Länsstyrelsen i Västra Götaland GÖTEBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsstyrelsen i Västra Götaland 403 40 GÖTEBORG"

Transkript

1 Länsstyrelsen i Västra Götaland 43 4 GÖTEBORG Datum Kontaktperson: Telefon: E-post: nbjudan till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Flytt av del av befintlig 4 kv- ledning Fortum Distribution AB (Fortum) har för avsikt att flytta del av befintlig 4 kv-ledning vid södra Askim vid Brottkärrsmotet, Göteborgs Stad, Västra Götalands län. Syftet med flytten av ledningen är att ge plats åt byggnation och genomförande av föreslagna detaljplaner vid Brottkärrsmotet. Fortum kommer att ansöka om nätkoncession för linje. Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver verksamheten och redovisar ledningens miljöpåverkan. nnan MKB:n tas fram skall samråd genomföras med Länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. Fortum har anlitat NEKTAB för att genomföra samrådet och upprätta MKB:n. Samråd Fortum inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken, för att kunna upprätta en MKB som krävs enligt Miljöbalken och Ellagen. Ledningen beskrivs i bifogat samrådsunderlag. Begäran om beslut om betydande miljöpåverkan Fortum hemställer att Länsstyrelsen så snart som möjligt fattar beslut om verksamhetens miljöpåverkan. Beslutet sändes tillsammans med synpunkter enligt nedan. Frågor och synpunkter Frågor besvaras av Telefon: E-post: på telefon eller e-post. Synpunkter i samrådet önskas oss tillhanda senast den 24 juni 214 till: NEKTAB eller Att: Sågaregatan TROLLHÄTTAN Med vänlig hälsning På uppdrag av Fortum Distribution AB Bilagor: Samrådsunderlag

2 Till: GÖTEBORGS STAD Datum Kontaktperson: n Telefon: E-post: nbjudan till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Flytt av del av befintlig 4 kv- ledning Fortum Distribution AB (Fortum) har för avsikt att flytta del av befintlig 4 kv-ledning i södra Askim vid Brottkärrsmotet, Göteborgs Stad, Västra Götalands län. Syftet med flytten av ledningen är att ge plats åt byggnation och genomförande av föreslagna detaljplaner vid Brottkärrsmotet. Fortum kommer att ansöka om nätkoncession för linje. Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver verksamheten och redovisar ledningens miljöpåverkan. nnan MKB:n tas fram skall samråd genomföras med Länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. Fortum har anlitat NEKTAB för att genomföra samrådet och upprätta MKB:n. Samråd Fortum inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken, för att kunna upprätta en MKB som krävs enligt Miljöbalken och Ellagen. Ledningen beskrivs i bifogat samrådsunderlag. Yttrande inför beslut om betydande miljöpåverkan yttrandet bör det framgå om Göteborgs Stad anser att ledningen medför betydande miljöpåverkan eller inte. Kopia på yttrandet sänds till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Frågor och yttrande Frågor besvaras av Telefon: E-post: på telefon eller e-post. Yttrande i samrådet önskas oss tillhanda senast den 24 juni 214 till: NEKTAB eller Att: Sågaregatan TROLLHÄTTAN Med vänlig hälsning På uppdrag av Fortum Distribution AB Bilagor: Samrådsunderlag

3 Datum Kontaktperson: nbjudan till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Flytt av del av befintlig 4 kv- ledning Fortum Distribution AB (Fortum) har för avsikt att flytta del av befintlig 4 kv-ledning i södra Askim vid Brottkärrsmotet, Göteborgs Stad, Västra Götalands län. Syftet med flytten av ledningen är att ge plats åt byggnation och genomförande av föreslagna detaljplaner vid Brottkärrsmotet. Fortum kommer att ansöka om nätkoncession för linje. Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver verksamheten och redovisar ledningens miljöpåverkan. nnan MKB:n tas fram skall samråd genomföras med Länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. Fortum har anlitat NEKTAB för att genomföra samrådet och upprätta MKB:n. Samråd Fortum inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken, för att kunna upprätta en MKB som krävs enligt Miljöbalken och Ellagen. Ledningen beskrivs i bifogat samrådsunderlag. Frågor och synpunkter Frågor besvaras av Telefon: E-post: på telefon eller e-post. Yttrande i samrådet önskas oss tillhanda senast den 24 juni 214 till: NEKTAB eller Att: Sågaregatan TROLLHÄTTAN Med vänlig hälsning På uppdrag av Fortum Distribution AB Bilagor: Samrådsunderlag

4 Datum Kontaktperson: Telefon: E-post: nbjudan till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Flytt av del av befintlig 4 kv- ledning vid Brottkärrsmotet Fortum Distribution AB (Fortum) har för avsikt att flytta del av befintlig markförlagd 4 kv- ledning i södra Askim vid Brottkärrsmotet, Göteborgs Stad, Västra Götalands län. Syftet med flytten av ledningen är att ge plats åt byggnation och genomförande av detaljplaner vid Brottkärrsmotet. Ledningen flyttas på en sträcka med en total längd på ca,7 km och ledningen förläggs i mark på hela sträckan. Fortum kommer att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för denna förändring av ledningen. Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver verksamheten och redovisar ledningens miljöpåverkan. nnan MKB:n tas fram skall samråd genomföras med Länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. samrådet samlas synpunkter in för det fortsatta arbetet med projektet. Fortum har anlitat NEKTAB för att genomföra samrådet och upprätta MKB:n. Samråd Fortum kontaktar Er i egenskap av rättighetsinnehavare på en av de fastigheter som berörs av kabelförläggningen eller om Ni på annat sätt kan komma att bli berörd av de planerade åtgärderna, ex. som närboende, servitutsinnehavare eller hyresgäst. Fortum inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken, för att samla in synpunkter för att framledes kunna upprätta en MKB som krävs enligt Miljöbalken och Ellagen. Till denna samrådsinbjudan bifogas en översiktskarta och en karta över planerade åtgärder, innehållande två föreslagna sträckningsalternativ. Önskar ni mer information om projektet eller har frågor om de planerade åtgärderna ber vi Er snarast kontakta Kristin Boman. Telefon: E-post: Synpunkter på Fortums planerade åtgärder lämnas i skriftligt yttrande senast den 27 jan 215 till: NEKTAB Att: Sågaregatan TROLLHÄTTAN eller Med vänlig hälsning På uppdrag av Fortum Distribution AB Bilagor: Översiktskarta Karta över planerade åtgärder

5 Datum Kontaktperson: nbjudan till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Flytt av del av befintlig 4 kv- ledning vid Brottkärrsmotet Fortum Distribution AB (Fortum) har för avsikt att flytta del av befintlig 4 kv-ledning i södra Askim vid Brottkärrsmotet, Göteborgs Stad, Västra Götalands län. Syftet med flytten av ledningen är att ge plats åt byggnation och genomförande av detaljplaner vid Brottkärrsmotet. Fortum kommer att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för denna förändring av ledningen. Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver verksamheten och redovisar ledningens miljöpåverkan. nnan MKB:n tas fram skall samråd genomföras med Länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. samrådet samlas synpunkter in för det fortsatta arbetet med projektet. Fortum har anlitat NEKTAB för att genomföra samrådet och upprätta MKB:n. Samråd Fortum inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken, för att samla in synpunkter för att framledes kunna upprätta en MKB som krävs enligt Miljöbalken och Ellagen. Planerade åtgärder beskrivs i bifogat samrådsunderlag. Frågor och synpunkter Frågor besvaras av Telefon: E-post: på telefon eller e-post. Yttrande i samrådet önskas oss skriftligen tillhanda senast den 27 jan 2 Att: Sågaregatan TROLLHÄTTAN Med vänlig hälsning På uppdrag av Fortum Distribution AB Bilagor: Samrådsunderlag

6 Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Flytt av del av befintlig 4 kv- ledning vid södra Askim i Göteborgs Stad, Västra Götalands län Upprättad av:

7 NNEHÅLL 1 ADMNSTRATVA UPPGFTER NLEDNNG BAKGRUND SYFTE GÄLLANDE TLLSTÅND PRÖVNNG OCH TLLSTÅND SAMRÅD MLJÖKONSEKVENSBESKRVNNG PLANFÖRHÅLLANDEN PROJEKTBESKRVNNG OMFATTNNG LOKALSERNG NOLLALTERNATV TEKNSK UTFORMNNG KABELGRAVENS UTFORMNNG KABLARNAS UTFORMNNG FÖRUTSEDD MLJÖPÅVERKAN LANDSKAPSBLD RKSNTRESSEN OCH NATURA 2-OMRÅDE SKYDDADE OMRÅDEN SKOGLGA VÄRDEN VÅTMARKER M.M ÖVRGA NATURMLJÖER KULTURMLJÖOMRÅDEN FRLUFTSLV OCH REKREATON BOENDEMLJÖ ELEKTRSKA OCH MAGNETSKA FÄLT ANVÄNDNNG AV NATURRESURSER MLJÖPÅVERKAN UNDER ANLÄGGNNGSTDEN TDPLAN FÖR PROJEKTET SVARSTD OCH SKRFTLGA YTTRANDEN FRÅGOR SYNPUNKTER SAMRÅDET BLAGOR 1. Översiktskarta 2. Översiktskarta 2 3. Föreslagna detaljplaner 4. Samrådskarta - Riksintressen och Natura 2 5. Samrådskarta - Skyddade områden och Skogliga värden 6. Samrådskarta - Våtmarker m.m. och Kulturmiljöer 7. Förläggningsmetoder

8 1 ADMNSTRATVA UPPGFTER Verksamhetsutövare: Platsnamn: Län: Kommun: Kontaktuppgifter Ägarrepresentant: Fortum Distribution AB Kabling Brottkärrsmotet Västra Götalands län Göteborgs Stad Fortum Distribution AB e Handläggare samrådsunderlag: Tel:, NEKTAB Mottagare av handlingar: , NEKTAB Adress: NEKTAB Sågaregatan TROLLHÄTTAN 1

9 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP NLEDNNG 2.1 Bakgrund Göteborgsregionen växer samtidigt som det finns stor brist på bostäder. För en fortsatt utveckling av Göteborg behövs fler bostäder och bebyggelse med goda förutsättningar för kollektivtrafik och service. För att bemöta efterfrågan på bostäder i regionen har två detaljplaner genomgått en samrådsprocess som utmynnat i förslag på detaljplaner. De två föreslagna detaljplanerna Närcentrum vid Brottkärrsmotet (D.nr: 453/8 (Fa 5171)) samt Bostäder norr om Uggledal (D.nr: 975/5 (Fa 5169)) är belägna vid Brottkärrsmotet i södra Askim, Göteborgs Stad, Västra Götalands län. Planprocesserna är i sitt slutskede. Syftet med detaljplanerna är att berika stadsdelen med ett tillskott på bostäder. Fortum Distribution AB (Fortum) har en markförlagd 4 kv- ledning som är belägen genom föreslagna detaljplaner. För att detaljplanerna skall kunna genomföras i sin helhet måste Fortum flytta del av sin befintliga 4 kv- ledning. Den befintliga 4 kv- ledningen är Fortums ledning som matar el till Hovås ställverk och elförsörjer Hovås med omnejd. På grund av planerade detaljplaner i området vid Brottkärrsmotet, flyttas en delsträcka av ledningen. Fortum har för avsikt att ansöka om nätkoncession för linje på förändringen av 4 kvledningen. Detta samråd berör verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och förutsedda miljöpåverkan. FGUR 1. Översiktskarta. 2

10 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP Syfte Syftet med flytten av ledningen är att ge plats åt byggnation och genomförande av föreslagna detaljplaner vid Brottkärrsmotet. dagsläget hindrar den befintliga ledningen genomförandet av detaljplanerna vid ledningsrättsområdet. 2.3 Gällande tillstånd Fortum innehar nätkoncession för linje för den befintliga 4 kv- ledningen med anläggningsnummer 875BÖ. Fortum har ledningsrätt för ledningen. 2.4 Prövning och tillstånd För att bygga och nyttja elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt Ellagen (1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare. En ansökan om koncession till Ei ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som beskriver den påverkan som projektet kan medföra för människors hälsa, miljön och hushållningen med naturresurser. När Ei mottagit koncessionsansökan remitteras handlingarna till samtliga berörda instanser och intressenter. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession. Ledningsägaren behöver förutom koncession säkra rätten att anlägga och bibehålla kraftledningen på annans mark. Fortum har för avsikt att i första hand teckna en frivillig överenskommelse, ett s.k. markupplåtelseavtal, med berörda fastighetsägare. Markupplåtelseavtalet reglerar markägarens och ledningsägarens rättigheter och skyldigheter. Markupplåtelseavtalet ligger sedan till grund för innehållet i den ledningsrätt, som Fortum avser att ansöka om hos Lantmäterimyndigheten. Ersättning för intrånget betalas ut som ett engångsbelopp. Alla onyttiga servitut kommer att dödas för den del av befintliga ledningen som flyttas, detta sker efter att den nya ledningen tagits i drift. 2.5 Samråd Ellagen (1997:857) ställer krav på att en MKB skall ingå i ansökan om nätkoncession för linje. nnan en MKB kan upprättas ska samråd genomföras i enlighet med miljöbalkens bestämmelser (6 kap 4 ). Samråd hålls med Länsstyrelsen, kommunen och övriga instanser samt enskilda som kan bli särskilt berörda. Samrådet berör verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och förutsedda miljöpåverkan. samrådet ges de som är berörda möjlighet att inkomma med synpunkter om projektet. detta projekt har förmöten hållits med Göteborgs Stad (Trafikkontoret, Kretslopp och Vatten samt Fastighetskontoret) och Next Step Group AB för att få information och diskutera kring genomförandet av föreslagna detaljplaner. 2.6 Miljökonsekvensbeskrivning En MKB beskriver utförligt den påverkan på människors hälsa och miljö som kan orsakas av ledningen. Även bakgrund, projektets syfte samt gällande lagstiftning redogörs för. 3

11 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP 6 4 MKB:n kommer att behandla förutsättningar och påverkan vad gäller natur- och kulturmiljö samt friluftsvärden och människors hälsa. Detsamma gäller påverkan på landskap och boendemiljö, där bland annat elektromagnetiska fält och påverkan av ljud behandlas. Teknisk beskrivning kommer att utformas och en beskrivning görs av nollalternativ och uppfyllelse av nationella, regionala och lokala miljömål. nkomna synpunkter i samrådet kommer att beaktas vid fortsatt arbete i projektet och i upprättandet av MKB:n. En samrådsredogörelse kommer att upprättas och bifogas MKB:n. Länsstyrelsen i Västra Götalands län fattar beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta beslut, tillsammans med MKB:n, ingår i ansökan om nätkoncession för linje till Ei. 2.7 Planförhållanden En nätkoncession för linje får inte strida mot detaljplaner eller områdesbestämmelser. Mindre avvikelser får dock göras om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas Översiktsplan för Göteborg En översiktsplan är kommunens långsiktiga vision om användningen av stadens mark- och vattenområden. översiktsplanen för Göteborg står det att stadsutveckling genom om- eller nybyggnation i första hand ska ske inom områden som kan försörjas med god kollektivtrafik. Allt byggande ska anpassas så att miljöpåverkan minimeras Fördjupad översiktsplan för södra Askim Södra Askim är en attraktiv del av Göteborg med närhet till både hav och skog. Ny bebyggelse föreslås vid Brottkärrsmotet. den fördjupade översiktsplanen finns det redovisat att vid några av föreslagna bebyggelseområden genomkorsar befintliga kraftledningar. Planförslaget innebär en avvägning mellan olika intressen i syfte att få en så god bebyggd miljö som möjligt. Fördjupad översiktsplan för Södra Askim är antagen i kommunfullmäktige i december Föreslagen detaljplan för Närcentrum vid Brottkärrsmotet Planområdet är beläget i södra Askim vid Brottkärrsmotet och Origohuset, ca 12 km söder om Göteborg. Brottkärrsmotet anges som ett område för ny bebyggelse. Ett blivande närcentrum planeras i området och kan bli en viktig bytespunkt i kollektivtrafiken på sikt. Elnätet byggs ut i samband med att tillfartsvägar byggs. 4

12 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP 6 4 FGUR 2. Foto över del av området i föreslagen detaljplan Föreslagen detaljplan för Bostäder norr om Uggledal Planområdet är beläget vid Brottkärrsmotet i södra Askim, mellan Origohuset och Uggledals by, ca 12 km söder om Göteborgs centrum. Syftet är att berika stadsdelen med ett gott tillskott på tillgängliga bostäder i ett strategiskt läge nära kollektivtrafik och service. Föreslagen detaljplan informerar om att el byggs ut i samband med att tillfartsvägar byggs. 5

13 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP PROJEKTBESKRVNNG 3.1 Omfattning Detta samråd omfattar flytt av del av markförlagd ledning vid Brottkärrsmotet, i södra delen av Askim. Del av befintlig 4 kv- ledning förläggs på ny sträckning. Ledningen förläggs i mark på en sträcka av ca,7 km. Ledningen består av ett kabelförband med tre enledarkablar. Se avsnitt 4.2 för kablarnas utformning. 3.2 Lokalisering Projektområdet ligger vid Brottkärrsmotet i södra delen av Askim, ca 12 km söder om Göteborgs centrum i Göteborgs Stad, Västra Götalands län. Huvudsakligen kommer kabelförläggningen att ske inom planerade detaljplansområden vid Brottkärrsmotet. förmöten med kommunen m.fl. har två sträckningsalternativ tagits fram med hänsyn till människors hälsa och miljö samt tillgänglighetsaspekt. För att inte förhindra framtida genomförande av detaljplaner, kommer ledningen huvudsakligen att förläggas i detaljplanernas allmänna platsmarker, i gator- eller cykelvägar. Fortum genomför nu samråd för framtagna sträckningsalternativ med Länsstyrelsen, Göteborgs Stad och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Nedan följer sammanfattande beskrivningar av de två sträckningsalternativen. Alternativen redovisas på kartor i bilagorna Sträckningsalternativ 1 - Huvudalternativ Som huvudalternativ föreslås en förläggning av ledningen som sträcker sig söder om Origohuset och västerut till Klåvavägen. På bilagorna 4-6 redovisas huvudalternativet med röd streckad linje på kartorna. Nedan följer en sammanfattande beskrivning av alternativets delsträckor A F. Ledningsalternativet har en total längd på ca 7 m. Kabelgravens utformning redovisas nedan i avsnitt 4. Delsträcka A - B Den nya sträckningen börjar på västra sidan om Säröleden (väg 158) och sydost om Origohuset vid Brottkärrsmotet. Ledningen förläggs söderut längs med väg 158 och inom planerad detaljplans u- område. Kort därefter viker ledningen av i sydvästlig riktning och går utanför detaljplanens gräns, nedanför en skogsslänt. Delsträcka B - C Ledningen trycks med styrd borrning (AT-borrning) för att passera branterna belägna på denna delsträcka. Figur 3 nedan redovisar en exempelbild för AT- borrning. 6

14 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP 6 4 FGUR 3. Exempelbild för AT- borrning. (www.bab-ab.se [ ]) Tryckningen avslutas uppe på höjden, där bebyggelse och bostäder är planerade i föreslagen detaljplan. FGUR 4. Passage av branterna görs med styrd borrning (AT- borrning). Delsträcka C - D På denna delsträcka förläggs ledningen i den planerade detaljplanens allmänna platsmark. Lokalgatan, vari ledningen förläggs, kommer att beredas av exploatör innan anläggningsskedet för 4 kv- ledningen påbörjas. 7

15 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP 6 4 Delsträcka D - E Ledningen kommer att korsa Krogabäcken och ny cirkulationsplats vid korsningen Brottkärrsvägen och Billdalsvägen. Vid anläggning av allmän platsmark för föreslagen detaljplan kommer rör att förläggas på denna delsträcka. Passage av bäck och cirkulationsplats sker då genom att ledningen förläggs i rören. Korsning kan då göras utan negativ påverkan på vattendrag och cirkulationsplats. Delsträcka E - F Kablarna förläggs längs med nytt vägnät i västlig riktning. cirkulationsplatsen vid Klåvavägen viker ledningen av norrut. Förläggningen av ledningen fortsätter längs med östra sidan om vägen. Ledningen möter befintlig ledning på östra sidan om Klåvavägen Sträckningsalternativ 2 - Alternativt lokaliseringsförslag Ett alternativt sträckningsförslag har undersökts, alternativet redovisas med blå streckad linje på kartor i bilaga 4, 5 och 6. Sträckningsalternativet har en total längd på ca 6 m. Nedan beskrivs de olika delsträckorna. Byggnationsskeden i detaljplanen kommer i konflikt med anläggningsskedet för ledningen med detta sträckningsalternativ. Det skulle även med detta alternativ bli en sämre trafiklösning. Detta alternativ är ur miljö-, byggnations- och tillgänglighetstekniska aspekter ett sämre alternativ än huvudalternativet. Delsträcka A - G Denna alternativa sträckning startar precis som huvudalternativet, på västra sidan om Säröleden (väg 158) och sydost om Origohuset. Ledningen förläggs norrut i planerad detaljplans u- område, längs med väg 158, för att därefter fortsätta i allmän platsmark. Passering sker av Billdalsvägen. Delsträcka G - F Ledningen förläggs på denna delsträcka i planerad detaljplans lokalgata. Anslutning sker mot befintlig kabel på östra sidan om Klåvavägen. 3.3 Nollalternativ Ett nollalternativ beskriver de konsekvenser som blir om projektet och åtgärderna inte kommer till stånd. Ett nollalternativ i detta projekt innebär att ingen flytt görs av del av befintlig ledning. Ett nollalternativ skulle då innebära att detaljplanerna inte kan genomföras i sin helhet, då ledningen hindrar byggnationen. MKB:n beskrivs nollalternativet närmare, detta för att göra värderingen av den planerade förändringen ur miljösynpunkt lättare. 8

16 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP TEKNSK UTFORMNNG 4.1 Kabelgravens utformning Ledningen kommer att utföras som markförlagda kablar. Ledningen består av ett kabelförband, med tre enledarkablar förlagda i triangelformation på ett djup av ca 1 m. Se principskiss över kabelgraven i figur 5 nedan. FGUR 5. Principskiss över kabelgraven och 4 kv- ledningen. På delar av sträckningen planeras ledningen att förläggas i rör, se principskiss i figur 6 nedan. FGUR 6. Principskiss över kabelgraven vid förläggning i rör. 9

17 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP 6 4 anläggningsskedet krävs ett ca 1 m brett arbetsområde. Fortum kommer ansöka om ledningsrätt på en bredd av 4 m. FGUR 7. Exempelbild över arbetsområdet. 4.2 Kablarnas utformning Respektive kabel har en ledare av aluminium. Runt ledaren finns den elektriska isolationen som består av polyeten (PEX) och utanför detta ligger ett lager skärmtrådar av koppar. Utanpå skärmtrådarna finns två vattentätande lager och ytterst finns manteln som består av polyeten (PE). Figur 8 visar kabelns utformning med kabeldiametern 5 mm 2. FGUR 8. Kabelns utformning. 1

18 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP FÖRUTSEDD MLJÖPÅVERKAN Länsstyrelsens på nätet tillgängliga digitala underlagsmaterial har studerats tillsammans med Skogsstyrelsens geografiska data (Skogens pärlor) och Riksantikvarieämbetets digitala informationssystem FMS. dentifierade intressen längs den berörda ledningssträckan finns beskriven i nedanstående text. MKB:n kommer en utförlig beskrivning av ledningens påverkan på miljö och de konsekvenser som kan tänkas uppkomma göras. 5.1 Landskapsbild Definition av landskap enligt Europeiska Landskapskonventionen, ELC, Landskap är ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultat av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer. Ledningen markförläggs på hela sträckan. driftskedet kommer synintrycket av den markförlagda ledningen att vara mycket begränsad och uppmärksammas enbart av lägre vegetation i skogspartier. 5.2 Riksintressen och Natura 2-område Riksintressen och Natura 2- områden redovisas på karta i bilaga Natura 2-område Planerad ledning berör inget Natura- 2 område. Öster om väg 158 finns ett område med riksintresse för Natura 2, fågeldirektivet. Området har fått namnet Sandsjöbacka och är beläget ca 3 m ifrån planerad ledning Riksintresse för friluftsliv (3 kap 6 Miljöbalken) Områden kan av Naturvårdsverket utpekas som riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 Miljöbalken. Närmsta område med riksintresse för friluftsliv är beläget öst om väg 158, detta område är även skyddat som Natura 2- område och naturreservat. Kabelförläggningen kommer inte att påverka riksintresset för friluftsliv Riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap 2 Miljöbalken) Områden kan av regeringen utpekas som riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 Miljöbalken. nget riksintresse för rörligt friluftsliv berörs av kabelförläggningen Riksintresse för kust och skärgård (4 kap 4 Miljöbalken) miljöbalkens 4 kap finns särskilda bestämmelser för geografiskt utpekade områden som är beslutade av riksdagen. Göteborgs kust och skärgård är med hänsyn till sina natur- och kulturvärden av intresse i sin helhet. Den planerade ledningen förläggs inom riksintresset för kust och skärgård. 5.3 Skyddade områden Skyddade områden redovisas på karta i bilaga Naturreservat Ledningen berör inget område skyddat som naturreservat. Närmsta naturreservatsområde är beläget ca 3 m från planerad ledning. Naturreservatet har fått namnet Sandsjöbacka naturreservat och är beläget öst om väg 158, på en höjdplatå med flera mindre dalgångar. Sandsjöbacka innehar många sällsynta blommor och häckande fåglar. 11

19 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP Biotopskydd nga biotopskydd finns redovisade i projektområdet, enligt Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens GS- material Strandskydd Kabelförläggningen berör inget strandskyddat område. 5.4 Skogliga värden Skogliga värden redovisas på karta i bilaga Lövskogsinventering nget lövskogsinventerat område berörs av kabelförläggningen. Närmsta inventeringsområde ligger ca 6 m sydväst om ledningen och är benämnt Väster om Skintebo, Höjdom Nyckelbiotop Planerad ledningsflytt berör inga nyckelbiotoper. Det finns en nyckelbiotop belägen vid Graneråsen, ca 4 m nordväst om planerad ledning. Det är ett 2,3 ha stort område med lövnaturskog. ngen påverkan kommer att ske på nyckelbiotopen Skyddsvärda träd nga skyddsvärda träd finns belägna i området som är aktuellt för kabelförläggning Skogshistoria Längs med Krogabäcken finns skogshistoriska objekt, utpekade av Skogsstyrelsen. Punktobjekten består av broar, dämmar, en kvarn och en husgrund. Ledningen kommer inte att beröra de skogshistoriska objekten, då passering av bäcken görs i rör förlagda i väg. 5.5 Våtmarker m.m. Våtmarker m.m. redovisas på karta i bilaga Våtmarksinventering Det finns inga våtmarksinventerade områden vid aktuell kabelförläggning. Närmsta våtmarksinventerade område består av sumpskog och är beläget söder om Oxsjön, ca 1,3 km ifrån planerad ledning Krogabäcken Krogabäcken är ett mindre vattendrag som avvattnar Oxsjön och ett ca 8 km 2 stort område. Bäcken mynnar ut i havet vid Haga kile. Krogabäcken rinner genom aktuellt projektområde och ledningen kommer att korsa vattendraget. Vid passage av bäcken kommer ledningen att gå i rör förlagda i väg, vägbyggnation och rörförläggning görs av exploatör vid genomförandet av detaljplanen. 12

20 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP 6 4 FGUR 9. Foto vid Krogabäcken. 5.6 Övriga naturmiljöer Rödlistade arter För att få en överblick över tillståndet för floran och faunan i Sverige finns en lista över hotade, sällsynta och hänsynskrävande arter. Denna lista kallas Rödlistan. Enligt SLU:s artdatabank finns inga rödlistade arter registrerade i projektområdet. vägkanterna förekommer arter som veketåg och rödklint. 5.7 Kulturmiljöområden Kulturmiljöer redovisas på karta i bilaga Fornlämningar Det finns en fast fornlämning i närhet till aktuell kabelförläggning enligt Riksantikvarieämbetets hemsida (FMS). Den fasta fornlämningen ingår i ett fornminnesområde och tillhör lämningstypen boplats. Fornminnesområdet har fått en tillfällig arbetsidentitet Askim ny 1 och har RAÄ- nummer Askim

21 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP 6 4 FGUR 1. Foto över fornminnesområde. ngen påverkan kommer att ske på Riksantikvarieämbetets funna fornlämningar. Skulle ny fornlämning påträffas avbryts arbetet genast och kontakt tas med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 5.8 Friluftsliv och rekreation Ledningen kommer inte att beröra något riksintresse för friluftsliv. För de människor som vistas i projektområdet kommer eventuellt en viss störning att ske under anläggningstiden från fordon och maskiner i form av buller, transporter och schakt som kan hindra framkomligheten. Detta är dock endast under anläggningstiden som är en begränsad period. 5.9 Boendemiljö Med begreppet bebyggelse avses sådana byggnader där människor förväntas vistas i under längre tid som till exempel permanentbostäder, fritidsbostäder, industribyggnader och kontorslokaler. Avståndet mellan ledningen och närmsta bostadsbyggnad är ca 3 m. Enligt Länsstyrelsens informationskarta förläggs planerad ledning inom ett område utsatt för vägtrafikbuller, ekvivalent nivå över 3 db (A). För aktuellt projekt uppstår ljud i anläggningsskedet som kan uppfattas som störande. Störningarna består främst av ljud från fordon och maskiner i arbete. Ledningen kommer att alstra magnetiska fält. För mer information om elektriska och magnetiska fält, se avsnitt 5.1 nedan. En beräkning av magnetfältet för den aktuella ledningen kommer att göras och bifogas MKB:n. 14

22 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP Elektriska och magnetiska fält Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält uppkommer t.ex. vid generering, överföring, distribution och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kv/m). Elektriska fält av någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Vegetation och byggnader skärmar av fältet, vilket innebär att i princip inget elektriskt fält inomhus härstammar från elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa. Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µt). Fälten alstras av strömmen som flyter i ledningen och varierar med strömlasten. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på ledarnas inbördes placering. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet till ledningen men avskärmas inte av väggar och tak. Magnetfältet inne i hus nära kraftledningar kan därför vara högre än vad som är normalt förekommande i bostäder. Styrkan är dock oftast liten i förhållande till andra magnetfält som vi utsätts för i vardagslivet, t ex från de elapparater som förekommer i hemmen. Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar inte över tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen. Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida finns bla deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande miljöeffekt. Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett gränsvärde. stället har fem myndigheter Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande: Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. Fortum skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. Magnetfältskurva för ledningen som markförläggs kommer att redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. Som angetts ovan beror de magnetiska fälten kring aktuell ledning på ledarnas inbördes placering och strömmens storlek. 15

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Administrativa uppgifter Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03 Samrådsunderlag Ny 130 kv kraftledning vid Ugglarp. Förstärkning av regionnätet till Ängelholm och Grevie inom Ängelholm och Klippans kommuner (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs

Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen Markupplåtelse

Läs mer

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Lokalnät Kiruna kommun Norrbottens län Underlag för samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2015-06-09 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Sammanfattning 6. 1 Inledning 7 1.1 Bakgrund 7 1.2 E.ON Elnät Sverige AB 8

Sammanfattning 6. 1 Inledning 7 1.1 Bakgrund 7 1.2 E.ON Elnät Sverige AB 8 Innehållsförteckning Sammanfattning 6 1 Inledning 7 1.1 Bakgrund 7 1.2 E.ON Elnät Sverige AB 8 2 Lagstiftning 9 2.1 Generellt 9 2.2 Markupplåtelse och övriga tillstånd 9 2.2.1 Gällande tillstånd 9 2.3

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen T-PPS 10-01 Magnetfält Jämtkraft Anna Karin Renström 2010-10-22 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev.

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15

Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15 Koncessioner och kommunikation 2011-06-21 PROTOKOLL FORSMARK-STACKBO Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15 Närvarande från Svenska Kraftnät Anna Meder, projektledare Jenny Stern, ansvarig tillståndsärenden Mikael

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Gotlands Elnät AB Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Göteborg 2014-12-19 Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Datum 2015-01-02 Uppdragsnummer 1320005098 Utgåva/Status Slutversion Nicklas Eriksson Projektledare

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRESE Samrådsredogörelse BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län s.2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Samråd angående förslaget till detaljplan för Borgen 8 har hållits under tiden

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB

E.ON Elnät Sverige AB Vårt datum 2007-04-17 Vår referens Kraft & Nät, Janna Borgshed Kabelstråkbeskrivning för planerad 50 kv kraftledning mellan Skatelöv, Dänningelanda och Ingelstad i Alvesta och Växjö kommuner i Kronobergs

Läs mer

Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad

Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad reducerar magnetfält Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad EnviroMentor AB Södra Vägen 13 411 14 Göteborg 031 703 05 30 epost@enviromentor.se 1 Projekt 11117

Läs mer

Planerad 40 kv markkabel mellan Huskvarna och planerad vindkraftpark Lyckås i Jönköpings kommun

Planerad 40 kv markkabel mellan Huskvarna och planerad vindkraftpark Lyckås i Jönköpings kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Planerad 40 kv markkabel mellan Huskvarna och planerad vindkraftpark Lyckås i Jönköpings kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

- Plan för god elmiljö -

- Plan för god elmiljö - - Plan för god elmiljö - Bakgrund Kalmar Allergikommitté och dess inomhusmiljögrupp har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att under 1999 utarbeta en plan för god elmiljö i kommunala förvaltningar och

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer