Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?"

Transkript

1 UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget. Författare: CamilaMahan AnnaÅgren Handledare: UlfOlsson

2 Definitionerochförkortningar ABL BFL BRÅ FARSRS Mindrebolag REKO SKV SOU SRF ÅRL Aktiebolagslagen(2005:551) Bokföringslagen(1999:1078) Brottsförebygganderådet,arbetarmedforsknings och utvecklingsverksamhetinomrättsväsendet.rättsväsendetbestårav myndighetersompolisen,åklagare,domstolarochkriminalvården. Föreningförauktoriseradeochgodkändarevisorer. Debolagsomomfattasavdenfrivilligarevisionsplikten. Svenskstandardförredovisningstjänster. Skatteverket,förvaltningsmyndighetförbeskattning,fastighetstaxering, folkbokföringochregistreringavbouppteckningar. Statensoffentligautredningar SverigesRedovisningskonsultersFörbund,ärenföreningförredovisnings ochekonomikonsulter. Årsredovisningslagen(1995:1554)

3 Sammanfattning Den första november 2010 försvann revisionsplikten för mindre aktiebolag i Sverige. Detta medförattdetuppstårkonsekvenserfördeföretagsomaktivtväljerbortrevisorn.ominteden externagranskningenfinnsmåstenågonannankontrollfunktionkvalitetssäkraredovisningenför att minimera risken för fel. Det mest naturliga alternativet idag är att redovisningskonsulten intar den rollen då den har insyn i redovisningen och en kontinuerlig kontakt med företaget. Därigenomuppstårfråganomredovisningskonsultenkanvaraentillräckligkontrollfunktionför attsäkerställakvaliténpåredovisningenidessaföretag?syftetmeduppsatsenärattutredahur revisorns respektive redovisningskonsultens faktiska kontrollfunktion ser ut i det mindre aktiebolaget. För att besvara syftet har vi genomfört två enkätundersökningar bland redovisningskonsulterochrevisoreriuppsalaområdet.undersökningentarsingrundidebådas faktiska kontrollfunktion som i referensramen omfattas av kommunikation, granskning och rapportering samt ansvar. Det har visat sig att redovisningskonsulten har en mer kontinuerlig kontaktmeddetmindreaktiebolagetochattdebådautförgranskningaravredovisningen.det har dock visat sig att redovisningskonsulten inte har samma möjlighet att kvalitetssäkra redovisningendåbokslutsrapportenintehartillräckligtmedförtroende.uppsatsenmynnaruti enslutsatsomattredovisningskonsultenidagslägetintekanersättarevisornskontrollfunktion pågrundavattkompetensspridningenäralltförbredvilketfrämstberorpåattdetinteställts tydligakravpåyrkesgruppen. Nyckelord: Redovisningskonsult, revisor, auktoriserad redovisningskonsult, revisionsplikten, kontrollfunktion, ansvar, granskning, rapportering, kommunikation, kvalitetssäkring, bokslutsrapport,revisionsberättelse.

4 Innehållsförteckning 1.Inledning Problemdiskussion Syfte Bakgrund Referensram Redovisningenssyfte Revisionenssyfte Redovisningskonsultenskompetenskrav Revisornskompetenskrav Denformellakontrollfunktionen Kommunikation Granskningochrapportering Ansvar Utredningarochdiskussionerkringrevisornsrespektiveredovisningskonsultens kontrollfunktion Analysmodell Metod Ansats Urval Datainsamling Bortfall Informationenstillförlitlighet Metoddiskussionochkällkritik Resultatpresentationochanalys Kontaktenmedföretaget Kvalitetskontroller Möjlighetattupptäckafelaktigheter Kvalitetssäkring Ansvaratthittafelaktigheter Kvaliténpåredovisningen Hurkommerrollernaattnärmasigvarandra? Slutdiskussion Förslagtillvidareforskning Källförteckning...33 Bilaga1Enkätförredovisningskonsulter...35 Bilaga2Enkätförrevisorer...39 Bilaga3Sammanställningavenkäterna...43

5 1.Inledning Uppsatsensförstakapitelinledsmedenintroduktiontillämnet.Därpåföljerendiskussionkring problemetförattsedanavslutakapitletmedattpresenterauppsatsenssyfte. Från och med 1 november 2010 sker en stor förändring för mindre svenska aktiebolag. Efter många förhandlingar har det beslutats att revisionsplikten slopas. Trots att gränsvärdena blev betydligt lägre än ursprungsförslaget så omfattas cirka företag av beslutet. Det motsvarar hela 72% av alla svenska aktiebolag (FAR SRS, 2010a). Detta kommer att få konsekvenser då revisionen har till syfte att skapa tillförlitlighet till de finansiella rapporterna genom att revisorn granskar och uttalar sig om företagets räkenskaper. Det görs för att underlättaförintressentersåsomleverantörer,kunderochkreditinstitutsomannarsbehöver utföraegnakontrollerochbedömningaravföretagetsekonomiskasituation(far,2006).ioch med att revisionen numera inte är lagstadgad innebär det att den externa granskningen inte längreärensjälvklarhetidessaföretag.desomomfattasavavregleringenärframföralltväldigt småföretagsomharfåellerheltsaknarinternakontroller,dockbetyderdetinteattdeinterna kontrollernaärmindreviktigaidessaföretag.därmedkandetbliproblematisktomdenexterna kontrollenväljsbortdåriskenförattfelbegåskankommaattöka(far,2006). I mindre företag är det vanligt att anlita en redovisningskonsult som helt eller delvis sköter redovisning och administration då kompetens ofta saknas inom företaget (PWC, 2010). Detta innebär att om företaget inte längre har någon revisor kommer redovisningskonsulten i stort sett vara den enda kontrollfunktionen. Till följd av det har redovisningskonsulternas roll debatterats och ämnet aktualiserats. Efterfrågan på redovisningstjänster har ökat på marknaden, och kan komma att öka ytterligare i och med den slopade revisionsplikten, vilket innebär att kvalitén på dessa tjänster måste säkras(far SRS, 2010b). Det kommer inte längre finnas en revisor att luta sig mot vilket medför ett ökat ansvar för redovisningskonsulten (Halling,2010).DetharinlettsettsamarbetemellanFARSRSochSRFsomhartillsyfteattskapa en ny revisions och rådgivningsbransch. Dock anser vi att det behövs utredas vad redovisningskonsultenochrevisornharförkontrollfunktionidessaföretagförattbringaklarhet tillomredovisningskonsulternakanersättarevisornskontrollfunktionidetmindreaktiebolaget. 1

6 1.1 Problemdiskussion Nu när revisionsplikten är slopad har möjligheten att välja bort revisorn öppnats upp. Det medför att det är viktigt att tydliggöra såväl revisorns som redovisningskonsultens kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.idagärdetmångaföretagaresomintevetskillnaden mellan dessa två utan kallar redovisningskonsulten för sin revisor. Därigenom belyses behovet av detta ytterligare. Vi vill genom vår undersökning besvara om redovisningskonsultens kontrollfunktionkanersättarevisorns.detärdenutmaningenvianserattbranschenstårinför, att hitta den optimala kvalitetssäkringen för företaget. Vi är utav uppfattningen att redovisningskonsulten har en mer kontinuerlig kontakt med företaget och därmed har möjlighetenattaxlaävendetkontrollansvarsomrevisornhaftframtillsidag. 1.2Syfte Syftet med uppsatsen är att utreda hur revisorns respektive redovisningskonsultens faktiska kontrollfunktionserutidetmindreaktiebolaget.dettalederossframtillsvarpåfrågornaom redovisningskonsulten kan ersätta revisorn i de företag som väljer bort revisionen? Kan de genom sin roll i det mindre aktiebolaget vara en tillräcklig kontrollfunktion för att säkerställa kvaliténpåredovisningenidessaföretag? 2

7 2.Bakgrund I detta kapitel redogörs det ur ett historiskt perspektiv hur revisionsplikten i Sverige växt fram. Kapitlet omfattar också en beskrivning av hur beslutet om avskaffandet fattats och vilka gränsvärdensomgäller. 1895tillkomaktiebolagslagen(ABL),vilketmedfördeattföretagenutsågenlämpligpersonsom skulle utföra revision i företaget. Det ställdes inte några speciella krav på revisorerna och det innebarattdetendastfannsettlitetantalrevisorersomhadetillräckligakunskaperattupptäcka felaktigheter i företagen auktoriserades de första revisorerna men inte förrän 1975, i samband med den nya aktiebolagslagen, föreslogs att en allmän revisionsplikt skulle införas blev det klart att det ställdes krav på att samtliga aktiebolag, oavsett storlek, skulle utse minstengodkändellerauktoriseradrevisor(svanström,2008). Den 7 september 2006 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare för att se över reglerna om revision för små företag. Redan i december samma år gav regeringen ut ett tilläggsdirektiv för utredaren. Uppdraget bestod av att föreslå de ändringar i regelverket som krävs för att ta bort revisionsplikten för de små företagen. Europeiska rådet har tillsammans medeuochdessmedlemsländerarbetathårtmedattminskadesmåföretagensadministrativa kostnader.därförbestämdesattgränsvärdenaisverigeskulleanpassaseftereu:sgränsvärden ochdefastställdesden5september2008till(endastettavdetregränsvärdenafåröverskridas): (SOU2008:32) Högst41,5miljonerkronoribalansomslutning Högst83miljonerkronorinettoomsättning Intemerän50anställda Måletförutredningenvarattskapaettlämpligtmåttpådeföretagsomskulleomfattasavden frivilliga revisionsplikten. Det gjorde att den andelen företag som inte längre behöver ha en revisor inte fick bli alltför begränsad då tanken var att företagens kostnader skulle reduceras (SOU2008:32).Trotsdetblevdeslutligagränsvärdenabetydligtlägreänursprungsförslaget: Högst3miljoneriomsättning Högst1,5miljoneribalansomslutning Intemerän3anställda(FARSRS,2010a) 3

8 3.Referensram I uppsatsens tredje kapitel utformas den teoretiska referensramen genom att redogöra för redovisningens och revisionens syfte samt de båda yrkenas kompetenskrav. Revisorns och redovisningskonsultens formella kontrollfunktion beskrivs utifrån tre begrepp: kommunikation granskning och rapportering, samt ansvar. Dessutom presenteras utredningar och diskussioner kringrevisornsochredovisningskonsultenskontrollfunktion. 3.1Redovisningenssyfte Syftetmedredovisningenärattlämnafinansiellinformation.Redovisningskonsultenäransvarig förattdenfinansiellainformationenärförståeligochanvändbar(artsberg,2005).idagerbjuds det flera olika slag av redovisningstjänster, bland annat löpande redovisning, bokslut och årsredovisningar. Det har blivit allt vanligare att företag väljer att outsourca hela ekonomifunktionen till en redovisningsbyrå där redovisningskonsulten ska tillgodose uppdragsgivarensbehovsamtidigtsomlagarochföreskriftermåsteföljas(farsrs,2010c). 3.2Revisionenssyfte Revisionens primära syfte har tidigare varit att se till ägarnas intresse men har med tiden förändratsnågotdåmanäveninkluderatatttahänsyntillintressenternaochdärmedgedemen rättvisande finansiell bild av bolaget(sou 2008:32). Revisorn utför revision i bolag genom att följa vad FAR utstakat som god revisorsed samt genom att följa internationella revisorstandarder(farsrs,2010d). 3.3Redovisningskonsultenskompetenskrav Redovisningskonsulter är inte någon lagreglerad yrkesgrupp och det finns inte någon statlig myndighet som beviljar auktorisation (SOU 2008:32). Redovisningskonsulten har idag inga direktakompetenskrav,menförattbliauktoriseradredovisningskonsultkrävsettmedlemskapi FAR SRS samt att redovisningskonsulten deltar i en auktorisationsutbildning innefattande yrkesetiskareglerochsvenskstandardförredovisningstjänster,reko.dessastandardergavsut år 2008 av FAR, vilket var första gången som redovisningskonsulterna fick en samlad normgivningattarbetautefter.förattenredovisningsbyråskavaratvungnaattföljarekokrävs det att åtminstone en på byrån innehar titeln auktoriserad redovisningskonsult (FAR SRS, 2010c). 4

9 3.4Revisornskompetenskrav Yrkestiteln revisor är ingen skyddad titel men för att få utfärda en revisionsberättelse ska revisornantingenvaragodkändellerauktoriserad,vilketdäremotärskyddadetitlar(far,2006). För att bli en godkänd revisor krävs det en akademisk utbildning som omfattar 180 högskolepoäng,treårspraktiskerfarenhetavrevisionsamtenrevisorexamensomavlagtshos Revisorsnämnden. För att bli auktoriserad krävs ytterligare 60 högskolepoäng, fem års erfarenhet av revision av större företag samt att en högre revisorexamen avlagts hos Revisornämnden(FARSRS,2010d). 3.5Denformellakontrollfunktionen 3.5.1Kommunikation Föreskriftergällandekommunikationenmellanrevisornochföretagetärintealltföromfattande dåentätkontaktmedklientenkankommaattpåverkarevisornsoberoende(svanström,2008). Trots det anses revisorns uppgift delvis innebära en rådgivande roll som är naturlig tillföljd av uppdraget. Detta på grund av att ett företag med väl utformade kontroller ofta upptäcker problemen innan revisorn gör det. Därför krävs det att revisorn, som har god kännedom i företaget,gesmöjlighetattisådanafallagerarådgivandeåtföretaget(edenhammar&thorell, 2009). Enredovisningskonsulthardäremotenmerkontinuerligkommunikationmeduppdragsgivaren förattsäkerställaattengodrelationupprätthålls.denstörstaviktenförredovisningskonsulten ska ligga på att bygga upp en effektiv kommunikation och att denna sker på ett sätt som är förståeligt för uppdragsgivaren. Därför ska redovisningskonsulten löpande rapportera om ändringar i lagstiftningen som kan påverka uppdragsgivarens redovisning och verksamhet. För att redovisningskonsulten ska ha behörighet att lämna rapporterna vidare till annan än uppdragsgivarenkrävsettgodkännandefråndenne(farsrs,2008) Granskningochrapportering Revisornsuppgiftärattgranskabokföring,årsredovisningsamtstyrelsensochdenverkställande direktörensförvaltningavbolaget(abl10kap3 ).Han/honärävenskyldigattgranskasinklient såattdenneharfullgjortsinskyldighetattbetalaskattochundersökaomdetförekommitbrott i klientens verksamhet. Revisionen mynnar sedan ut i en revisionsberättelse som ska bringa trovärdighettilldenfinansiellarapporten(far,2006).rapportengaranterarinteattalladelari 5

10 redovisningen är korrekta, men med en rimlig grad av säkerhet garanteras att denna är rättvisande (Edenhammar & Thorell, 2009). Om revisionsberättelsen är oren har revisorn skyldighet att underrätta skatteverket (ABL 9 kap 37 ). Enligt ABL är revisorn även skyldig att kontaktastyrelseochåklagareomdetfinnstvivelomattföretagetbegåttnågonformavbrott. Dettamedförocksåattrevisornmåsteavsägasigsittuppdrag(ABL9kap42 44 ). Redovisningskonsultenskavidvarjeenskiltuppdraggenomföradeåtgärdersombehövsfören kvalitetskontroll, med hänsyn tagen till redovisningsbyråns riktlinjer och rutiner. Redovisningskonsultenskahatillräckligtmedkunskapochinformationombolagetförattkunna göraenriktigbedömningavverksamheten.dettaförattförhindrafelaktigheteriredovisningen. Därefterskaredovisningskonsultenlämnaenbokslutsrapportiformavettdokumentsomanger attdenunderligganderedovisningenärkontrollerad,avstämdochrimlighetsbedömdienlighet REKO. I rapporten ska det framgå hur uppdraget har genomförts och ansvarsfördelningen sett ut. Rapporten utgör inget offentligt dokument utan är enbart avsedd för företagsledningen. Redovisningskonsultenhartillskillnadfrånrevisorningenskyldighetattanmälamisstankaroch feltillmyndighetochingetdirektkravpåavgångställs.misstankarnaskadockrapporterastill uppdragsgivaren för att denna ska rätta till dessa, även vid väsentliga händelser ska redovisningskonsulten påpeka detta och uppmana uppdragsgivaren att kontakta revisorn(far SRS,2008) Ansvar Revisornansvararförattarbetetutförsenligtgodrevisionssedochskaävenföljagällandelagar och regler under avtalstiden. Arbetet ska utföras med integritet och objektivitet och vid bestyrkandeuppdrag ska revisorn även ta hänsyn till kravet på opartiskhet och självständighet (FAR SRS, 2009). I uppdraget ska det framkomma klart och tydligt hur ansvaret ska fördelas mellanbolagetochrevisorn.detärrevisornsansvarattlämnarådochsynpunktermendäremot fårdenneintevaramedattfattabeslutibolaget(far,2006).huvudansvaretförrevisornärinte att upptäcka oegentligheter utan det faktiska ansvaret ligger hos företagsledningen, dock har revisornstorchansattupptäckadessaoegentlighetervidrevideringen(edenhammar&thorell, 2009). Redovisningskonsulten ska följa och hålla sig uppdaterad om lagar och föreskrifter från myndigheter samt beakta god redovisningssed, då denne tar på sig ett uppdrag. För att 6

11 redovisningskonsulten ska kunna fullfölja sin uppgift, att tillgodose kundens behov, ska uppdragetprecissomrevisornplanerastillsammansmeduppdragsgivaren.detskaskeutanatt integritet och objektivitet går förlorad eller att de yrkesetiska skyldigheterna åsidosätts. Redovisningskonsulten har till ansvar, till skillnad från revisorn, att informera uppdragsgivaren attdetärföretagsledningensomäransvarigförredovisningensamtdefinansiellarapporterna, trotsattdetärredovisningskonsultensomutförtarbetet(farsrs,2008). 3.6Utredningarochdiskussionerkringrevisornsrespektive redovisningskonsultenskontrollfunktion Collis(2003)hargenomförtenavdemestomfattandestudierna,angåenderevisionsplikten,där han utrett vad företagsledningen i 790 engelska företag anser om såväl revisionsplikten som nyttanmedrevision.blandannatfickföretagsledningeninstämmaellerickeinstämmaiettantal påståenden gällande fördelarna med revisor. Ett urval av utfallen i studien kommer att vara ingångspunkten för presentationen av den pågående debatten kring revisorn och redovisningskonsultenskontrollfunktion. Thorell och Norbergs (2005) utredning för Svenskt Näringsliv startade debatten kring avskaffandet av revisionsplikten i Sverige. Den tillsammans med SOU 2008:32 har varit betydande för det beslut som fattades 2010 och har fått stor uppmärksamhet i Sverige. Ett axplock av utredningarna kommer att presenteras nedan, till vilken ett antal debattörers synvinklarkommerattläggastill. ICollis(2003)studieinstämde65%avdetillfrågadeföretagarnaattenrevisormedförkontroll avredovisningen. Meningen med att avskaffa revisionsplikten är att små och medelstora företag ska ha valfriheten att utforma sin redovisning och revision som de själva önskar. En av de positiva effekterna som revisionspliktens avskaffande för med sig för de mindre bolagen är att det öppnatsuppenmöjlighettillkostnadsbesparingarideaktuellabolagen(sou2008:32).skough (2007) är inte orolig att revisionen kommer att väljas bort av företagen. Han menar att en övervägande del kommer att behålla revisorn då denne har en viktig och värdefull kontrollfunktion i bolaget. Revideringen som revisorn utför är en kvalitetsstämpel som ger tillförlitlighet hos intressenter så som banker, kunder och leverantörer men även skapar trygghetförbådaägareochanställda(ibid). 7

12 ICollis(2003)studieinstämde61%avföretagarnamedattrevisornförbättradetrovärdigheten tillredovisningen Revisionen ska tillföra trovärdighet till den finansiella informationen men Thorell och Norberg (2005)öppnaruppförattrevisionenkanskeinteärdetendasättetattskapadetta.Allaskullei stort sett kunna revidera dessa räkenskaper men för att trovärdighet ska uppstå krävs det att den som reviderar räkenskaperna innehar en viss kompetens. Det finns inga studier som visar attrevisionenärdetendasättetattuppnådennatrovärdighetpåochdetärintehellerutrett huruvida kvalitén i redovisningen förbättras av revision eller inte (ibid). Många mindre aktiebolagsredovisningutförsavredovisningsbyråerochthorellochnorberg(2005)ställersig därför frågan om det är bokföringshjälpen eller revisionen som förbättrar kvalitén på redovisningen. I Collis (2003) studie instämde 43% av företagarna med att kvalitén på redovisningen förbättradesgenomrevisorn. Ett avskaffande av revisionsplikten medför en större marknad för konsulttjänster till de bolag somväljerbortrevisorn,dessatjänsterbehöverintelängretillhandahållasavrevisorn.dethar varit utvecklingen i Tyskland där de kvalificerade redovisningskonsulterna fått en större marknad. De tyska konsulterna måste dock uppfylla vissa kompetenskrav. Redovisningskonsulternaochävenrevisorernagenomgårettkunskapsprovförattupprätthålla hög kvalité på de som utför tjänsterna (Thorell & Norberg, 2005). Att det inte ställs några kompetenskrav på redovisningskonsulterna i Sverige är ingen långsiktig lösning menar Skatteverket då konkurrensen ökar på marknaden och priset på tjänsterna sjunker. Därför poängterardeviktenavauktorisationävenförredovisningskonsulter(skv2004:3). Revisionens avskaffande innebär att man måste tydliggöra vad revision innebär. Det är många småföretagsominteärmedvetnaomvilkatjänstersomingårirevisionochdettaframstårsom ettstortproblemisou2008:32.detblirdärförsvårtförbolagenattavgöravilketbehovsom finnsförmindreomfattandekvalitetskontroller.utredningenklargörattdettaärviktigtföratt förstå vad revisionspliktens slopande innebär och att bolagen kan behöva någon annan typ av kvalitetskontrollistället(sou,2008:32). 8

13 Bokslutsrapporten förutspås ersätta revisionsberättelsen i de företag som väljer bort revisorn (Dahlberg,2010).Bokslutsrapportengörsavenauktoriseradredovisningskonsultsomupprättar bokslut och årsredovisning genom att följa REKO(FAR SRS, 2008). Den ska vara ett fullvärdigt bevisgentemotbankerochandraintressentermenardahlberg(2010)ochskaävenfungerasom ettkvalitetsbevisförföretagetsredovisning.ombokslutsrapportenlämnasförperioderinnebär detattföretagetkantillhandahållasiffrorsomärkvalitetssäkradevarjemånad.dahlberg(2010) anser att det är mer naturligt att denna kvalitetssäkring kommer från den auktoriserade redovisningskonsultendådenneharkontinuerliginsyniföretaget.därigenomhävdardahlberg (2010)attenbokslutsrapportärsmidigareocheffektivaresamtidigtsomdensparkostnaderför företaget. Ribberstam och Szabo (2010) är inne på samma spår och menar att revisorerna bör betrakta bokslutsrapportensomenkvalitetssäkringförföretaget,trotsattföretagetinteansettsigvarai behov av en fullständig revision. De poängterar dock att kunderna måste upplysas om att en alternativkvalitetssäkringfinns,vilketärbåderedovisnings ochrevisionsbranschensuppgift. Skatteverket ser redovisningskonsulterna som sin förlängda arm (SKV 2004:3), i och med att yrkesgruppenställerkravpåföretagensbokföring.dettaharansettsmotverkaattföretageninte följeruppsattalagarochregler.detärnaturligtvisnågotsomocksåkanansesomrevisorerna, då de upprätthåller god kvalité på redovisningen. Båda dessa kontrollfunktioner är viktiga i brottsförebyggandesyfte(brå2004:4). ICollis(2003)studieinstämde50%avföretagarnamedattrevisionmotverkarbedrägerier. Skough(2007)anserattomrevisornväljsbortavföretagenkommerkontrolleniställethamna hosstaten.skatteverketochekobrottsmyndighetentrorattdetkommervarapåbekostnadav attskattefelochekonomiskbrottslighetökar.pågrundavdetharsou2008:32,försäkerhets skull,varittvungnaattläggaframförslagiskattelagstiftningenomkompenserandeåtgärder.ett av alternativen är att Skatteverket under löpande beskattningsår gör en allmän kontroll av bolagetsbokföringochannanräkenskapsinformationförattkontrolleraattdecentralareglerna följs.ettannatalternativsomutredningenföreslårärattbolagetisinskattedeklarationlämnar uppgifteromhurårsbokslutetupprättats(sou2008:32). 9

14 I Collis (2003) studie uppgav 58% av de medverkande företagen att de inte längre lämnade revideradeårsredovisningar. I och med förändringarna kommer revisorerna behöva utveckla nya tjänster för att dra till sig kundersomintebehöverhaenrevisor,dådekommerattkonkurrerapåsammamarknadsom redovisningskonsulter, bokföringsbyråer och andra företag som erbjuder ekonomiska tjänster (SOU 2008:32). Däremot tror Börsvik (2008) att kundrelationen mellan revisor och bolag kommer att förenklas då revisorn kommer att tillhandahålla en tjänst som bolaget efterfrågar ochinteblirtvingadtill.förredovisningskonsulterochandrarådgivarekommermarknadenatt öppnas upp eftersom de kommer kunna erbjuda sina tjänster till de företag som frivilligt får väljaomdevillhakvarrevisorn.någotsomkommergöraattkonkurrensenökarpåmarknaden (SOU2008:32). Norkvist(2008)menarattdetäruppenbartattkundernavändersigtillrevisornnärdebehöver merkvalificeradrådgivning.dettaärettområdesomävenredovisningskonsulternaskullekunna hantera. Dock ställer hon sig kritisk till om alla redovisningskonsulter är beredda att axla det störreansvarsomdettaskulleinnebära.förattmotverkaderasosäkerhetkrävsutbildningoch högre kompetens, annars kommer aldrig redovisningskonsulten anses som revisorns jämlike (ibid). Trots attdetfinnslikhetermellanrevisorerochredovisningskonsultersåhardessaolikaroller ochuppgifteridebolagdebliranställdaav(börsvik,2008).börsvik(2008)ärövertygadomatt de båda yrkesrollerna behövs och är nödvändiga, dock skulle ett samarbete mellan yrkesgruppernavaratillnyttaförallaparter. 10

15 3.7Analysmodell Figur1:Egenmodell Modellen sammanfattar teorin genom att definiera kontrollfunktion till att omfatta tre nyckelbegrepp: kommunikation, granskning och rapportering samt ansvar. Utifrån dessa tre nyckelbegrepp har sedan undersökningen utformats. Kommunikation klargör hur kontakten med företaget ser ut. Granskningen omfattar att utreda i vilken utsträckning revisorn och redovisningskonsulten genomför kvalitetskontroller, samt vilken möjlighet de har att upptäcka felaktigheter och kvalitetssäkra redovisningen. Ansvaret omfattar deras möjlighet att hitta felaktigheter samt hur de båda påverkar kvalitén på redovisningen. Undersökningen syftar till att,islutsatsen,göradetmöjligtförossattgenomdessatrenyckelbegreppkunnaredogöraför hur revisorns och redovisningskonsultens kontrollfunktion ser ut i det mindre aktiebolaget. Därigenomvillvigesvarpåomredovisningskonsultenkanersättarevisornskontrollfunktionide företagsomväljerbortrevisionen. 11

16 4.Metod I metodavsnittet redogörs det för hur syftet med uppsatsen undersökts genom att uppsatsens ansats motiveras. Kapitlet innefattar också en beskrivning av hur undersökningen gått tillväga med hänsyn till urval, utformning och genomförande. Slutligen förs en diskussion kring det empiriskamaterialetsrelevanssamtdenlitteratursomreferensramenbaseraspå. 4.1Ansats Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur redovisningskonsulten och revisorns kontrollfunktion ser ut i det mindre aktiebolaget. Utifrån syftets karaktär har vi valt att genomföraenkvantitativstudie.dennastudieharvaritlämpligdådengördetmöjligtattfånga in ett större antal enheter och har därmed ökat möjligheten att göra generaliseringar (Trost, 2007). Hade syftet istället varit att göra en djupgående undersökning på detaljnivå hade en kvalitativstudievaritmerlämplig(jacobsen,2002).vihardockintetillsyfteattsevadenstaka redovisningskonsulterochrevisoreranserutanvivilliställetfångainenallmänbildavdessatvå yrkesgrupper. 4.2Urval Vi har i vår studie valt att begränsa oss till att undersöka förhållandet i Uppsalaområdet. Avgränsningen har gjorts med hänsyn till uppsatsens tidsbegränsning och tillgången till kontakterpåredovisnings ochrevisionsbyråer.viäravåsiktenattresultatetförmodligeninte skulleskiljasigmärkbartomundersökningenomfattadeallarevisorerochredovisningskonsulter isverige.dettaeftersomvigenomentotalundersökningiuppsalaområdetlyckatsfångainett stort antal respondenter inom såväl större som mindre byråer. I undersökningen har dock revisorerochredovisningskonsulterideallraminstaföretagenexkluderatsdåsannolikhetenatt dessa bistår med redovisning och revision till aktiebolag ansetts som liten. Denna slutsats har dragitsefterattetturvalavdessakontaktatsviatelefon,därvisålundafåttdetbekräftatattdet idessafallärenmansföretagsomutgörsidoverksamhet. RespondenternaharidentifieratsviasökmotornEniro,vilkenharvaritenlämpligsökfunktiondå den gjort det möjligt för oss att göra sökning på både område och bransch. Denna sökmotor listar dessutom träffar utifrån relevans, vilket medfört att felaktiga träffar enkelt kunnat identifieras.avdeträffarsomgenereradesharvianväntossavsamtligaföretagsomkunnatge oss kontaktinformation till deras medarbetare via företagets hemsida. De största byråerna 12

17 presenterar inte kontaktinformation på sina hemsidor, därför har vi varit tvungna att ta direktkontaktmeddemviatelefonförattfåframuppgifterna.denhäridentifieringsmetodenav revisorer men framförallt redovisningskonsulter har som ovan nämnts medfört ett bortfall av företagutanhemsidaochkontaktuppgifter.vianserdockattdeäravmindrerelevansförvår undersökningmedhänsyntillföretagensbegränsadeomfattning. 4.3Datainsamling Viharvaltattutföravårstudiemedhjälpavtvåenkätundersökningar.Enenkätförrevisoreroch enenkätförredovisningskonsulter.frågornaiundersökningenharistortsettvaritdetsammai båda undersökningarna men med en viss skillnad i struktur för de olika yrkesgrupperna (se bilaga1och2).enkäternaharinnefattatslutnafrågormedgivnasvarsalternativ.dethardock funnits en möjlighet för respondenterna att lägga till egna kommentarer efter varje fråga. Öppna frågor hade ökat risken för oss att inte få in lika många svar, då respondenterna kan tyckaattdetärförkrävandeattsvarapådentypenavenkäter.öppnafrågorskulleävenvarit svårare att sammanställa och dra generella slutsatser utifrån då undersökningen omfattar ett störreantalrespondenter(eliasson,2006). Enkätenharlagtsindirektiettmailsomskickatsuttillvarjerespondentspersonligaarbetsmail. Respondenten har sedan besvarat enkäten direkt i mailet och återsänt det till oss. En vanlig metod för den här typen av undersökningar är ett webbaserat formulär vilket kan vara fördelaktigturmångaperspektiv.vihardockundvikitdennatypavwebbenkätdåviintehade haft möjlighet att se vilka respondenter som svarat på enkäten. Trots att alla respondenter är anonymaiundersökningenharvivelathakontrollövervilkasomsvararförattdärmedkunna påminnaövrigapersonligenochslippabesvärarespondentersomredansvarat.enkätenharför övrigt varit en bra metod då det är en kostnadseffektiv metod men framför allt har den varit tidsbesparandeförbådeossochrespondenterna(trost,2007).meningenmedenkätenvaratt göradensåenkelsommöjligt,förattsvarsfrekvensenskulleblisåhögsommöjligt.vihardock fokuseratpåattden,trotssinenkelhet,fortfarandeskullevaratillräckligtinformativföross. Enkäterna börjar med ett antal bakgrundsfrågor för att identifiera kön, erfarenhet, titel. Detta för att kunna se samband mellan respondenternas bakgrund och svaren på undersökningens frågor. Enkäten fortsätter sedan med frågor som är direkt kopplade till referensramen och de tre nyckelbegrepp vi anser att kontrollfunktion är uppbyggd av, det vill säga kommunikation, 13

18 granskning och rapportering samt ansvar. Dessa frågor infattas dels av frågor med givna svarsalternativ och dels av påståenden där respondenten fått instämma: inte alls, inte riktigt, delvis eller helt. Att dela upp svaren i flera olika graderingar gör det möjligt för oss att se hur passstarktrespondenteninstämmerellerinte.förattintepåverkarespondentenharvivaltatt inte gruppera frågorna efter rubriker eller liknande då vi tror att det skulle kunna påverka utfalletnegativt.harrespondenternaintesvaratpåenkätenefterfyradagar,harviskickaten personligpåminnelsetilldem. 4.4Bortfall Som vid alla kvantitativa undersökningar har våra enkätundersökningar innefattat ett bortfall där vi inte lyckats få ett svar av respondenten. Bortfallen har berott på en rad olika orsaker bland annat sjukskrivning, föräldraledighet, semester, avslutad tjänst samt ett aktivt val av respondenten att inte delta. Svarsfrekvensen har varit högre bland revisorerna än redovisningskonsulterna. Bortfallet bland revisorerna uppgår till 41% och bland redovisningskonsulternatill52%. 4.5Informationenstillförlitlighet Förattkunnasäkerställaattundersökningenmäterdetdenäravseddattmäta,alltsåhålleren högvaliditet,harvivaltattskickauttestenkäter(eliasson,2006).enkäternaharskickatsuttill etturvalavredovisningskonsulterochrevisorersominteingåriundersökningensurvalsgrupp. Dessa personer har besvarat enkäterna som om de vore en del av undersökningen, men med uppmaningenattifältetförkommentarerskrivaomdeupplevdenågrasvårighetermedfrågan eller påståendet. Därigenom fick vi tips om begrepp som behövde förklaras och formuleringar som behövde förtydligas. Vi har också utformat enkäterna med hänsyn till den valda referensramen, för att säkerställa att enkäten innefattar all nödvändig information som vi behöver för att besvara syftet. Vi har undvikit att tala om för respondenterna att det är en jämförelsemellandetvågruppernadåvitrorattdetskullekunnatpåverkarespondentenssvar ochsänkavaliditeteniundersökningen. I och med att vi inte funnits tillgängliga när respondenterna besvarar enkäten har det varit av ytterstaviktattenkätenärförståeligochinstruktionernatydliga.dettaförattkunnagarantera enhögreliabilitetiundersökningen(ibid).viharvelatundvikaattrespondentenssvarintefaller 14

19 ilinjemedfråganshuvudsakligasyfte.riskenförattenkätenmissförståsharminimeratsgenom vårtestenkät. 4.6Metoddiskussionochkällkritik Detempiriskamaterialetbeståravsvarensomvifåttivårenkätundersökning.Somvitidigare nämntharvipågrundavtidsbegränsningbegränsatosstillattutförastudieniuppsalaområdet. Det gör det därför svårt för oss att generalisera för hela landet, trots det anser vi att det inte skulle skilja särskilt mycket mellan de svar som vi skulle kunnat få om vi valt att studera hela landetdåviinteanserattåsikternaskiljersigåtgeografiskt.tidsbegränsningensatteävenstopp förattuppnåenhögresvarsfrekvensblandrespondenterna,dådetintefunnitstidattfortsätta maila ut påminnelser till de som inte svarat. Vi är väl medvetna om att den kvantitativa undersökningen inte ger oss djupa och ingående svar men eftersom syftet är att identifiera revisorns och redovisningskonsultens kontrollfunktion i det mindre bolaget är det bredden av urvaletvivillmäta. Förattkunnabesvaravårtsyfteharviletatdiverseteoriersomviansertillförtengodgrundför det empiriska och analytiska arbetet. Litteraturen som används i studien har hämtas från originalkällorsåsomvälkändaekonomiskatidskrifter,myndigheterellerorganisationer.vihar delvis använt oss av tidskriften Balans, där vi i ett flertal nummer funnit ett stort diskussionsforumförrevisorerangåendedebattenomrevisornsochredovisningskonsultensroll i samband med slopandet av revisionsplikten. Den här källan har vi ansett som både relevant och tillförlitlig då informationen kommer från de som är verksamma i den aktuella branschen. StatensoffentligautredningarochSkatteverketharävenpubliceratinformationifrågansomär ytterst relevant för vår studie i och med att dessa legat till grund för beslut som har fattats gällandelagstiftningenkringrevision. 15

20 5.Resultatpresentationochanalys Iuppsatsensfemtekapitelpresenterasresultatenfråndetvåenkätundersökningarnasom genomförtsblandrevisorerochredovisningskonsulter.resultatenanalyserasisambandmed presentationenutifråndenvaldareferensramen. 55 revisorer och 57 redovisningskonsulter har svarat på respektive enkät. Resultaten från samtliga frågor finns illustrerade i bilaga 3, där finns också sammanställningar av respondenternasbakgrunder(kön,erfarenhet,titel).undersökningenomfattardessutomendel inledandefrågorförattfångainenbildavhurkundernaskunskaperuppfattasochvilkatjänster som främst tillhandahålls. Det har visats sig att majoriteten av både revisorerna och redovisningskonsulterna uppfattar kundens ekonomiska kunskaper som begränsade, vilket förtydligar vikten av någon form av kontrollfunktion i dessa bolag. Det är främst årsredovisningarochbokslut,löpanderedovisningochdeklarationersomredovisningskonsulten idag bistår med. Revisorerna uppger dessutom att det förutom revision är vanligt att kunden anlitarrevisornävenförrådgivning. Varje fråga har, förutom totalt utfall, analyserats utifrån respondenternas kön, erfarenhet och titel.detharifåfallvaritmöjligtattsenågratydligasärskiljningarmellanrespondenternassvar utifråndessabakgrundsvariabler.detharsnararevarittydligaskillnadermellanyrkesgrupperna. Det har i vissa fall varit möjligt att se en skillnad mellan auktoriserade och icke auktoriserade redovisningskonsultersställningstagande,vilketidessafallpresenterasitextennedan. 5.1Kontaktenmedföretaget Undersökningen visar att revisorerna har kontakt med kunderna mer sällan än vad redovisningskonsulternahar. Diagram1visarhuroftarevisorernaoch redovisningskonsulternaharkontaktmedsina kunder. 16

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans Vad är en bokslutsrapport? Bokslutsrapporten är för många en kvalitetsstämpel. Men vad den innebär mer i detalj är inte lika känt. I denna artikel redogör Yvonne Jansson, Bodil Gistrand och Kristina Lilja

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS)

Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS) YTTRANDE 2008-02-15 Dnr 2008-86 FAR SRS Box 6417 113 82 STOCKHOLM Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS) Inledning Revisorsnämnden (RN) som har beretts tillfälle att yttra

Läs mer

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den 2013 Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag Cirkulärnr: 10:65 Diarienr: 10/5380 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2010-10-29 Mottagare: Rubrik: Per Henningsson Avdelningen för ekonomi och styrning, Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen

Läs mer

FARs kvalitetskontroll så funkar den

FARs kvalitetskontroll så funkar den FARs kvalitetskontroll så funkar den Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete titeln auktoriserad redovisningskonsult är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet. Som auktoriserad

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om dokumentation Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation.

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 1.1 2,5 62,5 4 Frågan avser hur styrelsen bör agera när det två veckor innan publicering av bokslutskommunikén för ett bolag noterat på NGM Equity har

Läs mer

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Besöksdatum: Urvalsår: Byrå: Diarienr FAR: Namn på person som intervjuats: Byråledare ja/nej: SRF Byrånr: Kvalitetskontrollant: Antal ARK SRF, byrå:

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m.

Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. UTTALANDE 2003-06-11 Dnr 2003-576 Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. 1. Inledning Revisorslagen (2001:883) trädde i

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Frivillig Revision. -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen.

Frivillig Revision. -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen. Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats VT 2012 Handledare: Ulf Olsson Frivillig Revision -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen. Författare: Rasmus Mandel Förord Jag skulle vilja

Läs mer

EtikU 5 Revisorers verksamhet

EtikU 5 Revisorers verksamhet FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 5 Revisorers verksamhet (december 2009) ETIKU 5 REVISORERS VERKSAMHET 1 1 Inledning... 1 2 Revisors verksamhet... 1 3 Kolumnerna: Analysmodellen... 2 4 Raderna: Verksamheterna...

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Har revisionsplikten betydelse för den ekonomiska brottsligheten?

Har revisionsplikten betydelse för den ekonomiska brottsligheten? Har revisionsplikten betydelse för den ekonomiska brottsligheten? Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning och Företagsanalys Höstterminen 2006 Handledare: Gunnar Rimmel Författare: Lisa Engström

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Slopandet av revisionsplikten - de mindre företagens val av revision och påverkan på andra aktörer

Slopandet av revisionsplikten - de mindre företagens val av revision och påverkan på andra aktörer Suha Berah Maria Häggman Slopandet av revisionsplikten - de mindre företagens val av revision och påverkan på andra aktörer Abolishment of the audit requirement - the choice of auditing for small firms

Läs mer

Mikroföretagens inställning till revision och revisorer

Mikroföretagens inställning till revision och revisorer UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen C-uppsats Vt-2005 Revisionsplikt Mikroföretagens inställning till revision och revisorer Författare: Handledare: Emil Abedian Mattias Mattsson Roger

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

SAMARBETE MELLAN REVISOR & REDOVISNINGSKONSULT

SAMARBETE MELLAN REVISOR & REDOVISNINGSKONSULT UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen - Handelsrätt SAMARBETE MELLAN REVISOR & REDOVISNINGSKONSULT - En jävsituation? Datum: 2011-06-08 Kandidatuppsats VT 2011 Författare: Frida Nyman Handledare:

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young.

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Klara Löwenberg Handledare: Monica Andersson Stockholms Universitet Yrkesförberedande praktik VT-2012 Innehållförteckning 1. Allmän

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Auktorisationen av redovisningskonsulten samt dess inverkan på revisionsbranschen

Auktorisationen av redovisningskonsulten samt dess inverkan på revisionsbranschen Examensarbete Magisternivå HT 2010 Auktorisationen av redovisningskonsulten samt dess inverkan på revisionsbranschen Handledare Niklas Sandell Författare Jenny Fridh Olof Karlsson SAMMANFATTNING EXAMENSARBETETS

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

Svar på motion daterad 2014-05-03 från Maria Mattsson Norrtälje Västanvik 4:19, Mellanbergsvägen 3 Maria Mattsson påstår helt felaktigt att Västanviks samfällighetsförening enligt stadgarna skall ha en

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Examensarbete. Examensarbete

Examensarbete. Examensarbete Institutionen för ekonomi Titel: Författare: Examensarbete Avskaffandet av revisionsplikten En förskjutning av revisorernas och i ämnet företagsekonomi redovisningskonsulternas yrkesroll? Examensarbete

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0 i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012 i kommunerna 0 Innehåll Inledning... 2 Ekonomiska förutsättningar... 3 Budgetberedning... 3 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 3 Otillräckliga resurser?...

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Malin Eriksson och Kaisa Rutanen Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Har revisionen spelat ut sin roll i mindre företag? Auditor today, Accounting Consultant tomorrow Has the audit played out its

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision FAR Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision Bakgrund och syfte med vägledningen I Sverige har det inte funnits någon enhetlig praxis for upphandling av revisionstjänster och tillsättning av revisorer.

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Revisionsbyråernas förberedelser och åsikter om den avskaffade revisionsplikten för småföretag

Revisionsbyråernas förberedelser och åsikter om den avskaffade revisionsplikten för småföretag Göteborg 2010-01-10 Revisionsbyråernas förberedelser och åsikter om den avskaffade revisionsplikten för småföretag Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats Externredovisning, HT 10 Författare:

Läs mer

Revisorns oberoendeställning vid rådgivning.

Revisorns oberoendeställning vid rådgivning. UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Revisorns oberoendeställning vid rådgivning. Om gränsdragningen mellan revisorns rådgivningstjänster och därtill hörande reglering kring

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) kvalitetskontroll. Av en rapport framgår att den kontrollant som RN har anlitat har bedömt att A-son inte

Läs mer

Att revidera eller inte revidera?

Att revidera eller inte revidera? Att revidera eller inte revidera? vad anser ägare av små aktiebolag om vikten av revision? Företagsekonomiska institutionen KANDIDATUPPSATS Externredovisning, HT 07 Handledare: Märta Hammarström Författare:

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

Prislista 2015 FAST PRIS/TIM PRISER. Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008

Prislista 2015 FAST PRIS/TIM PRISER. Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 Prislista 2015 FAST PRIS/TIM PRISER Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 den 1 maj 2015 Skriven av: Marzena Blomqvist Välkommen till Maroni Redovisningsbyrå

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

"I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \...

I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \... i "I- ~ O i C\J ~ ~ c:i E C'j i I'-; \... I Revisionens syfte och inriktning Agenda 1. Väsentliga händelser under 2013 samt början av 2014 2. Förväntad utveckling 2014 - information från företaget 3. Revision

Läs mer

Högre revisorsexamen Kommentar till provrättningen december 2005

Högre revisorsexamen Kommentar till provrättningen december 2005 Högre revisorsexamen Kommentar till provrättningen december 2005 1:1 8,5 71 12 Företaget har en negativ utveckling vad avser omsättning och lönsamhet. I uppgiften ställs två delfrågor innefattande frågor

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet?

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet? Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om förutsättningar för bokslutsrapport Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har

Läs mer

Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32

Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress; registrator@justice.ministry.se JU 2008/3092/L1 Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32 Inledning

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

Kostnaden för revision

Kostnaden för revision Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi C Kandidatuppsats 15 hp Handledare: Bengt Lindström Höstterminen 2007 Kostnaden för revision Hur belastande är revisionskostnaden

Läs mer

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2005 Handledare: Stefan Schiller Författare: Rikard Björner

Läs mer

Förväntningsgapet - Investerare och revisorers skilda uppfattningar om revisorns roll

Förväntningsgapet - Investerare och revisorers skilda uppfattningar om revisorns roll Uppsala Universitet Kandidatuppsats Företagsekonomiska Institutionen Höstterminen 2009 Förväntningsgapet - Investerare och revisorers skilda uppfattningar om revisorns roll Handledare: Thomas Carrington

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Energimyndigheten Avdelningen för energieffektivisering Johanna Moberg Vår referens/dnr: Er referens/dnr: 2014-4020 2014-09-11 Remissvar Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

Regler för certifiering

Regler för certifiering Regler för certifiering Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Allmänt Allmänt 1 1 Med kommun avses i dessa regler primärkommuner, landstingskommuner och kommunalförbund. Med kommun avses i dessa regler

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer