Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl"

Transkript

1 Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö

2 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN ERIK Emma Olvemyr Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan Malmö Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund och syfte 1 2. Metod och genomförande Trafikanalys trafikplats Flansbjer Dagens trafiksituation Framtida trafiksituation Alternativa åtgärder Slutsatser 4 3. Analyser och förslag 5 4. Alternativ 1 Tre cirkulationsplatser utmed Toftanäsvägen Alternativ 2 Fyra cirkulationsplatser utmed Toftanäsvägen 8 5. Slutsatser och summering 9 Bilagor i

4 Tillägg till 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Denna är ett en tilläggsutredning till Trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl. I Trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl beskrivs konsekvenser av en utbyggnad med logistik-, lager- och kontorsverksamhet på en sammanlagd byggnadsyta (BTA) av ca m2 inom den aktuella fastigheten. Utredningen visade på att den trafiksituation som idag råder på Toftanäsvägen gör det stundtals svårt för fordon kommande från Flansbjersvägen att ta sig ut på Toftanäsvägen och att ytterligare trafik på Flansbjersvägen under högtrafik förvärrar situationen. Det är i första hand inte den totala mängden ny trafik på Flansbjersvägen som väntas orsaka problemen, utan det faktum att det kan vara relativt mycket trafik som ska ut ur området samtidigt. I första hand kommer detta vara relaterat till en full utbyggnad av kontor i enlighet med planförslaget och att arbetande inom kontorsverksamheten ska lämna området samtidigt under eftermiddagens högtrafik. Det övriga trafiktillskottet inom planområdet väntas trafikera området mer jämt fördelat över dagen och därmed inte orsaka momentant höga flöden. Figur 1 Kartöversikt i anslutning till tpl Flansbjer, med planområdet inringat (källa: Google maps) 1 av 1

5 Figur 2 Skiss över innehåll och placering av byggnader i planförslaget (källa: JKAB Arkitekter) Länsstyrelsen i Skåne län har i yttrande framfört vikten av att trafiksituationen som helhet kring tpl Flansbjer får en långsiktig lösning innan ytterligare byggnationer kan tillåtas. Med anledning av detta har en arbetsgrupp bestående av representanter från Malmö Stad, Burlövs kommun och Trafikverket samlats för att utreda vilka förbättringsåtgärder som är nödvändiga att genomföra för att förbättra såväl rådande som framtida trafiksituation i området. Syftet med föreliggande tillägg är sålunda att belysa vilka åtgärder som kan vara nödvändiga att vidta utmed det angränsande vägnätet för att trafikföringen i anslutning till planområdet skall fungera på lång sikt samt att visa på korsningsåtgärder som kan vara nödvändiga att genomföra för att hantera det väntade trafiktillskottet från planerad verksamhet inom Sunnanå 1:2 m fl. 2. Metod och genomförande 2.1 Trafikanalys trafikplats Flansbjer Malmö Stad har låtit genomföra en trafikanalys 1 med hjälp av simuleringsverktygen Emme3 och Dynameq, för att analysera hur framtida utbyggnader i Burlövs kommun och Malmö Stad påverkar trafiksystemet i och runt 1 Malmö Stad, Gatukontoret Trafikanalys Trafikplats Flansbjer. 2 av 2

6 området för trafikplats Flansbjer. I denna utredning har samtlig planerad utbyggnad i anslutning till Toftanäsvägen med horisontår 2030 tagits med, dvs en väsentligt större trafikbelastning än vad en utbyggnad av enbart Sunnanå 1:2 m fl kommer att medföra Dagens trafiksituation För att få en uppfattning om dagens trafiksituation i trafiksystemet runt trafikplats Flansbjer har Malmö Stad låtit genomföra trafikräkningar utmed Toftanäsvägen. För att får en förståelse för hur trafiken förflyttar sig i trafikplats Flansbjer har dessutom så kallade nummerskrivningar genomförts av Ramböll under hösten Trafikmätningar och nummerskrivning har sedan legat till grund för kalibrering av de trafikmodeller som valts inom ramen för projektet. Nedan visas resultat för dagens trafik på dygnsnivå. Toftanäsvägen beräknas i dagsläget ha ca fordon per dygn omedelbart norr om Flansbjersvägen. Figur 3 Beräknad och simulerad trafik vid trafikplats Flansbjer, trafiksituation 2010 (tusentals fordon per vardagsmedeldygn) [källa: Malmö Stad, Gatukontoret] Framtida trafiksituation 2030 Utifrån framtida utbyggnad i området (Stora Bernstorp, Sunnanå, Hemgården, Toftanäs, osv) prognostiseras trafikflöden i enlighet med figuren nedan. Toftanäsvägen beräknas få ca fordon per dygn omedelbart norr om Flansbjersvägen. 3 av 3

7 Figur 4 Simulerad trafik vid trafikplats Flansbjer, trafiksituation 2030 (tusentals fordon per vardagsmedeldygn) [källa: Malmö Stad, Gatukontoret] Alternativa åtgärder I utredningen lyfts fram ett tiotal olika alternativ till nya vägåtgärder som nya cirkulationsplatser, nya av- och påfarter etc. Effekten av de olika åtgärderna har sedan simulerats och nyttan bedömts Slutsatser I rapporten listas ett antal slutsatser utifrån genomförda analyser, varav några av dem listas nedan: - Redan med dagens trafiksituation riskerar viss problematik uppstå i trafikplats Flansbjer. - Utifrån framtagen trafikprognos kommer stora trafikproblem uppstå om inga åtgärder utförs i trafikplatsen. Kilometerlånga köer riskerar uppstå med konsekvenser för trafik på yttre ringvägen samt på inre ringvägen i Malmö kommun. - Kapacitetsförstärkningar i cirkulationsplatsen och dess anslutningar i korsningen Toftanäsvägen/Vassvägen kommer behövas för att undvika en problematisk trafiksituation inne i handelsområdet på Stora Bernstorp samt väster om korsningen (Vattenverksvägens förlängning). - Utformning med cirkulationsplatser i avfartsrampernas anslutningar till Toftanäsvägen ger minst genomsnittliga fördröjningar i trafiksystemet. - Ny avfartsramp med direktanslutning till handelsområdet på Stora Bernstorp samt ny påfartsramp vid lokalisering för logistikcenter ger relativt dålig 4 av 4

8 framkomlighet utan åtgärder i trafikplats Flansbjer om enbart trafiken från Logistikcentret tillåts utnyttja den nya påfartsrampen. 3. Analyser och förslag De av Malmö stad genomförda trafikanalyserna pekar på att de huvudsakliga problemen som behöver lösas i anslutning till tpl Flansbjer är möjligheten att komma av ramperna och på Toftanäsvägen, tillsammans med en förstärkning av kapaciteten i cirkulationsplatsen Toftanäsvägen/Vassvägen. Utifrån denna grundförutsättning har alternativa korsningspunkter diskuterats i samråd mellan Malmö Stad, Burlövs kommun och Trafikverket. Ramböll har därefter tagit fram förslag till korsningslösningar, av vilka effekten även har simulerats av Malmö Stad. Två varianter på korsningsutföranden har tagits fram vilka har resulterat i två alternativa lägen för huvudinfart till planområdet (Sunnanå 1:2 m fl), se bilagor. Samtliga korsningspunkter föreslås utformas som cirkulationsplatser. Alt 1 Infart via ombyggnad av befintlig korsning i höjd med trafikplatsens södra på-/avfart Alt 2 Infart via ombyggd korsning i höjd med Flansbjersvägen I figur 5 och 6 redovisas vilka korsningar som omfattas av ombyggnader enligt alt 1 och alt 2. I figuren numreras korsningspunkterna från 1 till 4. I båda alternativen har korsning 1 respektive 2 samma utformning. Korsning 3 har däremot olika utformning i alt 1 och alt 2 (alternativ 1 har fyra anslutningar medan alternativ 2 enbart har tre anslutningar). Infarten till planområdet i enlighet med Alternativ 2 baseras på det läge som tidigare beskrivits i samband med trafikutredning för Sunnanå 1:2 m fl. Infart i höjd med Alternativ 1 har tidigare avfärdats som ett möjligt alternativ eftersom gällande detaljplan för området öster om Toftanäsvägen ger möjlighet till byggrätter. Eftersom planens genomförandetid har gått ut sedan den tidigare trafikutredningen genomfördes har detta alternativ dock belysts översiktligt. Korsningsalternativen redovisas i fyra ritningar märkta T0501-T0504. I ritningarna finns även en översiktlig beräkning av mängder för att klara ombyggnad. I skisserna har huvudsakligen principer för motorfordon studerats. Överfarter för gående och cyklande har inte detaljstuderats. 5 av 5

9 1 2 Alt 1 3 Figur 5 översikt av alternativ 1 och korsningar 6 av 6

10 1 Alt Figur 6 översikt av alternativ 2 och korsningar 4 I 7 av 7

11 3.1 Alternativ 1 Infart via ombyggnad av befintlig korsning i höjd med trafikplatsens södra på-/avfart I det första alternativet prövas möjligheten till att förstärka befintlig cirkulationsplats vid Vassvägen, ny cirkulationsplats vid norra rampen, ny cirkulationsplats vid södra rampen (med fyra anslutningar) se ritning T0501, T0502 Korsning 1 Toftanäsvägen/Vassvägen Korsningen förstärks till att innehålla dubbla körfält in i korsningen från söder och öster. Bilister från Handelsområdet kan utnyttja dubbla körfält för att köra söderut på Toftanäsvägen. Övriga anslutningar har ett inkommande körfält. Korsning 2 Toftanäsvägen/norra rampen tpl Flansbjer Korsningen byggs om till en oval cirkulationsplats med dubbla genomgående körfält på Toftanäsvägen. Inkommande fordon från Väg 11 magasineras i två körfält, ett högersvängande och ett västersvängande. Genomgående fordon färdandes norrut separeras i höger körfält från cirkulerande trafik via en refug, detta för att öka kapaciteten för norrgående trafik på Toftanäsvägen. Korsning 3 Toftanäsvägen/södra rampen tpl Flansbjer Korsningen byggs om till en oval cirkulationsplats med fyra anslutningar, dubbla körfält på Toftanäsvägen i nord-sydlig riktning, varav dubbla genomgående körfält söderut. 3.2 Alternativ 2 Infart via ombyggd korsning i höjd med Flansbjersvägen I det andra alternativet prövas möjligheten till att förstärka befintlig cirkulationsplats vid Vassvägen, ny cirkulationsplats vid norra rampen, ny cirkulationsplats vid södra rampen (med tre anslutningar) samt ny cirkulationsplats i korsningen Toftanäsvägen/Flansbjersvägen se ritning T0503, T0504. Korsning 1 Toftanäsvägen/Vassvägen I enlighet med alt 1. Korsning 2 Toftanäsvägen/norra rampen tpl Flansbjer I enlighet med alt 1. Korsning 3 Toftanäsvägen/södra rampen tpl Flansbjer Korsningen byggs om till en oval cirkulationsplats med dubbla genomgående körfält på Toftanäsvägen. Inkommande fordon från Väg 11 magasineras i två körfält, ett högersvängande och ett västersvängande. Genomgående fordon färdandes norrut separeras i höger körfält från cirkulerande trafik via en refug, detta för att öka kapaciteten för norrgående trafik på Toftanäsvägen. 8 av 8

12 Korsning 4 Toftanäsvägen/Flansbjersvägen Korsningen byggs om till en cirkulationsplats med ett inkommande körfält i alla anslutningar. 4. Slutsatser och summering Båda de presenterade alternativen bedöms klara av framtida trafikökningar i området kring trafikplats Flansbjer. När det gäller frågan kring infart till planområdet kommer Alternativ 1 att kräva fortsatta utredningsarbeten med möjlig vägprofil, eventuella behov av att flytta ledningar osv. Alternativet minskar även möjligheten till att förtäta utmed Toftanäsvägen och kräver en ombearbetning av föreslagna anslutningar i tidigare framtaget planförslag för Sunnanå 1:2 m fl. 9 av 9

13

14

15

16

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM Version 1.0 Malmö 2010-06-17 Sweco Infrastructure AB Trafikutredning Kristianstadslänken genom centrum 1 (17) Dokumentinformation Titel: Trafikutredning

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Trafikutredning Ny tullstation vid Hån. Årjängs kommun 2013-01-15

Trafikutredning Ny tullstation vid Hån. Årjängs kommun 2013-01-15 Trafikutredning Ny tullstation vid Hån Årjängs kommun 2013-01-15 Trafikutredning ny tullstation vid E18 Förord Inför upprättandet av detaljplan för ny tullstation vid Hån, Årjängs kommun, har denna trafikutredning

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Gatukontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-05-18 2.0 André Kingstedt Gatukontoret Planeringsenhet A Innehållsförteckning Södra Förstadsgatan

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning

KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning Ett projekt finansierat av Skyltfonden November 2010 Titel: Konkretisering av driftaspekter vid

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

TU06 Nya V/D-funktioner för tätort

TU06 Nya V/D-funktioner för tätort VTI rapport 550 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer TU06 Nya V/D-funktioner för tätort Revidering av TU71-funktionerna Johan Janson Olstam Pontus Matstoms Utgivare: Publikation: VTI rapport 550

Läs mer

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd 1 Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun UTLÅTANDE efter samråd Samrådstid: 2008-02-29-2008-03-25 Planen har handlagts med enkelt planförfarande.

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

BILAGA 1-10 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län

BILAGA 1-10 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län 1(59) Strategisk utveckling Planering Handläggare Namn Telefon E-post BILAGA 1-10 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län Samrådsversion

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer