Slopande av revisionsplikten och hur konkurrenssituationen kan komma att förändras

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slopande av revisionsplikten och hur konkurrenssituationen kan komma att förändras"

Transkript

1 Slopande av revisionsplikten och hur konkurrenssituationen kan komma att förändras Datum:

2 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning Inledning Bakgrund Problemdiskussion Förklaring av små och stora aktörer Frågeställning Syfte Genomförande/metod Introduktion Val av metod Litteraturstudie Intervju Urval Respondenter Revisionsbyråer Aktiebolagen Teori Inledning De fem konkurrenskrafterna Threat of entry Powerful suppliers Powerful buyers Threat of substitute Rivalry among existing competitors Strategi Empiri Karläggning av de fem krafterna Threat of entry Powerful suppliers Powerful buyers Threat of substitute Rivalry among existing competitors Enkätsvar aktiebolag Enkätsvar revisionsbyråer Telefonintervju Analys De fem konkurrenskrafterna Threat of entry Powerful suppliers Powerful buyers Threat of substitute Rivalry among existing competitors Revisionsbyråernas situation Telefonintervju Slutsats Slutord Källhänvisning Bilaga 1 Enkät till företag Bilaga 2 Enkät till revisionsbyråer Bilaga 3 Intervjuguide

3 Förord Vi vill börja med att tacka vår handledare Bengt Öström samt opponenterna som deltagit i ventileringarna av vår uppsats. Det har varit ovärderligt med den konstruktiva kritik vi fått för att få ihop uppsatsen. Vi vill även tacka alla respondenter som ställt upp och svarat på vår enkät och intervju. Vi vill speciellt tacka revisorn som ställde upp på en personlig intervju. Sen vill vi ge ett extra tack till Deloitte, PwC och KPMG för att de var väldigt samarbetsvilliga. Sammanfattning Slopandet av revisionsplikten närmar sig med stormsteg och ämnet är väl behandlat, men vi har lyckats hitta en nisch som vi är extra intresserade av. I vår uppsats vill vi kartlägga vilka konkurrensfördelar som finns bland de olika aktörerna inom revisionsbranschen. På detta sätt tror vi oss kunna undersöka hur de mindre revisionsbyråerna skall göra för att bättre lyckas stå emot en ökad konkurrens på marknaden. Vi har samlat in data från olika artiklar som exempelvis Statens Offentliga Utredningar (SOU) och FAR men även vetenskapliga artiklar från Harvard Business Review. Våra primärdata bygger på en intervju och två enkäter som skickats till revisionsbyråer och aktiebolag, samt en telefonintervju för att få in den informationen vi saknat. För att få en god teoretisk grund när vi undersökt konkurrensen på marknaden har vi valt Porter s Five Forces som modell. Vi har analyserat dessa primärdata med hjälp av den teoretiska delen i uppsatsen. Vi har även använt våra enkätsvar för att dra slutsatser. Under arbetets gång har våra egna åsikter skiftat fram och tillbaka men vi har till slut kommit fram till att konkurrenssituationen antagligen kommer att förändras på revisionsmarknaden. Med större utbud och mindre kunder finns risken för ökad konkurrens. Vad mindre revisionsbyråerna bör fokusera på är att förbättra kvalitén och servicen på sina tjänster, vilket kommer stärka deras nätverk och de kommer därmed ha större chans att överleva i en hårdare konkurrenssituation på revisionsmarknaden. 3

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund Som det ser ut idag har alla aktiebolag i Sverige skyldighet att anlita en revisor och det är obligatoriskt med revision av årsbokslut och förvaltning startades dock en utredning av regeringen för att se över de regler som rör revisionen av mindre bolag. Utgångspunkten idag är Artikel 51 i EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv, vilket är en av EU:s föreskrifter. Artikel 51 föreskriver obligatorisk revision av både årsbokslut och förvaltningsberättelse för alla bolag men enligt riktlinjerna föreslås även undantag från den obligatoriska revisionsplikten för små bolag. Med små bolag menas: Färre anställda än 50 Lägre omsättning än 7,3 miljoner euro Balansomslutning understigande 3,65 miljoner euro Två av dessa kriterier måste vara uppfyllda för att undantaget skall gälla. I den svenska utredningen, SOU 2008:32, finns kriterierna som skulle gälla i Sverige: medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mindre än 50 bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mindre än 41,5 miljoner kronor bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mindre än 83 miljoner kronor Även här gäller att två av dessa kriterier skall vara uppfyllda för att revisionsplikten inte skall gälla. Tanken med dessa undantag är att de europeiska företagen skall få minskade kostnader i och med att de slipper vissa administrativa bördor, något som leder till bättre konkurrenskraft, vilket i sin tur förbättrar hela Europas ekonomi. Av de gamla EU länderna är det bara Sverige och Malta som ännu inte anpassat reglerna efter Artikel 51. Detta innebär alltså att Sveriges företag idag har sämre konkurrenskraft gentemot företagen i de övriga EU-länderna. Den 4

5 svenska utredningen menar att om vi inte snart börjar anpassa oss till EU:s direktiv kommer våra mindre företag att gå under i konkurrensen. De nya reglerna föreslås börja gälla från och med den 1 juli Man beräknar att aktiebolag som befrias från revisionsplikten kommer att spara 5,8 miljarder kronor i revisionskostnader. Förslaget leder också till att endast ca 4 % av aktiebolagen kommer att ha revisionsplikt. (SOU 2008:32) 1.2 Problemdiskussion Debatten om ett slopande av revisionsplikten har nu pågått flitigt i många år. Enligt FAR, som är en organisation för revisions- och rådgivningsbranschen, välkomnar föreningen Företagarna förslaget på avskaffad revisionsplikt. De menar att det gynnar svenska småföretagen i konkurrensen gentemot de andra länderna där plikten redan är avskaffad. Enligt Företagarna försöker man nu inom redovisnings- och revisionsbranschen hela tiden utveckla nya alternativa tjänster. Genom ett mer varierat utbud tror Företagarna att det kommer leda till ökad konkurrens om uppdragen och därmed lägre priser. (FAR SRS info, nr 9, 2008) Liknande skriver FAR, att i och med att de mindre företagen kommer att kunna välja vilka tjänster som passar dem bäst, kommer utbudet öka och därmed leda till sjunkande priser. När FAR försöker lista de positiva och negativa effekterna av ett slopande av revisionsplikten nämner de att det finns en oro bland revisorer över att förlora sin monopolställning och plötsligt hamna i en svårare konkurrenssituation. (FAR SRS info, nr 4, 2008) I Dagens Industri från , kan man läsa att de större revisionsbyråerna som PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG och Ernst & Young inte verkar vara det minsta oroliga för ett slopande av revisionsplikten. Ernst & Youngs VD n Birgersson tror inte att de kommer förlora speciellt mycket kunder, men att de ändå tänker försöka förbereda sig inför den nya situationen. Han menar att om kunderna faktiskt väljer bort revisionen kommer det innebära att hela branschen måste börja marknadsföra sig och bredda tjänsteutbudet. VD för KPMG, Helene Willberg, och VD Mikael Eriksson, för PwC, verkar inte heller speciellt oroliga för ett slopande av revisionsplikten och enligt Dagens Industri tror ingen av dessa större aktörer att de kommer behöva avskeda personal på grund av den nya situationen. 5

6 Det skrivs dock inte lika mycket om de mindre byråerna och hur dessa skulle kunna klara av en möjlig ökad konkurrens om kunderna. Helene Willberg tror att det kommer att bli tuffare för de mindre aktörerna inom branschen. (Dagens Industri, 2008) 1.3 Förklaring av små och stora aktörer I de artiklar vi läst och de debatter vi följt har vi fått den uppfattningen att de största aktörerna inom revisionsbranschen är PwC, KPMG, Ernst & Young samt Deloitte. Detta fick vi även bekräftat genom en intervju med en auktoriserad revisor. I många artiklar uttalar sig just dessa byråer om slopandet av revisionsplikten och de verkar inte uttrycka någon oro inför framtiden utan säger istället att det är väl förberedda. Dock skrivs mindre om de övriga revisionsbyråer och vi väljer av den anledningen att kalla dessa fyra största revisionsbyråer för stora aktörer, och resterande refererar vi till som mindre aktörer. 1.4 Frågeställning Hur kan konkurrenssituation komma att se ut inom revisionsbranschen efter att revisionsplikten avskaffats och hur kan de mindre aktörerna förbereda sig inför en möjlig ökad konkurrens på marknaden? 1.5 Syfte Syftet med denna uppsats är att kartlägga vilka konkurrensfördelar som finns bland de olika aktörerna inom revisionsbranschen. Vi vill med hjälp av vår undersökning kunna svara på vad de mindre revisionsbyråerna skall göra för att bättre kunna stå emot en ökad konkurrens. Vår utredning skall visa på vad som krävs för att sticka ut ur mängden och därmed överleva i en förändrad situation på marknaden. 2. Genomförande/metod 2.1 Introduktion För att kunna uppfylla vårt syfte kommer vi att utgå från Porter s Five Forces, som är ett verktyg där man kartlägger marknadens fem konkurrenskrafter. Det finns många sätt att genomföra en undersökning och vi har valt mellan enkät och intervjuer. För att få stabil grundkunskap kommer vi att göra en intervju med en auktoriserad revisor där vi försöker kartlägga de fem konkurrenskrafter som finns på revisionsmarknaden. Vi har även valt att 6

7 göra enkätundersökning då den går att genomföra inom rimlig tid och vi kan även analysera svaren snabbare. Genom denna metod kan vi även få in svar från flera företag än vid intervjuer vilket kan göra undersökningen mer tillförlitlig. För att få in så många svar som möjligt kommer vi att påminna ej svarande först via mail och i andra ledet via telefon. Enkätundersökningen har självklart nackdelar också, men efter olika övervägningar ser vi att fördelarna överväger nackdelarna. Nackdelar kan vara att svaren blir lite enkla och det kan vara svårt att komma in på djupet av vad företag tycker. Enkätundersökning ger oss bra möjligheter att angripa vårt problem från flera håll, som revisionsbyråer och aktiebolag, vilket möjliggör en undersökning av konkurrensfördelar och en fingervisning av vad som kommer att krävas på marknaden för att överleva som revisionsbyrå. För att kunna genomföra en analys av konkurrensen kommer två enkäter att göras med liknande frågor. Den ena enkäten kommer att skickas till revisionsbyråer av olika storlekar. Den andra enkäten kommer att skickas till aktiebolag som berörs av slopandet av revisionsplikten. 2.2 Val av metod Som vi beskrev i introduktionen har vi valt en kvantitativ undersökningsmetod för våra primärdata. Denna genomförs med hjälp av enkäter. Vi har även försökt hålla oss till en deduktiv ansats genom att utgå från vår teori. (Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvarg, 2006) Då vårt ämne är väl behandlat av många andra har vi valt att försökt hitta en vinkel som är lite mindre utforskad och som vi personligen är mycket intresserade av. Detta fick oss att välja Porter s Five Forces som utgångspunkt i teorin. Med hjälp av denna modell kommer vi att inrikta oss på att försöka granska konkurrenssituationen på revisionsmarknaden och med hjälp av vår enkätundersökning hitta en modell för mindre revisionsbolag. En stor svårighet i vår uppsats är att vi inte vet hur marknaden kommer att förändras när det gäller anlitandet av revisorer. Vi försöker självklart att utreda detta i vår undersökning, men då det är väldigt svårt att förutse har vi valt att koncentrera oss på att försöka utreda vad de mindre revisionsbolagen bör göra för att vara konkurrenskraftiga på marknaden Litteraturstudie Vi har valt att börja brett för att sedan smalna av vår litteratur. I grunden har vi Porter s Five Forces, av Michael E Porter, som vi kommer att bygga upp grunden på vår teori med. Sedan har vi valt att använda oss av Uppsala Universitets biblioteks olika databaser för att hitta relevanta artiklar. För att få grundkunskap om marknaden och vilka problem/möjligheter 7

8 slopandet av revisionsplikten kan leda till kommer vi att använda oss av tidskriften Balans som är en branschtidning för revisorer. Vi kommer även att titta på utredningsmaterialet angående de nya reglerna samt inhämta information ifrån FARs databas. Denna får vi tillgång till via en dator i biblioteket på Uppsala Universitet Intervju Vår intervju som kommer att hållas med en auktoriserad revisor och syftar till att få grundkunskaper om revisionsbranschen. Denna kommer att hjälpa oss att koppla teorin till empirin i vår analys. Intervjun kommer att genomföras som ett öppet samtal där vi kommer att föra en diskussion. 2.3 Urval Vi kommer att välja ut tre av de stora revisionsbyråerna och tio av de små och till de stora kommer fem enkäter per byrå att skickas. Urvalet kommer att grunda sig dels på vilka som är aktiva i debatten då vi tror att dessa bolag har den kunskap vi söker. Sedan kommer ett antal slumpmässigt utvalda bolag att kontaktas för att medverka i vår undersökning. När det gäller aktiebolagen kommer vi att titta på årsredovisningar på slumpmässigt utvalda företag för att vara säkra på att frågan är aktuell för dessa företag Respondenter För att få så bra svar som möjligt kommer vi att ta kontakt med företagen för att försäkra oss om att rätt person får vår enkät. Denna kontakt kommer att ske via mail. När kontakten är etablerad skickar vi enkäten Revisionsbyråer Vi har valt att ställa ett antal frågor till tre stora och tio små revisionsbyråer. Vi vill med undersökningen hitta en riktlinje för vad som krävs för att klara sig på marknaden när den nya lagen träder i kraft. Vår förhoppning är även att undersökningen leder till att vi ser någon skillnad på inställningen till den nya lagen. Frågorna har sin grund i att undersöka hur revisionsbyråerna ser sig själva på marknaden just nu och hur de tror att framtiden kommer att se ut Aktiebolagen Vi har här valt att skicka en enkät till 22 utvalda aktiebolag. Genom att ställa liknande frågor till dessa, men istället fråga vad de anser om sina revisorer, kan vi jämföra deras svar med vad 8

9 revisionsbyråerna faktiskt ansåg om sig själva. Detta hoppas vi kan ge underlag för att nå vårt syfte med hjälp av vår teori. 3. Teori 3.1 Inledning Problemet med många chefer i dagens samhälle är att de tror att konkurrens endast finns bland dagens direkta konkurrenter. Vad dessa chefer inte tänkt på, är att det är många andra aktörer som också tävlar om vinsterna på marknaden. Detta kan exempelvis vara kunderna, leverantörerna och substitut, men även sådana företag som är på väg att slå sig in på en marknad. Porter s Five Forces är ett redskap som hjälper företag i en viss bransch att hitta en position på marknaden där de som bäst kan skydda sig mot dessa omgivande konkurrenskrafter. Femkraftsmodellen, som den kallas på svenska, ger företaget förståelse för de fem krafterna som är de underliggande grunderna till konkurrensen. Med hjälp av modellen kan företag analysera dess svagheter och styrkor och kartlägga vilka möjligheter och hot som finns inom branschen. Genom att förstå dessa krafter, menar Porter, att det blir lättare för företaget att göra upp en handlingsplan för hur de skall positionera sig på marknaden. (Porter 1979, 2008) 9

10 3.2 De fem konkurrenskrafterna Threat of new entry Powerful suppliers Existing competitors Powerful buyers Threat of substitute Figur Threat of entry När det kommer in nya aktörer på en marknad kan dessa föra med sig kapacitet som tidigare inte funnits och med sin vilja att ta över marknadsandelar kan de lyckas sätta press på priserna. Hur seriöst som hotet från nya aktörer är, beror på vilka etableringshinder som existerar. Dessa hinder visar på vilka egenskaper som etablerade företag på en marknad har som fördel gentemot nya aktörer som försöker ta sig in på marknaden. Demand-side economies of scale: Denna fördel, som även kallas nätverkseffekt, innebär att ju fler som handlar av ett visst företag desto större kommer kundernas vilja att köpa en viss vara från företaget att bli. På detta sätt blir det svårare för nya företag att slå sig in på en marknad då de först måste vinna förtroende hos kunderna. Har man exempelvis ett starkt varumärke, har man oftast lojala kunder. En barriär som nya 10

11 aktörer måste ta sig över för att nå ut till marknaden är alltså att de måste skilja sig åt för att locka kunderna och övervinna deras lojalitet. Customer switching costs: När en köpare byter leverantör kan själva bytet innebära ändrade kostnader. Ju större denna kostnad är desto svårare blir det för en ny aktör på marknaden att hitta köpare som är villiga att betala den extra kostnaden som uppstår då de byter leverantör. Capital requirements: För att ta sig in på en ny marknad krävs att man har det kapitalet som behövs för att kunna investera i vissa resurser och därmed klara av att konkurrera med andra aktörer. Kapitalet är även nödvändigt för att kunna exempelvis ge kunder krediter och klara av förluster i början av inträdet på marknaden. Incumbency advantages independent of size: Det spelar ingen roll vilken storlek ett företag har för så länge det är väl etablerat på en marknad kan det ha fördelar gentemot nya aktörer vad gäller exempelvis kvalitet och kostnad. Detta kan komma exempelvis från att de innehar äganderätten på en viss teknologi eller tillgång till det bästa materialet, väl etablerade varumärken eller bara ren erfarenhet. Access to distribution channels: Som ny aktör på en marknad är det viktigt att man skaffar sig tillgång till distributionskanalerna. För till exempel matprodukter handlar det om att man med en ny vara måste lyckas slå ut någon annan vara från hyllorna i matvarubutiken, något man kan göra genom bland annat låga priser, kampanjer eller liknande. Government policy: Regeringen kan välja att begränsa och i vissa fall även hindra att nya aktörer kommer in på en marknad. (Porter 1979, 2008) Powerful suppliers På en marknad där leverantörerna har stor makt finns risken att dessa börjar höja priset på sina varor och tjänster eller minska på kvalitén. På det här sättet kan leverantörerna lyckas minska vinsterna för de företagen som nu inte har möjlighet att höja sina egna priser för att täcka upp för de ökade kostnaderna. (Porter 1979, 2008) Powerful buyers Köpare kan ibland spela ut olika företag mot varandra och genom detta tvinga ner priser och kräva bättre kvalitet på varor och tjänster. Köpare har stor makt exempelvis om de är många eller om de köper stora volymer eller om varan de köper är en vanlig produkt, där köparna vet att det inte är speciellt svårt att få tag i en liknande produkt. (Porter 1979, 2008) 11

12 3.2.4 Threat of substitute Ett substitut är en produkt som kan likna en annan exempelvis vad gäller användande. Ibland kan de skilja sig mycket åt vilket gör att det blir svårt att kartlägga alla substitut. Om hotet från substitut är stort kan det innebära att det sätts ett pristak på marknaden, vilket begränsar vinsten på en viss produkt- eller servicemarknad. Här menar Porter att det är viktigt att företagen lyckas ta avstånd från substituten genom exempelvis produktens utförande, eller marknadsföring eller något liknande. Porter säger att om man inte tar avstånd från sina substitut kan det leda till lägre vinst och mindre tillväxt. Hur stort hotet är från ett substitut kan bero på flera olika faktorer. Till exempel spelar priset stor roll eftersom att många ofta väljer substitutet om det är det billigare alternativet. Det kan även bero på hur stor kostnaden är att övergå från en produkt till en annan. En bra strategi kan även vara att undersöka förändringar på de marknader där företagets egna varor och tjänster kan komma att bli substitut. (Porter 1979, 2008) Rivalry among existing competitors Mellan de konkurrenter som finns på en viss marknad, finns det ofta tävlingar i form av exempelvis rabatter, nya produkter, marknadsföringskampanjer eller förbättrad service. Hur mycket som konkurrensen på en marknad, kommer att begränsa vinsten för de olika aktörerna, beror på med vilken intensitet som företagen konkurrerar och vad som är grunden bakom allt tävlande. Konkurrensens intensitet på en marknad är som störst om exempelvis: Det finns många aktörer som är i samma storlek och har lika mycket makt Om det är en långsamt växande bransch där det blir allt viktigare att öka sina marknadsandelar Om det är svårt att lämna marknaden, exempelvis om man är fast i en marknad där man har låg vinst så blir det extra viktigt att försöka öka på sitt resultat. Om man börjar använda enbart priset som konkurrensmedel kan det få negativa effekter på lönsamheten. Porter menar att om den produkten eller servicen som konkurrerar nästan är identiska och det inte kostar speciellt mycket för en kund att hoppa från den ena till den andra, kommer det att uppmuntra företag till att sänka priser för att vinna kunder. Till slut kan priset bli så pass lågt att det inte längre är lönsamt för företaget och kunderna kommer till slut inte bry sig om produktens faktiska egenskaper utan endast titta på priset. Men det är inte bara priset som man konkurrerar med. Porter nämner även produktegenskaper, supporttjänster, 12

13 leveranstid som exempel på hur man kan skilja sig från sina konkurrenter. Han menar här att dessa knep inte har lika negativ effekt på lönsamheten eftersom det ofta för med sig nöjdare kunder och höjda priser. Dessutom menar han att med hjälp av dessa förbättrade konkurrenskrafter gör man marknaden mindre attraktiv för substitut och nya aktörer. (Porter 1979, 2008) 3.3 Strategi När marknadens alla krafter är kartlagda kan företaget försöka hitta en position på marknaden där man som bäst kan stå emot dessa konkurrenskrafter. Här menar Porter att det är viktigt att placera sig någonstans på marknaden där krafterna är som svagast. Om man känner till vilka styrkor och svagheter som företaget har blir det lättare att avgöra vilka konkurrenter som man kan konfrontera och vilka man bör undvika. Företaget kan nu även försöka stärka dess position genom att hela tiden försöka hitta nya sätt att konkurrera, genom exempelvis förbättrad marknadsföring. När företaget lägger upp en strategi är det viktigt att utnyttja de förändringar som sker på marknaden. De konkurrenskrafter som man kartlagt kan hela tiden förändras och om man känner till dessa förändringar före sina konkurrenter blir det lättare att välja en strategi som anpassar sig till förändringen och man kan därmed ligga före sina konkurrenter. (Porter 1979, 2008) 4. Empiri 4.1 Karläggning av de fem krafterna För att få en överblickande syn över hur revisionsbranschen ser ut i Sverige idag, och hur den kan komma att förändras efter ett slopande av revisionsplikten, har vi träffat och intervjuat en auktoriserad revisor med 35 års erfarenhet i branschen. Vid ringa 20 års ålder var han med och startade upp en revisionsbyrå och har sedan dess arbetat kvar där. Vår förhoppning är att intervjun kan hjälpa oss att kartlägga de olika konkurrenskrafterna som ingår i Porter s Five Forces och att vi därmed skall kunna analysera hur dessa kan se ut i framtiden. Revisorn ville gärna vara anonym och av den anledningen presenterar vi varken namnet på revisorn, eller byrån han arbetar på, i denna uppsats Threat of entry Till en början frågade vi revisorn om han ser på revisionsbranschen som en bransch där det ofta kommer in nya aktörer och om han anser att det är lätt att starta upp nya revisionsbyråer. 13

14 Svaret på frågan blev både ja och nej. Han menar på att revisorer med stort nätverk av kunder och med bred och lång erfarenhet inte har speciellt svårt att slå sig ut från en revisionsbyrå och istället starta upp en egen byrå. Får man som etablerad revisor med sig sina trogna kunder finns det inte mycket som hindrar revisorn från att bli ett nyetablerat hot för de existerande aktörerna. Det går inte att komma direkt från skolan och tro att man kan starta eget eftersom att man då inte har det nätverket som krävs. Man måste först börja arbeta på en etablerad byrå och av den anledningen menar han att det inte är speciellt ofta som nya aktörer kommer in på marknaden. Vad gäller framtiden säger revisorn vi intervjuat att branschen har en naturlig tröghet, något som gör att han inte tror att det inte kommer ske speciellt stor skillnad vad gäller inträde för nya aktörer efter ett slopande av revisionsplikten. Han berättar dock att i samband med slopandet av revisionsplikten kan även nya jävsregler börja gälla. Dessa innebär att aktiebolagen kommer att kunna få hjälp med både revision och redovisning från samma byrå, vilket han tror kan komma att innebära en förändring på marknaden trots trögheten. Bland annat tror han att de flesta byråerna kommer att öka och förbättra sina redovisningstjänster och han säger att många av de största revisionsbyråerna till och med köpt upp hela redovisningsbyråer inför slopandet av plikten. Etableringshinder för nya aktörer: Demand-side economies of scale: På frågan om han anser att det är en bransch där varunamnet är viktigt svarade han både ja och nej. Han menar att svaret beror helt på vilka kunder det är. Han säger att vissa kunder kanske känner att det ser mer proffsigt ut om revisionsberättelsen är underskriven av en av de större byråerna än någon liten okänd revisionsbyrå. Andra uppskattar mer den närheten och servicen som revisorn får till kunderna vid en lite mindre byrå. Switching costs: Vad gäller switching costs menar revisorn att det definitivt finns men att den inte är speciellt stor, han tror inte att den är tillräckligt stor för att hindra företag från att byta revisor. Han säger att första året med en ny revisor kan det uppstå en extra kostnad på grund av som ny revisor blir det svårare att sätta sig in i ett företags verksamhet och rutiner och att det är mer tidskrävande. Capital requirements: Vi frågade om det krävs ett stort kapitalbehov för att starta upp en ny byrå inom revisionsbranschen och svaret vi fick är att det största kapitalet 14

15 man är i behov av är erfarenheten. Han säger att så länge du har erfarenheten och ett stort nätverk räcker det med en dator, en mobiltelefon och helst någonstans att sitta, sen är det faktiskt den tiden du disponerar som du är i störst behov av. Incumbency advantages independent of size: Han menar att erfarenheten är den viktigaste kunskapen. Speciellt då den skapar trygghet hos kunden och han tror att det kan vara det svåraste etableringshinder för de oerfarna. Access to distribution channels: Vad gäller distributionskanaler skulle han inte vilja påstå att det finns några inom branschen han säger att det man distribuerar är sin tid och ett förtroende. Government policy: Han säger att om regeringen vill minska antalet små privata företag skulle regeringspolitiken kunna drivas i syfte att försvåra för egenföretagarna, både för dem som redan driver företag såväl som för dem som vill starta upp en verksamhet. Av denna anledning skulle det kunna begränsa aktörerna på revisionsmarknaden och om aktiebolagen begränsas kommer det även att innebära mindre kunder för revisorerna och därmed påverka dem indirekt. (Personlig intervju med en auktoriserad revisor, ) Powerful suppliers Han skulle inte vilja påstå att det finns något som kallas för leverantörer inom revisionsbranschen. (Personlig intervju med en auktoriserad revisor, ) Powerful buyers Vad gäller kundernas makt på marknaden menar vår revisor att i teorin borde de ha stor makt, men att så är inte riktigt fallet. Han säger att de som inte är nöjda med exempelvis priset kan alltid byta revisionsbyrå, eller ställa högre krav, men att det ändå inte händer speciellt ofta. Han tror mer på att kunderna faktiskt stannar kvar ovansätt pris så länge de är nöjda med den tjänsten och den servicen som erbjuds. Revisorn säger att kunden har självklart alltid en viss makt eftersom att man som revisor hela tiden vill göra dem nöjda. Men ibland går det inte att nå upp till alla krav som ställs på revisionsbyrån, som då i vissa fall kan bli tvungen att säga nej till något uppdrag. Om revisorn inte kan leva upp till den kvalité och service som han vill erbjuda, är det bättre att tacka nej än att göra någonting halvbra. (Personlig intervju med en auktoriserad revisor, ) 15

