Vårterminen Kursbeskrivning. CL-programmet. Identitetsskapande och socialisation Vårterminen (6)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårterminen Kursbeskrivning. CL-programmet. Identitetsskapande och socialisation Vårterminen (6)"

Transkript

1 CL-programmet 1(6) Identitetsskapande och socialisation Vårterminen 2009 Kursbeskrivning Vårterminen 2009 Stockholms universitet Telefon: (vxl) Stockholm

2 2(6) Kursbeskrivning Identitetsskapande och socialisation, 7,5 hp Kontaktinformation Kursadministratör: Gabriella Wingård, tel Kursansvarig: Ann-Christin Kjellman, tel Examinator: Peg Lindstrand, tel Kursens uppläggning Kursen genomförs huvudsakligen genom föreläsningar, seminarier, arbete i studiegrupper, verksamhetsförlagd utbildning och självstudier, se schema för respektive grupp. Läsanvisningar inför föreläsningar, seminarier och arbete i studentarbetslagen finns på BILDA. Studenten ska i början av kursen formulera en fallbeskrivning, som sedan ligger till grund för individuellt processkrivande under hela kursen. Fallet beskriver en eller flera personer eller en händelse och anknyter till pedagogisk verksamhet med barn och/eller ungdomar. Beskrivningen bör vara vardaglig, inte alltför speciell, och omfatta ½-1 sida. Fallbeskrivningen väljs/formuleras av varje student, men valet av fall ska bekräftas av läraren. Inom basgruppen bildas studiegrupper, som tillsammans ansvarar för efterseminarier efter föreläsningarna vissa arbetsuppgifter vid seminarier diskussioner kring fallbeskrivningarna och processkrivningarna diskussioner kring erfarenheter från VFU och redovisning av dessa muntligt Indelningen i studiegrupper och arbetsuppgifter för grupperna avgörs av studenter och lärare tillsammans i basgruppen. Vid efterseminarierna diskuteras, föreläsningarna, frågor och oklarheter förs vidare till seminarium/basgruppslärare och påverkar därmed även seminariernas innehåll och uppläggning. Fallbeskrivningen ska efterhand under kursens gång bearbetas genom processkrivning utifrån de teorier/texter/begrepp som lyfts fram. Studenterna redovisar detta arbete varje vecka i en skriftlig delrapport om cirka en sida. Delrapporterna ventileras kontinuerligt i studiegruppen och vid seminarier under kursens gång. Vid frånvaro lämnas delrapporten ifråga till basgruppsläraren. Studiegruppens diskussioner under kursens gång kan också bli viktiga bidrag för varje student, när det gäller hur respektive fallbeskrivning kan förstås och tolkas ur föreläsningens och kurslitteraturens perspektiv. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs på studenternas ordinarie VFU- platser och de två VFU- dagarna är inlagda i schemat. Studenterna i kursen kan även kommunicera på lärplattformen BILDA. Som stöd för studierna erbjuder vi Stötta- seminarier kring att skriva med hjälp av processkrivning den 16 april samt den 19 maj.

3 3(6) Student som av olika skäl inte kan närvara vid föreläsningar och seminarier kontaktar ansvarig lärare för överenskommelse om hur frånvaron ska kompenseras. VFU I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning, s.k. VFU, motsvarande sammanlagt 0,75 högskolepoäng. VFU-uppgifterna har karaktären av fältstudier vilket innebär att genomförande av pedagogiska verksamheter inte kommer att äga rum. Det är viktigt att du snarast informerar din kontaktperson om datum och innehåll gällande den verksamhetsförlagda utbildningen så att ni gemensamt kan planera arbetet. Efter kursens VFUdagar ska du tillsammans med din handledare fylla i en VFU-rapport, vilken vid kursens slut lämnas till gruppansvarig lärare. Rapporten innehåller omdömen och kommer därför att arkiveras. Uppläggningen av dagarna ska planeras tillsammans med ansvarig VFU- handledare, utifrån fallbeskrivningen och kursens styrdokument. Den verksamhetsförlagda utbildningen är obligatorisk. Under kursens två VFU-förlagda dagar ska studenterna på sin VFU-plats följa barns/ungdomars vardag i förskola/skola. Studenterna ska dokumentera, redovisa och diskutera sina erfarenheter av observation under VFUn i studiegrupp och vid seminarium. Studenterna ska utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (se länk på kurshemsidan) och noggrant överväga hur och med vilka frågor man närmar sig barnen och ungdomarna. Vid samtal med barn/ungdomar ska studenten undvika känsliga ämnen eller närgångna frågor om enskilda individer. Sekretessreglerna innebär att studenterna inte bör ange namn på VFU- plats eller personer i redovisningen och i examinationen. Fingerade namn eller anonymisering som "gymnasieskola A" och "fritidspedagog B" bör användas eftersom examinationerna inte är konfidentiella. Efter den andra VFU- dagen träffas studiegrupperna och diskuterar sina erfarenheter under VFU (valda metoder, deltagare, databearbetning och analys, ev. problem). Erfarenheterna ska redovisas vid sista seminariet med koppling till relevant litteratur. Formerna för redovisningen avgörs av studenter och lärare i basgruppen. Det kan exempelvis ske genom föredrag, forumspel, teater, bild, diskussionspunkter och liknande. Examination Kursen examineras dels genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift baserad på processkrivningen under kursen, dels genom muntlig och skriftlig redovisning av observationer under VFU. Som en samlad bearbetning av den obligatoriska kurslitteraturen ska du göra en hemskrivning baserad på processkrivningarna. Texten bör struktureras på följande sätt: Presentera fallbeskrivningen Analysera fallet med hjälp av begrepp ur kursens olika teorier och perspektiv. Strukturera din text i 3-5 avsnitt med underrubriker Du måste referera till minst fem titlar ur den obligatoriska kurslitteraturen. Avslutningsvis jämförs och diskuteras de delar som redovisats i tidigare avsnitt. Stor vikt fästs vid korrekt referenshantering, att citat ska vara korta och anges med sidhänvisning.

4 4(6) Plagiering är inte tillåtet. Texten ska utgöras av egna formuleringar kring frågeställningarna och endast understödjas av ett mindre antal citat. Eftersom det är mycket litteratur bör i denna inlämningsuppgift kapitlet/sidan anges inom parentes, även när det inte rör sig om direkta citat. Uppgiften ska omfatta 7-10 sidor, inklusive försättsblad och referenslista, med typsnitt i 12 punkter, 1,5 radavstånd. Den skriftliga examinationsuppgiften ska lämnas till basgruppsläraren (postfack i Q- huset plan 2, Campus Konradsberg) senast fredag 5 juni. Betygskriterier och kurskrav Kurskrav. För att få slutbetyg i kursen krävs lägst betyget E samt aktivt deltagande vid seminarierna i kursen och rapporterad VFU. Betygskriterierna ligger på kursens sida på BILDA. Omexamination Student som inte blivit godkänd kontaktar basgruppslärare/kursansvarig lärare för överenskommelse om datum för omexamination. Allmän information Kursernas genomförande förutsätter också att: du har tillgång till INTERNET och besöker BILDA du har tillgång till kurslitteraturen under hela kurstiden du uppdaterar din e-post och postadress du är insatt i de rättigheter och skyldigheter du har som student vid Lärarutbildningen (se Regelboken ) Studentinflytande Inom ramarna för kursplanens mål och för den obligatoriska kurslitteraturen samt övriga aktiviteter, har varje seminariegrupp möjlighet att påverka uppläggning, innehåll och arbetsformer, speciellt i anslutning till seminarier och möten i studentarbetslagen genom sina representanter i kursnämnden. Stöd i studierna I kursen ges några s.k. stöttaseminarier som är frivilliga och öppna för alla studenter. Seminarierna är kopplade till kursens innehåll och ger stöd i de läs- och skrivuppgifter som ingår i kursen. Studie- och språkverkstaden. Under rubriken Studentservice på SUs hemsida ( hittar du information om Studie- och språkverkstaden på Frescati. Där kan du bl a få hjälp med Akademiskt skrivande. Studera med funktionshinder. Om du har ett dokumenterat funktionshinder kontaktar du Seija Hiltunen på Studentavdelningen vid Stockholms universitet som har ett särskilt ansvar för studenter med funktionshinder mailadress: Mer information finns på under rubriken Studera med funktionshinder.

5 5(6) IKT-resurser I Mediaverkstan på Campus Konradsberg kan du låna MP3- och bandspelare för ljudinspelning. Inför redovisning av uppgifter har du möjlighet att låna bärbar dator och projektor, i syfte att använda olika presentationstekniker, t ex PowerPoint, film och ljudupptagningar. Plagiat Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, men såväl direkta citat som indirekta referat måste alltid vara försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter. Att kopiera eller skriva av ett kortare eller längre avsnitt och ange sig själv som författare till texten är förbjudet. Det betraktas som plagiat. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (detta innefattar även delar av en text och enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Plagiat kan även anses vara fallet om Du använder andras text så att Du får den att framstå som din egen. Andras text kan exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter Du funnit på nätet eller en studiekamrats hemtentamen. Plagiat betraktas som ett grundläggande brott, inte enbart mot en etablerad forskningsetisk kod, utan även mot ett allmänt förhållningssätt vad gäller egna och andras texter. Plagiat är otillåtet fusk och blir alltid föremål för ett disciplinärende, som kan leda till avstängning.

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Stockholms universitet ht 2013 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Inom kursens ram erbjuds fem undervisningstillfällen. Vid det första

Läs mer

Kursbeskrivning. Utvecklingsstörning 1 Ht-2013/ 25 % / UQ 160F

Kursbeskrivning. Utvecklingsstörning 1 Ht-2013/ 25 % / UQ 160F Kursbeskrivning Utvecklingsstörning 1 Ht-2013/ 25 % / UQ 160F 2:6 Innehåll 1. Kursinformation... 3 2. Kursens innehåll och lärandemål... 3 2.1 Lärandemål... 3 3. Kursens uppläggning... 3 3.1 Arbetsformer...

Läs mer

Kursbeskrivning. Narrativ analys: berättande om och av barn och unga

Kursbeskrivning. Narrativ analys: berättande om och av barn och unga 1 (7) 2013-12-19 Kursbeskrivning Narrativ analys: berättande om och av barn och unga 7,5 hp, avancerad nivå, helfart Kurskod: UB431F Våren 2014 Kursansvarig/kursledare Mats Börjesson mats.borjesson@buv.su.se

Läs mer

Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015

Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015 Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015 Kursansvarig: Ulf Olsson ulf.olsson@edu.su.se Kursadministratörer: Hälsopedagogik - Emmi Fagerlund emmi.fagerlund@edu.su.se

Läs mer

Studiehandledning. Vt 14 vecka 13-22

Studiehandledning. Vt 14 vecka 13-22 2014-02-05 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning II, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling II, 7,5 ects Vt 14 vecka 13-22

Läs mer

Studiehandledning för kursen. Mentorskap i förskola och skola 7,5 hp, Kurskod DIA45F

Studiehandledning för kursen. Mentorskap i förskola och skola 7,5 hp, Kurskod DIA45F Studiehandledning för kursen Mentorskap i förskola och skola 7,5 hp, Kurskod DIA45F Ht 2016 1 Välkommen till kursen Mentorskap i förskola och skola 7,5 hp Kursen du nu påbörjar är en fristående kurs och

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen. Förskolans uppdrag: Utforskande, lek och omsorg. 7, 5 högskolepoäng. Vårterminen 2013

Kursbeskrivning för kursen. Förskolans uppdrag: Utforskande, lek och omsorg. 7, 5 högskolepoäng. Vårterminen 2013 Kursbeskrivning för kursen Förskolans uppdrag: Utforskande, lek och omsorg 7, 5 högskolepoäng Vårterminen 2013 Kurskod: UB100Y 130118 1 VÄLKOMMEN TILL KURSEN FÖRSKOLANS UPPDRAG: UTFORSKANDE, LEK OCH OMSORG,

Läs mer

Studiehandledning. Ledarskap och kommunikation för yrkeslärare, 3,5 hp Kurskod YP02LÄ. Stockholms universitet. Vårterminen 2013 Reviderad

Studiehandledning. Ledarskap och kommunikation för yrkeslärare, 3,5 hp Kurskod YP02LÄ. Stockholms universitet. Vårterminen 2013 Reviderad Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Ledarskap och kommunikation för yrkeslärare, 3,5 hp Kurskod YP02LÄ Vårterminen 2013 Reviderad 2013-01-22 1 Välkommen till

Läs mer

1,5 hp, halvfart vt 2016 Kurskod: UB02FS

1,5 hp, halvfart vt 2016 Kurskod: UB02FS 1 (7) 2016-02-25 Kursbeskrivning Förskolan som samhällelig institution och förskolan som etisk mötesplats 1,5 hp, halvfart vt 2016 Kurskod: UB02FS Kursansvarig/kursledare Mie Josefson mie.josefson@buv.su.se

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Kursens innehåll

Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Kursens innehåll Institutionen för pedagogik och didaktik VT 2017 2011-02-24 (rev.140414; 140930; 150301; 151013; 170310) Studiehandledning: Utbildning, pedagogik och samhälle igår, idag, imorgon, 7,5 hp, Kurskod: UC231U

Läs mer

Studiehandledning för kursen. DIG01K Teorier om lärande och individens utveckling 7,5 hp. Kurskoder DIG01K

Studiehandledning för kursen. DIG01K Teorier om lärande och individens utveckling 7,5 hp. Kurskoder DIG01K 1(10) Studiehandledning för kursen DIG01K Teorier om lärande och individens utveckling 7,5 hp Kurskoder DIG01K Version 2015/16 1 2(10) Kurskoder... 1 DIG01K... 1 Version 2015/16... 1 VÄLKOMMEN TILL KURSEN

Läs mer

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå.

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. 1 (11) Datum 20151217 Institutionen för pedagogik och didaktik Vt 2016 Studiehandledning UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. Coaching Conversations: Career

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen. Pedagogiska miljöer. 8, 5 högskolepoäng. Vårterminen UB01FS Gäller från:

Kursbeskrivning för kursen. Pedagogiska miljöer. 8, 5 högskolepoäng. Vårterminen UB01FS Gäller från: Kursbeskrivning för kursen Pedagogiska miljöer 8, 5 högskolepoäng Vårterminen 2014 UB01FS Gäller från: 2014-01-27 1 VÄLKOMMEN TILL KURSEN PEDAGOGISKA MILJÖER, 8, 5 HP... 3 Kursens mål... 3 Registrering...

Läs mer

Pedagogisk och didaktisk forskning I, 7,5 hp Studiehandledning för höstterminen 2014

Pedagogisk och didaktisk forskning I, 7,5 hp Studiehandledning för höstterminen 2014 1 (4) Pedagogisk och didaktisk forskning I, 7,5 hp Studiehandledning för höstterminen 2014 Kursadministration och organisation Lärplattformen Mondo används i kursen för information kring uppgifter och

Läs mer

Förväntade studieresultat Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna:

Förväntade studieresultat Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna: 1 (9) 2015-11-30 Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvarig: Åsa Broberg, asa.broberg@edu.su.se Kursadministratör: Emmi Lotta Fagerlund, emmi.fagerlund@edu.su.se Studiehandledning Pedagogisk

Läs mer

SCHEMA HT16 UC231U UTBILDNING, PEDAGOGIK OCH SAMHÄLLE

SCHEMA HT16 UC231U UTBILDNING, PEDAGOGIK OCH SAMHÄLLE Institutionen för pedagogik och didaktik VT11 2011-02-24 (rev.140414; 140930; 150301; 151013) Studiehandledning: Utbildning, pedagogik och samhälle igår, idag, imorgon, 7,5 hp, Kurskod: UC231U reviderad

Läs mer

Förhållningssätt och bemötande av barn och unga

Förhållningssätt och bemötande av barn och unga 1 (1) 2014-09-24 Preliminär Kursbeskrivning Förhållningssätt och bemötande av barn och unga 7,5 hp, grundläggande nivå, halvfart Kurskod: UB121F Hösten 2014 Kursbeskrivningen gäller också för UB202B, delkurs

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen. Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet för förskollärare och förskolechefer 7.5 hp.

Kursbeskrivning för kursen. Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet för förskollärare och förskolechefer 7.5 hp. Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen Kursbeskrivning för kursen Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet för förskollärare och förskolechefer 7.5 hp Vt 2014 Kurskod: UB106U

Läs mer

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12 1(11) 2012-11-18 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling I, 7,5 ects Vt 13 vecka

Läs mer

Kursbeskrivning. Preliminär. Sociala relationer i skolan, grundlärare: F-3 och fritidshem

Kursbeskrivning. Preliminär. Sociala relationer i skolan, grundlärare: F-3 och fritidshem 1 (11) 2015-01-07 Kursbeskrivning Preliminär Sociala relationer i skolan, grundlärare: F-3 och fritidshem 7,5 hp, grundläggande nivå, helfart Kurskod: UB204A Våren 2015 Kursadministratör Nicole Wickman

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen. Förskolans uppdrag: Utforskande, lek och omsorg

Kursbeskrivning för kursen. Förskolans uppdrag: Utforskande, lek och omsorg Kursbeskrivning för kursen Förskolans uppdrag: Utforskande, lek och omsorg 7, 5 högskolepoäng Vårterminen 2014 Kurskod: UB100Y/UB00UU Version 2/140109 1 VÄLKOMMEN TILL KURSEN FÖRSKOLANS UPPDRAG: UTFORSKANDE,

Läs mer

Institutionen för didaktik och pedagogik. Studiehandledning. Montessoripedagogikens didaktiska teori 2. 7,5 högskolepoäng KURSKOD: DIA47F

Institutionen för didaktik och pedagogik. Studiehandledning. Montessoripedagogikens didaktiska teori 2. 7,5 högskolepoäng KURSKOD: DIA47F Institutionen för didaktik och pedagogik Studiehandledning Montessoripedagogikens didaktiska teori 2 7,5 högskolepoäng KURSKOD: DIA47F Vårterminen 2014 Välkommen till kursen Montessoripedagogikens didaktiska

Läs mer

Studiehandledning. Hälsopedagogik I (15/30 hp) Institutionen för pedagogik och didaktik Health Education I (15 ECTS)

Studiehandledning. Hälsopedagogik I (15/30 hp) Institutionen för pedagogik och didaktik Health Education I (15 ECTS) 2016-06-13 Studiehandledning Hälsopedagogik I (15/30 hp) Health Education I (15 ECTS) Kurskod: VPG03F och VPG01F Höstterminen 2016 Kursansvarig: Robert Ohlsson Institutionen för pedagogik och didaktik

Läs mer

Teorier om lärande och individens utveckling kompletterande pedagogisk utbildning (5 hp)

Teorier om lärande och individens utveckling kompletterande pedagogisk utbildning (5 hp) 2016-06-14 Studiehandledning Teorier om lärande och individens utveckling kompletterande pedagogisk utbildning (5 hp) DIG11K Höstterminen 2016 Kursansvarig: Jonas von Reybekiel Trostek Institutionen för

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Matematikens didaktik för senare skolår och gymnasiet, kompletteringskurs 15 hp Ht 2013 130811 1 / 6 Innehållsförteckning Lärare, kursansvarig och administrativ

Läs mer

Pedagogisk och didaktisk forskning I, 7,5 hp Studiehandledning för vårterminen 2015

Pedagogisk och didaktisk forskning I, 7,5 hp Studiehandledning för vårterminen 2015 1 (4) Uppdaterad 2015-03-12 Pedagogisk och didaktisk forskning I, 7,5 hp Studiehandledning för vårterminen 2015 Kursadministration och organisation I kursen används den digitala plattformen Mondo för information

Läs mer

Läroplansteori, betyg och bedömning 7,5 hp GN, KPU

Läroplansteori, betyg och bedömning 7,5 hp GN, KPU Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Läroplansteori, betyg och bedömning 7,5 hp GN, KPU Kurskod DIG02K Vt 2015 Välkommen till kursen Läroplansteori, betyg och bedömning

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING ATT VARA LÄRARE I SVERIGE (8 HP) DIG08U - VT Kursansvariga: Elisabeth Hultqvist och Shamal Kaveh

STUDIEHANDLEDNING ATT VARA LÄRARE I SVERIGE (8 HP) DIG08U - VT Kursansvariga: Elisabeth Hultqvist och Shamal Kaveh STUDIEHANDLEDNING ATT VARA LÄRARE I SVERIGE (8 HP) DIG08U - VT 2017 Kursansvariga: Elisabeth Hultqvist och Shamal Kaveh Välkommen till kursen Att vara lärare i Sverige, 8 hp. Kursen ingår Utländska Lärares

Läs mer

Studiehandledning Pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp

Studiehandledning Pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp Sida 1 av (12) Studiehandledning Pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp Vårterminen 2017 Kurskod PEG 220 och 210 Sida 2 av (12) Innehåll Kursens syfte... 3 Förväntat studieresultat... 3 Kursadministration och organisation...

Läs mer

Kursbeskrivning Sociala relationer i skolan, KPU

Kursbeskrivning Sociala relationer i skolan, KPU 1 (10) 2013-11-06 Kursbeskrivning Sociala relationer i skolan, KPU 5 hp, grundläggande nivå, helfart Kurskod: UB208A Hösten 2013 Kursansvarig/examinator Karin Engström karin.engstrom@buv.su.se Kursadministratör

Läs mer

Programbeskrivning för Masterprogrammet i Mänskliga Rättigheter och Barnets Bästa 120 hp, Hösten 2008

Programbeskrivning för Masterprogrammet i Mänskliga Rättigheter och Barnets Bästa 120 hp, Hösten 2008 Programbeskrivning för Masterprogrammet i Mänskliga Rättigheter och Barnets Bästa 120 hp, Hösten 2008 2 Välkommen till masterprogrammet i Mänskliga Rättigheter och Barnets Bästa! Masterprogrammet ges vid

Läs mer

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17 Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01 Kursbeskrivning VT 17 2 (5) Välkommen till Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk (7,5 högskolepoäng), vårterminen 2017 Kursens

Läs mer

Studiehandledning för kursen. Teorier om lärande och individens utveckling 5 hp KPU - Distans. Kurskod DIG10K

Studiehandledning för kursen. Teorier om lärande och individens utveckling 5 hp KPU - Distans. Kurskod DIG10K Studiehandledning för kursen Teorier om lärande och individens utveckling 5 hp KPU - Distans Kurskod DIG10K Ht 2012 1 Välkommen till kursen Teorier om lärande och individens utveckling 5 hp Kursen du nu

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp

Kursinformation med litteraturförteckning. Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp Kursinformation med litteraturförteckning Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp Höstterminen 2012 Välkommen till Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du

Läs mer

Kursbeskrivning Fördjupningskurs: Matematik, naturvetenskap och hållbar utveckling

Kursbeskrivning Fördjupningskurs: Matematik, naturvetenskap och hållbar utveckling 1 (13) Version 25 juni 2014 Kursbeskrivning Fördjupningskurs: Matematik, naturvetenskap och hållbar utveckling 15 hp, grundläggande nivå, helfart Kurskod: UB704Y Hösten 2014, period A+B Kursansvarig/examinator

Läs mer

Studiehandledning. Kvalitetsarbete i yrkesutbildning I Vårdlärarprogrammet 4 Hp. Kurskod: YP17LÄ

Studiehandledning. Kvalitetsarbete i yrkesutbildning I Vårdlärarprogrammet 4 Hp. Kurskod: YP17LÄ Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet VT 16 Studiehandledning Kvalitetsarbete i yrkesutbildning I Vårdlärarprogrammet 4 Hp Kurskod: YP17LÄ 1 Inledning Vi

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik 1(8)

Institutionen för pedagogik och didaktik 1(8) Institutionen för pedagogik och didaktik 1(8) Välkommen till kursen Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola, 4 hp. Kursen ingår i grundlärarprogrammets utbildningsvetenskapliga kärna

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng

Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng Vårterminen 20121 Välkommen till Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du information om kursens innehåll och

Läs mer

Kursbeskrivning Lek, äventyr och rörelse

Kursbeskrivning Lek, äventyr och rörelse 1 (10) 2015-01-18. Kursbeskrivning Lek, äventyr och rörelse 7,5 hp, grundläggande nivå, kvartsfart fristående kurs Kurskod: UE2079 Vårterminen 2015 Kursansvarig Björn Sjöblom Björn.Sjöblom@buv.su.se 08-1207

Läs mer

Studiehandledning. Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola, 4 hp

Studiehandledning. Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola, 4 hp 1(6) Studiehandledning Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola, 4 hp UCA21K och UCA22K KPU/DOCH och Ämneslärare Version den 19 november 2015 Institutionen för pedagogik och didaktik

Läs mer

Studiehandledning Distans Introduktion till utbildningen och professionen UCG101, 4 hp Ht 2015

Studiehandledning Distans Introduktion till utbildningen och professionen UCG101, 4 hp Ht 2015 1 Studiehandledning Distans Introduktion till utbildningen och professionen UCG101, 4 hp Ht 2015 2 Välkommen till delkursen Introduktion till utbildningen och professionen Du har just inlett en resa och

Läs mer

Barn- och ungdomsvetenskap I

Barn- och ungdomsvetenskap I 1 (22) 2013-10-01 Preliminär Kursbeskrivning Barn- och ungdomsvetenskap I 30 hp, grundläggande nivå, helfart Kurskod: UB101F Hösten 2013 Kursansvarig Suzanne Kriström Alonzo Kursadministratör Josefine

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING ATT VARA LÄRARE I SVERIGE (8 HP) DIG08U - HT HALVFART. Kursansvariga: Elisabeth Hultqvist och Shamal Kaveh

STUDIEHANDLEDNING ATT VARA LÄRARE I SVERIGE (8 HP) DIG08U - HT HALVFART. Kursansvariga: Elisabeth Hultqvist och Shamal Kaveh STUDIEHANDLEDNING ATT VARA LÄRARE I SVERIGE (8 HP) DIG08U - HT 2016- - HALVFART v.35-43 - Grupp 3 och 4 Kursansvariga: Elisabeth Hultqvist och Shamal Kaveh Välkommen till kursen Att vara lärare i Sverige,

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen

Kursbeskrivning för kursen Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 1(5) 2012 12-16 Kursbeskrivning för kursen Analys och bedömning av kunskaper i matematik 7,5 hp Välkommen till kursen Kursen är på

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Studiehandledning. Delkursens huvudsakliga innehåll. Momentets innehåll och upplägg. Innehåll. Förväntade studieresultat.

Studiehandledning. Delkursens huvudsakliga innehåll. Momentets innehåll och upplägg. Innehåll. Förväntade studieresultat. 1(7) Studiehandledning Delkurs: Politik och samhälle (SYV8) Kurs: Sanhällsvetenskapliga grunder (UCG103) Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distans Vårterminen 2016 Kursansvarig: Karin Fransson och Fredrik

Läs mer

UC231U Utbildning, pedagogik och samhälle Igår, idag och i morgon

UC231U Utbildning, pedagogik och samhälle Igår, idag och i morgon Institutionen för pedagogik och didaktik UC231U Utbildning, pedagogik och samhälle Igår, idag och i morgon 2011-02-24 (rev.140414; 140930) Kursbeskrivning Utbildning, pedagogik och samhälle igår, idag,

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Kursbeskrivning. Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer

Kursbeskrivning. Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer 1 (1) Kursbeskrivning (reviderad) Kursbeskrivning Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer 7,5 hp, grundläggand nivå, halvfart Kurskod: UB120F Kursbeskrivningen gäller också för UB202B, vilken

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Studiehandledning för kursen. Mentorskap i högre utbildning 7.5 hp. Kurskod PEG201

Studiehandledning för kursen. Mentorskap i högre utbildning 7.5 hp. Kurskod PEG201 1(5) Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Mentorskap i högre utbildning 7.5 hp Kurskod PEG201 2011/12 1 Välkommen till kursen Mentorskap i högre utbildning 7.5 hp...3 Kursens

Läs mer

Studiehandledning. Verksamhetsförlagd utbildning II Yrkeslärare allmän (7,5 hp) Institutionen för pedagogik och didaktik.

Studiehandledning. Verksamhetsförlagd utbildning II Yrkeslärare allmän (7,5 hp) Institutionen för pedagogik och didaktik. Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning II Yrkeslärare allmän (7,5 hp) Kurskod: YP21LÄ Höst 2016 Kursansvarig: Maud Baumgarten Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet Besöksadress:

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Studiehandledning. Ledarskap i skolan

Studiehandledning. Ledarskap i skolan Studiehandledning Ledarskap i skolan Kurskod UC115F Fristående/Valbar kurs inom ämnet pedagogik, grundnivå Vårterminen 2011 Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se Ledarskap i skolan (kurskod

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen

Kursbeskrivning för kursen Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 1(6) 2013 02-20 Kursbeskrivning för kursen Analys, bedömning och betygssättning av matematikkunskaper - ingår i Lärarlyftet 7,5 hp

Läs mer

Kursbeskrivning. Läroplansteori och pedagogisk dokumentation

Kursbeskrivning. Läroplansteori och pedagogisk dokumentation 1 (6) 2015-03-17 Kursbeskrivning Läroplansteori och pedagogisk dokumentation 7,5 hp, grundläggande nivå, Förskollärarprogrammet för barnskötare Kurskod: UB02US Våren/Hösten 2015 Kursansvarig/examinator

Läs mer

Studiehandledning Handledning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp Kurskod: OMGB78 Distansutbildning.

Studiehandledning Handledning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp Kurskod: OMGB78 Distansutbildning. Avdelningen för omvårdnad Avdelningen för hälsa och miljö Studiehandledning Handledning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp Kurskod: OMGB78 Distansutbildning. Kurstid: vecka 4 15, 2010. Karlstads universitet

Läs mer

Kursbeskrivning. Specialpedagogik KPU ämneslärarexamen 5 hp VT 2013 /100% / UQ005K

Kursbeskrivning. Specialpedagogik KPU ämneslärarexamen 5 hp VT 2013 /100% / UQ005K Kursbeskrivning Specialpedagogik KPU ämneslärarexamen 5 hp VT 2013 /100% / UQ005K 2:13 1. Kursinformation Kursadministratör: Jennny Stoltz jenny.stoltz@specped.su.se tel 1207 6419 Kursansvar: Brita Ernberg

Läs mer

Preliminär. Kursbeskrivning

Preliminär. Kursbeskrivning 1 (11) 2014-12-12 Preliminär Kursbeskrivning Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola 7,5 hp Kurskod: UE2087 Grundläggande nivå (GN), kvartsfart, delvis distans. Vårterminen 2015

Läs mer

Kursbeskrivning. Barns livsvillkor i samhälle och förskola. 3 hp, grundläggande nivå, halvfart inom LFÖRB Kurskod: UB05FS Vårterminen 2017

Kursbeskrivning. Barns livsvillkor i samhälle och förskola. 3 hp, grundläggande nivå, halvfart inom LFÖRB Kurskod: UB05FS Vårterminen 2017 1 (7) 2017-02-22 Kursbeskrivning Barns livsvillkor i samhälle och förskola 3 hp, grundläggande nivå, halvfart inom LFÖRB Kurskod: UB05FS Vårterminen 2017 Kursansvarig Mie Josefson mie.josefson@buv.su.se

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

Examensarbete i psykologi 30 hp ht 2012-

Examensarbete i psykologi 30 hp ht 2012- KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Psykologi Psykologprogrammet Examensarbete i psykologi; 30 hp Examensarbete i psykologi 30 hp ht 2012- vt 2013 Schema Uppdaterat

Läs mer

Att leda och utveckla vuxnas lärande 7,5 hp

Att leda och utveckla vuxnas lärande 7,5 hp UC215F Ht 13 Studiehandledning för kursen Att leda och utveckla vuxnas lärande 7,5 hp Guidance and development of Adult learning 7, 5 ECTS Credits Vilka möjligheter har vuxna haft till utbildning och lärande

Läs mer

Delkursens huvudsakliga innehåll och förväntade studieresultat

Delkursens huvudsakliga innehåll och förväntade studieresultat 1(6) 2016-03-10 Studiehandledning Delkurs: Arbetsliv och arbete i förändring (SY10) (7,5hp) Kurs: Arbetsmarknad och arbetsliv (UCG104, 15hp) Studie- och yrkesvägledarprogrammet Campus Vt. 2016 Delkursansvariga:

Läs mer

Kursbeskrivning Specialpedagogiska utmaningar ungdomar och vuxna UQ01KP (7,5 hp) HT 2012

Kursbeskrivning Specialpedagogiska utmaningar ungdomar och vuxna UQ01KP (7,5 hp) HT 2012 1(5) Specialpedagogiska institutionen Kursbeskrivning Specialpedagogiska utmaningar ungdomar och vuxna UQ01KP (7,5 hp) HT 2012 Kontaktinformation Kursadministratör: Jenny Stoltz [jenny.stoltz@specped.su.se]

Läs mer

Kursbeskrivning. Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer

Kursbeskrivning. Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer 1 (11) 2016-06-10 Kursbeskrivning Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer 7,5 hp, grundläggande nivå, halvfart Kurskod: UB120F Hösten 2016 period 1 Kursansvarig/ examinator Ingrid Olsson ingrid.olsson@buv.su.se

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15 Riktlinjer för VFU 150921 Yvonne P-Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor ht-15 Yvonne P-Hildingsson yvhi@hh.se 035-167522, 0735-251836

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen Specialpedagogik I: Synnedsättning och delaktighet 1, 7,5 hp HT 2012 / 25%/ UQ158F

Kursbeskrivning för kursen Specialpedagogik I: Synnedsättning och delaktighet 1, 7,5 hp HT 2012 / 25%/ UQ158F Kursbeskrivning för kursen Specialpedagogik I: Synnedsättning och delaktighet 1, 7,5 hp HT 2012 / 25%/ UQ158F 2:12 Välkommen till kursen Synnedsättning och delaktighet I, 7,5 hp. Kursen Specialpedagogik

Läs mer

1 Psykologprogrammet 300 hp HT16

1 Psykologprogrammet 300 hp HT16 1 KURSANVISNINGAR FÖR KURS 7 Psykologpraktik 22,5 högskolepoäng, termin 6 Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen.. 2 Allmänt..2 Kursens innehåll och uppläggning...2 Kursens förväntade

Läs mer

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola.

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Förskollärarprogrammet på distans. Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. 1 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR I

Läs mer

Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp LIN200, LIN202

Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp LIN200, LIN202 Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp LIN200, LIN202 Kursbeskrivning Vårterminen 2016 2 (6) Undervisande lärare Bernhard Wälchli Rum C363 bernhard@ling.su.se 08-16 2344 Kursansvarig, projektspråk,

Läs mer

Socialpsykologi. Anvisningar till kursen (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12

Socialpsykologi. Anvisningar till kursen (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 1, Ht 2015 Anvisningar till kursen Socialpsykologi (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12 Senaste uppdatering: 2015-10-26 Välkommen

Läs mer

Sociala problem, diskriminering och mobbning (7,5 hp)

Sociala problem, diskriminering och mobbning (7,5 hp) Stockholms universitet Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm www.specped.su.se Kurskod: UQ168F Sociala problem, diskriminering och mobbning (7,5 hp) Våren 2016 Kursansvarig: ulf.sivertun@specped.su.se

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II. 6 hp HT 2014

Kursbeskrivning för kursen. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II. 6 hp HT 2014 1(5) Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Kursbeskrivning för kursen Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II 6 hp HT 2014 Kurskod: UB204Y 2014-09-03 1 Välkommen till kursen Verksamhetsförlagd utbildning

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen. Verksamhetsförlagd utbildning och matematikdidaktik för grundskolan kurs inom ULV-projektet UM34UU

Kursbeskrivning för kursen. Verksamhetsförlagd utbildning och matematikdidaktik för grundskolan kurs inom ULV-projektet UM34UU Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Kursbeskrivning för kursen Verksamhetsförlagd utbildning och matematikdidaktik för grundskolan kurs inom ULV-projektet UM34UU HT12

Läs mer

MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP

MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP SAHLGRENSKA AKADEMIN STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSEN: MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP Kurskod OM9229 KURSEN GES SOM UPPDRAGSUTBILDNING Kursansvarig Kursadministratör Examinator Ewa-Lena Bratt e-post:

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Studiehandledning. Hälsopedagogik I (15/30 hp) Institutionen för pedagogik och didaktik Health Education I (15 ECTS)

Studiehandledning. Hälsopedagogik I (15/30 hp) Institutionen för pedagogik och didaktik Health Education I (15 ECTS) 2014-12-10 Studiehandledning Hälsopedagogik I (15/30 hp) Health Education I (15 ECTS) Kurskod: VPG03F och VPG01F Vårterminen 2015 Kursansvarig: Robert Ohlsson Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms

Läs mer

Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng

Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng Delkursbeskrivning Välkomna till kursen Barn i grupp. I den övergripande kursplanen beskrivs momentet på följande sätt: Delkursen skall ge grundläggande kunskaper om barns

Läs mer

Kommunikation, ledarskap och hälsa (15 hp)

Kommunikation, ledarskap och hälsa (15 hp) 1(7) 2016-12-02 Studiehandledning Kommunikation, ledarskap och hälsa (15 hp) Communication, Leadership and Health (15 ECTS) Kurskod: VPG04F Vårterminen 2017 Kursansvarig: Robert Ohlsson Institutionen för

Läs mer

Kursbeskrivning och schema

Kursbeskrivning och schema Psykologi ur ett livsloppsperspektiv, 4,5 hp Psykologiska institutionen Logopedprogrammet, Termin 1 Delkursansvarig: Lilianne Eninger Ht 2016 Kursbeskrivning och schema Psykologi ur ett livsloppsperspektiv,

Läs mer

Kursbeskrivning Specialpedagogik - yrkeslärare dans och cirkus, 5 hp VT 2013 / 100%/ UQ005K

Kursbeskrivning Specialpedagogik - yrkeslärare dans och cirkus, 5 hp VT 2013 / 100%/ UQ005K 20130122 Kursbeskrivning Specialpedagogik - yrkeslärare dans och cirkus, 5 hp VT 2013 / 100%/ UQ005K Välkommen till kursen Specialpedagogik, 5 hp. Kursen ges i ämnet Specialpedagogik och ingår i lärarutbildningen

Läs mer

Studiehandledning Utbildningens historia och plats i samhället

Studiehandledning Utbildningens historia och plats i samhället 1(7) Studiehandledning Utbildningens historia och plats i samhället KPU och Kombinationsprogrammet Ämneslärarprogrammet inriktning Ma/No/Tk Version den 5 november 2015 Institutionen för pedagogik och didaktik

Läs mer

Kursbeskrivning. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III

Kursbeskrivning. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III 2016-03-04 1 (10) Kursbeskrivning Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III 3 hp, grundläggande nivå, helfart Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) Kurskod: UB19UU Vårterminen

Läs mer

Studiehandledning. Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv. 7,5 högskolepoäng. Stockholms universitet

Studiehandledning. Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv. 7,5 högskolepoäng. Stockholms universitet Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Sociala relationer i yrkesutbildning ur ett mångfaldsperspektiv 7,5 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 Inledning... 2 Kursens

Läs mer

Preliminär. Kursbeskrivning. Barn- och ungdomsvetenskap III. (kandidatkurs)

Preliminär. Kursbeskrivning. Barn- och ungdomsvetenskap III. (kandidatkurs) 1 (16) 2013-07-02 Preliminär Kursbeskrivning Barn- och ungdomsvetenskap III (kandidatkurs) 30 hp, grundläggande nivå, helfart Kurskod: UB301F, UB301C, UB401C Hösten 2013 Kursansvarig/kursledare Björn Sjöblom

Läs mer

Barn och ungdomars utveckling och lärande7, 5 hp HT-15

Barn och ungdomars utveckling och lärande7, 5 hp HT-15 1(7) 2015-10-19 Studie- och yrkesvägledarprogrammet Beteendevetenskapliga grunder Studiehandledning Barn och ungdomars utveckling och lärande7, 5 hp HT-15 Child and youth learning and development 7,5 ECTS

Läs mer

Kursbeskrivning Specialpedagogik - yrkeslärare vård och omsorg, 7,5 hp VT 2013 / 50%/ UQ004K

Kursbeskrivning Specialpedagogik - yrkeslärare vård och omsorg, 7,5 hp VT 2013 / 50%/ UQ004K 20130116 Kursbeskrivning Specialpedagogik - yrkeslärare vård och omsorg, 7,5 hp VT 2013 / 50%/ UQ004K Välkommen till kursen Specialpedagogik, 7,5 hp. Kursen ges i ämnet Specialpedagogik och ingår i lärarutbildningen

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15 Riktlinjer för VFU 141212 Yvonne P Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor vt 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se 035 167522, 0735

Läs mer

Kursbeskrivning. Fritidshemspedagogik IV: Ledarskap och samverkan

Kursbeskrivning. Fritidshemspedagogik IV: Ledarskap och samverkan 1 (10) 2016-12-22 Kursbeskrivning Fritidshemspedagogik IV: Ledarskap och samverkan 7,5 hp grundläggande nivå, helfart Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem Kurskod: UB208Z Vårterminen 2017

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE40 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 4 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer

Psykologiska institutionen Psykologi I, 30 hp Ht 2014 Delkursansvarig: Johanna Stålnacke. Anvisningar

Psykologiska institutionen Psykologi I, 30 hp Ht 2014 Delkursansvarig: Johanna Stålnacke. Anvisningar Psykologiska institutionen Psykologi I, 30 hp Ht 2014 Delkursansvarig: Johanna Stålnacke Anvisningar Utvecklingspsykologi: Barndom och adolescens 7,5 hp 5/12 2014 15/1 2015 (uppdaterad 2014-11-11) 1 Välkommen

Läs mer

Studiehandledning. Hälsopedagogik I (15/30 hp) Institutionen för pedagogik och didaktik 2015-12-11. Health Education I (15 ECTS)

Studiehandledning. Hälsopedagogik I (15/30 hp) Institutionen för pedagogik och didaktik 2015-12-11. Health Education I (15 ECTS) 2015-12-11 Studiehandledning Hälsopedagogik I (15/30 hp) Health Education I (15 ECTS) Kurskod: VPG03F och VPG01F Våterminen 2016 Kursansvarig: Robert Ohlsson Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

Kursbeskrivning Läroplansteori och pedagogisk dokumentation

Kursbeskrivning Läroplansteori och pedagogisk dokumentation 1 (9) 2015-11-04 Kursbeskrivning Läroplansteori och pedagogisk dokumentation 7,5 hp, grundläggande nivå, helfart inom förskollärarprogrammet Kurskod: UB103Y och UB14UU Höstterminen 2015 Kursansvarig/examinator

Läs mer

Kursbeskrivning. Fritidshemspedagogik IV: Ledarskap och samverkan

Kursbeskrivning. Fritidshemspedagogik IV: Ledarskap och samverkan 1 (11) 2017-09-19 Kursbeskrivning Fritidshemspedagogik IV: Ledarskap och samverkan 7,5 hp grundläggande nivå, helfart Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem Kurskod: UB208Z Höstterminen 2017

Läs mer

Kursbeskrivning. (Preliminär) Sociala relationer i förskolan

Kursbeskrivning. (Preliminär) Sociala relationer i förskolan 1 (11) 2015-02-05 Kursbeskrivning (Preliminär) Sociala relationer i förskolan 7,5 hp, grundläggande, helfart Kurskod: UB209A Vårterminen 2015 Kursansvarig/examinator Ingrid Olsson ingrid.olsson@buv.su.se

Läs mer