Kursbeskrivning. Narrativ analys: berättande om och av barn och unga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursbeskrivning. Narrativ analys: berättande om och av barn och unga"

Transkript

1 1 (7) Kursbeskrivning Narrativ analys: berättande om och av barn och unga 7,5 hp, avancerad nivå, helfart Kurskod: UB431F Våren 2014 Kursansvarig/kursledare Mats Börjesson Kursadministratör Lorana Kuruzovic Lärare Mats Börjesson Rickard Jonsson Examinator Mats Börjesson Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: (vxl) Barn- och ungdomsvetenskapliga Frescati Hagväg 24, 20 & 16B institutionen Stockholm

2 2 (7) Allmänt om kursen I denna kursbeskrivning får du information om kursens innehåll, uppläggning och examinationer samt praktisk information kring kursen. Kursplanen innehåller bland annat lärandemål, innehåll och litteratur. Kurshemsida Alla kurser vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har en egen kurshemsida där du fyra veckor innan kursstart finner viktig information om kursen såsom schema, kursbeskrivning, kursplan inklusive litteraturlista och kontaktpersoner. Du söker själv fram respektive kurshemsida på Registrering Registrering Vi använder webbregistrering för denna kurs, vilket innebär att du registrerar dig själv på kursen genom webbregistrering. Du måste ha ett universitetskonto för att kunna göra detta. Webbregistreringen är öppen mellan till Bevaka datum noga eftersom vi kommer att börja förberedelserna för reservantagning efter den Logga in på Välj fliken Studier. Välj Kursregistrering i vänsterspalten. Bocka för rutan framför kursen (kurskod UB431F) och klicka på Välj. Klicka sedan på knappen Registrera. Registreringen är nu klar. Kursens förväntade studieresultat Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna: - identifiera och särskilja olika typer av Narrativ analys, med avseende på vetenskapssyn och vetenskapsteoretiska skillnader samt - bearbeta och analysera empiriska material i enlighet med de forskningstraditioner som kursen behandlar. Kursens uppläggning Där litteratur är specificerad gäller att man ska ha läst respektive kapitel / bok inför träffen. Vid våra litteratur- och bokseminarier förväntas samtliga kursdeltagare också ha formulerat frågor som kan driva diskussionerna. Kursen drivs också via en princip om hands-on. Detta betyder att vi arbetar empiriskt med korta berättelser gruppvis. Det gäller då att analysera berättelserna i linje med de metodologiska traditioner som vi läst till respektive tillfälle. Under kursens senare hälft kommer ni som kursdeltagare att ha möjlighet att välja vilka berättelser som ska analyseras.

3 3 (7) Vid kursens sista tillfälle redovisar kursdeltagarna parvis en egenvald vetenskaplig artikel inom narrativ analys. Obligatorisk närvaro Seminarier är obligatoriska. Frånvaro kan kompenseras enligt instruktioner av kursansvarig lärare. Vid frånvaro över 45 % av obligatoriska moment anses studenten inte ha gått kursen och måste omregistrera sig för att fullfölja kursen vid ett senare kurstillfälle. Frånvaro från ett kurstillfälle kompenseras genom att skriva en kort sammanfattning av den litteratur som behandlas där, ca två sidor. Examinationer och uppgifter Kursen examineras genom författande av ett paper om ca åtta sidor. Detta ska innehålla dels en genomgång av kurslitteraturen och den valbara litteraturen, dels en genomförd analys av en egenvald berättelse. Under kursens gång ges arbetsuppgifter som genomförs muntligen. Schema Uppdaterat schema finner du på kurshemsidan. Obligatorisk kursstart 18 februari, kl Litteratur Kurslitteratur Andrews, M. m. fl. (2008). Doing narrative research. Sage: Thousand Oaks, Calif. (159 s.). Börjesson, M. (2011). Making school development credible: Text, context, irony. Scandinavian Journal of Public Administration, 15(1), Hydén, L-C., & Hydén, M. (1997). Att studera berättelser: Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv. Liber: Stockholm. (Urval, ca 60 s.) Kohler-Riessman, C. (2008/2013). Narrative methods for the human sciences. Sage: London. (251 s.) Stokoe, E., & Derek, E. (2006). Story formulations in talk-in-interaction. Narrative Inquiry, 16(1), Det tillkommer även litteratur i form av artiklar, rapporter m.m. (ca 60 s.). Innehåll Vecka 8 18 februari kl Mats Börjesson

4 4 (7) BUV 300, BUV 123 Litteratur: Hydén & Hydén (ligger ute på Mondo. Kapitlen som ingår i kursen är tre till antalet, de skrivna av Hydén, Mishler respektive Adelswärd.) Vecka 9 25 februari kl Mats Börjesson BUV 202, BUV 300 Litteratur: Kohler-Riessman Vecka 10 4 mars kl Rickard Jonsson BUV 204, BUV 300 Litteratur meddelas senare Vecka mars kl Mats Börjesson BUV 110, BUV 407 Litteratur: Andrews Vecka mars kl Mats Börjesson BUV 300, BUV 101 Analysarbete gruppvis samt redovisningar av egenvalda artiklar. Examination Kursen examineras genom författande av ett paper om ca åtta sidor. Detta ska innehålla dels en genomgång av kurslitteraturen och den valbara litteraturen, dels en genomförd analys av en egenvald berättelse. Omexamination

5 5 (7) Student som fått lägst betyget E eller G på prov får inte genomgå förnyat omprov för högre betyg. Betyget godkänd kan inte heller ändras till underkänd på studentens begäran. Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnat betygsunderlag inom en vecka/två veckor efter det att kompletteringsbehovet har meddelats. Om detta inte görs inom angiven tid skall studenten omexamineras. Student som fått betyget U, Fx eller F på prov två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan härom ska göras till ansvarig studierektor. Nästkommande omexamination äger rum den 25 april Möjlighet till omexamination ges härutöver en gång per läsår/termin. Student anmäler önskemål om omexamination till kursansvarig. Fusk, plagiat och självplagiering Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, eller egna tidigare arbeten, men såväl direkta citat som indirekta referat måste alltid vara försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter. Att kopiera eller skriva av ett kortare eller längre avsnitt utan att ange källan är förbjudet. Det betraktas som plagiat. Att använda sig av egna texter som tagits fram i ett annat sammanhang utan korrekt referensgivning betraktas som självplagiering. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (detta innefattar även delar av en text och enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Plagiat kan även anses vara fallet om du använder andras text så att du får den att framstå som din egen. Andras text kan exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter du funnit på nätet eller en studiekamrats hemtentamen. Plagiat av andras eller egna texter är otillåtet fusk och blir alltid föremål för ett disciplinärende, som kan leda till avstängning. Betyg och betygskriterier För att få slutbetyg på kursen krävs lägst G eller E på examinationerna i kursen samt att alla uppgifter i kursen är fullgjorda. A. Utmärkt. Uppgiften är genomförd på ett utmärkt sätt. Ett strukturerat stringent och självständigt formulerad paper, där relevanta och korrekt beskrivna begrepp för resp teoritradition är använda. En fördjupande jämförelse, diskussion och reflektion kring använda begrepp, teorier/metoder och perspektiv. Ett adekvat refererande till det bredare vetenskapliga området. En genomförd empirisk analys som håller hög akademisk nivå. Skriftlig och kommunikativ klarhet, formalia utan anmärkning (inklusive korrekt referenshantering). B. Mycket bra. Uppgiften är mycket bra utförd. En strukturerad stringent och självständigt formulerad PM. Relevanta och korrekt beskrivna begrepp, teorier/metoder och perspektiv ur den

6 6 (7) obligatoriska kurslitteraturen, den valda monografin samt föreläsningarna. Bra jämförelser, diskussioner och reflektioner kring använda begrepp, teorier/metoder och perspektiv. En genomförd empirisk analys som håller god akademisk nivå. Skriftlig och kommunikativ klarhet, formalia utan anmärkning (inklusive korrekt referenshantering). C. Bra. Uppgiften är genomförd på ett bra sätt. Ett strukturerat och självständigt formulerat paper. Tillräckligt och korrekt beskrivna begrepp, teorier/metoder och perspektiv ur den obligatoriska kurslitteraturen, den valda litteraturen samt föreläsningarna. Jämförelser, diskussioner och reflektioner kring använda begrepp och teorier/metoder. En genomförd empirisk analys som håller god akademisk nivå. Referenshantering och formalia utan större brister. D.Tillfredsställande. Uppgiften är genomförd på ett tillfredsställande sätt. En strukturerad och självständigt formulerad text. Tillräckligt och korrekt beskrivna begrepp och teorier/metoder ur den obligatoriska kurslitteraturen och den valda litteraturen, samt väl utförda jämförelser och diskussioner kring använda begrepp och teorier/metoder. En relevant och korrekt empirisk undersökning. Referenshantering och formalia utan större brister. E. Tillräckligt. Uppgiften är tillräckligt genomförd. Texten är strukturerad. Begrepp och teorier/metoder är tillräckligt beskrivna utifrån den obligatoriska kurslitteraturen. Diskussioner kring använda begrepp och teorier/metoder. En empirisk undersökning. Texten är språkligt godtagbar och referenshantering utan större brister. Fx. Otillräckligt. Uppgiften är otillräckligt genomförd och måste kompletteras. Texten är bristande på någon eller några av följande punkter: Osammanhängande struktur, felaktiga referenser. För kortfattat paper. Felaktigt genomförande av den empiriska undersökningen. Kopplingen till kurslitteraturen och föreläsningarna är för svag. F. Helt otillräckligt. Uppgiften är helt otillräckligt genomförd och en ny examination måste lämnas in. Övrig information Studentinflytande och utvärdering Inom ramarna för kursplanens mål, kurslitteratur, upplägg och examination har varje student möjlighet att påverka arbetsformer och innehåll. Efter avslutad kurs kommer du att få en kursvärdering till din studentmailadress, som vi uppskattar att du besvarar. Det finns ett aktivt studentråd på Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen. Länk för mer information: se Studentinflytande & Studentkår Regler och rättigheter Under finner du en sammanställning av beslut som fattats på olika nivåer kring studenters rättigheter och skyldigheter. Det ingår i ditt ansvar som student att känna till de regler som finns för studier, examination och för att vistas i lokaler och utnyttja resurser. Disciplinära åtgärder vidtas mot student som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas eller som stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen.

7 7 (7) Stöd i studierna Studie- och språkverkstaden har bland annat hjälp kring studievanor, tala i grupp, skrivuppgifter, studieteknikkurs för studenter med dyslexi, mm. De erbjuder föreläsningar, seminarier, kurser eller individuell hjälp. Läs mer på: Om du behöver stöd under din utbildningstid ska du i god tid kontakta samordnaren för studenter med funktionsnedsättning på Student-avdelningen vid Stockholms universitet: Mitt universitet Genom att logga in på får du som student tillgång till detta: Mondo: Här kan du som student logga in på kommunikationsplattformen Mondo. Mina studier: Här kan du som student se dina betyg, registreringar och möjlighet att skriva ut intyg. Webbmail: Kommunikation kring kursen med dig kommer att ske via din studentmail. Kontrollera därför din studentmail regelbundet. (Förslagsvis skriva så?) Universitetskort: Du kan här aktivera/beställa ditt Universitetskort som du behöver som student för att använda dig av tex Stockholms universitetsbibliotek, Printomat mm. Campuskort och kåravgift Om du går med i studentkåren och betalar din kåravgift får du tillgång till både trygghet genom utbildningsbevakning, gemenskap och diverse förmåner. Användbara förmåner är bland annat rabatt på kollektivtrafik (SL), resor, kurslitteratur och träning. Läs mer om Stockholm universitets studentkår (SUS), samt hämta terminsräkning på:

Kursbeskrivning. Att intervjua barn och ungdomar

Kursbeskrivning. Att intervjua barn och ungdomar 1 (10) 2014-08-27 Kursbeskrivning Att intervjua barn och ungdomar 7,5 hp, avancerad nivå, helfart Kurskod: UB447F Höstterminen 2014 Kursansvarig och examinator Ann-Christin Cederborg ann-christin.cederborg@buv.su.se

Läs mer

Barn- och ungdomsvetenskap I

Barn- och ungdomsvetenskap I 1 (22) 2013-10-01 Preliminär Kursbeskrivning Barn- och ungdomsvetenskap I 30 hp, grundläggande nivå, helfart Kurskod: UB101F Hösten 2013 Kursansvarig Suzanne Kriström Alonzo Kursadministratör Josefine

Läs mer

Kursbeskrivning Lek, äventyr och rörelse

Kursbeskrivning Lek, äventyr och rörelse 1 (10) 2015-01-18. Kursbeskrivning Lek, äventyr och rörelse 7,5 hp, grundläggande nivå, kvartsfart fristående kurs Kurskod: UE2079 Vårterminen 2015 Kursansvarig Björn Sjöblom Björn.Sjöblom@buv.su.se 08-1207

Läs mer

1,5 hp, halvfart vt 2016 Kurskod: UB02FS

1,5 hp, halvfart vt 2016 Kurskod: UB02FS 1 (7) 2016-02-25 Kursbeskrivning Förskolan som samhällelig institution och förskolan som etisk mötesplats 1,5 hp, halvfart vt 2016 Kurskod: UB02FS Kursansvarig/kursledare Mie Josefson mie.josefson@buv.su.se

Läs mer

Förhållningssätt och bemötande av barn och unga

Förhållningssätt och bemötande av barn och unga 1 (1) 2014-09-24 Preliminär Kursbeskrivning Förhållningssätt och bemötande av barn och unga 7,5 hp, grundläggande nivå, halvfart Kurskod: UB121F Hösten 2014 Kursbeskrivningen gäller också för UB202B, delkurs

Läs mer

Kursbeskrivning. Teori, metod och etik inom barnforskning: etnografiska perspektiv

Kursbeskrivning. Teori, metod och etik inom barnforskning: etnografiska perspektiv 1 (9) 2013-11-29 Kursbeskrivning Teori, metod och etik inom barnforskning: etnografiska perspektiv 7,5 hp, avancerad nivå, helfart Kurskod: UB426F Våren 20 januari 19 februari, 2014 Kursansvarig/kursledare

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Kursbeskrivning Sociala relationer i skolan, KPU

Kursbeskrivning Sociala relationer i skolan, KPU 1 (10) 2013-11-06 Kursbeskrivning Sociala relationer i skolan, KPU 5 hp, grundläggande nivå, helfart Kurskod: UB208A Hösten 2013 Kursansvarig/examinator Karin Engström karin.engstrom@buv.su.se Kursadministratör

Läs mer

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå.

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. 1 (11) Datum 20151217 Institutionen för pedagogik och didaktik Vt 2016 Studiehandledning UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. Coaching Conversations: Career

Läs mer

Kursbeskrivning. Läroplansteori och pedagogisk dokumentation

Kursbeskrivning. Läroplansteori och pedagogisk dokumentation 1 (6) 2015-03-17 Kursbeskrivning Läroplansteori och pedagogisk dokumentation 7,5 hp, grundläggande nivå, Förskollärarprogrammet för barnskötare Kurskod: UB02US Våren/Hösten 2015 Kursansvarig/examinator

Läs mer

Kursbeskrivning. Diskursanalys

Kursbeskrivning. Diskursanalys 1 (8) 2016-09-22 Kursbeskrivning Diskursanalys 7,5 hp, Forskarnivå, helfart Kurskod: UB30009 Hösten 5 oktober 2 november, 2016 Kursansvarig/kursledare Mats Börjesson mats.borjesson@buv.su.se 08-1207 6218

Läs mer

Kursbeskrivning. Platser för barn och unga

Kursbeskrivning. Platser för barn och unga Kursbeskrivning Platser för barn och unga 7.5 hp, grundläggande, helfart Kurskod: UB209F Våren 20 januari-19 februari 2014 Kursansvarig och lärare Sofia Frankenberg sofia.frankenberg@buv.su.se Utbildningsadministratör

Läs mer

Kursbeskrivning. Utvecklingsstörning 1 Ht-2013/ 25 % / UQ 160F

Kursbeskrivning. Utvecklingsstörning 1 Ht-2013/ 25 % / UQ 160F Kursbeskrivning Utvecklingsstörning 1 Ht-2013/ 25 % / UQ 160F 2:6 Innehåll 1. Kursinformation... 3 2. Kursens innehåll och lärandemål... 3 2.1 Lärandemål... 3 3. Kursens uppläggning... 3 3.1 Arbetsformer...

Läs mer

Preliminär. Kursbeskrivning

Preliminär. Kursbeskrivning 1 (11) 2014-12-12 Preliminär Kursbeskrivning Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola 7,5 hp Kurskod: UE2087 Grundläggande nivå (GN), kvartsfart, delvis distans. Vårterminen 2015

Läs mer

Kursbeskrivning. Preliminär. Sociala relationer i skolan, grundlärare: F-3 och fritidshem

Kursbeskrivning. Preliminär. Sociala relationer i skolan, grundlärare: F-3 och fritidshem 1 (11) 2015-01-07 Kursbeskrivning Preliminär Sociala relationer i skolan, grundlärare: F-3 och fritidshem 7,5 hp, grundläggande nivå, helfart Kurskod: UB204A Våren 2015 Kursadministratör Nicole Wickman

Läs mer

Kursbeskrivning med litteraturlista 2014

Kursbeskrivning med litteraturlista 2014 Kursbeskrivning med litteraturlista 2014 Italienska, förberedande kurs 1, 15 hp distans Undervisning Distans och campuskurs: grammatikföreläsningar och gruppundervisning, fyra kursmöten per termin samt

Läs mer

Namn: Företagsekonomi Styrning och Strategi (SOS) Högskolepoäng: 7,5 hp. Datum: 2015-11-02 till 2016-01-16

Namn: Företagsekonomi Styrning och Strategi (SOS) Högskolepoäng: 7,5 hp. Datum: 2015-11-02 till 2016-01-16 STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN DANILO BROZOVIC 2015-08-19 Studieanvisning SAFFK FE1626 Namn: Företagsekonomi Styrning och Strategi (SOS) Högskolepoäng: 7,5 hp Datum: 2015-11-02

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng Höstterminen 2012 Välkommen till Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du information om kursens

Läs mer

Kursbeskrivning. Förskoledidaktik med inriktning mot matematik

Kursbeskrivning. Förskoledidaktik med inriktning mot matematik 1 (7) Kursbeskrivning Förskoledidaktik med inriktning mot matematik 12 hp, grundläggande nivå, helfart inom förskollärarprogrammet Kurskod: UB305Y Vårterminen 2015 Kursansvarig/examinator Kursledare Anna

Läs mer

Kursbeskrivning. IT-översättning, 7,5 hp. Översättning III, 30 hp (TTA430) Översättning kandidatkurs, 30 hp (TTA450)

Kursbeskrivning. IT-översättning, 7,5 hp. Översättning III, 30 hp (TTA430) Översättning kandidatkurs, 30 hp (TTA450) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning IT-översättning, 7,5 hp Översättning III, 30 hp (TTA430) Översättning kandidatkurs, 30 hp (TTA450) Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-05-06 och

Läs mer

Vårterminen Kursbeskrivning. CL-programmet. Identitetsskapande och socialisation Vårterminen (6)

Vårterminen Kursbeskrivning. CL-programmet. Identitetsskapande och socialisation Vårterminen (6) CL-programmet 1(6) Identitetsskapande och socialisation Vårterminen 2009 Kursbeskrivning Vårterminen 2009 Stockholms universitet www.su.se/lararutbildningar Telefon: 08-16 20 00 (vxl) 106 91 Stockholm

Läs mer

Preliminär. Kursbeskrivning. Barn- och ungdomsvetenskap III. (kandidatkurs)

Preliminär. Kursbeskrivning. Barn- och ungdomsvetenskap III. (kandidatkurs) 1 (16) 2013-07-02 Preliminär Kursbeskrivning Barn- och ungdomsvetenskap III (kandidatkurs) 30 hp, grundläggande nivå, helfart Kurskod: UB301F, UB301C, UB401C Hösten 2013 Kursansvarig/kursledare Björn Sjöblom

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Norska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp

Kursinformation med litteraturförteckning. Norska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp Kursinformation med litteraturförteckning Norska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp Höstterminen 2012 Välkommen till Norska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du

Läs mer

Kursbeskrivning. Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer

Kursbeskrivning. Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer 1 (1) Kursbeskrivning (reviderad) Kursbeskrivning Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer 7,5 hp, grundläggand nivå, halvfart Kurskod: UB120F Kursbeskrivningen gäller också för UB202B, vilken

Läs mer

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

Kursbeskrivning med litteraturlista 2014

Kursbeskrivning med litteraturlista 2014 Kursbeskrivning med litteraturlista 2014 Italienska, förberedande kurs 2, 15 hp Kväll/distans Undervisning Kvällskurs: grammatikföreläsningar och gruppundervisning, oftast en kväll i veckan, samt datorinteraktivt

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet?

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Några samlade riktlinjer för Dig som studerar på våra kurser Varmt välkommen som studerande på någon av våra

Läs mer

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Stockholms universitet ht 2013 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Inom kursens ram erbjuds fem undervisningstillfällen. Vid det första

Läs mer

Kursbeskrivning. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III

Kursbeskrivning. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III 2016-03-04 1 (10) Kursbeskrivning Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III 3 hp, grundläggande nivå, helfart Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) Kurskod: UB19UU Vårterminen

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet Förskollärarprogrammet Studiehandledning Utbildningsvetenskaplig kärna 8 Vetenskap, teori och metod 9hp Termin: HT 2015 Kurskod: 970A01 (9hp) 1 Välkommen till kursen Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskap,

Läs mer

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(8) Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-01-09, reviderad 2013-09-11 och 2015-06-09. Tidigare versioner upphör att gälla. Se även

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk 10 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk 10 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk 10 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk

Läs mer

Kursbeskrivning Fördjupningskurs: Matematik, naturvetenskap och hållbar utveckling

Kursbeskrivning Fördjupningskurs: Matematik, naturvetenskap och hållbar utveckling 1 (13) Version 25 juni 2014 Kursbeskrivning Fördjupningskurs: Matematik, naturvetenskap och hållbar utveckling 15 hp, grundläggande nivå, helfart Kurskod: UB704Y Hösten 2014, period A+B Kursansvarig/examinator

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRS290 Teoretisk affärsjuridik - Rollperspektiv på rätten, 15 högskolepoäng Theoretical business law - Role Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska institutionen 2014-09-10

Läs mer

Kursbeskrivning. Förskolan i samhället, 8 hp 8 hp, grundläggande nivå, halvfart inom VAL-projektet Kurskod: UB03VU Höstterminen 2014

Kursbeskrivning. Förskolan i samhället, 8 hp 8 hp, grundläggande nivå, halvfart inom VAL-projektet Kurskod: UB03VU Höstterminen 2014 1 (10) 2014-08-22 Kursbeskrivning Förskolan i samhället, 8 hp 8 hp, grundläggande nivå, halvfart inom VAL-projektet Kurskod: UB03VU Höstterminen 2014 Kursansvarig och examinator Margareta Aspán margareta@buv.su.se

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Praktisk retorik 15 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Praktisk retorik, 15 högskolepoäng I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning,

Läs mer

Kursbeskrivning. Barns livsvillkor i samhälle och förskola. 3 hp, grundläggande nivå, halvfart inom LFÖRB Kurskod: UB05FS Vårterminen 2017

Kursbeskrivning. Barns livsvillkor i samhälle och förskola. 3 hp, grundläggande nivå, halvfart inom LFÖRB Kurskod: UB05FS Vårterminen 2017 1 (7) 2017-02-22 Kursbeskrivning Barns livsvillkor i samhälle och förskola 3 hp, grundläggande nivå, halvfart inom LFÖRB Kurskod: UB05FS Vårterminen 2017 Kursansvarig Mie Josefson mie.josefson@buv.su.se

Läs mer

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola.

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Förskollärarprogrammet på distans. Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. 1 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR I

Läs mer

Kursbeskrivning Läroplansteori och pedagogisk dokumentation

Kursbeskrivning Läroplansteori och pedagogisk dokumentation 1 (9) 2015-11-04 Kursbeskrivning Läroplansteori och pedagogisk dokumentation 7,5 hp, grundläggande nivå, helfart inom förskollärarprogrammet Kurskod: UB103Y och UB14UU Höstterminen 2015 Kursansvarig/examinator

Läs mer

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 1 (11) Undervisningsplan Associationsrätt (7,5 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Grundkursen i Associationsrätt (7,5 hp) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie

Läs mer

Kursbeskrivning. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I

Kursbeskrivning. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I 1 (10) 2015-02-10 Kursbeskrivning Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I 3 hp, grundläggande nivå, helfart inom FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET LFÖRY rev OCH LFÖRY Kurskod: UB105Y, UB13UU Vårterminen 2015 Kursansvarig

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen. Pedagogiska miljöer. 8,5 högskolepoäng, grundläggande nivå, halvfart. Vårterminen Kurskod: UB01FS

Kursbeskrivning för kursen. Pedagogiska miljöer. 8,5 högskolepoäng, grundläggande nivå, halvfart. Vårterminen Kurskod: UB01FS Kursbeskrivning för kursen Pedagogiska miljöer 8,5 högskolepoäng, grundläggande nivå, halvfart Vårterminen 2015 Kurskod: UB01FS 2015-01-30 Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vxl)

Läs mer

Kursbeskrivning. Teorier om lärande och individens utveckling

Kursbeskrivning. Teorier om lärande och individens utveckling 1 (10) 2015-04-23 Kursbeskrivning Teorier om lärande och individens utveckling sommar 2015 Kursbeskrivning Teorier om lärande och individens utveckling 7,5 hp, grundläggande nivå, halvfart inom Förskollärareprogrammet

Läs mer

Kursbeskrivning Läroplansteori och pedagogisk dokumentation

Kursbeskrivning Läroplansteori och pedagogisk dokumentation 1 (9) April 2015 Kursbeskrivning Läroplansteori och pedagogisk dokumentation 7,5 hp, grundläggande nivå, helfart inom förskollärarprogrammet Kurskod: UB103Y och UB14UU Vårterminen 2015 Kursansvarig/examinator

Läs mer

studievägledare Examinator Elin Hultman

studievägledare Examinator Elin Hultman 1 (11) 2014-06-18 Kursbeskrivning Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola 7,5 hp Kurskod: UE2087 Grundläggande nivå (GN), kvartsfart, delvis distans. Höstterminen 2014 Kursstart:

Läs mer

Kursbeskrivning. Kursansvarig Elin Hultman Lärare Malin Fransson

Kursbeskrivning. Kursansvarig Elin Hultman Lärare Malin Fransson 1 (14) 2014-12-12 Kursbeskrivning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp Programkod: LGFRY Fritidshemspedagogik III: Uppdraget i skolan, 15 hp Delkurs 2: Fritidshemspedagogik

Läs mer

Sociala problem, diskriminering och mobbning (7,5 hp)

Sociala problem, diskriminering och mobbning (7,5 hp) Stockholms universitet Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm www.specped.su.se Kurskod: UQ168F Sociala problem, diskriminering och mobbning (7,5 hp) Våren 2016 Kursansvarig: ulf.sivertun@specped.su.se

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Kursbeskrivning Lek, äventyr och rörelse

Kursbeskrivning Lek, äventyr och rörelse 1 (10) 2016-12-16. Kursbeskrivning Lek, äventyr och rörelse 7,5 hp, grundläggande nivå, kvartsfart fristående kurs Kurskod: UE2079 Vårterminen 2016 Kursansvarig Björn Sjöblom Björn.Sjöblom@buv.su.se 08-1207

Läs mer

Kursbeskrivning Utvecklingspsykologisk teori och uppväxtvillkor Små barns uppväxtvillkor 0-6 år

Kursbeskrivning Utvecklingspsykologisk teori och uppväxtvillkor Små barns uppväxtvillkor 0-6 år 1 (12) 2014-01-15 Kursbeskrivning Utvecklingspsykologisk teori och uppväxtvillkor Små barns uppväxtvillkor 0-6 år 7,5 hp, avancerad nivå, helfart Kurskod: UB413B/UB413F Våren 2014 Kursansvarig, examinator

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015

Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015 Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015 Kursansvarig: Ulf Olsson ulf.olsson@edu.su.se Kursadministratörer: Hälsopedagogik - Emmi Fagerlund emmi.fagerlund@edu.su.se

Läs mer

Studiehandledning. Vt 14 vecka 13-22

Studiehandledning. Vt 14 vecka 13-22 2014-02-05 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning II, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling II, 7,5 ects Vt 14 vecka 13-22

Läs mer

^íí=ñçâìëéê~=éå=âî~äáí~íáî=ìåçéêë âåáåö=

^íí=ñçâìëéê~=éå=âî~äáí~íáî=ìåçéêë âåáåö= 1(6) Sociologiska institutionen Sociologisk analys, Sociologi III, 7,5 hp GN (Sociological Analysis, Sociology III, 7,5 hp) Del II: Kvalitativ del (3 hp) ^íí=ñçâìëéê~=éå=âî~äáí~íáî=ìåçéêë âåáåö= LÄRARE

Läs mer

Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp

Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp Nursing Science BA (B), Palliativ Care, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Kursplan Uttagen: 2014-11-21 Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments 30.0

Läs mer

Riktlinjer vid examination

Riktlinjer vid examination Fastställda av styrelsen för utbildning 2007-12-19 Senast reviderade 2012-06-01 Dnr: 5331/10-300 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen Christina Joos, Handläggare Riktlinjer vid examination

Läs mer

Socialpsykologi. Anvisningar till kursen (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12

Socialpsykologi. Anvisningar till kursen (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 1, Ht 2015 Anvisningar till kursen Socialpsykologi (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12 Senaste uppdatering: 2015-10-26 Välkommen

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen. Förskolans uppdrag: Utforskande, lek och omsorg

Kursbeskrivning för kursen. Förskolans uppdrag: Utforskande, lek och omsorg Kursbeskrivning för kursen Förskolans uppdrag: Utforskande, lek och omsorg 7, 5 högskolepoäng Vårterminen 2014 Kurskod: UB100Y/UB00UU Version 2/140109 1 VÄLKOMMEN TILL KURSEN FÖRSKOLANS UPPDRAG: UTFORSKANDE,

Läs mer

Förväntade studieresultat Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna:

Förväntade studieresultat Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna: 1 (9) 2015-11-30 Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvarig: Åsa Broberg, asa.broberg@edu.su.se Kursadministratör: Emmi Lotta Fagerlund, emmi.fagerlund@edu.su.se Studiehandledning Pedagogisk

Läs mer

Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu.

Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu. 2015-06-24 Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu. Välkomna till UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp

Läs mer

Kursbeskrivning Fördjupningskurs: Språk, kommunikation och digitala miljöer

Kursbeskrivning Fördjupningskurs: Språk, kommunikation och digitala miljöer 1 (19) Version: 2015-12-17 Kursbeskrivning Fördjupningskurs: Språk, kommunikation och digitala miljöer 15 hp, avancerad nivå, helfart Kurskod: UB701Y Vårterminen 2016, period A+B Kursansvarig/examinator

Läs mer

Studiehandledning. MTA102, Cad inom Robotiken, 7,5 hp 1 2016-01-17

Studiehandledning. MTA102, Cad inom Robotiken, 7,5 hp 1 2016-01-17 Studiehandledning MTA102, Cad inom Robotiken, 7,5 hp 1 2016-01-17 Välkommen till kursen! Du som tänker läsa kursen läser till Civilingenjör inom robotik. Normalt läser du kursen under ditt första år. Dessa

Läs mer

Kursbeskrivning. Metod, analys och vetenskaplig metod

Kursbeskrivning. Metod, analys och vetenskaplig metod 1 (14) 2014-08-20 Kursbeskrivning Metod, analys och vetenskaplig metod 7,5 hp, avancerad nivå, helfart inom masterprogrammet i Barnets bästa och mänskliga rättigheter Kurskod: UB445F Höstterminen 2014

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarna Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se BESLUT

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och är en

Läs mer

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Sociologiska Institutionen Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Socionomprogrammet med huvudområde socialt arbete Programkod 2SC118, Delkurs 3, vecka 45-03, 13 hp Kursansvarig:

Läs mer

Kursansvarig Mina Sedem

Kursansvarig Mina Sedem 1 (11) 2015-06-25 Kursbeskrivning Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola 7,5 hp Kurskod: UE2087 Grundläggande nivå (GN), kvartsfart, delvis distans. Höstterminen 2015 Kursansvarig

Läs mer

Kursbeskrivning vt 2015

Kursbeskrivning vt 2015 Kursbeskrivning vt 2015 2015-03-13 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kursinformation... 3 Examensordningen för Grundlärarprogrammet F-3... 3 Förväntade studieresultat... 3 Kursens innehåll...

Läs mer

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Författare: Börje Nilsson Termin: from HT 2013 För kurserna: 2MA11E, 4MA11E, 5MA12E och 5MA11E 1 (9) Innehåll Inledning 3 Disposition 3

Läs mer

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursledare: Carin Roos, carin.roos@kau.se, tfn 054-700

Läs mer

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17 Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01 Kursbeskrivning VT 17 2 (5) Välkommen till Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk (7,5 högskolepoäng), vårterminen 2017 Kursens

Läs mer

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits 1 av 6 Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits Högskolepoäng: 30.0 hp Kurskod: 2PE121 Ansvarig institution: Pedagogiska inst Datum för

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN 30030 Industridesign, individuell fördjupning Industrial, individual proficency 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod: IDK320,

Läs mer

Kursbeskrivning. Facköversättning I, 7,5 hp (TTA604) Masterprogram i översättning, 120 hp. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

Kursbeskrivning. Facköversättning I, 7,5 hp (TTA604) Masterprogram i översättning, 120 hp. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Facköversättning I, 7,5 hp (TTA604) Masterprogram i översättning, 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-05-06 och gäller fr.o.m. ht 2015.

Läs mer

Kursbeskrivning. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II

Kursbeskrivning. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II 1 (10) 2016-06-20 Kursbeskrivning Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II 6 hp, grundläggande nivå, helfart inom FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET LFÖRY rev OCH LFÖRY Kurskod: UB211Y Höstterminen 2016 14/10-8/11 Kursansvarig

Läs mer

Sammanställning kursutvärdering

Sammanställning kursutvärdering Kulturgeografiska institutionen Sammanställning kursutvärdering Kurs: Destinationer, 15 hp Termin: ht 2014 Kursansvarig lärare: Erika Sörensson 26 studenter har regelbundet deltagit på kursen. Av dessa

Läs mer

Kursbeskrivning. (Preliminär) Sociala relationer i förskolan

Kursbeskrivning. (Preliminär) Sociala relationer i förskolan 1 (11) 2015-02-05 Kursbeskrivning (Preliminär) Sociala relationer i förskolan 7,5 hp, grundläggande, helfart Kurskod: UB209A Vårterminen 2015 Kursansvarig/examinator Ingrid Olsson ingrid.olsson@buv.su.se

Läs mer

Välkommen till kursen Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7,5 hp hösttermin 2015

Välkommen till kursen Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7,5 hp hösttermin 2015 Välkommen till kursen Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7,5 hp hösttermin 2015 Kursen vänder sig till Dig som är intresserad av att studera konflikt och konflikthantering

Läs mer

Kursbeskrivning. Förskoledidaktik med inriktning mot språk - kurs inom ULV-projektet. 15 hp, grundläggande nivå. Kurskod: UB06UU.

Kursbeskrivning. Förskoledidaktik med inriktning mot språk - kurs inom ULV-projektet. 15 hp, grundläggande nivå. Kurskod: UB06UU. 1 (11) Kursbeskrivning Förskoledidaktik med inriktning mot språk - kurs inom ULV-projektet 15 hp, grundläggande nivå Kurskod: UB06UU Höstterminen 2015 Kursadministratör David Lundberg david.lundberg@buv.su.se

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Vad är fusk

1. Bakgrund. 2. Vad är fusk - Policy för hantering av fusk vid den Statsvetenskapliga Institutionen 1. Bakgrund För att bevara utbildningens kvalitet och trovärdighet är det viktigt att vi förebygger fusk och vidtar disciplinära

Läs mer

Kursbeskrivning. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I

Kursbeskrivning. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I 2016-09-22 1 (10) Kursbeskrivning Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I 3 hp, grundläggande nivå, helfart inom FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET LFÖRY Kurskod: UB105Y Höstterminen 2016 Kursansvarig och Mie Josefson

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen. Pedagogiska miljöer. 8, 5 högskolepoäng. Vårterminen UB01FS Gäller från:

Kursbeskrivning för kursen. Pedagogiska miljöer. 8, 5 högskolepoäng. Vårterminen UB01FS Gäller från: Kursbeskrivning för kursen Pedagogiska miljöer 8, 5 högskolepoäng Vårterminen 2014 UB01FS Gäller från: 2014-01-27 1 VÄLKOMMEN TILL KURSEN PEDAGOGISKA MILJÖER, 8, 5 HP... 3 Kursens mål... 3 Registrering...

Läs mer

Preliminär. Kursbeskrivning Fritidspedagogik III: Språk och matematik genom multimodala lärprocesser

Preliminär. Kursbeskrivning Fritidspedagogik III: Språk och matematik genom multimodala lärprocesser 1 (13) 2014-12-12 Preliminär Kursbeskrivning Fritidspedagogik III: Språk och matematik genom multimodala lärprocesser 7,5 hp, nivå, helfart inom GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I FRITIDSHEM

Läs mer

Studiehandledning för kursen. Mentorskap i högre utbildning 7.5 hp. Kurskod PEG201

Studiehandledning för kursen. Mentorskap i högre utbildning 7.5 hp. Kurskod PEG201 1(5) Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Mentorskap i högre utbildning 7.5 hp Kurskod PEG201 2011/12 1 Välkommen till kursen Mentorskap i högre utbildning 7.5 hp...3 Kursens

Läs mer

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp Swedish Language BA (A), Swedish as a Second Language A2, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22. KURSPLAN KPU 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Kursbeskrivning Fördjupningskurs: Språk, kommunikation och digitala miljöer

Kursbeskrivning Fördjupningskurs: Språk, kommunikation och digitala miljöer 1 (18) Version 18 juni 2015 Rev 28 augusti Kursbeskrivning Fördjupningskurs: Språk, kommunikation och digitala miljöer 15 hp, avancerad nivå, helfart Kurskod: UB701Y Höstterminen 2015, period A+B Kursansvarig

Läs mer

Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp LIN200, LIN202

Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp LIN200, LIN202 Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp LIN200, LIN202 Kursbeskrivning Vårterminen 2016 2 (6) Undervisande lärare Bernhard Wälchli Rum C363 bernhard@ling.su.se 08-16 2344 Kursansvarig, projektspråk,

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning I Swedish as a Second Language with an Educational Perspective I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: CT1500 Gäller

Läs mer

Regler för examination vid Högskolan Dalarna

Regler för examination vid Högskolan Dalarna Regler för examination vid Högskolan Dalarna Beslutad av Chef för Utbildnings- och forskningskansliet: 2013-02-04 Reviderad: 2014-10-28 Dnr: DUC 2013/134/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-04 Ersätter: Relaterade

Läs mer

Kursbeskrivning. Värdegrund och likabehandling i teori och praktik, Kurskod: UB105U, 7,5 hp

Kursbeskrivning. Värdegrund och likabehandling i teori och praktik, Kurskod: UB105U, 7,5 hp 1 (13) 2013-03-20 Kursbeskrivning Värdegrund och likabehandling i teori och praktik, Kurskod: UB105U, 7,5 hp Uppdragsutbildning, deltid och halvdistans April - december 2013 Kursansvarig Ingrid Engdahl

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen. Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet för förskollärare och förskolechefer 7.5 hp.

Kursbeskrivning för kursen. Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet för förskollärare och förskolechefer 7.5 hp. Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen Kursbeskrivning för kursen Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet för förskollärare och förskolechefer 7.5 hp Vt 2014 Kurskod: UB106U

Läs mer

Kursbeskrivning. Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola

Kursbeskrivning. Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola 1 (12) 2016-01-05 Kursbeskrivning Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola 7,5 hp, Grundläggande nivå (GN), kvartsfart, delvis distans Kurskod: UE2087 Vårterminen 2016 Kursansvarig

Läs mer

Kursbeskrivning Att möta barn och unga i svåra livssituationer

Kursbeskrivning Att möta barn och unga i svåra livssituationer 1 (15) Kursbeskrivning Att möta barn och unga i svåra livssituationer 15 hp, grundläggande nivå, helfart Kurskod: UB202B och UB202F Våren 20/1-21/3 2014 Kursansvarig Ingrid Lagerlöf ingrid.lagerlof@buv.su.se

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Farmakoterapi 13,5 hp

STUDIEHANDLEDNING. Farmakoterapi 13,5 hp STUDIEHANDLEDNING Farmakoterapi 13,5 hp Receptarieutbildningen vid Umeå Universitet Välkommen till Farmakoterapi 13,5 hp Vi heter Sofia Mattsson och Maria Sjölander och är lärare på kursen i farmakoterapi.

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer