GRUPPSYKOLOGI OCH INTERVJUMETODIK 7,5 hp

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUPPSYKOLOGI OCH INTERVJUMETODIK 7,5 hp"

Transkript

1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologi II Psykologiska institutionen HT 2012 OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas i samband med kursstart. Korrigerat 8/10 Anvisningar till delkursen GRUPPSYKOLOGI OCH INTERVJUMETODIK 7,5 hp 12 november januari 2013

2 Innehåll och struktur Momentet består av två integrerade delar, gruppsykologi och intervjumetodik. Gruppsykologidelen avser att fördjupa deltagarnas teoretiska och praktiska kunskaper om små samt stora grupper och grupprocesser. Olika teoretiska perspektiv belyses och diskuteras under seminarier och praktiska gruppövningar. Undervisningen på delkursens gruppsykologidel sker i form av en workshop, tre seminarier/grupprocessövningar samt i samband med intervjugruppernas arbete. Grupprocessövningarna genomförs i grupper på mellan deltagare. Övningarna syftar till att praktiskt och teoretiskt fördjupa deltagarnas kunskaper i gruppsykologi och anknyta till kurslitteraturen. För övrigt utgörs gruppsykologidelen av självstudier. Under intervjumetodikdelen kommer deltagarna lära sig det kvalitativa intervjuandets grunder samt utforska intervjuns möjligheter som datainsamlingsmetod. Kursdeltagarna får dessutom en fördjupad inblick i de interpersonella (mellanmänskliga) processernas betydelse vid intervjuer och professionella samtal. Intervjuundervisningen utgörs av två introduktionsseminarier. Ett intervjumetodikseminarium samt ett förberedande ämnesvalsseminarium, en bandspelarintervju (som skrivs ut i sin helhet) samt tre videointervjuer, två lärarledda och en studentledd. Individuell feedback på hela intervjuarbetet erhålls vid ett med intervjuläraren avtalat tillfälle. I samband med undervisningen rörande grupper och grupprocesser samt intervjumetodik behandlas olika frågeställningar som påverkar de interpersonella processerna och deras betydelse för intervjuer och andra möten. All undervisning är obligatorisk, såväl föreläsningar, gruppövningar som intervjuundervisning. Detta motiveras med att undervisningen ger kunskaper och erfarenheter av sådant slag att de svårligen kan inhämtas på egen hand. Ett intervjutillfälle är lärarlöst (L-lös). Förväntade studieresultat Efter genomgången delkurs skall studenten kunna redogöra för grundläggande begrepp och idéer i olika gruppsykologiska teorier tillämpa gruppsykologiska teorier och modeller för analys av fallexempel diskutera, jämföra och applicera teorier och modeller på specifika delar av kursens gruppliv behärska djupintervjumetodikens elementa behärska återkopplingens elementa Kurskrav För godkänt betyg på hela delkursen krävs aktivt deltagande i all grupprocessundervisning godkänt aktivt deltagande i samtliga intervjuövningar godkända utskrifter av en ljud intervju kunna utarbeta och förhålla sig till en intervjuplan kunna se och ta ansvar för ramarna i intervjusituationen visa känslighet och lyhördhet i sitt agerande

3 visa förmåga att kunna se och sin roll i samspel visa flexibilitet i användning av intervjuplanen så att varje intervju utformas i samspel med situation och respondent visa förmåga att kunna ge och ta feedback i både intervjusammanhang och i gruppsammanhang analysera sin intervju utifrån sitt arbetssätt föra individuell loggbok över kursens gruppliv Apparatur Den första intervjun ska spelas in på band. Den som inte har tillgång till egen utrustning kan rekvirera en sådan via vaktmästaren i hus 8. Oavsett om du lånar en utrustning eller använder en egen är det ditt ansvar att ombesörja att den inspelade intervjun håller en så hög teknisk kvalitet så att man utan ansträngning kan höra det inspelade materialet. Tänk på att du ska skriva ut intervjun ordagrant och att Du ska ta med både utskrift, band samt bandspelare till påföljande undervisning. Examination Skrivningen baseras på all kurslitteratur samt information som givits under föreläsningarna. För betyget väl godkänd krävs dels att du uppnår väl godkänd på tentamen och dels att du är godkänd på intervjuundervisningen. Examination av intervjuundervisningen görs av varje intervjulärare i samråd med momentansvarig. Ordinarie tentamen är en hemtentamen. Litteratur Trost, J. (2005 el senaste). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. Forsyth, D.R. (2006 el senaste). Group Dynamics. Belmont CA: Brooks/Cole Publ. Company. Betygskriterier För godkänt på kursen krävs styrkt aktivt deltagande på de obligatoriska inslagen samt godkänd skriftlig tentamen (minst E) på obligatorisk litteratur bedömd enligt följande: Varje fråga bedöms på en skala från 0 till 6 poäng (motsv. F till A). Samtliga frågor på skrivningen måste vara godkända (motsv. E). A Utmärkt från poäng Studenten kan definiera och utförligt redogöra för centrala begrepp och teorier inom det beskrivna området. Vidare, kan studenten moget och uttömmande analysera och jämföra centrala teoretiska perspektiv samt mycket självständigt och klargörande resonera kring samt nyanserat tillämpa dessa med stor säkerhet. B Mycket bra från 85 poäng Studenten kan definiera och utförligt redogöra för centrala begrepp och teorier inom det beskrivna området. Vidare, kan studenten i uttömmande analysera och jämföra centrala teoretiska perspektiv samt självständigt och klargörande resonera kring samt nyanserat tillämpa dessa med stor säkerhet.

4 C Bra från 75 poäng Studenten kan definiera och utförligt redogöra för centrala begrepp och teorier inom det beskrivna området. Vidare, kan studenten tillfredställande analysera och jämföra centrala teoretiska perspektiv samt självständigt resonera kring och tillämpa dessa. D Tillfredsställande från 70 poäng Studenten kan definiera och redogöra för centrala begrepp och teorier inom det beskrivna området. Vidare, kan studenten tillfredställande jämföra centrala teoretiska perspektiv samt resonera kring och tillämpa dessa. E - Tillräckligt (godkänd) från 60 poäng Studenten kan definiera och redogöra för de flesta centrala begrepp och teorier inom det beskrivna området. Vidare, kan studenten i viss mån analysera och jämföra centrala teoretiska perspektiv samt på ett grundläggande sätt resonera kring och i viss mån tillämpa dessa. FX Otillräckligt Studenten kan definiera och redogöra för en del centrala begrepp och teorier inom det beskrivna området, dock visar studenten på en bristande förståelse för resonemang, teorier inom det beskrivna området. Vidare, kan studenten inte jämföra teoretiska perspektiv eller tillämpa dessa. F Helt otillräckligt Studenten dokumenterar knappast någon förståelse för teorier och begrepp inom det beskrivna området. För omtentamen gäller samma regler, dvs högsta betyg kan uppnås också vid ett andra försök. Kursansvarig och lärare Kursansvarig: Margareta S-Sarnecki, tel (eller om absolut nödvändigt ), e-post: Intervjulärare: Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 Lotta Reuterskiöld Lotta Reuterskiöld Björn Edlund Björn Edlund Margareta Sarnecki Margareta Sarnecki

5 SCHEMA Gruppsykologi och intervjumetodik, 7,5 hp. All undervisning är obligatorisk! Gruppindelning sker i samband med kursstart! Datum Lokal Tid Innehåll Litt. anv. Grupp Lärare 12/11 U Momentintroduktion, Alla Margareta 14/11 L Intervjumetodik Trost+Kvale Alla Margareta (Kvale- delas ut) Val av ämne etc. Trost 16/11 TV Grp 1:1 Lotta 16/11 TV Grp 2:1 Lotta 16/11 TV Grp 3:1 Björn 16/11 TV Grp 4:1 Björn 16/11 TV Grp 5:1 Margareta 16/11 TV Grp 6:1 Margareta Grupper och grupprocesser I Forsyth kap. 3 inclusion and identity och kap. 4 formation 21/11 U18? 9-12 Grp 4, 5, 6 Gunnar & 26/11 U Grp 1, 2, 3 Gunnar & Bandintervju 1, uppspelning och analys (medtag bandspelare, band och 5 ex av den utskrivna intervjun) 21/11 B408 plan Grp 1:2 Lotta 21/11 B408 plan Grp 2:2 Lotta 23/11 B411? Grp 3:2 Björn 23/11 B411? Grp 4:2 Björn 23/11 C310 plan Grp 5:2 Margareta 23/11 C310 plan Grp 6:2 Margareta Grupper och grupprocesser II Forsyth kap.11 decision making och kap.14 intergroup relations 30/11 L Grp 4, 5, 6 Gunnar & 30/11 L Grp 1, 2, 3 Gunnar & TV-intervju 1: Frescatihagv. 14, nb TV1 och TV2. 28/11 TV (8.30 intervjustart!) Grp 1:3 Lotta 28/11 TV (12.30 intervjustart!) Grp 2:3 Lotta 26/11 TV (8.30 intervjustart!) Grp 3:3 Björn 26/11 TV (12.30 intervjustart!) Grp 4:3 Björn 28/11 TV (12.30 intervjustart! Grp 5:3 Margareta 26/11 TV (12.30 intervjustart!) Grp 6:3 Margareta

6 Datum Lokal Tid Innehåll Litt. anv. Grupp Lärare Grupper och grupprocesser III, Forsyth kap.5 cohersion and development 14/12 L Grp 4,5,6 Gunnar 14/12 L Grp 1,2,3 Gunnar TV-intervju 2 Frescatihagv. 14, nb TV1 och TV2 5/12 TV (8.30 intervjustart!) Grp 1:4 Lotta 5/12 TV (intervjustart!) Grp 2:4 Lotta 3/12 TV (8.30 intervjustart!) Grp 3:4 Björn 3/12 TV (12.30 intervjustart!) Grp 4:4 Björn 5/12 TV (8.30 intervjustart!) Grp 5:4 Margareta 5/12 TV (12.30 intervjustart!) Grp 6:4 Margareta TV-intervju 3 Frescatihagv. 14, nb TV1 och TV2 student ledd (L) 12/12 TV (8.30 intervjustart!) Grp 1:5 (Lotta) L 12/12 TV (12.30 intervjustart!) Grp 2:5 (Lotta) L 10/12 TV (8.30 intervjustart!) Grp 3:5 (Björn) L 7/12 TV (8.30 intervjustart!) Grp 4:5 (Björn) L 12/12 TV (8.30 intervjustart!) Grp 5:5 (Margareta) L 10/12 TV (8.30 intervjustart!) Grp 6:5 (Margareta) L Inför tentamen - frivilligt 7/ Alla Margareta OBS! Avslutande seminarium/intervju-uppföljning v.50 eller v. 2 intervjulärarna och studenterna bokar in tiderna själva- 3 seminarietimmar per grupp.

