Akut Endokrinologi. 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akut Endokrinologi. 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin"

Transkript

1 Akut Endokrinologi 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin

2 Kemiska budbärare Fina reglersystem Nega7v feedback Lagom är bäst Endokrina sjukdomar: För mycket / för lite Långsam progress Autoimmun destruk7on Benigna adenom Diffusa symptom Hormoner

3 Akut endokrinologi Hormonella reak7oner på svår akut sjukdom Diabe7sk ketoacidos S"na Lindmark Binjurebarkskris Hyperkalcemisk kris Thyreotoxisk kris Myxödemkoma Svår hyponatremi Tommy Olsson Tommy Olsson

4 Hypofyshormoner

5 Critical Illness - Endokrinologi Low T 3 -syndome Inom 2 tim efter trauma Lägre T3, ju svårare sjuk Hypofys-thyroidea - axeln Minskad perifer konversion T4 T3 Via - TNFα, IL-1, IL-6? Långsam återgång till normala värden Adaptivt - energiuttag? Low T 3 -T 4 -syndrome Vid svårare sjukdomsgrad Läckage av TBG (ffa tot T 4 ), FFA frisättning T 4 TSH, T 4 -clearence Vid jämviktsdialys ingen sänkning av S-fT 4 metodfel immun-baserad S-fT 4 assay vid svår sjukdom? Van den Berghe, Eur J Endocrinol 2000

6 Euthyroid sick state 1. Low T 3 -syndrome 2. Low T 3 -T 4 -syndrome

7 Euthyroid sick state Substitutions-behandling? Inga data för att stödja behandling med Thyroideahormon Två randomiserade studier, flera mindre behandlingsstudier och djurstudier Sannolikt adaptivt för att minska metabolism, endast beh. om säker hypothyreos

8 Critical Illness - Endokrinologi Hypofys-binjure - axeln ACTH-kortisol vid trauma/kirurgi/sepsis Via CRH, cytokiner och noradrenalin kortisol metabola förändringar Frisätter energi från depåer, vitala organ prioriteras, anabolism Skydd mot extrem inflammatorisk respons? Viktigt att identifiera och behandla ACTH-kortisolsvikt! Svårt finna rätt metod att diagnostisera kortisolsvikt vid akut TBI 75% av S-kortisol CBG-bundet, ca 15% albumin-bundet, 10% fritt Synacthentest för tidigt att identifiera ACTH (el CRH)-brist Naturalförlopp S-kortisol vid svår sjukdom ej kartlagt Vad är gränsen för lågt S-kortisol på IVA (CIRCI/RAI)? Finns ett Sick Euadrenal state

9 Critical Illness - Endokrinologi Ökar vid fysiologisk stress Prolaktin Medieras av VIP, dopamin, oxytocin? Tolkningssvårigheter bl.a. pga dopamin-behandling Samband S-PRL svårighetsgrad? Deltar i aktivering av immunförsvaret? PRL-receptorer på T- och B-lymfocyter T-lymfocyter beroende av PRL för immunkompetens

10 Critical Illness - Endokrinologi Hypofys-gonad - axeln Generellt supprimerad gonad-axel LH/FSH ofta normalt el Testosteron / LH vid t.ex kirurgi, hjärtinfarkt Leydig cell suppression (via IL-1, IL-2?) testosteron anabolism Adaptivt vid akut stress att för stunden spara energi/metabola substrat till vitala organ

11 Critical Illness - Endokrinologi Hypofys-gonad - axeln Hypogonadism hos 25-79% i akutfasen av TBI Delvis relaterat till högt prolaktin (?) S-estrogen och s-testosteron sjunker signifikant inom 24 tim Lägre s-testosteron associerat med svårare TBI LH/FSH också men normalt svar på GnRH Hypothalam hypogonadism Kan antas vara adaptivt respons som vid andra trauma Åtminstone den första tiden

12 Critical Illness - Endokrinologi GH - IGF-1 - axeln Första timmar-dagar vid trauma, kirurgi, sepsis: GH, men IGF-1 Perifer GH-resistens (GH-receptorer ) Via TNFα, IL-1, IL-6? Minskad negativ feedback IGF-1 - GH GH s direkta effekter/ IGF-1 effekt: Metabolism: anabolism survival Bla Lipolys, insulineffekt Van den Berghe, Eur J Endocrinol 2000

13 SammanfaLning Hypofys- axlarna vid svår sjukdom Ökade nivåer Kor7sol stressnivåer (?) Vik7gt inte missa svikt Svår diagnos7k Prolak7n s7ger (betydelse?) GH oua, men IGF- 1 Minskade nivåer Lågt T 3 (och oua T 4 ), TSH oua normalt Gonadaxeln vilar (hypothalam hämning) Lägre hormonnivåer ju svårare sjukdom Hormonella förändringar i akutfasen adaptiv omställning (längre tid på IVA?) Ta endast prover på klinisk indikation Förutom kortisolsvikt inga evidens för behandling i akutfasen

14 Myxödem Myxödem Mycket sällsynt komplikation till långvarig hypothyreos Grav (primär) hypothyreos ofta hos äldre kvinna Utlösande faktorer: Infektioner Operation Gastrointestinal blödning Nedkylning Hjärt-kärlsjukdom Psykofarmaka, sedetiva, morfin Amiodaron Myxödem

15 Myxödem Klinisk bild Kall, torr, sträv hud och ögonlocksödem Vakenhetssänkning, desorientering, ej alltid koma Hypotermi (32-35 C) Respiratorisk insufficiens med CO 2 -retention och acidos Bradykardi, hypotension Långsamma eller bortfall av reflexer Ascites och perikardexsudat Struma el ärr efter struma-op. Myxödem

16 Myxödem Utredning T4/T3 (TSH oftast - primär hypothyreos) Diff-diagnos: Non-thyroidal illness /Critical illness Elektrolyter: S-Na ofta (SIADH) Artärgas: pco 2, po 2 (alveolär hypoventilation) B-glc ( ) S-kortisol/Synacthentest (uteslut samtidig kortisolsvikt) CRP, blodstatus, ev odlingar Lungröntgen (pneumoni, stas?) EKG (low voltage, arytmier?) Hjärt-eko (perikardvätska?) Myxödem

17 Myxödem Behandling Oftast IVA med andningsunderstöd, EKG- och BT-övervakning Glukokortioider Hydrokortison 100 mg iv, därefter infusion 200 mg/d i 1 vecka därefter nedtrappande dos (Ges före Levaxin risk relativ kortisolsvikt. Behövs troligen ej om samtidig kortisolsvikt uteslutits) Thyroideahormon Engångs dos av µg Levaxin iv (ev krossa tabletterer i v-sond). Återställa poolen Därefter ges µgx1 i.v. Av vissa förordas 1 v uppehåll, därefter T Levaxin µg / dag med LÅNGSAM dosökning Iv Levothyroxin kan beställas akut via apoteket Scheele, Stockholm Hypotermi Långsam uppvärmning (snabb uppvärmning kan ge kärldilatation och blodtrycksfall). Undvik avkylning. Risk för dålig absorbtion av p.o. läkemedel (stillastående tarm - funktionell ileus) Risk för övervätskning och läkemedelsbiverkningar pga långsam metabolism Infektionsprofylax / -behandling Vid nedsatt trombocytfunktion och blödning: Octostim, K-vitamim, ev blod Myxödem

18 Myxödem Patientfall, NUS mars årig kvinna: Rökare, långtidssjukskriven för hjärtsvikt Typ 2 diabetes s. 2001, tabl+insulin, dålig glukoskontroll Hjärtsvikt pga dilaterad kardiomyopati s oklar genes, sviktpacemaker Akuten kl 21 På em uttalad, tilltagande trötthet och frusenhet, illamående. Tagit insulin och ätit. Ambulans b-glukos 2,6, kräks. Får i.v. Glukos b-glukos 6.0 På akuten trött/somnolent men väckbar och orienterad Temp 33,8 C, AF 20, SpO2 95% BT 155/104, men sjunker till 75/25, svarar dåligt på i.v. Vätska Framkommer fall m. skalltrauma 10 dgr tidigare. Inga fokala neurologiska bortfall CT hjärna u.a. Uppvärmes CRP<5, Hb 135, LPK 8,3, Na 143, K 3,2, krea 100, alkoholer 0, Trop-T 21 (<15) Myxödem

19 Myxödem Patientfall, NUS mars 2011 Misstanke om sepsis, inlägges IVA med Claforan/Gensumycin Värms upp m Bairhugger, tryckunderstöd med noradrenalin Morgonen efter noteras svullnad i ansikte, armar, ben, SBT 100 Rtg pulm: sviktbild, men inga infiltrat Nya prover: CRP<5, LPK 8,1, Pro-BNP 763 TSH 37 (0,27-4,20), ft4 1,3 (12-22), ft3 0,8 (3,1-6,8) Synacthentest: S-kortisol nmol/l Får pga. ansiktssvullnad Betapred 8 mg följt av Solucortef 200 mg/24 h. Hjärtsviktsmediciner utsatta Dag 1 kl 10 Dag 2 kl 05 Dag 2 kl 07 S- TSH (0,27-4,20) S- ft4 (12-22) 1,3 3,9 5,2 Levaxin 200 µg p.o 200 µg p.o Myxödem

20 Myxödem Patientfall, NUS mars 2011 Ömtåligt hjärta med svår dilaterad kardiomyopati T4 bör ej stiga snabbt Avvaktar ytterligare Levaxin och följer ft4 (rebound pga stillastående tarm?) Förbättras cirkulatoriskt och noradrenalin, solucortef och antibiotika utsättes Överflyttas till HIA, men får ett lungödem inom ett par timmar kan ej hävas med CPAP, nitro, Simdax Åter IVA för NIPPV, CVK, noradrenalin Sviktpace justeras (ökad basfrekvens) Feber, ev pneumoni Claforan återinsättes Dag 3 kl 09 Dag 4 kl 05 Dag 4 kl 21 Dag 5 kl 05 TSH (0,27-4,20) ft4 (12-22) 6,2 9, ,5 Levaxin 200 µg i.v. 25 µg i.v 100 µg p.o Myxödem

21 Myxödem Patientfall, NUS mars 2011 Dag 5-6 klart förbättrad, pratbar Berättar att hon varit trött och frusen sedan ca 3 månader Överflyttas till kardiologen/hia för fortsatt hjärtsviktsvård Inget mer Levaxin på 3 dagar Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 TSH (0,27-4,20) ft4 (12-22) 11,6 9,6 8,9 8,4 Levaxin 25 µg p.o Dag 9 startas T Levaxin 25 µgx1 oförändrad dos i 6 veckor innan ökning Skrivs ut dag 19 med reducerade insulindoser och optimerade hjärtsviktsmedicinering Myxödem

22 Thyreotoxisk kris Thyreotoxisk kris Livshotande akut försämring av hyperthyreos (vanligen Graves) Nydebuterad eller vid (abrupt) utsättning av thyreostatika Oftast utlösande faktor (annan akut sjukdom): Infektion Trauma (operation) Förlossning Diabetes ketoacidos Radiojod Jodtillförsel (amiodaron, hälsokostpreparat, rtg kontrast) Mycket ovanligt Beror på kraftigt ökad effekt av katekolaminer (pga utlösande faktor) Thyretoxisk kris

23 Thyreotoxisk kris Klinisk bild 1. Feber (vanligen > C), Svettning 2. Kardiovaskulära symptom: Tachykardi, förmaksflimmer, hjärtsvikt eller angina pectoris. Blodtrycksfall eller chock. 3. Gastrointestinala symptom: Illamående, kräkningar, diarré. 4. CNS-påverkan: Rastlöshet, motorisk oro, agitation, sömnstörningar, desorientering, apati. Koma i uttalade fall. 5. (Ögonpåverkan: Exophtalmus kan förekomma) 6. Leverpåverkan och leukocytos ses ofta 7. Död pga hjärtarrytmi / hjärtsvikt Thyretoxisk kris

24 Thyreotoxisk kris Utredning Initialt: Prover: ft4, ft3 & TSH De kliniska symptomen korrelerar inte med hormonnivåer TRAK och TPO-antikroppar Blodstatus, CRP, elektrolytstatus, glukos, urinsticka, EKG Ev. odlingar + rtg efter misstanke Uppföljning: Kontinuerlig bedömning av mentalt tillstånd Puls, BT minst 1 gång/tim Följ temp + timdiures, vätskestatus, ev. b-glukos. Thyretoxisk kris

25 Thyreotoxisk kris Behandling Thyreostatikum Tiotil 200 mg x 6 (hämmar hormonsyntes och minskar konvertering T4 T3) p.o el via v-sond. Minska efter 1 v. (alt Thacapzol 20 mg x4) β-blockare Inderal po mg x4-6 el iv 5-10 mg/tim. Eftersträva pulssänkning till 90/min. Symptomlindrande och minskar konvertering T4 T3. Cave hjärtsvikt. Vid astma ev Seloken 5 mg x 1-3 i.v, el 50 mg x 3-4 po Glukokortikoider Hydrokortison 100 mg iv, därefter 400 mg/dygn. Minskas succesivt 1:a veckan. Hämmar frisättning samt perifer konversion T4 T3. Syrgas, Vätska, elektrolyter, näring Högt kaloriintag T.ex 10% glukos med elektrolyter 1000 ml x 2/d. Febernedsättande, behandla utlösande orsak Undvik ASA kan frigöra TBG bundet T4. Nedkylning kylfilt. Ev. antibiotika Jod (K-jodid = Lugols lösning 250 mg (=5 drp) x2) I sällsynta fall om ovan ej har effekt. Hämmar frisättning. Omöjliggör radiojodbehandling! Thyretoxisk kris

26 Hyperkalcemisk kris Hyperkalcemisk kris

27 Hyperkalcemisk kris Kalcium - fysiologiska funk7oner Excita7on- kontrak7on i muskler (inkl. hjärtat) Synap7sk transmission Trombocytaggrega7on / koagula7on Exocytos (av bl.a. hormoner) Intracellulär second messenger Mineralisering

28 Hyperkalcemisk kris Kalcium omsälning Dagliga kalciumflöden Diet 1000 mg Totalt upptag i tarm 175 mg Upptag i tarm 300 mg Utsöndring 7ll tarm 125 mg Totalt 900 mg i ECF mg filtreras i njurarna Men endast 175 mg utsöndras 500 mg 7ll skelel 500 mg från skelel Ur Despopoulos/Sibernagl Color Atlas of Physiology

29 Hyperkalcemisk kris Calcium i blodet 40% albuminbundet, inert Ca 2+ 2,5 mm Total Ca % komplexbundet 7ll Citrat, fosfat, etc (inert) 1,2 mm joniserat Ca 2+ (ak7vt) Mät albumin- korrigerat eller joniserat Ca!

30 Calcium i blodet Ca 2+ - koncentra7onen regleras mycket snävt Referensområde 2,10-2,60 mmol/l (joniserat = 1,08-1,29 mmol/l) För individen mycket liten varia7on (ca 0,05-0,10 mmol/l) Ca 2+ - koncentra7onen regleras ffa av PTH & vice versa PTH syntes/utsöndring hämmas av Ca 2+ via Ca- receptorer på parathyr.- cellen Ur Greenspan Basic & Clinical Endocrinology

31 PTH ökar [Ca 2+ ] genom: Ökad resorb7on från ben Ökad renal reabsorb7on Ökad syntes av ak7vt D- vitamin (s7mulerar 1- hydroxyleringen i njurtubuli) Ak7vt D- vitamin ökar upptag i tarmen Calcitonin (från C- cellerna) minskar [Ca 2+ ] i blodet: Hämmar bennedbrytning genom bindning 7ll calcitonin- receptorer på osteoklaster Tveksam fysiologisk betydelse Calcium i blodet Ur Despopoulos/Sibernagl Color Atlas of Physiology

32 D- vitamin Blodkonc Huden producerar vitamin D 3, Cholecalciferol (UV- ljus krävs) 1,6 ng/ml Levern hydroxylerar dela direkt 7ll 25- OH- D 3 (Calcifediol) (minskat vid D- vit brist) 26 ng/ml Njuren hydroxylerar dela 7ll 1,25- OH- D 3 (Calcitriol) S7muleras av PTH Hämmas av hög [Ca 2+ ] & [PO 4 ] 34 pg/ml Ur Despopoulos/Sibernagl Color Atlas of Physiology

33 Reak7oner vid Lågt [Ca] Högt [Ca] Ur Despopoulos/Sibernagl Color Atlas of Physiology

34 Hyperkalcemi - symptom Stones Njursten / Nefrokalcinos Polyuri (Ca 2+ =ADH antagonist) Polydipsi Uremi Bones Ostei7s fibrosa Subperiostal benresorb7on Bencystor Osteoporos Osteomalaci Artrit Abdominal groans Obs7pa7on Illamående / kräkningar Ulcus Pancrea7t Psychic moans TröLhet Nedstämdhet Förvirring Minnesstörning

35 Hyperkalcemisk kris Hyperkalcemi - fynd Kardiovaskulära Hypertoni Bradykardi (ev asystoli) EKG- förändringar (kort Q- T 7d) Risk för arytmier (ffa med digitalis) Dyslipidemi Ökat kolesterol (VLDL) Ökade triglycerider Minskat HDL Neuromuskulära Muskelsvaghet Proximal myopa7

36 Hyperkalcemisk kris Hyperkalcemi Hyperkalcemi oavsel orsak beror av: Ökad benresorb7on och / eller Ökat tarmupptag och / eller Minskad urinutsöndring Hyperkalcemi kan underhålla / förvärra sig själv - ond cirkel Ur Greenspan Basic & Clinical Endocrinology

37 Hyperkalcemisk kris Diagnos7k S- Ca / S- PTH Normal rela7on PTH vs Ca Ca PTH = phpt 2. Ca PTH = ej phpt 3. Ca PTH = sekundär HPT 4. Ca PTH = hypoparatyreoidism Ur Greenspan Basic & Clinical Endocrinology

38 Hyperkalcemisk kris Hyperkalcemi Differen7al- diagnoser Med högt PTH Primär hyperparatyreoidism Med lågt PTH Maligna sjukdomar Med normalt (högt) PTH Familjär Hypokalcurisk Hyperkalcemi (FHH) Med varierande PTH Läkmedel: D- vitamin (ssk ak7vt) Tiazider Li7um Milk- alkali SkeleLmetastaser m osteolys PTHrP Ffa bröstcancer & myelom Ffa skivepitelcancer i lunga & njurcancer, bröstcancer Immobilisering Unga växande individer Andra endokrina sjukdomar t.ex. thyreotoxicos, Addison Sarkoidos

39 Hyperkalcemisk kris Primär Hyperparatyreoidism Utgör 50% av alla hyperkalcemi- pa7enter Incidens totalt: 42/ Kvinnor > 60 år: 4/ ggr vanligare hos kvinnor E7ologi 80% - solitärt adenom 15% - primär hyperplasi Familjära former (MEN 1, MEN 2A, mm) 1-2% - paratyroidea cancer Kan oua iden7fieras preopera7vt (svår hyperkalcemi & palpabel tumor)

40 Hyperkalcemisk kris Malignitet Utgör 45% av alla hyperkalcemier Hyper- Ca är malignitet 7lls motsats bevisad Metastasering - lokal skelellys (via cytokiner ex IL- 6, etc) Myelom, Leukemi, Lymfom Bröstcancer Njurcancer Lungcancer secernerar PTHrP - PTH- lik effekt på PTH- receptorn i skelel & njure 1,25- OH- D 3 kan secerneras av lymfom

41 Hyperkalcemisk kris Hyperkalcemisk kris S- Ca >3,5 mmol/l el joniserat [Ca 2+ ] >1,7 mmol/l Beror ouast på malign sjukdom Endast i sällsynta fall på phpt Mycket sällan andra orsaker Vit- D intox Sarkoidos Immobilisering (barn) All7d betydande vätskedeficit (8-10 l) Kan vara livshotande med påverkan på Njurar, hjärta, medvetande Intensivvård rekommenderas vid S- Ca>3,5-4,0 (beroende på symptom och samsjuklighet) - vid komplicerade fall, t ex hjärt- och/eller njursvikt, även vid lägre nivåer.

42 Hyperkalcemisk kris Hyperkalcemisk kris Symptom Törst, polyuri Illamående, anorexi, kräkning, förstoppning TröLhet, muskelsvaghet Buksmärta Klåda Förvirring Huvudvärk Koma Död Status Dehydrering Feber Medvetandepåverkan Öm buk Arytmier, förkortad QT- 7d Hyperkalcemisk kris

43 Hyperkalcemisk kris Hyperkalcemisk kris Prover S- Ca >3,5-4 mmol/l (albumin- korrigerat) Eller joniserat [Ca 2+ ] >1,7 mmol/l S- krea S- P lågt el normalt vid primär hyperpara, förhöjt vid malignitet S- Na, K (pga diures) S- PTH avgör om phpt el inte S- ALP (ffa vid malignitet) Blodstatus, leverstatus, blodgas, SR, glukos Hyperkalcemisk kris

44 Hyperkalcemisk kris Behandling Rehydrering! NaCl 0,9% med K-tillskott, ml (upp till 8-10 l) första dygnet Forcerad diures har tveksam effekt (ev. Furosemid efter rehydrering) Täta kontroller av elektrolyter och ev. övervakning av CVP Calcitonin (Miacalcic i.v. Infusion 10E/kg under 6 tim alt 100Ex4 i.m) Vid grav hypercalcemi, effekt - snabb (3-6 timmar) men måttlig & kortvarig (max 5 dygn). Testdos ges först. Bisfosfonater (Vid malignitet el okänd orsak) Efter rehydrering! Inf Zoledeonsyra (2-) 4 mg el Pamidronat mg, effekt efter 2-3 dagar. Mkt bra vid malignitet Ej vid HPT (ffa ökad reabsorb7on i njurar)

45 Hyperkalcemisk kris Behandling SäT ut: thiazider, li7um, kalk, A+D vitamin GlukokorWkoider (Solucortef mg i.v /dag el Prednisolon 50 mg p.o / dag) Effek7vt vid maligna 7llstånd, d- vitamin intoxika7on, sarkoidos. - minskar benresorp7on och effekt av D- vitamin i tarmen Mimpara (p.o mg x 1-2) Vid phpt (parathyroideacancer) Dialys ev. vid svår hyperkalcemi och grav njursvikt. Kortvarig effekt. OperaWon: Vid phpt (högt PTH) kontakt endokrinkirurg ev. snar op.

46 Sergeant Phil Esterhaus

HYPERKALCEMI. Åsa Tizzard

HYPERKALCEMI. Åsa Tizzard HYPERKALCEMI Åsa Tizzard 1 Kalciumhomeostas Konstant nivå joniserat Ca extracellulärt viktigt Koagulationskaskad Neuromuskulära funktioner Skelett (mineralisering) 2 Kalciumhomeostas Kalciumkoncentration

Läs mer

Akut binjurebarksinsufficiens. Tommy Olsson Medicincentrum 2011

Akut binjurebarksinsufficiens. Tommy Olsson Medicincentrum 2011 Akut binjurebarksinsufficiens Tommy Olsson Medicincentrum 2011 (Adrenogenitalt syndrom - hög känslighet för stress/infektion) HPA-axeln Kortisolproduktion: Ca 10 mg/dygn (5,7 mg/m 2 /dygn) Under maximal

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

Kalciumrubbningar. Birgitta Wagrell 2014 10 09

Kalciumrubbningar. Birgitta Wagrell 2014 10 09 Kalciumrubbningar Birgitta Wagrell 2014 10 09 Kalciumhomeostas Reglerande hormon: Parathormon 1,25-dihydroxyvit.D Calcitonin Parathormon Polypeptid, 84 aminosyror. Bildas i parathyroidea och utsöndras

Läs mer

Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550

Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550 Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550 Korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Hypotyreos N

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Thyroideasjukdomar. Birgitta Wagrell 2014 10 09

Thyroideasjukdomar. Birgitta Wagrell 2014 10 09 Thyroideasjukdomar Birgitta Wagrell 2014 10 09 Hypothalamus-hypofysthyroideaaxeln Thyroideahormonsyntes Hormoner TSH hypofysens thyroideastimulerande hormon. Stimulerar jodupptaget i thyroidea. TSH-receptor

Läs mer

Cirka 40/100 000 invånare och år. Fem gånger vanligare hos kvinnor.

Cirka 40/100 000 invånare och år. Fem gånger vanligare hos kvinnor. Kapitel Thyreotoxikos Incidens Cirka 40/100 000 invånare och år. Fem gånger vanligare hos kvinnor. Indelning Hyperthyreos Toxisk diffus struma (Graves sjukdom, Basedow sjukdom); 60-70 %, autoimmun, TRAKpositiv;

Läs mer

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) - kortversion

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) - kortversion Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) - kortversion Denna version är en kortare version av Thyroideaguiden, som också finns tillgänglig på Endokrinologsektionens hemsida. Guiden är ursprungligen sammanställd

Läs mer

En presentation om Addisons sjukdom.

En presentation om Addisons sjukdom. En presentation om Addisons sjukdom. Samtliga läkare och sjuksköterskor har läst om Addisons sjukdom under studietiden. De flesta har aldrig mött en Addisonpatient. Man kanske har ett hum om vad Addisons

Läs mer

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Svår sepsis/septisk chock Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Kvinna f 20 Tid frisk Sjuk en dag med feber, generell värk Rodnad på låret Dyspne Till akuten Akuten Temp 38 Kortandad

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

PTH mm. Mattias Aldrimer, överläkare Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin i Dalarna

PTH mm. Mattias Aldrimer, överläkare Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin i Dalarna PTH mm Mattias Aldrimer, överläkare Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin i Dalarna D-vitaminanalyser 2014 internt pris 220 kr Beställare patienter analyser Totalt Dalarna 7 108 8 487 Avesta VC Mott Avesta

Läs mer

Vätskebalans. Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet

Vätskebalans. Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Vätskebalans Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Introduktion till Vätskebalans Grundläggande fakta Vatteninnehåll i kroppen

Läs mer

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Emma Löfström # Henrik Eliasson Erik Bäck Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro # Kliniken för mikrobiologi och Vårdhygien, Halmstad Tularemi Fransicella Tularensis Metod Retrospektiv studie

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Energibehov och nutritionsbehandling

Energibehov och nutritionsbehandling Energibehov och nutritionsbehandling 141106 Patientfall Ê Man född 1940 Ê Nedsatt aptit senaste 2-3 månaderna Ê 4-5 kg viktnedgång Ê Buksmärta, illamående, ingen gasavgång eller avföring senaste dygnet

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

Hjärtsvikt hos den äldre patienten

Hjärtsvikt hos den äldre patienten Hjärtsvikt hos den äldre patienten Henrik Toss Ordförande i Läkemedelskommittén Uppsala län Överläkare vid internmedicin, Akademiska sjukhuset 2014-10-27 Disposition av föreläsning Bakgrund Diagnostik

Läs mer

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11 Vätskebalansen och syra-basbalansen Människan: biologi och hälsa SJSE11 Annelie Augustinsson Vätske- och syra-basbalansen Vätskebalansen = balansen mellan mängden vatten och mängden av joner och andra

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna

Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna för primärvården och slutenvården Faktagranskad av Johan Jendle, docent överläkare endokrin, Diabetescentrum Karlstad och Stig Attvall, docent överläkare,

Läs mer

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Anders Ternhag 1(31) Innehåll Vad är procalcitonin? Vilka användningsområden finns dokumenterade? Luftvägsinfektioner Sepsis Slutsatser Kan PCT minska onödig ab användning?

Läs mer

Utredning - neonatal hypoglykemi. Barnveckan i Jönköping 2010 Maria Elfving

Utredning - neonatal hypoglykemi. Barnveckan i Jönköping 2010 Maria Elfving Utredning - neonatal hypoglykemi Barnveckan i Jönköping 2010 Maria Elfving Vilka barn ska utredas? Svår hypoglykemi Glukosbehov > 12-15 mg/kg/min Hypoglykemisk kramp Långdragen hypoglykemi Glukosbehov

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 ENDOKRINOLOGI Diabetesketoacidos (DKA)... 2 Diabeteskoma hyperosmolärt... 4 Diabetesfot... 5 Hyperglykemi på akutmottagningen... 6 Hypoglykemi... 7 Hypotyreos... 8 Kortisolsvikt

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

1) Elektrolytrubbningar 2) Vätskebalans 3) Syra-bas. Jonas Räf 141204

1) Elektrolytrubbningar 2) Vätskebalans 3) Syra-bas. Jonas Räf 141204 1) Elektrolytrubbningar 2) Vätskebalans 3) Syra-bas Jonas Räf 141204 1 x http://www.janusinfo.se/global/akut_internmedicin/elektrolyt_rubbning_2012.pdf http://www.internetmedicin.se 2 Distribution av elektrolyter

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Diabetes. Falldiskussion. Distriktsläkare, Informationsläkare

Diabetes. Falldiskussion. Distriktsläkare, Informationsläkare Falldiskussion Vibeke Bergmark Överläkare Medicinkliniken Nyköping Björn Lundahl Distriktsläkare, Informationsläkare Läkemedelskommittén Eskilstuna Mellansvenskt läkemedelsforum, 4 februari 2015 Fall I,

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 8 Fall för Klassundervisning (titta gärna på fallen före) Reviderad juli 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning

Läs mer

Hälsopunkt Stenungsund

Hälsopunkt Stenungsund Hälsopunkt Stenungsund om STRESS Hälsopunkt Stenungsund är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsorådet, 4S-förbundet, primärvården, apoteket och Stenungsunds bibliotek. Du hittar oss i Kulturhuset Fregatten,

Läs mer

Barn och ungdomars Vitamin D-status

Barn och ungdomars Vitamin D-status Barn och ungdomars Vitamin D-status vid inskrivning på Rikscentrum Barnobesitas Kerstin Ekbom Leg ssk, Med Dr Kort sammanfattning vitamin D Vitamin-D D2 (ergokalciferol, förekommer i vissa svampar) D3

Läs mer

Därför använder vi sänka

Därför använder vi sänka Därför använder vi sänka Anders Ehnberg Distriktsläkare Nya Närvården Strömsund. Därför använde vi sänka Arbetat 28 år i glesbygd. Södra Lappland och Norra Jämtland Engagerad i Equalis arbete sedan 1996

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Den första insulin- pumpen från Indiana, USA 1963. Björn Rathsman Sachsska Barn och ungdomssjukhuset, Stockholm 1 DISPOSITION Vad innebär insulinpumpbehandling? Användningsfrekvens

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Fall 2 (VT14) Tjugosexårig man med amyloidos och njursvikt sekundärt till familjär medelhavfeber. Har genomgått en misslyckad njurtransplantation, Ny

Fall 2 (VT14) Tjugosexårig man med amyloidos och njursvikt sekundärt till familjär medelhavfeber. Har genomgått en misslyckad njurtransplantation, Ny Fall VT 2014 Fall 2 (VT14) Tjugosexårig man med amyloidos och njursvikt sekundärt till familjär medelhavfeber. Har genomgått en misslyckad njurtransplantation, Ny transplantation planeras, därav denna

Läs mer

Hjärtsviktsbehandling

Hjärtsviktsbehandling Hjärtsviktsbehandling hos de mest sjuka äldre Internmedicin Akademiska sjukhuset Uppsala Henrik Toss 2013-02-05 Disposition av föreläsning Äldre med hjärtsvikt skillnader jft yngre patienter Diagnostik

Läs mer

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning Endokrinologi och diabetes T7 Fall för Klassundervisning Hur man handlägger en patient beror till stor del på var man befinner sig och vilka resurser som är tillgängliga. Därför börjar alla fall med var

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller 125 mg eller 250 mg acetazolamid Beträffande hjälpämnen

Läs mer

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Els-Marie Raupach Överläkare Bild och funktionsmedicin Skövde 130201 Som man frågar får man svar! Remissen är radiologens verktyg och styr: Prioritering

Läs mer

URINVÄGAR. Infek.oner Enures. Linda Wigh, överläkare barnkliniken 150521

URINVÄGAR. Infek.oner Enures. Linda Wigh, överläkare barnkliniken 150521 URINVÄGAR Infek.oner Enures Linda Wigh, överläkare barnkliniken 150521 Urinvägsinfek.oner, allmänt Första levnadsåret vanligare hos pojkar Vid 7 års ålder har ca 2 % av alla pojkar och 8 % av alla flickor

Läs mer

akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset

akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset Hemodynamik - begrepp & normalvärden i vila SVC = superio vena cava Sat 70 AO Sat 95% PA Sat 70

Läs mer

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Buksmärta hos barn RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014 Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Barnakuten i Göteborg 45 000 besök/år 4 000 på grund av

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Det akut sjuka barnet. Läkardagarna 2011 Östen Jonsson Barn o ungd.klin USÖ

Det akut sjuka barnet. Läkardagarna 2011 Östen Jonsson Barn o ungd.klin USÖ Det akut sjuka barnet Läkardagarna 2011 Östen Jonsson Barn o ungd.klin USÖ Varningstecken på svår infektion? Vilka ska skickas till sjukhus? Har feber betydelse? Hur länge innan åtgärd? Febernedsättande?

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central

Läs mer

Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor. Dos. Dosering 1. Vikt. Lever. Konc. Ålder. Njure. Andra läkem.

Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor. Dos. Dosering 1. Vikt. Lever. Konc. Ålder. Njure. Andra läkem. Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor Staffan Rosenborg Specialist i njurmedicin och klinisk farmakologi Klinisk farmakologi Karolinska Universitetssjukhuset Dos effekt

Läs mer

Diabetes hos barn och ungdomar. Disposition. Barns symptom på diabetes

Diabetes hos barn och ungdomar. Disposition. Barns symptom på diabetes Diabetes hos barn och ungdomar 1 Disposition Diabetes hos barn, ett mer akut insjuknande Diabetes hos barn i Sverige Barndiabetesvården Egenvård Alkohol och diabetes Motivation och undervisning 2 Barns

Läs mer

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1 Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke Fallbeskrivning 1 85-årig man Kontaktorsak Inkommer med remiss från kommunsköterska via kirurgakuten, smärta vänster fot. Ohållbar hemsituation. Socialt

Läs mer

förstå din katts diabetes

förstå din katts diabetes förstå din katts DIABETES Att höra att din katt lider av diabetes kan göra dig orolig och förvirrad, men du ska veta att hjälpen är nära. I denna broschyr kommer vi att förklara hur kattdiabetes kan hanteras

Läs mer

Akut alkohol. I genomsnitt. 20 % av pat på medicinklinik/iva har alkoholbakgrund/alkoholrelaterade sjukdomar

Akut alkohol. I genomsnitt. 20 % av pat på medicinklinik/iva har alkoholbakgrund/alkoholrelaterade sjukdomar Akut alkohol Klinisk handläggning vid akutfall av alkoholrelaterad sjukdom Åsa Wessulv Bitr Öl Gastrosektionen, Medicinkliniken Danderyds sjukhus AB I genomsnitt 20 % av pat på medicinklinik/iva har alkoholbakgrund/alkoholrelaterade

Läs mer

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Ovulationsrubbningar....2 Amenorré......2 Definition Klassifikation Utredning Orsakar Polycystiskt

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe [Skriv text] rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Totalt 25poäng löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

Kakexi - stigmatiserande tillstånd för alla!

Kakexi - stigmatiserande tillstånd för alla! Kakexi - stigmatiserande tillstånd för alla! Christel Wihlborg Överläkare Palliativa verksamheten, Ystad Kakexi - definition Ett multifaktoriellt syndrom som karakteriseras av Förlust av muskelmassa Kan

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

Dyspepsi = Dålig matsmältning

Dyspepsi = Dålig matsmältning Symtom och tecken vid ohälsa i övre magtarmkanalen SARA BERTILSSON Dyspepsi = Dålig matsmältning Organisk dyspepsi Ulcus Refluxsjukdom Gallbesvär Cancer Funktionell dyspepsi Ingen påvisbar orsak Smärta-lindras

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Endokrinsökaren 93125

Endokrinsökaren 93125 THYREOIDEA Endokrinsökaren 93125 Thyroideadiagnostik TSH ft4 ft3 TRAb/TRAk TPO-antikroppar Ak mot thyreoglobulin Palpation Spårjod Ultraljud Scint Punktion cytologi TRH-belastning Knöl på halsen I thyroidea?

Läs mer

Jonathan Mulenga, Överläkare Medklin Varberg

Jonathan Mulenga, Överläkare Medklin Varberg Jonathan Mulenga, Överläkare Medklin Varberg 2-3 % av alla kvinnor,vilka är 5-10 gånger oftare än män. Insjukna under och efter klimakteriet. Efter förlossning löper stor risk. Postpartum tyreoidit Symtom

Läs mer

Kem.lab 10 i topp 2009

Kem.lab 10 i topp 2009 Kem.lab 10 i topp 2009 P Kreatinin 200 286 B Hb 183 308 P Kalium 156 394 P Natrium 126 014 P CRP 123 279 B Leukocyter 120 149 P PK 117 950 B Trombocyter 115 598 P ALAT 107 634 P TSH 72 643 Funktion Rena

Läs mer

Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping

Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping Endokrinologiska utmaningar Menstruationscykeln Endokrinologiska effekter Höga östradiolnivåer

Läs mer

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka 1 Tvillingen Läkare: Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Bor du med tvillingen? Ja, sedan hur många år Nej => Har du bott med tvillingen Ja, år 19 till 19 Nej Hur länge har du känt tvillingen?

Läs mer

Handledning för anestesipersonal

Handledning för anestesipersonal Organdonation från avlidna Handledning för anestesipersonal Närvaro av anestesipersonal under donationsingreppet är nödvändig fram tills det att respiratorn stängs av. Förberedelser Vid multiorgandonation

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Hur mår min cancerpatient?

Hur mår min cancerpatient? Hur mår min cancerpatient? Marcela Ewing Specialist allmänmedicin/onkologi Regionalt cancercentrum väst Göteborg Disposition Hur mår patienten : - före diagnosen - cancerbeskedet - under behandlingen -

Läs mer

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili Utredning och Behandling av Hypertoni Faris Al- Khalili 2014 Hypertoni Silent killer Ledande orsak till kardiovaskulär mortalitet Förekomst 20 50 % av populationen ( 38% i Sverige) Står för ca 50% av all

Läs mer

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Anafylaxi Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Sammanfattning Adrenalin im Adrenalin im Adrenalin! Allergiteamet Allergi-skalan (litet arbetsredskap

Läs mer

POLYCYSTISKT OVARIALSYNDROM inflammatoriska markörer i fettväv

POLYCYSTISKT OVARIALSYNDROM inflammatoriska markörer i fettväv POLYCYSTISKT OVARIALSYNDROM inflammatoriska markörer i fettväv Åsa Lindholm Institutionen för kvinnors och barns hälsa Uppsala universitet, Uppsala Marie Bixo, Mats Eliasson, Tommy Olsson, Jonas Buren,

Läs mer

OMTENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3

OMTENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 OMTENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 5 0 8 1 8 Namn: Personnr: - texta Max: 79 poäng Gk: 47 poäng Skrivtid: 8-13 : Läs detta först: 1. Ta det lugnt! 2. Mobiltelefoner, väskor och ytterkläder skall förvaras

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 7 Fall för Klassundervisning Reviderad 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning Irriterad trebarnsmamma 31-årig

Läs mer

TIA transitorisk ischemisk attack Aspekter påp klinik, prognos och akut handläggning TIA Fokala neurologiska bortfallssymtom orsakade av cerebral ischemi som går g tillbaka helt inom 24 tim Majoriteten

Läs mer

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes?

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Föreläsning vid öppet hus på KI den 30 augusti 2014 Kerstin Brismar Professor, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset-Sophiahemmet Inst för Medicin och

Läs mer

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell Anna Forssell AHS-Viool Skellefteå VIC Vårdpersonal inom cardiologi www.v-i-c.nu Hjärtsviktsdagar i Göteborg 15-16 oktober 2009 Ur programmet; Teamet runt patienten Palliativ vård Hjärtsvikt och palliativ

Läs mer

Hälsoenkät 2010 Welsh Corgi Cardigan SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

Hälsoenkät 2010 Welsh Corgi Cardigan SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Hälsoenkät 2010 Welsh Corgi Cardigan SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Kön: Hane Tik Födelseår:.. Är din hund veterinärvårdsförsäkrad? Ja Om ja - i vilket bolag? 1) Hur bedömer du hundens allmäntillstånd? Mycket

Läs mer

DIABETES OCH BLODFETTER BD 130423 OWE JOHNSON HJÄRTCENTRUM NUS

DIABETES OCH BLODFETTER BD 130423 OWE JOHNSON HJÄRTCENTRUM NUS DIABETES OCH BLODFETTER BD 130423 OWE JOHNSON HJÄRTCENTRUM NUS BLODFETTER KLINISK BETYDELSE Relation till atheroskleros och hjärtkärlsjukdom Extrem hypertriglyceridemi kan ge akut pankreatit ATHEROSCLEROS

Läs mer

SYMTOM. Vag buksmärta Mättnadskänsla Hicka Feber Viktminskning Blekhet, dyspne, hematom/ petekier Pancreatit Lymfadenopati Artrit

SYMTOM. Vag buksmärta Mättnadskänsla Hicka Feber Viktminskning Blekhet, dyspne, hematom/ petekier Pancreatit Lymfadenopati Artrit MJÄLTENS FUNKTION Ett organ som är en del av lymfsystemet Deltar i kroppens försvar mot infektioner och bildar bla lymfocyter Bryter ned gamla och skadade blodkroppar Fungerar som blodlager Bildar blodkroppar

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Berörda enheter Samtliga mvc, smvc och förlossnings-/bb-avdelningar i Norrbotten. Syfte Enhetlig handläggning av tyreoidearubbningar

Läs mer

Inlämningsfall infektion HT09 Max: 46.5 poäng Godkänt: 28 poäng

Inlämningsfall infektion HT09 Max: 46.5 poäng Godkänt: 28 poäng Inlämningsfall infektion HT09 Max: 46.5 poäng Godkänt: 28 poäng Fall 1, 3.5 poäng Maria, 69- år, är sedan tidigare väsentligen frisk, bortsett från en lindrig hypertoni. Hon söker nu till vårdcentralen

Läs mer

Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin

Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin Utveckling till man en resa med Mr T Hypogonadism Symtom och tecken på otillräcklig androgen effekt = Lågt

Läs mer

Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m

Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m TRAUMAJOURNAL Namn:... Pat id:... Oidentifierad:... Klistra patientetikett här Datum:... Tel larmtid:... Beräknad ankomst:... o Ambulans:... o HKP:... o Söker själv:... Olyckstid:. Ankomst akutrum:...

Läs mer

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet i medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Kloka råd 2012 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering

Läs mer