Spårväg Norr Kistagrenen Fördjupning Bromma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spårväg Norr Kistagrenen Fördjupning Bromma"

Transkript

1 Spårväg Norr Kistagrenen Fördjupning Bromma September 2010

2 Medverkande Beställare John Odhage AB Storstockholms Lokaltrafik Marita Vahemann AB Storstockholms Lokaltrafik Charlotta Hök Konsult WSP fr.o.m. augusti 2010 Konsultgrupp WSP Lars Kiesel Magnus de Vries Helmer Lindström Christian Kvarnström Uppdragsansvarig, trafik Rapport och illustrationer Spår och gatuutformning Spår och gatuutformning Arbetsgrupp Dante Cherco Claes Pernling Rolf Gäfvert Karin Månsson David Grind Swedavia KF Fastigheter Stockholms stad, trafikkontoret Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret Stockholms stad; exploateringskontoret 2

3 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte 4 Förutsättningar 5 Beskrivning alternativ 7 Alternativ Förstudie 8 sektioner 10 plan- och profil 11 Alternativ Ny gata 12 sektioner 14 plan- och profil 15 Konsekvensanalys 16 biltrafik 17 kollektivtrafik 18 övrigt 19 Konsekvensanalys 16 Slutsatser 21 Kvarstående frågor 22 Bilaga 23 PM Kapacitetsbedömning av plankorsning vid Bromma flygplats 3

4 Bakgrund och syfte Förstudie Tvärbana Norr, Kistagrenen har varit ute på remiss och samråd. I remisshandlingen redovisas olika sträckningsalternativ för skilda avsnitt samtidigt som systemets totala effekter och konsekvenser anges. Swedavia, tidigare Luftfartsverket anförde i sitt remissvar kritik till föreslagen lokalisering förbi flygplatsen och menade att den kunde bli hämmande för utvecklingen av såväl flygverksamheten som handeln i området samtidigt som synergieffekterna mellan verksamheterna försvåras. För att tydliggöra hur Swedavia anser att en bra sträckning och utformning av spårvägen i området bör vara översändes i remissvaret ett skisserat alternativ till spår och vägdragningar kring flygplatsen och handelsområdet. AB Storstockholms Lokaltrafik har valt att studera det inkomna förslaget och översiktligt göra jämförelser med förstudiens utformningalternativ. WSP har av SL givits i uppdrag att genomföra den efterfrågade studien och analysen. Resultatet av dessa studier utgörs av föreliggande rapport. I arbetet har inte ingått att beräkna kostnaderna eller bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förslagen. 4

5 Förutsättningar I arbetet med detaljplan för Bromma Center med syfte att möjliggöra utbyggnad av handeln i området har ingått att bereda plats för ett reservat för framtida spårvägsdragning mot Kista. Den spårsträckning som beslutats utgöra grund för detaljplanen innebär att spårvägen lokaliseras på bro över Ulvsundavägen österifrån och fortsätter på bro över handelsplastens markparkering till Flygplatsinfarten. Därefter löper spåren i marknivå längs Flygplatsinfarten för att, vid nuvarande K- grinden vika norrut mot Ulvsundavägen. Ett hållplatsläge ca 100 meter norr om terminalen finns med i AB Storstockholm Lokaltrafiks remisshandling Inom ramen för detaljplanen för Bromma Center har också en ombyggnad av Flygplatsinfarten redovisats. Denna innebär bland annat justerade höjder på vägen, ny korsningspunkt med handelsområdet samt en enkelriktad rampbro (Fly over) för den västersvängande trafikströmmen på Ulvsundavägen söderifrån in till Flygplastinfarten. Den förväntade trafikalstringen som följd av framtida handeln har bedömts till ca fordon under rusningstimmen en eftermiddag i slutet av veckan. Bromma flygplats är klassad som riksintresse. Swedavia (dåvarande Luftfartsverket) tecknade år 2008 ett nytt avtal med Stockholms stad om ett 30- årigt fortsatt nyttjande av marken för flygverksamhet. Under tidsperioden bedömer Swedavia att antalet passagerare kan komma att öka från idag knappt 2 miljoner per år till ca 3 miljoner. För att möta en framtida tillströmning av passagerare planerar Swedavia att bygga ut flygterminalen och landsidefunktionerna. Exempelvis diskuteras ett parkeringshus. Även antalet uppställningsplatser för flygplan inom airside måste öka vilket bland annat innebär en omdisponering och flytt av verksamheter från terminalens omedelbara närhet till mer perifera lägen. Idag sker det huvudsakliga resandet till/från flygplatsen med bil. Enligt enkätundersökningar fördelar sig resandet på följande sätt: Resande i % Kollektivtrafik Taxi Egen bil Övrigt 0-5 5

6 Intentionerna är att andelen resande med kollektivtrafik ska öka. I detta arbete utgör Spårväg Norr en mycket viktig del. Arbetet med spårväg Norr, Kistagrenen har pågått sedan år Olika trafikeringsförslag och olika linjesträckningar har studerats. En förstudie har utarbetats och sänts på remiss. I remisshandlingen slår AB Storstockholm Lokaltrafik fast att det är viktigt att spårvägen blir en robust och trafiksäker tvärförbindelse som ökar andelen kollektivresor och minskar belastningen i vägnätet. En förutsättning för den efterfrågade studien har även varit att i största möjliga utsträckning tydliggöra alternativens skillnader. Det innebär att trafikalstringen förutsätts lika i alternativen, att flygplatsen får en ny väganslutning i norr till Ulvsundavägen ( via handelsplatsen), att infart norr förskjuts norrut på Ulvsundavägen, att flygplatsen kommer att bygga ut terminalen mot norr. För att kunna åstadkomma detta anges exempelvis tekniska krav på utformning som minsta kurvradie och lutning och att Kistagrenen ska ges hög prioritet gentemot vägtrafiken. Vidare slås fast att korsande trafik och spår i gata leder till ett mer störningskänsligt system och att hastigheten på spårtrafiken måste anpassas till möjligheterna att stanna i plankorsningar även om spårtrafiken ges hög prioritet. 6

7 Beskrivning alternativ De två alternativ som studerats kan sägas bestå av ett grundförslag och en variant på det förslaget. Grundförslaget, som utgjort underlag för samråd och som legat till grund för detaljplaner för handelsutbyggnader i Bromma Blocks anges nedan som alternativ Förstudie. Den variant till detta förslag som studerats har sin grund i det remissvar som Swedavia lämnat på förstudien. Detta alternativ medför, förutom ett nytt förslag till spårsträckning även en längre nybyggnad av en dubbelriktad gata inom området. Detta förslag benämns därför som alternativ Ny gata. De två alternativen har samma spårsträckning österifrån fram till och med framtida handelshus vid Bromma Blocks. Även avsnittet utmed Ulvsundavägen norrifrån fram till ny lokalisering av Norra infarten är densamma. Sträckningen däremellan skiljer sig något åt vilket också gäller spårens höjdläge. Även gatusystemet har samma anslutningsförhållande mot Ulvsundavägen i norr respektive i sydost. Däremot skiljer sig trafiksystemet och gatustrukturen åt däremellan. Nedan beskrivs översiktligt respektive alternativ. 7

8 Alternativ Förstudie Denna lösning har utgjort underlag för detaljplan avseende handelsutbyggnaden i Bromma Center och redovisas även som förslag i Förstudie Tvärbana Norr, remisshandling Spårvägen korsar Ulvsundavägen på bro och angör ett med handelshusen integrerat hållplatsläge, fortfarande på bro. Vidare färd norrut sker på bro över del av markparkeringen och infartsgata till handelsområdet. I anslutning till att spåren ansluter till Flygplatsinfarten övergår spåren till en förläggning på egen banvall. Spårområdet är placerat mellan handelsplatsens byggrätter och Flygplatsinfarten där den senare förutsätts något förskjuten söderut. Gula hangaret rundas varefter ett hållplatsläge för Bromma Flygplats lokaliseras på marknivå ca 100 meter norr om befintlig terminal. Spårområdet löper vidare norrut, parallellt med ny föreslagen sträckning av angöringsväg för handelsplatsen, till den i förstudien redovisade sträckningen utmed Ulvsundavägen mot Kista. Hållplatsen på bro i anslutning till handelshusen nås via handelshusen till vilken det planeras såväl gång som cykelvägar. Hållplatsen strax norr om flygplatsterminalen knyts an till gång- och cykelväg mot Ulvsundavägen och det genomgående gång- och cykelstråket genom handelsplatsens markparkering. Nuvarande trafiksystem för fordonstrafik behålls i princip, dock med några justeringar. Anslutningen till handelsplatsen sker via en ny korsningspunkt som utformas som cirkulationsplats. Angöringsgatan löper längs med spåren i en lutning till dess att planskild passage med spåren för fordon med höjd upp till ca 3.8 meter medges. Flygplatsinfarten förskjuts något söderut där denna löper parallellt med spåren men behåller sin enkelriktade trafikföring. I anslutning till Gula hangaret föreslås en plankorsning som binder samman för flygplatsinfartens enkelriktade körslinga med handelsplatsens angöringsgata. Korsningspunkten med handelsgatan utformas som en cirkulationsplats. Anslutningen med Ulvsundavägen föreslås flyttad västerut för att medge bättre geometrisk standard i korsningspunkten samt att samla handelsplatsens parkering. Plankorsningen mellan spår vägförbindelsen med flygplatsens terminalområde signalregleras och förutsätts öppen för all trafik. Kapacitetsstudier av korsningen, där framtida biloch spårtrafik estimerats, visar på endast måttliga fördröjningar och begränsande kölängder för flygplatsknuten trafik. För att omhänderta de befintliga höjdskillnaderna erfordras stödmurar på del av spårsträckan utmed flygplatsens parkering och handelsplatsen byggnader. Detta för att minska behovet av markintrång på berörda fastigheter. Stödmurarna kan disponeras på olika sätt för att skapa ett attraktivt och estetiskt tilltalande gaturum. Antingen tas höjdskillnaderna upp symmetrisk med ungefär lika höga stödmurar på ömse sidor om vägen eller så kan en högre stödmur väljas utmed ena sidan beroende av slutligt val av höjdläge för spår och väg. 8

9 9

10 Sektioner 10

11 Plan Profil 11

12 Alternativ Ny gata Detta förslag har sin utgångspunkt i det remissvar som inkommit från Swedavia. Från Ulvsunda industriområde korsar tvärbana Ulvsundavägen på bro och angör ett med handelshusen integrerat hållplatsläge, fortfarande på bro. Vidare färd norrut sker på bro över del av markparkeringen och Flygplatsinfarten i ny sträckning. Därefter följer spårområdet Flygplatsinfartens södra sida mot terminalområdet. Innan terminalområdet viker spåren av mot Ulvsundavägen. Här övergår spåren från förläggning på egen banvall till att återigen vara broförlagda. Ett upphöjt hållplatsläge på bro lokaliseras ca 100 meter norr om befintlig terminalbyggnad varefter spåren sakta sänks för att ansluta till befintlig marknivå i samband med att spåren börjar löpa parallellt med Ulvsundavägen mot Kista. Hållplatsen på bro i anslutning till handelshusen nås via handelshusen till vilken det planeras såväl gång som cykelvägar. Hållplatsen norr om flygplatsen knyts an till föreslagen terminalbyggnad samt till gång- och cykelväg mot Ulvsundavägen och det genomgående gång- och cykelstråket som föreslås löpa utmed den nya gatan Den nya gatan, Flygplatsinfartens förlängning, föreslås i ett justerat läge från en korsningspunkt i öster vid vilken trafik till Ramp East och långtidsparkeringen knyts an fram till Ulvsundavägen i norr. Från korsningspunkten för flygplatsens parkeringsanslutning vilken utformas som en cirkulationsplats sänks gatan ner så att den med tillåten fri höjd kan passera under spåren som här är lokaliserade på bro. Höjdläget på den nya gatan anpassas så att en korsningsanslutning till handelsområdets parkering naturligt kan ordnas. I den fortsatta sträckningen norrut kan gatan anpassas till dagens marknivåer eller schaktas ner för att underlätta direktangöring till lastgårdarna för handelshusen utmed gatan. I höjd med terminalområdet föreslås en korsning som knyter an flygplatsen och handelsplatsens parkering till den nya gatan. För att omhänderta de befintliga höjdskillnaderna erfordras stödmurar på del av spårsträckan utmed flygplatsens parkering och handelsplatsen byggnader. Detta för att minska behovet av markintrång på berörda fastigheter. Stödmurarna kan disponeras på olika sätt för att skapa ett attraktivt och estetiskt tilltalande gaturum. Antingen tas höjdskillnaderna upp symmetrisk med ungefär lika höga stödmurar på ömse sidor om vägen eller så kan en högre stödmur väljas utmed ena sidan beroende av slutligt val av höjdläge för spår och väg. 12

13 13

14 14

15 Plan Profil 15

16 Konsekvensanalys Handelsområdet Bromma Blocks har varit föremål för ut- och ombyggnad under ett antal år. Även mindre ombyggnader och tillägg har skett inom Bromma flygplats. Vad som kan sägas vara befintliga förhållanden i området låter sig därmed inte enkelt beskrivas. Samtidigt finns stora förväntningar om stora förändringar i antalet besökande och resande till/från området inom de närmaste åren som följd av de utbyggnader som pågår och de som framöver kommer att färdigställas. Detta kommer märkbart att påverka såväl trafiksituationen som upplevelsen av områdets karaktär. I sammanställning av troliga effekter och konsekvenser av de två alternativen har ett försökt gjorts att endast ange skillnader mellan alternativen och inte alternativens konsekvenser i jämförelse med dagens situation. Sammanställningen ska inte ses som en heltäckande redovisning men kan tjäna som vägledning och grund för det fortsatta arbetet med utvecklingen av flygplatsen, handelsplatsen och spårtrafiken i området. En viktig fråga avseende slutligt val av lösning för trafikstrukturen i området är när i tiden olika utbyggnader sker. När kommer spårvägen att byggas? Hur och när kommer flygplatsen att bygga ut sin terminal? På vilket sätt kommer flygplatsen slutligt vilja strukturera sin landsidefunktion? En broförlagd hållplats kan ses som en god koppling av spårtrafiken till Bromma flygplats men det förutsätter att en ny terminal finns utbyggd och att den inordnar sig i spårvägens linje- och höjdsträckning. Samtidigt innebär en broförlagd spårsträckning förbi flygplatsen att den spårburna trafiken inte påverkas av fordonstrafiken på den föreslagna gatulänken mellan terminalområdet och Ulvsundavägen i norr. Framkomligheten och säkerheten för spårtrafiken och dess resenärer blir högre. I förslag till länsplan finns Kistagrenen upptagen med byggstart Projektet har dock hög prioritet och kan komma att tidigareläggas. Någon begäran om detaljplaneläggning av ny terminal mm för flygplatsen har inte inkommit till staden. I samband med detaljplanearbetet kommer flygplatsens programfrågor att specificeras och prövas mot övriga intressen i området. Hur den slutliga detaljplanen kommer att utformas och reglera framtida utbyggnader kan idag inte anges. En stor skillnad för de studerade alternativen är dess kostnader. Alternativ Ny gata innefattar en kompletterande ca 230 meter lång bro med upplyft hållplatsläge. Brolängden bedöms inte kunna minskas. Däremot kan exempelvis estetiska aspekter medföra önskemål om en något längre bro. I vidstående tabeller redovisas i punktform konsekvenser för respektive alternativ utifrån bil-, kollektivtrafik- samt övriga aspekter. 16

17 Konsekvensaspekter Biltrafik Framkomlighet Trafiksäkerhet Orienterbarhet Nyttor- olägenheter för berörda aktörer Flygplatsen Handelsplatsen SL Stockholm stad Alt. Förstudie + taxibilar kan magasineras på infartsgatan + befintlig trafikstruktur behålls vilket underlättar orienteringen + flygplatsen erhåller flexibilitet i anslutningar till gatan - plankorsning spår-gata utgör en trafiksäkerhetsrisk - risk för fördröjning vid infart via Norra infarten + markparkeringen behålls enligt planerna - begränsad fri höjd söderifrån till markparkeringen - ev. störningar i framkomligheten norrifrån vid långa bomfällnings tider - plankorsning spår/gata vid terminal ger lägre trafiksäkerhet - störningar i framkomligheten kan uppstå vid plankorsningen + tydlig åtskillnad av målpunkter - otydlig uppdelning av väghållaransvar + god kapacitet och trafiksäkerhet invid terminal + större flexibilitet att gestalta angöringarna vid terminal + högre markutnyttjande vid terminal + alla anslutningsvägar får fri höjd + ev. möjlighet att ansluta lastgård från ny gata + något mindre markintrång på parkeringen vid flygplatsen + ingen plankorsning erfordras vilket ger hög trafiksäkerhet + inga störningar i framkomlig heten - den genomgående gatan blir kommunal? - risk för genomfartstrafik Alt. Ny gata - all taxiuppställning måste ges utrymme vid terminal - ny infart till flygledartorn och hyrbilar erfordras - flygplatsknuten trafik blandas mer med handelsknuten trafik - låser lämplig utformning av terminalutbyggnad + möjlighet att ansluta p-hus från ny gata - Antalet parkeringsplatser minskar vid sydlig anslutning pga korta korsningsavstånd - justering av trafikstrukturen på markparkeringen erfordras 17

18 Konsekvensaspekter Kollektivtrafik Trygghet Framkomlighet Tillänglighet Trafikantkomfort Nyttor- olägenheter för berörda aktörer Flygplatsen Handelsplatsen SL Stockholm stad Alt. Förstudie + hållplats ansluter bra till befintlig terminal + hållplats kan ansluta väl till framtida terminal - mer komplex trafiksituation invid terminalen + lättillgänglig hållplats - handelsområdet får spåren som en barriär mot Flygplatsinfarten + hållplats nås enkelt från flera håll (hög tillgänglighet) + trygg hållplats (ej hiss) + god framkomlighet för bussar till/från flygplatsen - plankorsning utgör en trafik säkerhetsrisk - risk för störningar i framkomligheten i plankorsningen + hållplats vid flygterminal trafikförsörjer även bostäder norr om Ulvsundavägen Alt. Ny gata + en utbyggd terminalbyggnad kan ge direktkontakt med plattform för spårväg med färdriktning söderut + förenklar trafiksituationen vid terminalen - ansluter dåligt till befintlig terminal + busshållplatser vid släntbyggnaderna kan ordnas - spårvägshållplats nås endast via trappor och hiss + ingen plankorsning erfordras + god framkomlighet för spårtrafiken - upplyft hållplatsläge försvårar tillgängligheten för trafikanter - otrygg hållplats - spårvägens profil mer kuperad - minskad komfort för busstrafikanter (fler cirkulationsplatser) + upplyft hållplatsläge underlättar styrning av gångtrafiken 18

19 Konsekvensaspekter Övrigt Stadsbild Intrång Parkeringsplatser mm Nyttor- olägenheter för berörda aktörer Flygplatsen Handelsplatsen SL Stockholm stad Alt. Förstudie + dagens struktur behålls och kompletteras med anslutning i norr + stor flexibilitet för flygplatsen att disponera marken och nyttja Flygplastinfarten för trafikfördelning - spårområdet ianspråktar attraktiv mark vid framtida terminal - svårt att ordna angöring till diskuterat parkeringshus direkt från Flygplatsinfarten - genomgående gång- och cykelväg genom parkeringsområdet - genomgående gång- och cykelstråk lokaliserat utmed parkeringsgata Alt. Ny gata + endast marginellt markintrång vid planerad terminal + kan underlätta integration av flygplatsen med handelsområdet - mer omfattande ombyggnader inom landside erfordras - flygplatsområdet skärs av från Flygplatsinfarten - flygplatsens markdisposition minskar mer + genomgående cykelväg flyttas bort från markparkeringen - minskat antal parkeringsplatser - förändrad huvudstruktur på parkeringen vid södra angöringen + kollektivtrafiken synliggörs - ytterligare en lång spårvägsbro erfordras + tydligare genomgående gångoch cykelstråk - stads- och landskapsbilden påverkas 19

20 Av tabellerna kan utläsas att mycket förenar de bägge alternativen men att det finns vissa skillnader. Vad avser trafiksäkerheten för flygresenärerna bedöms utformningen kring terminalen och dess uppdelning av olika trafikslag samt deras möjlighet till samspel påverka trafiksäkerhetsnivån mest. Även regleringen av vilken trafikström som ska ges företräde där Flygplatsinfarten möter ny nordlig anslutning påverkar trafiksäkerheten. Utformningen måste här bli tydlig och välartikulerad. En plankorsning tydliggör att det finns flera trafikströmmar medan en planskildhet ger större flexibilitet till olika utformningar och styrning av trafikströmmarna. Behovet av att tydliggöra trafikfunktionerna kvarstår dock. Avståndet mellan den norra cirkulationsplatsen och olika korsningseller vägvalspunkter vid terminalen får inte vara för kort. Att vägleda all trafik till flygplatsen via ny nordlig korsningspunkt skapar stora konflikterande trafikrörelser invid terminalens angöringsytor vilket bör undvikas. En förenklad sammanfattning av de trafikala aspekterna ges nedan: Alternativ Förstudie ger god kapacitet för såväl spår som vägtrafik. En liten risk för fördröjningar finns vid plankorsningen som bedöms kunna erbjuda en trafiksäker utformning. Trafiksystemet bygger vidare på dagens struktur vilket förenklar orienteringen för resenärer som erbjuds en god tillgänglighet med hållplats på mark invid flygplatsen. Cykeltrafiken ges en något otydlig lösning som även ianspråktar parkeringsutrymme för handelsverksamheten. Alternativ Ny gata har full kapacitet utan inskränkning i form av plankorsning eller reducerad fri höjdbegränsning. En hög trafiksäkerhetsnivå vid flygplatsen norra anslutning som följd av planskildheten får alternativet som även har en traditionell strukturuppbyggnad med en lokal huvudgata invid vilken en parallell gång- och cykelväg löper vilket ger god orienterbarhet. Tillgängligheten begränsas något för kollektivtrafikresenärerna som följd av vertikala lyftpaket vid flygplatsens hållplats. Samtidigt tvingas busstrafiken att passera flera cirkulationsplatser vilket minskar komforten för resenärerna. Flytten av cykelstråket ökar antalet p-platser för handeln samtidigt som utformningen kring den södra anslutningen ianspråktar platser. Även parkeringsytor inom flygplatsen ianspråktas. 20

21 Slutsatser Valet av alternativ kan inte göras med endast hänvisning till trafikaspekter. Kapacitet i såväl spårsom gatusystemet finns i bägge alternativen. Båda alternativen bedöms kunna utformas på ett trafiksäkert sätt. Det är inte endast plankorsningens vara eller inte vara som påverkar trafiksäkerhetsnivån. Handelns parkeringsgestaltning får fördelar med Ny gata i och med att genomgående GC- väg flyttas. Däremot kan konsekvenserna av den sydliga anslutningspunkten skapa komplicerade angöringar för bilkunderna. Alternativ Ny gata medför en påtaglig fördyring av projektet. Om det kan uppvägas av nyttor inom flygplatsen och handelsplatsen kan alternativet vara intressant. Dessa nyttor bör kunna värderas som bidrag till spårutbyggnaden. I det kommande detaljplanearbetet ingår att värdera och pröva flygplatsens utbyggnadsförslag. I samband med detta arbete kan frågan om alternativ Ny gata prövas som en variant till liggande förstudieförslag för trafikstrukturer inom området. Flygplatsen erhåller en ny anslutning i norr i bägge alternativen. frågan om hur denna anslutning ska samspela med Flygplatsinfarten och nya terminalutbyggnader är en fråga som inte kan lösas utan ett tydligare program för flygplatsens utbyggnad. 21

22 Kvarstående frågor I samband med planeringen för utbyggnad av Bromma Flygplats kommer olika strukturer och lokaliseringar att prövas avseende exempelvis parkeringar, antalet parkeringar, behov av taxiuppställningar. Hur den slutliga gestaltningen av Bromma Flygplats som läggs till grund för detaljplanearbetet påverkar biltrafikens vägval och därmed även belastningen i de korsningspunkter som uppstår, måste bevakas och utredas. Plankorsningen mellan spår och angöringsväg i enlighet med förstudien påverkas av såväl trafikbelastning som struktureringen och dimensioneringen av angöringsfunktionerna vid flygterminalen Oavsett val av alternativ bör det fortsatta arbetet inkludera kostnadsbedömningar för alternativen och eventuellt även för varianter av alternativen. I vissa fall kan kostanden vara beroende av i vilken ordning som den framtida utbyggnaden sker. Behov av provisoriska lösningar eller antalet etapper som leder fram till den gemensamma masterplanen är andra aspekter som har en kostnadspåverkan. Det kan även vara så att kostnaden för utbyggnaden belastar de berörda huvudmännen olika mycket i de redovisade alternativen. Här kan också huvudmännens nytta och därmed intresse av de skilda alternativen och dess slutliga utformning variera. Oavsett val av alternativ Förstudie eller alternativ Ny gata kvarstår frågan om lämpliga höjder för såväl spåren som gatan. Om de ska ses som ett sammanhängande vägelement som tar upp höjdskillnaderna på ömse sidor av vägarna eller om de även sinsemellan ska skiljas åt höjdmässigt. Hur höjdskillnaderna omhändertas är en estetisk fråga. Men det kan även bli en fråga om funktion till exempel om handelsplatsen önskar en nedschaktad väg för att kunna få direktinfarter till lastgård med alternativ ny gata eller om flygplatsen önskar ändrade angöringsmöjligheter i alternativ förstudie. 22

23 PM Kapacitetsbedömning av plankorsning vid Bromma flygplats Förutsättningar Fordonsflöde Fordonsflödet över plankorsning har uppskattats till 3000 fordon/dygn. Under en vardagsmaxtimme har antagits att bilflödet är ungefär 10% av dygnsflödet och riktningsfördelningen antas vara jämnt åt vardera håll dvs. 50/50. Detta ger ett maxflöde på 150 bilar per timme åt vardera riktningen. Hastigheten på vägen har antagits vara skyltat till 30 km/h. Tvärbanan Turtätheten på Tvärbanan antas vara 5 minuter dvs. 12 spårbanepassager åt vardera riktningen. Rödtiden för fordonen då Tvärbanetågen passerar plankorsningen har i simuleringarna antagits ligga på sekunder. Men för att även täcka in de fall då Tvärbanetågen möts från båda hållen och då ger upphov till en längre rödtid för bilarna har det även simulerats rödtid på 60 sekunder. Analysverktyg Kapacitetsbedömningen har utförts med hjälp av en enkel mikrosimulering där programvaran Vissim använts. Bilarna har antagits ankomma Poissonfördelat till plankorsningen vilket är standard i trafiksammanhang. Resultat Simuleringarna visar att köuppbyggnaden då Tvärbanetåget passerar som mest blir runt 4-5 fordon (ca 30 meter). Detta uppstår oftast i de fall rödtiden antagits vara 1 minut för biltrafiken. Vid 40 sekunders rödtid byggs en kö på ca 3 bilar som mest men oftast blir det inte mer än 2-3 bilar i kö då Tvärbanan passerar plankorsningen. Med antagandet att alla Tvärbanetågspassager ger ca 1 minuts rödtid för bilarna (spårvagnarna ankommer ungefär samtidigt från var sitt håll), blir medelfördröjningen per fordon 8 sekunder. Med antagandet att Tvärbanetågspassagerna ger ca 40 sekunders rödtid (spårvagnarna ankommer med hyfsad spridning från var sitt håll), blir medelfördröjningen per fordon 7 se-kunder. Stockholm WSP Samhällsbyggnad Rodrigo Perez Lucero BILAGA BILAGA 23

24 WSP Stadsutveckling, WSP Sverige AB Tel: Fax: Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

Tvärbana Kistagrenen Norra Ulvsunda Helenelund. Konfliktpunkter mellan Tvärbanan och övrig infrastruktur. Stockholm 2015-05-26

Tvärbana Kistagrenen Norra Ulvsunda Helenelund. Konfliktpunkter mellan Tvärbanan och övrig infrastruktur. Stockholm 2015-05-26 Tvärbana Kistagrenen Norra Ulvsunda Helenelund Konfliktpunkter mellan Tvärbanan och övrig infrastruktur Stockholm 2015-05-26 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte... 1 2. Förutsättningar...

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET PM Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på PM: Status: GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Tvärbana Kistagrenen Norra Ulvsunda Helenelund. Konfliktpunkter mellan Tvärbanan och övrig infrastruktur. Stockholm

Tvärbana Kistagrenen Norra Ulvsunda Helenelund. Konfliktpunkter mellan Tvärbanan och övrig infrastruktur. Stockholm Tvärbana Kistagrenen Norra Ulvsunda Helenelund Konfliktpunkter mellan Tvärbanan och övrig infrastruktur Stockholm 2015-05-26 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte... 1 2. Förutsättningar...

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

SYDOST, UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

SYDOST, UPPLANDS VÄSBY KOMMUN SYDOST, UPPLANDS VÄSBY KOMMUN Trafik FÖP WSP Stadsutveckling Uppdragsnr: 10121490-120 - Vällsta 2 (6) Bakgrund Under senare år har flera förfrågningar om olika utbyggnadsplaner som berör Upplands Väsbys

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag Norconsult AB Tvärförbindelse 2016-12-09 2 (21) Tvärförbindelse Beställare: Täby kommun Samhällsutvecklingskontoret Stockholm Beställarens representant: Anna-Ida Lundberg Konsult: Uppdragsledare/ trafikplanering

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum PM Funktionella krav körspår Innehåll Bilagor... 2 Uppdraget... 3 Utgångspunkter... 3 Funktionella krav och disposition... 3 Tågplattformar i

Läs mer

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg.

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. 1 2006-11-23 PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. Trafiksituation idag På torget finns idag 88 parkeringsplatser och på de angränsande gatorna runt omkring torget finns

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår TRAFIKFRÅGOR Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår Malmö stadsbyggnadskontor Översiktsplaneavdelningen November 2005 Innehåll Bakgrund 2 Syfte 2 Gatunät 3 Framtida planerade förändr.

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Rapport HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING. Rapport. Eskilstuna

Rapport HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING. Rapport. Eskilstuna HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING Eskilstuna 2010-11-17 Datum 2010-11-17 Uppdragsnummer 613A1042069000 Utgåva/Status Slutrapport 2 Rev 2010-11-11 kkn 3 Rev 2010-11-15 kkn KNUTSSON KRISTINA

Läs mer

Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision

Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision 2013-05-14 Bakgrund Väg 226 genom Tullinge Centrum är ca 8m bred, har en rak sträckning med två körfält och en trafikbelastning på ca

Läs mer

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen Rapport 2016-02-04 Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen KUND Täby Kommun KONSULT WSP Analys &

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Alternativa avfarter Bodenvägen

Alternativa avfarter Bodenvägen LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (6) Stadsplanering 2015-04 SBF 2015/37 Anna Karin Lidén Alternativa avfarter Bodenvägen Sammanfattning Utredning har gjorts om av- och påfart Bodenvägen/97:an. Kraven på hög kvalitetsnivå

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

3. UTREDNINGSALTERNATIV

3. UTREDNINGSALTERNATIV 3. UTREDNINGSALTERNATIV Figur 3.6.1 Översikt över studerade alternativ 65 3. UTREDNINGSALTERNATIV UA1o med triangel öst UA1o innebär att Ystadbanan bibehålls och kompletteras med ett stickspår till Sturups

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun Chatarina

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Trafikanalys Luleå Kronan

Trafikanalys Luleå Kronan Luleå kommun Malmö 2016-09-22 Datum 2016-09-22 Uppdragsnummer 1320021084 Utgåva/Status Anders Sjöholm Johan Jönsson Johannes Wolfmaier Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Engarns vägskäl Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Vi vill göra Engarns vägskäl säkrare och behöver din hjälp Trafikverket arbetar med en förstudie för korsningen Engarns vägskäl, en

Läs mer

PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid. Bilaga 9

PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid. Bilaga 9 Bilaga 9 Sidan 1 av 7 PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid Sidan 2 av 7 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 2. Roslagsvägen idag 3 3. Område i förändring 4 4. Roslagsvägen i framtiden 5 4.1 Överdäckning

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11)

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11) \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\7021\2013\10189249 - ICA Grytan, Västerås\5_Beräkningar\Vissim\Rapport\PM Trafikanalys ICA Grytan.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10189249 1 (11) PM ICA Grytan,

Läs mer

Tvärbana Norr Kistagrenen, fortsatt programstudie - delrapportering

Tvärbana Norr Kistagrenen, fortsatt programstudie - delrapportering 1(8) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Trafiknämnden 2014-12-02, info punkt 18 Tvärbana Norr Kistagrenen, fortsatt programstudie - delrapportering Bakgrund I trafiknämnden den 29 april 2014 beslutades

Läs mer

Steninge slottspark Trafikstudie

Steninge slottspark Trafikstudie Trafikstudie Analys och jämförelse anslutning till Steningehöjden 2013-04-16 Uppsala Trafikstudie, 2013-04-16 TRAFIK Datum 2013-04-16 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Granskningshandling ERIKSSON

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS GODA GRANNAR MÖJLIG TILLB. UNITED BY OUR DIFFERENCE PM Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 Medverkande MAXI ICA:

Läs mer

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen I den slutliga utformningen av Nordkroksvägen flyttas plankorsningen närmare stationshuset Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun

Läs mer

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03 Trafik 2012-04-03 Objekt: 1113 Handläggare: Mats Ekström Konsult: Structor Uppsala AB , ANTAL BLAD: 4 BLAD NR: 1 Inledning Syftet med detta är att beskriva trafiken till och från Biomedicum och Aulan och

Läs mer

PM Landvetter Airport City Trafikplats söder om Rv40

PM Landvetter Airport City Trafikplats söder om Rv40 Vy över Airport City från norr vid full utbyggnad (Källa: Airport City program och konsekvenser, Härryda kommunstyrelse, 2011) PM Landvetter Airport City Trafikplats söder om Rv40 Emelie Heijmans ÅF-Infrastructure

Läs mer

Angöring till Skogsgläntans förskola

Angöring till Skogsgläntans förskola Angöring till Skogsgläntans förskola Datum: 2011-11-21 Sidan 1 av 7 Angöring till Skogsgläntans förskola HANDLÄGGARE: DATUM: Viktors Zilinskis 2011-11-21 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR): Per Francke / 2011-11-01

Läs mer

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström Ny påfartsramp vid Björknäs Datum / Version: 2010-10-11 / 01 Sidan 1 av 12 Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs HANDLÄGGARE: DATUM / VERSION: Per Francke 101011 / 01 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR):

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2017-02-10 REVIDERING 2017-04-21 Kommentarer I revideringen

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

GUSTAVSBERGSVÄGEN OCH FABRIKSOMRÅDET BUSSHÅLLPLATS - PM

GUSTAVSBERGSVÄGEN OCH FABRIKSOMRÅDET BUSSHÅLLPLATS - PM GUSTAVSBERGSVÄGEN OCH FABRIKSOMRÅDET BUSSHÅLLPLATS - PM 2013-04-09 Sammanfattning Hållplats Gustavsbergs centrum ligger oförändrat. Alla typer av linjer trafikerar hållplatsen. Farstavikens hållplatser

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN ,

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN , PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala 2017-08-25 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-25 Uppdrag: PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala Uppdragsnummer: 1546 Status: Samrådshandling

Läs mer

Befintlig korridor Inre Korridorernas namn och indelning

Befintlig korridor Inre Korridorernas namn och indelning 5. A LT E R AT I V Befintlig korridor Inre Korridorernas namn och indelning Delen Huvudsta Kallhäll Solnavägen Huvudstagatan Polishuset i Solna Jakobsberg Kista Barkarby Spånga Ulriksdal Huvudsta Solna

Läs mer

av övergripande trafikutredning

av övergripande trafikutredning Komplettering 2 av övergripande trafikutredning över Västra Bodarnas trafiknät 2013-05-29 2 (10) Komplettering 2 av övergripande trafikutredning över Västra Bodarnas trafiknät 2013-05-29 Beställare: ALINGSÅS

Läs mer

McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN

McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN TRAFIK-PM 2014-12-10 1 Bakgrund, syfte och omfattning McDonald s planerar för att etablera en ny hamburgerrestaurang i nordvästra hörnet vid korsningen

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025. Som tidigare gör kommunen

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg Ramböll Sverige AB Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun Göteborg 2008-02-07 Skövde kommun Datum 2008-02-07 Uppdragsnummer Utgåva/Status Hans Wiktorsson Stephan Schumpp/Staffan Sandberg HW Uppdragsledare

Läs mer

PM Trafik Kongahälla. Logotypen

PM Trafik Kongahälla. Logotypen Logotypen KUNG_LOGO_4FNEG_BÅRD.EPS/TIF PM Trafik Kongahälla KUNG_LOGO_4FPOS_VÄNSTER.EPS/TIF KUNG_LOGO_4FPOS_CENTR.EPS/TIF KUNG_LOGO_4FPOS_HÖGER.EPS/TIF KUNG_LOGO_SV_VÄNSTER.EPS/TIF KUNG_LOGO_SV_CENTR.EPS/TIF

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

Trafikförslag nya vägar vid och inom nytt Skolområde (Skede 2)

Trafikförslag nya vägar vid och inom nytt Skolområde (Skede 2) UPPDRAG Trafik Ö:a Bärstad - Skede 2 UPPDRAGSNUMMER 2333971200 UPPDRAGSLEDARE Magnus Wackerfeldt UPPRÄTTAD AV Magnus Wackerfeldt DATUM 12 Trafikförslag nya vägar vid och inom nytt Skolområde (Skede 2)

Läs mer

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings 2014-03-31 Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/Humlevägen, Jönköpings Kund Jönköpings Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

Rosenlund trafik och VA

Rosenlund trafik och VA Uppdragsnr: 10168135 1 5) PM Rosenlund trafik och V 2012-12-18 BKGRUND OCH SYFTE Detta PM har tagits fram som underlag till detaljplanearbetet för Rosenlund, Hammarö kommun. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Detaljplan för Bussterminal vid Uppsala C Uppsala kommun ANTAGANDEHANDLING. Stadshuset. Centralstation. Kv Frigg. nuv.

Detaljplan för Bussterminal vid Uppsala C Uppsala kommun ANTAGANDEHANDLING. Stadshuset. Centralstation. Kv Frigg. nuv. Diarienummer 2005/20029-1 Detaljplan för Bussterminal vid Uppsala C Uppsala kommun ANTAGANDEHANDLING Kv Frigg Stadshuset Storgatan Storgatan Storgatan Storgatan Storgatan Storgatan Storgatan Storgatan

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Övergångsstället för gående och cyklande mot Nacka station

Övergångsstället för gående och cyklande mot Nacka station Bakgrund I samband med den politiska behandlingen av ny detaljplan för Sickla Köpkvarter, projekt nummer 9145, har frågor om den övergripande trafikstrukturen ställts. Möjligheten till framtida nya tillfarter

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Underlag för detaljplan PM Trafik Stockholm Beställare: Riksbyggen Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 3135 Uppdragsansvarig: Patrik Lundqvist Structor

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA UNITED BY OUR DIFFERENCE Detaljplan håby - Lycke PM - TRAFIK 2013-06-24 FÖRHANDSKOPIA Medverkande Beställare: Stora Blå Fastighets AB Kontakt: Eide Leif Rune Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt:

Läs mer

Spekeröds handelsområde Stenungsunds kommun

Spekeröds handelsområde Stenungsunds kommun TRAFIKUTREDNINIG Spekeröds handelsområde Stenungsunds kommun PM 2016-04-20 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-401 51 Göteborg Sweden Phone +46 10 505 00 00, Registered office in Stockholm,

Läs mer

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg PM 2011-02-25, Revision 2, Bilaga 552220-B17 sid 1(5) Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg Frågeställning I planarbetet för kv Plåten sammanställdes underlag inför en samrådsprocess. En trafikutredning

Läs mer

TRAFIK-PM ODENSLUNDA SKOLA

TRAFIK-PM ODENSLUNDA SKOLA TRAFIK-PM ODENSLUNDA SKOLA KONCEPT 2013-05-27 Uppdrag: 249704 Titel på rapport: Trafik- PM Odenslunda skola Status: Koncept Datum: 2013-05-27 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Upplands Väsby kommun

Läs mer

Cykelbanor på Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen. Inriktningsbeslut. Olle Zetterberg Göran Gahm

Cykelbanor på Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen. Inriktningsbeslut. Olle Zetterberg Göran Gahm GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2001-10-02 Handläggare: Örjan Widaeus Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 261 98 orjan.widaeus@gfk.stockholm.se 2001-09-04 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

PLAN-PM PLANARBETE JAKOBSBERG

PLAN-PM PLANARBETE JAKOBSBERG PLAN-PM PLANARBETE JAKOBSBERG Sommarro 1:29, Sommarro 1:3, Fyrklövern och Treklövern inom Sommarro, Karlstads kommun Dnr SBN-2011-177 Bakgrund 2015-05-20 godkände stadsbyggnadsnämnden planprogrammet för

Läs mer