Psykologiska institutionen HT Anvisningar till delkursen. GRUPPSYKOLOGI OCH INTERVJUMETODIK 7,5 hp

Psykologiska institutionen HT Anvisningar till delkursen. GRUPPSYKOLOGI OCH INTERVJUMETODIK 7,5 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologi II Psykologiska institutionen HT 2013 OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas i samband med kursstart. Korrigerat 12/9-13 Anvisningar

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Master VT 08 Psykologiska institutionen. KVALITATIV INTERVJUMETODIK 7,5 hp. 25 januari 31 mars 2008

STOCKHOLMS UNIVERSITET Master VT 08 Psykologiska institutionen. KVALITATIV INTERVJUMETODIK 7,5 hp. 25 januari 31 mars 2008 STOCKHOLMS UNIVERSITET Master VT 08 Psykologiska institutionen OBS! Schemat är preliminärt och vissa mindre ändringar kan uppkomma KVALITATIV INTERVJUMETODIK 7,5 hp 25 januari 31 mars 2008 Innehåll och

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Master VT 12 Psykologiska institutionen. OBS! Vissa ändringar i schemat kan uppkomma. Korrigerat 23/3

STOCKHOLMS UNIVERSITET Master VT 12 Psykologiska institutionen. OBS! Vissa ändringar i schemat kan uppkomma. Korrigerat 23/3 STOCKHOLMS UNIVERSITET Master VT 12 Psykologiska institutionen OBS! Vissa ändringar i schemat kan uppkomma. Korrigerat 23/3 KVALITATIV INTERVJUMETODIK 7,5 hp 27 mars 5 juni Innehåll och syfte Syftet med

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

Studieordning med inriktning mot Personal, Arbete och Organisation (PAO) VT 2012 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki

Studieordning med inriktning mot Personal, Arbete och Organisation (PAO) VT 2012 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2012 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

Studieordning med inriktning mot Personal, Arbete och Organisation (PAO) HT 2011 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki

Studieordning med inriktning mot Personal, Arbete och Organisation (PAO) HT 2011 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) HT 2011 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

Anvisningar till kurserna. SOCIALKUNSKAP (4.5 hp) OCH INTERVJUMETODIK (3 hp) 2 september - 4 oktober. Syfte och uppläggning... 2

Anvisningar till kurserna. SOCIALKUNSKAP (4.5 hp) OCH INTERVJUMETODIK (3 hp) 2 september - 4 oktober. Syfte och uppläggning... 2 Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Stockholms universitet Termin 6 HT 13 7,5 hp Anvisningar till kurserna SOCIALKUNSKAP (4.5 hp) OCH INTERVJUMETODIK (3 hp) 2 september - 4 oktober Syfte och

Läs mer

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema Stockholms universitet Psykologiska institutionen Motivation & Emotion (7.5 hp) Psykologi II HT 2010 Delkursansvarig: Mats Najström Motivation & Emotion Anvisningar och Schema 8 november 11 januari 2011

Läs mer

5 November 6 December 2012

5 November 6 December 2012 Stockholms universitet Psykologiska institutionen Kognition (7.5 hp) för PAO T1 HT 2012 Delkursansvarig: Mats Najström Preliminärt schema smärre ändringar kan ske Kognition Anvisningar och Schema 5 November

Läs mer

Motivations- och emotionspsykologi Anvisningar och schema

Motivations- och emotionspsykologi Anvisningar och schema Stockholms universitet Psykologiska institutionen Motivation & emotion (7.5 hp) Psykologi II HT 2013 Delkursansvarig: Mats Najström Motivations- och emotionspsykologi Anvisningar och schema 11 november

Läs mer

Studieordning med inriktning mot Personal, Arbete och Organisation (PAO) Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki.

Studieordning med inriktning mot Personal, Arbete och Organisation (PAO) Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki. Studieordning med inriktning mot Personal, Arbete och Organisation (PAO) Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki PAO T1 VT13 Korrigerat 13/3 PERSONLIGHETSPSYKOLOGI, 7,5 Hp 7 maj 3 juni 2013 1 Delkursens

Läs mer

Preliminära Anvisningar och schema till momentet PSYKIATRI, 7,5 HP

Preliminära Anvisningar och schema till momentet PSYKIATRI, 7,5 HP STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet 300 högskolepoäng Termin 4, VT 2011 Preliminära Anvisningar och schema till momentet PSYKIATRI, 7,5 HP v110124 Kursplan Delkursen ger

Läs mer

A N V I S N I N G A R. till delkurs P E R S O N L I G H E T S T E O R I. 7,5 högskolepoäng

A N V I S N I N G A R. till delkurs P E R S O N L I G H E T S T E O R I. 7,5 högskolepoäng Psykologiska institutionen Stockholms universitet Psykologi II 30 högskolepoäng vt 2012 A N V I S N I N G A R till delkurs P E R S O N L I G H E T S T E O R I 7,5 högskolepoäng v111212 Kursplanen Delkursen

Läs mer

Anvisningar och schema till momentet PSYKIATRI, 7,5 HP

Anvisningar och schema till momentet PSYKIATRI, 7,5 HP STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet 300 högskolepoäng Termin 4, HT 2011 Anvisningar och schema till momentet PSYKIATRI, 7,5 HP v20111128 Kursplan Delkursen ger en orientering

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng HT 2012 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Inledning Syfte och innehåll Undervisning och närvarokrav

Läs mer

Personlighetspsykologi. 7,5 hp. PAO, HT15 Psykologiska institutionen Stockholms universitet. Kursansvarig: Charlotte Alm

Personlighetspsykologi. 7,5 hp. PAO, HT15 Psykologiska institutionen Stockholms universitet. Kursansvarig: Charlotte Alm Personlighetspsykologi 7,5 hp PAO, HT15 Psykologiska institutionen Stockholms universitet Kursansvarig: Charlotte Alm Övergripande syfte och innehåll Under denna kurs får du möjlighet att förvärva grundläggande

Läs mer

Anvisningar och schema till momentet PSYKIATRI, 7,5 HP

Anvisningar och schema till momentet PSYKIATRI, 7,5 HP STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet 300 högskolepoäng Termin 4, vt 2012 Anvisningar och schema till momentet PSYKIATRI, 7,5 HP v20120427 Kursplan Delkursen ger en orientering

Läs mer

Psykologiska institutionen VT Anvisningar och schema till delkursen. Biologisk psykologi. 7,5 högskolepoäng 21/02 25/

Psykologiska institutionen VT Anvisningar och schema till delkursen. Biologisk psykologi. 7,5 högskolepoäng 21/02 25/ Stockholms universitet Psykologi 1, 30 hp Psykologiska institutionen VT 2011 Anvisningar och schema till delkursen Biologisk psykologi 7,5 högskolepoäng 21/02 25/03 2011 Kursens syfte och innehåll Kursens

Läs mer

Utredning och åtgärder avseende individen 1: PSYKOPATOLOGI (7,5 HP) VT-17

Utredning och åtgärder avseende individen 1: PSYKOPATOLOGI (7,5 HP) VT-17 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologprogrammet Psykologiska institutionen Termin 4, vt 2017 P4PSYP Anvisningar och schema till kursen Utredning och åtgärder avseende individen 1: PSYKOPATOLOGI (7,5 HP) VT-17

Läs mer

Studieordning med inriktning mot Personal, Arbete och Organisation (PAO) Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki. Korrigerat 28/

Studieordning med inriktning mot Personal, Arbete och Organisation (PAO) Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki. Korrigerat 28/ Studieordning med inriktning mot Personal, Arbete och Organisation (PAO) Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki PAO T1 HT11 Korrigerat 28/11-2011 PERSONLIGHETSPSYKOLOGI, 7,5 Hp 7 dec 2010 13 jan

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska Institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng HT 2010 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Inledning... 1 Syfte och innehåll... 1 Undervisning

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I, HT11 Delkursansvarig lärare Reza Azarian Rum B972 Tel. 16 31 91 Reza.azarian@sociology.su.se

Läs mer

Anvisningar till kursen. IDROTTSPSYKOLOGI (15 hp) HT-10

Anvisningar till kursen. IDROTTSPSYKOLOGI (15 hp) HT-10 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Johan Plate Anvisningar till kursen IDROTTSPSYKOLOGI (15 hp) HT-10 Kursens lärandemål Efter att ha genomgått idrottspsykologikursen förväntas deltagaren

Läs mer

Anvisningar till momentet. SOCIALKUNSKAP (4.5 hp) OCH INTERVJUMETODIK (3 hp) 21 januari - 22 februari. Syfte och uppläggning... 2

Anvisningar till momentet. SOCIALKUNSKAP (4.5 hp) OCH INTERVJUMETODIK (3 hp) 21 januari - 22 februari. Syfte och uppläggning... 2 Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Stockholms universitet Termin 6 VT 13 7,5 hp Anvisningar till momentet SOCIALKUNSKAP (4.5 hp) OCH INTERVJUMETODIK (3 hp) 21 januari - 22 februari Syfte och

Läs mer

Anvisningar till kurs PERSONLIGHETSPSYKOLOGI (7,5 HP)

Anvisningar till kurs PERSONLIGHETSPSYKOLOGI (7,5 HP) Kurs 12 Personlighetspsykologi PSPR12, VT19 Kursansvarig: Stephan Hau, Lillian Döllinger Anvisningar till kurs PERSONLIGHETSPSYKOLOGI (7,5 HP) Kursplanen Kursen behandlar ett urval av personlighetspsykologiska

Läs mer

Anvisningar till momentet. SOCIALKUNSKAP (4.5 hp) OCH INTERVJUMETODIK (3 hp) 29 augusti - 30 september Syfte och uppläggning...

Anvisningar till momentet. SOCIALKUNSKAP (4.5 hp) OCH INTERVJUMETODIK (3 hp) 29 augusti - 30 september Syfte och uppläggning... Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Stockholms universitet Termin 6 HT 11 7,5 hp Anvisningar till momentet SOCIALKUNSKAP (4.5 hp) OCH INTERVJUMETODIK (3 hp) 29 augusti - 30 september 2011 Syfte

Läs mer

Socialpsykologi. Anvisningar till kursen (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12

Socialpsykologi. Anvisningar till kursen (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 1, Ht 2015 Anvisningar till kursen Socialpsykologi (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12 Senaste uppdatering: 2015-10-26 Välkommen

Läs mer

Anvisningar och schema

Anvisningar och schema STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologi I, 30 hp Psykologiska institutionen Ht 2011 Delkursansvarig: Pehr Granqvist Anvisningar och schema Utvecklingspsykologi: Barndom och adolescens 7,5 hp 30/11 13/1 2011 1

Läs mer

Anvisningar till momentet. SOCIALKUNSKAP (4.5 hp) OCH INTERVJUMETODIK (3 hp) 3 september - 5 oktober. Syfte och uppläggning... 2

Anvisningar till momentet. SOCIALKUNSKAP (4.5 hp) OCH INTERVJUMETODIK (3 hp) 3 september - 5 oktober. Syfte och uppläggning... 2 Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Stockholms universitet Termin 6 HT 12 7,5 hp Anvisningar till momentet SOCIALKUNSKAP (4.5 hp) OCH INTERVJUMETODIK (3 hp) 3 september - 5 oktober Syfte och

Läs mer

Personlighetspsykologi. 7,5 hp. PAO, HT16 Psykologiska institutionen Stockholms universitet. Kursansvarig: Margareta Simonsson- Sarnecki

Personlighetspsykologi. 7,5 hp. PAO, HT16 Psykologiska institutionen Stockholms universitet. Kursansvarig: Margareta Simonsson- Sarnecki Personlighetspsykologi 7,5 hp PAO, HT16 Psykologiska institutionen Stockholms universitet Kursansvarig: Margareta Simonsson- Sarnecki Övergripande syfte och innehåll Under denna kurs får du möjlighet att

Läs mer

VT 2019, Helfart. Anvisningar till delkursen. Kognition. 7,5 högskolepoäng

VT 2019, Helfart. Anvisningar till delkursen. Kognition. 7,5 högskolepoäng Psykologiska institutionen Psykologi I, 30 högskolepoäng VT 2019, Helfart Anvisningar till delkursen Kognition 7,5 högskolepoäng 28 mars 29 april 2019 Välkommen till delkursen Kognition på Psykologi I!

Läs mer

Juridik och etik för psykologer 7,5 hp

Juridik och etik för psykologer 7,5 hp Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Stockholms universitet Termin 5 VT 19 Juridik och etik för psykologer 7,5 hp Kursanvisningar för vårterminen 2019 21 januari 20 februari Syfte Kursen skall

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng VT 2015 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Version 150526 Inledning Delkursen skall enligt kursplanen

Läs mer

Anvisningar och schema till kursen PSYKIATRI (7,5 HP) 2013-04- 05/JB

Anvisningar och schema till kursen PSYKIATRI (7,5 HP) 2013-04- 05/JB STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 4, vt 2013 Anvisningar och schema till kursen PSYKIATRI (7,5 HP) 2013-04- 05/JB 4.2 Psykiatri, 7,5 hp Delkurs inom kurs 4, Personlighetspsykologi

Läs mer

Kursbeskrivning. Praktiska tillämpningar, 5hp (TTA435)

Kursbeskrivning. Praktiska tillämpningar, 5hp (TTA435) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Praktiska tillämpningar, 5hp (TTA435) Inom Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (HSTTK), 180 hp Teckenspråkstolkning, 30 hp, termin fem Gäller

Läs mer

Stockholms universitet HT 19 Delkursansvarig: Mats Najström 7,5 hp. Klinisk psykologi. Kursanvisningar för höstterminen september 31 oktober

Stockholms universitet HT 19 Delkursansvarig: Mats Najström 7,5 hp. Klinisk psykologi. Kursanvisningar för höstterminen september 31 oktober Psykologiska institutionen Psykologi II Stockholms universitet HT 19 Delkursansvarig: Mats Najström 7,5 hp Klinisk psykologi Kursanvisningar för höstterminen 2019 3 september 31 oktober Inledning Delkursen

Läs mer

Motivations- och emotionspsykologi Anvisningar och schema

Motivations- och emotionspsykologi Anvisningar och schema Stockholms universitet Psykologiska institutionen Motivation & Emotion (7.5 hp) Psykologi II HT 2012 Delkursansvarig: Mats Najström Motivations- och emotionspsykologi Anvisningar och schema 12 november

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING DISTANS, HT2019 SAMSPEL MELLAN INDIVID OCH SAMHÄLLE (7,5 HP) KURSKOD: UCG101. Institutionen för pedagogik och didaktik

STUDIEHANDLEDNING DISTANS, HT2019 SAMSPEL MELLAN INDIVID OCH SAMHÄLLE (7,5 HP) KURSKOD: UCG101. Institutionen för pedagogik och didaktik Den 27 augusti 2019 Stockholms universitet STUDIEHANDLEDNING DISTANS, HT2019 SAMSPEL MELLAN INDIVID OCH SAMHÄLLE (7,5 HP) KURSKOD: UCG101 Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vxl)

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk forskning II, 7,5 hp Vårterminen 2015

Studiehandledning Pedagogisk forskning II, 7,5 hp Vårterminen 2015 Sida 1 av (5) Studiehandledning Pedagogisk forskning II, 7,5 hp Vårterminen 2015 Kursens syfte Kursen syftar till att vidareutveckla kunskaper i vetenskapliga och metodologiska förhållningssätt. I kursen

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1245 Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher education

Läs mer

Anvisningar till momentet. SOCIALKUNSKAP (4.5 hp) OCH INTERVJUMETODIK (3 hp) 16 januari - 17 februari. Syfte och uppläggning... 2

Anvisningar till momentet. SOCIALKUNSKAP (4.5 hp) OCH INTERVJUMETODIK (3 hp) 16 januari - 17 februari. Syfte och uppläggning... 2 Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Stockholms universitet Termin 6 VT 12 7,5 hp Anvisningar till momentet SOCIALKUNSKAP (4.5 hp) OCH INTERVJUMETODIK (3 hp) 16 januari - 17 februari Syfte och

Läs mer

Delkursansvarig Niklas Foxeus, e-post: tel , rum B531

Delkursansvarig Niklas Foxeus, e-post: tel , rum B531 Religionshistoriska avdelningen Religionshistoria I Delkurs 3: Syd- och Östasiens religioner (7,5 hp), Delkursanvisningar HT 2011 Delkursansvarig Niklas Foxeus, e-post: niklas.foxeus@rel.su.se, tel. 08-16

Läs mer

Anvisningar till kursen. IDROTTSPSYKOLOGI (15 hp) VT-11

Anvisningar till kursen. IDROTTSPSYKOLOGI (15 hp) VT-11 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Johan Plate Anvisningar till kursen IDROTTSPSYKOLOGI (15 hp) VT-11 Kursens lärandemål Efter att ha genomgått idrottspsykologikursen förväntas deltagaren

Läs mer

Anvisningar och schema till ORGANISATIONSPSYKOLOGI. 7,5 hp

Anvisningar och schema till ORGANISATIONSPSYKOLOGI. 7,5 hp TOCKHOLM UNIVERITET Psykologi II Psykologiska institutionen HT 2012 Anvisningar och schema till ORGANIATIONPYKOLOGI 7,5 hp Momentansvarig: Annika Innehåll Kursens syfte är att ge en teoretisk grund inom

Läs mer

JFVA02, Juridik: Affärsjuridik, 15 högskolepoäng Business Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle

JFVA02, Juridik: Affärsjuridik, 15 högskolepoäng Business Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Juridiska fakulteten JFVA02, Juridik: Affärsjuridik, 15 högskolepoäng Business Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens nämnd för utbildningen

Läs mer

Anvisningar till ARBETSPSYKOLOGI (2ARBT) 7,5 hp

Anvisningar till ARBETSPSYKOLOGI (2ARBT) 7,5 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologi II Psykologiska institutionen HT 2016 Anvisningar till ARBETSPSYKOLOGI (2ARBT) 7,5 hp Version: 2016-08-29 Kursansvarig: Anders Sjöberg ARBETSPSYKOLOGI, 7,5 hp Psykologi

Läs mer

Anvisningar och schema till ORGANISATIONSPSYKOLOGI. 7,5 hp

Anvisningar och schema till ORGANISATIONSPSYKOLOGI. 7,5 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologi II Psykologiska institutionen HT 2013 Anvisningar och schema till ORGANISATIONSPSYKOLOGI 7,5 hp Momentansvarig: Lena Låstad Innehåll Kursens syfte är att ge en teoretisk

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk och didaktisk forskning I (7,5 hp) Vårterminen 2014

Studiehandledning Pedagogisk och didaktisk forskning I (7,5 hp) Vårterminen 2014 1 (5) 7 2014-01-17 Studiehandledning Pedagogisk och didaktisk forskning I (7,5 hp) Vårterminen 2014 Kursadministration och organisation Lärplattformen Mondo används i kursen för information kring uppgifter

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen. 1. Innehåll. 2. Lärandemål /

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen. 1. Innehåll. 2. Lärandemål / 1 2010-12-06/2011-01-24 STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Grundläggande sociologi (7,5 p.), Sociologi I, VT11 1. Innehåll Kursen har som mål att ge studenten en

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1224 Arbets- och organisationspsykologi 2, 30 högskolepoäng Occupational and Organizational Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen. Grundläggande sociologi (7,5 p.), Sociologi I, VT Innehåll. 2. Lärandemål

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen. Grundläggande sociologi (7,5 p.), Sociologi I, VT Innehåll. 2. Lärandemål STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till delkursen Grundläggande sociologi (7,5 p.), Sociologi I, VT14 1. Innehåll Kursen har som mål att ge studenten en introduktion till sociologisk

Läs mer

Anvisningar till ARBETSPSYKOLOGI (2ARBT) 7,5 hp

Anvisningar till ARBETSPSYKOLOGI (2ARBT) 7,5 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologi II Psykologiska institutionen VT 2018 Anvisningar till ARBETSPSYKOLOGI (2ARBT) 7,5 hp Version: 2018-01-12 Kursansvarig: Ulf Åkerström ARBETSPSYKOLOGI, 7,5 hp Psykologi

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1101 Organisationspsykologi, 30 högskolepoäng Organizational Psychology, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2015-09-23

Läs mer

Samspel mellan individ och samhälle 7,5 hp HT-15

Samspel mellan individ och samhälle 7,5 hp HT-15 1(5) 2015-11-13 Studie- och yrkesvägledarprogrammet Beteendevetenskapliga grunder Studiehandledning Samspel mellan individ och samhälle 7,5 hp HT-15 Kursansvarig: Petra Roll Bennet petra@edu.su.se Kursens

Läs mer

SOCIOLOGISK TEORI (7,5 hp), Sociologi III Kursinformation VT 2017 (Mindre ändringar kan förekomma)

SOCIOLOGISK TEORI (7,5 hp), Sociologi III Kursinformation VT 2017 (Mindre ändringar kan förekomma) 1 SOCIOLOGISK TEORI (7,5 hp), Sociologi III Kursinformation VT 2017 (Mindre ändringar kan förekomma) Kursen utgör en fortsättning fördjupning av vissa områden inom modern sociologisk teori som fortfarande

Läs mer

Anvisningar. Utvecklingspsykologi: Barndom och adolescens 7,5 hp. Psykologi I, HT17, 30 hp. Delkursansvarig: Kristina Petersén Karlsson

Anvisningar. Utvecklingspsykologi: Barndom och adolescens 7,5 hp. Psykologi I, HT17, 30 hp. Delkursansvarig: Kristina Petersén Karlsson Psykologi I, HT17, 30 hp Psykologiska institutionen Delkursansvarig: Kristina Petersén Karlsson Anvisningar Utvecklingspsykologi: Barndom och adolescens 7,5 hp Höstterminen 2017 2 Välkommen till kursen

Läs mer

Statistik och testmetodik

Statistik och testmetodik Psykologiska institutionen Anvisningar och schema till delkursen Statistik och testmetodik 7,5 högskolepoäng 17 januari-9 mars 2011 Momentansvarig: Emma Bäck Schema Datum Tid Grupp Lokal Lärare Innehåll

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen. 1. Innehåll. 2. Lärandemål

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen. 1. Innehåll. 2. Lärandemål STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen 2011-12-13 Anvisningar till momentet Grundläggande sociologi (7,5 p.), Sociologi I, VT12 1. Innehåll Kursen har som mål att ge studenten en introduktion

Läs mer

Anvisningar. Utvecklingspsykologi: Prenatal till tonår 7,5 hp. Psykologi I, HT18, 30 hp. Delkursansvarig: Kristina Petersén Karlsson

Anvisningar. Utvecklingspsykologi: Prenatal till tonår 7,5 hp. Psykologi I, HT18, 30 hp. Delkursansvarig: Kristina Petersén Karlsson Psykologi I, HT18, 30 hp Psykologiska institutionen Delkursansvarig: Kristina Petersén Karlsson Anvisningar Utvecklingspsykologi: Prenatal till tonår 7,5 hp Höstterminen 2018 2 Välkommen till kursen i

Läs mer

Socialpsykologi 7,5 hp

Socialpsykologi 7,5 hp Socialpsykologi 7,5 hp Psykologi II, VT- 14 Psykologiska institutionen Stockholms universitet Kursansvarig: Charlotte Alm Övergripande syfte och innehåll Det övergripande syftet med denna kurs är att ge

Läs mer

Tolkning och översättning I med inriktning mot tolkning, GN, 30 hp (TTA125)

Tolkning och översättning I med inriktning mot tolkning, GN, 30 hp (TTA125) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Tolkning i teori och praktik, 10 hp Tolkning och översättning I med inriktning mot tolkning, GN, 30 hp (TTA125) Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng HT 2013 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Version 131031 Inledning Delkursen skall enligt kursplanen

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1200 Psykologi: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Psychology: Intermediate course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

Sociologi I, Grundläggande sociologi, 7,5 hp., GN VT-15 Senast uppdaterad

Sociologi I, Grundläggande sociologi, 7,5 hp., GN VT-15 Senast uppdaterad STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till delkursen Grundläggande sociologi (7,5 hp.), Sociologi I, VT15 Momentansvarig lärare (nås lättast via epost): Elias le Grand, rum B994,

Läs mer

Grundläggande statistik 1, 6hp VT 2014

Grundläggande statistik 1, 6hp VT 2014 1 (5) Grundläggande statistik 1, 6hp VT 2014 I den här delkursen fördjupas och utvidgas kunskaperna i några av de statistiska metoder som introducerades i delkursen Sociologisk analys. Ytterligare statistiska

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I och Sociologi II, VT-14 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail:

Läs mer

Studiehandledning. Vetenskaplig teori och metod I (VPG01F) 7.5 hp (distans, helfart) HT-18

Studiehandledning. Vetenskaplig teori och metod I (VPG01F) 7.5 hp (distans, helfart) HT-18 20180914 Studiehandledning Vetenskaplig teori och metod I (VPG01F) 7.5 hp (distans, helfart) HT-18 Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvarig: Katarina Lagercrantz All katarina.lagercrantz@edu.su.se

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE40 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 4 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

Schema för kursen integration och mångkulturell sociologi

Schema för kursen integration och mångkulturell sociologi Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Schema för kursen integration och mångkulturell sociologi 6 + 6 (hp) uppsats Undervisningsperioden: våren 2009 Delkurs 1, 14/4 11/5. Delkurs 2. 11/5

Läs mer

Personlighetspsykologi. 7,5 hp. PAO, VT18 Psykologiska institutionen Stockholms universitet. Kursansvarig: Charlotte Alm

Personlighetspsykologi. 7,5 hp. PAO, VT18 Psykologiska institutionen Stockholms universitet. Kursansvarig: Charlotte Alm Personlighetspsykologi 7,5 hp PAO, VT18 Psykologiska institutionen Stockholms universitet Kursansvarig: Charlotte Alm Övergripande syfte och innehåll Under denna kurs får du möjlighet att förvärva grundläggande

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Psykologiska institutionen Psykologi I, 30 hp Ht 2014 Delkursansvarig: Johanna Stålnacke. Anvisningar

Psykologiska institutionen Psykologi I, 30 hp Ht 2014 Delkursansvarig: Johanna Stålnacke. Anvisningar Psykologiska institutionen Psykologi I, 30 hp Ht 2014 Delkursansvarig: Johanna Stålnacke Anvisningar Utvecklingspsykologi: Barndom och adolescens 7,5 hp 5/12 2014 15/1 2015 (uppdaterad 2014-11-11) 1 Välkommen

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

BUSR31 är en kurs i företagsekonomi som ges på avancerad nivå. A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

BUSR31 är en kurs i företagsekonomi som ges på avancerad nivå. A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan BUSR31, Företagsekonomi: Kvalitativa metoder, 5 högskolepoäng Business Administration: Qualitative Research Methods, 5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE30 Religionskunskap 3 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 3 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten KOMC26, Strategisk kommunikation: Strategisk kommunikation och public relations i digitala medier, 15 högskolepoäng Strategic Communication: Strategic Communication and

Läs mer

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Lokalisering, 7,5 hp (Kurskod) På kursen Översättning III (TTA430), 30 hp. Gäller 2017.

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Lokalisering, 7,5 hp (Kurskod) På kursen Översättning III (TTA430), 30 hp. Gäller 2017. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Lokalisering, 7,5 hp (Kurskod) På kursen Översättning III (TTA430), 30 hp Gäller 2017. Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1250 Barn- och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng Child and Adolescent Psychology 2, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Grundläggande statistik I (6 hp)

Grundläggande statistik I (6 hp) Sociologiska institutionen Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys Termin 1 FN (30 hp) HT 2010 Grundläggande statistik I (6 hp) (Basic statistics I, FC, 6 ECTS) Lärare: Paul Fuehrer Kursens målsättning

Läs mer

Teckenspråk ur tolkningsperspektiv Sign Language from an Interpreter's View. G2F - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Teckenspråk ur tolkningsperspektiv Sign Language from an Interpreter's View. G2F - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Kursplan för kurs på grundnivå Teckenspråk ur tolkningsperspektiv Sign Language from an Interpreter's View Kurskod: LITU30 Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2015-02-18 Institution Institutionen för lingvistik

Läs mer

Kursens livsloppsperspektiv syftar till att öka förståelsen kring hur ohälsa förs över generationer och hur ohälsa ackumuleras över livet.

Kursens livsloppsperspektiv syftar till att öka förståelsen kring hur ohälsa förs över generationer och hur ohälsa ackumuleras över livet. 1(6) Kursbeskrivning Kursnamn: Vanliga folkhälsoproblem vägar till (o)hälsa Högskolepoäng: 7.5 hp Kursens innehåll Kursen syftar till att introducera våra vanligaste folkhälsoproblem och folksjukdomar

Läs mer

Personlighetspsykologi. 7,5 hp. PAO, HT15 Psykologiska institutionen Stockholms universitet. Kursansvarig: Charlotte Alm

Personlighetspsykologi. 7,5 hp. PAO, HT15 Psykologiska institutionen Stockholms universitet. Kursansvarig: Charlotte Alm Personlighetspsykologi 7,5 hp PAO, HT15 Psykologiska institutionen Stockholms universitet Kursansvarig: Charlotte Alm Ö vergripande syfte och inneha ll Under denna kurs får du möjlighet att förvärva grundläggande

Läs mer

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Yrkeskunskap, 5 hp. Översättning II, GN, 30 hp (TTA255) Gäller fr.o.m. vt 2016.

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Yrkeskunskap, 5 hp. Översättning II, GN, 30 hp (TTA255) Gäller fr.o.m. vt 2016. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Yrkeskunskap, 5 hp Översättning II, GN, 30 hp (TTA255) Gäller fr.o.m. vt 2016. Innehåll och förväntade studieresultat Delkursen ger grundläggande kunskaper

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 16 januari 2017 20 mars 2017 170105 17:00 170110 17:00 Viktiga datum

Läs mer

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Yrkeskunskap, 5 hp. Översättning II, GN, 30 hp (TTA255) Gäller vt 2017.

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Yrkeskunskap, 5 hp. Översättning II, GN, 30 hp (TTA255) Gäller vt 2017. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Yrkeskunskap, 5 hp Översättning II, GN, 30 hp (TTA255) Gäller vt 2017. Innehåll och förväntade studieresultat Delkursen ger grundläggande kunskaper

Läs mer

Betygskriterier och betygsättning

Betygskriterier och betygsättning 1 (9) Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för finska Betygskriterier och betygsättning Förväntade studieresultat, kunskapsformer och betygsskalor Kurser

Läs mer

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD62, Psykologi: Personlighets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Personality- and Development Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Förväntade studieresultat Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna:

Förväntade studieresultat Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna: 1 (9) 2015-11-30 Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvarig: Åsa Broberg, asa.broberg@edu.su.se Kursadministratör: Emmi Lotta Fagerlund, emmi.fagerlund@edu.su.se Studiehandledning Pedagogisk

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP13, Psykologi: Avancerade vetenskapliga metoder i psykologin, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Scientific Methods in Psychology, 15 credits Avancerad nivå / Second

Läs mer

VT Introduktionsföreläsning för kursen. Ekonomi för tolkar och översättare. delmoment Företagsekonomi. Föreläsare. Emmanouel Parasiris

VT Introduktionsföreläsning för kursen. Ekonomi för tolkar och översättare. delmoment Företagsekonomi. Föreläsare. Emmanouel Parasiris VT 2010 Introduktionsföreläsning för kursen Ekonomi för tolkar och översättare delmoment Företagsekonomi Föreläsare. Emmanouel Parasiris tisdag den 30 mars 2010 Emmanouel Parasiris 1 EMMANOUEL PARASIRIS

Läs mer

Betygskriterier. NS1063 Praktisk retorik, 15 hp. Fastställda av institutionsstyrelsen Gäller fr.o.m. ht 15.

Betygskriterier. NS1063 Praktisk retorik, 15 hp. Fastställda av institutionsstyrelsen Gäller fr.o.m. ht 15. Betygskriterier NS1063 Praktisk retorik, 15 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2015-04-06. Gäller fr.o.m. ht 15. Delkurs 1. Talaren och talet, 7,5 hp Förväntade studieresultat För godkänt resultat

Läs mer

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD62, Psykologi: Personlighets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Personality- and Development Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng

PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng Child and Adolescent Psychology 2, Intermediate level, 30 higher education credits Grundnivå (First Cycle) 1.

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Beskriva och reflektera över olika faktorer som kan påverka handledningsprocessen.

Beskriva och reflektera över olika faktorer som kan påverka handledningsprocessen. Studiehandledning YPG30F Handledning för yrkeslärare, 7,5 hp HT 2017 Välkommen till kursen Handledning för yrkeslärare. Detta är en kurs som i första hand riktar sig mot dig som är verksam som yrkeslärare

Läs mer

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp)

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Psykologiska institutionen (1 av 1) Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) HT 2011 Ansvarig lärare: Assistent: Stefan Wiens, Ph.D., professor Joakim Norberg, doktorand Rum 219, Frescati Hagväg

Läs mer

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå.

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. 1 (11) Datum 20151217 Institutionen för pedagogik och didaktik Vt 2016 Studiehandledning UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. Coaching Conversations: Career

Läs mer

RÄSK02, Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 30 högskolepoäng Sociology of Law: Bachelor Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle

RÄSK02, Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 30 högskolepoäng Sociology of Law: Bachelor Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten RÄSK02, Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 30 högskolepoäng Sociology of Law: Bachelor Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer