Länsstyrelsen i Västra Götaland GÖTEBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsstyrelsen i Västra Götaland 403 40 GÖTEBORG"

Transkript

1 Länsstyrelsen i Västra Götaland 43 4 GÖTEBORG Datum Kontaktperson: Telefon: E-post: nbjudan till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Flytt av del av befintlig 4 kv- ledning Fortum Distribution AB (Fortum) har för avsikt att flytta del av befintlig 4 kv-ledning vid södra Askim vid Brottkärrsmotet, Göteborgs Stad, Västra Götalands län. Syftet med flytten av ledningen är att ge plats åt byggnation och genomförande av föreslagna detaljplaner vid Brottkärrsmotet. Fortum kommer att ansöka om nätkoncession för linje. Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver verksamheten och redovisar ledningens miljöpåverkan. nnan MKB:n tas fram skall samråd genomföras med Länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. Fortum har anlitat NEKTAB för att genomföra samrådet och upprätta MKB:n. Samråd Fortum inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken, för att kunna upprätta en MKB som krävs enligt Miljöbalken och Ellagen. Ledningen beskrivs i bifogat samrådsunderlag. Begäran om beslut om betydande miljöpåverkan Fortum hemställer att Länsstyrelsen så snart som möjligt fattar beslut om verksamhetens miljöpåverkan. Beslutet sändes tillsammans med synpunkter enligt nedan. Frågor och synpunkter Frågor besvaras av Telefon: E-post: på telefon eller e-post. Synpunkter i samrådet önskas oss tillhanda senast den 24 juni 214 till: NEKTAB eller Att: Sågaregatan TROLLHÄTTAN Med vänlig hälsning På uppdrag av Fortum Distribution AB Bilagor: Samrådsunderlag

2 Till: GÖTEBORGS STAD Datum Kontaktperson: n Telefon: E-post: nbjudan till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Flytt av del av befintlig 4 kv- ledning Fortum Distribution AB (Fortum) har för avsikt att flytta del av befintlig 4 kv-ledning i södra Askim vid Brottkärrsmotet, Göteborgs Stad, Västra Götalands län. Syftet med flytten av ledningen är att ge plats åt byggnation och genomförande av föreslagna detaljplaner vid Brottkärrsmotet. Fortum kommer att ansöka om nätkoncession för linje. Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver verksamheten och redovisar ledningens miljöpåverkan. nnan MKB:n tas fram skall samråd genomföras med Länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. Fortum har anlitat NEKTAB för att genomföra samrådet och upprätta MKB:n. Samråd Fortum inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken, för att kunna upprätta en MKB som krävs enligt Miljöbalken och Ellagen. Ledningen beskrivs i bifogat samrådsunderlag. Yttrande inför beslut om betydande miljöpåverkan yttrandet bör det framgå om Göteborgs Stad anser att ledningen medför betydande miljöpåverkan eller inte. Kopia på yttrandet sänds till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Frågor och yttrande Frågor besvaras av Telefon: E-post: på telefon eller e-post. Yttrande i samrådet önskas oss tillhanda senast den 24 juni 214 till: NEKTAB eller Att: Sågaregatan TROLLHÄTTAN Med vänlig hälsning På uppdrag av Fortum Distribution AB Bilagor: Samrådsunderlag

3 Datum Kontaktperson: nbjudan till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Flytt av del av befintlig 4 kv- ledning Fortum Distribution AB (Fortum) har för avsikt att flytta del av befintlig 4 kv-ledning i södra Askim vid Brottkärrsmotet, Göteborgs Stad, Västra Götalands län. Syftet med flytten av ledningen är att ge plats åt byggnation och genomförande av föreslagna detaljplaner vid Brottkärrsmotet. Fortum kommer att ansöka om nätkoncession för linje. Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver verksamheten och redovisar ledningens miljöpåverkan. nnan MKB:n tas fram skall samråd genomföras med Länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. Fortum har anlitat NEKTAB för att genomföra samrådet och upprätta MKB:n. Samråd Fortum inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken, för att kunna upprätta en MKB som krävs enligt Miljöbalken och Ellagen. Ledningen beskrivs i bifogat samrådsunderlag. Frågor och synpunkter Frågor besvaras av Telefon: E-post: på telefon eller e-post. Yttrande i samrådet önskas oss tillhanda senast den 24 juni 214 till: NEKTAB eller Att: Sågaregatan TROLLHÄTTAN Med vänlig hälsning På uppdrag av Fortum Distribution AB Bilagor: Samrådsunderlag

4 Datum Kontaktperson: Telefon: E-post: nbjudan till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Flytt av del av befintlig 4 kv- ledning vid Brottkärrsmotet Fortum Distribution AB (Fortum) har för avsikt att flytta del av befintlig markförlagd 4 kv- ledning i södra Askim vid Brottkärrsmotet, Göteborgs Stad, Västra Götalands län. Syftet med flytten av ledningen är att ge plats åt byggnation och genomförande av detaljplaner vid Brottkärrsmotet. Ledningen flyttas på en sträcka med en total längd på ca,7 km och ledningen förläggs i mark på hela sträckan. Fortum kommer att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för denna förändring av ledningen. Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver verksamheten och redovisar ledningens miljöpåverkan. nnan MKB:n tas fram skall samråd genomföras med Länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. samrådet samlas synpunkter in för det fortsatta arbetet med projektet. Fortum har anlitat NEKTAB för att genomföra samrådet och upprätta MKB:n. Samråd Fortum kontaktar Er i egenskap av rättighetsinnehavare på en av de fastigheter som berörs av kabelförläggningen eller om Ni på annat sätt kan komma att bli berörd av de planerade åtgärderna, ex. som närboende, servitutsinnehavare eller hyresgäst. Fortum inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken, för att samla in synpunkter för att framledes kunna upprätta en MKB som krävs enligt Miljöbalken och Ellagen. Till denna samrådsinbjudan bifogas en översiktskarta och en karta över planerade åtgärder, innehållande två föreslagna sträckningsalternativ. Önskar ni mer information om projektet eller har frågor om de planerade åtgärderna ber vi Er snarast kontakta Kristin Boman. Telefon: E-post: Synpunkter på Fortums planerade åtgärder lämnas i skriftligt yttrande senast den 27 jan 215 till: NEKTAB Att: Sågaregatan TROLLHÄTTAN eller Med vänlig hälsning På uppdrag av Fortum Distribution AB Bilagor: Översiktskarta Karta över planerade åtgärder

5 Datum Kontaktperson: nbjudan till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Flytt av del av befintlig 4 kv- ledning vid Brottkärrsmotet Fortum Distribution AB (Fortum) har för avsikt att flytta del av befintlig 4 kv-ledning i södra Askim vid Brottkärrsmotet, Göteborgs Stad, Västra Götalands län. Syftet med flytten av ledningen är att ge plats åt byggnation och genomförande av detaljplaner vid Brottkärrsmotet. Fortum kommer att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för denna förändring av ledningen. Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver verksamheten och redovisar ledningens miljöpåverkan. nnan MKB:n tas fram skall samråd genomföras med Länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. samrådet samlas synpunkter in för det fortsatta arbetet med projektet. Fortum har anlitat NEKTAB för att genomföra samrådet och upprätta MKB:n. Samråd Fortum inbjuder härmed till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken, för att samla in synpunkter för att framledes kunna upprätta en MKB som krävs enligt Miljöbalken och Ellagen. Planerade åtgärder beskrivs i bifogat samrådsunderlag. Frågor och synpunkter Frågor besvaras av Telefon: E-post: på telefon eller e-post. Yttrande i samrådet önskas oss skriftligen tillhanda senast den 27 jan 2 Att: Sågaregatan TROLLHÄTTAN Med vänlig hälsning På uppdrag av Fortum Distribution AB Bilagor: Samrådsunderlag

6 Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Flytt av del av befintlig 4 kv- ledning vid södra Askim i Göteborgs Stad, Västra Götalands län Upprättad av:

7 NNEHÅLL 1 ADMNSTRATVA UPPGFTER NLEDNNG BAKGRUND SYFTE GÄLLANDE TLLSTÅND PRÖVNNG OCH TLLSTÅND SAMRÅD MLJÖKONSEKVENSBESKRVNNG PLANFÖRHÅLLANDEN PROJEKTBESKRVNNG OMFATTNNG LOKALSERNG NOLLALTERNATV TEKNSK UTFORMNNG KABELGRAVENS UTFORMNNG KABLARNAS UTFORMNNG FÖRUTSEDD MLJÖPÅVERKAN LANDSKAPSBLD RKSNTRESSEN OCH NATURA 2-OMRÅDE SKYDDADE OMRÅDEN SKOGLGA VÄRDEN VÅTMARKER M.M ÖVRGA NATURMLJÖER KULTURMLJÖOMRÅDEN FRLUFTSLV OCH REKREATON BOENDEMLJÖ ELEKTRSKA OCH MAGNETSKA FÄLT ANVÄNDNNG AV NATURRESURSER MLJÖPÅVERKAN UNDER ANLÄGGNNGSTDEN TDPLAN FÖR PROJEKTET SVARSTD OCH SKRFTLGA YTTRANDEN FRÅGOR SYNPUNKTER SAMRÅDET BLAGOR 1. Översiktskarta 2. Översiktskarta 2 3. Föreslagna detaljplaner 4. Samrådskarta - Riksintressen och Natura 2 5. Samrådskarta - Skyddade områden och Skogliga värden 6. Samrådskarta - Våtmarker m.m. och Kulturmiljöer 7. Förläggningsmetoder

8 1 ADMNSTRATVA UPPGFTER Verksamhetsutövare: Platsnamn: Län: Kommun: Kontaktuppgifter Ägarrepresentant: Fortum Distribution AB Kabling Brottkärrsmotet Västra Götalands län Göteborgs Stad Fortum Distribution AB e Handläggare samrådsunderlag: Tel:, NEKTAB Mottagare av handlingar: , NEKTAB Adress: NEKTAB Sågaregatan TROLLHÄTTAN 1

9 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP NLEDNNG 2.1 Bakgrund Göteborgsregionen växer samtidigt som det finns stor brist på bostäder. För en fortsatt utveckling av Göteborg behövs fler bostäder och bebyggelse med goda förutsättningar för kollektivtrafik och service. För att bemöta efterfrågan på bostäder i regionen har två detaljplaner genomgått en samrådsprocess som utmynnat i förslag på detaljplaner. De två föreslagna detaljplanerna Närcentrum vid Brottkärrsmotet (D.nr: 453/8 (Fa 5171)) samt Bostäder norr om Uggledal (D.nr: 975/5 (Fa 5169)) är belägna vid Brottkärrsmotet i södra Askim, Göteborgs Stad, Västra Götalands län. Planprocesserna är i sitt slutskede. Syftet med detaljplanerna är att berika stadsdelen med ett tillskott på bostäder. Fortum Distribution AB (Fortum) har en markförlagd 4 kv- ledning som är belägen genom föreslagna detaljplaner. För att detaljplanerna skall kunna genomföras i sin helhet måste Fortum flytta del av sin befintliga 4 kv- ledning. Den befintliga 4 kv- ledningen är Fortums ledning som matar el till Hovås ställverk och elförsörjer Hovås med omnejd. På grund av planerade detaljplaner i området vid Brottkärrsmotet, flyttas en delsträcka av ledningen. Fortum har för avsikt att ansöka om nätkoncession för linje på förändringen av 4 kvledningen. Detta samråd berör verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och förutsedda miljöpåverkan. FGUR 1. Översiktskarta. 2

10 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP Syfte Syftet med flytten av ledningen är att ge plats åt byggnation och genomförande av föreslagna detaljplaner vid Brottkärrsmotet. dagsläget hindrar den befintliga ledningen genomförandet av detaljplanerna vid ledningsrättsområdet. 2.3 Gällande tillstånd Fortum innehar nätkoncession för linje för den befintliga 4 kv- ledningen med anläggningsnummer 875BÖ. Fortum har ledningsrätt för ledningen. 2.4 Prövning och tillstånd För att bygga och nyttja elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt Ellagen (1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare. En ansökan om koncession till Ei ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som beskriver den påverkan som projektet kan medföra för människors hälsa, miljön och hushållningen med naturresurser. När Ei mottagit koncessionsansökan remitteras handlingarna till samtliga berörda instanser och intressenter. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession. Ledningsägaren behöver förutom koncession säkra rätten att anlägga och bibehålla kraftledningen på annans mark. Fortum har för avsikt att i första hand teckna en frivillig överenskommelse, ett s.k. markupplåtelseavtal, med berörda fastighetsägare. Markupplåtelseavtalet reglerar markägarens och ledningsägarens rättigheter och skyldigheter. Markupplåtelseavtalet ligger sedan till grund för innehållet i den ledningsrätt, som Fortum avser att ansöka om hos Lantmäterimyndigheten. Ersättning för intrånget betalas ut som ett engångsbelopp. Alla onyttiga servitut kommer att dödas för den del av befintliga ledningen som flyttas, detta sker efter att den nya ledningen tagits i drift. 2.5 Samråd Ellagen (1997:857) ställer krav på att en MKB skall ingå i ansökan om nätkoncession för linje. nnan en MKB kan upprättas ska samråd genomföras i enlighet med miljöbalkens bestämmelser (6 kap 4 ). Samråd hålls med Länsstyrelsen, kommunen och övriga instanser samt enskilda som kan bli särskilt berörda. Samrådet berör verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och förutsedda miljöpåverkan. samrådet ges de som är berörda möjlighet att inkomma med synpunkter om projektet. detta projekt har förmöten hållits med Göteborgs Stad (Trafikkontoret, Kretslopp och Vatten samt Fastighetskontoret) och Next Step Group AB för att få information och diskutera kring genomförandet av föreslagna detaljplaner. 2.6 Miljökonsekvensbeskrivning En MKB beskriver utförligt den påverkan på människors hälsa och miljö som kan orsakas av ledningen. Även bakgrund, projektets syfte samt gällande lagstiftning redogörs för. 3

11 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP 6 4 MKB:n kommer att behandla förutsättningar och påverkan vad gäller natur- och kulturmiljö samt friluftsvärden och människors hälsa. Detsamma gäller påverkan på landskap och boendemiljö, där bland annat elektromagnetiska fält och påverkan av ljud behandlas. Teknisk beskrivning kommer att utformas och en beskrivning görs av nollalternativ och uppfyllelse av nationella, regionala och lokala miljömål. nkomna synpunkter i samrådet kommer att beaktas vid fortsatt arbete i projektet och i upprättandet av MKB:n. En samrådsredogörelse kommer att upprättas och bifogas MKB:n. Länsstyrelsen i Västra Götalands län fattar beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta beslut, tillsammans med MKB:n, ingår i ansökan om nätkoncession för linje till Ei. 2.7 Planförhållanden En nätkoncession för linje får inte strida mot detaljplaner eller områdesbestämmelser. Mindre avvikelser får dock göras om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas Översiktsplan för Göteborg En översiktsplan är kommunens långsiktiga vision om användningen av stadens mark- och vattenområden. översiktsplanen för Göteborg står det att stadsutveckling genom om- eller nybyggnation i första hand ska ske inom områden som kan försörjas med god kollektivtrafik. Allt byggande ska anpassas så att miljöpåverkan minimeras Fördjupad översiktsplan för södra Askim Södra Askim är en attraktiv del av Göteborg med närhet till både hav och skog. Ny bebyggelse föreslås vid Brottkärrsmotet. den fördjupade översiktsplanen finns det redovisat att vid några av föreslagna bebyggelseområden genomkorsar befintliga kraftledningar. Planförslaget innebär en avvägning mellan olika intressen i syfte att få en så god bebyggd miljö som möjligt. Fördjupad översiktsplan för Södra Askim är antagen i kommunfullmäktige i december Föreslagen detaljplan för Närcentrum vid Brottkärrsmotet Planområdet är beläget i södra Askim vid Brottkärrsmotet och Origohuset, ca 12 km söder om Göteborg. Brottkärrsmotet anges som ett område för ny bebyggelse. Ett blivande närcentrum planeras i området och kan bli en viktig bytespunkt i kollektivtrafiken på sikt. Elnätet byggs ut i samband med att tillfartsvägar byggs. 4

12 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP 6 4 FGUR 2. Foto över del av området i föreslagen detaljplan Föreslagen detaljplan för Bostäder norr om Uggledal Planområdet är beläget vid Brottkärrsmotet i södra Askim, mellan Origohuset och Uggledals by, ca 12 km söder om Göteborgs centrum. Syftet är att berika stadsdelen med ett gott tillskott på tillgängliga bostäder i ett strategiskt läge nära kollektivtrafik och service. Föreslagen detaljplan informerar om att el byggs ut i samband med att tillfartsvägar byggs. 5

13 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP PROJEKTBESKRVNNG 3.1 Omfattning Detta samråd omfattar flytt av del av markförlagd ledning vid Brottkärrsmotet, i södra delen av Askim. Del av befintlig 4 kv- ledning förläggs på ny sträckning. Ledningen förläggs i mark på en sträcka av ca,7 km. Ledningen består av ett kabelförband med tre enledarkablar. Se avsnitt 4.2 för kablarnas utformning. 3.2 Lokalisering Projektområdet ligger vid Brottkärrsmotet i södra delen av Askim, ca 12 km söder om Göteborgs centrum i Göteborgs Stad, Västra Götalands län. Huvudsakligen kommer kabelförläggningen att ske inom planerade detaljplansområden vid Brottkärrsmotet. förmöten med kommunen m.fl. har två sträckningsalternativ tagits fram med hänsyn till människors hälsa och miljö samt tillgänglighetsaspekt. För att inte förhindra framtida genomförande av detaljplaner, kommer ledningen huvudsakligen att förläggas i detaljplanernas allmänna platsmarker, i gator- eller cykelvägar. Fortum genomför nu samråd för framtagna sträckningsalternativ med Länsstyrelsen, Göteborgs Stad och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Nedan följer sammanfattande beskrivningar av de två sträckningsalternativen. Alternativen redovisas på kartor i bilagorna Sträckningsalternativ 1 - Huvudalternativ Som huvudalternativ föreslås en förläggning av ledningen som sträcker sig söder om Origohuset och västerut till Klåvavägen. På bilagorna 4-6 redovisas huvudalternativet med röd streckad linje på kartorna. Nedan följer en sammanfattande beskrivning av alternativets delsträckor A F. Ledningsalternativet har en total längd på ca 7 m. Kabelgravens utformning redovisas nedan i avsnitt 4. Delsträcka A - B Den nya sträckningen börjar på västra sidan om Säröleden (väg 158) och sydost om Origohuset vid Brottkärrsmotet. Ledningen förläggs söderut längs med väg 158 och inom planerad detaljplans u- område. Kort därefter viker ledningen av i sydvästlig riktning och går utanför detaljplanens gräns, nedanför en skogsslänt. Delsträcka B - C Ledningen trycks med styrd borrning (AT-borrning) för att passera branterna belägna på denna delsträcka. Figur 3 nedan redovisar en exempelbild för AT- borrning. 6

14 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP 6 4 FGUR 3. Exempelbild för AT- borrning. (www.bab-ab.se [ ]) Tryckningen avslutas uppe på höjden, där bebyggelse och bostäder är planerade i föreslagen detaljplan. FGUR 4. Passage av branterna görs med styrd borrning (AT- borrning). Delsträcka C - D På denna delsträcka förläggs ledningen i den planerade detaljplanens allmänna platsmark. Lokalgatan, vari ledningen förläggs, kommer att beredas av exploatör innan anläggningsskedet för 4 kv- ledningen påbörjas. 7

15 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP 6 4 Delsträcka D - E Ledningen kommer att korsa Krogabäcken och ny cirkulationsplats vid korsningen Brottkärrsvägen och Billdalsvägen. Vid anläggning av allmän platsmark för föreslagen detaljplan kommer rör att förläggas på denna delsträcka. Passage av bäck och cirkulationsplats sker då genom att ledningen förläggs i rören. Korsning kan då göras utan negativ påverkan på vattendrag och cirkulationsplats. Delsträcka E - F Kablarna förläggs längs med nytt vägnät i västlig riktning. cirkulationsplatsen vid Klåvavägen viker ledningen av norrut. Förläggningen av ledningen fortsätter längs med östra sidan om vägen. Ledningen möter befintlig ledning på östra sidan om Klåvavägen Sträckningsalternativ 2 - Alternativt lokaliseringsförslag Ett alternativt sträckningsförslag har undersökts, alternativet redovisas med blå streckad linje på kartor i bilaga 4, 5 och 6. Sträckningsalternativet har en total längd på ca 6 m. Nedan beskrivs de olika delsträckorna. Byggnationsskeden i detaljplanen kommer i konflikt med anläggningsskedet för ledningen med detta sträckningsalternativ. Det skulle även med detta alternativ bli en sämre trafiklösning. Detta alternativ är ur miljö-, byggnations- och tillgänglighetstekniska aspekter ett sämre alternativ än huvudalternativet. Delsträcka A - G Denna alternativa sträckning startar precis som huvudalternativet, på västra sidan om Säröleden (väg 158) och sydost om Origohuset. Ledningen förläggs norrut i planerad detaljplans u- område, längs med väg 158, för att därefter fortsätta i allmän platsmark. Passering sker av Billdalsvägen. Delsträcka G - F Ledningen förläggs på denna delsträcka i planerad detaljplans lokalgata. Anslutning sker mot befintlig kabel på östra sidan om Klåvavägen. 3.3 Nollalternativ Ett nollalternativ beskriver de konsekvenser som blir om projektet och åtgärderna inte kommer till stånd. Ett nollalternativ i detta projekt innebär att ingen flytt görs av del av befintlig ledning. Ett nollalternativ skulle då innebära att detaljplanerna inte kan genomföras i sin helhet, då ledningen hindrar byggnationen. MKB:n beskrivs nollalternativet närmare, detta för att göra värderingen av den planerade förändringen ur miljösynpunkt lättare. 8

16 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP TEKNSK UTFORMNNG 4.1 Kabelgravens utformning Ledningen kommer att utföras som markförlagda kablar. Ledningen består av ett kabelförband, med tre enledarkablar förlagda i triangelformation på ett djup av ca 1 m. Se principskiss över kabelgraven i figur 5 nedan. FGUR 5. Principskiss över kabelgraven och 4 kv- ledningen. På delar av sträckningen planeras ledningen att förläggas i rör, se principskiss i figur 6 nedan. FGUR 6. Principskiss över kabelgraven vid förläggning i rör. 9

17 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP 6 4 anläggningsskedet krävs ett ca 1 m brett arbetsområde. Fortum kommer ansöka om ledningsrätt på en bredd av 4 m. FGUR 7. Exempelbild över arbetsområdet. 4.2 Kablarnas utformning Respektive kabel har en ledare av aluminium. Runt ledaren finns den elektriska isolationen som består av polyeten (PEX) och utanför detta ligger ett lager skärmtrådar av koppar. Utanpå skärmtrådarna finns två vattentätande lager och ytterst finns manteln som består av polyeten (PE). Figur 8 visar kabelns utformning med kabeldiametern 5 mm 2. FGUR 8. Kabelns utformning. 1

18 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP FÖRUTSEDD MLJÖPÅVERKAN Länsstyrelsens på nätet tillgängliga digitala underlagsmaterial har studerats tillsammans med Skogsstyrelsens geografiska data (Skogens pärlor) och Riksantikvarieämbetets digitala informationssystem FMS. dentifierade intressen längs den berörda ledningssträckan finns beskriven i nedanstående text. MKB:n kommer en utförlig beskrivning av ledningens påverkan på miljö och de konsekvenser som kan tänkas uppkomma göras. 5.1 Landskapsbild Definition av landskap enligt Europeiska Landskapskonventionen, ELC, Landskap är ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultat av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer. Ledningen markförläggs på hela sträckan. driftskedet kommer synintrycket av den markförlagda ledningen att vara mycket begränsad och uppmärksammas enbart av lägre vegetation i skogspartier. 5.2 Riksintressen och Natura 2-område Riksintressen och Natura 2- områden redovisas på karta i bilaga Natura 2-område Planerad ledning berör inget Natura- 2 område. Öster om väg 158 finns ett område med riksintresse för Natura 2, fågeldirektivet. Området har fått namnet Sandsjöbacka och är beläget ca 3 m ifrån planerad ledning Riksintresse för friluftsliv (3 kap 6 Miljöbalken) Områden kan av Naturvårdsverket utpekas som riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 Miljöbalken. Närmsta område med riksintresse för friluftsliv är beläget öst om väg 158, detta område är även skyddat som Natura 2- område och naturreservat. Kabelförläggningen kommer inte att påverka riksintresset för friluftsliv Riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap 2 Miljöbalken) Områden kan av regeringen utpekas som riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 Miljöbalken. nget riksintresse för rörligt friluftsliv berörs av kabelförläggningen Riksintresse för kust och skärgård (4 kap 4 Miljöbalken) miljöbalkens 4 kap finns särskilda bestämmelser för geografiskt utpekade områden som är beslutade av riksdagen. Göteborgs kust och skärgård är med hänsyn till sina natur- och kulturvärden av intresse i sin helhet. Den planerade ledningen förläggs inom riksintresset för kust och skärgård. 5.3 Skyddade områden Skyddade områden redovisas på karta i bilaga Naturreservat Ledningen berör inget område skyddat som naturreservat. Närmsta naturreservatsområde är beläget ca 3 m från planerad ledning. Naturreservatet har fått namnet Sandsjöbacka naturreservat och är beläget öst om väg 158, på en höjdplatå med flera mindre dalgångar. Sandsjöbacka innehar många sällsynta blommor och häckande fåglar. 11

19 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP Biotopskydd nga biotopskydd finns redovisade i projektområdet, enligt Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens GS- material Strandskydd Kabelförläggningen berör inget strandskyddat område. 5.4 Skogliga värden Skogliga värden redovisas på karta i bilaga Lövskogsinventering nget lövskogsinventerat område berörs av kabelförläggningen. Närmsta inventeringsområde ligger ca 6 m sydväst om ledningen och är benämnt Väster om Skintebo, Höjdom Nyckelbiotop Planerad ledningsflytt berör inga nyckelbiotoper. Det finns en nyckelbiotop belägen vid Graneråsen, ca 4 m nordväst om planerad ledning. Det är ett 2,3 ha stort område med lövnaturskog. ngen påverkan kommer att ske på nyckelbiotopen Skyddsvärda träd nga skyddsvärda träd finns belägna i området som är aktuellt för kabelförläggning Skogshistoria Längs med Krogabäcken finns skogshistoriska objekt, utpekade av Skogsstyrelsen. Punktobjekten består av broar, dämmar, en kvarn och en husgrund. Ledningen kommer inte att beröra de skogshistoriska objekten, då passering av bäcken görs i rör förlagda i väg. 5.5 Våtmarker m.m. Våtmarker m.m. redovisas på karta i bilaga Våtmarksinventering Det finns inga våtmarksinventerade områden vid aktuell kabelförläggning. Närmsta våtmarksinventerade område består av sumpskog och är beläget söder om Oxsjön, ca 1,3 km ifrån planerad ledning Krogabäcken Krogabäcken är ett mindre vattendrag som avvattnar Oxsjön och ett ca 8 km 2 stort område. Bäcken mynnar ut i havet vid Haga kile. Krogabäcken rinner genom aktuellt projektområde och ledningen kommer att korsa vattendraget. Vid passage av bäcken kommer ledningen att gå i rör förlagda i väg, vägbyggnation och rörförläggning görs av exploatör vid genomförandet av detaljplanen. 12

20 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP 6 4 FGUR 9. Foto vid Krogabäcken. 5.6 Övriga naturmiljöer Rödlistade arter För att få en överblick över tillståndet för floran och faunan i Sverige finns en lista över hotade, sällsynta och hänsynskrävande arter. Denna lista kallas Rödlistan. Enligt SLU:s artdatabank finns inga rödlistade arter registrerade i projektområdet. vägkanterna förekommer arter som veketåg och rödklint. 5.7 Kulturmiljöområden Kulturmiljöer redovisas på karta i bilaga Fornlämningar Det finns en fast fornlämning i närhet till aktuell kabelförläggning enligt Riksantikvarieämbetets hemsida (FMS). Den fasta fornlämningen ingår i ett fornminnesområde och tillhör lämningstypen boplats. Fornminnesområdet har fått en tillfällig arbetsidentitet Askim ny 1 och har RAÄ- nummer Askim

21 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP 6 4 FGUR 1. Foto över fornminnesområde. ngen påverkan kommer att ske på Riksantikvarieämbetets funna fornlämningar. Skulle ny fornlämning påträffas avbryts arbetet genast och kontakt tas med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 5.8 Friluftsliv och rekreation Ledningen kommer inte att beröra något riksintresse för friluftsliv. För de människor som vistas i projektområdet kommer eventuellt en viss störning att ske under anläggningstiden från fordon och maskiner i form av buller, transporter och schakt som kan hindra framkomligheten. Detta är dock endast under anläggningstiden som är en begränsad period. 5.9 Boendemiljö Med begreppet bebyggelse avses sådana byggnader där människor förväntas vistas i under längre tid som till exempel permanentbostäder, fritidsbostäder, industribyggnader och kontorslokaler. Avståndet mellan ledningen och närmsta bostadsbyggnad är ca 3 m. Enligt Länsstyrelsens informationskarta förläggs planerad ledning inom ett område utsatt för vägtrafikbuller, ekvivalent nivå över 3 db (A). För aktuellt projekt uppstår ljud i anläggningsskedet som kan uppfattas som störande. Störningarna består främst av ljud från fordon och maskiner i arbete. Ledningen kommer att alstra magnetiska fält. För mer information om elektriska och magnetiska fält, se avsnitt 5.1 nedan. En beräkning av magnetfältet för den aktuella ledningen kommer att göras och bifogas MKB:n. 14

22 SAMRÅD ENLGT MLJÖBALKEN KAP Elektriska och magnetiska fält Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält uppkommer t.ex. vid generering, överföring, distribution och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kv/m). Elektriska fält av någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Vegetation och byggnader skärmar av fältet, vilket innebär att i princip inget elektriskt fält inomhus härstammar från elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa. Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µt). Fälten alstras av strömmen som flyter i ledningen och varierar med strömlasten. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på ledarnas inbördes placering. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet till ledningen men avskärmas inte av väggar och tak. Magnetfältet inne i hus nära kraftledningar kan därför vara högre än vad som är normalt förekommande i bostäder. Styrkan är dock oftast liten i förhållande till andra magnetfält som vi utsätts för i vardagslivet, t ex från de elapparater som förekommer i hemmen. Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar inte över tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen. Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida finns bla deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande miljöeffekt. Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett gränsvärde. stället har fem myndigheter Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande: Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. Fortum skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. Magnetfältskurva för ledningen som markförläggs kommer att redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. Som angetts ovan beror de magnetiska fälten kring aktuell ledning på ledarnas inbördes placering och strömmens storlek. 15

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2)

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) Koncessioner och kommunikation 2015-03-11 2011/706 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) 1 Bakgrund Svenska kraftnät har

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 20 UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 ALLMÄNT OM UNDERLAGET 4 Bakgrund 4 Syfte 5 Läsanvisning 5 Underlagets

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Bro över Kolbäcksån Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Samrådshandling, utökat samråd 2014-01-14 Objektnummer: 106906 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 Omslaget: Hallbyvägen på Vänersnäs Denna lilla väg utgjorde långt in på 1800-talet dåtidens riksväg 44. Från Uddevalla tog

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Dokumentnamn Sida Samrådsredogörelse 1(21) Från Datum D-nr V-1109-05 E.ON Vind Sverige AB 2011-09-19 Författare Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Tillhörande Tillståndsansökan Palsbo Vindkraftpark Samrådsredogörelse

Läs mer