16 4.1.4 Threat of substitute Vad gäller substitut vill revisorn vi intervjuat räkna med de tilläggstjänster som revisionsbyråer ofta erbjuder. Detta kan till exempel vara experter som tas in för att hjälpa till med redovisning, moms, skatt, försäkring och all form av rådgivning som man kan hjälpa sina kunder med. (Personlig intervju med en auktoriserad revisor, ) Rivalry among existing competitors Rivaliteten upplevs inte som stor inom revisionsbranschen. Revisorn vi intervjuat säger att många revisorer ser varandra mer som kollegor som kan hjälpa varandra, ta en fika tillsammans och ringa varandra för att diskutera problem. Självklart jämför man sin egen byrå med andras, men han menar att det inte handlar om någon stor rivalitet. Ibland kan två revisorer från olika byråer även ha samma kund, där man båda skriver under. Han säger att så här ser det ut just nu men att det kan självklart ändras, det är dock inget han tror på. (Personlig intervju med en auktoriserad revisor, ) 4.2 Enkätsvar aktiebolag Vi presenterar här våra enkätsvar från de företag som svarat på vår enkät. Av de tillfrågade, 22 företagen, var det fem enkäter som svarades i tid vilket ger en svarsfrekvens på 22,7 %. På frågan om företagen kommer att behålla revisorn efter slopandet blev alla svaren ja. Det var 0 % av respondenterna som svarade eller Vet ej. Kommer ni att behålla er revisor efter slopandet av revisionsplikten? 0% Vet ej 0% Vet ej Vet ej 40% Kommer ni att behålla er revisor även om ni hittar ett mycket billigare alternativ efter slopandet av revisionsplikten? 0% 60% Vet ej Figur % Figur 8.1 När frågan om företagen kommer att behålla revisorn, även om ett billigare alternativ skulle finnas, ställdes var det en viss osäkerhet hos respondenterna. 60 % svarade att de tänker behålla revisorn medan 40 % svarade att de inte vet. Värt att notera att även här svarade 0 % att de tänker sluta helt med revisionstjänsten. 16

17 Dessa beskrivningar fick vi på varför företagen valt att anlita just den revisorn de har idag: Känner honom personligen. Släkt Vi fick ett lån genom länsförsäkringar och fick då ett tips om en bra revisor Bra marknadsföring och satsning på mindre-mellanstora företag och tjänster utanför revision och bokslut. Ex. den tjänst vi idag anlitar som kontroller. Gäller företaget över lag (Öhrlings) Han har god kunskap om vårt företag Vi gick på priset men det var nog lite slump också På frågan om denna revisor har någon speciell egenskap som är viktig för företaget fick vi svaren: God kunskap och erfarenhet personlig och vänligt bemötande och förklarar allt Just den revisor vi har idag är förhållandevis ung, ambitiös och verkar mån om att göra en god insatts för vår verksamhet Han jobbar med lokala företag och har förståelse för våran situation Vi bad företagen rangordna vilka egenskaper i en revisionstjänst som de anser är viktigast, där rankningen 1 är viktigast och 6 är minst viktigt. Det är Pris, kvalité och Service som toppar företagens önskemål. Värt att notera är att tillgänglighet endast fått rankningen 3 och 4 medan till exempel lokal förankring bara fått 5 och 6 i svar. Stort utbud av tjänster fick lite spridda skurar men rankas ändå som en ganska oviktig egenskap av respondenterna. 6 20% 5 0% 4 0% Pris 1 20% 2 0% 3 0% 4 20% Kvalité 5 0% 6 0% Service 4 0% % 1 0% 0% 20% 2 20% 1 60% 3 60% 2 80% Tillgänglighet % 0% 0% 0% 3 40% Lokal förankring % 0% 0% 4 20% 0% Stort utbud av tjänster 1 2 0% 0% 3 4 0% 20% 4 60% 6 60% 5 20% 5 80% Figur

18 På frågan om slopandet kommer att skapa utrymme för fler eller färre aktörer på marknaden för revisionstjänster var svaren ganska jämna med lite övervikt mot fler. 60 % svarade att det kommer skapa utrymme för fler aktörer och 40 % svarade att det kommer skapas utrymme för färre aktörer. Värt att notera är att ingen av respondenterna har svarat ingen skillnad. Svaren på vilka som kommer att påverkas mest av dessa aktörer blev: Revisionsbyråerna De som inte utvecklar mer tjänster kring sin revision och bokföringsverksamhet utan enbart tillhandahåller dessa tjänster Auktoriserade revisorer Det kommer förmodligen att bli fler redovisningskonsulter På frågan om företagen gjort någon omorganisering inför slopandet av revisionsplikten svarade 100 %. Då vi frågade om slopandet av revisionsplikten kommer att påverka företagen positivt eller negativt var det jämt mellan positivt och ingen skillnad. Dock var det lite högre procent av företagen som svarade ingen skillnad. Ingen skillnad 60% Tror du att ert företag kommer att påverkas positivt eller negativt ekonomiskt pga de nya reglerna? Positivt 40% Positivt Negativt Ingen skillnad Negativt 0% Figur 8.4 Företagen fick svara på frågan om hur många företag de tror kommer att sluta använda sig av en revisor, på en femgradig skala där ett var obetydligt antal företag och fem var alla företag. Svaren vi fått in är fördelade på följande sätt 60 % tvåor, 20 %, treor och 20 % fyror, vilket betyder att de flesta företag tror att ganska få företag kommer att sluta anlita revisorer trots de nya reglerna. 18

19 På frågan om företagen tror att priset kommer att pressas ner på grund av de nya reglerna för revision, har 60 % av företagen svarat ja. De andra svarsalternativen fick 20 % var av respondenternas svar. Tror ni att det är stora kvalitetsskillnader bland de olika revisionsbyråerna? Vet ej 0% 20% Tror ni att priset kommer pressas ner när plikten på revision försvinner och det öppnar upp för en större marknad? Ingen skillnad 20% 20% Ingen skillnad 60% 80% Vet ej Figur 8.6 Figur 8.5 På frågan om företagen tror att det är stora kvalitetsskillnader mellan de olika revisionsbyråerna så talar svaren ett tydligt språk med 80 % på svaret ja. Företagen fick rangordna vilket av följande alternativ som troligen skulle vara mest effektivt för att behålla dem som kunder. Marknadsföring, sänkt pris, stort utbud av tjänster eller annat, där rankningen 1 är viktigast och 4 är minst viktigt. Här blev svaret att sänkt pris antagligen skulle ha störst inverkan på företaget. Marknadsföring ser ut att komma på andra plats och att stort utbud av tjänster inte fick bättre ranking är något som förvånar oss eftersom att många revisionsbyråer idag Marknadsföring Sänkt pris Stort utbud av tjänster verkar satsa extra på att 0% 20% 20% 0% 0% 4 0% bredda sitt utbud. Annat 40% 0% 40% fick inga svar och % 80% 60% redovisas därför inte. Figur 8.7 Dessa svar fick vi på frågan vilka egenskaper som företagen anser är viktigast hos revisionsbyråer för att de ska klara av en ökad konkurrens på marknaden? Ej svar Det kommer förmodligen att bli fler redovisningskonsulter Vidareutveckla sina tjänster. Erbjuda helhet kring företagsutveckling och tjänster kring det Kvalité, Engagemang Service, Pris Ett bra pris på en bra produkt 19

20 4.3 Enkätsvar revisionsbyråer Svarsfrekvensen hos revisorerna var lite större än hos företagen. 9 av 25 svarade, vilket motsvarar 36 %. Det var dock bara de stora bolagen PwC, KPMG och Deloitte som svarade. Svarsfrekvensen hos de mindre bolagen vi frågat är 0 %. Vi har därför försökt samla in lite kompletterande material från ett mindre revisionsbyrå som presenteras i slutet av detta avsnitt. På frågan om det kommer att skapas utrymme för fler eller färre aktörer efter slopandet av revisionsplikten var 78 % av svaren var färre. 22 % har svarat ingen skillnad och 0 % svarade fler. Vi presenterar här några av motiveringarna i punktform under. Då många svarade små revisionsbyråer har vi bara tagit med detta en gång. (Svar: Färre) g tror att alla bolag som säljer revisionstjänster till de berörda företagen kommer i någon form påverkas av de nya reglerna. De större företagen kommer nog att försöka ändra sin profil för att sälja mer konsulttekniska tjänster än revision. De mindre byråerna kommer nog att bilda om sig till redovisningsföretag/redovisningskonsulter och på det sättet försöka behålla sina kunder. Den största fördelen just för PwC är att vi har väl utarbetade granskningsprogram och rutiner, vilket de lokala mindre byråerna oftast saknar. (Svar: Färre) Dels tror jag att mellansegmentet drabbas, alltså halvstora byråer, som är så pass stora att de har en administrationsavdelning och andra overhead-kostnader som måste täckas upp. Kan de inte få in mer intäkter från rådgivning blir framtiden mörk. Dels tror jag generellt att alla som inte är redo för att växla över till mer konsulttjänster och att bli mer rådgivare än granskare drabbas. (Svar: Ingen skillnad) g tror inte att det kommer fler aktörer på marknaden. Dock så kommer givetvis situationen för revisorer att förändras. På frågan om byrån gjort någon omorganisering inför slopandet av revisionsplikten svarade 56 % nej, vilket leder till att 44 % har gjort det eller kommer att göra det. Båda dessa alternativ var jämna med 22 % var. Vi presenterar här de exempel på vilken typ av omorganisering som har gjorts eller planeras att göra. 56% Har företaget ni jobbar på gjort någon omorganisering inför slopandet av revisionsplikten? 22% Kommer att göra 22% Kommer att göra Bredda tjänsteutbud Fokus kommer att vara på att skapa nya tjänster och verkligen börja prata med kunder Figur

21 Inte någon omorganisation i dess rätta bemärkelse, dock arbetas det med omställningsarbete för att vara rustade för nya typer av tjänster Inom företaget har fokus legat på att utöka ekonomitjänsterna (redovisning och upprättande av bokslut/deklaration mm) då man kan förvänta sig att de mindre bolagen fortfarande kommer att behöva ha stöd och hjälp med sin redovisning - stöd som man tidigare fick från sin revisor kommer man nu att få från redovisningspersonal och då till en billigare penning När vi frågade revisionsbyråerna vilken egenskap som är viktigast hos en revisionsbyrå fick de rangordna följande sex egenskaper. Pris, kvalité, service, tillgänglighet, lokal förankring och stort utbud av tjänster. Respondenterna är helt överens om att service är den allra viktigaste egenskapen tätt följt av kvalité. Enligt respondenternas rangordning hamnar sedan pris på tredje plats. På fjärde plats har respondenterna placerat in tillgänglighet. De två sista placeringarna är ganska jämna men med stort utbud av tjänster på en femte plats och lokal förankring på sista plats. Frågan om hur de nya reglerna, gällande revisionsplikten, kommer att påverka företagets ställning på marknaden har ingen svarat negativt. 56 % svarade positivt och 44 % ingen skillnad. Men på frågan hur de tror att byrån kommer att på verkas ekonomiskt har 44 % svarat negativt. 45 % positivt och 11 % ingen skillnad. När vi frågade revisorerna hur många företag de tror inte kommer att anlita en revisor i framtiden på en skala från ett till fem, där ett är obetydligt antal och fem alla företag. Så svarade 67 % med siffran två vilket är mindre än hälften men ändå inte obetydligt. 33 % svarade med siffran tre. På frågan om de större revisionsbyråerna kommer att ha lättare att klara en ökad konkurrens har 100 % av respondenterna svarat ja. 21

22 Då vi frågade revisorerna om de tror att priset kommer att pressas ner när revisionsplikten försvinner fick vi svaren att 56 % trodde på lägre priser och 44 % trodde inte på lägre priser, medan 0 % svarade ingen skillnad. 44% Tror ni att priset kommer pressas ner när plikten på revision försvinner? 0% Ingen skillnad 56% Kommer ni att ha möjligheten att sänka priser på era tjänster för att behålla kunder? Figur % 34% Vet ej På frågan om de tror att revisionsbyråerna kommer att ha möjlighet att sänka priset på tjänsterna för att behålla kunderna var svaren jämna med i princip lika stora delar på de tre olika alternativen ja, nej och vet ej. 33% Figur 8.10 På frågan om revisorerna tror att kunderna stannar hos bolaget trots att de hittar billigare alternativ, har 67 % svarat ja och 0 % nej. De resterande 33 % har svarat vet ej. När respondenten fick svara på om de tror att det är stora kvalitetsskillnader mellan de olika revisionsbyråerna har 89 % svarat ja och 11 % nej. 22

23 Vi bad revisorerna rangordna vilken av följande egenskaper hos en revisionsbyrå som skulle passa bäst för att inte förlora kunder om det nu blir så att det försvinner kunder. Marknadsföring, sänkt pris, stort utbud av tjänster eller annat. Svaren på denna fråga är lite svåra att tolka då vi fått väldigt spridda svar från respondenterna och alla verkar i princip lika viktiga när vi sammanställt allt. Stort utbud av tjänster var lite högre rankade än de andra medan annat var lägst rankat. Att annat var lägst rankat är nog inte så konstigt eftersom respondenten själv måste skriva i vad annat ska stå för vilket kan leda till att respondenten hoppar över det. Marknadsföring och sänkt pris är i princip lika rankade av respondenterna med lite övervikt åt marknadsföring. Marknadsföring Sänkt pris Stort utbud av tjänster Annat 4 11% 3 33% 1 34% 2 22% 4 33% 3 11% 1 11% 2 45% 3 38% 4 0% 1 37% 2 25% 4 17% 1 33% 3 33% 2 17% Figur 8.11 Dessa svar fick vi under alternativet annat : Service Att verkligen bry sig om kunden och prata med dem På frågan varför revisorerna tror att kunderna valt just dem som revisor fick vi svaren: Service, kompetens och tillgänglighet Förtroende för personen och långvarigt arbete som inneburit att kunder sprider budskapet att man är nöjd med sin revisor För att vi har stor kompetens och bra service, erbjuder kvalité till bra pris Vårt företag är ett av de ledande på marknaden av revisionstjänster och har ett bra rykte, stort kompetens och bra renommé, vilket jag tror är välkänt bland våra kunder Hög servicenivå och kvalité. Tillgång till kontaktnät både externt och internt Stor och välkänd byrå med mycket bred kompetens samt att vi har den största geografiska spridningen med många kontor över hela Sverige Servicegrad, kompetens/kvalitet g tror att kunderna känner en trygghet i att anlita KPMG som är ett välkänt företag i revisionsbranschen. Kunderna vet att man får en produkt med bra kvalitet. Med tillgång till specialister inom olika områden vet man att sin revisor följer med i 23

24 utvecklingen och har kunskap om det som händer inom revision, redovisning, skatt mm. Bra kvalitetsrykte på marknaden, Bra service, kompetenta medarbetare Dessa egenskaper anser revisorerna vara de viktigaste för att klara av en ökad konkurrens på marknaden: Service, kompetens och tillgänglighet Personligt engagemang i kunderna Kompetensen är absolut viktigaste egenskap. Inte mindre viktigt är möjligheten att kunna framföra kunskapen om sin kompetens och förklara till kunder vad detta innebär för dem Att besitta kontaktnät och goda relationer med befintliga kunder och potentiella kunder Att man har ett brett utbud och kan anpassa tjänsterna efter kundens önskemål Hög servicegrad, kompetens/kvalitet, samarbete med kunden, personlighet och vad gäller större företag, ett helhetsutbud vad gäller tjänster KPMG kommer inte att kunna konkurrera med priset - det kommer alltid att finnas andra byråer som har lägre priser. g tror heller inte att KPMG är särskilt intresserade av att konkurrera med priset - vår konkurrensfördel är att vi har en produkt som håller hög kvalitet och då får det kosta lite mer. KPMG måste se till att man lever upp till målet att hålla hög kvalitet. g tror också att KPMG måste se till att utbudet inom ekonomitjänsterna är relativt stort för att kunna hålla kvar sina kunder och locka till sig nya kunder Duktiga medarbetare som levererar kvalitetstjänster Vi bad revisorerna lista de egenskaper som de själva tror att deras revisionsbyrå har som gör att de kan sticka ut ur mängden? Vi vill mer, det märker företagarna. Vi är själva entreprenörer i branschen Engagemanget Vi har jätte stor kunskapsdatabas genom att vi är den absolut största revisionsföretag i världen, därmed finns det mycket kunskap och erfarenheter vi kan dela med oss. Å andra sidan behöver oftast de mindre företagen framför allt kunskap om de lokala lagar och regler 24

25 Vi har ett bredare utbud på tjänster Att vi har så mycket kunskap inom byrån samt att vi finns på väldigt många orter Kompetens/kvalitet KPMGs fördel är att man är ett stort välkänt företag med gott rykte. Vi står för kvalitet och det tror jag kunderna vet om. Frågan är om man är beredd att betala lite mer för att ha KPMG jämfört med andra mindre byråer Kompetensnivå, internationell byrå med stora resurser 4.4 Telefonintervju Då vi inte fick något svar på enkäterna från de mindre revisionsbyråerna bestämde vi oss för att ringa upp en mindre byrå och försöka få svar på vissa frågor. Vi fick tag på en äldre auktoriserad revisor med många års erfarenhet i branschen som arbetar på en mellanstor revisionsbyrå. Han ville dock vara anonym med intervjun vilket gör att vi inte kan nämna varken hans namn eller namnet på revisionsbyrån här. Har ni gjort någon omorganisering som förbereder er inför slopandet av revisionsplikten? Eller kommer ni att göra? På denna revisionsbyrå har man inte planerat någon omfattande omorganisering. Byrån tänker komplettera med fler redovisningstjänster men de tänker inte köpa upp ett helt redovisningsföretag, som många av de större byråerna gör. Han tror att det är viktigare att utöka det befintliga nätverket av redovisning och satsa på bättre kompetens, genom att kanske ha mer supporttjänster och fler redovisningstjänster. Revisorn menar att i grund och botten handlar branschen mest om vilken närhet man har till kunderna och att kunna erbjuda kunderna en personlig service. Han säger att det är viktigt att kunden känner att du har tid för dem och att du är intresserade av att hjälpa till. 25

26 Tror du att det finns en risk att priserna pressas ner efter slopandet av revisionsplikten? Revisorn tror att priserna kan gå åt två olika håll. De som inte har speciellt hög kompetens jämförelsevis med andra revisionsbyråer tror han kan bli tvungna att sänka sina priser för att locka kunder. Däremot påpekar han ett scenario då priset på revisionstjänsten faktiskt kan öka. Säg att ett företag behöver att lån för att göra en investering men inte får lånet pga. att deras bokföring inte har reviderats. Är det då ett viktigt lån som företaget behöver få ut snabbt kan revisionsbyrån välja att höja priset på grund av tidsbrist. Tror du att de större revisionsbyråerna kommer ha lättare att klara av slopandet av revisionsplikten? Han själv känner sig inte speciellt orolig inför slopandet av revisionsplikten och menar att han litar på att byråns tjänster kommer att vara tillräckligt bra och behövda av företag för att han ska få behålla sina kunder. Byrån som revisorn arbetar på, för hela tiden en öppen diskussion med sina kunder inför slopandet av revisionsplikten där de försöker ta reda på hur de som bäst kan förbereda sig och leva upp till kundernas krav inför framtiden. Även om han själv inte är orolig inför ett avskaffande av plikten förstår han om många andra revisionsbyråer är det. Han säger att han tror att det kan bli svårt för de revisorerna med små nätverk att klara av en ökad konkurrens på marknaden. Varför tror ni att era kunder just valt er som revisionsbyrå? Har ni någon egenskap som ni anser kan sticka ut lite ur mängden? På denna byrå satsas mycket på personlig service, att kunderna ska kunna ringa när som helst och att byrån hela tiden ska jobba för kundernas nytta istället för deras egen. Revisorn säger även att om hans kunder har ett problem som deras revisionsbyrå inte kan lösa så ser han till att ta in någon annan som kan lösa problemet. Om vi tänker oss att ni skulle börja förlora kunder efter ett slopande av plikten. Hur skulle ni göra för att försöka återvinna kunder? Marknadsföring, lägre priser, större utbud av tjänster? Han har alltid ansett att inom revisionsbranschen är det är mun till mun är det effektivaste sättet att marknadsföra sig själva. Det handlar om att ha ett gott rykte helt enkelt. Detta är en metod som denna revisionsbyrå alltid trott på och kommer fortsätta använda sig av. (Telefonintervju med en auktoriserad revisor, ) 26

27 5. Analys 5.1 De fem konkurrenskrafterna Threat of entry De nätverkseffekter som kan uppstå när kunder börjar köpa av samma säljare kan vara ett stort hinder för nya aktörer på en marknad, något som speciellt sker när det gäller varumärken. Inom revisionsbranschen har vi fått svaret att det är sällan denna nätverkseffekt uppstår. Varumärket är viktigt för vissa kunder och kanske mindre viktigt för andra. Här blir det alltså svårt att komma fram till om detta hinder är stort eller litet för nya aktörer. Av den uppfattningen vi fått av branschen genom intervjun kan ändå nämnas att det verkar som att om du har ett stort och lojalt nätverk av kunder så är varunamnet inget hinder. Som ny och mindre aktör behöver man nog inte oroa sig för de större varunamnen utan istället koncentrera sig på att hålla fast i sitt nätverk, skapa närhet till kunden och hela tiden satsa på att förbättra sin service. Enligt den auktoriserade revisorn som vi intervjuade uppstår det en extra kostnad för ett företag som byter revisor. Han trodde dock inte att denna ökade kostnad hindrar företag som är missnöjda med sin revisor från att byta, vilket innebär att hindret switching costs inte är speciellt stort inom revisionsbranschen. Dock måste vi ha med i tankarna att detta bara är en revisors tankar och att det faktiskt ändå kan finnas vissa företag som väljer att behålla sin revisor för att undvika en ökad kostnad. Ett annat hinder som kan stoppa företag inom vissa branscher från att slå sig in på en marknad är behovet av kapital. Svaret vi fick från den auktoriserade revisorn var att så länge du har erfarenheten av revisionsbranschen är det enda du egentligen behöver en dator, en mobiltelefon och helst någonstans att sitta. För detta krävs inte mycket kapital, speciellt inte med tanke på att de flesta människor idag redan har tillgång till denna utrustning. Visst kan ett extra kapital för att kunna ge kunder krediter och kunna täcka möjliga förluster alltid vara bra att ha, men det finns inget krav på detta. Vi kan här alltså konstatera att kapitalbehovet är oerhört litet för revisorer som vill starta upp en ny byrå och inta marknaden. 27

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Fakta om undersökningen och om panelen Undersökningen genomfördes med webbenkäter, 14-19

Läs mer

Försöker inte bli POPU LÄ R

Försöker inte bli POPU LÄ R nya tidningen balans Med en annons i Balans når du alla Sveriges auktoriserade revisorer och en stor del av de auktoriserade redovisningskonsulterna. Balans är Sveriges ledande tidskrift för auktoriserade

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Hållbar Utveckling Miljömärkning

Hållbar Utveckling Miljömärkning Jakob Warlin 9c Gunnesboskolan Hållbar utveckling Handledare: Senait Bohlin Hållbar Utveckling Miljömärkning Är man som vuxen konsument medveten om olika miljömärkningars betydelse? Påverkar det ens inköp?

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag Cirkulärnr: 10:65 Diarienr: 10/5380 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2010-10-29 Mottagare: Rubrik: Per Henningsson Avdelningen för ekonomi och styrning, Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet REVISION Bli riskmedveten - öka din lönsamhet Rådgivning Revision Skatt Företagsservice 2 Bli riskmedveten - öka din lönsamhet AFFÄRSOMRÅDE REVISION #1 2015 VI HAR BRANSCHENS NÖJDASTE KUNDER FÖR TREDJE

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Kundundersökning 2010

Kundundersökning 2010 Kundundersökning Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008- Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking Revisionsrapport Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrningen? Lunds kommun 2007-11-12 Stefan Tengberg Rådgivare *connectedthinking

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 1 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen November 2005 Den inre marknaden och företagen i Mälardalen Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden. Undersökningen har gjorts på uppdrag

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA

EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2013:7 N IO IS V E R R Ö F E S S E R T NYSTARTADE BOLAGS IN NDE EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA Nystartade bolags intresse för revision efter

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät

Box IR:s årliga IR-enkät Box IR:s årliga IR-enkät November-december 2011 Copyright Box IR Executive summary Under november och december 2011 genomförde Box IR för andra gången den årliga IR-undersökningen bland svenska börsbolag.

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2013/14

Tips och råd för Årsredovisning 2013/14 Tips och råd för Årsredovisning 2013/14 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Motion: Användning Gårdshus 12

Motion: Användning Gårdshus 12 Motion: Användning Gårdshus 12 Svar från styrelsen Styrelsen tar hänsyn till förslaget. Motion:Medlemskap Svar från styrelsen Styrelsen tar hänsyn till förslaget. Motion: Utbildning för Bostadsrättshavare

Läs mer

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt En Demoskopundersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv 2011-07-02 Om undersökningen Syfte Att undersöka attityder till förslag om vinstbegränsning bland

Läs mer

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000 Nya! Perspektiv #194 november årgång 23 på hållbar verksamhetsutveckling utblick Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? företaget Medarbetarnas kreativitet sattes på prov hos HSB Göteborg

Läs mer

Utkast till årsredovisning för

Utkast till årsredovisning för På årsredovisningens framsida ska UF-föreagets namn och registreringsnummer anges, vilket räkenskapsår årsredovisningen gäller för, ort och län samt VD:s eller ansvariges adress. Ta gärna med er logotyp

Läs mer

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Syfte och bakgrund Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur ledare i de 500 bolagen med störst omsättning i Sverige upplever

Läs mer

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Under 2013 har 50 telefonintervjuer med medlemmar i Pinschersektionen utförts(ps). Syftet med enkäten har varit att undersöka hur våra medlemmar

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ?

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ? Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Reforce Internationals VD-undersökning 2017 Förord av styrelseordförande Ulf Arnetz Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Svaret på denna

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Estrad, 24 februari, 2005 Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Annika Hall och Leif Melin Internationella Handelshögskolan i Jönköping Stor forskargrupp kring familjeföretag och ägande - Ägarstruktur,

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Säljstöd Konkreta trender Möjliga hot Underlag

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning?

Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning? Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning? 2015-05-12 Jonas Mårtensson Maria Björkman 0 Vilka är vi och vad jobbar vi med? Jonas Mårtensson, auktoriserad revisor Maria Björkman, auktoriserad

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

IPv6. MarkCheck. April 2010

IPv6. MarkCheck. April 2010 IPv6 MarkCheck April 2010 1 Innehållsförteckning Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! Sammanfattning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån

Läs mer

Skrivelse angående Riksrevisionens kommande granskning av revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag

Skrivelse angående Riksrevisionens kommande granskning av revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Riksrevisionen Nybrogatan 55 114 90 Stockholm Stockholm 2016-06-29 Skrivelse angående Riksrevisionens kommande granskning av revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Frågan Skrivelsen är upprättad

Läs mer

Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet

Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet I Eslövs kommun genomförs en enkätundersökning av barnens trivsel på fritidshemmet och hur föräldrarna uppfattar barnets trivsel. Barn och föräldrar

Läs mer

Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten

Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Februari 2009 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Vi har ställt totalt 12 frågor till Föräldrajuryn, samtliga frågor och svar redovisas på sidorna

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2014

Företagarens vardag i Uppsala 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Uppsala 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning undersökningen: Resultat av den nationella

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

BRF Sankta Thora Revision 2010 Rapportering till styrelsen 2011-05-19

BRF Sankta Thora Revision 2010 Rapportering till styrelsen 2011-05-19 BRF Sankta Thora Revision 2010 Rapportering till styrelsen 2011-05-19 AUDIT Innehåll Vad är revision och vad är KPMG? Inledning Riskanalys Intäktsanalys Kostnadsanalys Räntekänslighetsanalys Förvaltning

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Egentligen låter det ju ologiskt, en faktureringstjänst som pratar om kundkommunikation och kundrelationer. Men vi ska förklara i den här guiden. Därefter

Läs mer

Allt måste inte ske vid 30

Allt måste inte ske vid 30 Med en annons i Balans når du alla Sveriges auktoriserade revisorer och en stor del av de auktoriserade redovisningskonsulterna. Balans är Sveriges ledande tidskrift för auktoriserade revisorer och auktoriserade

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer