Spårväg Norr Kistagrenen Fördjupning Bromma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spårväg Norr Kistagrenen Fördjupning Bromma"

Transkript

1 Spårväg Norr Kistagrenen Fördjupning Bromma September 2010

2 Medverkande Beställare John Odhage AB Storstockholms Lokaltrafik Marita Vahemann AB Storstockholms Lokaltrafik Charlotta Hök Konsult WSP fr.o.m. augusti 2010 Konsultgrupp WSP Lars Kiesel Magnus de Vries Helmer Lindström Christian Kvarnström Uppdragsansvarig, trafik Rapport och illustrationer Spår och gatuutformning Spår och gatuutformning Arbetsgrupp Dante Cherco Claes Pernling Rolf Gäfvert Karin Månsson David Grind Swedavia KF Fastigheter Stockholms stad, trafikkontoret Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret Stockholms stad; exploateringskontoret 2

3 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte 4 Förutsättningar 5 Beskrivning alternativ 7 Alternativ Förstudie 8 sektioner 10 plan- och profil 11 Alternativ Ny gata 12 sektioner 14 plan- och profil 15 Konsekvensanalys 16 biltrafik 17 kollektivtrafik 18 övrigt 19 Konsekvensanalys 16 Slutsatser 21 Kvarstående frågor 22 Bilaga 23 PM Kapacitetsbedömning av plankorsning vid Bromma flygplats 3

4 Bakgrund och syfte Förstudie Tvärbana Norr, Kistagrenen har varit ute på remiss och samråd. I remisshandlingen redovisas olika sträckningsalternativ för skilda avsnitt samtidigt som systemets totala effekter och konsekvenser anges. Swedavia, tidigare Luftfartsverket anförde i sitt remissvar kritik till föreslagen lokalisering förbi flygplatsen och menade att den kunde bli hämmande för utvecklingen av såväl flygverksamheten som handeln i området samtidigt som synergieffekterna mellan verksamheterna försvåras. För att tydliggöra hur Swedavia anser att en bra sträckning och utformning av spårvägen i området bör vara översändes i remissvaret ett skisserat alternativ till spår och vägdragningar kring flygplatsen och handelsområdet. AB Storstockholms Lokaltrafik har valt att studera det inkomna förslaget och översiktligt göra jämförelser med förstudiens utformningalternativ. WSP har av SL givits i uppdrag att genomföra den efterfrågade studien och analysen. Resultatet av dessa studier utgörs av föreliggande rapport. I arbetet har inte ingått att beräkna kostnaderna eller bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förslagen. 4

5 Förutsättningar I arbetet med detaljplan för Bromma Center med syfte att möjliggöra utbyggnad av handeln i området har ingått att bereda plats för ett reservat för framtida spårvägsdragning mot Kista. Den spårsträckning som beslutats utgöra grund för detaljplanen innebär att spårvägen lokaliseras på bro över Ulvsundavägen österifrån och fortsätter på bro över handelsplastens markparkering till Flygplatsinfarten. Därefter löper spåren i marknivå längs Flygplatsinfarten för att, vid nuvarande K- grinden vika norrut mot Ulvsundavägen. Ett hållplatsläge ca 100 meter norr om terminalen finns med i AB Storstockholm Lokaltrafiks remisshandling Inom ramen för detaljplanen för Bromma Center har också en ombyggnad av Flygplatsinfarten redovisats. Denna innebär bland annat justerade höjder på vägen, ny korsningspunkt med handelsområdet samt en enkelriktad rampbro (Fly over) för den västersvängande trafikströmmen på Ulvsundavägen söderifrån in till Flygplastinfarten. Den förväntade trafikalstringen som följd av framtida handeln har bedömts till ca fordon under rusningstimmen en eftermiddag i slutet av veckan. Bromma flygplats är klassad som riksintresse. Swedavia (dåvarande Luftfartsverket) tecknade år 2008 ett nytt avtal med Stockholms stad om ett 30- årigt fortsatt nyttjande av marken för flygverksamhet. Under tidsperioden bedömer Swedavia att antalet passagerare kan komma att öka från idag knappt 2 miljoner per år till ca 3 miljoner. För att möta en framtida tillströmning av passagerare planerar Swedavia att bygga ut flygterminalen och landsidefunktionerna. Exempelvis diskuteras ett parkeringshus. Även antalet uppställningsplatser för flygplan inom airside måste öka vilket bland annat innebär en omdisponering och flytt av verksamheter från terminalens omedelbara närhet till mer perifera lägen. Idag sker det huvudsakliga resandet till/från flygplatsen med bil. Enligt enkätundersökningar fördelar sig resandet på följande sätt: Resande i % Kollektivtrafik Taxi Egen bil Övrigt 0-5 5

6 Intentionerna är att andelen resande med kollektivtrafik ska öka. I detta arbete utgör Spårväg Norr en mycket viktig del. Arbetet med spårväg Norr, Kistagrenen har pågått sedan år Olika trafikeringsförslag och olika linjesträckningar har studerats. En förstudie har utarbetats och sänts på remiss. I remisshandlingen slår AB Storstockholm Lokaltrafik fast att det är viktigt att spårvägen blir en robust och trafiksäker tvärförbindelse som ökar andelen kollektivresor och minskar belastningen i vägnätet. En förutsättning för den efterfrågade studien har även varit att i största möjliga utsträckning tydliggöra alternativens skillnader. Det innebär att trafikalstringen förutsätts lika i alternativen, att flygplatsen får en ny väganslutning i norr till Ulvsundavägen ( via handelsplatsen), att infart norr förskjuts norrut på Ulvsundavägen, att flygplatsen kommer att bygga ut terminalen mot norr. För att kunna åstadkomma detta anges exempelvis tekniska krav på utformning som minsta kurvradie och lutning och att Kistagrenen ska ges hög prioritet gentemot vägtrafiken. Vidare slås fast att korsande trafik och spår i gata leder till ett mer störningskänsligt system och att hastigheten på spårtrafiken måste anpassas till möjligheterna att stanna i plankorsningar även om spårtrafiken ges hög prioritet. 6

7 Beskrivning alternativ De två alternativ som studerats kan sägas bestå av ett grundförslag och en variant på det förslaget. Grundförslaget, som utgjort underlag för samråd och som legat till grund för detaljplaner för handelsutbyggnader i Bromma Blocks anges nedan som alternativ Förstudie. Den variant till detta förslag som studerats har sin grund i det remissvar som Swedavia lämnat på förstudien. Detta alternativ medför, förutom ett nytt förslag till spårsträckning även en längre nybyggnad av en dubbelriktad gata inom området. Detta förslag benämns därför som alternativ Ny gata. De två alternativen har samma spårsträckning österifrån fram till och med framtida handelshus vid Bromma Blocks. Även avsnittet utmed Ulvsundavägen norrifrån fram till ny lokalisering av Norra infarten är densamma. Sträckningen däremellan skiljer sig något åt vilket också gäller spårens höjdläge. Även gatusystemet har samma anslutningsförhållande mot Ulvsundavägen i norr respektive i sydost. Däremot skiljer sig trafiksystemet och gatustrukturen åt däremellan. Nedan beskrivs översiktligt respektive alternativ. 7

8 Alternativ Förstudie Denna lösning har utgjort underlag för detaljplan avseende handelsutbyggnaden i Bromma Center och redovisas även som förslag i Förstudie Tvärbana Norr, remisshandling Spårvägen korsar Ulvsundavägen på bro och angör ett med handelshusen integrerat hållplatsläge, fortfarande på bro. Vidare färd norrut sker på bro över del av markparkeringen och infartsgata till handelsområdet. I anslutning till att spåren ansluter till Flygplatsinfarten övergår spåren till en förläggning på egen banvall. Spårområdet är placerat mellan handelsplatsens byggrätter och Flygplatsinfarten där den senare förutsätts något förskjuten söderut. Gula hangaret rundas varefter ett hållplatsläge för Bromma Flygplats lokaliseras på marknivå ca 100 meter norr om befintlig terminal. Spårområdet löper vidare norrut, parallellt med ny föreslagen sträckning av angöringsväg för handelsplatsen, till den i förstudien redovisade sträckningen utmed Ulvsundavägen mot Kista. Hållplatsen på bro i anslutning till handelshusen nås via handelshusen till vilken det planeras såväl gång som cykelvägar. Hållplatsen strax norr om flygplatsterminalen knyts an till gång- och cykelväg mot Ulvsundavägen och det genomgående gång- och cykelstråket genom handelsplatsens markparkering. Nuvarande trafiksystem för fordonstrafik behålls i princip, dock med några justeringar. Anslutningen till handelsplatsen sker via en ny korsningspunkt som utformas som cirkulationsplats. Angöringsgatan löper längs med spåren i en lutning till dess att planskild passage med spåren för fordon med höjd upp till ca 3.8 meter medges. Flygplatsinfarten förskjuts något söderut där denna löper parallellt med spåren men behåller sin enkelriktade trafikföring. I anslutning till Gula hangaret föreslås en plankorsning som binder samman för flygplatsinfartens enkelriktade körslinga med handelsplatsens angöringsgata. Korsningspunkten med handelsgatan utformas som en cirkulationsplats. Anslutningen med Ulvsundavägen föreslås flyttad västerut för att medge bättre geometrisk standard i korsningspunkten samt att samla handelsplatsens parkering. Plankorsningen mellan spår vägförbindelsen med flygplatsens terminalområde signalregleras och förutsätts öppen för all trafik. Kapacitetsstudier av korsningen, där framtida biloch spårtrafik estimerats, visar på endast måttliga fördröjningar och begränsande kölängder för flygplatsknuten trafik. För att omhänderta de befintliga höjdskillnaderna erfordras stödmurar på del av spårsträckan utmed flygplatsens parkering och handelsplatsen byggnader. Detta för att minska behovet av markintrång på berörda fastigheter. Stödmurarna kan disponeras på olika sätt för att skapa ett attraktivt och estetiskt tilltalande gaturum. Antingen tas höjdskillnaderna upp symmetrisk med ungefär lika höga stödmurar på ömse sidor om vägen eller så kan en högre stödmur väljas utmed ena sidan beroende av slutligt val av höjdläge för spår och väg. 8

9 9

10 Sektioner 10

11 Plan Profil 11

12 Alternativ Ny gata Detta förslag har sin utgångspunkt i det remissvar som inkommit från Swedavia. Från Ulvsunda industriområde korsar tvärbana Ulvsundavägen på bro och angör ett med handelshusen integrerat hållplatsläge, fortfarande på bro. Vidare färd norrut sker på bro över del av markparkeringen och Flygplatsinfarten i ny sträckning. Därefter följer spårområdet Flygplatsinfartens södra sida mot terminalområdet. Innan terminalområdet viker spåren av mot Ulvsundavägen. Här övergår spåren från förläggning på egen banvall till att återigen vara broförlagda. Ett upphöjt hållplatsläge på bro lokaliseras ca 100 meter norr om befintlig terminalbyggnad varefter spåren sakta sänks för att ansluta till befintlig marknivå i samband med att spåren börjar löpa parallellt med Ulvsundavägen mot Kista. Hållplatsen på bro i anslutning till handelshusen nås via handelshusen till vilken det planeras såväl gång som cykelvägar. Hållplatsen norr om flygplatsen knyts an till föreslagen terminalbyggnad samt till gång- och cykelväg mot Ulvsundavägen och det genomgående gång- och cykelstråket som föreslås löpa utmed den nya gatan Den nya gatan, Flygplatsinfartens förlängning, föreslås i ett justerat läge från en korsningspunkt i öster vid vilken trafik till Ramp East och långtidsparkeringen knyts an fram till Ulvsundavägen i norr. Från korsningspunkten för flygplatsens parkeringsanslutning vilken utformas som en cirkulationsplats sänks gatan ner så att den med tillåten fri höjd kan passera under spåren som här är lokaliserade på bro. Höjdläget på den nya gatan anpassas så att en korsningsanslutning till handelsområdets parkering naturligt kan ordnas. I den fortsatta sträckningen norrut kan gatan anpassas till dagens marknivåer eller schaktas ner för att underlätta direktangöring till lastgårdarna för handelshusen utmed gatan. I höjd med terminalområdet föreslås en korsning som knyter an flygplatsen och handelsplatsens parkering till den nya gatan. För att omhänderta de befintliga höjdskillnaderna erfordras stödmurar på del av spårsträckan utmed flygplatsens parkering och handelsplatsen byggnader. Detta för att minska behovet av markintrång på berörda fastigheter. Stödmurarna kan disponeras på olika sätt för att skapa ett attraktivt och estetiskt tilltalande gaturum. Antingen tas höjdskillnaderna upp symmetrisk med ungefär lika höga stödmurar på ömse sidor om vägen eller så kan en högre stödmur väljas utmed ena sidan beroende av slutligt val av höjdläge för spår och väg. 12

13 13

14 14

15 Plan Profil 15

16 Konsekvensanalys Handelsområdet Bromma Blocks har varit föremål för ut- och ombyggnad under ett antal år. Även mindre ombyggnader och tillägg har skett inom Bromma flygplats. Vad som kan sägas vara befintliga förhållanden i området låter sig därmed inte enkelt beskrivas. Samtidigt finns stora förväntningar om stora förändringar i antalet besökande och resande till/från området inom de närmaste åren som följd av de utbyggnader som pågår och de som framöver kommer att färdigställas. Detta kommer märkbart att påverka såväl trafiksituationen som upplevelsen av områdets karaktär. I sammanställning av troliga effekter och konsekvenser av de två alternativen har ett försökt gjorts att endast ange skillnader mellan alternativen och inte alternativens konsekvenser i jämförelse med dagens situation. Sammanställningen ska inte ses som en heltäckande redovisning men kan tjäna som vägledning och grund för det fortsatta arbetet med utvecklingen av flygplatsen, handelsplatsen och spårtrafiken i området. En viktig fråga avseende slutligt val av lösning för trafikstrukturen i området är när i tiden olika utbyggnader sker. När kommer spårvägen att byggas? Hur och när kommer flygplatsen att bygga ut sin terminal? På vilket sätt kommer flygplatsen slutligt vilja strukturera sin landsidefunktion? En broförlagd hållplats kan ses som en god koppling av spårtrafiken till Bromma flygplats men det förutsätter att en ny terminal finns utbyggd och att den inordnar sig i spårvägens linje- och höjdsträckning. Samtidigt innebär en broförlagd spårsträckning förbi flygplatsen att den spårburna trafiken inte påverkas av fordonstrafiken på den föreslagna gatulänken mellan terminalområdet och Ulvsundavägen i norr. Framkomligheten och säkerheten för spårtrafiken och dess resenärer blir högre. I förslag till länsplan finns Kistagrenen upptagen med byggstart Projektet har dock hög prioritet och kan komma att tidigareläggas. Någon begäran om detaljplaneläggning av ny terminal mm för flygplatsen har inte inkommit till staden. I samband med detaljplanearbetet kommer flygplatsens programfrågor att specificeras och prövas mot övriga intressen i området. Hur den slutliga detaljplanen kommer att utformas och reglera framtida utbyggnader kan idag inte anges. En stor skillnad för de studerade alternativen är dess kostnader. Alternativ Ny gata innefattar en kompletterande ca 230 meter lång bro med upplyft hållplatsläge. Brolängden bedöms inte kunna minskas. Däremot kan exempelvis estetiska aspekter medföra önskemål om en något längre bro. I vidstående tabeller redovisas i punktform konsekvenser för respektive alternativ utifrån bil-, kollektivtrafik- samt övriga aspekter. 16

17 Konsekvensaspekter Biltrafik Framkomlighet Trafiksäkerhet Orienterbarhet Nyttor- olägenheter för berörda aktörer Flygplatsen Handelsplatsen SL Stockholm stad Alt. Förstudie + taxibilar kan magasineras på infartsgatan + befintlig trafikstruktur behålls vilket underlättar orienteringen + flygplatsen erhåller flexibilitet i anslutningar till gatan - plankorsning spår-gata utgör en trafiksäkerhetsrisk - risk för fördröjning vid infart via Norra infarten + markparkeringen behålls enligt planerna - begränsad fri höjd söderifrån till markparkeringen - ev. störningar i framkomligheten norrifrån vid långa bomfällnings tider - plankorsning spår/gata vid terminal ger lägre trafiksäkerhet - störningar i framkomligheten kan uppstå vid plankorsningen + tydlig åtskillnad av målpunkter - otydlig uppdelning av väghållaransvar + god kapacitet och trafiksäkerhet invid terminal + större flexibilitet att gestalta angöringarna vid terminal + högre markutnyttjande vid terminal + alla anslutningsvägar får fri höjd + ev. möjlighet att ansluta lastgård från ny gata + något mindre markintrång på parkeringen vid flygplatsen + ingen plankorsning erfordras vilket ger hög trafiksäkerhet + inga störningar i framkomlig heten - den genomgående gatan blir kommunal? - risk för genomfartstrafik Alt. Ny gata - all taxiuppställning måste ges utrymme vid terminal - ny infart till flygledartorn och hyrbilar erfordras - flygplatsknuten trafik blandas mer med handelsknuten trafik - låser lämplig utformning av terminalutbyggnad + möjlighet att ansluta p-hus från ny gata - Antalet parkeringsplatser minskar vid sydlig anslutning pga korta korsningsavstånd - justering av trafikstrukturen på markparkeringen erfordras 17

18 Konsekvensaspekter Kollektivtrafik Trygghet Framkomlighet Tillänglighet Trafikantkomfort Nyttor- olägenheter för berörda aktörer Flygplatsen Handelsplatsen SL Stockholm stad Alt. Förstudie + hållplats ansluter bra till befintlig terminal + hållplats kan ansluta väl till framtida terminal - mer komplex trafiksituation invid terminalen + lättillgänglig hållplats - handelsområdet får spåren som en barriär mot Flygplatsinfarten + hållplats nås enkelt från flera håll (hög tillgänglighet) + trygg hållplats (ej hiss) + god framkomlighet för bussar till/från flygplatsen - plankorsning utgör en trafik säkerhetsrisk - risk för störningar i framkomligheten i plankorsningen + hållplats vid flygterminal trafikförsörjer även bostäder norr om Ulvsundavägen Alt. Ny gata + en utbyggd terminalbyggnad kan ge direktkontakt med plattform för spårväg med färdriktning söderut + förenklar trafiksituationen vid terminalen - ansluter dåligt till befintlig terminal + busshållplatser vid släntbyggnaderna kan ordnas - spårvägshållplats nås endast via trappor och hiss + ingen plankorsning erfordras + god framkomlighet för spårtrafiken - upplyft hållplatsläge försvårar tillgängligheten för trafikanter - otrygg hållplats - spårvägens profil mer kuperad - minskad komfort för busstrafikanter (fler cirkulationsplatser) + upplyft hållplatsläge underlättar styrning av gångtrafiken 18

19 Konsekvensaspekter Övrigt Stadsbild Intrång Parkeringsplatser mm Nyttor- olägenheter för berörda aktörer Flygplatsen Handelsplatsen SL Stockholm stad Alt. Förstudie + dagens struktur behålls och kompletteras med anslutning i norr + stor flexibilitet för flygplatsen att disponera marken och nyttja Flygplastinfarten för trafikfördelning - spårområdet ianspråktar attraktiv mark vid framtida terminal - svårt att ordna angöring till diskuterat parkeringshus direkt från Flygplatsinfarten - genomgående gång- och cykelväg genom parkeringsområdet - genomgående gång- och cykelstråk lokaliserat utmed parkeringsgata Alt. Ny gata + endast marginellt markintrång vid planerad terminal + kan underlätta integration av flygplatsen med handelsområdet - mer omfattande ombyggnader inom landside erfordras - flygplatsområdet skärs av från Flygplatsinfarten - flygplatsens markdisposition minskar mer + genomgående cykelväg flyttas bort från markparkeringen - minskat antal parkeringsplatser - förändrad huvudstruktur på parkeringen vid södra angöringen + kollektivtrafiken synliggörs - ytterligare en lång spårvägsbro erfordras + tydligare genomgående gångoch cykelstråk - stads- och landskapsbilden påverkas 19

20 Av tabellerna kan utläsas att mycket förenar de bägge alternativen men att det finns vissa skillnader. Vad avser trafiksäkerheten för flygresenärerna bedöms utformningen kring terminalen och dess uppdelning av olika trafikslag samt deras möjlighet till samspel påverka trafiksäkerhetsnivån mest. Även regleringen av vilken trafikström som ska ges företräde där Flygplatsinfarten möter ny nordlig anslutning påverkar trafiksäkerheten. Utformningen måste här bli tydlig och välartikulerad. En plankorsning tydliggör att det finns flera trafikströmmar medan en planskildhet ger större flexibilitet till olika utformningar och styrning av trafikströmmarna. Behovet av att tydliggöra trafikfunktionerna kvarstår dock. Avståndet mellan den norra cirkulationsplatsen och olika korsningseller vägvalspunkter vid terminalen får inte vara för kort. Att vägleda all trafik till flygplatsen via ny nordlig korsningspunkt skapar stora konflikterande trafikrörelser invid terminalens angöringsytor vilket bör undvikas. En förenklad sammanfattning av de trafikala aspekterna ges nedan: Alternativ Förstudie ger god kapacitet för såväl spår som vägtrafik. En liten risk för fördröjningar finns vid plankorsningen som bedöms kunna erbjuda en trafiksäker utformning. Trafiksystemet bygger vidare på dagens struktur vilket förenklar orienteringen för resenärer som erbjuds en god tillgänglighet med hållplats på mark invid flygplatsen. Cykeltrafiken ges en något otydlig lösning som även ianspråktar parkeringsutrymme för handelsverksamheten. Alternativ Ny gata har full kapacitet utan inskränkning i form av plankorsning eller reducerad fri höjdbegränsning. En hög trafiksäkerhetsnivå vid flygplatsen norra anslutning som följd av planskildheten får alternativet som även har en traditionell strukturuppbyggnad med en lokal huvudgata invid vilken en parallell gång- och cykelväg löper vilket ger god orienterbarhet. Tillgängligheten begränsas något för kollektivtrafikresenärerna som följd av vertikala lyftpaket vid flygplatsens hållplats. Samtidigt tvingas busstrafiken att passera flera cirkulationsplatser vilket minskar komforten för resenärerna. Flytten av cykelstråket ökar antalet p-platser för handeln samtidigt som utformningen kring den södra anslutningen ianspråktar platser. Även parkeringsytor inom flygplatsen ianspråktas. 20

21 Slutsatser Valet av alternativ kan inte göras med endast hänvisning till trafikaspekter. Kapacitet i såväl spårsom gatusystemet finns i bägge alternativen. Båda alternativen bedöms kunna utformas på ett trafiksäkert sätt. Det är inte endast plankorsningens vara eller inte vara som påverkar trafiksäkerhetsnivån. Handelns parkeringsgestaltning får fördelar med Ny gata i och med att genomgående GC- väg flyttas. Däremot kan konsekvenserna av den sydliga anslutningspunkten skapa komplicerade angöringar för bilkunderna. Alternativ Ny gata medför en påtaglig fördyring av projektet. Om det kan uppvägas av nyttor inom flygplatsen och handelsplatsen kan alternativet vara intressant. Dessa nyttor bör kunna värderas som bidrag till spårutbyggnaden. I det kommande detaljplanearbetet ingår att värdera och pröva flygplatsens utbyggnadsförslag. I samband med detta arbete kan frågan om alternativ Ny gata prövas som en variant till liggande förstudieförslag för trafikstrukturer inom området. Flygplatsen erhåller en ny anslutning i norr i bägge alternativen. frågan om hur denna anslutning ska samspela med Flygplatsinfarten och nya terminalutbyggnader är en fråga som inte kan lösas utan ett tydligare program för flygplatsens utbyggnad. 21

22 Kvarstående frågor I samband med planeringen för utbyggnad av Bromma Flygplats kommer olika strukturer och lokaliseringar att prövas avseende exempelvis parkeringar, antalet parkeringar, behov av taxiuppställningar. Hur den slutliga gestaltningen av Bromma Flygplats som läggs till grund för detaljplanearbetet påverkar biltrafikens vägval och därmed även belastningen i de korsningspunkter som uppstår, måste bevakas och utredas. Plankorsningen mellan spår och angöringsväg i enlighet med förstudien påverkas av såväl trafikbelastning som struktureringen och dimensioneringen av angöringsfunktionerna vid flygterminalen Oavsett val av alternativ bör det fortsatta arbetet inkludera kostnadsbedömningar för alternativen och eventuellt även för varianter av alternativen. I vissa fall kan kostanden vara beroende av i vilken ordning som den framtida utbyggnaden sker. Behov av provisoriska lösningar eller antalet etapper som leder fram till den gemensamma masterplanen är andra aspekter som har en kostnadspåverkan. Det kan även vara så att kostnaden för utbyggnaden belastar de berörda huvudmännen olika mycket i de redovisade alternativen. Här kan också huvudmännens nytta och därmed intresse av de skilda alternativen och dess slutliga utformning variera. Oavsett val av alternativ Förstudie eller alternativ Ny gata kvarstår frågan om lämpliga höjder för såväl spåren som gatan. Om de ska ses som ett sammanhängande vägelement som tar upp höjdskillnaderna på ömse sidor av vägarna eller om de även sinsemellan ska skiljas åt höjdmässigt. Hur höjdskillnaderna omhändertas är en estetisk fråga. Men det kan även bli en fråga om funktion till exempel om handelsplatsen önskar en nedschaktad väg för att kunna få direktinfarter till lastgård med alternativ ny gata eller om flygplatsen önskar ändrade angöringsmöjligheter i alternativ förstudie. 22

23 PM Kapacitetsbedömning av plankorsning vid Bromma flygplats Förutsättningar Fordonsflöde Fordonsflödet över plankorsning har uppskattats till 3000 fordon/dygn. Under en vardagsmaxtimme har antagits att bilflödet är ungefär 10% av dygnsflödet och riktningsfördelningen antas vara jämnt åt vardera håll dvs. 50/50. Detta ger ett maxflöde på 150 bilar per timme åt vardera riktningen. Hastigheten på vägen har antagits vara skyltat till 30 km/h. Tvärbanan Turtätheten på Tvärbanan antas vara 5 minuter dvs. 12 spårbanepassager åt vardera riktningen. Rödtiden för fordonen då Tvärbanetågen passerar plankorsningen har i simuleringarna antagits ligga på sekunder. Men för att även täcka in de fall då Tvärbanetågen möts från båda hållen och då ger upphov till en längre rödtid för bilarna har det även simulerats rödtid på 60 sekunder. Analysverktyg Kapacitetsbedömningen har utförts med hjälp av en enkel mikrosimulering där programvaran Vissim använts. Bilarna har antagits ankomma Poissonfördelat till plankorsningen vilket är standard i trafiksammanhang. Resultat Simuleringarna visar att köuppbyggnaden då Tvärbanetåget passerar som mest blir runt 4-5 fordon (ca 30 meter). Detta uppstår oftast i de fall rödtiden antagits vara 1 minut för biltrafiken. Vid 40 sekunders rödtid byggs en kö på ca 3 bilar som mest men oftast blir det inte mer än 2-3 bilar i kö då Tvärbanan passerar plankorsningen. Med antagandet att alla Tvärbanetågspassager ger ca 1 minuts rödtid för bilarna (spårvagnarna ankommer ungefär samtidigt från var sitt håll), blir medelfördröjningen per fordon 8 sekunder. Med antagandet att Tvärbanetågspassagerna ger ca 40 sekunders rödtid (spårvagnarna ankommer med hyfsad spridning från var sitt håll), blir medelfördröjningen per fordon 7 se-kunder. Stockholm WSP Samhällsbyggnad Rodrigo Perez Lucero BILAGA BILAGA 23

24 WSP Stadsutveckling, WSP Sverige AB Tel: Fax: Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Underlag för detaljplan PM Trafik Stockholm Beställare: Riksbyggen Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 3135 Uppdragsansvarig: Patrik Lundqvist Structor

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193 Kommunstyrelsen Start-PM Ny detaljplan för infart till Käppalaverket, stadsdelarna Käppala, Killinge och Gåshaga Ärendet Käppalaverket har ansökt om planbesked avseende att

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Ekerö kommuns transportförsörjning

Ekerö kommuns transportförsörjning Region Stockholm 171 90 Solna Sundbybergsvägen 1 Telefon: 0771-119 119 Texttelefon: 0243-750 90 Johan Söderman Väg och trafik söder johan.soderman@vv.se Direkt: 08-757 67 80 Mobil: 070-632 85 26 Datum:

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B Faktakällor: Stockholm stads information på www.stockholm.se/slussen för plan A och plan B s information på www.slussenplanb.nu från november 2014. Riksintresse

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

P-M Bussgata till kaj. Koncept 2014-03-14

P-M Bussgata till kaj. Koncept 2014-03-14 P-M Bussgata till kaj Koncept 2014-03-14 Kund Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8 688 69 10 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad Bilaga 1 1/5 MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad I nedanstående tabeller kommer vi boende i Solna stad att beskriva hur framtida byggprojekt i

Läs mer

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Joel Hansson 2012-11-19 Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Nollalternativet busstrafik på Lundalänken Sedan 2003 finns en högklassig bussbana mellan Lund C och Solbjer;

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

TRAFIKUTREDNING Stenungsunds Montessoriskola/förskola

TRAFIKUTREDNING Stenungsunds Montessoriskola/förskola TRAFIKUTREDNING Stenungsunds Montessoriskola/förskola Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se Sweco Infrastructure AB Org.nr 556507-0868

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM Version 1.0 Malmö 2010-06-17 Sweco Infrastructure AB Trafikutredning Kristianstadslänken genom centrum 1 (17) Dokumentinformation Titel: Trafikutredning

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts:

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts: ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN ÄNDRING 1999 Antagen av kommunfullmäktige 1999-03-22 Laga kraft 1999-04-15 FÖRORD Föreliggande förslag till ändring av översiktsplanen för Nordmaling har föranletts

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 1.00 STOCKHOLM 2014-02-13

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 1.00 STOCKHOLM 2014-02-13 UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 1.00 STOCKHOLM S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8 6956010

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

PM 2014-03-18. Spårvägens hållplats på Clemenstorget

PM 2014-03-18. Spårvägens hållplats på Clemenstorget Stadsbyggnadskontoret Tekniska förvaltningen PM 2014-03-18 1 (17) Handläggare Ole Kasimir Tel 046-35 63 74 E-post ole.kasimir@lund.se Kommunstyrelsen i Lund Spårvägens hållplats på Clemenstorget Syfte

Läs mer

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 1 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 2 Lars H Ericsson Säkerhetsdirektör Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (också känt

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Annan möjlig exploatering

Annan möjlig exploatering BILAGA 3 Trafik Loviseberg II Vi har kort analyserat trafikalstringen samt trafiksäkerhet för ev. ny industrietablering inom kvarteret Loviseberg i Botkyrka kommun. Förutsättningar Vi har tittat på 2 olika

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 RAPPORT 2009:56 VERSION 0.3 Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 - Tomelilla kommun Dokumentinformation Titel: Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2:7 - Tomelilla kommun

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling

En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling Motala stad ska erbjuda invånarna attraktiva och hälsosamma boendemiljöer, hög tillgänglighet till stränder och naturområden och ett levande centrum.

Läs mer

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING RAPPORT BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING 2012-11-01 Uppdrag: 230078, Svarte Midroc Titel på rapport: Balkåkra Sträddor Svarte - Trafikutredning Status: Slutrapport Datum: 2012-11-01 Medverkande

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

3.4 Kommunikationer. Planförslag

3.4 Kommunikationer. Planförslag Planförslag 3.4 Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god

Läs mer

Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter

Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter Datum: 13 september 2007, klockan 13.00 15.00. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Simpevarpshalvön. Målgrupp: Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län,

Läs mer

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn.

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn. 1 (5) Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 5 Antal bilagor Beställare: Järntorget bostads AB gm Bengt Jansson Malmö 2014-02-21 rev. 2014-04-24 Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde

Läs mer

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad.

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PLANBESKRIVNING Ludvig Milles 2003-09-09 DNR 198/2001-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

DP Kv Pyramiden 3 och 4. Trafikutredning BILAGA TILL PLANGRANSKNING. Stockholm 2014-04-03

DP Kv Pyramiden 3 och 4. Trafikutredning BILAGA TILL PLANGRANSKNING. Stockholm 2014-04-03 DP Kv Pyramiden 3 och 4 Trafikutredning BILAGA TILL PLANGRANSKNING Stockholm 2014-04-03 Trafikutredning DP Kv Pyramiden 3 och 4 Datum 2014-04-03 Uppdragsnummer 61191251445000 Utgåva/Status Plansamråd Ramzi

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Kommunikationer. Mål. Vänersborg har ett väl fungerande gång- och cykelvägnät.

Kommunikationer. Mål. Vänersborg har ett väl fungerande gång- och cykelvägnät. Kommunikationer Mål Ett säkert transportsystem för invånare, varor och information. Trafikolyckorna minskar. Kollektivtrafikens medelbeläggning ökar med tio procent till planperiodens slut. Vänersborg

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra

Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra JP Distribution AB UPPDRAGSNUMMER 2125293000 Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra Visualisering väg 77 österut. Tunnel under vägen öster

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Sofiehem 3:1 m fl (Universitets- och sjukhusområdet) i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för del av fastigheterna Sofiehem 3:1 m fl (Universitets- och sjukhusområdet) i Umeå kommun, Västerbottens län Samrådshandling PLANBESKRIVNING 1(6) Dnr PLA 10-08 Detaljplan för del av fastigheterna Sofiehem 3:1 m fl (Universitets- och sjukhusområdet) i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR Detaljplanen omfattar

Läs mer

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM Rapport 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi KUND BILSWEDEN och Sveriges Bussföretag KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Trafikanalys Strömvallen

Trafikanalys Strömvallen RAPPORT 2008:30 VERSION 1.0 Trafikanalys Strömvallen - hur påverkas parkerings- och trafiksituationen av den planerade utbyggnaden? Dokumentinformation Titel: Trafikanalys Strömvallen - hur påverkas parkerings-

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

PM - Trafik och parkering - Åby Mässhall och hotell

PM - Trafik och parkering - Åby Mässhall och hotell Handläggare, direkttelefon Johan Hallberg PM - Trafik och parkering - Åby Mässhall och hotell Utvecklingsarbetet för Åby mässhall startade runt år 2007. Under arbetet har ett antal trafikstudier gjorts

Läs mer

Logistik och hantering av ytor inom Elgigantens fastighet Barnarps - Kråkebo1:49, Torsviks industriområde, Jönköpings kommun

Logistik och hantering av ytor inom Elgigantens fastighet Barnarps - Kråkebo1:49, Torsviks industriområde, Jönköpings kommun PM Elgigantens fastighet Barnarps - Kråkebo1:49, Torsviks industriområde, Förhandskopia 2014-08-18 2014-08-xx PM Elgigantens fastighet Barnarps - Kråkebo1:49, Torsviks industriområde, Kund Elgiganten Logistik

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp [Delprodukt] Skapad av: Fackansvarig: Dokumentdatum: 2013-11-20 Diarienr/Ärendenr: TRV 2010/35145 Version: Anna-Karin Ekström, Tyréns AB Anna-Karin Ekström, Tyréns AB/Ansvarig MKB Cristiano Piga, Tyréns

Läs mer

Citybusstråket i Malmö Presentation på Trafikdage, Aalborg Universitet, 28-29 augusti 2000

Citybusstråket i Malmö Presentation på Trafikdage, Aalborg Universitet, 28-29 augusti 2000 Citybusstråket i Malmö Presentation på Trafikdage, Aalborg Universitet, 28-29 augusti 2000 Civ. Ing. Stefan Krii, Gatukontoret Malmö Stad Civ. Ing. Björn Wendle, Trivector Traffic AB Från idé till genomförande

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

TRAFIK. Väg 25, som är en rekommenderad väg för farligt gods, har byggts om och fått en ny bro med utterpassage vid Lyckebyån.

TRAFIK. Väg 25, som är en rekommenderad väg för farligt gods, har byggts om och fått en ny bro med utterpassage vid Lyckebyån. TRAFIK Emmaboda tätort har växt fram runt järnvägsstationen och idag finns ett spårområde som är sex spår brett. Med järnvägen kan man åka i tre riktningar, mot Alvesta, Kalmar eller Karlskrona. Ur ett

Läs mer

Gullvivevägen, Stenungsund

Gullvivevägen, Stenungsund Stenungsund Gullvivevägen, Stenungsund Trafik- och bullerutredning 2013-11-28 ÅF Infrastructure AB/ Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN Dokumenttitel: Gång- och cykelplan Lindesberg Skapat av: Andreas Asp, VAP Kontaktperson: Frida Nilsson, Bergslagens Miljö och Byggförvaltning Dokumentdatum: 2015-09-28

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli.

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli. Arbeten på från 9 mars till början av juli. Foto: Kari Kohvakka. Visionsbild: DinellJohansson. Trafikinformation Hållplats tillgänglighetsanpassas och den provisoriska ändhållplatsen på Hamngatan tas bort.

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

RAPPORT. TRAFIKUTREDNING AIRPORT CITY Fördjupning inför detaljplanearbete WSP 2014-09-08. Analys & Strategi

RAPPORT. TRAFIKUTREDNING AIRPORT CITY Fördjupning inför detaljplanearbete WSP 2014-09-08. Analys & Strategi RAPPORT TRAFIKUTREDNING AIRPORT CITY Fördjupning inför detaljplanearbete WSP 2014-09-08 Analys & Strategi Titel: Redaktör: WSP Sverige AB Besöksadress: Ullevigatan 19 Box 13033 402 51 Göteborg Tel: 010-722

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Stombussystem - en möjlighet att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft?

Stombussystem - en möjlighet att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft? Stombussystem - en möjlighet att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft? Uppsats humanteknologi "Bilismen i ett humanistiskt perspektiv" ht 2001. Thomas Höjemo thomas@snt.nu Syfte och metod Syftet med

Läs mer