Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?"

Transkript

1 UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget. Författare: CamilaMahan AnnaÅgren Handledare: UlfOlsson

2 Definitionerochförkortningar ABL BFL BRÅ FARSRS Mindrebolag REKO SKV SOU SRF ÅRL Aktiebolagslagen(2005:551) Bokföringslagen(1999:1078) Brottsförebygganderådet,arbetarmedforsknings och utvecklingsverksamhetinomrättsväsendet.rättsväsendetbestårav myndighetersompolisen,åklagare,domstolarochkriminalvården. Föreningförauktoriseradeochgodkändarevisorer. Debolagsomomfattasavdenfrivilligarevisionsplikten. Svenskstandardförredovisningstjänster. Skatteverket,förvaltningsmyndighetförbeskattning,fastighetstaxering, folkbokföringochregistreringavbouppteckningar. Statensoffentligautredningar SverigesRedovisningskonsultersFörbund,ärenföreningförredovisnings ochekonomikonsulter. Årsredovisningslagen(1995:1554)

3 Sammanfattning Den första november 2010 försvann revisionsplikten för mindre aktiebolag i Sverige. Detta medförattdetuppstårkonsekvenserfördeföretagsomaktivtväljerbortrevisorn.ominteden externagranskningenfinnsmåstenågonannankontrollfunktionkvalitetssäkraredovisningenför att minimera risken för fel. Det mest naturliga alternativet idag är att redovisningskonsulten intar den rollen då den har insyn i redovisningen och en kontinuerlig kontakt med företaget. Därigenomuppstårfråganomredovisningskonsultenkanvaraentillräckligkontrollfunktionför attsäkerställakvaliténpåredovisningenidessaföretag?syftetmeduppsatsenärattutredahur revisorns respektive redovisningskonsultens faktiska kontrollfunktion ser ut i det mindre aktiebolaget. För att besvara syftet har vi genomfört två enkätundersökningar bland redovisningskonsulterochrevisoreriuppsalaområdet.undersökningentarsingrundidebådas faktiska kontrollfunktion som i referensramen omfattas av kommunikation, granskning och rapportering samt ansvar. Det har visat sig att redovisningskonsulten har en mer kontinuerlig kontaktmeddetmindreaktiebolagetochattdebådautförgranskningaravredovisningen.det har dock visat sig att redovisningskonsulten inte har samma möjlighet att kvalitetssäkra redovisningendåbokslutsrapportenintehartillräckligtmedförtroende.uppsatsenmynnaruti enslutsatsomattredovisningskonsultenidagslägetintekanersättarevisornskontrollfunktion pågrundavattkompetensspridningenäralltförbredvilketfrämstberorpåattdetinteställts tydligakravpåyrkesgruppen. Nyckelord: Redovisningskonsult, revisor, auktoriserad redovisningskonsult, revisionsplikten, kontrollfunktion, ansvar, granskning, rapportering, kommunikation, kvalitetssäkring, bokslutsrapport,revisionsberättelse.

4 Innehållsförteckning 1.Inledning Problemdiskussion Syfte Bakgrund Referensram Redovisningenssyfte Revisionenssyfte Redovisningskonsultenskompetenskrav Revisornskompetenskrav Denformellakontrollfunktionen Kommunikation Granskningochrapportering Ansvar Utredningarochdiskussionerkringrevisornsrespektiveredovisningskonsultens kontrollfunktion Analysmodell Metod Ansats Urval Datainsamling Bortfall Informationenstillförlitlighet Metoddiskussionochkällkritik Resultatpresentationochanalys Kontaktenmedföretaget Kvalitetskontroller Möjlighetattupptäckafelaktigheter Kvalitetssäkring Ansvaratthittafelaktigheter Kvaliténpåredovisningen Hurkommerrollernaattnärmasigvarandra? Slutdiskussion Förslagtillvidareforskning Källförteckning...33 Bilaga1Enkätförredovisningskonsulter...35 Bilaga2Enkätförrevisorer...39 Bilaga3Sammanställningavenkäterna...43

5 1.Inledning Uppsatsensförstakapitelinledsmedenintroduktiontillämnet.Därpåföljerendiskussionkring problemetförattsedanavslutakapitletmedattpresenterauppsatsenssyfte. Från och med 1 november 2010 sker en stor förändring för mindre svenska aktiebolag. Efter många förhandlingar har det beslutats att revisionsplikten slopas. Trots att gränsvärdena blev betydligt lägre än ursprungsförslaget så omfattas cirka företag av beslutet. Det motsvarar hela 72% av alla svenska aktiebolag (FAR SRS, 2010a). Detta kommer att få konsekvenser då revisionen har till syfte att skapa tillförlitlighet till de finansiella rapporterna genom att revisorn granskar och uttalar sig om företagets räkenskaper. Det görs för att underlättaförintressentersåsomleverantörer,kunderochkreditinstitutsomannarsbehöver utföraegnakontrollerochbedömningaravföretagetsekonomiskasituation(far,2006).ioch med att revisionen numera inte är lagstadgad innebär det att den externa granskningen inte längreärensjälvklarhetidessaföretag.desomomfattasavavregleringenärframföralltväldigt småföretagsomharfåellerheltsaknarinternakontroller,dockbetyderdetinteattdeinterna kontrollernaärmindreviktigaidessaföretag.därmedkandetbliproblematisktomdenexterna kontrollenväljsbortdåriskenförattfelbegåskankommaattöka(far,2006). I mindre företag är det vanligt att anlita en redovisningskonsult som helt eller delvis sköter redovisning och administration då kompetens ofta saknas inom företaget (PWC, 2010). Detta innebär att om företaget inte längre har någon revisor kommer redovisningskonsulten i stort sett vara den enda kontrollfunktionen. Till följd av det har redovisningskonsulternas roll debatterats och ämnet aktualiserats. Efterfrågan på redovisningstjänster har ökat på marknaden, och kan komma att öka ytterligare i och med den slopade revisionsplikten, vilket innebär att kvalitén på dessa tjänster måste säkras(far SRS, 2010b). Det kommer inte längre finnas en revisor att luta sig mot vilket medför ett ökat ansvar för redovisningskonsulten (Halling,2010).DetharinlettsettsamarbetemellanFARSRSochSRFsomhartillsyfteattskapa en ny revisions och rådgivningsbransch. Dock anser vi att det behövs utredas vad redovisningskonsultenochrevisornharförkontrollfunktionidessaföretagförattbringaklarhet tillomredovisningskonsulternakanersättarevisornskontrollfunktionidetmindreaktiebolaget. 1

6 1.1 Problemdiskussion Nu när revisionsplikten är slopad har möjligheten att välja bort revisorn öppnats upp. Det medför att det är viktigt att tydliggöra såväl revisorns som redovisningskonsultens kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.idagärdetmångaföretagaresomintevetskillnaden mellan dessa två utan kallar redovisningskonsulten för sin revisor. Därigenom belyses behovet av detta ytterligare. Vi vill genom vår undersökning besvara om redovisningskonsultens kontrollfunktionkanersättarevisorns.detärdenutmaningenvianserattbranschenstårinför, att hitta den optimala kvalitetssäkringen för företaget. Vi är utav uppfattningen att redovisningskonsulten har en mer kontinuerlig kontakt med företaget och därmed har möjlighetenattaxlaävendetkontrollansvarsomrevisornhaftframtillsidag. 1.2Syfte Syftet med uppsatsen är att utreda hur revisorns respektive redovisningskonsultens faktiska kontrollfunktionserutidetmindreaktiebolaget.dettalederossframtillsvarpåfrågornaom redovisningskonsulten kan ersätta revisorn i de företag som väljer bort revisionen? Kan de genom sin roll i det mindre aktiebolaget vara en tillräcklig kontrollfunktion för att säkerställa kvaliténpåredovisningenidessaföretag? 2

7 2.Bakgrund I detta kapitel redogörs det ur ett historiskt perspektiv hur revisionsplikten i Sverige växt fram. Kapitlet omfattar också en beskrivning av hur beslutet om avskaffandet fattats och vilka gränsvärdensomgäller. 1895tillkomaktiebolagslagen(ABL),vilketmedfördeattföretagenutsågenlämpligpersonsom skulle utföra revision i företaget. Det ställdes inte några speciella krav på revisorerna och det innebarattdetendastfannsettlitetantalrevisorersomhadetillräckligakunskaperattupptäcka felaktigheter i företagen auktoriserades de första revisorerna men inte förrän 1975, i samband med den nya aktiebolagslagen, föreslogs att en allmän revisionsplikt skulle införas blev det klart att det ställdes krav på att samtliga aktiebolag, oavsett storlek, skulle utse minstengodkändellerauktoriseradrevisor(svanström,2008). Den 7 september 2006 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare för att se över reglerna om revision för små företag. Redan i december samma år gav regeringen ut ett tilläggsdirektiv för utredaren. Uppdraget bestod av att föreslå de ändringar i regelverket som krävs för att ta bort revisionsplikten för de små företagen. Europeiska rådet har tillsammans medeuochdessmedlemsländerarbetathårtmedattminskadesmåföretagensadministrativa kostnader.därförbestämdesattgränsvärdenaisverigeskulleanpassaseftereu:sgränsvärden ochdefastställdesden5september2008till(endastettavdetregränsvärdenafåröverskridas): (SOU2008:32) Högst41,5miljonerkronoribalansomslutning Högst83miljonerkronorinettoomsättning Intemerän50anställda Måletförutredningenvarattskapaettlämpligtmåttpådeföretagsomskulleomfattasavden frivilliga revisionsplikten. Det gjorde att den andelen företag som inte längre behöver ha en revisor inte fick bli alltför begränsad då tanken var att företagens kostnader skulle reduceras (SOU2008:32).Trotsdetblevdeslutligagränsvärdenabetydligtlägreänursprungsförslaget: Högst3miljoneriomsättning Högst1,5miljoneribalansomslutning Intemerän3anställda(FARSRS,2010a) 3

8 3.Referensram I uppsatsens tredje kapitel utformas den teoretiska referensramen genom att redogöra för redovisningens och revisionens syfte samt de båda yrkenas kompetenskrav. Revisorns och redovisningskonsultens formella kontrollfunktion beskrivs utifrån tre begrepp: kommunikation granskning och rapportering, samt ansvar. Dessutom presenteras utredningar och diskussioner kringrevisornsochredovisningskonsultenskontrollfunktion. 3.1Redovisningenssyfte Syftetmedredovisningenärattlämnafinansiellinformation.Redovisningskonsultenäransvarig förattdenfinansiellainformationenärförståeligochanvändbar(artsberg,2005).idagerbjuds det flera olika slag av redovisningstjänster, bland annat löpande redovisning, bokslut och årsredovisningar. Det har blivit allt vanligare att företag väljer att outsourca hela ekonomifunktionen till en redovisningsbyrå där redovisningskonsulten ska tillgodose uppdragsgivarensbehovsamtidigtsomlagarochföreskriftermåsteföljas(farsrs,2010c). 3.2Revisionenssyfte Revisionens primära syfte har tidigare varit att se till ägarnas intresse men har med tiden förändratsnågotdåmanäveninkluderatatttahänsyntillintressenternaochdärmedgedemen rättvisande finansiell bild av bolaget(sou 2008:32). Revisorn utför revision i bolag genom att följa vad FAR utstakat som god revisorsed samt genom att följa internationella revisorstandarder(farsrs,2010d). 3.3Redovisningskonsultenskompetenskrav Redovisningskonsulter är inte någon lagreglerad yrkesgrupp och det finns inte någon statlig myndighet som beviljar auktorisation (SOU 2008:32). Redovisningskonsulten har idag inga direktakompetenskrav,menförattbliauktoriseradredovisningskonsultkrävsettmedlemskapi FAR SRS samt att redovisningskonsulten deltar i en auktorisationsutbildning innefattande yrkesetiskareglerochsvenskstandardförredovisningstjänster,reko.dessastandardergavsut år 2008 av FAR, vilket var första gången som redovisningskonsulterna fick en samlad normgivningattarbetautefter.förattenredovisningsbyråskavaratvungnaattföljarekokrävs det att åtminstone en på byrån innehar titeln auktoriserad redovisningskonsult (FAR SRS, 2010c). 4

9 3.4Revisornskompetenskrav Yrkestiteln revisor är ingen skyddad titel men för att få utfärda en revisionsberättelse ska revisornantingenvaragodkändellerauktoriserad,vilketdäremotärskyddadetitlar(far,2006). För att bli en godkänd revisor krävs det en akademisk utbildning som omfattar 180 högskolepoäng,treårspraktiskerfarenhetavrevisionsamtenrevisorexamensomavlagtshos Revisorsnämnden. För att bli auktoriserad krävs ytterligare 60 högskolepoäng, fem års erfarenhet av revision av större företag samt att en högre revisorexamen avlagts hos Revisornämnden(FARSRS,2010d). 3.5Denformellakontrollfunktionen 3.5.1Kommunikation Föreskriftergällandekommunikationenmellanrevisornochföretagetärintealltföromfattande dåentätkontaktmedklientenkankommaattpåverkarevisornsoberoende(svanström,2008). Trots det anses revisorns uppgift delvis innebära en rådgivande roll som är naturlig tillföljd av uppdraget. Detta på grund av att ett företag med väl utformade kontroller ofta upptäcker problemen innan revisorn gör det. Därför krävs det att revisorn, som har god kännedom i företaget,gesmöjlighetattisådanafallagerarådgivandeåtföretaget(edenhammar&thorell, 2009). Enredovisningskonsulthardäremotenmerkontinuerligkommunikationmeduppdragsgivaren förattsäkerställaattengodrelationupprätthålls.denstörstaviktenförredovisningskonsulten ska ligga på att bygga upp en effektiv kommunikation och att denna sker på ett sätt som är förståeligt för uppdragsgivaren. Därför ska redovisningskonsulten löpande rapportera om ändringar i lagstiftningen som kan påverka uppdragsgivarens redovisning och verksamhet. För att redovisningskonsulten ska ha behörighet att lämna rapporterna vidare till annan än uppdragsgivarenkrävsettgodkännandefråndenne(farsrs,2008) Granskningochrapportering Revisornsuppgiftärattgranskabokföring,årsredovisningsamtstyrelsensochdenverkställande direktörensförvaltningavbolaget(abl10kap3 ).Han/honärävenskyldigattgranskasinklient såattdenneharfullgjortsinskyldighetattbetalaskattochundersökaomdetförekommitbrott i klientens verksamhet. Revisionen mynnar sedan ut i en revisionsberättelse som ska bringa trovärdighettilldenfinansiellarapporten(far,2006).rapportengaranterarinteattalladelari 5

10 redovisningen är korrekta, men med en rimlig grad av säkerhet garanteras att denna är rättvisande (Edenhammar & Thorell, 2009). Om revisionsberättelsen är oren har revisorn skyldighet att underrätta skatteverket (ABL 9 kap 37 ). Enligt ABL är revisorn även skyldig att kontaktastyrelseochåklagareomdetfinnstvivelomattföretagetbegåttnågonformavbrott. Dettamedförocksåattrevisornmåsteavsägasigsittuppdrag(ABL9kap42 44 ). Redovisningskonsultenskavidvarjeenskiltuppdraggenomföradeåtgärdersombehövsfören kvalitetskontroll, med hänsyn tagen till redovisningsbyråns riktlinjer och rutiner. Redovisningskonsultenskahatillräckligtmedkunskapochinformationombolagetförattkunna göraenriktigbedömningavverksamheten.dettaförattförhindrafelaktigheteriredovisningen. Därefterskaredovisningskonsultenlämnaenbokslutsrapportiformavettdokumentsomanger attdenunderligganderedovisningenärkontrollerad,avstämdochrimlighetsbedömdienlighet REKO. I rapporten ska det framgå hur uppdraget har genomförts och ansvarsfördelningen sett ut. Rapporten utgör inget offentligt dokument utan är enbart avsedd för företagsledningen. Redovisningskonsultenhartillskillnadfrånrevisorningenskyldighetattanmälamisstankaroch feltillmyndighetochingetdirektkravpåavgångställs.misstankarnaskadockrapporterastill uppdragsgivaren för att denna ska rätta till dessa, även vid väsentliga händelser ska redovisningskonsulten påpeka detta och uppmana uppdragsgivaren att kontakta revisorn(far SRS,2008) Ansvar Revisornansvararförattarbetetutförsenligtgodrevisionssedochskaävenföljagällandelagar och regler under avtalstiden. Arbetet ska utföras med integritet och objektivitet och vid bestyrkandeuppdrag ska revisorn även ta hänsyn till kravet på opartiskhet och självständighet (FAR SRS, 2009). I uppdraget ska det framkomma klart och tydligt hur ansvaret ska fördelas mellanbolagetochrevisorn.detärrevisornsansvarattlämnarådochsynpunktermendäremot fårdenneintevaramedattfattabeslutibolaget(far,2006).huvudansvaretförrevisornärinte att upptäcka oegentligheter utan det faktiska ansvaret ligger hos företagsledningen, dock har revisornstorchansattupptäckadessaoegentlighetervidrevideringen(edenhammar&thorell, 2009). Redovisningskonsulten ska följa och hålla sig uppdaterad om lagar och föreskrifter från myndigheter samt beakta god redovisningssed, då denne tar på sig ett uppdrag. För att 6

11 redovisningskonsulten ska kunna fullfölja sin uppgift, att tillgodose kundens behov, ska uppdragetprecissomrevisornplanerastillsammansmeduppdragsgivaren.detskaskeutanatt integritet och objektivitet går förlorad eller att de yrkesetiska skyldigheterna åsidosätts. Redovisningskonsulten har till ansvar, till skillnad från revisorn, att informera uppdragsgivaren attdetärföretagsledningensomäransvarigförredovisningensamtdefinansiellarapporterna, trotsattdetärredovisningskonsultensomutförtarbetet(farsrs,2008). 3.6Utredningarochdiskussionerkringrevisornsrespektive redovisningskonsultenskontrollfunktion Collis(2003)hargenomförtenavdemestomfattandestudierna,angåenderevisionsplikten,där han utrett vad företagsledningen i 790 engelska företag anser om såväl revisionsplikten som nyttanmedrevision.blandannatfickföretagsledningeninstämmaellerickeinstämmaiettantal påståenden gällande fördelarna med revisor. Ett urval av utfallen i studien kommer att vara ingångspunkten för presentationen av den pågående debatten kring revisorn och redovisningskonsultenskontrollfunktion. Thorell och Norbergs (2005) utredning för Svenskt Näringsliv startade debatten kring avskaffandet av revisionsplikten i Sverige. Den tillsammans med SOU 2008:32 har varit betydande för det beslut som fattades 2010 och har fått stor uppmärksamhet i Sverige. Ett axplock av utredningarna kommer att presenteras nedan, till vilken ett antal debattörers synvinklarkommerattläggastill. ICollis(2003)studieinstämde65%avdetillfrågadeföretagarnaattenrevisormedförkontroll avredovisningen. Meningen med att avskaffa revisionsplikten är att små och medelstora företag ska ha valfriheten att utforma sin redovisning och revision som de själva önskar. En av de positiva effekterna som revisionspliktens avskaffande för med sig för de mindre bolagen är att det öppnatsuppenmöjlighettillkostnadsbesparingarideaktuellabolagen(sou2008:32).skough (2007) är inte orolig att revisionen kommer att väljas bort av företagen. Han menar att en övervägande del kommer att behålla revisorn då denne har en viktig och värdefull kontrollfunktion i bolaget. Revideringen som revisorn utför är en kvalitetsstämpel som ger tillförlitlighet hos intressenter så som banker, kunder och leverantörer men även skapar trygghetförbådaägareochanställda(ibid). 7

12 ICollis(2003)studieinstämde61%avföretagarnamedattrevisornförbättradetrovärdigheten tillredovisningen Revisionen ska tillföra trovärdighet till den finansiella informationen men Thorell och Norberg (2005)öppnaruppförattrevisionenkanskeinteärdetendasättetattskapadetta.Allaskullei stort sett kunna revidera dessa räkenskaper men för att trovärdighet ska uppstå krävs det att den som reviderar räkenskaperna innehar en viss kompetens. Det finns inga studier som visar attrevisionenärdetendasättetattuppnådennatrovärdighetpåochdetärintehellerutrett huruvida kvalitén i redovisningen förbättras av revision eller inte (ibid). Många mindre aktiebolagsredovisningutförsavredovisningsbyråerochthorellochnorberg(2005)ställersig därför frågan om det är bokföringshjälpen eller revisionen som förbättrar kvalitén på redovisningen. I Collis (2003) studie instämde 43% av företagarna med att kvalitén på redovisningen förbättradesgenomrevisorn. Ett avskaffande av revisionsplikten medför en större marknad för konsulttjänster till de bolag somväljerbortrevisorn,dessatjänsterbehöverintelängretillhandahållasavrevisorn.dethar varit utvecklingen i Tyskland där de kvalificerade redovisningskonsulterna fått en större marknad. De tyska konsulterna måste dock uppfylla vissa kompetenskrav. Redovisningskonsulternaochävenrevisorernagenomgårettkunskapsprovförattupprätthålla hög kvalité på de som utför tjänsterna (Thorell & Norberg, 2005). Att det inte ställs några kompetenskrav på redovisningskonsulterna i Sverige är ingen långsiktig lösning menar Skatteverket då konkurrensen ökar på marknaden och priset på tjänsterna sjunker. Därför poängterardeviktenavauktorisationävenförredovisningskonsulter(skv2004:3). Revisionens avskaffande innebär att man måste tydliggöra vad revision innebär. Det är många småföretagsominteärmedvetnaomvilkatjänstersomingårirevisionochdettaframstårsom ettstortproblemisou2008:32.detblirdärförsvårtförbolagenattavgöravilketbehovsom finnsförmindreomfattandekvalitetskontroller.utredningenklargörattdettaärviktigtföratt förstå vad revisionspliktens slopande innebär och att bolagen kan behöva någon annan typ av kvalitetskontrollistället(sou,2008:32). 8

13 Bokslutsrapporten förutspås ersätta revisionsberättelsen i de företag som väljer bort revisorn (Dahlberg,2010).Bokslutsrapportengörsavenauktoriseradredovisningskonsultsomupprättar bokslut och årsredovisning genom att följa REKO(FAR SRS, 2008). Den ska vara ett fullvärdigt bevisgentemotbankerochandraintressentermenardahlberg(2010)ochskaävenfungerasom ettkvalitetsbevisförföretagetsredovisning.ombokslutsrapportenlämnasförperioderinnebär detattföretagetkantillhandahållasiffrorsomärkvalitetssäkradevarjemånad.dahlberg(2010) anser att det är mer naturligt att denna kvalitetssäkring kommer från den auktoriserade redovisningskonsultendådenneharkontinuerliginsyniföretaget.därigenomhävdardahlberg (2010)attenbokslutsrapportärsmidigareocheffektivaresamtidigtsomdensparkostnaderför företaget. Ribberstam och Szabo (2010) är inne på samma spår och menar att revisorerna bör betrakta bokslutsrapportensomenkvalitetssäkringförföretaget,trotsattföretagetinteansettsigvarai behov av en fullständig revision. De poängterar dock att kunderna måste upplysas om att en alternativkvalitetssäkringfinns,vilketärbåderedovisnings ochrevisionsbranschensuppgift. Skatteverket ser redovisningskonsulterna som sin förlängda arm (SKV 2004:3), i och med att yrkesgruppenställerkravpåföretagensbokföring.dettaharansettsmotverkaattföretageninte följeruppsattalagarochregler.detärnaturligtvisnågotsomocksåkanansesomrevisorerna, då de upprätthåller god kvalité på redovisningen. Båda dessa kontrollfunktioner är viktiga i brottsförebyggandesyfte(brå2004:4). ICollis(2003)studieinstämde50%avföretagarnamedattrevisionmotverkarbedrägerier. Skough(2007)anserattomrevisornväljsbortavföretagenkommerkontrolleniställethamna hosstaten.skatteverketochekobrottsmyndighetentrorattdetkommervarapåbekostnadav attskattefelochekonomiskbrottslighetökar.pågrundavdetharsou2008:32,försäkerhets skull,varittvungnaattläggaframförslagiskattelagstiftningenomkompenserandeåtgärder.ett av alternativen är att Skatteverket under löpande beskattningsår gör en allmän kontroll av bolagetsbokföringochannanräkenskapsinformationförattkontrolleraattdecentralareglerna följs.ettannatalternativsomutredningenföreslårärattbolagetisinskattedeklarationlämnar uppgifteromhurårsbokslutetupprättats(sou2008:32). 9

14 I Collis (2003) studie uppgav 58% av de medverkande företagen att de inte längre lämnade revideradeårsredovisningar. I och med förändringarna kommer revisorerna behöva utveckla nya tjänster för att dra till sig kundersomintebehöverhaenrevisor,dådekommerattkonkurrerapåsammamarknadsom redovisningskonsulter, bokföringsbyråer och andra företag som erbjuder ekonomiska tjänster (SOU 2008:32). Däremot tror Börsvik (2008) att kundrelationen mellan revisor och bolag kommer att förenklas då revisorn kommer att tillhandahålla en tjänst som bolaget efterfrågar ochinteblirtvingadtill.förredovisningskonsulterochandrarådgivarekommermarknadenatt öppnas upp eftersom de kommer kunna erbjuda sina tjänster till de företag som frivilligt får väljaomdevillhakvarrevisorn.någotsomkommergöraattkonkurrensenökarpåmarknaden (SOU2008:32). Norkvist(2008)menarattdetäruppenbartattkundernavändersigtillrevisornnärdebehöver merkvalificeradrådgivning.dettaärettområdesomävenredovisningskonsulternaskullekunna hantera. Dock ställer hon sig kritisk till om alla redovisningskonsulter är beredda att axla det störreansvarsomdettaskulleinnebära.förattmotverkaderasosäkerhetkrävsutbildningoch högre kompetens, annars kommer aldrig redovisningskonsulten anses som revisorns jämlike (ibid). Trots attdetfinnslikhetermellanrevisorerochredovisningskonsultersåhardessaolikaroller ochuppgifteridebolagdebliranställdaav(börsvik,2008).börsvik(2008)ärövertygadomatt de båda yrkesrollerna behövs och är nödvändiga, dock skulle ett samarbete mellan yrkesgruppernavaratillnyttaförallaparter. 10

15 3.7Analysmodell Figur1:Egenmodell Modellen sammanfattar teorin genom att definiera kontrollfunktion till att omfatta tre nyckelbegrepp: kommunikation, granskning och rapportering samt ansvar. Utifrån dessa tre nyckelbegrepp har sedan undersökningen utformats. Kommunikation klargör hur kontakten med företaget ser ut. Granskningen omfattar att utreda i vilken utsträckning revisorn och redovisningskonsulten genomför kvalitetskontroller, samt vilken möjlighet de har att upptäcka felaktigheter och kvalitetssäkra redovisningen. Ansvaret omfattar deras möjlighet att hitta felaktigheter samt hur de båda påverkar kvalitén på redovisningen. Undersökningen syftar till att,islutsatsen,göradetmöjligtförossattgenomdessatrenyckelbegreppkunnaredogöraför hur revisorns och redovisningskonsultens kontrollfunktion ser ut i det mindre aktiebolaget. Därigenomvillvigesvarpåomredovisningskonsultenkanersättarevisornskontrollfunktionide företagsomväljerbortrevisionen. 11

16 4.Metod I metodavsnittet redogörs det för hur syftet med uppsatsen undersökts genom att uppsatsens ansats motiveras. Kapitlet innefattar också en beskrivning av hur undersökningen gått tillväga med hänsyn till urval, utformning och genomförande. Slutligen förs en diskussion kring det empiriskamaterialetsrelevanssamtdenlitteratursomreferensramenbaseraspå. 4.1Ansats Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur redovisningskonsulten och revisorns kontrollfunktion ser ut i det mindre aktiebolaget. Utifrån syftets karaktär har vi valt att genomföraenkvantitativstudie.dennastudieharvaritlämpligdådengördetmöjligtattfånga in ett större antal enheter och har därmed ökat möjligheten att göra generaliseringar (Trost, 2007). Hade syftet istället varit att göra en djupgående undersökning på detaljnivå hade en kvalitativstudievaritmerlämplig(jacobsen,2002).vihardockintetillsyfteattsevadenstaka redovisningskonsulterochrevisoreranserutanvivilliställetfångainenallmänbildavdessatvå yrkesgrupper. 4.2Urval Vi har i vår studie valt att begränsa oss till att undersöka förhållandet i Uppsalaområdet. Avgränsningen har gjorts med hänsyn till uppsatsens tidsbegränsning och tillgången till kontakterpåredovisnings ochrevisionsbyråer.viäravåsiktenattresultatetförmodligeninte skulleskiljasigmärkbartomundersökningenomfattadeallarevisorerochredovisningskonsulter isverige.dettaeftersomvigenomentotalundersökningiuppsalaområdetlyckatsfångainett stort antal respondenter inom såväl större som mindre byråer. I undersökningen har dock revisorerochredovisningskonsulterideallraminstaföretagenexkluderatsdåsannolikhetenatt dessa bistår med redovisning och revision till aktiebolag ansetts som liten. Denna slutsats har dragitsefterattetturvalavdessakontaktatsviatelefon,därvisålundafåttdetbekräftatattdet idessafallärenmansföretagsomutgörsidoverksamhet. RespondenternaharidentifieratsviasökmotornEniro,vilkenharvaritenlämpligsökfunktiondå den gjort det möjligt för oss att göra sökning på både område och bransch. Denna sökmotor listar dessutom träffar utifrån relevans, vilket medfört att felaktiga träffar enkelt kunnat identifieras.avdeträffarsomgenereradesharvianväntossavsamtligaföretagsomkunnatge oss kontaktinformation till deras medarbetare via företagets hemsida. De största byråerna 12

17 presenterar inte kontaktinformation på sina hemsidor, därför har vi varit tvungna att ta direktkontaktmeddemviatelefonförattfåframuppgifterna.denhäridentifieringsmetodenav revisorer men framförallt redovisningskonsulter har som ovan nämnts medfört ett bortfall av företagutanhemsidaochkontaktuppgifter.vianserdockattdeäravmindrerelevansförvår undersökningmedhänsyntillföretagensbegränsadeomfattning. 4.3Datainsamling Viharvaltattutföravårstudiemedhjälpavtvåenkätundersökningar.Enenkätförrevisoreroch enenkätförredovisningskonsulter.frågornaiundersökningenharistortsettvaritdetsammai båda undersökningarna men med en viss skillnad i struktur för de olika yrkesgrupperna (se bilaga1och2).enkäternaharinnefattatslutnafrågormedgivnasvarsalternativ.dethardock funnits en möjlighet för respondenterna att lägga till egna kommentarer efter varje fråga. Öppna frågor hade ökat risken för oss att inte få in lika många svar, då respondenterna kan tyckaattdetärförkrävandeattsvarapådentypenavenkäter.öppnafrågorskulleävenvarit svårare att sammanställa och dra generella slutsatser utifrån då undersökningen omfattar ett störreantalrespondenter(eliasson,2006). Enkätenharlagtsindirektiettmailsomskickatsuttillvarjerespondentspersonligaarbetsmail. Respondenten har sedan besvarat enkäten direkt i mailet och återsänt det till oss. En vanlig metod för den här typen av undersökningar är ett webbaserat formulär vilket kan vara fördelaktigturmångaperspektiv.vihardockundvikitdennatypavwebbenkätdåviintehade haft möjlighet att se vilka respondenter som svarat på enkäten. Trots att alla respondenter är anonymaiundersökningenharvivelathakontrollövervilkasomsvararförattdärmedkunna påminnaövrigapersonligenochslippabesvärarespondentersomredansvarat.enkätenharför övrigt varit en bra metod då det är en kostnadseffektiv metod men framför allt har den varit tidsbesparandeförbådeossochrespondenterna(trost,2007).meningenmedenkätenvaratt göradensåenkelsommöjligt,förattsvarsfrekvensenskulleblisåhögsommöjligt.vihardock fokuseratpåattden,trotssinenkelhet,fortfarandeskullevaratillräckligtinformativföross. Enkäterna börjar med ett antal bakgrundsfrågor för att identifiera kön, erfarenhet, titel. Detta för att kunna se samband mellan respondenternas bakgrund och svaren på undersökningens frågor. Enkäten fortsätter sedan med frågor som är direkt kopplade till referensramen och de tre nyckelbegrepp vi anser att kontrollfunktion är uppbyggd av, det vill säga kommunikation, 13

18 granskning och rapportering samt ansvar. Dessa frågor infattas dels av frågor med givna svarsalternativ och dels av påståenden där respondenten fått instämma: inte alls, inte riktigt, delvis eller helt. Att dela upp svaren i flera olika graderingar gör det möjligt för oss att se hur passstarktrespondenteninstämmerellerinte.förattintepåverkarespondentenharvivaltatt inte gruppera frågorna efter rubriker eller liknande då vi tror att det skulle kunna påverka utfalletnegativt.harrespondenternaintesvaratpåenkätenefterfyradagar,harviskickaten personligpåminnelsetilldem. 4.4Bortfall Som vid alla kvantitativa undersökningar har våra enkätundersökningar innefattat ett bortfall där vi inte lyckats få ett svar av respondenten. Bortfallen har berott på en rad olika orsaker bland annat sjukskrivning, föräldraledighet, semester, avslutad tjänst samt ett aktivt val av respondenten att inte delta. Svarsfrekvensen har varit högre bland revisorerna än redovisningskonsulterna. Bortfallet bland revisorerna uppgår till 41% och bland redovisningskonsulternatill52%. 4.5Informationenstillförlitlighet Förattkunnasäkerställaattundersökningenmäterdetdenäravseddattmäta,alltsåhålleren högvaliditet,harvivaltattskickauttestenkäter(eliasson,2006).enkäternaharskickatsuttill etturvalavredovisningskonsulterochrevisorersominteingåriundersökningensurvalsgrupp. Dessa personer har besvarat enkäterna som om de vore en del av undersökningen, men med uppmaningenattifältetförkommentarerskrivaomdeupplevdenågrasvårighetermedfrågan eller påståendet. Därigenom fick vi tips om begrepp som behövde förklaras och formuleringar som behövde förtydligas. Vi har också utformat enkäterna med hänsyn till den valda referensramen, för att säkerställa att enkäten innefattar all nödvändig information som vi behöver för att besvara syftet. Vi har undvikit att tala om för respondenterna att det är en jämförelsemellandetvågruppernadåvitrorattdetskullekunnatpåverkarespondentenssvar ochsänkavaliditeteniundersökningen. I och med att vi inte funnits tillgängliga när respondenterna besvarar enkäten har det varit av ytterstaviktattenkätenärförståeligochinstruktionernatydliga.dettaförattkunnagarantera enhögreliabilitetiundersökningen(ibid).viharvelatundvikaattrespondentenssvarintefaller 14

19 ilinjemedfråganshuvudsakligasyfte.riskenförattenkätenmissförståsharminimeratsgenom vårtestenkät. 4.6Metoddiskussionochkällkritik Detempiriskamaterialetbeståravsvarensomvifåttivårenkätundersökning.Somvitidigare nämntharvipågrundavtidsbegränsningbegränsatosstillattutförastudieniuppsalaområdet. Det gör det därför svårt för oss att generalisera för hela landet, trots det anser vi att det inte skulle skilja särskilt mycket mellan de svar som vi skulle kunnat få om vi valt att studera hela landetdåviinteanserattåsikternaskiljersigåtgeografiskt.tidsbegränsningensatteävenstopp förattuppnåenhögresvarsfrekvensblandrespondenterna,dådetintefunnitstidattfortsätta maila ut påminnelser till de som inte svarat. Vi är väl medvetna om att den kvantitativa undersökningen inte ger oss djupa och ingående svar men eftersom syftet är att identifiera revisorns och redovisningskonsultens kontrollfunktion i det mindre bolaget är det bredden av urvaletvivillmäta. Förattkunnabesvaravårtsyfteharviletatdiverseteoriersomviansertillförtengodgrundför det empiriska och analytiska arbetet. Litteraturen som används i studien har hämtas från originalkällorsåsomvälkändaekonomiskatidskrifter,myndigheterellerorganisationer.vihar delvis använt oss av tidskriften Balans, där vi i ett flertal nummer funnit ett stort diskussionsforumförrevisorerangåendedebattenomrevisornsochredovisningskonsultensroll i samband med slopandet av revisionsplikten. Den här källan har vi ansett som både relevant och tillförlitlig då informationen kommer från de som är verksamma i den aktuella branschen. StatensoffentligautredningarochSkatteverketharävenpubliceratinformationifrågansomär ytterst relevant för vår studie i och med att dessa legat till grund för beslut som har fattats gällandelagstiftningenkringrevision. 15

20 5.Resultatpresentationochanalys Iuppsatsensfemtekapitelpresenterasresultatenfråndetvåenkätundersökningarnasom genomförtsblandrevisorerochredovisningskonsulter.resultatenanalyserasisambandmed presentationenutifråndenvaldareferensramen. 55 revisorer och 57 redovisningskonsulter har svarat på respektive enkät. Resultaten från samtliga frågor finns illustrerade i bilaga 3, där finns också sammanställningar av respondenternasbakgrunder(kön,erfarenhet,titel).undersökningenomfattardessutomendel inledandefrågorförattfångainenbildavhurkundernaskunskaperuppfattasochvilkatjänster som främst tillhandahålls. Det har visats sig att majoriteten av både revisorerna och redovisningskonsulterna uppfattar kundens ekonomiska kunskaper som begränsade, vilket förtydligar vikten av någon form av kontrollfunktion i dessa bolag. Det är främst årsredovisningarochbokslut,löpanderedovisningochdeklarationersomredovisningskonsulten idag bistår med. Revisorerna uppger dessutom att det förutom revision är vanligt att kunden anlitarrevisornävenförrådgivning. Varje fråga har, förutom totalt utfall, analyserats utifrån respondenternas kön, erfarenhet och titel.detharifåfallvaritmöjligtattsenågratydligasärskiljningarmellanrespondenternassvar utifråndessabakgrundsvariabler.detharsnararevarittydligaskillnadermellanyrkesgrupperna. Det har i vissa fall varit möjligt att se en skillnad mellan auktoriserade och icke auktoriserade redovisningskonsultersställningstagande,vilketidessafallpresenterasitextennedan. 5.1Kontaktenmedföretaget Undersökningen visar att revisorerna har kontakt med kunderna mer sällan än vad redovisningskonsulternahar. Diagram1visarhuroftarevisorernaoch redovisningskonsulternaharkontaktmedsina kunder. 16

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp, 3 juni 2010 Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna?

Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna? MAGISTERUPPSATS (61-80 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MF09 Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna? Johanna Fogelberg Anette

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning C-UPPSATS 2008:236 Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning - ur finansiärernas perspektiv Robin Persson Maria Stovén Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

Revisorn och penningtvätt

Revisorn och penningtvätt Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Revisorn och penningtvätt En studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt

Läs mer

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende D-UPPSATS 2008:056 Förtroende och oberoende - om förhållandet mellan revisor och klienter Margaretha Jönsson Björn Lönnberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning ISRN-nr Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning The abolition of the statutory audit - the impact on bank loans and interest rate pricing Rickard Jonsson Andrea

Läs mer

SKILLNADEN MELLAN REGELVERKEN K2 OCH K3 - REGELVERKENS PÅVERKAN PÅ FÖRETAGETS SKATTEMÄSSIGA RESULTAT OCH UTDELNINGSBARA MEDEL

SKILLNADEN MELLAN REGELVERKEN K2 OCH K3 - REGELVERKENS PÅVERKAN PÅ FÖRETAGETS SKATTEMÄSSIGA RESULTAT OCH UTDELNINGSBARA MEDEL SKILLNADEN MELLAN REGELVERKEN K2 OCH K3 - REGELVERKENS PÅVERKAN PÅ FÖRETAGETS SKATTEMÄSSIGA RESULTAT OCH UTDELNINGSBARA MEDEL Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Sofia Larsson Elin

Läs mer

Förväntningar på revisorer

Förväntningar på revisorer Magisteruppsats Vårterminen 2007 Handledare: Owe R Hedström Författare: Jenny Edlund Enevång Joakim Furberg Förväntningar på revisorer Utifrån ett intressent perspektiv! 1 SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING

Läs mer

IFRS/IAS: VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE REVISIONENS OCH KREDITGIVNINGENS ROLL I

IFRS/IAS: VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE REVISIONENS OCH KREDITGIVNINGENS ROLL I IFRS/IAS: VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE REVISIONENS OCH KREDITGIVNINGENS ROLL I UPPKOMSTEN AV FÖRETAGSBUBBLOR Författare: Zlatan Mitrovic Mika Veijalainen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning

Läs mer

Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning

Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linda Bergström Camilla Thorp Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning En fallstudie av svenska storbanker i Karlstads kommun

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Civilekonomprogrammet HT 2007 Revisor/controller, RC04. SMS-lån. marknadsmässig eller abnorm kredit? Lina Kvist Sara Moberg

Civilekonomprogrammet HT 2007 Revisor/controller, RC04. SMS-lån. marknadsmässig eller abnorm kredit? Lina Kvist Sara Moberg Institutionen för ekonomi Kandidatuppsats Civilekonomprogrammet HT 2007 Revisor/controller, RC04 SMS-lån marknadsmässig eller abnorm kredit? Handledare: Sven-Olof Collin Författare: Lina Gustafsson Lina

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet. Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet. Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag 2012-06-08 REMISSVAR FAR FI Dnr 12-5482 Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE-103 97 Stockholm janet.temple@far.se [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

IAS 17 - Leasing. En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen. Författare: Handledare: Stefan Sundgren

IAS 17 - Leasing. En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen. Författare: Handledare: Stefan Sundgren IAS 17 - Leasing En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen Författare: Frida Andersson Marlene Eriksson Handledare: Stefan Sundgren Student Handelshögskolan

Läs mer

Revisorns ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Revisorns ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Företagsekonomiska Institutionen FEKH69 Examensarbete i Redovisning på Kandidatnivå VT 2013 Revisorns ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Författare: Annsofie

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Redovisning av befarade kreditförluster en studie av svenska bankers hantering av gruppvis reservering

Redovisning av befarade kreditförluster en studie av svenska bankers hantering av gruppvis reservering Företagsekonomiska institutionen Redovisning av befarade kreditförluster en studie av svenska bankers hantering av gruppvis reservering Kandidatuppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer