Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12"

Transkript

1 1(11) Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling I, 7,5 ects Vt 13 vecka 4-12 Kursansvariga: Christer Langström Tel

2 2(11) 1. Förväntade studieresultat Studenten skall efter kursen ha förmåga att redogöra för teoretiska utgångspunkter och metoder avseende coachande samtal. planera, genomföra och analysera egna coachande samtal problematisera professionsrollen i relation till individers behov, verksamheter och coachande samtal på ett underbyggt och relevant sätt problematisera relationen mellan coaching och vägledning gällande teori, metod och effekt för skilda individer och grupper analysera och kritisk granska coaching som samhällsfenomen 2. Kursens upplägg och innehåll Kursen är en av två kurser om coachande samtal om 7,5 hp vardera som ges på masternivå vt 13. Kurserna ger m a o tillsammans 15 hp. Man kan gå enbart kursen Coachande samtal I, 7,5 hp. Kurs två Coachande samtal II startar 21 mars. Kursen ges som en distanskurs med träffar i Stockholm januari (v 4) samt mars (v 12). Undervisningen den 20 mars är frivilligt, ett s k bonustillfälle. Schema finns separat på mondo. Kursen innehåller centrala begrepp, teorier och metoder för coachande samtal som bl a motivation, förändring och lösningsfokuserat arbetssätt. Kursdeltagarna kommer att planera, genomföra och analysera samtal utifrån dessa grundläggande antaganden, samt relevanta modeller och metoder. Fokus ligger på professionsrollen, samtalens konstruktion och samtalens betydelse för individens karriärutveckling. Kursen tar dessutom upp coaching som samhällsfenomen ur ett kritiskt perspektiv. Deltagarna kommer under kursen genomföra fältstudier där t ex coachande samtal tillämpas. Undervisningen utgörs för övrigt av föreläsningar, praktiska övningar, seminarier och grupparbeten. Vid kursstarten delas deltagarna in i basgrupper som ska samarbeta under kursen, t ex genomförs några av studieuppgifterna som seminarier i dessa basgrupper. Formen för dessa seminarier väljer ni själva: Ni kan mötas fysiskt, på nätplattformen mondo eller använda Rixmötet, ett telefonkonferenssystem som ni kan läsa mer om på

3 3(11) 3. Kunskapskontroll och examination Kursen examineras genom obligatorisk närvaro vid metodseminarier, genomförande av studieuppgifter samt huvudexamination (studieuppgift 4) en skriftlig analys av coachande samtal. Som betyg används en sjugradig, målrelaterad betygsskala med graderna (i fallande ordning) A, B, C, D, E, Fx till F, där A till och med E är godkänt. Den som har godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Antalet tillfällen för prov för att bli godkänd är begränsat till 5. Studieuppgift 4 bedöms enligt denna betygsskala. Formalia, plagiat m m För skriftliga uppgifter gäller följande formalia: texten ska vara relevant i förhållandet till uppgiften texten ska ha en klar struktur med inledning, huvudtext och avslutning texten ska vara kopplad till relevant kurslitteratur, källhänvisningarna ska vara korrekta och litteraturförteckning ska finnas med texten ska vara rättstavad, (Times New Roman 12 punkter och 1,5 radavstånd) sidorna ska vara numrerade ditt namn och kursens namn ska stå i sidhuvudet på varje sida även om du har en förstasida Vid Stockholms universitet används det IT-baserade systemet Turnitin för att spåra eventuella plagiat. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (detta innefattar även delar av en text och enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Plagiat kan även anses vara fallet om Du använder andras text så att Du får den att framstå som din egen. Andras text kan exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter Du funnit på nätet eller en studiekamrats hemtentamen. Såväl direkta citat som indirekta referat måste alltid vara försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter. Att kopiera eller skriva av ett kortare eller längre avsnitt och ange sig själv som författare till texten är förbjudet. Det betraktas som plagiat. En rapport/hemtentamen som innehåller plagiat är underkänd. Plagiat betraktas som ett grundläggande brott, inte enbart mot en etablerad forskningsetisk kod, utan även mot ett allmänt förhållningssätt vad gäller egna och

4 4(11) andras texter. Plagiat är otillåtet fusk och kan bli föremål för ett disciplinärende, som kan leda till avstängning. För mer information angående vad som är rätt och fel i samband med examination, se Regelboken, bok2

5 5(11) 4. Litteratur Obligatorisk litteratur Gjerde, Susann (2011). Coaching. Vad-varför-hur. Lund: Studentlitteratur (ca 250 s) Moxnes, Paul (2008) Fasettmänniskan. Teori och forskning om personlighet och roller. Malmö: Studentlitteratur (ca 380 s) De Jong, Peter & Berg, Insoo Kim (2001) Att bygga lösningar. En lösningsfokuserad samtalsmodell. Smedjebacken: Mareld (280 s) Artiklar Kauffman, Carol: Positive Psychology: The science at the heart of coaching. Ur Stober, R. Dianne & Grant M. Anthony (2006) Evidence based Coaching Handbook. USA: Wiley & Sons (10 s) Tomm, Karl (1989). Terapeutens avsikt vid valet av frågor. Ur Systemisk intervjumetodik, Mareld. 5. Studieuppgifter Uppgift 1 Litteraturseminarium Moxnes (2008) Fasettmänniskan Syfte Syftet med denna uppgift är att öka förståelse för och kunskap om individers förändringsprocesser, av relevans för karriärutveckling och vägledning. Tillvägagångssätt och redovisning Seminariet genomförs i basgruppen och ska genomföras innan kursen avslutas. Gruppindelning sker vid kursstart. Ni bestämmer mötesform, tid och plats själva, se information tidigare i

6 6(11) studiehandledningen. Vid seminariet ska ni bearbeta litteraturen genom att behandla begrepp, teorier och perspektiv avseende individers utveckling och förändring utifrån Moxnes perspektiv på: Personligheten Känslors betydelse och roll Motivation Samtala om Moxnes perspektiv utifrån nedanstående frågor. Författarens/avhandlingens centrala tankar Vad är det som författaren vill säga kring ovanstående punkter kopplat till utveckling och förändring? Vilka är de centrala tankarna eller slutsatserna? Vilka belägg finns det för dem? Viktiga/relevanta tankar för er Vad slår an hos er av det författaren vill säga? Hur påverkas era tankar? Vad är viktigt för er? Vad kommer ni att ta med er? Vad har ni fått klarhet i? Era frågor/oklarheter/ Era frågor till texten/författaren: Vad är oklart? Vad vill ni förstå bättre? Vad är håller ni inte med om? Förslag på arbetsgång: Utse gärna en ordförande och sekreterare för resp område och bestäm hur ni ska fördela talutrymmet i gruppen. Ni lämnar ett protokoll på mondo under Uppgift 1- Fasettmänniskan. Deltagare (för- och efternamn) En sammanfattning av era viktigaste slutsatser från varje område Hur seminariet fungerade Uppgiften är ett kurskrav vilket betyder att uppgiften ska genomföras enligt instruktion.

7 7(11) Uppgift 2A och B Fältstudier och loggbok Syfte Denna uppgift syftar bl a till att deltagarna ska utveckla förmåga att planera, genomföra och analysera egna coachande samtal samt utveckla förmåga att diskutera coaching i relation till vägledning. Tillvägagångssätt och redovisning 2A Du ska under kursen pröva metoder och modeller för coachande samtal i autentiska samtal, d v s med individer som behöver professionell hjälp/stöd i sin karriärutveckling. Du bestämmer själv vilka metoder och modeller du vill prova. Vi tänker oss att du genomför ca 10 samtal. Det behöver inte vara några samtalsserier med samma individer utan det kan vara 10 fristående samtal. De ska dock vara i ett professionellt sammanhang. Spela gärna in samtalen. Du för en loggbok för dessa samtal. Vad är då en loggbok? En loggbok är enligt NE en dagbok som förs på fartyg över viktigare händelser under resan särsk. över seglade kurser och distanser ("Vi har kommit ur kurs", var kaptenens sista anteckning i loggboken.). Här kan du utgå från följande i din logg: Vad prövade du? Hur tänkte du och vad kände du när du använde metoden/modellen? Hur reagerade din sökande? Vad hände i samtalet? Hur påverkades samtalet? Dina slutsatser inför nästa distans på färden: Ev möjligheter och begränsningar med det du prövat. Loggboken är både ett underlag för uppgift 2B samt för examinationsuppgiften, uppgift 4. 2B Loggsamtal i basgrupp på mondo Loggen från de tre första samtalen lägger du ut på mondo i forumet Loggsamtal. Du skriver in loggen från dina samtal och kommenterar övrigas. (Obs dessa samtal får ej användas till uppgift 4.)

8 8(11) Uppgifterna är ett kurskrav. Uppgift 3 Seminarium: Coaching och vägledning Syfte Syftet med uppgiften är att understödja lärandet mot kursens förväntade studieresultat att studenterna på ett underbyggt och relevant sätt kan problematisera relationen mellan coaching och vägledning gällande teori, metod och effekt för skilda individer och grupper. Tillvägagångssätt och redovisning Uppgiften genomförs i två steg: 1. Intervjua en professionell coach utifrån följande områden: Utbildningsbakgrund, teoretisk referensram, metoder, målgrupp och deras behov, dilemman i yrkesrollen och annat som du blir intresserad av att veta mer om. 2. Steg 2 är ett seminarium i basgruppen där huvudfrågan är att diskutera relationen mellan coaching och vägledning gällande teori, metod och effekt. Ni inleder med att dela med er av era intervjuresultat till varandra. Därefter summerar ni er kunskap och förståelse av coaching och vägledning genom en jämförelse utifrån följande: Utgångspunkter och centrala begrepp Metoder och förhållningssätt Möjligheter och begränsningar Avsluta med era slutsatser: hur ser ni på relationen coaching och vägledning? Seminariet ska genomföras före vecka 11. Ni lämnar ett protokoll på mondo under Uppgift 3- Coaching och vägledning senast 17 mars. Deltagare (för- och efternamn) En sammanfattning av era viktigaste slutsatser Hur seminariet fungerade Uppgiften är ett kurskrav.

9 9(11) Uppgift 4 Examinationsuppgift Analys av coachande samtal Detta är den större individuella examinationen på kursen. Syftet är att befästa och fördjupa kunskapen om coachande samtal. Utifrån loggboken gör du en sammanfattande analys av 3 av de coachande samtal som du genomfört i uppgift 2. Obs: det får ej vara samma samtal som användes till uppgift 2B Omfattning ca 5-7 sidor. Analysera samtalen utifrån följande frågeställningar. Anknyt till och jämför med litteraturen och kursens föreläsningar och seminarier. Kort sammanfattning av samtalens innehåll och syften. Varför sågs ni och vad handlade samtalen om. Motivera varför du valt att analysera dessa samtal. Arbetsallians och kontrakt: Hur arbetade du med det? Vad fungerade och vad fungerade inte? Slutsatser? Målformulering och arbetsuppgifter: Reflektera kring målarbetet, t ex jämför med smarta mål och GROW-modellen. Fanns några hinder för målformulering? Förändrades målen? Arbetade du med arbetsuppgifter vilka och hur fungerade det? Metoder, modeller och färdigheter i samtalen: Vilka använde du? Varför? Vilket resultat fick det? Andra metoder som du ser i efterhand att du kunde ha använt? Hur reagerade dina sökande? Slutsatser om coachande samtal och relationen coaching och vägledning. Självvärdering: Hur ser du på din egen utveckling under kursens gång? Vilka är dina styrkor och utmaningar? Vad vill du utveckla och hur kan du göra det? Analysen lämnas i pappersform till kursansvariga vid kurstillfälle 2, mars. Bedömning Uppgiften bedöms enligt en sjugradig, målrelaterad betygsskala med graderna (i fallande ordning) A, B, C, D, E, Fx till F, där A till och med E är godkänt. Se nästa sida för kriterierna.

10 10(11) Betygskriterier för examinationen studieuppgift 4 A I uppgiften visas huvudsakligen på ett kritiskt förhållningssätt till samtalen, coaching, coachrollen samt till kursens litteratur, t ex genom att samtalen problematiseras och diskuteras utifrån teori och praktik. Författaren drar självständiga och relevanta slutsatser av sin erfarenhet och kunskap. Uppgiften visar en fördjupad förståelse av området som dessutom kommer till uttryck genom att vara tydlig, stringent och logisk. Den är dessutom genomgående väl förankrad i kursens litteratur, föreläsningar och seminarier. B I uppgiften utreds samtalen utifrån centrala begrepp och teorier avseende coachande samtal. Samtalen, coaching och coachrollen klargörs och diskuteras utifrån relevanta och adekvata begrepp och teorier. I uppgiften visar författaren god förmåga till självreflektion och relevanta slutsatser dras. Uppgiften anknyter väl till kursens litteratur, föreläsningar och seminarier och visar på en god förståelse av området. C I uppgiften relateras samtalen till relevanta begrepp, teorier, metoder och modeller avseende coachande samtal och coachrollen. Förslag på alternativa metoder och strategier i samtalen ges och relevanta slutsatser dras. Texten är lätt att följa genom att analysen framställs med ett tydligt språk och struktur. Uppgiften är förankrad i kursens litteratur, föreläsningar och seminarier. I uppgiften beskrivs samtalen enligt instruktionen för uppgiften. D Uppgiften belyser relevanta begrepp, teorier, metod och modell avseende coaching och coachrollen. Samtalsanalysen anknyter till kursens litteratur, föreläsningar och seminarier. Kraven på formalia uppfylls och framställningen har struktur.

11 11(11) E I uppgiften redogörs i tillräcklig omfattning för de punkter som finns i instruktionen för uppgiften. Uppgiften visar att studenten har grundläggande förståelse för och kunskap om kursens innehåll. Uppgiften anknyter till kursens litteratur, föreläsningar och seminarier i tillfredställande omfattning - det framgår att studenten har läst och förstått litteraturen. Kraven på formalia uppfylls i tillräcklig grad och framställningen är mestadels logisk. Studieuppgift 5 brister på något/några av följande punkter. Fx grundläggande förståelse för och kunskap om kursens innehåll. språklig framställning, struktur och/eller formalia väsentligt innehåll enligt instruktionen för uppgiften förankring i kursens litteratur F Underlag för bedömning saknas eller samtalsanalysen kan inte bedömas pga avsaknad av eller avsevärda brister avseende punkterna i Fx Observera: Om uppgiften lämnas in efter inlämningsdatum sänks betyget ett steg (betyget E sänks inte till F).

Institutionen för pedagogik och didaktik

Institutionen för pedagogik och didaktik 1 (12) Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Didaktik: Design för lärande UDA27F 7,5 hp AN Ht 2013 Version 14 juni 2013 1 INTRODUKTION... 3 Förkunskapskrav och andra villkor

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015 Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska avdelningen (ESA) Preliminär Version 150612 Studieanvisning Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder 15 hp Ht 2015 Kurskod:

Läs mer

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Fastställd av prefekt 2015-01-26 Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Innehåll Introduktion till examensarbetet... 1 Huvudområdet omvårdnad... 1 Examensarbetets

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS.

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS. Studiehandledning Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS Kurskod 745G61 Kursansvarig: Jan-Åke Sandell, jan-ake.sandell@liu.se Examinator: Jan-Åke

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

Vilken väg tar den kritiska granskningen? Studenter i samtal om en vetenskaplig artikel

Vilken väg tar den kritiska granskningen? Studenter i samtal om en vetenskaplig artikel Artikel Högre utbildning Vol. 4, Nr. 1, 2014, 35-47 Vilken väg tar den kritiska granskningen? Studenter i samtal om en vetenskaplig artikel Lotta Bergman och Cecilia Olsson Jers Fakulteten för Lärande

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Skapa Undervisningsserien från Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet Nr 17 1999 Vetande Skapa Vetande Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Vetenskapa Skapa Vetande Britt-Marie

Läs mer

LÄSANDE KLASS CIRKELLEDARSTÖD

LÄSANDE KLASS CIRKELLEDARSTÖD EN LÄSANDE KLASS LLEDARSTÖD E K R I C Författarpresentation Toura Hägnesten är lärare, speciallärare, grupphandledare med en masterexamen i specialpedagogik samt magisterexamina i ledarskap och läs- och

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Projektledning fördjupade modeller och metoder

Projektledning fördjupade modeller och metoder Projektledning fördjupade modeller och metoder AU322G VT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring Publicerad 140110 Publicerad 1 Välkommen

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer