Länsstyrelsen i Västra Götaland GÖTEBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsstyrelsen i Västra Götaland 403 40 GÖTEBORG"

Transkript

1 Länsstyrelsen i Västra Götaland 43 4 GÖTEBORG Datum Kontaktperson: Telefon: E-post: nbjudan till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Flytt av del av befintlig 4 kv- ledning Fortum Distribution AB (Fortum) har för avsikt att flytta del av befintlig 4 kv-ledning vid södra Askim vid Brottkärrsmotet, Göteborgs Stad, Västra Götalands län. Syftet med flytten av ledningen är att ge plats åt byggnation och genomförande av föreslagna detaljplaner vid Brottkärrsmotet. Fortum kommer att ansöka om nätkoncession för linje. Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver verksamheten och redovisar ledningens miljöpåverkan. nnan MKB:n tas fram skall samråd genomföras med Länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. Fortum har anlitat NEKTAB för att genomföra samrådet och upprätta MKB:n. Samråd Fortum inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken, för att kunna upprätta en MKB som krävs enligt Miljöbalken och Ellagen. Ledningen beskrivs i bifogat samrådsunderlag. Begäran om beslut om betydande miljöpåverkan Fortum hemställer att Länsstyrelsen så snart som möjligt fattar beslut om verksamhetens miljöpåverkan. Beslutet sändes tillsammans med synpunkter enligt nedan. Frågor och synpunkter Frågor besvaras av Telefon: E-post: på telefon eller e-post. Synpunkter i samrådet önskas oss tillhanda senast den 24 juni 214 till: NEKTAB eller Att: Sågaregatan TROLLHÄTTAN Med vänlig hälsning På uppdrag av Fortum Distribution AB Bilagor: Samrådsunderlag

2 Till: GÖTEBORGS STAD Datum Kontaktperson: n Telefon: E-post: nbjudan till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Flytt av del av befintlig 4 kv- ledning Fortum Distribution AB (Fortum) har för avsikt att flytta del av befintlig 4 kv-ledning i södra Askim vid Brottkärrsmotet, Göteborgs Stad, Västra Götalands län. Syftet med flytten av ledningen är att ge plats åt byggnation och genomförande av föreslagna detaljplaner vid Brottkärrsmotet. Fortum kommer att ansöka om nätkoncession för linje. Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver verksamheten och redovisar ledningens miljöpåverkan. nnan MKB:n tas fram skall samråd genomföras med Länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. Fortum har anlitat NEKTAB för att genomföra samrådet och upprätta MKB:n. Samråd Fortum inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken, för att kunna upprätta en MKB som krävs enligt Miljöbalken och Ellagen. Ledningen beskrivs i bifogat samrådsunderlag. Yttrande inför beslut om betydande miljöpåverkan yttrandet bör det framgå om Göteborgs Stad anser att ledningen medför betydande miljöpåverkan eller inte. Kopia på yttrandet sänds till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Frågor och yttrande Frågor besvaras av Telefon: E-post: på telefon eller e-post. Yttrande i samrådet önskas oss tillhanda senast den 24 juni 214 till: NEKTAB eller Att: Sågaregatan TROLLHÄTTAN Med vänlig hälsning På uppdrag av Fortum Distribution AB Bilagor: Samrådsunderlag

3 Datum Kontaktperson: nbjudan till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Flytt av del av befintlig 4 kv- ledning Fortum Distribution AB (Fortum) har för avsikt att flytta del av befintlig 4 kv-ledning i södra Askim vid Brottkärrsmotet, Göteborgs Stad, Västra Götalands län. Syftet med flytten av ledningen är att ge plats åt byggnation och genomförande av föreslagna detaljplaner vid Brottkärrsmotet. Fortum kommer att ansöka om nätkoncession för linje. Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver verksamheten och redovisar ledningens miljöpåverkan. nnan MKB:n tas fram skall samråd genomföras med Länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. Fortum har anlitat NEKTAB för att genomföra samrådet och upprätta MKB:n. Samråd Fortum inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken, för att kunna upprätta en MKB som krävs enligt Miljöbalken och Ellagen. Ledningen beskrivs i bifogat samrådsunderlag. Frågor och synpunkter Frågor besvaras av Telefon: E-post: på telefon eller e-post. Yttrande i samrådet önskas oss tillhanda senast den 24 juni 214 till: NEKTAB eller Att: Sågaregatan TROLLHÄTTAN Med vänlig hälsning På uppdrag av Fortum Distribution AB Bilagor: Samrådsunderlag

4 Datum Kontaktperson: Telefon: E-post: nbjudan till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Flytt av del av befintlig 4 kv- ledning vid Brottkärrsmotet Fortum Distribution AB (Fortum) har för avsikt att flytta del av befintlig markförlagd 4 kv- ledning i södra Askim vid Brottkärrsmotet, Göteborgs Stad, Västra Götalands län. Syftet med flytten av ledningen är att ge plats åt byggnation och genomförande av detaljplaner vid Brottkärrsmotet. Ledningen flyttas på en sträcka med en total längd på ca,7 km och ledningen förläggs i mark på hela sträckan. Fortum kommer att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för denna förändring av ledningen. Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver verksamheten och redovisar ledningens miljöpåverkan. nnan MKB:n tas fram skall samråd genomföras med Länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. samrådet samlas synpunkter in för det fortsatta arbetet med projektet. Fortum har anlitat NEKTAB för att genomföra samrådet och upprätta MKB:n. Samråd Fortum kontaktar Er i egenskap av rättighetsinnehavare på en av de fastigheter som berörs av kabelförläggningen eller om Ni på annat sätt kan komma att bli berörd av de planerade åtgärderna, ex. som närboende, servitutsinnehavare eller hyresgäst. Fortum inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken, för att samla in synpunkter för att framledes kunna upprätta en MKB som krävs enligt Miljöbalken och Ellagen. Till denna samrådsinbjudan bifogas en översiktskarta och en karta över planerade åtgärder, innehållande två föreslagna sträckningsalternativ. Önskar ni mer information om projektet eller har frågor om de planerade åtgärderna ber vi Er snarast kontakta Kristin Boman. Telefon: E-post: Synpunkter på Fortums planerade åtgärder lämnas i skriftligt yttrande senast den 27 jan 215 till: NEKTAB Att: Sågaregatan TROLLHÄTTAN eller Med vänlig hälsning På uppdrag av Fortum Distribution AB Bilagor: Översiktskarta Karta över planerade åtgärder

5 Datum Kontaktperson: nbjudan till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Flytt av del av befintlig 4 kv- ledning vid Brottkärrsmotet Fortum Distribution AB (Fortum) har för avsikt att flytta del av befintlig 4 kv-ledning i södra Askim vid Brottkärrsmotet, Göteborgs Stad, Västra Götalands län. Syftet med flytten av ledningen är att ge plats åt byggnation och genomförande av detaljplaner vid Brottkärrsmotet. Fortum kommer att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för denna förändring av ledningen. Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver verksamheten och redovisar ledningens miljöpåverkan. nnan MKB:n tas fram skall samråd genomföras med Länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. samrådet samlas synpunkter in för det fortsatta arbetet med projektet. Fortum har anlitat NEKTAB för att genomföra samrådet och upprätta MKB:n. Samråd Fortum inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken, för att samla in synpunkter för att framledes kunna upprätta en MKB som krävs enligt Miljöbalken och Ellagen. Planerade åtgärder beskrivs i bifogat samrådsunderlag. Frågor och synpunkter Frågor besvaras av Telefon: E-post: på telefon eller e-post. Yttrande i samrådet önskas oss skriftligen tillhanda senast den 27 jan 2 Att: Sågaregatan TROLLHÄTTAN Med vänlig hälsning På uppdrag av Fortum Distribution AB Bilagor: Samrådsunderlag

6 Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Flytt av del av befintlig 4 kv- ledning vid södra Askim i Göteborgs Stad, Västra Götalands län Upprättad av:

7 NNEHÅLL 1 ADMNSTRATVA UPPGFTER NLEDNNG BAKGRUND SYFTE GÄLLANDE TLLSTÅND PRÖVNNG OCH TLLSTÅND SAMRÅD MLJÖKONSEKVENSBESKRVNNG PLANFÖRHÅLLANDEN PROJEKTBESKRVNNG OMFATTNNG LOKALSERNG NOLLALTERNATV TEKNSK UTFORMNNG KABELGRAVENS UTFORMNNG KABLARNAS UTFORMNNG FÖRUTSEDD MLJÖPÅVERKAN LANDSKAPSBLD RKSNTRESSEN OCH NATURA 2-OMRÅDE SKYDDADE OMRÅDEN SKOGLGA VÄRDEN VÅTMARKER M.M ÖVRGA NATURMLJÖER KULTURMLJÖOMRÅDEN FRLUFTSLV OCH REKREATON BOENDEMLJÖ ELEKTRSKA OCH MAGNETSKA FÄLT ANVÄNDNNG AV NATURRESURSER MLJÖPÅVERKAN UNDER ANLÄGGNNGSTDEN TDPLAN FÖR PROJEKTET SVARSTD OCH SKRFTLGA YTTRANDEN FRÅGOR SYNPUNKTER SAMRÅDET BLAGOR 1. Översiktskarta 2. Översiktskarta 2 3. Föreslagna detaljplaner 4. Samrådskarta - Riksintressen och Natura 2 5. Samrådskarta - Skyddade områden och Skogliga värden 6. Samrådskarta - Våtmarker m.m. och Kulturmiljöer 7. Förläggningsmetoder

8 1 ADMNSTRATVA UPPGFTER Verksamhetsutövare: Platsnamn: Län: Kommun: Kontaktuppgifter Ägarrepresentant: Fortum Distribution AB Kabling Brottkärrsmotet Västra Götalands län Göteborgs Stad Fortum Distribution AB e Handläggare samrådsunderlag: Tel:, NEKTAB Mottagare av handlingar: , NEKTAB Adress: NEKTAB Sågaregatan TROLLHÄTTAN 1

9 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP NLEDNNG 2.1 Bakgrund Göteborgsregionen växer samtidigt som det finns stor brist på bostäder. För en fortsatt utveckling av Göteborg behövs fler bostäder och bebyggelse med goda förutsättningar för kollektivtrafik och service. För att bemöta efterfrågan på bostäder i regionen har två detaljplaner genomgått en samrådsprocess som utmynnat i förslag på detaljplaner. De två föreslagna detaljplanerna Närcentrum vid Brottkärrsmotet (D.nr: 453/8 (Fa 5171)) samt Bostäder norr om Uggledal (D.nr: 975/5 (Fa 5169)) är belägna vid Brottkärrsmotet i södra Askim, Göteborgs Stad, Västra Götalands län. Planprocesserna är i sitt slutskede. Syftet med detaljplanerna är att berika stadsdelen med ett tillskott på bostäder. Fortum Distribution AB (Fortum) har en markförlagd 4 kv- ledning som är belägen genom föreslagna detaljplaner. För att detaljplanerna skall kunna genomföras i sin helhet måste Fortum flytta del av sin befintliga 4 kv- ledning. Den befintliga 4 kv- ledningen är Fortums ledning som matar el till Hovås ställverk och elförsörjer Hovås med omnejd. På grund av planerade detaljplaner i området vid Brottkärrsmotet, flyttas en delsträcka av ledningen. Fortum har för avsikt att ansöka om nätkoncession för linje på förändringen av 4 kvledningen. Detta samråd berör verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och förutsedda miljöpåverkan. FGUR 1. Översiktskarta. 2

10 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP Syfte Syftet med flytten av ledningen är att ge plats åt byggnation och genomförande av föreslagna detaljplaner vid Brottkärrsmotet. dagsläget hindrar den befintliga ledningen genomförandet av detaljplanerna vid ledningsrättsområdet. 2.3 Gällande tillstånd Fortum innehar nätkoncession för linje för den befintliga 4 kv- ledningen med anläggningsnummer 875BÖ. Fortum har ledningsrätt för ledningen. 2.4 Prövning och tillstånd För att bygga och nyttja elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt Ellagen (1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare. En ansökan om koncession till Ei ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som beskriver den påverkan som projektet kan medföra för människors hälsa, miljön och hushållningen med naturresurser. När Ei mottagit koncessionsansökan remitteras handlingarna till samtliga berörda instanser och intressenter. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession. Ledningsägaren behöver förutom koncession säkra rätten att anlägga och bibehålla kraftledningen på annans mark. Fortum har för avsikt att i första hand teckna en frivillig överenskommelse, ett s.k. markupplåtelseavtal, med berörda fastighetsägare. Markupplåtelseavtalet reglerar markägarens och ledningsägarens rättigheter och skyldigheter. Markupplåtelseavtalet ligger sedan till grund för innehållet i den ledningsrätt, som Fortum avser att ansöka om hos Lantmäterimyndigheten. Ersättning för intrånget betalas ut som ett engångsbelopp. Alla onyttiga servitut kommer att dödas för den del av befintliga ledningen som flyttas, detta sker efter att den nya ledningen tagits i drift. 2.5 Samråd Ellagen (1997:857) ställer krav på att en MKB skall ingå i ansökan om nätkoncession för linje. nnan en MKB kan upprättas ska samråd genomföras i enlighet med miljöbalkens bestämmelser (6 kap 4 ). Samråd hålls med Länsstyrelsen, kommunen och övriga instanser samt enskilda som kan bli särskilt berörda. Samrådet berör verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och förutsedda miljöpåverkan. samrådet ges de som är berörda möjlighet att inkomma med synpunkter om projektet. detta projekt har förmöten hållits med Göteborgs Stad (Trafikkontoret, Kretslopp och Vatten samt Fastighetskontoret) och Next Step Group AB för att få information och diskutera kring genomförandet av föreslagna detaljplaner. 2.6 Miljökonsekvensbeskrivning En MKB beskriver utförligt den påverkan på människors hälsa och miljö som kan orsakas av ledningen. Även bakgrund, projektets syfte samt gällande lagstiftning redogörs för. 3

11 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP 6 4 MKB:n kommer att behandla förutsättningar och påverkan vad gäller natur- och kulturmiljö samt friluftsvärden och människors hälsa. Detsamma gäller påverkan på landskap och boendemiljö, där bland annat elektromagnetiska fält och påverkan av ljud behandlas. Teknisk beskrivning kommer att utformas och en beskrivning görs av nollalternativ och uppfyllelse av nationella, regionala och lokala miljömål. nkomna synpunkter i samrådet kommer att beaktas vid fortsatt arbete i projektet och i upprättandet av MKB:n. En samrådsredogörelse kommer att upprättas och bifogas MKB:n. Länsstyrelsen i Västra Götalands län fattar beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta beslut, tillsammans med MKB:n, ingår i ansökan om nätkoncession för linje till Ei. 2.7 Planförhållanden En nätkoncession för linje får inte strida mot detaljplaner eller områdesbestämmelser. Mindre avvikelser får dock göras om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas Översiktsplan för Göteborg En översiktsplan är kommunens långsiktiga vision om användningen av stadens mark- och vattenområden. översiktsplanen för Göteborg står det att stadsutveckling genom om- eller nybyggnation i första hand ska ske inom områden som kan försörjas med god kollektivtrafik. Allt byggande ska anpassas så att miljöpåverkan minimeras Fördjupad översiktsplan för södra Askim Södra Askim är en attraktiv del av Göteborg med närhet till både hav och skog. Ny bebyggelse föreslås vid Brottkärrsmotet. den fördjupade översiktsplanen finns det redovisat att vid några av föreslagna bebyggelseområden genomkorsar befintliga kraftledningar. Planförslaget innebär en avvägning mellan olika intressen i syfte att få en så god bebyggd miljö som möjligt. Fördjupad översiktsplan för Södra Askim är antagen i kommunfullmäktige i december Föreslagen detaljplan för Närcentrum vid Brottkärrsmotet Planområdet är beläget i södra Askim vid Brottkärrsmotet och Origohuset, ca 12 km söder om Göteborg. Brottkärrsmotet anges som ett område för ny bebyggelse. Ett blivande närcentrum planeras i området och kan bli en viktig bytespunkt i kollektivtrafiken på sikt. Elnätet byggs ut i samband med att tillfartsvägar byggs. 4

12 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP 6 4 FGUR 2. Foto över del av området i föreslagen detaljplan Föreslagen detaljplan för Bostäder norr om Uggledal Planområdet är beläget vid Brottkärrsmotet i södra Askim, mellan Origohuset och Uggledals by, ca 12 km söder om Göteborgs centrum. Syftet är att berika stadsdelen med ett gott tillskott på tillgängliga bostäder i ett strategiskt läge nära kollektivtrafik och service. Föreslagen detaljplan informerar om att el byggs ut i samband med att tillfartsvägar byggs. 5

13 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP PROJEKTBESKRVNNG 3.1 Omfattning Detta samråd omfattar flytt av del av markförlagd ledning vid Brottkärrsmotet, i södra delen av Askim. Del av befintlig 4 kv- ledning förläggs på ny sträckning. Ledningen förläggs i mark på en sträcka av ca,7 km. Ledningen består av ett kabelförband med tre enledarkablar. Se avsnitt 4.2 för kablarnas utformning. 3.2 Lokalisering Projektområdet ligger vid Brottkärrsmotet i södra delen av Askim, ca 12 km söder om Göteborgs centrum i Göteborgs Stad, Västra Götalands län. Huvudsakligen kommer kabelförläggningen att ske inom planerade detaljplansområden vid Brottkärrsmotet. förmöten med kommunen m.fl. har två sträckningsalternativ tagits fram med hänsyn till människors hälsa och miljö samt tillgänglighetsaspekt. För att inte förhindra framtida genomförande av detaljplaner, kommer ledningen huvudsakligen att förläggas i detaljplanernas allmänna platsmarker, i gator- eller cykelvägar. Fortum genomför nu samråd för framtagna sträckningsalternativ med Länsstyrelsen, Göteborgs Stad och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Nedan följer sammanfattande beskrivningar av de två sträckningsalternativen. Alternativen redovisas på kartor i bilagorna Sträckningsalternativ 1 - Huvudalternativ Som huvudalternativ föreslås en förläggning av ledningen som sträcker sig söder om Origohuset och västerut till Klåvavägen. På bilagorna 4-6 redovisas huvudalternativet med röd streckad linje på kartorna. Nedan följer en sammanfattande beskrivning av alternativets delsträckor A F. Ledningsalternativet har en total längd på ca 7 m. Kabelgravens utformning redovisas nedan i avsnitt 4. Delsträcka A - B Den nya sträckningen börjar på västra sidan om Säröleden (väg 158) och sydost om Origohuset vid Brottkärrsmotet. Ledningen förläggs söderut längs med väg 158 och inom planerad detaljplans u- område. Kort därefter viker ledningen av i sydvästlig riktning och går utanför detaljplanens gräns, nedanför en skogsslänt. Delsträcka B - C Ledningen trycks med styrd borrning (AT-borrning) för att passera branterna belägna på denna delsträcka. Figur 3 nedan redovisar en exempelbild för AT- borrning. 6

14 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP 6 4 FGUR 3. Exempelbild för AT- borrning. (www.bab-ab.se [ ]) Tryckningen avslutas uppe på höjden, där bebyggelse och bostäder är planerade i föreslagen detaljplan. FGUR 4. Passage av branterna görs med styrd borrning (AT- borrning). Delsträcka C - D På denna delsträcka förläggs ledningen i den planerade detaljplanens allmänna platsmark. Lokalgatan, vari ledningen förläggs, kommer att beredas av exploatör innan anläggningsskedet för 4 kv- ledningen påbörjas. 7

15 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP 6 4 Delsträcka D - E Ledningen kommer att korsa Krogabäcken och ny cirkulationsplats vid korsningen Brottkärrsvägen och Billdalsvägen. Vid anläggning av allmän platsmark för föreslagen detaljplan kommer rör att förläggas på denna delsträcka. Passage av bäck och cirkulationsplats sker då genom att ledningen förläggs i rören. Korsning kan då göras utan negativ påverkan på vattendrag och cirkulationsplats. Delsträcka E - F Kablarna förläggs längs med nytt vägnät i västlig riktning. cirkulationsplatsen vid Klåvavägen viker ledningen av norrut. Förläggningen av ledningen fortsätter längs med östra sidan om vägen. Ledningen möter befintlig ledning på östra sidan om Klåvavägen Sträckningsalternativ 2 - Alternativt lokaliseringsförslag Ett alternativt sträckningsförslag har undersökts, alternativet redovisas med blå streckad linje på kartor i bilaga 4, 5 och 6. Sträckningsalternativet har en total längd på ca 6 m. Nedan beskrivs de olika delsträckorna. Byggnationsskeden i detaljplanen kommer i konflikt med anläggningsskedet för ledningen med detta sträckningsalternativ. Det skulle även med detta alternativ bli en sämre trafiklösning. Detta alternativ är ur miljö-, byggnations- och tillgänglighetstekniska aspekter ett sämre alternativ än huvudalternativet. Delsträcka A - G Denna alternativa sträckning startar precis som huvudalternativet, på västra sidan om Säröleden (väg 158) och sydost om Origohuset. Ledningen förläggs norrut i planerad detaljplans u- område, längs med väg 158, för att därefter fortsätta i allmän platsmark. Passering sker av Billdalsvägen. Delsträcka G - F Ledningen förläggs på denna delsträcka i planerad detaljplans lokalgata. Anslutning sker mot befintlig kabel på östra sidan om Klåvavägen. 3.3 Nollalternativ Ett nollalternativ beskriver de konsekvenser som blir om projektet och åtgärderna inte kommer till stånd. Ett nollalternativ i detta projekt innebär att ingen flytt görs av del av befintlig ledning. Ett nollalternativ skulle då innebära att detaljplanerna inte kan genomföras i sin helhet, då ledningen hindrar byggnationen. MKB:n beskrivs nollalternativet närmare, detta för att göra värderingen av den planerade förändringen ur miljösynpunkt lättare. 8

16 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP TEKNSK UTFORMNNG 4.1 Kabelgravens utformning Ledningen kommer att utföras som markförlagda kablar. Ledningen består av ett kabelförband, med tre enledarkablar förlagda i triangelformation på ett djup av ca 1 m. Se principskiss över kabelgraven i figur 5 nedan. FGUR 5. Principskiss över kabelgraven och 4 kv- ledningen. På delar av sträckningen planeras ledningen att förläggas i rör, se principskiss i figur 6 nedan. FGUR 6. Principskiss över kabelgraven vid förläggning i rör. 9

17 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP 6 4 anläggningsskedet krävs ett ca 1 m brett arbetsområde. Fortum kommer ansöka om ledningsrätt på en bredd av 4 m. FGUR 7. Exempelbild över arbetsområdet. 4.2 Kablarnas utformning Respektive kabel har en ledare av aluminium. Runt ledaren finns den elektriska isolationen som består av polyeten (PEX) och utanför detta ligger ett lager skärmtrådar av koppar. Utanpå skärmtrådarna finns två vattentätande lager och ytterst finns manteln som består av polyeten (PE). Figur 8 visar kabelns utformning med kabeldiametern 5 mm 2. FGUR 8. Kabelns utformning. 1

18 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP FÖRUTSEDD MLJÖPÅVERKAN Länsstyrelsens på nätet tillgängliga digitala underlagsmaterial har studerats tillsammans med Skogsstyrelsens geografiska data (Skogens pärlor) och Riksantikvarieämbetets digitala informationssystem FMS. dentifierade intressen längs den berörda ledningssträckan finns beskriven i nedanstående text. MKB:n kommer en utförlig beskrivning av ledningens påverkan på miljö och de konsekvenser som kan tänkas uppkomma göras. 5.1 Landskapsbild Definition av landskap enligt Europeiska Landskapskonventionen, ELC, Landskap är ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultat av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer. Ledningen markförläggs på hela sträckan. driftskedet kommer synintrycket av den markförlagda ledningen att vara mycket begränsad och uppmärksammas enbart av lägre vegetation i skogspartier. 5.2 Riksintressen och Natura 2-område Riksintressen och Natura 2- områden redovisas på karta i bilaga Natura 2-område Planerad ledning berör inget Natura- 2 område. Öster om väg 158 finns ett område med riksintresse för Natura 2, fågeldirektivet. Området har fått namnet Sandsjöbacka och är beläget ca 3 m ifrån planerad ledning Riksintresse för friluftsliv (3 kap 6 Miljöbalken) Områden kan av Naturvårdsverket utpekas som riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 Miljöbalken. Närmsta område med riksintresse för friluftsliv är beläget öst om väg 158, detta område är även skyddat som Natura 2- område och naturreservat. Kabelförläggningen kommer inte att påverka riksintresset för friluftsliv Riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap 2 Miljöbalken) Områden kan av regeringen utpekas som riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 Miljöbalken. nget riksintresse för rörligt friluftsliv berörs av kabelförläggningen Riksintresse för kust och skärgård (4 kap 4 Miljöbalken) miljöbalkens 4 kap finns särskilda bestämmelser för geografiskt utpekade områden som är beslutade av riksdagen. Göteborgs kust och skärgård är med hänsyn till sina natur- och kulturvärden av intresse i sin helhet. Den planerade ledningen förläggs inom riksintresset för kust och skärgård. 5.3 Skyddade områden Skyddade områden redovisas på karta i bilaga Naturreservat Ledningen berör inget område skyddat som naturreservat. Närmsta naturreservatsområde är beläget ca 3 m från planerad ledning. Naturreservatet har fått namnet Sandsjöbacka naturreservat och är beläget öst om väg 158, på en höjdplatå med flera mindre dalgångar. Sandsjöbacka innehar många sällsynta blommor och häckande fåglar. 11

19 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP Biotopskydd nga biotopskydd finns redovisade i projektområdet, enligt Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens GS- material Strandskydd Kabelförläggningen berör inget strandskyddat område. 5.4 Skogliga värden Skogliga värden redovisas på karta i bilaga Lövskogsinventering nget lövskogsinventerat område berörs av kabelförläggningen. Närmsta inventeringsområde ligger ca 6 m sydväst om ledningen och är benämnt Väster om Skintebo, Höjdom Nyckelbiotop Planerad ledningsflytt berör inga nyckelbiotoper. Det finns en nyckelbiotop belägen vid Graneråsen, ca 4 m nordväst om planerad ledning. Det är ett 2,3 ha stort område med lövnaturskog. ngen påverkan kommer att ske på nyckelbiotopen Skyddsvärda träd nga skyddsvärda träd finns belägna i området som är aktuellt för kabelförläggning Skogshistoria Längs med Krogabäcken finns skogshistoriska objekt, utpekade av Skogsstyrelsen. Punktobjekten består av broar, dämmar, en kvarn och en husgrund. Ledningen kommer inte att beröra de skogshistoriska objekten, då passering av bäcken görs i rör förlagda i väg. 5.5 Våtmarker m.m. Våtmarker m.m. redovisas på karta i bilaga Våtmarksinventering Det finns inga våtmarksinventerade områden vid aktuell kabelförläggning. Närmsta våtmarksinventerade område består av sumpskog och är beläget söder om Oxsjön, ca 1,3 km ifrån planerad ledning Krogabäcken Krogabäcken är ett mindre vattendrag som avvattnar Oxsjön och ett ca 8 km 2 stort område. Bäcken mynnar ut i havet vid Haga kile. Krogabäcken rinner genom aktuellt projektområde och ledningen kommer att korsa vattendraget. Vid passage av bäcken kommer ledningen att gå i rör förlagda i väg, vägbyggnation och rörförläggning görs av exploatör vid genomförandet av detaljplanen. 12

20 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP 6 4 FGUR 9. Foto vid Krogabäcken. 5.6 Övriga naturmiljöer Rödlistade arter För att få en överblick över tillståndet för floran och faunan i Sverige finns en lista över hotade, sällsynta och hänsynskrävande arter. Denna lista kallas Rödlistan. Enligt SLU:s artdatabank finns inga rödlistade arter registrerade i projektområdet. vägkanterna förekommer arter som veketåg och rödklint. 5.7 Kulturmiljöområden Kulturmiljöer redovisas på karta i bilaga Fornlämningar Det finns en fast fornlämning i närhet till aktuell kabelförläggning enligt Riksantikvarieämbetets hemsida (FMS). Den fasta fornlämningen ingår i ett fornminnesområde och tillhör lämningstypen boplats. Fornminnesområdet har fått en tillfällig arbetsidentitet Askim ny 1 och har RAÄ- nummer Askim

21 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP 6 4 FGUR 1. Foto över fornminnesområde. ngen påverkan kommer att ske på Riksantikvarieämbetets funna fornlämningar. Skulle ny fornlämning påträffas avbryts arbetet genast och kontakt tas med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 5.8 Friluftsliv och rekreation Ledningen kommer inte att beröra något riksintresse för friluftsliv. För de människor som vistas i projektområdet kommer eventuellt en viss störning att ske under anläggningstiden från fordon och maskiner i form av buller, transporter och schakt som kan hindra framkomligheten. Detta är dock endast under anläggningstiden som är en begränsad period. 5.9 Boendemiljö Med begreppet bebyggelse avses sådana byggnader där människor förväntas vistas i under längre tid som till exempel permanentbostäder, fritidsbostäder, industribyggnader och kontorslokaler. Avståndet mellan ledningen och närmsta bostadsbyggnad är ca 3 m. Enligt Länsstyrelsens informationskarta förläggs planerad ledning inom ett område utsatt för vägtrafikbuller, ekvivalent nivå över 3 db (A). För aktuellt projekt uppstår ljud i anläggningsskedet som kan uppfattas som störande. Störningarna består främst av ljud från fordon och maskiner i arbete. Ledningen kommer att alstra magnetiska fält. För mer information om elektriska och magnetiska fält, se avsnitt 5.1 nedan. En beräkning av magnetfältet för den aktuella ledningen kommer att göras och bifogas MKB:n. 14

22 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP Elektriska och magnetiska fält Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält uppkommer t.ex. vid generering, överföring, distribution och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kv/m). Elektriska fält av någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Vegetation och byggnader skärmar av fältet, vilket innebär att i princip inget elektriskt fält inomhus härstammar från elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa. Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µt). Fälten alstras av strömmen som flyter i ledningen och varierar med strömlasten. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på ledarnas inbördes placering. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet till ledningen men avskärmas inte av väggar och tak. Magnetfältet inne i hus nära kraftledningar kan därför vara högre än vad som är normalt förekommande i bostäder. Styrkan är dock oftast liten i förhållande till andra magnetfält som vi utsätts för i vardagslivet, t ex från de elapparater som förekommer i hemmen. Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar inte över tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen. Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida finns bla deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande miljöeffekt. Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett gränsvärde. stället har fem myndigheter Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande: Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. Fortum skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. Magnetfältskurva för ledningen som markförläggs kommer att redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. Som angetts ovan beror de magnetiska fälten kring aktuell ledning på ledarnas inbördes placering och strömmens storlek. 15

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg.

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. Från ställverket vid Skåningstorp planeras markkablarna att förläggas utanför Skövde kommuns planerade

Läs mer

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND 2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke -

Läs mer

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Markförläggning, flytt och rasering gällande del av befintliga 130 kv och 50 kv luftledningar vid Holmagärde i Varbergs kommun, Hallands län. 150109 INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Markförläggning, flytt och rasering gällande del av befintliga 130 kv och 50 kv luftledningar vid Holmagärde i Varbergs kommun, Hallands län. 150109 INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen September 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio AB Box 2087 650 02 Karlstad

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län Datum: 2015-05-04 Kontakt: Viktoria Uski Telefon: 08 714 32 20 E-post: Viktoria.uski@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Oktober 2015 Bakgrund och syfte Befintliga 70 kv luftledningar

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Underlag för samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 15 september 2016 Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037

Läs mer

Förstärkning av 130kV-nätet i Bollnäs tätort, Gävleborgs län Underlag för samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Valt huvudalternativ

Förstärkning av 130kV-nätet i Bollnäs tätort, Gävleborgs län Underlag för samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Valt huvudalternativ Förstärkning av 130kV-nätet i Bollnäs tätort, Gävleborgs län Underlag för samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Valt huvudalternativ Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037 7326 Telefon

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Titel Utfört av Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun Johanna Fransila, Sweco

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Underlag för kompletterande samråd Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun September

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsunderlag Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Januari 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län Samrådsunderlag Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning av nätkoncession för delsträcka

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Mars 2015 Bakgrund och syfte Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, med anledning av planerad förnyelse av koncession för befintlig 70 kv markkabel samt för ombyggnation av befintlig 70 kv luftledning vid Ullna strand i Arninge inom

Läs mer

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 Datum: Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 2015-02-26 E-post: Johanna.fransila@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, gällande markförläggning av en delsträcka av Vattenfalls 70

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Rabbalshede Elnät AB Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Ny 36 kv- ledning för anslutning av vindkraftspark i Munkedals Kommun, Västra Götalands län Version 2014-11-06 INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER...

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län

Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län 2016-12-02 Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län Bakgrund och syfte Umeå Energi Elnät AB (Umeå Energi) planerar

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad Foto: fördelningsstation RAPPORT 2015-11-03 Maria Liberg Kristiansson

Läs mer

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Samrådsredogörelse Gällande Göteborg Energi Nät AB:s ansökan om linjekoncession för 130-kv markförlagd kabel på sträckan Brantingsmotet Brunnsbomotet, Göteborg stad, Västra Götalands län. 2015-09-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Administrativa uppgifter Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för del av befintlig 132 kv luftledning ML87, mellan fördelningsstation BT39 Linde i Lindesberg och Koverboda, i Lindesbergs kommun, Örebro län. Ansökan

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 5 2.1 Länsstyrelsen i Blekinge län 5 2.2 Ronneby kommun 5 2.3 Försvarsmakten 5 2.4 Skanova 5 2.5 Riksantikvarieämbetet 5 2.6 Sveriges

Läs mer

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun December 2014 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org. Nr: 556070-6060

Läs mer

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com Rapporten har upprättats av För kartor i underlaget innehas rättighet: Lantmäteriet MS2006/02876

Läs mer

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 reducerar magnetfält Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 Projekt 11410 Uppdrag Att kartlägga lågfrekventa magnetfält från en kraftledning vid Kåbäcken, Partille. Uppdragsgivare Pär-Anders

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING NOVEMBER 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 220 kv ledning

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun November 2016 Bg:

Läs mer

Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark

Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark Underlag för samråd April 2012 Bankgiro:

Läs mer

Samrådsunderlag sträckning

Samrådsunderlag sträckning Samrådsunderlag sträckning Två nya 33kV-ledningar mellan Gimmene transformatorstation och Hornamossens Vindkraftpark i Tidaholm, Mullsjö och Habo kommuner, Västra Götalands län och Jönköpings län Version

Läs mer

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län Bilaga Underlag för samråd Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-10-03 Titel Utgivare Konsulter Underlag

Läs mer

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter.

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter. 1 (5) Hulda Pettersson, Sweco Energuide Tel. 08-714 32 33 2014-09-04 Enligt sändlista SAMRÅDSUNDERLAG GÄLLANDE PLANERAD NY KRAFTLEDNING FÖR ANSLUTING AV VINDKRAFTPARKEN HÖGKÖLEN TILL ELNÄTET Fortum Distribution

Läs mer

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Malmö, 2014-02-05 Länsstyrelsen Skåne Län Miljöenheten 205 15 Malmö Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Rejlers Sverige AB handlägger på

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Förlängd koncession för befintlig 50 kv ledning mellan Sälsätern och Hidetäkten i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Förlängd koncession för befintlig 50 kv ledning mellan Sälsätern och Hidetäkten i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Förlängd koncession för befintlig 50 kv ledning mellan Sälsätern och Hidetäkten i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSUNDERLAG Ansökan om nätkoncession för linje Februari 2017 Ellevio AB (publ).

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB 1 (3) Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, inför ansökan om förlängd nätkoncession för 150 kv kraftledningar mellan Porjus

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1 (1) Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1. synpunkt från Ludvika Kommun 2. ny miljökonsekvensbeskrivning EI4000, W-4.0, 2014-01-31 Angående naturvärden efter 50 kv luftledning för anrikningsverk

Läs mer

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län November 2015 Bg:

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 VATTENFALL ~ ~ ----~--~-{~Q~ ~ MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 rörande 20 kv kraftledning mellan Vigelsjö transformatorstation och gräns mellan områdeskoncessioner i Norrtälje kommun, \ Stockholms

Läs mer

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun LIS- område Killinge, markerat i rött YTTRANDE 1 (3) Datum 2016-03-23 Diarienummer 407-1819-16 Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

1.2 Syfte Syftet med flytten av befintlig 40 kv- ledning är att ge plats åt bostäder och bebyggelse enligt framtagna detaljplaner.

1.2 Syfte Syftet med flytten av befintlig 40 kv- ledning är att ge plats åt bostäder och bebyggelse enligt framtagna detaljplaner. BILAGA M1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Göteborgsregionen växer samtidigt som det finns en stor brist på bostäder. För en fortsatt utveckling av Göteborg behövs fler bostäder och bebyggelser.

Läs mer

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun E.ON Elnät Sverige A Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun Underlag för samråd December 2011 ankgiro: 5967-4770 PlusGiro: 428794-2

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

1 (7) 2014-11-26. Syfte. Bakgrund

1 (7) 2014-11-26. Syfte. Bakgrund 1 (7) Anmälan om samråd, enligt 6 kap 4 angående ansökan om koncession för ny 24 kv markkabel mellan Långflons köpcentrum fram till riksgränsen, i Torsby kommun i Värmlands län Syfte Fortum Distribution

Läs mer

"" SVENSKA ^ KRAFTNÄT

 SVENSKA ^ KRAFTNÄT "" SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Energimarknadsinsp ektionen Box 155 63103 ESKILSTUNA 2010-11-08 2009/1298 ANSÖKAN Ansökan om förlängning av nätkoncession för dubbla 400 kv ledningar Ringhals -

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för del av f.d. linje 118GB, avseende en delvis luftledning, delvis markkabel på 10 kv, L60L8, vid Flatenberg i Smedjebackens kommun Bild tagen av från

Läs mer

Nya 30 kv markkablar för vindkraftsanslutning i Tvinnesheda, i Uppvidinge kommun, Kronobergs län

Nya 30 kv markkablar för vindkraftsanslutning i Tvinnesheda, i Uppvidinge kommun, Kronobergs län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Nya 30 kv markkablar för vindkraftsanslutning i Tvinnesheda, i Uppvidinge kommun, Kronobergs län November 2013 Bg:

Läs mer

Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå. Luleå

Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå. Luleå Luleå 2016-09-20 Länsstyrelsen i Norrbottens län 971 86 Luleå Begäran om beslut i fråga om betydande miljöpåverkan, Ansökan om koncession för befintlig 130 kv-markförlagd kraftledning söder om Yttervikens

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun November 2016

Läs mer

Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner, Skåne län

Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner,

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län)

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) Underlag för samråd Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-04-15 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad 1 Uppdaterad 2012-03-29 Att söka tillstånd till vattenverksamhet Vattenverksamhet regleras i 11 kap miljöbalken (1998:808) och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. För vattenverksamhet

Läs mer

Underlag för samråd enligt Miljöbalken kap 6 4

Underlag för samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Underlag för samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Två nya 139 kv- ledningar sydväst om Hallsberg i Hallsbergs kommun, Örebro län 2016-02-17 INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 1 2 INLEDNING... 2 2.1 BAKGRUND

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Alternativbeskrivning ny sträckning

Alternativbeskrivning ny sträckning Alternativbeskrivning ny sträckning Allmänt Ny utredd sträckning för delprojekt Södra Solna utgår från transformatorstation Galoppvägen, se Figur 1 nedan. Samförläggning med ny ledning för delprojekt Järva

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Planerad kabling av del av två befintliga 130 kv luftledningar i Norränga, i Lunds kommun, Skåne län

Planerad kabling av del av två befintliga 130 kv luftledningar i Norränga, i Lunds kommun, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad kabling av del av två befintliga 130 kv luftledningar i Norränga, i Lunds kommun, Skåne län November 2013

Läs mer

Samrådsunderlag angående ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Designhögskolan och Umeå Universitet i Umeå tätort, Västerbottens län

Samrådsunderlag angående ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Designhögskolan och Umeå Universitet i Umeå tätort, Västerbottens län 2016-02-24 Samrådsunderlag angående ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Designhögskolan och Umeå Universitet i Umeå tätort, Västerbottens län Bakgrund och syfte Umeå Energi (UE) planerar att förstärka

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN FÖRÄNDRING AV NÄTKONCESSION FÖR 24 KV LEDNING TL228 PÅ INSTÖN & KOÖN I KUNGÄLV KOMMUN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN FÖRÄNDRING AV NÄTKONCESSION FÖR 24 KV LEDNING TL228 PÅ INSTÖN & KOÖN I KUNGÄLV KOMMUN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN FÖRÄNDRING AV NÄTKONCESSION FÖR 24 KV LEDNING TL228 PÅ INSTÖN & KOÖN I KUNGÄLV KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-04-16 Denna samrådshandling är upprättad av personal

Läs mer

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr 2011.0028.214 Samrådsredogörelse 2011-05-18 1 (5) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Hårstorp 1:1 m.fl Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning

Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning 1(5) Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning Ärendet Svenska Kraftnät har till kommunen översänt ett samrådsunderlag rörande tunnelförläggningen av en ny 400 kv ledning mellan transformatorstationen

Läs mer