Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012"

Transkript

1 Revisionsrapport Carin Hultgren Linda Yacoub Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012 Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner

2 Granskning av löneprocessen i den gemensamma lönenämnden 12 mars 2013 Carin Hultgren Projektledare Uppdragsledare Roger Burström, Tierps kommun Henrik Fagerlin, Knivsta kommun Louise Cedemar, Älvkarleby kommun Kommunerna Tierp, Knivsta och Älvkarleby

3 Granskning av löneprocessen i den gemensamma lönenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer Inledning Bakgrund Revisionsfrågor och kontrollmål Revisionsmetod och avgränsning Verksamhet och organisation... Fel! Bokmärket är inte definierat Uppdraget gemensam Lönenämnd Organisation Lönecentrum Gränsdragning och ansvarsfördelning Nämndens styrning och uppföljning Styrande och stödjande dokument Löneprocessen Lönesystem Hantering av löneunderlag Upplägg/registrering av nyanställda Rapportering av frånvaro Avslut av anställning Avvikelserapportering Kontrollmoment i löneprocessen Lönekörning Registeranalys Validering av data Analyser Fördelning av lönearter Analys av orimliga värden för preliminärskatt Avvikande ålder Översikt av grundlön och höga månadslöner Avgångsvederlag Dubbletter av transaktioner Utbetalt arvode till förtroendevalda Traktamente Reseräkning/kostnadsersättning Övertidsersättning till deltidsanställd Fyllnadslön till heltidsanställd Kommunerna Tierp, Knivsta och Älvkarleby

4 Sammanfattande bedömning och rekommendationer har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Knivsta, Tierp och Älvkarleby kommuner genomfört en gemensam granskning av löneprocessen i den för kommunerna gemensamma lönenämnden. Granskningen syftar till att bedöma huruvida den interna kontrollen i lönerutinerna i den gemensamma löneadministrationen är tillräcklig samt om redovisningen är korrekt/tillförlitlig. Den nya nämnden och Lönecentrum har funnits i drygt ett år, men den skarpa driften, det vill säga löneutbetalning, skedde först under hösten Verksamheten är med andra ord ny och arbete pågår med att uppfylla syftena med sammanslagningen. Hantering av löneunderlag och kontroller av löneunderlag görs idag på olika sätt för de olika kommunerna. De två revisionsfrågor som granskningen ska besvara är följande: Fungerar den nya nämndens verksamhet tillfredsställande ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv samt utifrån syftet med sammanslagningen? Är lönehanteringen säker och tillförlitlig och är uppgifterna i lönesystemet aktuella, fullständiga och rättvisande? Vi bedömer att lönenämndens verksamhet i huvudsak fungerar tillfredsställande ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv utifrån syftet med sammanslagningen som framgår av förarbetet till beslutet om att bilda en gemensam nämnd. För att uppnå intentionerna med sammanslagningen i sin helhet anser vi att det är angeläget att arbetet med att hitta en gemensam arbetsprocess fortsätter. I dagsläget skiljer sig arbetsprocessen åt mellan de olika kommunerna. Vi anser att en gemensam arbetsprocess bör ge förutsättningar för en väl fungerande och effektiv intern kontroll. Vidare anser vi att befintliga rutinbeskrivningar m.m. bör tydliggöras avseende vilka kontroller som ansvarig chef ska göra innan attest samt vilka kontroller som lönecentrum gör innan löneutbetalning. I detta arbete bör införandet av efterkontroller övervägas i syfte att stärka den interna kontrollen. Mot bakgrund av vad som framgår ovan bedömer vi att lönehanteringen inte fullt ut är säker och tillförlitlig/ändamålsenlig mot bakgrund av att hantering av löneunderlag och kontroller av löneunderlag fortfarande görs på olika sätt för de olika kommunerna. Vidare är det angeläget att ett samlat dokument av vilket det framgår vilka väsentliga kontrollmoment som finns inbyggda i lönesystemet samt Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner 1 av 20

5 vilka kontroller som sker vid Lönecentrum respektive av respektive ansvarig chef ska göra. Vi bedömer dock att uppgifterna i lönesystemet/löneredovisningen i allt väsentligt är aktuella, fullständiga och rättvisande. Inom ramen för denna granskning har det däremot inte ingått att bedöma substansen i de avvikelser som medarbetarna rapporterat in lönesystemet. Bedömningen bygger på en helhetsbedömning av de rutinbeskrivningar som finns, fördelning av roller och ansvar avseende kontroll av avslut av anställning, avvikelserapportering och löneutbetalning samt resultatet av registeranalysen och den verifiering som genomförts. I syfte att stärka den interna kontrollen lämnar vi följande rekommendationer: Fortsätta arbetet med att ta fram en gemensam löneprocess i syfte att få en effektiv och säker hantering. Inom ramen för detta arbete se över, enligt uppdrag, hantering av underlag (digitalisering). Utveckla arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser så att risker kopplade till lönehantering fångas upp och hanteras inom ramen för arbetet med nämndens interna kontroll. Ett samlat dokument av vilket det framgår vilka väsentliga kontrollmoment som finns inbyggda i lönesystemet och vilka kontroller som sker vid Lönecentrum respektive av respektive ansvarig chef ska göra tas fram. Riktlinjer/instruktion utarbetas som beskriver vilka kontroller som ansvarig chef bör göras vid attestering av medarbetarens avvikelserapportering. De kontroller som löneadministratörerna gör innan lönekörning dokumenteras i syfte att efterkontroll möjliggörs. Överväga om lönekörning bör göras av två i förening. Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner 2 av 20

6 1. Inledning 1.1. Bakgrund År 2012 inrättades en gemensam lönenämnd för Tierps, Knivsta och Älvkarleby kommuner med Tierps kommun som värdkommun. Inrättandet av en gemensam lönenämnd syftar till att åstadkomma en effektivare löneadministration mellan kommunerna och ge bättre förutsättningar för effektivisering genom skalfördelar, säkra resursbehovet och kompetensen inom löne- och pensionsområdet. En gemensam löneadministration kan bidra till att attrahera ny kompetens och fortsatt kompetensutveckling samt öka servicegraden. Personalkostnaderna utgör en stor del av kommunernas externa kostnader. Redovisningsrevisionella insatser styrs av risk och väsentlighet, det vill säga väsentligheten är hög. Det finns också risker förknippade med lönehanteringen. I den centrala hanteringen kan det finnas risk för att registerhållningen och hanteringen av lönesystemet i övrigt, inte alltid fungerar som avsett. I den mån lönehanteringen har decentraliserats finns ökad risk för att lönerapporteringen och arbetsledarnas kontroll av löneunderlagen inte fungerar tillfredsställande. Detta eftersom det kan uppstå svårigheter att i alla delar upprätthålla kompetens och enhetlighet i kontrollen. Nämnden ska således utforma anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Kommunstyrelsen har till uppgift att främja den interna kontrollen. Viktigt är att den interna kontrollen utformas utifrån ett för alla kommuner gemensamt synsätt Revisionsfrågor och kontrollmål Granskningen syftar till att bedöma huruvida den interna kontrollen i lönerutinerna i den gemensamma löneadministrationen är tillräcklig samt om redovisningen är korrekt/tillförlitlig. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Fungerar den nya nämndens verksamhet tillfredsställande ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv utifrån syftet med sammanslagningen? Är lönehanteringen säker och tillförlitlig och är uppgifterna i lönesystemet aktuella, fullständiga och rättvisande? För att besvara revisionsfrågorna och därmed uppnå syftet med granskningen har följande kontrollmål formulerats: Verksamhet och organisation Nämnden har en effektiv styrning av verksamheten. Nämnden har en tillfredsställande ekonomisk redovisning. Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner 3 av 20

7 Nämnden har säkrat resursbehovet och kompetensen inom löne- och pensionsområdet. Lönehanteringen/-processen Det finns rutiner inklusive väsentliga kontrollmoment beskrivna i aktuella dokument. Det sker tillfredsställande kontroller av att inrapporterade uppgifter i lönesystemet överensstämmer med uppgifter i anställningsavtalet i enlighet med gällande riktlinjer. Det finns beskrivningar av verifieringskedjor i lönesystemet. Lönesystemet utför tillfredsställande kontroller vid registrering av uppgifter (till exempel kontroller i systemet för ologiska belopp och felkodningar) samt att det är tydligt dokumenterat vilka kontroller som utförs. Registrerade avvikelser kontrolleras på ett tillfredställande sätt (till exempel att ansvariga känner till vilka kontroller som ska utföras, tillgång finns till de underlag som krävs). Det finns tillfredställande rutiner avseende förvaring och hantering av anställningsdokument. Det sker central uppföljning över att rutiner inklusive kontroller utförs i enlighet med fastställda rutiner. Riskbedömning och efterkontroller sker på central nivå och kontrollerna är tillfredställande. Det finns tillfredställande kontroller i samband med att filer skickas till betalning. Det finns tillfredställande rutiner för backuptagning kring lönesystemet. Löneredovisningen Uppgift i skattedeklarationer överensstämmer med uppgift i lönesystemet. Avstämning finns mellan lönesystemet och huvudboken i ekonomisystemet. Inga dubbletter av transaktioner eller ologiska personnummer finns i ekonomieller lönesystemet Revisionsmetod och avgränsning Granskningen omfattar de tre kommunerna, Knivsta, Tierp och Älvkarleby som ingår i den gemensamma lönenämnden. Intervjuer har gjorts med lönechef i Tierp och två systemansvariga inom Lönecentrum. Vidare har diverse styrande och stödjande dokument varit föremål för genomgång och bedömning. Bedömningen har skett med utgångspunkt i ett antal kontrollmål som framgår i avsnitt 2.2. Bedömningen omfattar dels befintliga regler och rutiner, dels de kontrollaktiviteter som görs vid Lönecentrum. Utdrag ur lönesystemet har bearbetats genom att en så kallad registeranalys av samtliga lönetransaktioner för respektive kommun har gjorts. Registeranalysen omfattar perioden till och med I syfte att säkerställa att lönetransaktionerna är rättvisande har uppföljning och verifiering gjorts av identifierade avvikelser och orimliga värden. I granskningen har det inte ingått att Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner 4 av 20

8 bedöma substansen i det material som de anställda har rapporterat in i självservicemodulen i Personec P. Denna granskningsrapport har varit föremål för faktaavstämning av representanter för Lönecentrum. Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner 5 av 20

9 2. Verksamhet och organisation 2.1. Uppdraget gemensam Lönenämnd Den gemensamma lönenämnden där Knivsta, Tierp och Älvkarleby kommuner ingår, benämnt Lönecentrum, bildades 1 januari Tierps kommun är värdkommun för samarbetet. Nämndens uppdrag är att ansvara för kommunernas lönehantering, inom ramen för verksamheten kallad Lönecentrum. Den 1 april 2012 skedde verksamhetsövergången och 1 september 2012 hade nämnden alla arbetsplatser klara och gick i skarp drift. I och med den gemensamma lönenämnden bildades även en gemensam IT-nämnd där Tierp och Älvkarleby kommuner ingår. I förarbetet till beslutet om att bilda den gemensamma nämnden anges att bildandet av lönenämnden och Lönecentrum har tagit närmare tre år och att de viktigaste faktorerna har varit att skapa en stadigare verksamhet. Detta genom en minskad sårbarhet, förbättrad tillgänglighet och service samt samutnyttjande av specialistkompetens. Även förutsättningar för effektiviseringar finns genom analys av verksamhetens olika processer och utnyttjande av existerande IT-verktyg dock har detta inte varit ett mål. Det som kommunerna önskar uppnå med den gemensamma nämnden är: Gemensamt systemstöd minska sårbarheten och ge bättre service Tekniska möjligheter möjlighet att utnyttja tekniken ännu bättre Specialister/konsulter kompetensutveckling för medarbetarna på löneavdelningarna Gemensam systemförvaltning effektivare arbetssätt Möjlighet att arbeta över kommungränserna minska sårbarheten och ge bättre service. Kostnaderna för den gemensamma nämnden har fördelats utifrån antal utbetalda löner. Budgeten för 2012 framgår av tabellen nedan och hur kommunerna bidragit. Tierp Älvkarleby Knivsta Totalt Budget tkr tkr tkr tkr 1 Fördelning budget % 23 % 29 % 100 % Antal utbetalda löner Varav tkr avser personalkostnader och tkr övriga kostnader. Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner 6 av 20

10 2.2. Organisation Lönecentrum I det ursprungliga beslutet skulle antalet heltidsanställda vid Lönecentrum uppgå till 16 personer och därtill en lönechef på 60 %. Vid Lönecentrum finns idag 14 2 personer eller 13,8 heltidsanställda samt en lönechef på 50 %. Bland dessa ingår fem systemförvaltare som har full behörighet i lönesystemet och en medarbetare som administrerar pensionsfrågor. Vissa svårigheter finns med att exakt ange antalet årsarbetare då verksamhetsövergången skett 1 april 2012 och viss personal arbetat kvar i respektive kommun. Eftersom Lönecentrum finns geografiskt beläget i Tierp arbetar en stor del av den tidigare lönepersonalen i kommunen numera vid Lönecentrum. Samtliga personer, fyra stycken, från Älvkarleby medan ingen från Knivsta valde att följa med vid verksamhetsövergången. Det finns inga personer kvar i kommunerna som arbetar med löner. De personer som flyttat över till Lönecentrum arbetade centralt i respektive kommun. I och med bildandet at Lönecentrum har den gemensamma Lönenämnden hittills sparat in två heltidstjänster. Medarbetarna är uppdelade i tre (3) olika team som arbetar med löner. Ett team som arbetar mot Knivsta och Tierp och två team som arbetar mot Tierp och Älvkarleby. Respektive team hanterar löner för anställda Gränsdragning och ansvarsfördelning Det finns en tydlig gränsdragning avseende ansvarsfördelningen mellan den gemensamma lönenämnden och Knivsta, Tierp och Älvkarleby kommuner. Syftet med lönecentrum är att löneadministratörerna endast ska arbeta med löneadministration, medan HR- och personalfrågor fortfarande hanteras av de tre kommunerna. Bland annat är attestskyldigheten oförändrad och ansvaret ligger på de olika cheferna i respektive kommun. Medarbetarna har sedan 1 september 2012 försökt hitta en arbetsprocess att arbeta efter, tanken är att hitta kompetensen, minska sårbarheten och effektivisera processen Nämndens styrning och uppföljning Den gemensamma lönenämnden följer upp verksamheten löpande enligt den ekonomimodell som används i Tierps kommun. Uppföljning sker i månadsuppföljningar, delårsbokslut och bokslut. Uppföljningarna i delårs- och årsbokslut omfattar även en uppföljning av nämndens styrkort. 2 Varav 13 heltider och en 80 % tjänstgöringsgrad. Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner 7 av 20

11 Nämnden har inte fastställt någon internkontrollplan Sammanfattande bedömning av verksamhet och organisation Vi bedömer att lönenämndens verksamhet i huvudsak fungerar tillfredsställande ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv utifrån syftet med sammanslagningen som framgår av förarbetet till beslutet om att bilda en gemensam nämnd. För att uppnå intentionerna med sammanslagningen i sin helhet anser vi att det är angeläget att arbetet med att hitta en gemensam arbetsprocess fortsätter. I dagsläget skiljer sig arbetsprocessen åt mellan de olika kommunerna. Vi anser att en gemensam arbetsprocess bör ge förutsättningar för en väl fungerande och effektiv intern kontroll. Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner 8 av 20

12 3. Lönehantering/-processen 3.1. Lönesystem Lönesystemet Personec P som även är ett självservicesystem används i Lönecentrum och användes även av alla tre kommuner före övergången. Detta innebar endast flytt av servrar i och med övergången. Personec P kombineras med behörighetssystemet Neptune där olika behörighetsroller hanteras. Båda systemen driftsätts av Aditro. I Tierp och Älvkarleby används Personec P även som ekonomisystem medan Knivsta använder Agresso. I systemen finns behörighetsträd som är uppbyggda utifrån verksamhet där det finns olika behörighetsroller utifrån befattningar, såsom arbetstagare, arbetsledare, assistent, löneadministratör, med mera. Cheferna är ytterst ansvariga och har därmed högst behörighet, däremot förekommer det att assistenter får behörighet i systemet för att bistå och hjälpa chefen. En gång om året vid årsskiftet sker en genomgång av behörigheterna. Löneadministratörerna vid Lönecentrum upplever att det finns en tydligare ansvarsfördelning/gränssnitt i Personec P. Gränssnittet mellan vilken del i löneprocessen som chef och löneadministratör ansvarar för upplevs som tydlig Förvaring av dokument och back-up Backup-tagning av lönesystemet Personec P och behörighetssystemet Neptune görs av IT-avdelningen varje natt. Servrarna finns på Lönecentrum men backuperna sparas på annan server utanför kommunhuset. Anställningsavtal förvaras i respektive kommun Behörigheter i lönesystemet Löneadministratörerna har behörighet att registrera registrera nyanställda. Registreringen görs när ett skriftligt underlag erhållits från den anställdes chef. Innan medarbetare får behörighet att registrera avvikelser i självservicesystemet Personec P måste hon gå en utbildning. Utbildningen tillhandahålls av Lönecentrum på plats i respektive kommun. Systemförvaltarna vid Lönecentrum har behörighet att göra löneutbetalningar i lönesystemet. Det finn en dokumenterad rutin för hur detta går till Styrande och stödjande dokument Inom Lönecentrum finns en mängd olika stödjande dokument för lönehantering i form av checklistor för löneadministratörerna vid Lönecentrum. Dessa omfattar bland annat registrering av anställningsuppgifter för nyanställda, timanställda, förändringar i anställningen, frånvaro samt avslut av anställning. Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner 9 av 20

13 Vidare finns diverse rutinbeskrivningar/manualer i en portal på Lönecentrums hemsida. Där kan arbetsledare och medarbetare logga in och utföra olika moment i lönehanteringen, så som löpande avvikelse rapportering och/eller attest av avvikelserapportering. Process-/flödeskartor finns även för att registrera anställningsavtal och löneunderlag. I Knivsta har man så kallade chefsuppdrag, ett dokument där chefernas ansvar vad gäller personalfrågor regleras och de kontroller i löneprocessen som ligger på chef beskrivs. Likande dokument saknas i Älvkarleby och Tierp. Innan nyanställd får behörighet att registrera avvikelser i självservicesystemet Personec P måste hon genomgå en utbildning som tillhandahålls av Lönecentrum på hemma plan i den egna kommunen Hantering av löneunderlag Nedan redovisas hur hantering av och registrering av nyanställda, sjukfrånvaro samt avslut av anställning görs Upplägg/registrering av nyanställda Hanteringen av olika löneunderlag ser i dagsläget olika ut för de tre kommunerna. Vid uppläggning av nya medarbetare i Tierps kommun används anställningsavtalet som underlag. Detta signeras av en chef och granskas innan de läggs upp i systemet. Anställningsavtalet ligger tillsammans med löneinformation, det vill säga ytterligare ett dokument, som underlag för löneuppgifterna i Personec P. Anställningsavtalen sparas i digitala personakter som finns på Lönecentrum. Det skriftliga avtalet skickas tillbaka till den anställde. I Knivsta och Älvkarleby skickas kopia av de skriftliga anställningsavtalen efter påskrifter till Lönecentrum för registrering. Därefter sparas avtalen i en pappersakt Rapportering av frånvaro Även vad gäller frånvaro ser rutinerna olika ut för Tierp och Älvkarleby. Tierp har en rutin tagen av kommunstyrelsen som innebär att medarbetaren ska göra en sjukanmälan och lämna läkarintyg till närmaste chef som sedan skickar intyget till Lönecentrum som i sin tur bevakar ärendet. I Älvkarleby görs anmälan av sjukfrånvaro och VAB via Previa. I Knivsta meddelar medarbetarna sin frånvaro direkt till chef Avslut av anställning När en medarbetare avslutar sin anställning vid någon av kommunerna skapas ett underlag av ansvarig chef. Utifrån detta avslutar en löneadministratör medarbetaren i Personec P och ett avgångsdatum skapas för att löner inte ska betalas ut fortsättningsvis. Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner 10 av 20

14 Avvikelserapportering Oavsett kommun ansvarar respektive chef för attest av medarbetarens avvikelserapportering. De olika rutinerna och hanteringen av olika underlag/information kommer som nämnts att diskuteras för att Lönecentrum ska ha en löneprocess som är gemensam även för de tre kommunerna. I dagsläget sker den största delen av alla underlag genom pappershantering, men det pågår diskussioner om skanning och digitala arkiv Kontrollmoment i löneprocessen Löneadministratörerna i de tre teamen ansvarar för att löneuppgifterna i olika listor/delmoment i löneprocessen är korrekta. Lönecentrum har en blankett med olika kontrollmoment som löneadministratörerna som genomföra. Dock används dessa blanketter mer som en lathund och inget som dokumenteras och sparas. För att säkerställa att uppgifterna i lönesystemet är korrekta tas fel- och varningslistor ut och kontrolleras. Bland annat kontrolleras banklistor där orimliga bruttolöner signaleras. Ansvarig chef ansvarar däremot för indata det vill säga de uppgifter som medarbetaren rapporterar Lönekörning Sammantaget finns det fem systemadministratörer som har behörighet att göra lönekörningen, dvs löneubetalningen. I samband med lönekörningen skapas banklistor och ekonomifiler för redovisningen. Löneutbetalningen görs av en systemadministratör åt gången enligt rullande schema Sammanfattande bedömning av lönehanteringen Vi bedömer att lönehanteringen inte fullt ut är säker och tillförlitlig mot bakgrund av att hantering av löneunderlag och kontroller av löneunderlag fortfarande görs på olika sätt för de olika kommunerna. Vi saknar bland annat ett samlat dokument av vilket det framgår vilka väsentliga kontrollmoment som finns inbyggda i lönesystemet samt vilka kontroller som sker vid Lönecentrum respektive görs av ansvarig chef i kommunerna. I vår granskning har framkommit att: Det finns ett antal olika dokument i form av rutinbeskrivningar som beskriver hur registrering av nyanställda görs, detsamma gäller avvikelserapportering respektive lönekörning. Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner 11 av 20

15 I lönesystemet finns ett antal inbyggda kontroller så som att signallistor genereras om det förekommer orimlig belopp eller andra felkodningar i lönefilen. Vår bedömning är att löneadministratörerna har god kunskap om vilka kontroller som ska görasvid upplägg av nyanställd, innan lönekörning etc. Respektive löneadministratör kontrollera dessa signallistor enligt uppgift innan lönekörning. Då dessa kontroller inte dokumenteras kan vi inte verifiera detta. Det finns dock framtagna blanketter där de olika kontrollmomenten framgår. Ansvaret för att kontrollera registrerade avvikelser ingår i ansvariga chefers attestansvar. I de utbildningar som den anställde respektive chefer får när de ska börja använda Personec P ingår i utbildningen en genomgång av vilka kontroller som ska göras. I nuläget görs ingen efterkontroll vid Lönecentrum av utbetalda löner annat än den kontroll som löneadministratörerna enligt uppgift gör när de tar ut signallistor innan lönekörningen. Vi har inte tagit del av underlag som beskriver att det genomförs eller genomförts några kontroller på central nivå utöver de som beskrivs ovan. Befintlig rutin avseende förvaring av anställningsdokument bedöms vara tillfredsställande då de förvaras i respektive kommun. Vi anser dock att hanteringen av anställningsdokument som skickas per post mellan kommun och Lönecentrum bör effektiviseras. De kontroller som görs i samband med att lönefiler skickas för betalning bör dokumenteras. Vidare bör övervägas om filöverföringen ska göras av två i förening. Det finns en tillfredsställande rutin för back-up tagning av uppgifter i lönesystemet. Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner 12 av 20

16 4. Löneredovisningen Nedan återfinns en sammanfattning av resultatet av genomförd registeranalys avseende väsentliga områden att följa upp. Vidare redovisas resultatet av vår verifiering samt en sammanfattande bedömning Validering av data Då det förekommer en stor mängd lönearter som styr in på olika konton i huvudboken är det svårt att få en komplett avstämning av samtliga transaktioner. Vi har valt att stämma av nettolönen och källskatteskulden för två perioder maj och juli för att på ett rimligt sätt kunna verifiera att vi fått med samtliga transaktioner till rätt belopp. I nedanstående tabell återfinns resultatet av analysen tillsammans med lönearterna som angivits för källskatt. Nettolön Kommun Lönetransaktionsfil Huvudbok Differens för period Älvkarleby Älvkarleby Knivsta Knivsta Tierp Tierp Källskatt Kommun Lönetransaktionsfil Huvudbok Differens för period Älvkarleby Älvkarleby Knivsta Knivsta Tierp Tierp Resultat från dataanalys, verifiering och bedömning Då differenserna är så pass små bedöms de som immateriella och vi kan därför dra slutsatsen att erhållet material är fullständigt och riktigt. Vid avstämning med Knivsta respektive Tierp har vi erhållit förklaringar till avvikelserna ovan som gör att vi kan konstatera att dessa rättats vid senare tillfälle. Avstämning av transaktioner mot personalregister En jämförelse mellan transaktionsfil och personalregistret har utförts för att säkerställa att inga transaktioner skapats på anställda som inte finns upplagda i personalregistret. Resultat från dataanalys, verifiering och bedömning Femton individer (15) som erhållit utbetalning, det vill säga att utbetalning har skett till dessa personer trots att dessa individer inte finns upplagda i personalregistret. Samtliga poster/utbetalningar som avser dessa individer har stämts av mot Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner 13 av 20

17 underlag. Verifieringen ger vid handen att dessa hanterats korrekt. Utbetalningarna avser semester som betalats ut kontant vid avslutad tjänst och timlön som betalas ut med en månads fördröjning. Ologiska personnummer En sökning har gjorts efter personnummer med avvikande kontrollsiffra. Efter genomförd analys har inga poster med avvikande kontrollsiffra påträffats Analyser Fördelning av lönearter Samtliga transaktioner har fördelats och summerats per löneart och per period i en lönefluktuationsanalys. Sammanställningen visar alla lönearter uppdelat per period och visar antal transaktioner samt saldot för varje period under granskningsperioden i en tabell. Analysen används som underlag för bedömning om lönekostnaderna är rimligt fördelade under året och om onormala fluktuationer finns som inte är i linje med vad som är normalt för lönekostnadsfördelningen. Uppföljning av analysen möjliggör dessutom ett ställningstagande till om det finns lönearter som använts felaktigt eller om det föreligger skäl att revidera någon enskild post djupare. Analysen utförs således för att ge en överblick av vilka lönearter som driver mest kostnader. I tabellerna nedan redovisas de tio lönearter per kommun där de beloppsmässigt högsta saldona redovisas under granskningsperioden. Summan är adderad för samtliga löneperioder. Löneart beskrivning Tierp Älvkarleby Knivsta Månadslön Nettolön Semester uttag debet balanskonto Intj semester debet på kostnadställe Månadslön vikariat Timlön Ers ferie debet balanskonto Betald ferielön Semester betald semesterdagstillägg Intj sem debet på kställe semgrp Resultat från dataanalys, verifiering och bedömning En analytisk granskning av utbetalda löner per månad och kommun har gjorts i syfte att bedöma om de månatliga löneutbetalningarna är rimliga. Vi har från respektive kommun erhållit underlag som visar utbetalda löner per månad under Vi bedömer löneutbetalningarna per månad som rimliga. Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner 14 av 20

18 Analys av orimliga värden för preliminärskatt Denna analys visar om det preliminärskatteavdrag som gjorts under granskningsperioden på individnivå är rimligt eller inte. Det är svårt att göra beräkningen helt korrekt på grund av det stora antalet lönearter som ligger till grund för beräkningen. Vi har i tabellerna nedan redovisat de enskilt högsta posterna som har genomgått en fördjupad granskning med avvikande preliminärskatt som överstiger 60 % respektive preliminärskatt som understiger 20 %. Urvalet har gjorts på summan på källskatten i kombination med bruttosumman. Resultat från dataanalys, verifiering och bedömning Resultatet från genomförd analys visar att det förekommer poster med källskatteavdrag som överstiger 60 % samt understiger 20 %. Avvikelserna ovan kan bero på att vi i vår lönekörning inte fångar samtliga utbetalningar och betald källskatt avviker, rättning etc. Rutinen för källskatt är att Lönecentrum hämtar denna uppgift från Skatteverket via fil per kommun. Lönecentrum gör aldrig några egna beräkningar. Vi bedömer rutinen som tillförlitlig Avvikande ålder En genomgång av personalregistret har gjorts av samtliga anställda i kommunerna Tierp, Älvkarleby och Knivsta för att identifiera lönetransaktioner för månadslön och timlön för anställda som är yngre än 16 år eller äldre än 67 år. Resultat från dataanalys, verifiering och bedömning Analysen identifierade totalt 246 unika personer sammantaget för de olika kommunerna med avvikande ålder. Endast en person är yngre än 16 år Översikt av grundlön och höga månadslöner För samtliga anställda har den högsta månadslönen under granskningsperioden fördelats i beloppsintervall per kommun (se antal löner uppdelat i beloppsintervall nedan). Fördelningen visar olika beloppsintervall samt antal månadslöner inom intervallet och syftar till att skapa en förståelse för populationen samt ge en översikt av förekommande månadslöner. Följande lönearter har extraherats: Löneart Löneartsnamn Antal utbet Månadslön Månadslön vikariat Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner 15 av 20

19 Beloppsintervall, % < Tierp Älvkarleby Knivsta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,5% 5,3% 8,1% 22,8% 25,5% 19,2% 30,9% 41,9% 31,5% 24,4% 17,0% 23,5% 5,5% 4,5% 9,8% 1,7% 3,4% 4,6% 0,6% 1,1% 1,3% 0,3% 0,6% 0,7% 0,2% 0,5% 1,0% 0,2% 0,2% 0,3% 0,0% 0,2% 0,0% Summa anställda Resultat från dataanalys, verifiering och bedömning Resultatet ovan kan användas för att skapa en förståelse för populationen samt ge en översikt av förekommande månadslöner för att kunna göra en rimlighetsbedömning. Vi bedömer att fördelningen ovan verkar rimlig. Vidare ger verifieringen vid handen att dessa överensstämmer med signerade anställningsavtal och i förekommande fall lönerevisioner. Samtliga månadslöner som är 60 tkr eller högre har verifierats mot signerade anställningsavtal och i förekommande fall lönerevisioner. Verifieringen ger vid handen att det finns underlag som styrker samtliga månadslöner utom den månadslön på över 100 tkr i Älvkarleby. Den sistnämnda avser en rättning av Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner 16 av 20

20 felaktigt utbetald lön under ett år, då för låg lön utbetalats. I övrigt har anställningsavtal erhållits som styrker lönerna Avgångsvederlag Alla transaktioner under granskningsperioden som har koppling till avgångsvederlag har extraherats och analyserats. En analys har utförts för att identifiera personer med transaktioner med koppling till detta. Samtliga lönearter som använts för extrahering återfinns i tabellen nedan.. Löneart Löneartstext Antal transaktioner 5725 Avgångsvederlag Avgångsvederlag soc avg månadsskatt 17 Resultat från dataanalys, verifiering och bedömning Analysen har granskat de transaktioner avseende avgångsvederlag. Analysen identifierade 15 personer som har erhållit avgångsvederlag. För åtta av dessa personer har uppföljning gjorts av att undertecknad överenskommelse finns som styrker utbetalningen. Resultatet av verifieringen ger vid handen att det finns undertecknade överenskommelser för samtliga personer som ingått i vår verifiering Dubbletter av transaktioner En analys av lönetransaktionerna har gjorts för att söka efter kombination av personnummer + löneperiod + belopp + löneart för månadslön som förekommer mer än en gång under en och samma period. Resultat från dataanalys, verifiering och bedömning Efter genomförd analys identifierades en mängd transaktioner som eventuellt kan vara en dubblett, men då analysen är baserad på absoluta belopp kan det i vissa fall röra sig om korrigeringar. Vidare stickprovstagningar krävs för att verifiera riktigheten i transaktionerna. Inom ramen för denna granskning har åtta poster granskats ytterligare. Resultatet av verifieringen ger vid handen att dessa transaktioner inte utgör verkliga dubbletter utan förklaras av; retroaktiva löneutbetalningar vid lönerevision, felaktig löneutbetalning då sjukanmälan lämnats in för sent, utbetalningen har dock korrigerats i efterhand Utbetalt arvode till förtroendevalda Nedanstående lönearter avser utbetalt styrelsearvode under granskningsperioden. Löneart Benämning Antal utbetalningar 1201 Månadsarvode 570 Resultat från dataanalysen, verifiering och bedömning Analysen har granskat de transaktioner avseende arvode till förtroendevalda. Analysen identifierade 71 personer som har erhållit arvode som uppgår till cirka tkr. Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner 17 av 20

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Båstads kommun 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

www.pwc.se Carin Hultgren Linda Yacoub

www.pwc.se Carin Hultgren Linda Yacoub www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert kommunal revisor Linda Yacoub Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar Tyresö kommun 2013-12-04 Carin Hultgren Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager Granskning av lönehanteringen Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar

Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Linda Yacoub Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar Botkyrka kommun 2014-02-27 Carin Hultgren Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Botkyrka

Läs mer

Nynäshamns kommun. Intern kontroll avseende löner och ersättning inkl arvoden till förtroendevalda. Februari 2011

Nynäshamns kommun. Intern kontroll avseende löner och ersättning inkl arvoden till förtroendevalda. Februari 2011 Nynäshamns kommun Intern kontroll avseende löner och ersättning inkl arvoden till förtroendevalda Februari 2011 Jonas Eriksson Pernilla Fagerstedt Richard Vahul 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager november 2014 Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av Lönehanteringen

Granskning av Lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar, Revisionskonsult Caroline Liljebjörn, Certifierad kommunal revisor Granskning av Lönehanteringen Hultsfreds kommun Ola Holstein, Risk Manager 15 januari 2015

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anne Elgmark 2014-12-05 KS 2014/1002 50069 Kommunstyrelsen Granskning av lönehanteringen Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönehantering

Revisionsrapport Granskning av lönehantering Revisionsrapport Granskning av lönehantering Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk Manager Kristianstads kommun December 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering Revisionsrapport Granskning av lönehantering Lunds kommun September 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Kenix Vuong Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Revisionsfråga...5

Läs mer

Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets lönehantering

Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets lönehantering LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 54 Dnr PS 2013-0018 Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets lönehantering

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Oskarshamns kommun Caroline Liljebjörn Malin Kronmar

Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Oskarshamns kommun Caroline Liljebjörn Malin Kronmar www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Richard Vahul Sandra Volter Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av löner

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Hammarö kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...2

Läs mer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer 9 oktober 2015 Innehåll 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun

Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till förtroendevalda Nicklas Samuelsson Samir Sandberg Richard Vahul Ekerö kommun Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till

Läs mer

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefil. Mats Renborn

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefil. Mats Renborn Gotlands kommun Registeranalys av lönefil 2004-09-21 Mats Renborn 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. REGISTERANALYS...3 2.1 Finns orimliga belopp i lönefilen?...3 2.2 I vilken omfattning

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Elin Petersson Revisionskonsult 3 november 2016

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Lönehanteringen. Klippans kommun. December 2010. Författare

Lönehanteringen. Klippans kommun. December 2010. Författare Lönehanteringen Klippans kommun December 2010 Författare Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson Gotlands kommun Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson -06-11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. RESULTAT AV GRANSKNINGEN...4 3.1 Finns orimliga belopp

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige 2006-02-08 Vård- och omsorgsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av rutiner för lönehantering Revisorerna har granskat kommunens rutiner för lönehantering

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson GOTLANDS KOMMUN Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS Mats Renborn Viveca Karlsson 2005-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING...3 1.1 Resultat av 2003

Läs mer

GNESTA KOMMUN. Revisionsskrivelse Kommunstyrelsen

GNESTA KOMMUN. Revisionsskrivelse Kommunstyrelsen GNESTA KOMMUN 2017-12-13 Revisionsskrivelse Kommunstyrelsen För kännedom Kommunfullmäktige Gnesta kommun Ink: 2017-17-- 13 Dnr: För handläggning: Revisionsrapport: löner, lönerelaterade avgifter och pensioner

Läs mer

Granskning av lönehantering Forshaga kommun Anette Fagerholm Januari/2016

Granskning av lönehantering Forshaga kommun Anette Fagerholm Januari/2016 www.pwc.se Granskning av lönehantering Anette Fagerholm Forshaga kommun Januari/2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål...3 1.3. Metod...3

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Jenny Krispinsson Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Pajala kommun Innehåll 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar Sida 1(1) Datum 2017-02-20 Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium BAS-nämnden BKU-nämnden Miljö- och byggnämnden Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lena Salomon, Certifierad kommunal revisor Henrik Friang, Risk Manager September

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Löner, lönerelaterade avgifter och pensioner

Löner, lönerelaterade avgifter och pensioner www.pwc.se Revisionsrapport Richard Vahul Ebba Lind Jessica Nordahl November 2016 Löner, lönerelaterade avgifter och pensioner Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Löner Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5 1.1 REVISIONENS OMFATTNING OCH INRIKTNING...5

Läs mer

Löneadministrativa rutiner

Löneadministrativa rutiner Revisionsrapport Löneadministrativa rutiner Krokoms kommun Hans Stark Anneth Nyqvist Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionskriterier 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Anställnings- och avgångsrutiner

Anställnings- och avgångsrutiner Revisionsrapport Anställnings- och avgångsrutiner Malin Andersson Hans Axelsson Inledning/uppdraget Av s revisorer har vi fått i uppdrag att granska om det finns en tillräcklig kontroll av rutiner i samband

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN. Granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson

GOTLANDS KOMMUN. Granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson GOTLANDS KOMMUN Granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS Mats Renborn Viveca Karlsson 2003-12-11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. GRANSKNING AV LÖNERUTINER...4

Läs mer

Revisionsrapport Lönerutiner Strömsunds kommun Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja,

Revisionsrapport Lönerutiner Strömsunds kommun Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja, www.pwc.se Revisionsrapport Lönerutiner Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja, September 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2014-03-31 Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-86961 charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning Syftet

Läs mer

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen 2016-10-20 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 2.1. Syfte och avgränsning... 4 2.2. Revisionsfrågor... 4 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2013-05-03 Admnämnd/2013:1 Charlotte Rolfsson, 0550-869 61, Lönechef charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av löner. Falkenbergs kommun. Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin

Revisionsrapport. Granskning av löner. Falkenbergs kommun. Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin Revisionsrapport Granskning av löner Falkenbergs kommun Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfrågor, avgränsning och metod...3 2 Sammanfattning...4 2.1 Noterade

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering Revisionsrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system - lönehantering Johan Bokinge Karin Norrman Elgh Landstinget i Jönköpings län 2011-10-04 Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Landstinget

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice 1 Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i Kronobergs län granskat den av länsstyrelsen

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport. Lönehanteringen. Östersunds kommun 2010-11-25. Hans Stark, certifierad kommunal revisor. Anneth Nyqvist, revisionskonsult

Revisionsrapport. Lönehanteringen. Östersunds kommun 2010-11-25. Hans Stark, certifierad kommunal revisor. Anneth Nyqvist, revisionskonsult Revisionsrapport Lönehanteringen Östersunds kommun 2010-11-25 Hans Stark, certifierad kommunal revisor Anneth Nyqvist, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2008-03-14 32-2007-0571 Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen 2007 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2016 Huddinge kommun Granskning av arvoden Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

B Kristianstads. ~ kommun. Granslming av lönehanteringen

B Kristianstads. ~ kommun. Granslming av lönehanteringen B Kristianstads ~ kommun KOMMUNREVISIONEN 2015-11-19 Kristianstads kommun Ko munstyrelsen Kommunfel/mäktige Granslming av lönehanteringen På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen

Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen Dnr: Rev 28-2012 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 11 december 2012 Västra Götalandsregionen Rapport: Registeranalys och

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå, genomsnittlig månadslön,

Läs mer

Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner

Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner Intern kontroll lönerutiner år 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Henrik Bergh April 2015 Intern kontroll lönerutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2 1.1. Förslag till åtgärd...3 2. Inledning...5

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Datum 2015-02-02 Admnämnd/2015:2 047 Intern kontroll Riskanalys och intern kontrollplan

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Landstingsservice Avdelning lön och personal Jenny Forss 2014-08-12 Dnr 2014/0299 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Bakgrund EY

Läs mer

Rapport avseende Personalskulder. December 2006

Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Innehåll Inledning...1 Risk i redovisning av personalskulder...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll rutiner...3 Substansgranskning...3 Noteringar vid

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Revisionskonsult Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Örkelljunga kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16)

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03 Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 2 (16) 2 INFORMATIONSMEDDELANDE... 3 2.1 SCHEMATIDEN ÖVERSTIGER

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Granskning personalsystemen Personec P och Hogia

Granskning personalsystemen Personec P och Hogia REVISIONSRAPPORT 2014-06-17 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning personalsystemen Personec P och Hogia Granskningen Revisorerna har, efter en risk- och

Läs mer

Granskning av landstingets löneutbetalningar 2013

Granskning av landstingets löneutbetalningar 2013 Granskning av landstingets löneutbetalningar 2013 Rapport nr 25/2013 Mars 2014 Eva Röste Moe, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1. Rekommendationer... 4 2. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04

TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04 TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04 Kommunstyrelsen Granskning av intern kontroll avseende rutiner för utbetalning av löner och arvoden De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har givit Komrev

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer