Studiehandledning. Att hantera konflikter i arbetslivet 7,5 hp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning. Att hantera konflikter i arbetslivet 7,5 hp"

Transkript

1 1 Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Att hantera konflikter i arbetslivet 7,5 hp Vt 2014

2 2 Kurssidan på Mondo öppnas vid kursstart 22/03. Vänligen vänta med dina frågor om Studiehandledningen och kursinnehållet till den första kursträffen, men skaffa gärna kurslitteraturen och börja bekanta dig med den redan nu! Inledning Kursen ges som en fristående kurs om 7,5 hp (YPG10F). Utbildningsanordnare är Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik. Kursen genomförs som distansstudier. Distansstudier innebär att antalet lärarledda aktiviteter är färre än vid reguljära studier. Den pedagogiska arbetsmodell som används i kursen är en nätverksbaserad kommunikation i konferenssystemet Mondo, där kommunikation sker mellan lärare och studenter och studenter emellan. Mondo fungerar som ett virtuellt klassrum och är ett slutet klassrum för studenter som har tillhörighet till denna kurs. I studiehandledningen beskrivs kursens mål (förväntade studieresultat), syfte, innehåll, uppläggning, examination, betygskriterier, schema, examinationsuppgifter, tidplan och litteratur. Studiehandledningen är tänkt som ett stöd. För ytterligare stöd hänvisas till kurslitteraturen och kursansvarig. Kursens innehåll Kursen behandlar olika dimensioner av konflikthantering på individ-, grupp- och organisationsnivå. Konflikters förlopp i olika organisationer behandlas. Kursen tar upp gruppdynamiska såväl som individuella aspekter som exempelvis rolltagande, makt, kön och etnicitet. Olika strategier för konflikthantering jämförs och diskuteras från ett pedagogiskt perspektiv. Kursens lärandemål Efter kursen förväntas studenterna kunna: - diskutera olika dimensioner av konflikthantering på individ-, grupp- och organisationsnivå, - beskriva och jämföra konflikters förlopp i olika organisationer, - analysera och problematisera individuella och gruppdynamiska aspekter kring konflikthantering såsom rolltagande, makt, kön och etnicitet, - reflektera och problematisera olika strategier för konflikthantering. Kursens uppläggning Kursens innehåll behandlas genom föreläsningar, seminarier och enskilda/grupp uppgifter. Vid avslutande seminarie presenteras skriftligen och muntligen en fallstudie. Kursspråket är svenska men undervisning på engelska kan förekomma! Kunskapskontroll och examination Kursen examineras genom en skriftliga individuella uppgift; ett betyg för hela kursen. Den individuella uppgiften består av en portfölj med olika delar. Se instruktionerna nedan. Kursens huvudsakliga upplägg och pedagogiska arbetsmodell Distansformen på kursen betyder att undervisningen är koncentrerad och förlagd till två sammankomster. Den gemensamma undervisningen utgörs av en kombination av föreläsningar, seminarier med gruppvisa övningar och diskussioner i små- och storgrupp. Mellan sammankomsterna sker självstudier med inläsning av kurslitteratur samt arbete kring

3 3 examinationsuppgifter. Ett viktigt inslag är aktivitet i den virtuella lärmiljön Mondo, vilket sker mellan de fysiska träffarna. Det är därför viktigt att samtliga deltagare avsätter tid för att delta i aktiviteter och uppgifter som genomförs i den virtuella lärmiljön. Det finns i huvudsak tre olika sätta att organisera webbaserade distansutbildningar, som: synkronisk kommunikation, icke-synkronisk kommunikation eller en kombination av bägge former. Kort innebär den första att man exempelvis använder sig av live-föreläsningar och virtuella klassrum, där kursdeltagare interagerar med varandra på distans enligt schemalagda tider. Det andra alternativet infattar bland annat skrivna dokument och instruktioner som erbjuder kursdeltagarna möjligheter att arbeta mer självständigt, på tider som passar dem själva. Det andra alternativet icke-synkronisk kommunikation är det som i huvudsak används i denna kurs. Det har den fördelen att du inte i så hög grad behöver anpassa dina egna studier till andra gruppmedlemmar, eller till lärarens arbetstider. Att delta aktivt i diskussioner på Mondo är ändå fullt möjligt på de tider det passar dig själv bäst. Men, glöm inte de tidsramar och deadlines som är givna av schemat! Observera att angiven obligatorisk litteratur ska användas för varje uppgift. Då kursen går på halvfart behöver du avsätta ca 20 timmar i veckan för studierna. Närvaro på campusmöte är i princip inte obligatoriskt, men närvaro rekommenderas starkt eftersom det kommer att hjälpa dig mycket för att klara kursen. Observera att du vid frånvaro till schemalagda möten förväntas göra en kompletteringsuppgift, se nedan instruktioner om hur du går vidare. Gruppindelning I kursen ingår grupparbeten. I den processen sker utbyte av erfarenheter och samarbete. Basgruppen är en viktig resurs och fungerar som ett arbetslag under och mellan sammankomsterna. Tillsammans arbetar basgrupperna i Mondo för att i studiearbetet kunna föra diskussioner, reflektioner och resonemang kring egna erfarenheter, föreläsningar, kurslitteratur, egen vald litteratur, texter och uppgifter som har koppling till kursens frågeställningar. Gå in i Forum i Mondo. Välj fritt någon av de befintliga grupperna. Grupperna förväntas ha fem eller sex medlemmar. Om det redan finns fem eller sex medlemmar är det bara att själv välja en annan grupp. Om du märker att det inte finns aktivitet i en grupp kan du helt enkelt flytta dig till en annan grupp. Informera din nuvarande grupp att du flyttar till en annan grupp. Presentera dig själv till den nya gruppen. Obs! I extremfallet att det inte finns någon aktivitet i din grupp och alla grupper redan har 5 eller 6 medlemmar finns det inga begränsningar för dig att fritt välja en grupp. Text Allt skrivet material ska skrivas i Times eller Times New Roman, teckenstorlek 12, enkelt radavstånd och med referenser på vedertaget sätt. Om du inte är så van vid att skriva med hänvisningar i litteraturen så kan det vara klokt att skaffa boken Studentens skrivhandbok av Kristina Schött (2007). Boken tar upp vad som utmärker akademiskt skrivande och ger konkreta råd och tips. Se även instruktion i dokument Läslogg instructions om hur man skriver en kritisk granskning av en text tillgänglig i Mondo (Fil Resources).

4 4 Lärare Kursansvarig och lärare är Professor Lázaro Moreno Herrera som enklast nås via e-post: Kursadministratör Emmi-Lotta Fagerlund, e-post: Schema DAG DATUM TID SAL UPPGIFTER Lördag 22 mars Introduktion av kursen. Föreläsning. Seminarium. Tisdag 03 juni Examination/fallstudie redovisning. Kursutvardering. 1 Arbets- och examinationsuppgift Examinationsuppgiften består av en portfölj med olika delar. Din Drop Box i Mondo fungerar som din portfölj. Här förväntas du att ladda upp de olika skriftliga uppgifter som är en del av den huvudsakliga examinationsuppgiften. Se till att du lämnar alla uppgifter i din Drop Box i Mondo. Obs! Detta inkluderar kompletteringsuppgifter om du missar något av mötena. 1. Asynkron diskussion i Mondo om egna erfarenheter Individuell och gruppuppgift Att en diskussion är asynkron innebär att du själv väljer tidpunkt för när du vill delta i diskussionen. Ni ska inom gruppen utse en sekreterare som avslutar och sammanställer gruppens diskussion vilket läggs ut i ert forum i Mondo. Syftet med uppgiften är dels att komma igång med diskussionen i Mondo dels att fundera kring vad era tidigare erfarenheter kring konflikter i arbetslivet har för betydelse för lärandet i denna kurs. Observera att det i denna uppgift endast är era egna erfarenheter som ni diskuterar, dvs. ni ska inte utgå från litteraturen. Detta är både en individuell uppgift och en gruppuppgift. Skriv först en text motsvarande ca en A4-sida om din bild av vad konflikt hantering är och kännetecknas av liksom vilka egna erfarenheter du har av konflikt hantering strategier. Kommunicera med varandra i gruppen. En gruppmedlem skall gå in i Mondo och skapa ett topic med namn Egna erfarenheter inom forumet för din grupp; lägg där ut din text. Presentera gärna dig själv i forumet för dina gruppmedlemmar. Därefter tar du del av övriga gruppmedlemmars erfarenheter. Utifrån de 1 Om möjligt ta med en bärbar dator till detta möte för att göra kursutvärdering på nätet!

5 5 erfarenheter som framkommit i forumet för ni en gemensam diskussion där ni reflekterar över vad som kan känneteckna konflikter i arbetsplats samt konflikt anledningar. Det är viktigt att alla i gruppen tar del av allas diskussionsinlägg och kontinuerligt håller er uppdaterade på vilka diskussioner som pågår. Ni förväntas med andra ord över tid följa de diskussionstrådar som uppstår och även gå i dialog med varandras inlägg. Ni kan också ställa egna frågor om det är något ni finner oklart och därmed även svara på varandras frågor. Ni bestämmer själva tidsplanen för denna process. Diskussionen bör dock vara avslutad senast den 29/03. Uppgiften lämnas okså i Mondo 01/04 i din personliga inlämningsmapp (Drop box) Uppgiften är inte betygsgrundad men för att få slutbetyg på kursen krävs att du deltagit i diskussionen. 2. Perspektiv på konflikhantering och mobbning i arbetslivet Individuell uppgift. Litteraturen till den här uppgiften fokuserar olika sätt att se på konflikter. I uppgiften ingår att utifrån litteraturen föra en kritisk diskussion kring vad som menas med strategi for konflikthantering och vuxenmobbning i arbetslivet - Vilka grundläggande idéer/diskurser kan urskiljas i litteraturen? - Vilka faser anses ett konflikter omfatta och vad kännetecknar dessa faser? - Vilka kritiska synpunkter framförs mot den rådande konflikhanteringsdiskursen och vuxenmobbningsdiskursen? - Har genus, klass och utbildning betydelse konflikter och mobbning i arbetslivet och i sådana fall på vilka sätt? - Hur relaterar det som framställs i läroböckerna med dina egna erfarenheter kring konflikter och mobbing? Du ska se frågorna som stöd när du läser litteraturen. Texten bör vara ca 3-4 A4 sidor datorskriven text, teckenstorlek 12, enkelt radavstånd. Förbered och inkludera också i texten en frågeställning som du tycker är intressant att diskutera. Uppgiften lämnas in i Mondo färst i din personliga inlämningsmapp (Drop box) och sen i Discussion forum senast 15/04 Alla basgruppsmedlemmar ansvarar för att ta del av varandras frågeställningar. Följande litteratur ingår i uppgiften: Ekstam, Kjell (2000) Handbok i konflikthantering. Malmö: Liber AB. 210 sidor Hallberg, Lillemor R-M & Strandmark, Margaretha (2004) Vuxenmobbning i människovårdande yrken. Lund: Studentlitteratur. 160 sidor Scott, Vivian (2009) Conflict Resolution at Work For Dummies. Hoboken, NJ: Wiley. 350 sidor 3. Ledarskap och samtal i konflikthantering Individuell uppgift Ledarskap och samtal har en central roll i konflikthantering. Läs litteraturen och diskutera inom grupp: - Vad det innebär att vara ledare utifrån en konflikthanterings perspektiv? - Vad som menas med konfliktkompetent ledarskap?

6 6 - Vilka är de bästa sätten att hantera svåra samtal på arbetsplats? - Hur relaterar det som framställs i läroböckerna med dina egna erfarenheter? Se frågorna som exempel och stöd när du läser litteraturen. Texten bör vara ca 2-3 A4 sidor datorskriven text, teckenstorlek 12, enkelt radavstånd. Förbered och inkludera också i texten en frågeställning som du tycker är intressant att diskutera. Uppgiften lämnas in i Mondo i din personliga inlämningsmapp (Drop box) och i Discussion forum senast 27/04. Alla basgruppsmedlemmar ansvarar för att ta del av varandras frågeställningar. Litteratur: Hilmarsson, Thór Hilmar (2013) Det coachande samtalets hemlighet : Att hantera svåra samtal på din arbetsplats. Lund: Studentlitteratur. 135 sidor Pihl, Emma (2012) Konfliktkompetent ledarskap : en guide till att förstå, hantera och förebygga konflikter i arbetslivet. Malmö: Liber. 187 sidor 4. Dynamik i arbetsgrupper betydelse for konflikthantering Asynkron diskussion i Mondo Som i uppgift 1 du förväntas kommunicera med varandra i gruppen. En gruppmedlem skall gå in i Mondo och skapa ett topic med namn Dynamik i arbetsgrupper inom forumet för din grupp. Läs litteraturen skriva fritt i forumet och dela med andra gruppmedlemmar vad du anser de viktigaste aspekterna från texten. Hur gruppensdynamik påverkar utvecklingen eller föreviga konflikter? Det är viktigt att alla i gruppen tar del av allas diskussionsinlägg. Ni förväntas med andra ord över tid följa de diskussionstrådar som uppstår och även gå i dialog med varandras inlägg. Ni kan också ställa egna frågor om det är något ni finner oklart och därmed även svara på varandras frågor. Ni bestämmer själva tidsplanen för denna process. Diskussionen bör dock vara avslutad senast den 06/05. Uppgiften är inte betygsgrundad men för att få slutbetyg på kursen krävs att du deltagit i diskussionen. Utgå från: Granström, Kjell (2006) Dynamik i arbetsgrupper - om grupprocesser i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur. 280 sidor 5. Mitt val av litteratur om konflikthantering Individuell uppgift Du förväntas att välja relevanta texter i förhållande till kursens mål. Omfattning: ca100 sidor totalt. Du kan välja några artiklar eller en bok av vetenskaplig karaktär. Läs igenom kursmålen (se Kursplan) för att få vägledning när du söker! Använd Mondo diskussionsforum för att utbyta förslag och idéer med andra gruppmedlemmar. Några gruppdeltagare kan läsa samma text, är en fördel ändå om du söker och väljer litteratur själv på så sätt kommer vi förhoppningsvis att få en större variation av texter som analyseras! Observera att läraren INTE kommer att ge förslag på litteratur. Texten bör vara 1-2 sidor och ska vara utlagd färst i din Drop Box och sen i diskussion forum på Mondo senast den 16/05

7 7 6. Konflikthantering En fallstudie. Individuell uppgift I denna uppgift förväntas du att dels, (a) skapa ett kort fiktivt fall som beskriver en konfliktsituation i arbetslivet/inom en organisation, dels (b) analysera konflikten och även (c) att designa en plan för hantering och eventuell lösning av konflikten. I delarna (b) och (c) förväntas du att använda den obligatoriska kurslitteraturen i din analys och i din plan. Det är också möjligt att komplettera med eget val av relevant litteratur. Fallstudie ska omfatta ca 4-5 sidor och finnas utlagd i din personliga inlämningsmapp (Drop box) på Mondo (skicka också en kopia till din critical friend!), senast 29/05 Förstudien ska också presenteras muntligen vid sista seminariet och en kritisk läsare kommer utses i studiegruppen som före redovisningen läser in sig på studien och bidrar med konstruktiv kritik. 7. Kritisk granskning av en fallstudie Individuell uppgift På det sista seminariet kommer vi att arbeta med fallstudierna som Critical friend. Du måste ha läst dina basgruppskamraters fallstudier så du kan ge en konstruktiv kritik. Gör upp om att läsa mer noggrant, den texten du kommer att opponera på muntligt under seminariet. Ni läser kamraternas arbeten med en kritisk blick. Det innebär att ni granskar varandras arbeten utifrån er kunskap och insikt. I granskningen är det bra att ta fast på vilka förtjänster fallstudien har men det är också viktigt att bidra med synpunkter på eventuella brister och oklarheter. Ni förväntas att organisera Critical friend läsning inom er basgrupp. Granskningen av era texter ska rotera mellan basgruppmedlemmarna, detta innebär att den person vars text du granskar inte kan vara din Critical friend utan ska i sin tur granska en annan gruppmedlems text. Skriv dina critical comments i en A4 sida; lämna din text i din personliga inlämningsmapp (Drop box) på Mondo och skicka dina kritiska kommentarer till författaren (din gruppmedlem) senast dagen innan sista mötet! Obs! Om du missar det sista mötet se till att den gruppmedlem som du är critical friend till får din text med kritiska kommentarer senast dagen innan sista mötet! Komplettering Om du av någon anledning misslyckas med att närvara vid de planerade mötena måste du göra en kompletterande skriftlig uppgift for varje tillfället du missar. För varje uppgift skriv en text om 1-2 A4 sidor som lämnas in i din personliga inlämningsmapp (Drop box) på Mondo senast 03/06! Om du missar det första mötet läs och skriv om: Ekstam, Kjell (2004) Praktisk konfliktlösning Exec. Stockholm: Liber. 64 sidor Om du missar det sista mötet läs och skriv om: Larssen, Rolf-Petter (2002) Konflikter och oenighet på arbetsplatsen. Lund: Studentlitteratur. 190 sidor Feedback Läraren följer regelbundet diskussionen i de olika grupperna utan att delta själv i diskussionen och besöker regelbundet din Drop Box, särskilt efter deadlines. Allmänna kommentarer ges vanligen i olika moment under kursen. Du kan självklart vara i kontakt med läraren när som helst om du har frågor om kvaliteten på ditt pågående arbete.

8 8 Individuella kommentarer och betyg ges vid slutet av kursen. Om din uppgift får betyg Fx eller F kommer du att få detaljerade kommentarer av ditt examinationsarbetes begränsningar. Ordinarie examinationstillfälle Kursen ges under perioden 22 mars till 3 juni. Kursuppgifterna ska lämnas in under denna period enligt det inlämningsschema som anges i studiehandledningen. Uppgifterna kommer att tas emot under perioden även om du lämnar in efter uppsatta deadlines. Om du på grund av särskilda skäl inte kan avsluta uppgifterna enligt schemat kan du få en veckas dispens av kursansvarig lärare efter det att kursen är avslutad. Nästa examinationstillfälle är sedan nästa gång kursen ges under ht 14. Plagiat Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, men såväl direkta citat som indirekta referat måste alltid vara försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter. Att kopiera eller skriva av ett kortare eller längre avsnitt och ange sig själv som författare till texten är förbjudet. Det betraktas som plagiat. Man får inte heller kopiera sina egna texter som man fått godkända i andra kurser, sk. självplagiat. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (detta innefattar även delar av en text och enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Plagiat kan även anses vara fallet om Du använder andras text så att Du får den att framstå som din egen. Andras text kan exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter Du funnit på nätet eller en studiekamrats hemtentamen. Plagiat betraktas som ett grundläggande brott, inte enbart mot en etablerad forskningsetisk kod, utan även mot ett allmänt förhållningssätt vad gäller egna och andras texter. Plagiat är otillåtet fusk och blir alltid föremål för ett disciplinärende, som kan leda till avstängning. Vid SU kontrolleras texterna mot en databas. Fusk Som student vid Stockholms universitet ansvarar du för din egen utbildning. Som en del i ditt ansvar ingår att känna till de regler som finns för studier, examination och för att vistas i lokaler och utnyttja resurser. Enligt de regler som gäller för universitetet får disciplinära åtgärder bland annat vidtas mot student som: med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen. Disciplinärenden behandlas i Stockholms universitets disciplinnämnd. Påföljden kan bli varning eller avstängning för en tid av 1-6 månader. Information om Stockholms universitets regler för examination och disciplinärenden finns på Stockholms universitets webbsida Lärare är skyldig att anmäla grundad misstanke om fusk till rektor och disciplinnämnden! Rapportering av betyg Slutbetyg rapporteras av lärare inom 15 arbetsdagar efter det att kursen formellt slut! Betygskriterier Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala: A = Utmärkt B = Mycket bra C = Bra D = Tillfredsställande

9 9 E = Tillräckligt Fx = Otillräckligt F = Helt otillräckligt För godkänt krävs lägst betygsgraden E. A Lärandemålen uppfylls utmärkt i alla delar. Studenten visar mycket väl utvecklad kunskap om kursens innehåll. Studenten visar kvalificerad förmåga att i beskrivningar, analyser och resonemang behandla kursens olika innehåll på ett mycket självständigt och reflekterande sätt. Skriftliga uppgifter har en utmärkt disposition med genomtänkt och logisk uppbyggnad, röd tråd och tydliga rubriker, har god stil, utmärkt referenshantering och skriven med korrekt svenska. B Lärandemålen uppfylls mycket väl i alla delar. Studenten visar mycket goda kunskaper samt mycket god förmåga att i beskrivningar, analyser och resonemang behandla kursens olika innehåll på ett självständigt och reflekterande sätt. Skriftliga uppgifter har en mycket god disposition med genomtänkt och logisk uppbyggnad, röd tråd och tydliga rubriker, har god stil, mycket god referenshantering och är skriven med korrekt svenska. C Lärandemålen uppfylls väl. Studenten visar god kunskap och förståelse genom ett gediget arbete med god förmåga att i beskrivningar, analyser och resonemang behandla kursens olika innehåll utan betydande tillkortakommanden. Skriftliga uppgifter har en god disposition med genomtänkt och logisk uppbyggnad, röd tråd och tydliga rubriker, har god stil, god referenshantering och är skriven god svenska. D Lärandemålen uppfylls tillfredsställande. Studenten visar tillfredsställande kunskap och förståelse på en grundläggande nivå med viss grad av självständighet och inte utan förtjänster i förmågan att i beskrivningar och resonemang behandla kursens innehåll. Skriftliga uppgifter har en tillfredsställande disposition med överlag genomtänkt och logisk uppbyggnad, röd tråd och tydliga rubriker, har överlag god stil, tillfredsställande referenshantering, är utan betydande korrekturfel och är skriven med en svenska utan betydande tillkortakommanden. E Lärandemålen uppfylls basalt. Studenten visar kunskaper och förståelse på en acceptabel nivå men med begränsad grad av självständighet och förmåga att i beskrivningar, analyser och resonemang behandla kursens olika innehåll. Skriftliga uppgifter har en disposition med ansats till genomtänkt och logisk uppbyggnad, röd tråd och tydliga rubriker utan betydande brister, delvis inkorrekt referenshantering och är skrivna med tillfredsställande svenska utan betydande tillkortakommanden. Från kursplan s. 2: d). Studenter som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå högst fyra ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E. e). Studenter som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. f). Vid betyget Fx ges möjlighet till komplettering upp till betyget E. Examinator beslutar om vilka kompletteringsuppgifter som ska utföras.

10 10 Kurslitteratur (Obligatorisk litteratur) Ekstam, Kjell (2000) Handbok i konflikthantering. Malmö: Liber AB. 210 sidor Granström, Kjell (2006) Dynamik i arbetsgrupper - om grupprocesser i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur. 280 sidor Hallberg, Lillemor R-M & Strandmark, Margaretha (2004) Vuxenmobbning i människovårdande yrken. Lund: Studentlitteratur. 160 sidor Hilmarsson, Thór Hilmar (2013) Det coachande samtalets hemlighet : Att hantera svåra samtal på din arbetsplats. Lund: Studentlitteratur. 135 sidor Pihl, Emma (2012) Konfliktkompetent ledarskap : en guide till att förstå, hantera och förebygga konflikter i arbetslivet. Malmö: Liber. 187 sidor Scott, Vivian (2009) Conflict Resolution at Work For Dummies. Hoboken, NJ: Wiley. 350 sidor Tillkommer cirka 100 sidor obligatorisk valbar litteratur som du förväntas välja själv

Studiehandledning. Att hantera konflikter i arbetslivet 7,5 hp

Studiehandledning. Att hantera konflikter i arbetslivet 7,5 hp 1 Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Att hantera konflikter i arbetslivet 7,5 hp ht 2015 2 Kurssidan på Mondo öppnas vid kursstart. Vänligen vänta med dina

Läs mer

Studiehandledning. Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7,5 hp

Studiehandledning. Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7,5 hp 1 Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7,5 hp Ht 2013 2 Kurssidan på Mondo öppnas vid kursstart

Läs mer

Studiehandledning. Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7,5 hp

Studiehandledning. Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7,5 hp 1 Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7,5 hp ht 2016 2 Kurssidan på Mondo öppnas vid kursstart

Läs mer

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Stockholms universitet ht 2013 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Inom kursens ram erbjuds fem undervisningstillfällen. Vid det första

Läs mer

Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015

Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015 Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015 Kursansvarig: Ulf Olsson ulf.olsson@edu.su.se Kursadministratörer: Hälsopedagogik - Emmi Fagerlund emmi.fagerlund@edu.su.se

Läs mer

Förväntade studieresultat Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna:

Förväntade studieresultat Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna: 1 (9) 2015-11-30 Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvarig: Åsa Broberg, asa.broberg@edu.su.se Kursadministratör: Emmi Lotta Fagerlund, emmi.fagerlund@edu.su.se Studiehandledning Pedagogisk

Läs mer

Studiehandledning. Kvalitetsarbete i yrkesutbildning I Vårdlärarprogrammet 4 Hp. Kurskod: YP17LÄ

Studiehandledning. Kvalitetsarbete i yrkesutbildning I Vårdlärarprogrammet 4 Hp. Kurskod: YP17LÄ Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet VT 16 Studiehandledning Kvalitetsarbete i yrkesutbildning I Vårdlärarprogrammet 4 Hp Kurskod: YP17LÄ 1 Inledning Vi

Läs mer

Studiehandledning. Vt 14 vecka 13-22

Studiehandledning. Vt 14 vecka 13-22 2014-02-05 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning II, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling II, 7,5 ects Vt 14 vecka 13-22

Läs mer

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå.

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. 1 (11) Datum 20151217 Institutionen för pedagogik och didaktik Vt 2016 Studiehandledning UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. Coaching Conversations: Career

Läs mer

Kursbeskrivning. Utvecklingsstörning 1 Ht-2013/ 25 % / UQ 160F

Kursbeskrivning. Utvecklingsstörning 1 Ht-2013/ 25 % / UQ 160F Kursbeskrivning Utvecklingsstörning 1 Ht-2013/ 25 % / UQ 160F 2:6 Innehåll 1. Kursinformation... 3 2. Kursens innehåll och lärandemål... 3 2.1 Lärandemål... 3 3. Kursens uppläggning... 3 3.1 Arbetsformer...

Läs mer

Studiehandledning. Ledarskap och kommunikation för yrkeslärare, 3,5 hp Kurskod YP02LÄ. Stockholms universitet. Vårterminen 2013 Reviderad

Studiehandledning. Ledarskap och kommunikation för yrkeslärare, 3,5 hp Kurskod YP02LÄ. Stockholms universitet. Vårterminen 2013 Reviderad Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Ledarskap och kommunikation för yrkeslärare, 3,5 hp Kurskod YP02LÄ Vårterminen 2013 Reviderad 2013-01-22 1 Välkommen till

Läs mer

Stockholms universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik. Studiehandledning

Stockholms universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik. Studiehandledning Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Projekt och projektorganisation 15 hp Vt 2015 1 Kurssidan på Mondo öppnas vid kursstart. Vänligen vänta med dina frågor

Läs mer

Pedagogisk och didaktisk forskning I, 7,5 hp Studiehandledning för vårterminen 2015

Pedagogisk och didaktisk forskning I, 7,5 hp Studiehandledning för vårterminen 2015 1 (4) Uppdaterad 2015-03-12 Pedagogisk och didaktisk forskning I, 7,5 hp Studiehandledning för vårterminen 2015 Kursadministration och organisation I kursen används den digitala plattformen Mondo för information

Läs mer

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12 1(11) 2012-11-18 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling I, 7,5 ects Vt 13 vecka

Läs mer

Välkommen till kursen Vårdpedagogik II, 30 hp, Höstterminen 2014

Välkommen till kursen Vårdpedagogik II, 30 hp, Höstterminen 2014 2014-06-09 Välkommen till kursen Vårdpedagogik II, 30 hp, Höstterminen 2014 Utbildningen startar vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54. För karta och vägbeskrivning, se sista sidan.

Läs mer

Pedagogisk och didaktisk forskning I, 7,5 hp Studiehandledning för höstterminen 2014

Pedagogisk och didaktisk forskning I, 7,5 hp Studiehandledning för höstterminen 2014 1 (4) Pedagogisk och didaktisk forskning I, 7,5 hp Studiehandledning för höstterminen 2014 Kursadministration och organisation Lärplattformen Mondo används i kursen för information kring uppgifter och

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk forskning III

Studiehandledning Pedagogisk forskning III Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Pedagogisk forskning III Vårterminen 2014 Inledning Vetenskapsteori kan definieras som ett ämne inom filosofin: läran om

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk forskning III, 7.5 hp Ingår som delkurs i VPG11F Vårdpedagogik III, 30 hp VPG10F Hälsopedagogik III, 30 hp

Studiehandledning Pedagogisk forskning III, 7.5 hp Ingår som delkurs i VPG11F Vårdpedagogik III, 30 hp VPG10F Hälsopedagogik III, 30 hp Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Pedagogisk forskning III, 7.5 hp Ingår som delkurs i VPG11F Vårdpedagogik III, 30 hp VPG10F Hälsopedagogik III, 30 hp Höstterminen 2014 Inledning

Läs mer

Studiehandledning. Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv. 7,5 högskolepoäng. Stockholms universitet

Studiehandledning. Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv. 7,5 högskolepoäng. Stockholms universitet Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv 7,5 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 Inledning... 2 Kursens

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING ATT VARA LÄRARE I SVERIGE (8 HP) DIG08U - VT Kursansvariga: Elisabeth Hultqvist och Shamal Kaveh

STUDIEHANDLEDNING ATT VARA LÄRARE I SVERIGE (8 HP) DIG08U - VT Kursansvariga: Elisabeth Hultqvist och Shamal Kaveh STUDIEHANDLEDNING ATT VARA LÄRARE I SVERIGE (8 HP) DIG08U - VT 2017 Kursansvariga: Elisabeth Hultqvist och Shamal Kaveh Välkommen till kursen Att vara lärare i Sverige, 8 hp. Kursen ingår Utländska Lärares

Läs mer

Studiehandledning. Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl

Studiehandledning. Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl 1(5) Studiehandledning Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl Kursens huvudsakliga innehåll Kursen behandlar utbildningsväsendets och utbildningspolitikens

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik. Studiehandledning. Genus i vård/hälsa/lärande 7,5 hp. Vårterminen Kurskod: VPG06F

Institutionen för pedagogik och didaktik. Studiehandledning. Genus i vård/hälsa/lärande 7,5 hp. Vårterminen Kurskod: VPG06F Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Genus i vård/hälsa/lärande 7,5 hp Vårterminen 2014 Kurskod: VPG06F 1 Inledning Vad som är kvinnligt och manligt är något som vi har lärt oss.

Läs mer

Studiehandledning. Delkursens huvudsakliga innehåll. Momentets innehåll och upplägg. Innehåll. Förväntade studieresultat.

Studiehandledning. Delkursens huvudsakliga innehåll. Momentets innehåll och upplägg. Innehåll. Förväntade studieresultat. 1(7) Studiehandledning Delkurs: Politik och samhälle (SYV8) Kurs: Sanhällsvetenskapliga grunder (UCG103) Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distans Vårterminen 2016 Kursansvarig: Karin Fransson och Fredrik

Läs mer

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik. Studiehandledning. Projekt och projektorganisation 15 hp

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik. Studiehandledning. Projekt och projektorganisation 15 hp Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Projekt och projektorganisation 15 hp vt 2014 1 Kurssidan på Mondo öppnas vid kursstart 01/02. Vänligen vänta med dina

Läs mer

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Studie- och yrkesvägledarprogrammet Marie Andersson Studiehandledning för kursen UC419F Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Läs mer

Teorier om lärande och individens utveckling kompletterande pedagogisk utbildning (5 hp)

Teorier om lärande och individens utveckling kompletterande pedagogisk utbildning (5 hp) 2016-06-14 Studiehandledning Teorier om lärande och individens utveckling kompletterande pedagogisk utbildning (5 hp) DIG11K Höstterminen 2016 Kursansvarig: Jonas von Reybekiel Trostek Institutionen för

Läs mer

Kommunikation, ledarskap och hälsa (15 hp)

Kommunikation, ledarskap och hälsa (15 hp) 1(7) 2016-12-02 Studiehandledning Kommunikation, ledarskap och hälsa (15 hp) Communication, Leadership and Health (15 ECTS) Kurskod: VPG04F Vårterminen 2017 Kursansvarig: Robert Ohlsson Institutionen för

Läs mer

Kursbeskrivning. Narrativ analys: berättande om och av barn och unga

Kursbeskrivning. Narrativ analys: berättande om och av barn och unga 1 (7) 2013-12-19 Kursbeskrivning Narrativ analys: berättande om och av barn och unga 7,5 hp, avancerad nivå, helfart Kurskod: UB431F Våren 2014 Kursansvarig/kursledare Mats Börjesson mats.borjesson@buv.su.se

Läs mer

Studiehandledning. Hälsopedagogik I (15/30 hp) Institutionen för pedagogik och didaktik Health Education I (15 ECTS)

Studiehandledning. Hälsopedagogik I (15/30 hp) Institutionen för pedagogik och didaktik Health Education I (15 ECTS) 2016-06-13 Studiehandledning Hälsopedagogik I (15/30 hp) Health Education I (15 ECTS) Kurskod: VPG03F och VPG01F Höstterminen 2016 Kursansvarig: Robert Ohlsson Institutionen för pedagogik och didaktik

Läs mer

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007)

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Rektors och fakultetens riktlinjer Rektor utfärdade i juni 2006 riktlinjer för

Läs mer

Studiehandledning. Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv. Inriktning Vård. 7,5 högskolepoäng. Stockholms universitet

Studiehandledning. Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv. Inriktning Vård. 7,5 högskolepoäng. Stockholms universitet Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv Inriktning Vård 7,5 högskolepoäng Vårterminen 2016 1 Inledning

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Studiehandledning. Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv. Inriktning Yrke. 7,5 högskolepoäng. Stockholms universitet

Studiehandledning. Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv. Inriktning Yrke. 7,5 högskolepoäng. Stockholms universitet Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv Inriktning Yrke 7,5 högskolepoäng Höstterminen 2016 1 Inledning

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Höstterminen 2013 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Thomas Florén, Fil

Läs mer

Vårterminen Kursbeskrivning. CL-programmet. Identitetsskapande och socialisation Vårterminen (6)

Vårterminen Kursbeskrivning. CL-programmet. Identitetsskapande och socialisation Vårterminen (6) CL-programmet 1(6) Identitetsskapande och socialisation Vårterminen 2009 Kursbeskrivning Vårterminen 2009 Stockholms universitet www.su.se/lararutbildningar Telefon: 08-16 20 00 (vxl) 106 91 Stockholm

Läs mer

Studiehandledning. Hälsopedagogik I (15/30 hp) Institutionen för pedagogik och didaktik 2015-12-11. Health Education I (15 ECTS)

Studiehandledning. Hälsopedagogik I (15/30 hp) Institutionen för pedagogik och didaktik 2015-12-11. Health Education I (15 ECTS) 2015-12-11 Studiehandledning Hälsopedagogik I (15/30 hp) Health Education I (15 ECTS) Kurskod: VPG03F och VPG01F Våterminen 2016 Kursansvarig: Robert Ohlsson Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms

Läs mer

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Hanna Karlsson Mimmi Malmer hanna.karlsson@edu.su.se mimmi.malmer@edu.su.se Studiehandledning Det professionella samtalet

Läs mer

Kursbeskrivning Det professionella samtalet II (7,5 hp)

Kursbeskrivning Det professionella samtalet II (7,5 hp) Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvarig: Ingrid Hultén Tfn. 08 12076366 ingrid.hulten@edu.su.se Kursbeskrivning Det professionella samtalet II (7,5 hp) Allmän information

Läs mer

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola.

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Förskollärarprogrammet på distans. Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. 1 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR I

Läs mer

Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv (7,5 hp)

Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv (7,5 hp) Studiehandledning HT-15 Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv (7,5 hp) Kurskod: YP15LÄ Provkod: YPG6 Kursansvarig Hans Melkersson hans.melkersson@edu.su.se Kursadministratör Emmi-Lotta

Läs mer

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17 Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01 Kursbeskrivning VT 17 2 (5) Välkommen till Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk (7,5 högskolepoäng), vårterminen 2017 Kursens

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning

Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Genus i vård/hälsa/lärande 7,5 hp Höstterminen 2015 1 Inledning Vad som är kvinnligt och manligt är något som vi har lärt oss. Det är definitivt

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Kommunikation, ledarskap och hälsa (15 hp)

Kommunikation, ledarskap och hälsa (15 hp) 1(8) 2016-06-13 Studiehandledning Kommunikation, ledarskap och hälsa (15 hp) Communication, Leadership and Health (15 ECTS) Kurskod: VPG04F Höstterminen 2016 Kursansvarig: Robert Ohlsson Institutionen

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Matematikens didaktik för senare skolår och gymnasiet, kompletteringskurs 15 hp Ht 2013 130811 1 / 6 Innehållsförteckning Lärare, kursansvarig och administrativ

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Sh A samt Eng B

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Sh A samt Eng B 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Internationella relationer Engelsk benämning: International Relations Kurskod: 1FK001 Gäller från: HT 2013 Fastställd: Kursplanen är fastställd av det gemensamma ämnesrådet

Läs mer

Personlighetspsykologi. 7,5 hp. PAO, HT15 Psykologiska institutionen Stockholms universitet. Kursansvarig: Charlotte Alm

Personlighetspsykologi. 7,5 hp. PAO, HT15 Psykologiska institutionen Stockholms universitet. Kursansvarig: Charlotte Alm Personlighetspsykologi 7,5 hp PAO, HT15 Psykologiska institutionen Stockholms universitet Kursansvarig: Charlotte Alm Övergripande syfte och innehåll Under denna kurs får du möjlighet att förvärva grundläggande

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING ATT VARA LÄRARE I SVERIGE (8 HP) DIG08U - HT HALVFART. Kursansvariga: Elisabeth Hultqvist och Shamal Kaveh

STUDIEHANDLEDNING ATT VARA LÄRARE I SVERIGE (8 HP) DIG08U - HT HALVFART. Kursansvariga: Elisabeth Hultqvist och Shamal Kaveh STUDIEHANDLEDNING ATT VARA LÄRARE I SVERIGE (8 HP) DIG08U - HT 2016- - HALVFART v.35-43 - Grupp 3 och 4 Kursansvariga: Elisabeth Hultqvist och Shamal Kaveh Välkommen till kursen Att vara lärare i Sverige,

Läs mer

Välkommen till kursen Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7,5 hp hösttermin 2015

Välkommen till kursen Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7,5 hp hösttermin 2015 Välkommen till kursen Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7,5 hp hösttermin 2015 Kursen vänder sig till Dig som är intresserad av att studera konflikt och konflikthantering

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik. Studiehandledning. Genus i vård/hälsa/lärande 7,5 hp. Höstterminen 2016 Helfart

Institutionen för pedagogik och didaktik. Studiehandledning. Genus i vård/hälsa/lärande 7,5 hp. Höstterminen 2016 Helfart Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Genus i vård/hälsa/lärande 7,5 hp Höstterminen 2016 Helfart 1 Inledning Vad som är kvinnligt och manligt är något som vi har lärt oss. Det är

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I, HT11 Delkursansvarig lärare Reza Azarian Rum B972 Tel. 16 31 91 Reza.azarian@sociology.su.se

Läs mer

Kursbeskrivning. Retorik och muntlig framställning, 5 hp

Kursbeskrivning. Retorik och muntlig framställning, 5 hp Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Retorik och muntlig framställning, 5 hp Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, 180 hp (HTOTK): Teckenspråk i teori och praktik II, GN, 30 hp, termin

Läs mer

Välkommen till Yrkeslärarutbildningen

Välkommen till Yrkeslärarutbildningen Distansutbildning halvfart 2012-07-02 Välkommen till Yrkeslärarutbildningen Du är mycket välkommen till yrkeslärarutbildningen som bedrivs på halvfart och modifierad distans. Det betyder att du även har

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet 1 (3) Kursplan Kursens benämning: Vetenskaplig metod A Engelsk benämning: Scientific method A Kurskod: 1MV015 Gäller från: HT 2012 Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Ämnesrådet i Ledningsvetenskap

Läs mer

Stockholms universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik YPG02F. Studiehandledning. Projekt och projektorganisation,

Stockholms universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik YPG02F. Studiehandledning. Projekt och projektorganisation, Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik YPG02F Studiehandledning Projekt och projektorganisation, 15 hp Ht 2016 1 Kurssidan på Mondo öppnas vid kursstart (sammankomstdag). Vänligen

Läs mer

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp)

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Psykologiska institutionen (1 av 6) Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) VT 2013 Ansvarig lärare: Stefan Wiens, Ph.D., professor Rum 215, Frescati Hagväg 9 sws@psychology.su.se 08-163933 (nås

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp)

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Ingela Bergmo Prvulovic Hanna Karlsson ingela.bergmo.prvulovic@edu.su.se hanna.karlsson@edu.su.se Studiehandledning Det professionella

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN (engelsk benämning Introduction, FL, 3 ECTS) Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr o m: Vårterminen 2009 Poäng: Delkursen omfattar

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng Höstterminen 2012 Välkommen till Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du information om kursens

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Akribi frågor vetenskaplig noggrannhet. Metod i historisk forskning, och pedagogikens historia Rötter till pedagogiken som vetenskap

Akribi frågor vetenskaplig noggrannhet. Metod i historisk forskning, och pedagogikens historia Rötter till pedagogiken som vetenskap 1(4) 2015-06-12 Studiehandledning Kursens innehåll/upplägg Examination Förväntade studieresultat (som också finns i kursplanen) Betygskriterier Den moderna pedagogikens idéhistoria I, 7,5 hp; The Modern

Läs mer

Studiehandledning Pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp

Studiehandledning Pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp Sida 1 av (12) Studiehandledning Pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp Vårterminen 2017 Kurskod PEG 220 och 210 Sida 2 av (12) Innehåll Kursens syfte... 3 Förväntat studieresultat... 3 Kursadministration och organisation...

Läs mer

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Stockholms Universitet, Sociologiska institutionen Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Utbildningsnivå Delkursen ges som en del av kursen Sociologi II. Poäng Delkursen

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

Namn: Företagsekonomi Ledning och Marknad (LOM) Högskolepoäng: 7,5 hp. Datum: 2015-05-04 till 2014-06-08

Namn: Företagsekonomi Ledning och Marknad (LOM) Högskolepoäng: 7,5 hp. Datum: 2015-05-04 till 2014-06-08 STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN DANILO BROZOVIĆ 2015-03-25 Studieanvisning SAFFK FE1625 Namn: Företagsekonomi Ledning och Marknad (LOM) Högskolepoäng: 7,5 hp Datum: 2015-05-04 till

Läs mer

Preliminär. Kursbeskrivning

Preliminär. Kursbeskrivning 1 (11) 2014-12-12 Preliminär Kursbeskrivning Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola 7,5 hp Kurskod: UE2087 Grundläggande nivå (GN), kvartsfart, delvis distans. Vårterminen 2015

Läs mer

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Stockholms universitet, Sociologiska institutionen Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Utbildningsnivå Delkursen ges som en del av kursen Sociologi II. Poäng Delkursen

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp

Kursinformation med litteraturförteckning. Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp Kursinformation med litteraturförteckning Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp Höstterminen 2012 Välkommen till Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Studiehandledning för kursen. Mentorskap i förskola och skola 7,5 hp, Kurskod DIA45F

Studiehandledning för kursen. Mentorskap i förskola och skola 7,5 hp, Kurskod DIA45F Studiehandledning för kursen Mentorskap i förskola och skola 7,5 hp, Kurskod DIA45F Ht 2016 1 Välkommen till kursen Mentorskap i förskola och skola 7,5 hp Kursen du nu påbörjar är en fristående kurs och

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN57, Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work in Health Care and Welfare Services, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Studiehandledning. Hälsopedagogik I (15/30 hp) Institutionen för pedagogik och didaktik Health Education I (15 ECTS)

Studiehandledning. Hälsopedagogik I (15/30 hp) Institutionen för pedagogik och didaktik Health Education I (15 ECTS) 2014-12-10 Studiehandledning Hälsopedagogik I (15/30 hp) Health Education I (15 ECTS) Kurskod: VPG03F och VPG01F Vårterminen 2015 Kursansvarig: Robert Ohlsson Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms

Läs mer

Socialpsykologi. Anvisningar till kursen (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12

Socialpsykologi. Anvisningar till kursen (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 1, Ht 2015 Anvisningar till kursen Socialpsykologi (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12 Senaste uppdatering: 2015-10-26 Välkommen

Läs mer

JAMR41, Internationella mänskliga rättigheter II, 15 högskolepoäng International Human Rights Law II, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMR41, Internationella mänskliga rättigheter II, 15 högskolepoäng International Human Rights Law II, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMR41, Internationella mänskliga rättigheter II, 15 högskolepoäng International Human Rights Law II, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

JAMR34, Barn i väpnad konflikt, 7,5 högskolepoäng Children in Armed Conflict, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMR34, Barn i väpnad konflikt, 7,5 högskolepoäng Children in Armed Conflict, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMR34, Barn i väpnad konflikt, 7,5 högskolepoäng Children in Armed Conflict, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är en historisk, äldre version, faställd

Läs mer

Pedagogik, inriktning arbetslivspedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Working Life Education, Basic Course, 30 Credits

Pedagogik, inriktning arbetslivspedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Working Life Education, Basic Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Pedagogik, inriktning arbetslivspedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Working Life Education, Basic Course, 30

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Praktisk retorik 15 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Praktisk retorik, 15 högskolepoäng I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning,

Läs mer

Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng

Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng Vårterminen 20121 Välkommen till Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du information om kursens innehåll och

Läs mer

Examinator Henrika Jormfeldt

Examinator Henrika Jormfeldt Högskolan Halmstad Akademin för Hälsa och välfärd SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUTBILDNING MED INRIKTNING MOT PSYKIATRI STUDIEHANDLEDNING Examensarbete inom omvårdnad-inriktning mot psykiatrisk vård, 15 hp Kvartsfart

Läs mer

Socialpsykologi 7,5 hp

Socialpsykologi 7,5 hp Socialpsykologi 7,5 hp Psykologi II, VT-16 Psykologiska institutionen Stockholms universitet Kursansvarig: Charlotte Alm Ö vergripande syfte och inneha ll Det övergripande syftet med denna kurs är att

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

5. Fastställd Kursplanen är fastställd av FoUN:s kursplaneutskott vid Försvarshögskolan

5. Fastställd Kursplanen är fastställd av FoUN:s kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 1 (5) Kursplan 1. Kursens benämning Beslutsfattande och beslutsprocesser 2. Engelsk benämning Decision-making and decision-making processes 3. Kurskod 1FK015 4. Gäller från Höstterminen 2013 5. Fastställd

Läs mer

2015-04-22 KURSBESKRIVNING DELKURS C GRUNDKURS KRIGSVETENSKAP HT 2015 STRIDSKRAFTER OCH OPERATIV PLANERING

2015-04-22 KURSBESKRIVNING DELKURS C GRUNDKURS KRIGSVETENSKAP HT 2015 STRIDSKRAFTER OCH OPERATIV PLANERING KURSBESKRIVNING DELKURS C GRUNDKURS KRIGSVETENSKAP HT 2015 STRIDSKRAFTER OCH OPERATIV PLANERING KURSBESKRIVNING 2 (10) Innehållsförteckning 1. Genomförande i stort 2. Undervisningsform 3. Kursmaterial

Läs mer

Kommunikation, ledarskap och hälsa (15 hp)

Kommunikation, ledarskap och hälsa (15 hp) 1(9) 2014-06-13 Studiehandledning Kommunikation, ledarskap och hälsa (15 hp) Communication, Leadership and Health (15 ECTS) Kurskod: VPG04F Höstterminen 2014 Kursansvarig: Robert Ohlsson Institutionen

Läs mer

Sociala problem, diskriminering och mobbning (7,5 hp)

Sociala problem, diskriminering och mobbning (7,5 hp) Stockholms universitet Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm www.specped.su.se Kurskod: UQ168F Sociala problem, diskriminering och mobbning (7,5 hp) Våren 2016 Kursansvarig: ulf.sivertun@specped.su.se

Läs mer

Anvisningar till kursen. IDROTTSPSYKOLOGI (15 hp) HT-10

Anvisningar till kursen. IDROTTSPSYKOLOGI (15 hp) HT-10 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Johan Plate Anvisningar till kursen IDROTTSPSYKOLOGI (15 hp) HT-10 Kursens lärandemål Efter att ha genomgått idrottspsykologikursen förväntas deltagaren

Läs mer

Organisation och förändring, 7,5 hp

Organisation och förändring, 7,5 hp 2015-12-14 Kursbeskrivning Organisation och förändring, 7,5 hp Organization and Change, 7,5 ECTS Vårterminen 2016. Kurskod PEG 200, PEG 210 VÄLKOMMEN TILL KURSEN ORGANISATION OCH FÖRÄNDRING! I denna kursbeskrivning

Läs mer

Studiehandledning för kursen. Mentorskap i högre utbildning 7.5 hp. Kurskod PEG201

Studiehandledning för kursen. Mentorskap i högre utbildning 7.5 hp. Kurskod PEG201 1(5) Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Mentorskap i högre utbildning 7.5 hp Kurskod PEG201 2011/12 1 Välkommen till kursen Mentorskap i högre utbildning 7.5 hp...3 Kursens

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

Läroplansteori, betyg och bedömning 7,5 hp GN, KPU

Läroplansteori, betyg och bedömning 7,5 hp GN, KPU Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Läroplansteori, betyg och bedömning 7,5 hp GN, KPU Kurskod DIG02K Vt 2015 Välkommen till kursen Läroplansteori, betyg och bedömning

Läs mer

Studiehandledning Distans Introduktion till utbildningen och professionen UCG101, 4 hp Ht 2015

Studiehandledning Distans Introduktion till utbildningen och professionen UCG101, 4 hp Ht 2015 1 Studiehandledning Distans Introduktion till utbildningen och professionen UCG101, 4 hp Ht 2015 2 Välkommen till delkursen Introduktion till utbildningen och professionen Du har just inlett en resa och

Läs mer

Institutionen för didaktik och pedagogik. Studiehandledning. Montessoripedagogikens didaktiska teori 2. 7,5 högskolepoäng KURSKOD: DIA47F

Institutionen för didaktik och pedagogik. Studiehandledning. Montessoripedagogikens didaktiska teori 2. 7,5 högskolepoäng KURSKOD: DIA47F Institutionen för didaktik och pedagogik Studiehandledning Montessoripedagogikens didaktiska teori 2 7,5 högskolepoäng KURSKOD: DIA47F Vårterminen 2014 Välkommen till kursen Montessoripedagogikens didaktiska

Läs mer

Anvisningar till kursen. IDROTTSPSYKOLOGI (15 hp) VT-11

Anvisningar till kursen. IDROTTSPSYKOLOGI (15 hp) VT-11 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Johan Plate Anvisningar till kursen IDROTTSPSYKOLOGI (15 hp) VT-11 Kursens lärandemål Efter att ha genomgått idrottspsykologikursen förväntas deltagaren

Läs mer