10 203, Dnr 2014/0496 KS. 143 Gäller från och med 2015-01-01. Där procentsats anges avser den vid

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) IJ. 1 REGLER FÖR ARVODEN M. M TILL FÖRTROENDEVALDA I LOMMA KOMMUN 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Dessa regler gäller för förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se REGLEMENTE ARVODEN Antaget av kommunfullmäktige 2001-05-16, 44 Revidering av kommunfullmäktige 2007-06-13, 57 Revidering av kommunfullmäktige 2009-06-17, 51 Revidering av kommunfullmäktige 2012-12-19,

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Revisionskonsult Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Örkelljunga kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ersätter Utbytt den Sign 1:1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda

Läs mer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden REGLEMENTE Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 85 1(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden 2015-2018 2(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Arvode utges för inställelse till och deltagande i sammanträde eller förrättning, samt i form av fast årsarvode. Ersättning för inläsningstid ingår i samtliga

Läs mer

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2017-01-04 Kommunstyrelsen Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2015-2018 Beredningens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, 191 Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

Arvoden och ersättning till förtroendevalda. Region Gävleborg

Arvoden och ersättning till förtroendevalda. Region Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Arvoden och ersättning till förtroendevalda Helena Steffansson Carlson Johanna Kemppainen September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 1 Arvodesreglemente för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 2 Innehållsförteckning 1 Sammanträdesarvode... sid 3 2 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst,

Läs mer

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Gällande fr o m 2015-01-01 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid 1 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2006-08-29, 70 med ändring 2006-11-28, 100 o 106, att gälla fr o m 2007-01-01 samt ändring 2010-12-21,

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för: a) Kommunfullmäktige b) Av kommunfullmäktige vald ledamot i kommunal styrelse, nämnd, kommitté, beredningsorgan,

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden -1-2011 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2006-12-12 322 att gälla fr o m 2007-01-01. Personalutskottets beslut 2010-12-06 51- uppräkning med 2,47%.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA Reglementet är antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 3 att gälla fr o m 1992-01-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-10, 171 1 Bestämmelser

Läs mer

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 Regionförbundet Örebro län Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillämpningsområde 2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 2 Former för ersättning 2 Årsarvode

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Dnr KS 2010-37 Rev. KF 2012-12-20 92 REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser Inledande bestämmelser 1 Ersättningsformer Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utbetalas i enlighet med dessa bestämmelser i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, resekostnadsersättning

Läs mer

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01.

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. -1-2015 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, 70 Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2015, 25 Reviderad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Arboga kommun Regler vid ersättning. Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin

Arboga kommun Regler vid ersättning. Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin Arboga kommun Regler vid ersättning Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Metod och avgränsning... 3 3. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst...

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Ersättning 2014-08-25 Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25. Ersätter KS-838/2012 024 Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts

Läs mer

Manual - Ersättning till kommunalt förtroendevalda Avser mandatperioden

Manual - Ersättning till kommunalt förtroendevalda Avser mandatperioden 2014-10-21 Manual - Avser mandatperioden 2015-2018 KS14.666 Efter beslut om Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i KF 2014-08-24, 169 Innehåll 1 Förtroendevaldas arvoden och ersättningar

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun Fr.o.m. 2001-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 21 september 2016, 118 Bestämmelser om arvoden och ersättningar

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(6) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi.

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi. KS14-269 003 Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-09 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 65 Giltighetstid

Läs mer

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 1 Burlövs kommun Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 1994-12-19, 145 Reviderade 1998-12-21, 142, 1999-06-21, 64, 2002-12-16, 130, 2006-08-21, 69, 2007-10-15,

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente rörande sammanträdesersättning m m till kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09, 80 Gäller från 2015-01-01 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Dnr KS 25-2013/42 Arvodesreglemente Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Innehåll Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun... 3 Årsarvoderad förtroendevald... 3 Pension... 4 Fasta arvoden...

Läs mer

ARVODESREGLER. Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden

ARVODESREGLER. Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden ARVODESREGLER Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden 2014-2018 REGLEMENTE 2 Arvodesregler för Håbo kommun 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för: Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2015-05-25 103 2015-06-01

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA FR O M 2003-01-01 1. Årsarvode till ordförande och vice ordförande Arvode enligt denna punkt avser ersätta den förtroendevalde för nämndsarbete

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

Lidingö stads författningssamling F 18 / Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda

Lidingö stads författningssamling F 18 / Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda Lidingö stads författningssamling F 18 / 2016 Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2015 och gällande från den 1 januari 2016 REGLEMENTE OM EKONOMISKA

Läs mer

Förtroendemannareglemente

Förtroendemannareglemente Förtroendemannareglemente 1 Grundläggande bestämmelser A. Nedan angivna bestämmelser om arvoden m m gäller följande förtroendevalda i Partille kommun: 1. kommunalråd 2. kommunfullmäktiges ledamöter och

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-24 235 med ändring 2014-12-16 235 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda

Ersättningar till förtroendevalda Ersättningar till förtroendevalda Arvoden Årsarvoden utgår till ordförande, vice ordförande Sammanträdesarvoden till ledamöter och suppleanter Undantag, Revisionen. KS och KSAU Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode

Läs mer

Bestämmelser om Ersättning till kommunalt förtroendevalda Mandatperioden

Bestämmelser om Ersättning till kommunalt förtroendevalda Mandatperioden Mandatperioden 2015 2018 Antagna av kommunfullmäktige 2014-08-24, 169 Reviderade av kommunfullmäktige 2014-12-18, 294 KS14.666 Innehåll Förtroendevaldas ersättningar 5 1.1 Tillämpningsområde... 5 1.2

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 2010-12-22 Dnr: 07/0125 Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN År 2015-2018 Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-18 85, 14KS/0225 1 INNEHÅLL Allmänna

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I VANSBRO KOMMUN

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I VANSBRO KOMMUN REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I VANSBRO KOMMUN att gälla fr.o.m. 2016-02-15 Fastställt av fullmäktige den 2016-02-15 11 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda. Mandatperioden

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda. Mandatperioden Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, 70 Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2015, 25 Reviderad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Regler med förtydliganden för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun för mandatperioden 2015-2018

Regler med förtydliganden för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun för mandatperioden 2015-2018 Regler med förtydliganden för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun för mandatperioden 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16, 173, reviderad 2014-06-16, 57, och 2014-12-15,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun.

SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun. SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun förenklad version 1 Observera att detta är en förenklad version av Arvodesbestämmelserna

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gällande från den 1 januari 2011 Fastställt av kommunfullmäktige den 18 oktober 2010, 165 1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Detta reglemente gäller för förtroendevalda

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, med vilka avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN Antaget av fullmäktige 2014-01-27, 7 Reviderat 2015-02-23, Kf 30 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I GULLSPÅNGS KOMMUN FÖR MANDATPERIODEN 2015-2018 ALLMÄNNA

Läs mer

4. Ersättning förtroendevalda

4. Ersättning förtroendevalda Ersättning förtroendevalda Bestämmelser om ersättning med mera till förtroendevalda och politiska sekreterare i Värmdö kommun. Giltig år 2015-2018. Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-18

Läs mer

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Styrande dokument Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Arvodesbestämmelser mm för förtroendevalda Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige, 2015-04-21, 81

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 1 januari 2015 Antagen KF: KF 63/2011, KF 89/2011, KF 99/2014 Allmänna bestämmelser Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa

Läs mer

Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige

Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige Dnr. 09/KS0062 Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-21 48 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda som fullgör

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av förlorad arbetsförtjänst, uppföljning av tidigare granskning m.m. Projektplan

Arboga kommun. Granskning av förlorad arbetsförtjänst, uppföljning av tidigare granskning m.m. Projektplan , uppföljning av tidigare granskning m.m. Projektplan Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 6 Antal bilagor: 0 Innehåll 1. Kmunallagens regler för ersättningar och arvoden 1 1.1 s ersättningsbestämmelser

Läs mer

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015 REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA från och med 1 januari 2015 Kommunledningsförvaltningen januari 2015 Regler för ersättningar till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige den 2014-11-24

Läs mer

Revidering av arvodesbestämmelser för mandatperioden

Revidering av arvodesbestämmelser för mandatperioden ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-03-01 Blad 7 Ksau 26 Dnr 124/2014-024 Revidering av arvodesbestämmelser för mandatperioden 2015-2018 I den av kommunfullmäktige

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018 Styrdokument 1 (7)2014-06-30 Fastställd: 2014-06-18 Kommunfullmäktige 2014-06-18 61 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2013/503-11 Bestämmelser

Läs mer

Ersättningsreglemente

Ersättningsreglemente Ersättningsreglemente 1. Årsarvode 1.1 Årsarvode utgår till ordf/vice ordf i styrelser, nämnder och dess utskott samt fullmäktige. 1.2 Arvodet utgår med av fullmäktige fastställd procentsats beräknad utifrån

Läs mer

I BENGTSFORS KOMMUN. Reglemente för förtroendemannaarvoden

I BENGTSFORS KOMMUN. Reglemente för förtroendemannaarvoden I BENGTSFORS KOMMUN POLICY Dalum 2014.811.024 1(5) Kommunlednlnqskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, kommunsekreterare, 0531-526002 ulrika.thorell@bengtsfors.se Anlagen av Kommunfullmäktige Reglemente

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun 1 (6) Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun Antagen av kommunfullmäktige (KF) i Fagersta den 26 april 2005, 36, att gälla från 2005-06-01. Ändringar antagna av KF 2006-12-19,

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun år 2012

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun år 2012 Kommunledningskontoret 1 (6) Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun år 2012 (Antagna av kommunfullmäktige den 25 juni 2007, 103, och reviderade av kommunfullmäktige

Läs mer

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden 1 ULRICEHAMNS KOMMUN Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden 2015-2018 Fastställda av kommunfullmäktige 2014-09-29, 91 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser äger tillämpning

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Inklusive tillämpningsföreskrifter Kommunfullmäktige 2014-10-06, 49/14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR FÖRTROENDEVALDA... 1 2015 2018... 1 ARVODESBESTÄMMELSER

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun

Arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun Författningssamling BKFS 2014:7 Arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 107 Träder i kraft 2015-01-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer