Revisionsrapport. Lönehanteringen. Östersunds kommun Hans Stark, certifierad kommunal revisor. Anneth Nyqvist, revisionskonsult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Lönehanteringen. Östersunds kommun 2010-11-25. Hans Stark, certifierad kommunal revisor. Anneth Nyqvist, revisionskonsult"

Transkript

1 Revisionsrapport Lönehanteringen Östersunds kommun Hans Stark, certifierad kommunal revisor Anneth Nyqvist, revisionskonsult

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund och revisionskriterier Avgränsning Revisionsmetod Granskningsresultat Organisation av lönehanteringen Dokumentation av rutiner och kontrollmoment Kontroll av att inrapporterade uppgifter i personalsystemet överensstämmer med uppgifter i anställningsavtalet Verifieringskedjor och räkenskapsinformation inom löneområdet Löneprocessen i dokumenthanteringsplan/arkivplan Kontroller vid registrering av uppgifter samt dokumentation av kontroller som utförs Kontroll av registrerade avvikelser Central uppföljning av rutiner och kontroller Kontroller i samband med att filer skickas till betalning Rutiner för säkerhetskopiering Finns tillfredsställande behörighetsrutiner? Verksamhetsansvarigas roll i lönehanteringen utifrån kompetens samt funktionalitet och säkerhet i systemet Registeranalys Bilaga: Rutinbeskrivningar Bilaga: Internkontrolldokumoment:... 19

3 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östersunds kommun har Komrev inom PwC genomfört en granskning avseende lönehanteringen. Följande revisionsfråga har varit aktuell: - Är den interna kontrollen kring lönehanteringen tillfredställande? Vi bedömer att den interna kontrollen inom lönehanteringen kan förbättras. Granskningen visar att flera åtgärder behöver vidtas för att säkra den interna kontrollen. Lönehanteringen präglas i stor utsträckning av det personalsystem som används för viktiga rutiner som anställning, avvikelserapportering, löneutbetalning mm. I personalsystemet Heroma hanteras ett betydande antal registreringar vilka resulterar i väsentliga utbetalningar för kommunen. En ändamålsenligt utformad intern kontroll är därför viktig. Resultatet av granskningen redovisas i sammanfattande form här nedan. Rutinbeskrivningarna av internkontrollmoment är utförliga och det framgår tydligt vem som ansvarar för olika delar. De upprättade rutinbeskrivningarna är till största delen riktade mot förvaltningarna och de medarbetare som använder rutinen för självservice. Däremot saknas rutinbeskrivningar för delar av den centrala lönehanteringen. I dokumentationen finns inga uppgifter om ifall det inregistrerade anställningsavtalet ska attesteras eller godkännas av ansvarig chef eller annan person. Vi menar att det finns anledning att se över dokumenthanteringsplanen då det nya lönesystemet kan ha medfört förändringar av exempelvis hur och i vilken form handlingar ska förvaras. De automatiska kontrollerna har gåtts igenom i samband med granskningen och vi bedömer att de ger ett bra stöd i löneprocessen. För att ytterligare utveckla den interna kontrollen kan man överväga att se över de gränsvärden som är satta på resp. löneart. Det framgår inte tydligt att det finns krav på att två personer ska vara inblandade i de olika attest- och kontrollmomenten när det gäller löner. Enligt uppgift har cheferna en dag till förfogande att kontrollera lönerna och vi är tveksamma till om alla chefer tar sig tid att göra dessa kontroller vilket även har bekräftats vid intervjuer. Granskningen av löneutbetalningar i mars och april månad 2010 har gjorts genom stickprov. De granskade posterna har verifierats med underlag och kontroll av utförda attester. Stickproven ger inte anledning till anmärkning på kontrollrutinerna med avseende på de granskade posterna. 1

4 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier Mer än hälften av kommunens/landstingets samlade kostnader avser egen personal vilket innebär att eventuella brister i rutiner gällande löner, ersättningar, semester etc. kan får stora konsekvenser (ekonomiska och förtroendekapital). Även för den enskilda löntagaren kan brister i den interna kontrollen leda till allvarliga konsekvenser. Följande revisionsfråga är aktuell: - Är den interna kontrollen kring lönehanteringen tillfredställande? Kontrollmål: - Finns rutiner inklusive väsentliga kontrollmoment beskrivna i aktuella dokument (avgränsas till processer anställning, förändring av tjänster och löneavvikelser) - Sker tillfredsställande kontroller av att inrapporterade uppgifter i personalsystemet överensstämmer med uppgifter i anställningsavtalet? - Finns beskrivningar av verifieringskedjor och/eller är det säkerställt att räkenskapsinformation inom löneområdet hanteras på tillfredställande sätt. (t ex spars lönelistor, kvitton, underlag o.dyl på ett tillfredställande sätt? - Finns dokument från löneprocesser intagna i dokumenthanteringsplan/arkivplan? - Utför personalsystemet tillfredsställande kontroller vid registrering av uppgifter (t.ex. kontroller i systemet för ologiska belopp och felkodningar) samt är det tydligt dokumenterat vilka kontroller som utförs? - Kontrolleras registrerade avvikelser på ett tillfredställande sätt (t ex känner ansvariga till vilka kontroller som ska utföras, finns tillgång till de underlag som krävs)? - Finns tillfredställande rutiner avseende förvaring och hantering av anställningsdokument? - Sker central uppföljning över att rutiner inklusive kontroller utförs i enlighet med fastställda rutiner. Sker någon riskbedömning och efterkontroller på central nivå och i så fall är kontrollerna tillfredställande? - Finns tillfredställande kontroller i samband med att filer skickas till betalning? - Finns tillfredställande rutiner för backuptagning kring lönesystemet (Säkerhets och arkivskäl)? - Är säkerheten i självservicerutinerna tillfredsställande? - Hur upplever de verksamhetsansvariga sin roll i lönehanteringen? Anser de sig ha rätt kompetens och utbildning för att genomföra kontroller? 2

5 2.2 Avgränsning 2.3 Revisionsmetod Intervjuer:Vi har tagit del av framtagna dokument samt intervjuat ansvariga (3-4 ansvariga) inom lönehanteringen. Intervjuer med personal som arbetar i löneprocessen samt ett urval av ansvariga chefer har gjortsi syfte att kunna nå personer som utför aktiviteter i löneprocessen. Registeranalys:Vi har dessutom gått igenom samtliga transaktioner i löneregistret avseende utbetalningar i mars och april månad Urval och sammanställningar har gjorts och materialet har strukturerats utifrån sannolika fel, direkta felaktigheter och orimliga värden. Vissa kontroller avseende ovan skapade underlag har gjorts. 3 Granskningsresultat 3.1 Organisation av lönehanteringen På serviceförvaltningens löneenhet finns 9,75 löneassistenter varav 2,7 tjänster avser kundstöd till förvaltningarna. Vid övriga förvaltningar ingår lönehantering som en del av arbetsuppgifterna för framförallt skolassistenter och assistenter inom vård- och omsorgsförvaltningen. Lönesystemets självrapporteringsmodul Heroma självservice, som är en webb baserad del av lönesystemet, bygger på att det finns ett grundschema för varje medarbetare där ändringar i schemat måste registreras fortlöpande. På barn- och utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen görs dessa uppgifter ute på förvaltningarna medan löneenheten hjälper övriga förvaltningar. Personalen rapporterar sina "avvikelser" från schemat i form av frånvaro och tillägg i Heroma. Efter inrapportering sker kontroll och fastställelse av ansvarig chef och uppgiften går därefter direkt in i utbetalningsunderlaget. På barn- och utbildningsförvaltningen har skolassistenterna möjlighet att fastställa vissa ledigheter. Timanställdas löner hanteras och registreras fortfarande centralt på löneenheten. 3.2 Dokumentation av rutiner och kontrollmoment En viktig del i den interna kontrollen är att löneprocessens rutiner dokumenteras. Rutinbeskrivningar bör åskådliggöra hur rutinerna är uppbyggda samt vilka kontrollmoment som ingår. Ett av syftena med att dokumentera rutiner är att minska sårbarheten vid avgångar 3

6 och sjukdomar. Rutinbeskrivningar har också en funktion att fungera som ett löpande stöd för verksamheten. Vi har tagit del av ett antal rutinbeskrivningar och internkontroll/kvalitetetssäkringsdokument som har upprättats. En förteckning över rutinbeskrivningarna finns i bilaga Revisionell bedömning Enligt vår bedömning är de upprättade rutinbeskrivningarna till största delen riktade mot förvaltningarna och de medarbetare som använder rutinen för självservice. Däremot saknas rutinbeskrivningar till viss del för den centrala lönehanteringen. Rutinbeskrivningarna av kontrollmoment är utförliga. Av internkontrolldokumenten framgår tydligt vem som har ansvaret för att kontroller utförs och hur ofta uppföljning ska göras och vem den ska rapporteras till. 3.3 Kontroll av att inrapporterade uppgifter i personalsystemet överensstämmer med uppgifter i anställningsavtalet Ett viktigt kontrollmoment är att säkerställa att rätt uppgifter inrapporteras vid nyanställning av personal. Det finns ett separat dokument med rutiner för nyregistrering i Heroma där det framgår att nyregistrering, d v s registrering av ny anställd endast kan göras av Löne- och pensionsservice. Förvaltningarna skickar anställningsbesluten till Löne- och pensionsservice som kontrollerar nödvändiga uppgifter. Om något saknas eller är felaktigt ifyllt skickas avtalet tillbaka för korrigering. Vid smärre korrigeringar kontaktas bara den aktuella enheten. Inga ändringar på avtalen görs av löneadministratören. När alla uppgifter är ifyllda ska enheten meddelas att den anställde är klar för schemahantering. Vid intervjuer har framkommit att viss kontroll av att anställningsavtalet är rätt registrerat görs i samband med schemahanteringen. Om tidsmått är fel inregistrerat stämmer inte schemat. Däremot finns inga krav på att kontrollera om exempelvis lönesumman är korrekt inlagd Revisionell bedömning I dokumentet finns inga uppgifter om att det inregistrerade anställningsavtalet ska attesteras eller godkännas av ansvarig chef eller annan person. Löne & pensionsservice registrerar dock inga anställningar som inte attesterats av behörig chef. Vi menar att det är en fördel om det finns ytterligare något kontrollmoment för att säkerställa att rätt uppgifter blir upplagda eftersom anställningsavtalet är grunden för löneutbetalningen. T.ex. genom kontroll i efterhand av behörig chef. 4

7 3.4 Verifieringskedjor och räkenskapsinformation inom löneområdet Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommunen upprätta beskrivningar över bokföringssystemets organisation och uppbyggnad för att ge överblick över systemet. Kommunen ska också upprätta beskrivningar som gör det möjligt att följa och förstå de enskilda bokföringsposterna. Dokumentationen av verifieringskedjor är en kompletterande och detaljerad beskrivning av sambandet mellan verifikationer och de olika typer av bokföring som finns. Syftet är att identifiera de underlag och uppgifter som behövs för att i efterhand kunna följa bokföringen från verifikation till årsredovisning (resultat- och balansräkning m fl) och omvänt. En verifieringskedja kan delas upp i delar. Verifieringskedjan ska vara upprättad så att en bokföringspost går att följa från en länk till en annan och åt båda hållen. Delarna i kedjan utgörs av olika handlingar. Kedjan länkas samman genom att identiteter anges som gör det möjligt att hitta bokföringsposten i respektive handling. Av detta följer att det ska finnas ett samband mellan den angivna identiteten i verifieringskedjan och den identitet som den angivna handlingen är sorterad på. Kommunen har ingen samlad dokumentation av bokföringssystemet i enlighet med kraven i kommunala redovisningslagen. I en sådan dokumentation som alltså ska omfatta hela bokföringen, skulle en beskrivning av lönesystemet och kopplingar mellan ekonomi- och lönesystem kunna vara värdefull information. I nedanstående tabell åskådliggörs ett exempel på en verifieringskedja för månadslön. Tabell nr 1: Verifieringskedja för månadslön Räkenskapsmaterial Anställningsbevis Tabell KP.person Tabell KP.anställning Tabell Redovisning Bokförings och avstämningsfil Grundbok Huvudbok Resultat- och balansräkning Identifieringstecken Personnummer Namn Personnummer Namn Id-nummer (fyra positioner) Id-nummer Personnummer Personnummer Kontering Företagskod (5pos) Företagskod (5pos) Period Kontering Verifikationstyp 202 Verifikationsnummer Kontering Bokföringsdatum Kontering Verifikationsnummer Kontering 5

8 3.4.1 Revisionell bedömning Granskningen visar att dokumentation av bokföringssystemet saknas vilket innebär att verifieringskedjor inte har upprättats som beskrivningar över de bokföringsposter som skapas i lönesystemet. Vi anser att det är viktigt att systemdokumentation samt verifieringskedjor upprättas för den bokföring som skapas i lönesystemet. Från systemleverantören finns en systembeskrivning som beskriver hur systemet fungerar och alla ingående delar. En systemdokumentation skulle kunna användas för att beskriva hur kommunen valt att tillämpa funktionaliteten i systemet i sin lönehantering. 3.5 Löneprocessen i dokumenthanteringsplan/arkivplan För att få en överblick över vilka allmänna handlingar som ingår i den kommunala verksamheten upprättar förvaltningen normalt en dokumenthanteringsplan. Av lokala arkivreglementen framgår i regel att en sådan ska finnas och vad den bör innehålla för uppgifter. Det finns egentligen ingen standard för hur dokumenthanteringsplanen ska utformas och därmed avgör kommunen vilken ambitionsnivå man ska ha. För utförarstyrelsen finns en samlad dokumenthanteringsplan från I denna framgår att en genomgång och eventuell revidering av dokumenthanteringsplanen ska göras årligen. I dokumenthanteringsplan anges gallringsfrist, när handlingarna ska överföras till kommunarkivet samt hur respektive handling ska förvaras Revisionell bedömning Vi menar att det finns anledning att se över dokumenthanteringsplanen då det nya lönesystemet kan ha medfört förändringar av exempelvis hur och i vilken form handlingar ska förvaras. 3.6 Kontroller vid registrering av uppgifter samt dokumentation av kontroller som utförs Rationella lönerutiner är viktigt för att säkra en effektiv lönehantering inom kommunen. En viktig del i den interna kontrollen är att göra efterkontroller av inrapporterade uppgifter i personalsystemet. Samtidigt är det viktigt att personalsystemet kan utnyttjas för att med automatik skapa en ändamålsenlig kontrollmiljö där orimliga värden kan signaleras av systemet. Syftet är dels att upptäcka fel i löneredovisningen samt att säkra en bra kvalitet i redovisningen. Av dokumentet internkontroll/onormala belopp för nettolön per anställd och onormala belopp på enskilda lönearter framgår följande: 6

9 - I Heroma finns en grundinställning på varje befattningsbenämning inställd på % del av varje lön för onormalt belopp. - Onormalt belopp är 50 % av bruttolön. - Det finns ett maxvärde på tilläggslönearter - Systemet signalerar om lönen blir för hög utifrån den spärr som finns. - Signaler tas om hand av Löne- och pensionsservice löneadminstratör tar fram en signallista. - Signallistan visar bl a om en lön är för hög utifrån maxvärdet som finns. - Via utanordningslista ser respektive chef hur mycket lön/anställd som har betalats ut. - Kontroll av utbetald lön sker av behörig chef (se vidare under avsnitt 3.7) Löneartskatalogen visar också att det finns en möjlighet att lägga kontroller av maxvärden även på löneartsnivå. Denna möjlighet utnyttjas sparsamt, på de flesta lönearter är gränsen satt till 100 tkr. Den praktiska effekten av detta kompenseras av de gränsvärden som är satta på t.ex. bruttolön Revisionell bedömning En viktig del i den interna kontrollen är att det inte är möjligt att attestera transaktioner som berör den anställde själv, utan att det finns en arbetsfördelning där en annan person utför attestmomentet. Det kan konstateras att det i personalsystemet inte är möjligt att attestera sina egna avvikelser, vilket är tillfredsställande. För att personalsystemets självservicerutiner ska vara säkra är det viktigt att de automatiska kontrollerna är ändamålsenligt utformade. De automatiska kontrollerna har gåtts igenom i samband med granskningen och vi bedömer att de ger ett bra stöd i löneprocessen. För att ytterligare utveckla den interna kontrollen kan man överväga att se över de gränsvärden som är satta på resp. löneart. Idag är gränsen i de flesta fall satt till 100 tkr vilket gör att inte någon transaktion signaleras utifrån denna kontroll. Som ett komplement till beloppsgränser på t.ex. bruttolön kan gränsvärden på vissa lönearter vara lämpligt. 3.7 Kontroll av registrerade avvikelser Attestregler Av kommunens attestreglemente framgår att detta omfattar alla slag av ekonomiska transaktioner, där även löner och andra personalkostnader ingår. För underlag för löner/arvoden ska intygas: - Att underlaget överensstämmer med sakförhållanden och gällande avtal - Att timrapporter etc är rätt uträknade - Att underlaget är ifyllt enligt fastställd rutin - Att i övrigt hinder för utbetalning inte föreligger. 7

10 Attestmomentet omfattas enligt attestreglementet av två olika roller, beslutsattest och behörighetsattest, vilket innebär att minst två personer är involverade i kontrollen av en verifikation. Vidare framkommer att behörighetsattest ska ske efter beslutsattest. Beslutsattestanten är ytterst ansvarig för uppgifternas riktighet och därmed över att kontroller sker. Den fasta lönen för den anställde godkänns i samband med anställningsbeslutet och löneavvikelser attesteras löpande i personalsystemet. Det finns även regler om att attest eller kontroll ej får utföras av den som själv ska ta emot betalning, själva ska betala till kommunen eller som står i beroendeförhållande till betalningsmottagaren. Kontrollmoment Självservicerutinen bygger på att personalen rapporterar sina "avvikelser" från schemat i form av frånvaro och tillägg i Heroma. Exempel är sjukfrånvaro, semester och beordrad övertid. Efter inrapportering sker kontroll och elektronisk attest av ansvarig chef och uppgiften går därefter direkt in i utbetalningsunderlaget. På barn- och utbildningsförvaltningen har rektorerna delegerat vissa arbetsuppgifter till skolassistenterna som exempelvis att fastställa vissa ledigheter. För att kunna utföra dessa kontroller krävs att ansvarig chef har god kunskap om personalen och hur de arbetar. För övertidsersättning ska chefen stämma av om den som registrerat övertid har rätt till övertid. Vid semesteransökan måste kontroll ske mot tillgängliga semesterdagar. Vidare finns genom lönesystemet endast möjlighet att kontrollera den registrerade frånvaron, för en chef med många underställda kan det däremot vara svårare att ha kontroll över om personalen rapporterar all frånvaro. Timanställdas löner hanteras fortfarande manuellt där ansvarig chef attesterar underlaget med namnteckning. Registrering sker centralt på löneenheten. Inför varje löneutbetalning är respektive chef ansvarig för att kontrollera riktigheten av lönerna innan de går till betalning. I information från Löner framgår att för att kontrollera att rätt lön har betalats ut tar respektive chef fram en Utanordningslista (lönelista) i Heroma efter Lön 1 varje månad. Information om när lön 1 körs samt utbetalningsdatum finns på interna hemsidan. Vid intervjuer har framkommit att det inte är självklart att alla chefer gör dessa kontroller, i vissa fall har cheferna inte ens haft vetskap om att kontrollerna ska göras. Ansvaret har i många fall delegerats vidare. Det framkom även att det finns möjlighet att göra löpande kontroller, exempelvis provlön för att kunna kontrollera att inrapporterade uppgifter har blivit rätt. Om löpande kontroller görs blir det mindre kvar att kontrollera på Utanordningslistan. 8

11 3.7.1 Revisionell bedömning Det framgår inte tydligt att det finns krav på att två personer ska vara inblandade i de olika kontrollmoment när det gäller löner. Mycket av kontrollen hänger därför på att ansvarig chef känner till och tolkar sitt uppdrag på så sätt att ändamålsenliga kontroller utförs. Enligt uppgift har cheferna en dag till förfogande att kontrollera lönerna och vi är tveksamma till om alla chefer tar sig tid att göra dessa kontroller vilket även har bekräftats vid intervjuer. Vi menar också att det är av avgörande betydelse för den interna kontrollen att alla chefer tar till sig information från lönekontoret och fullgör sitt ansvar i lönehanteringsprocessen. 3.8 Central uppföljning av rutiner och kontroller En viktig del av den interna kontrollen är att bedöma vilka risker som finns inom lönehanteringen. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att en mängd fel kan uppstå inom en kommuns lönehantering. En riskbedömning av lönehanteringen kan därför bli omfattande. Riskbedömningar bör göras systematiskt och dokumenteras. Av Östersunds kommuns övergripande internkontrollplan för 2010 framgår att i samband med att områden för 2010 föreslås har en riskanalys genomförts för berörda områden. Tillsammans med riskbedömningen redovisas kontrollåtgärder samt ansvar och till vem avrapportering ska ske. Det nya lönesystemet ingår som en process/rutin i denna plan och tre olika riskbilder har definierats: 9

12 Riskbild Riskbedömning Åtgärd/kontrollmetod Ansvarig att kontroller utförs Behörighetshantering Chef Löner avrapporterar årligen i internkontrollrapport Behörighetshantering Vissa användare har under Heromas införandetid, av praktiska skäl, getts högre behörigheter än de grundläggande rollerna är tänkt att innehålla. Detta kan skapa osäkerhet och dålig överblick över hur behörighetshanteringen är strukturerad för verksamheterna. Detta är möjligt och kan få allvarliga konsekvenser. Avvikelser från grundprocesserna för chefsbehörighet har skett inom barn- och utbildningsförvaltningen för att förbättra chefens administrativa vardag. Om inte fastställda rutiner för detta följs kan det få allvarliga konsekvenser. Det är möjligt att det inträffar. Löner genomför en genomlysning av hur olika behörigheter har tilldelats och justerar vid behov Kontroll ska ske av att barn- och utbildningsförvaltningens rutiner för denna process följs. Kommunledningsförvaltningen Rapport till biträdande kommundirektören årligen Löneutbetalningar Chefer kontrollerar inte grundlista som skapas efter Lön1 -körning och därmed sker felaktiga utbetalningar/avdrag. Detta är möjligt och kan få allvarliga konsekvenser. Rutiner följs enligt BITS rekommendation om behörighetshantering. Chefer/granskare utbildas i rutinen att kontroller Lön1 -listan. E-postpåminnelse till chefer införs (efter godkännande av chefsreferensgrupp) Chef Löner Förvaltningschef Chef Löner 10

13 3.8.1 Revisionell bedömning Vi bedömer att kommunen har gjort en riskbedömning av det nya lönesystemet och därmed har tillräcklig kännedom om de riskbilder som finns. För att kontrollen ska vara tillräcklig är det viktigt att betona kontrollåtgärden där chefer och granskare ska utbildas i rutinen att kontrollera Lön1 listan. 3.9 Kontroller i samband med att filer skickas till betalning I dokumentet internkontroll/avstämning av utbetalningar mellan löne- och pensionsservice och bank framgår vilka rutiner som finns. Kortfattat kan rutinerna beskrivas enligt följande: - En fil skapas av Löne- och Pensionsservice som utgör underlag för löneutbetalning - Fil med löneunderlag till bank skickas via TEIS. - Sigillnyckel kommer från banken och läggs in i TEIS för att verifiera bankfilen - Sigillnyckeln byts 1 gång per år av datacenter som har tillgång till TEIS. - När filen är skickad upprättas en följesedel som verifierar lönefilens totala belopp för de arbetsgivare som ingår i i Östersunds kommuns lönefil - Banken tar kontakt med systemadministratör via mail/telefon om följesedel inte har levererats - Saknas följesedel betalar banken inte ut lön Revisonell bedömning Vi bedömer att kontrollrutinerna i samband med utbetalning är ändamålsenliga Rutiner för säkerhetskopiering Enligt BITS (Basnivå för informationssäkerhet) är målet med säkerhetskopiering att bevara informationens och informationsbehandlingsresursernas riktighet och tillgänglighet. Detta innebär att: - Säkerhetskopiering ska göras regelbundet - Systemägaren ska besluta och dokumentera (Säkerhetsinstruktion, kontinuitet och drift): - Vilken information som ska omfattas av säkerhetskopiering - Intervallen för kopiering - Hur många generationer säkerhetskopior som ska finnas - Hur säkerhetskopior ska förvaras - Om vissa säkerhetskopior ska förvaras på plats geografiskt skild från driftstället. - Systemägaren ska besluta om och när kontroll av säkerhetskopiornas läsbarhet ska genomföras och detta ska dokumenteras (Säkerhetsinstruktion, kontinuitet och drift). 11

14 - Systemägaren ska besluta om förvaring av och åtkomst till källkod för egenutvecklat informationssystem. - Åtgärder som ska vidtas för att säkra att informationen är läsbar under hela förvaringstiden ska dokumenteras (Säkerhetsinstruktion, kontinuitet och drift) Revisionell bedömning En skriftlig rutin för backup har upprättats där bl.a. Datacenters rutiner för nattliga körningar med avseende på bl.a. backuprutiner finns dokumenterade. I avtalet med Datacenter finns också angivet vad som ingår i deras uppdrag med avseende på bl.a. säkerhetsrutiner. En test av backup sker också regelbundet i och med att testmiljön för systemet löpande uppdateras genom inläsning av aktuell backup för att testmiljön ska vara aktuell Finns tillfredsställande behörighetsrutiner? Dokumenterade behörighetsrutiner är viktiga för den interna kontrollen och säkerhetens skull, Inom Löne- och pensionsservice är det 2 anställda (med en backup) som har ansvar för att tilldela behörigheter till användare av lönesystemet. Behörighetsrutinerna beskrivs utförligt i internkontrolldokumenten registrering av behörighet för roll i Heroma och behörighet i Heroma för extern konsult. Registrering av behörighet för roll i Heroma Rutinerna för kan kortfattat beskrivas enlig följande: - I samband med begäran om ny behörighet fylls en speciell behörighetsblankett i av behörig chef - Blanketten skickas till datacenter som lägger upp begärda ikoner och därefter skickas blanketten vidare till Heroma drift. - Systemadministratören kontrollerar att begäran om behörighet kommer från behörig chef eller utsedd person/er enligt skriftlig delegation från förvaltning - Om behörighetsblanketten inte är inskickad av behörig chef/utsedd person skickas den tillbaka - Upplägg av behörighet åtgärdas när blankett återkommer rätt ifylld - Behörighet och tilldelning av roll i Heroma sker enligt uppgifter från verksamheten och koppling till PA-team och organisation görs Vid kompletteringar/ändringar i roller skickas ny behörighetsblankett till Heroma drift av ansvarig chef/utsedd person. När en person avslutar sin tjänst skickas blanketten avgång ur tjänst till löneadminstratören som även avslutar anställning i Heroma. Uppgifter om behörigheter/roller och omfattning tas fram via rapport och stäms av 1-2 gånger per år. 12

15 Behörighet i Heroma till extern konsult På uppdrag av systemadminstratör ska extern konsult ha tillgång till Heroma för att åtgärda ärenden. När Logica ska ha tillgång till kommunens miljö ska det alltid finnas ett Logica ärende som talar om vilken åtgärd som ska göras. Rutinen är att konsult från Logica alltid tar kontakt med utsedd systemadministratör som ger konsulten behörighet utifrån tre olika alternativ: - Heroma som system, gäller ärenden som är anmälda till Logicas helpdeck och innebär att konsulten går in i systemet samtidigt som systemadministratören följer med på skärmen. Systemadministratören godkänner och ger konsulten ett användarid och lösenord som genereras via Heroma assistans. - Tillgång till kommunens server, gäller ärenden som är anmälda till Logicas helpdesk men av en svårighetsgrad som inte går att lösa via Heroma assistens. I detta fall godkänner systemadministratören och ger en tillfällig behörighetstilldelning till konsulten via teamwier som genererar ett tillfälligt användarid och löseord. - Om systemadministratör ej finns på plats, backup för att ge tillgång till Heroma server är utsedda personer inom datacenter. När Logica kontaktar datacenter lämnar driftansvarig ut användarid och lösenord, där lösenorden är inlåsta i ett kassaskåp som förvaras hos datacenter. Driftansvarig informerar systemadminstratören efter avslutat arbete om vad som åtgärdats i miljön. I samtliga fall ska konsulten så snart arbetet är avslutat kontakta systemadministratören alternativt driftansvarig på datacenter som tar bort den tillfälliga behörigheten Revisionell bedömning Vi bedömer att den dokumentering av behörighetsrutinerna som finns är en viktig del i att säkerställa en god intern kontroll och säkerhetsrutiner. De behörighetsrutiner vi tagit del av tyder på att kontrollen med avseende på behörighetsregistrering ger förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll Verksamhetsansvarigas roll i lönehanteringen utifrån kompetens samt funktionalitet och säkerhet i systemet Utbildning Förvaltningarna har själva genomfört utbildning av chefer och administratörer och även tagit fram eget utbildningsmaterial. Vid intervjuerna framkommer delade uppgifter angående genomförda utbildningar. Vissa är mycket positiva till utbildningarna medan andra är mer kritiska. En nyanställd person hade inte fått någon utbildning utan hade istället fått ta hjälp av administratör och kollegor för att kunna arbeta i systemet. Samtidigt menar man att bara utbildning inte är tillräckligt utan att man måste jobba praktiskt i systemet för att lära sig och att alla kanske inte har prioriterat detta. Någon uppger att det saknas bra manualer och rutinbeskrivningar, de som finns är mer överskådliga och innehåller inga detaljerade anvisningar. 13

16 På flera förvaltningar har det funnits utsedda resurspersoner som har fått en viktig roll. Kompetens Uppgifter som tidigare låg på lönekontoret har lagts ut på förvaltningarna. Någon menar att de över en natt blev löneförrättare och att det lades ett stort ansvar på dem. Även om man lyckats lära sig själva lönesystemet så saknas fullständiga kunskaper om lagar och regelverk inom löneområdet. I början var man därför orolig att det skulle bli fel eftersom det är stora pengar det rör sig om och det är tredje part som blir drabbad vid eventuella fel. Roller Inom barn- och utbildningsförvaltningen har rektorerna delegerat ansvar och befogenheter till administratörer för att förbättra chefens administrativa vardag. De uppgifter som förväntades utföras av cheferna ansågs vara tidsödande och kanske i vissa fall mer lämpade att utföras av administratörer. På andra förvaltningar där cheferna har ett större ansvar och utför mer uppgifter i systemet anser man att det är ett tidskrävande arbete och att det tar tid från det nära ledarskapet. Funktionalitet Flera av de intervjuade uppger att det är ett krångligt och komplext system medan andra tycker att det är ett bra och roligt system att arbeta med. Flera har påpekat brister i olika funktioner som exempelvis: - Frånvaro Vid rapportering av frånvaro finns inte någon spärr för dubbel registrering. Detta inträffar när den som har sjuk har ringt och bett administratören att registrera frånvaron. När personen sedan kommer tillbaka och går in i systemet syns inte att frånvaron har registrerats och då har det hänt att de har registrerat samma frånvaro och att det har blivit dubbelregistrerat. - Övertid, någon menar att det borde vara enklare att lämna kommentarer till övertid för att underlätta kontroller för cheferna. - Manuell hantering, flera menar att de behöver ha uppgifter vid sidan om för att kunna kontrollera vissa uppgifter, som exempelvis vilka som har rätt till övertid. - Dubbla rutiner för vikarier, de timvikarier som går in på ett längre vikariat läggs upp på schema och registrerar avvikelser elektroniskt på denna del medan de samtidigt timvikarierar och lönen hanteras manuellt för denna del. - Personal som byter arbetsplats, När en person byter arbetsplats inom kommunen ska behörighetsblankett skickas till Heroma drift där personen först avslutas på den nuvarande arbetsplatsen och därefter registreras på den nya arbetsplatsen där nytt schema skapas. Oftast blir hanteringstiden lång och dessutom har det i vissa fall blivit fel då vissa delar av lönen i bokföringen fortfarande har hamnat på den gamla arbetsplatsen. Det gäller då att vara uppmärksam och kontrollera lönelistorna noggrant. 14

17 Revisionell bedömning Vi menar att det är viktigt att inför stora förändringar som i det här fallet innebar både byte av lönesystem och förändring av roller att det är viktigt att klarlägga och informera om detta tydligt i förväg. Det är även viktigt att säkerställa att nya medarbetare kan erbjudas utbildningar så snabbt som möjligt. Vidare menar vi att rutiner för att fånga och åtgärda upplevda brister bör upprättas Registeranalys Genom registeranalys har kontroller gjorts av löneredovisningens kvalitet samt prövning av genomförda kontrollrutiner. Vi har via löneenheten fått ut lönefilerna för mars och april månad 2010 och importerat dessa till ett särskilt registeranalysprogram. Utbetalningsfilerna omfattar förutom Östersunds kommun även Gymnasieförbundet och Räddningstjänstförbundet. För April månad innehåller filen: lönetransaktioner Bruttolönesumma på 127,9 mnkr En nettolönesumma på 95,8 mnkr Utbetalningar till personer I den efterföljande analysen har följande kontroller gjorts: Validering av indata onormala belopp eller andra avvikelser Fördelning av lönearter Avvikande ålder (<16 år >67 år) Översikt månadslöner Granskning genom stickprov på 15 högsta nettoutbetalningar Stickprov på transaktioner för nyckelpersoner (politiker och ledande tjänstemän) Kontrollavstämning av prel. skatter och arbetsgivaravgifter Stickprov bland höga belopp för traktamenten Stickprov bland höga utbetalningar för övertid och fyllnadstid I nedanstående tabell har vi sorterat nettolöner utifrån beloppsintervall: 15

18 Beloppsintervall Antal Summa, belopp - Neg. 0, , , , , , , , , , , , , Summa: Den övervägande delen av utbetalade nettolöner per person ligger alltså mellan kr. Sexton löneutbetalningar i april månad ligger över kr netto. Grunden för löneredovisningen och kopplingen till den ekonomiska redovisningen bygger på att varje lönetransaktion har en löneart som kopplas till ett konto i den ekonomiska redovisningen. April månads lönefil innehåller poster på 221 olika lönearter, de femton lönearterna med högst belopp under april månad är: Löneart Antal poster Belopp, kr Månadslön Timlön Månadslön m uppehåll Ob-veckoslut Arvode Sjuklön 80% Beredskap Semesterersättning Omkostnadsersättning Kval övertid betald Årsarvode förtroendevald Semesterdagstillägg Fyllnad betald Ob-natt Ob-kväll Summa Samtliga transaktioner i det granskade materialet är kopplade till en löneart. Avstämning mot redovisning av skatter och arbetsgivaravgifter till skatteverket för april månad har genomförts. 16

19 Validering av indata Som en del av analysen har vi tittat närmare på de femton högsta utbetalda nettolönerna under april och mars månad. Betalningarna uppgår netto till mellan 44 tkr till 85 tkr. De lönearter som ingår i dessa utbetalningar är arvode till familjehem, årsarvoden till gode män samt i tre fall avgångsvederlag. I ett fall har övertidsersättning registrerats för utbetalning till ett belopp av närmare 107 tkr. Utbetalningar till familjehem/kontaktpersoner har verifierats mot underlag. Rutinerna bygger på att avtal om placering tecknas av familjehemsteamet och överlämnas till löneadministratörer vid socialtjänsten. Avtalen registreras i lönesystemet för den tid de gäller eller om de gäller över årsskiftet fram till årets slut. I dessa fall uppdateras avtalen med ändrade ersättningsnivåer inför första utbetalning på det nya året. Rutinerna bedöms ge en tillräcklig intern kontroll. Utbetalningar till gode män har verifierats mot underlag där attest finns från handläggare på överförmyndarens kansli. Utbetalda belopp avser årsarvoden för mellan tre sex klienter. Underlagen för utbetalningar av avgångsvederlag har attesterats av förvaltnings- eller enhetschef på särskild blankett. Den registrering av utbetalning som gjordes avseende övertid var felaktig då den anställde ville ha ersättningen i form av komptid. Då blanketten skickades till löneenheten missade attesterande chef att komplettera underlaget med upplysning om att ersättningen skulle ges i ledighet. Felet upptäcktes av den anställde innan utbetalningen gjordes och utbetalningen stoppades. Justering gjordes på maj månads löner Avvikande ålder Vi har granskat ersättningar till personer över 67 år och de flesta av dessa avser ersättningar till förtroendevalda. Fyra personer över 67 år har under april lön från kommunen. Det rör i två fall timanställningar och i två fall anhörigvårdare. Den yngsta person som erhåller ersättning i april är 17 år och även här avser ersättningen arvode. En annan iakttagelse är att endast två personer under 20 år erhåller månadslön från kommunen i april månad Transaktioner för nyckelpersoner Vi har granskat löneposter för förtroendevalda med mer än 40 % av heltid i årsarvode samt löneposter för förvaltningschefer. Under april har i fyra fall sammanträdesarvode utbetalats till förtroendevalda med mer än 40 % av heltid i årsarvode. I samtliga fall avser dessa arvoden möten som inte ingår i uppdraget som ligger till grund för årsarvodet och därmed är utbetalningarna i enlighet med riktlinjerna för arvoden. 17

20 Traktamenten Vi har genom stickprov granskat höga belopp avseende traktamenten. Totalt har traktamenten (netto) betalats ut med drygt 42 tkr vid april månads löneutbetalning. Utbetalningar över 2 tkr har verifierats mot underlag Övertidsersättning Kontant utbetald ersättning för övertid och fyllnadstid uppgår till totalt 1,1 mnkr i lönefilen för april månad. Granskningen har utförts genom att verifiera underlag för de tio högsta beloppen som utbetalats till anställda. Granskningen har tidigare kommenterats under ovan Anneth Nyqvist Hans Stark 18

Löneadministrativa rutiner

Löneadministrativa rutiner Revisionsrapport Löneadministrativa rutiner Krokoms kommun Hans Stark Anneth Nyqvist Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionskriterier 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Båstads kommun 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson Gotlands kommun Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson -06-11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. RESULTAT AV GRANSKNINGEN...4 3.1 Finns orimliga belopp

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Granskning av arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av arvoden till förtroendevalda Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson GOTLANDS KOMMUN Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS Mats Renborn Viveca Karlsson 2005-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING...3 1.1 Resultat av 2003

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönehantering

Revisionsrapport Granskning av lönehantering Revisionsrapport Granskning av lönehantering Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk Manager Kristianstads kommun December 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Hammarö kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...2

Läs mer

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefil. Mats Renborn

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefil. Mats Renborn Gotlands kommun Registeranalys av lönefil 2004-09-21 Mats Renborn 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. REGISTERANALYS...3 2.1 Finns orimliga belopp i lönefilen?...3 2.2 I vilken omfattning

Läs mer

Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma

Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma Krokoms kommun 2015-10-07 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Uppdrag och bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2008-03-14 32-2007-0571 Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen 2007 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager Granskning av lönehanteringen Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Anställnings- och avgångsrutiner

Anställnings- och avgångsrutiner Revisionsrapport Anställnings- och avgångsrutiner Malin Andersson Hans Axelsson Inledning/uppdraget Av s revisorer har vi fått i uppdrag att granska om det finns en tillräcklig kontroll av rutiner i samband

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

www.pwc.se Carin Hultgren Linda Yacoub

www.pwc.se Carin Hultgren Linda Yacoub www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert kommunal revisor Linda Yacoub Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar Tyresö kommun 2013-12-04 Carin Hultgren Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager november 2014 Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige 2006-02-08 Vård- och omsorgsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av rutiner för lönehantering Revisorerna har granskat kommunens rutiner för lönehantering

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anne Elgmark 2014-12-05 KS 2014/1002 50069 Kommunstyrelsen Granskning av lönehanteringen Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN. Granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson

GOTLANDS KOMMUN. Granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson GOTLANDS KOMMUN Granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS Mats Renborn Viveca Karlsson 2003-12-11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. GRANSKNING AV LÖNERUTINER...4

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Nynäshamns kommun. Intern kontroll avseende löner och ersättning inkl arvoden till förtroendevalda. Februari 2011

Nynäshamns kommun. Intern kontroll avseende löner och ersättning inkl arvoden till förtroendevalda. Februari 2011 Nynäshamns kommun Intern kontroll avseende löner och ersättning inkl arvoden till förtroendevalda Februari 2011 Jonas Eriksson Pernilla Fagerstedt Richard Vahul 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer 9 oktober 2015 Innehåll 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Granskningsrapport KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Rutiner delegationer attester 1 3. Kommunicering av rutiner 2 4. Intern kontroll 3 5. Slutsatser 3 1. Bakgrund Vi har av

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Trelleborgs kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Lönehanteringen. Klippans kommun. December 2010. Författare

Lönehanteringen. Klippans kommun. December 2010. Författare Lönehanteringen Klippans kommun December 2010 Författare Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Elin Petersson Revisionskonsult 3 november 2016

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering Revisionsrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system - lönehantering Johan Bokinge Karin Norrman Elgh Landstinget i Jönköpings län 2011-10-04 Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Landstinget

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012

Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Linda Yacoub Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012 Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner Granskning av löneprocessen i den gemensamma lönenämnden 12

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lena Salomon, Certifierad kommunal revisor Henrik Friang, Risk Manager September

Läs mer

Granskning av Lönehanteringen

Granskning av Lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar, Revisionskonsult Caroline Liljebjörn, Certifierad kommunal revisor Granskning av Lönehanteringen Hultsfreds kommun Ola Holstein, Risk Manager 15 januari 2015

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar Sida 1(1) Datum 2017-02-20 Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium BAS-nämnden BKU-nämnden Miljö- och byggnämnden Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Delrapport Värnamo sjukvårdsområde

Delrapport Värnamo sjukvårdsområde Bilaga 1d Delrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system Värnamo sjukvårdsområde Innehållsförteckning 1 Granskningsresultat Värnamo sjukvårdsområde 3 1.1 Det finns en landstingsövergripande

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering Revisionsrapport Granskning av lönehantering Lunds kommun September 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Kenix Vuong Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Revisionsfråga...5

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Granskning av personalsystem

Granskning av personalsystem Revisionsrapport Granskning av personalsystem Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Revisionsfråga och kontrollmål 1 1.1.1 Kontrollmål 1 1.2 Revisionsmetod

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Jenny Krispinsson Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Pajala kommun Innehåll 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets lönehantering

Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets lönehantering LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 54 Dnr PS 2013-0018 Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets lönehantering

Läs mer

Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar

Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Linda Yacoub Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar Botkyrka kommun 2014-02-27 Carin Hultgren Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Botkyrka

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå, genomsnittlig månadslön,

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Effektivitet i administrativa processer

Effektivitet i administrativa processer Revisionsrapport Effektivitet i administrativa processer Östersunds kommun 2010-05-18 Hans Stark Anneth Nyqvist Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...4

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen 2016-10-20 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 2.1. Syfte och avgränsning... 4 2.2. Revisionsfrågor... 4 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer