Arvoden och ersättning till förtroendevalda. Region Gävleborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvoden och ersättning till förtroendevalda. Region Gävleborg"

Transkript

1 Revisionsrapport Arvoden och ersättning till förtroendevalda Helena Steffansson Carlson Johanna Kemppainen September 2015

2 Innehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och Revisionsfråga Revisionskriterier Kontrollmål Avgränsning Metod Iakttagelser och bedömningar Fastställt regelverk Kontroller Attest av ersättningar Korrekta arvoden och utbetalningar Revisionell bedömning Rekommendationer September av 11

3 Sammanfattning Risken för att avsiktliga eller oavsiktliga fel ska inträffa när det gäller ersättningar till förtroendevalda ska vara så liten som möjligt. Om det uppstår fel i utbetalningar kan förtroendet för förtroendevalda och det politiska systemet skadas, oavsett om beloppen är små eller stora. Regionfullmäktige har per beslutat om Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg som gäller från Granskningen syftar till att granska om styrelse och nämnder säkerställt att gällande arvodesreglemente följs, dvs att rätt ersättning utbetalas utifrån gällande arvodesbestämmelser. Vi bedömer att regionstyrelsen och respektive nämnd i huvudsak, men ej helt tillräckligt, har säkerställt att gällande reglemente att gällande reglemente avseende ersättning till förtroendevalda följs. Fullmäktige har fastställt ett reglemente vilket under våren 2015 har kompletterats med ändrade regler för ej tjänstgörande. Det finns en upprättad rutin med fastställda kontroller som skall utföras. Rutinen är dock inte känd hos samtliga granskare. I allt väsentligt utförs, enligt vad som framkommit vid intervjuerna och granskning av rapporter och underlag, de kontroller som rutinen anger. Rutinen kan kompletteras med några kontroller som ej finns beskrivna för närvarande. När det gäller lunchförmån går dessa inte att verifiera då upplysningar inte anges på tjänstgöringslistan. Attest av tjänstgöringsrapport sker enligt vedertagen rutin, där delegation saknas. Granskade poster visar på att det finns smärre fel vid utbetalning av arvoden och ersättningar, vilket totalt ej är väsentliga belopp för den granskade perioden. Det bör dock säkerställas att ersättning för förlorad arbetsinkomst alltid skrivs under av arbetsgivare, att ersättning sker mot giltigt kvitto och att förrättning ersätts när så är berättigat. När det gäller ej tjänstgörande men närvarande förtroendevald har reglerna ändrats från maj 2015 och risken för fel har därmed minskat. September av 11

4 1. Inledning 1.1. Bakgrund Förtroendevalda i landsting har, enligt kommunallagen (KL 4 kap 11 ), rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för uppdragen. I lagen sker viss reglering av förtroendevaldas ekonomiska förmåner. De förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Fullmäktige skall besluta om, enligt vilka grunder ersättning skall betalas, och har även att besluta om ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget, arvode för uppdraget, pension samt andra ekonomiska förmåner. Risken för att avsiktliga eller oavsiktliga fel ska inträffa när det gäller ersättningar till förtroendevalda ska vara så liten som möjligt. Om det uppstår fel i utbetalningar kan förtroendet för förtroendevalda och det politiska systemet skadas, oavsett om beloppen är små eller stora. Regionfullmäktige har per beslutat om Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg som gäller från Syfte och Revisionsfråga Syftet, utifrån risk, är att granska om styrelse och nämnder säkerställt att gällande arvodesreglemente följs, dvs att rätt ersättning utbetalas utifrån gällande arvodesbestämmelser. Avsikten är att granska hanteringen på en övergripande nivå och inte på individnivå. Har regionstyrelsen och respektive ansvarig nämnd säkerställt att gällande reglemente avseende ersättning till förtroendevalda följs? 1.3. Revisionskriterier Kommunallagen Fullmäktiges reglemente om arvode och ekonomisk ersättning 1.4. Kontrollmål Är fastställt regelverk ändamålsenligt avseende hantering av ersättning och arvoden till förtroendevalda? Finns det kontroller som säkerställer korrekt utbetalningar av ersättningar och arvoden? Attesteras ersättning och arvode till förtroendevalda av behörig person? Är utbetalade ersättningar och arvoden korrekta? September av 11

5 1.5. Avgränsning Granskningsobjekt är regionstyrelsen, kultur- och kompetensnämnden, hållbarhetsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, patientnämnden och gemensam nämnd för företagshälsovård för perioden januari 2015 till april Metod Genomgång av fastställt reglemente samt övriga tillämpliga styrdokument. Intervjuer med jurist, regionens kanslidirektör samt granskare inom respektive styrelse/nämnd. Granskning av utdrag från lönesystemet över utbetalda ersättningar och arvoden. Med utgångspunkt i utdragen stickprovskontroll gjorts mot intyg, utbetalningslistor etc. September av 11

6 2. Iakttagelser och bedömningar För varje kontrollmål redogörs för vilka iakttagelser och revisionella bedömningar som gjorts Fastställt regelverk Kontrollmål: Är fastställt regelverk ändamålsenligt avseende hantering av ersättning och arvoden till förtroendevalda? Iakttagelser Regionfullmäktige har per beslutat om Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg som gäller från En förändring av reglementet har beslutats att gälla från Beslutet innebär att icke tjänstgörande, men närvarande ersättare, ska arvoderas på samma villkor som ordinarie ledamot. Ändringen skall finansieras inom befintlig resursram för förtroendemannabudgeten. Beslutet innebär en förenkling i hanteringen för handläggare av så kallade tjänstgöringsrapporter. Reglementet finns att tillgå via regionens hemsida under rubriken Reglementen för regionpolitiker. Där finns även en rutin Rutin för utbetalning av arvoden mm till förtroendevalda. Rutinen saknar upplysning om när den fastställts, dock framgår utskriftsdatum Den vänder sig till de förtroendevalda och beskriver regionens fastställda förutsättningar för när ersättning förlorad arbetsinkomst kan erhållas. Förtryckt intyg skall användas och signeras av arbetsgivare eller för egenföretagare av denne själv. Närvaro vid förrättning skall redovisas på särskild anvisad blankett och skall bestyrkas av den som anses ansvarig för förrättningen. För sammanträden används tjänstgöringslistan, där skall framgå om ledamot närvarat hela eller delar av sammanträdet. Om ledamot avviker från mötet skall det anges på tjänstgöringslistan. Sekreteraren bestyrker uppgifterna på tjänstgöringslistan. Motsvarande tjänstgöringslista finns för respektive partigrupp inför fullmäktige. Reglementet beskriver och definierar sammanträde, partigruppsmöte och förrättningar. Enligt 19 betalas arvoden 7-9 ut utan föregående anmälan. Paragraf 7-9 avser årsarvode för uppdrag på heltid eller minst 40 procent, begränsat årsarvode för uppdrag mindre än 40 procent samt arvode för sammanträde hel eller halvdag. Av rutinen framgår att uppgiven tid på tjänstgöringslista utgör underlag för utbetalning av begärt arvode enligt tjänstgöringsrapport. Reglementet omfattar nivåer av arvoden till årsarvoderade. Årsarvode för hållbarhetsnämnden och kultur- och kompetensnämnden saknas i det fastställda reglementet som finns att hämta på regionens hemsida. När det gäller ej årsarvoderade förtroendevalda har de rätt till hel- eller halvdagsarvode samt grundarvode som ersättning vid sammanträde och dyl. Sammanträde över 4 timmar berättigar till heldagsarvode medan sammanträde upp till 4 timmar berättigar till halv- September av 11

7 dagsarvode. Grundarvode är en ersättning för förberedelsetid inför sammanträdet, såsom att läsa på etc. Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst respektive förlorad pensionsförmån skall framställas inom ett år från dagen för sammanträdet. Motsvarande är två år för förlorad semesterförmån med yrkande om övriga ersättningar skall framställas senast inom ett år. När det gäller yrkande om arvoden enligt tjänstgöringsrapport finns ingen sådan begränsning angiven i reglementet. Ersättning för förlorad arbetsinkomst skall enligt reglementet styrkas med ifyllt intyg från arbetsgivaren eller för egen företagare att denna själv fyller i intyg och skriver under. Det finns inget krav på underlag såsom lönebesked eller besked från försäkringskassan. Vid intervjuerna med tjänstemän har framkommit att max fyra grundarvoden kan erhållas per dag. Enligt uppgift från granskare gäller det enligt besked från tidigare chefjurist. I reglementet finns ingen begränsning angivet. Ledamöter i fullmäktige, styrelse och nämnder har informerats om ersättningar i samband med utbildningar inför ny mandatperiod Bedömning Vår bedömning är att kontrollmålet i huvudsak är uppfyllt. Det finns ett fastställt övergripande reglemente och en rutin för utbetalning av arvoden. Av rutinen bör dock framgå fastställandedatum och dess giltighet. Med undantag för avsaknade uppgifter om antalet arvoden per dag är vår bedömning att reglementet är ändamålsenligt. Beslutet från maj 2015 om att ersättare erhåller motsvarande arvode som tjänstgörande ledamot förenklar hanteringen Kontroller Kontrollmål: Finns det kontroller som säkerställer korrekt utbetalningar av ersättningar och arvoden? Iakttagelser Vid nämndsammanträde etc. upprättar sekreterare tjänstgöringslista, dvs deltagarförteckning, som denne bestyrker genom underskrift. På tjänstgöringslistan skall anges Förtroendemannaorgan Datum Lokal och ort Tidpunkt för sammanträdet Personnummer på deltagare Deltagares namn Tjänstgörande September av 11

8 Närvarande Deltagande sammanträdet Närvaro från och till Granskning av tjänstgöringslistor visar att personnummer anges i undantagsfall. Tjänstgörande och närvarande fylls i, medan det inte alltid är ikryssat om deltagaren varit närvarande vid hela sammanträdet. Om avvikande tid finns anges det, men inte om deltagaren deltagit i hela sammanträdet. Flera av nämnderna använder sig av förifyllda listor med deltagarnas namn och kryssar närvaro och tjänstgörande om personen deltagit. Det anges tidpunkt för sammanträde med början och slut, men det framgår sällan om sammanträdet innefattat avbrott för lunch eller om deltagarna erhållit lunch. Den förtroendevalde fyller i tjänstgöringsrapport för rekvirering av arvode och övriga ersättningar. Tjänstgöringsrapporten lämnas till utsedd person, så kallad granskare, vid patientnämnden, gemensam nämnd för företagshälsovården respektive majoriteten/oppositionen. Till vem rapporten skall ställas framgår av blanketten. Tjänstgöringsrapporten granskas av utsedd granskare som kompletterar med kostnadsställe, hel/halvdagsarvode, förrättning samt traktamente. Granskare skriver under och förvaltningschef för företagshälsovården, förvaltningschef för patientnämnden eller kanslidirektör attesterar. Ingen särskild checklista av särskilda kontroller som ska göras finns. Tjänstgöringsrapporten skickas till lönekontoret. Vid intervjuerna har framkommit att det finns en fastställd rutin Utbetalning av arvoden mm till politiker. Rutinen har fastställts i februari Den definierar ansvar och roller och beskriver flödet från tjänstgöringlista till granskarens kontroller, samt vilka uppgifter som granskaren skall fylla i. Samtliga uppgifter som granskaren skall fylla i, finns inte specifikt uppräknade i rutinen. Av rutinen framgår att rutinen skall implementeras genom kontakt med samtliga berörda granskare. En av fyra intervjuade granskare uppgav sig ha kännedom om rutinen. Vid granskning av tjänstgöringsrapporten kontrollerar granskare mot tjänstgöringslista samt säkerställer att intyg för förlorad arbetsinkomst finns. Likaså görs kontroll att kvitton är bifogade för utlägg. Lönekontoret tar emot tjänstgöringsrapporten och ankomststämplar denna. När inregistrering av uppgifter sker signeras och anges datum på rapporten. Registrering av arvoden, ersättningar görs manuellt i personalsystemet Personec P. Om uppgifter saknas tas en kopia för bevakning och original returneras till granskare, med markering vad som saknas. Kontroll görs av angivet kvittobelopp och manuell registrering av moms. Ingen särskild checklista av vilka kontroller som ska göras finns Bedömning Vår bedömning är att kontrollmålet i huvudsak är uppfyllt. Det finns, enligt upprättad rutin, fastställda kontroller som ska utföras. Rutinen är dock inte känd bland samtliga granskare. I huvudsak utförs dock motsvarande kontroller som rutinen anger. Av rutinen September av 11

9 finns ingen kontroll för bedömning om riktighet i avresa/återkomst samt uppgift om förrättningsersättning. När det gäller tjänstgöringslistan framgår inte av denna om lunch ingått i sammanträdet eller inte, vilket gör att kontroll inte kan utföras. Samtliga uppgifter som finns att ange på tjänstgöringslistan anges ej alltid. Vår rekommendation är att genomgång av vilka kontroller som görs sker. Vidare föreslår vi att tjänstgöringslistan kompletteras med upplysning om lunch erhållits. Det kan vidare vara lämpligt att revidera kolumner som ej används Attest av ersättningar Kontrollmål: Attesteras ersättning och arvode till förtroendevalda av behörig person? Iakttagelser Kanslidirektör beslutattesterar tjänstgöringsrapport för förtroendevalda tillhörande regionsstyrelsen, hållbarhetsnämnden samt kultur- och kompetensnämnden. Förvaltningschef för företagshälsovården attesterar tjänstgöringsrapport för förtroendevalda tillhörande gemensam nämnd för företagshälsovård. Förvaltningschef för patientnämnden attesterar tjänstgöringsrapport för förtroendevalda tillhörande patientnämnden. En tjänstgöringsrapport som omfattar uppdrag i exempelvis gemensam nämnd för företagshälsovård och regionstyrelsen attesteras av kanslidirektör. Granskning av inlämnade uppgifter och underlag utförs då av granskare för majoriteten eller oppositionen. Denna stämmer av med granskare hos respektive nämnd att ledamoten tjänstgjort och finns noterad på tjänstgöringslista. Av reglementet eller rutinen framgår ej vem som har attestansvar. Attest sker enligt vedertagen rutin, men det saknas delegation för detta enligt uppgift. Våra genomförda stickprovskontroller visar att samtliga granskade tjänstgöringsrapporter är attesterade av tjänsteman enligt ovan Bedömning Vår bedömning är att kontrollmålet inte är uppfyllt. Bedömningen har sin grund i att delegation för attestant saknas Korrekta arvoden och utbetalningar Kontrollmål: Är utbetalade ersättningar och arvoden korrekta? Iakttagelser Våra genomförda stickprovskontroller av utbetalda ersättningar och arvoden visar på ett fåtal felaktigheter: Tjänstgöringsrapport finns för samtliga granskade poster September av 11

10 Samtliga tjänstgöringsrapporter har kunnat verifieras mot tjänstgöringslista Intyg för förlorad arbetsinkomst finns för samtliga granskade poster Halvdags och heldags arvode har i huvudsak betalats ut motsvarande tjänstgöringsrapport/tjänstgöringslista Kilometer ersättning har utbetalts motsvarande angivet i tjänstöringsrapport. Angivna kilometer bedöms rimligt med utgångspunkt i kontroll mot angiven adress. Av intervjuerna har framkommit att inga särskilda kontroller av angivna kilometer görs. För utlägg såsom parkering, färdbiljett tåg/buss som ersatts finns för samtliga granskade poster kvitto av något slag som underlag. Kostförmån anges av den förtroendevalde på tjänstgöringsrapport och har för samtliga granskade poster registrerats i lönehanteringen. Noteras dock att kostförmån inte går att verifiera mot exempelvis tjänstgöringslista. Ersättning för förlorad semesterförmån skall ske inom två år. Stickproven visar att utbetalning skett i allt väsentligt inom föreskriven tid för den granskade perioden. Tjänstgöringsrapport, original, tillsammans med bifogade underlag sparas och ingår som del i lönekontorets dokumenthantering. Tjänstgöringslistan är för merparten av granskade listor ej fullständigt ifylld. Personnummer anges sällan. Om den förtroendevalde varit tjänstgörande eller närvarande framgår alltid, medan kolumnen helt sammanträde fylls i, i varierande omfattning. Kolumnen närvaro anges om den förtroendevalde har avvikande närvaro. Det framgår inte av tjänstgöringslistan om mötet omfattat lunchavbrott och inte heller om lunch ingått. Av stickproven framgår att vid samma sammanträde kan en deltagare uppge lunchförmån och en annan inte. Intyg för förlorad arbetsinkomst hanteras olika beroende på vilken granskare som hanterar dem. Originalunderlagen bifogas för gemensam nämnd för företagshälsovård till lönekontoret i Söderhamn. Övriga sparar underlagen lokalt. Det har vid intervjuerna framkommit att det saknas fastställda rutiner för hur länge underlagen för förlorad arbetsinkomst skall arkiveras. Avseende ersättning för förrättning har påträffats poster där uppdraget varit längre än sex timmar och att avståndet längre än 50 kilometer från tjänstestället eller bostaden utan att förrättningsersättning utbetalts. För några av posterna har noterats att det finns brister i tjänstgöringsrapporten och hur den förtroendevalda har fyllt i avresa och återkomst. För andra poster har noterats att upplysningarna är kompletta men granskare har inte fyllt i att förrättning skall utbetalas. Av intervjuerna framgår att det är den förtroendevaldas ansvar att tillse att tjänstgöringsrapporten är korrekt ifylld. Granskarens uppgift är inte, av vad som framkommit vid intervjuerna, att komplettera ofullständiga uppgifter. September av 11

11 Bedömning Vår bedömning är att kontrollmålet i huvudsak är uppfyllt. Vi konstaterar att tjänstgöringslistan inte fylls i fullständigt. Enligt vår uppfattning har bedömningen gjorts, för den aktuella blanketten, att vissa upplysningar skall anges. Det bör säkerställas att blanketter fylls i med de uppgifter som krävs. Om uppgifterna ej krävs bör dessa ej heller finnas angivna på blanketten. Det bör säkerställas att samtliga underlag för utbetalning hanteras på ett likartat vis och att räkenskapsmaterial förvaras enligt fastställd dokumenthanteringsplan. För närvarande förvaras kvitton med original tjänstgöringsrapport hos lönekontoret. Intyg för förlorad arbetsinkomst förvaras både hos granskare och vissa hos lönekontoret. Det bör vidare säkerställas att kvitto som utgör underlag för ersättning fyller gällande krav. Vi konstaterar att, i och med förändring av reglementet, där närvarande ej tjänstgörande erhåller arvode enligt samma principer som tjänstgörande förtroendevald förenklas granskarens uppgift. Vi konstaterar vidare att utbildning för mandatperiodens förtroendevalda har erbjudits. Det finns dock tjänstgöringsrapporter som fylls i fel. Vi kan inte bedöma orsaken till det, men det bör säkerställas att den förtroendevalde som inte fyllt i korrekt och därmed går miste om ersättning bör få information om hur denne korrekt fyller i blanketten. September av 11

12 3. Revisionell bedömning Vi bedömer att regionstyrelsen och respektive nämnd i huvudsak har säkerställt att gällande reglemente avseende ersättning till förtroendevalda följs. Fullmäktige har fastställt ett reglemente, vilket under våren 2015 har kompletterats med ändrade regler för ej tjänstgörande. Det finns en upprättad rutin med fastställda kontroller som skall utföras. Vi konstaterar dock att rutinen inte är känd hos samtliga granskare. I allt väsentligt utförs, enligt vad som framkommit vid intervjuerna och granskning av rapporter och underlag, de kontroller som rutinen anger. Rutinen kan kompletteras med några kontroller som ej finns beskrivna i dag. När det gäller lunchförmån går det inte att verifiera då upplysningar inte anges på tjänstgöringslistan. Attest av tjänstgöringsrapport sker enligt vedertagen rutin, där delegation saknas. Granskade poster visar på att det finns smärre fel vid utbetalning av arvoden och ersättningar, vilket totalt ej är väsentliga belopp för den granskade perioden. Det bör dock säkerställas att ersättning för förlorad arbetsinkomst alltid skrivs under av arbetsgivare, att ersättning sker mot giltigt kvitto och att förrättning ersätts när så är berättigat. När det gäller ej tjänstgörande men närvarande förtroendevald har reglerna ändrats från maj 2015 och risken för fel minskar Rekommendationer Vi rekommenderar att gällande rutin Utbetalning av arvode mm till politiker görs känd hos granskare. Det kan vara lämpligt att komplettera rutinen med samtliga kontroller som ska utföras. För att säkerställa att samtliga förtroendevalda fyller i tjänstgöringsrapporten korrekt föreslår vi att en rutin utarbetas för utbildning och återkoppling. När det gäller attest av tjänstgöringsapporter rekommenderar vi, att delegation för attest avseende förtroendevalds begäran av arvoden och ersättning fastställs. Vi rekommenderar slutligen att tjänstgöringslistan omarbetas. Uppgifter som inte är nödvändiga bör inte efterfrågas på denna och uppgifter som behövs som underlag vid kontroll av tjänstgöringsrapport bör läggas till, exempelvis uppgift om lunch Lars-Åke Ullström Uppdragsledare Helena Steffansson Carlson Projektledare September av 11

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Sollentuna kommun

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Sollentuna kommun www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Sandra Feiff Juni 2013 Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Granskning av arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av arvoden till förtroendevalda Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Revisionskonsult Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Örkelljunga kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Arboga kommun Regler vid ersättning. Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin

Arboga kommun Regler vid ersättning. Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin Arboga kommun Regler vid ersättning Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Metod och avgränsning... 3 3. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst...

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Trelleborgs kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2016 Huddinge kommun Granskning av arvoden Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för ersättning till förtroendevalda med flera Antagna av fullmäktige 2010-12-15, 136 att gälla fr.o.m. 2011-01-01 Reviderade av fullmäktige 2011-06-15, 90 att gälla fr.o.m. 2011-07-01 Reviderade

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av intern kontroll för utbetalning av arvoden till styrelse-och nämndsordföranden

Granskning av intern kontroll för utbetalning av arvoden till styrelse-och nämndsordföranden www.pwc.se Revisionsrapport Gabriella Fredriksson, rådgivare och revisionskonsult Fredrik Anderberg, revisionskonsult mars 2014 Granskning av intern kontroll för utbetalning av arvoden till styrelse-och

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1(6) ÄKF 2010:08 Fastställd av fullmäktige 2010-11-24, 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-23, 60, Dnr 96/10.104 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen (1991:900) d.v.s. ledamöter och ersättare

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(6) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2006-08-29, 70 med ändring 2006-11-28, 100 o 106, att gälla fr o m 2007-01-01 samt ändring 2010-12-21,

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 124/2014 Dnr 14/544-024 1(8) Slutbetänkande Arvodesberedningen Författningssamling MBLAFS 2014:1 Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ersätter Utbytt den Sign 1:1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Stadsrevisionen Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda goteborg.se/stadsrevisionen 2 September 2016 En bilaga

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se REGLEMENTE ARVODEN Antaget av kommunfullmäktige 2001-05-16, 44 Revidering av kommunfullmäktige 2007-06-13, 57 Revidering av kommunfullmäktige 2009-06-17, 51 Revidering av kommunfullmäktige 2012-12-19,

Läs mer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden REGLEMENTE Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 85 1(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden 2015-2018 2(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel 1 Tillämpningsområde 1.1 Dessa bestämmelser gäller för a. Ledamöter och ersättare i fullmäktige beredning som utsetts

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för: a) Kommunfullmäktige b) Av kommunfullmäktige vald ledamot i kommunal styrelse, nämnd, kommitté, beredningsorgan,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA Reglementet är antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 3 att gälla fr o m 1992-01-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-10, 171 1 Bestämmelser

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN Antaget av fullmäktige 2014-01-27, 7 Reviderat 2015-02-23, Kf 30 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I GULLSPÅNGS KOMMUN FÖR MANDATPERIODEN 2015-2018 ALLMÄNNA

Läs mer

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Revisionsrapport KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning/underlag 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation 3 7. Utbetalningar via PA-system

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2017-01-04 Kommunstyrelsen Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2015-2018 Beredningens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa

Läs mer

Manual - Ersättning till kommunalt förtroendevalda Avser mandatperioden

Manual - Ersättning till kommunalt förtroendevalda Avser mandatperioden 2014-10-21 Manual - Avser mandatperioden 2015-2018 KS14.666 Efter beslut om Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i KF 2014-08-24, 169 Innehåll 1 Förtroendevaldas arvoden och ersättningar

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010 ARVODESBESTÄMMELSER M M för förtroendevalda inom Örebro läns landsting mandatperioden 2007-2010 Fastställda av landstingsfullmäktige 21 22 november 2006 Reviderade enligt beslut av landstingets revisorer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil

Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil Carl-Gustaf Folkesson, Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Ängelholms kommun Januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Revisionsrapport KPMG AB Karlstad 29 november Antal sidor: 18 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 5 3. Syfte 5 4. Avgränsning 5 5. Revisionskriterier

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Ersättning 2014-08-25 Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25. Ersätter KS-838/2012 024 Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts

Läs mer

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Arvode utges för inställelse till och deltagande i sammanträde eller förrättning, samt i form av fast årsarvode. Ersättning för inläsningstid ingår i samtliga

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun Fr.o.m. 2001-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 21 september 2016, 118 Bestämmelser om arvoden och ersättningar

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Gällande fr o m 2015-01-01 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid 1 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi.

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi. KS14-269 003 Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-09 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 65 Giltighetstid

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006

ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006 ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006 Ledningskansli sekretariat Fastställda i Landstingsfullmäktige 30/2002 Beslut av landstingets revisorer 2003-02-13

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Gäller från och med 2011-07-01 (Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt reglementets anvisningar gäller fr o m 2011-01-01.) Reviderad och kompletterad

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun.

SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun. SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun förenklad version 1 Observera att detta är en förenklad version av Arvodesbestämmelserna

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, 70 Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2015, 25 Reviderad av kommunfullmäktige den

Läs mer

ARVODESREGLER. Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden

ARVODESREGLER. Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden ARVODESREGLER Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden 2014-2018 REGLEMENTE 2 Arvodesregler för Håbo kommun 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för: Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 30 november 2010 234 Reviderad: Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Inklusive tillämpningsföreskrifter Kommunfullmäktige 2014-10-06, 49/14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR FÖRTROENDEVALDA... 1 2015 2018... 1 ARVODESBESTÄMMELSER

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Dnr KS 2010-37 Rev. KF 2012-12-20 92 REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2015. Innehållsförteckning

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2015. Innehållsförteckning 1 (13) Sekretariatet Johanna Orre 2015-01-12 Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2015 Innehållsförteckning 1. Jämförelsetal 2 2. Årsarvoden 2 2.1 Landstingsråd och gruppledare 3 2.2 Ordförande

Läs mer

LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna. avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande

LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna. avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande Inkomstbasbeloppet Förtroendevaldas ersättning grundar sig på inkomstbasbeloppet

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Sida 1 (9) Juridiska avdelningen - KF/KS 2013-10-23 kansli Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag 1. Dagarvoden Dagarvoden utges till kommunalt förtroendevalda vid uppdrag

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Regler för ersättning till förtroendevalda Fastställda av fullmäktige i Norrbottens läns landsting den 19-20 november 2014, Tillämpningsområde 1 Där inte annat anges gäller reglerna för ledamöter och ersättare

Läs mer

Bestämmelser om Ersättning till kommunalt förtroendevalda Mandatperioden

Bestämmelser om Ersättning till kommunalt förtroendevalda Mandatperioden Mandatperioden 2015 2018 Antagna av kommunfullmäktige 2014-08-24, 169 Reviderade av kommunfullmäktige 2014-12-18, 294 KS14.666 Innehåll Förtroendevaldas ersättningar 5 1.1 Tillämpningsområde... 5 1.2

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-24 235 med ändring 2014-12-16 235 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Läs mer

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Dnr KS 25-2013/42 Arvodesreglemente Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Innehåll Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun... 3 Årsarvoderad förtroendevald... 3 Pension... 4 Fasta arvoden...

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01 ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda Bergslagens kommunalteknik Gäller fr o m 2015-01-01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Allmänna bestämmelser: Dessa bestämmelser

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) IJ. 1 REGLER FÖR ARVODEN M. M TILL FÖRTROENDEVALDA I LOMMA KOMMUN 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Dessa regler gäller för förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 1 januari 2015 Antagen KF: KF 63/2011, KF 89/2011, KF 99/2014 Allmänna bestämmelser Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag?

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag? Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade (Lathunden utgår från dokumentet Ersättning till förtroendevalda, årsmötet 2013) När kan jag få arvode för ett uppdrag? Som medlem i UH har

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 2010-12-22 Dnr: 07/0125 Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden m.m. för mandatperioden 2014-2018

Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden m.m. för mandatperioden 2014-2018 Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden m.m. för mandatperioden 2014-2018 Allmänt Arvoden är knutna till arvodet för riksdagsledamot och förändring görs vid samma tidpunkt som för riksdagsledamots

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, med vilka avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av förlorad arbetsförtjänst, uppföljning av tidigare granskning m.m. Projektplan

Arboga kommun. Granskning av förlorad arbetsförtjänst, uppföljning av tidigare granskning m.m. Projektplan , uppföljning av tidigare granskning m.m. Projektplan Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 6 Antal bilagor: 0 Innehåll 1. Kmunallagens regler för ersättningar och arvoden 1 1.1 s ersättningsbestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 Regionförbundet Örebro län Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillämpningsområde 2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 2 Former för ersättning 2 Årsarvode

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN

REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN 2014:15 REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-25 att gälla från och med mandatperioden efter 2014 års allmänna val. Tillämpningsområde

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(9) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Dnr 019-1473/2014 Juridiska avdelningen - KF/KS Sida 1 (9) kansli 2014-10-31 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015 REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA från och med 1 januari 2015 Kommunledningsförvaltningen januari 2015 Regler för ersättningar till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige den 2014-11-24

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR

ARVODESREGLEMENTE FÖR ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av fullmäktige 2016-10-31, KF 159 Dnr: KS 2016/595 Gäller från 2017-01-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

Arvoden och ersä ttningär fo r fo rtroendeväldä 2017

Arvoden och ersä ttningär fo r fo rtroendeväldä 2017 1 (10) Sekretariatet Johanna Orre 2017-06-14 Arvoden och ersä ttningär fo r fo rtroendeväldä 2017 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2017-06-14 2 (10) Innehållsförteckning Inledning 3 1. Årsarvode 3 1.1 Landstingsråd

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, 191 Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i

Läs mer