Handelsbanken. Produkter, segment och geografisk spridning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelsbanken. Produkter, segment och geografisk spridning"

Transkript

1 Handelsbanken Ingress Handelsbanken har liksom övriga svenska storbanker under de senaste åren upplevt aktielyft som slår stockholmsbörsen som helhet med råge. Med en börsutveckling på knappa 80 % de senaste tre åren är det en befogad känsla att vilja plocka hem vinsten. Frågan är dock om det är rätt väg att gå eller om man istället bör öka sitt innehav i ett av Sveriges mest klassiska storbolag. Bakgrund och verksamhet Handelsbanken grundades 1871 av en handfull högt ansedda näringslivsprofiler och företag. Man blev tidigt framgångsrika i förhållande till sina konkurrenter och har fram tills idag stått stadigt och utvecklats både organiskt men även genom förvärv inom en bransch som präglats av kraftig konsolidering. Grunden till Handelsbankens nuvarande organisation samt det arbetssätt och den kultur som man vill ska genomsyra hela verksamheten lades under tidigt 1970-tal då Jan Wallander tillkom som VD. Det centrala i Wallanders filosofi var lokal förankring, decentralisering samt lönsamhet som överordnat volym och dessa ledord återfinns än idag i Handelsbankens beskrivning av vad som utmärker dem som företag. Handelsbanken hade vid starten 1871 ett uttalat fokus på den traditionella in- och utlåningsverksamheten men har i och med en både samhällelig, finansiell och företagsmässig utveckling övergått till att bli en, vad man själva kallar fullsortimentsbank, med en diversifierad produktportfölj för en mängd olika kundgrupper. Produkter, segment och geografisk spridning Handelsbankens verksamhet har alltså växt både produktmässigt och geografiskt och de har i sin redovisning delat upp koncernen i geografiska segment samt affärsområden. De länder som Handelsbanken betraktar som sina hemmamarknader är förutom de nordiska även Storbritannien och Nederländerna. Utanför dessa hemmamarknader har man även kontorsverksamhet i andra, främst europeiska länder som redovisas inom segmentet Handelsbanken International. Utöver denna uppdelning har man de fyra affärsområdena Handelsbanken Capital Markets, Stadshypotek, Skog och Lantbruk samt Handelsbanken. Direkt, vilka består av specialister som jobbar med att leverera lönsamma och kundanpassade lösningar till de olika bankkontoren. Handelsbanken Capital markets Inom Capital Markets sitter hela Handelsbankens investmentdel som jobbar med kapitalförvaltning åt både privatpersoner, företag och andra institutioner men affärsområdet innefattar även pension och försäkring. De anställda inom Capital markets är således uppdelade mellan ren investmentbanksverksamhet och kontorsverksamheten som innefattar direkt kundkontakt. Totalt står Capital Markets för cirka en åttondel av Koncernens totala intäkter, i princip uteslutande på provisionssidan.

2 Stadshypotek Handelsbankens dotterbolag stadshypotek förmedlar lån till privatbostäder, och företagsfastigheter i Norden, men det är den svenska bolåneverksamheten som ger det klart största bidraget till företagets resultat. Stadshypotek har främst tack vare ökade utlånginsvolymer och höjda marginaler förbättrat rörelseresultat sedan 2011 med över 30 procent. Skog och Lantbruk Tack vare ett historiskt engagemang i den svenska skogsindustrin kategoriserar Handelsbanken sitt arbete gentemot skog- och lantbrukskunder som ett eget affärsområde. Detta är främst på grund av skogs- och lantbruksägares behov av unika och välanpassade lösningar för sin verksamhet. Handelsbanken Direkt Handelsbanken direkt arbetar med att förbättra Koncernens standardlösningar så som internetbanken, kundsupport, kortverksamhet och rådgivning via telefon. Gentemot företagskunder jobbar man också med leasing, avbetalning och inkassotjänster. Åren som har gått och senaste kvartalet Senaste kvartalet fortsatte Handelsbanken sin expansion i Storbritannien genom att öppna ytterligare tre nya kontor. Sedan början av expansionen 2001 finns Handelsbanken nu representerade genom 173 kontor på de brittiska öarna. Kontoren har öppnats i nordöstra Storbritannien där även en ny regionbank, 5 totalt i Storbritannien, har startats med huvudkontoret beläget i Leeds. Detta har gjorts för att stödja de redan existerande kontoren i Yorkshire. Handelsbanken föredrar att växa organiskt och inte genom för stora förvärv. Banken ser enorm tillväxtpotential i Storbritannien men ger ingen direkt tillväxtplan eller tidtabell på hur snabbt eller var på de brittiska öarna expansionen kommer fortsätta. Banken har även fortsatt öppna kontor i Nederländerna under det senaste kvartalet. Totalt uppgår den Nederländska divisionen till 20 kontor. Denna fortsatta expansion har fått personalkostnaderna att öka med 4 % jämfört med motsvarande period föregående år. Bankens expansion har varit lyckosam, jämför man januari till september 2014 med motsvarande period 2013 uppgår rörelseresultatet till 14,9 miljarder, en ökning med 9 %. Resultatet efter skatt ökade med 10 % till 11,8 miljarder kronor. Intäkterna ökade med 6 % till 28,7 miljarder. Den del av resultatet som inte går åt rätt håll är kreditförlustnivån som trots relativt bra konjunktur senaste tre kvartal ökat till 0.08 % från föregående år då den låg på 0,07 % Under Q2/Q3 genomförde ECB stresstester på de europeiska bankerna för att se hur väl börbereda de är på att hantera en kris likt den I detta test klarade sig SHB, likt de övriga Svenska storbankerna med bravur och det finns inget behov att stärka kapitalkraven i banken.

3 Makroanalys Handelsbanken är ett företag som har ett väldigt brett spektrum av kunder. Alltifrån stora företag till privatpersoner. Detta gör banken väldigt exponerad mot hur konjunkturen och den ekonomiska situationen ser ut i på de marknader som banken bedriver verksamhet på. En viktig aspekt för just banker och dess möjlighet till lönsamhet är räntenivåerna på de marknader som de marknader de är aktiva på. Sedan finanskrisen 2008 har världens centralbanker unisont hållit sina styrräntor på en historiskt låg nivå. SHB och banker överlag har lättare att tjäna pengar på utlåning vid lågräntelägen. Dels för att utlåningen ökar då kostnaden för lån sjunker. Dessa nyutgivna lån kommer säkerställa intäkter för många år framöver och ger en grundläggande stabilitet för framtiden. Generellt sätt ger även lågräntelägen ökade räntenetton(skillnad i intäkter vid utlåning och kostnader vid upplåning) för banker, vilket är Handelsbankens viktigaste inkomstkälla. Marknadsanalys och Största Konkurrenterna Handelsbankens är en bank som håller på med alltifrån in/utlåning via Stadshypoteket till investmentbanking och börsnoteringar genom Handelsbanken Capital Markets. Banken har idag en position på den svenska marknaden som den mest stabila och genuina banken på marknaden, med många bankkontor som erbjuder bra öppettider samt öppet på lördagar. Denna service kommer dock till en kostnad för kunderna med högre avgifter samt något sämre inlåningsräntor etc. för att täcka för det mervärde kunden får ut. I Sverige brukar uttrycket De fyra storbankerna användas. Där ingår utöver Handelsbanken även Swedbank, SEB samt Nordea. Dessa banker har 66 % av inlåningsmarknaden enligt Svenska Bankföreningen. Dessa fyra banker är väldigt snarlika när det kommer till prissättning, service samt kompetens. Dock finns vissa skillnader som utvecklas nedan: Nordea Nordea är den största banken i Norden med drygt anställda. I Nordea-gruppen ingår banker som är bland de största på respektive marknad i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Nordeas utlåning sker till 75 % utanför Sverigemarkaden. Nordeas Sverigeverksamhet omfattar bland annat ett av Sveriges största finansbolag samt verksamheter inom fondförvaltning och bolåneverksamhet. Nordea är även ägare till girobetalningssystemet Plusgirot.

4 SEB Skandinaviska Enskilda Banken, mer känt som SEB, har en omfattande verksamhet utomlands, bland annat i Tyskland och Baltikum. I Sverige har SEB en stark ställning inom framför allt fondförvaltning och livförsäkring. Banken är även stor inom bostads och privatlån samt finansbolagsverksamhet. SEB är också en stark aktör inom aktie- och valutahandel samt har stor marknadsandel av internationella betalningar. Swedbank Swedbank har likt SHB ett omfattande kontorsnät i Sverige med cirka 320 egna kontor. Därutöver har banken ett nära samarbete med de olika fristående sparbankerna och de delägda bankerna inom sparbanksrörelsen. Swedbank har likt SEB en betydande närvaro i Baltikum. I koncernen ingår Swedbank Robur vilket är Sveriges största fondförvaltare. Inom Swedbankkoncernen ingår även Swedbank Hypotek som är ett av de större finansierarna av bostäder och affärshus på den svenska marknaden.

5 Nyckeltal och finansiell analys Handelsbankens finansiella ställning kan bäst sammanfattas som otroligt stabil. Man har i och med sin uttalade lönsamhetsfokus uppnått väldigt goda marginaler som enligt konsensusestimat dessutom ska fortsätta att stiga under de kommande åren. Handelsbanken har dessutom en för banker väldigt sund kapitalstruktur. Kärnprimärkapitalrelationen, vilket är ett nyckeltal som används för att mäta storlek och kvalitet på finansiella företags totala tillgångar har från helt respektabla nivåer under det tuffa 2009 stigit stadigt till nivåer runt 19 %, vilket kraftigt överstiger de minimikrav som ställs på europeiska banker och motsvarande värden för SHB:s nordiska konkurrenter. Stabiliteten avspeglas också i de klart överkomliga resultatnedgångar i jämförelse med andra svenska och framför allt andra europeiska storbanker som Handelsbanken presenterade under Medan Swedbank redovisade förluster på flera miljarder och SEB precis klarade sig på rätt sida nollstrecket klarade Handelsbanken sig undan med en resultatnedgång på knappt 20 % från 2008 till Förklaringen till detta är till stor del säkerheten i de utestående krediterna. Handelsbankens kreditförlustnivå på 0,21 % år 2009 kan exempelvis jämföras med Swedbanks 1,74 % under samma år. Analysen av nyckeltalen stärker bilden av Handelsbanken som en väldigt pålitlig finanskoncern med rimliga riskavvägningar. Tyvärr har andra investerare redan insett vilken uppsida som finns i Handelsbanken och aktien handlas idag till historiskt höga nivåer kring 340-kronorsstrecket. Vinsterna har dessutom inte riktigt hunnit med i aktiens takt uppåt och dagens P/E-talet på dryga 14 är i högsta laget både branschmässigt och sett till historiska värden. Att företaget redan är så kostnadsfokuserat samtidigt som det finns få tecken som tyder på någon rejäl skjuts på intäktssidan under de kommande åren gör också att uppsidan känns begränsad på kort sikt. Å andra sidan är stabiliteten och direktavkastningen på mellan 4 och 5 % faktorer som i dagens låga ränteläge kan motivera ett köp trots att den potentiella kursuppgången är begränsad. Nyckeltal / ÅR P 2014 P 2015 P 2016 P 2017 Nettomsättning, MSEK OMS.tillväxt (%) 8,20% -3,20% 4,80% 6,90% 3,60% 5,50% 4,80% 5,10% 2,40% EBIT, MSEK EBITmarginal (%) 42,50% 47,20% 50,40% 50,60% 49,80% 51,10% 51,60% 52,20% 51,90%

6 Avkastning EK (%) 12,30% 12,90% 13,30% 14,60% 13,80% 13,40% 13,30% 13,40% 13,90% Utdelning per aktie, SEK 8 9 9,75 10,75 16,5 16,09 16,81 17,97 19,27 Direktavkastning 3,92% 4,19% 5,39% 4,63% 5,22% Antal miljoner aktier 623,5 622,1 623,1 628,5 635,6 P/E 12,8 12,4 9,6 10,8 13,8 14,6 14 P/S 3,9 4,32 3,21 4,14 5,29 BETA 5 År MoM 1,11 Kärnprimärkapitalrelation enligt Basel II (%) 11,7 13,8 15,6 17,9 19,2 Kreditförlustnivå (%) 0,21 0,10 0,05 0,08 0,07 Aktien Handelsbankenaktien handlas just nu på all-time-high nivåer(334,40 kr). Aktien har presterat bättre än både börsen i stort men även sitt branschindex. Kursen har likt vinsten ökat stadigt under åren, dock har kursen på sistone dragit ifrån något vilket har resulterat i ett högre P/E-tal men även högre P/S-tal (se graf ovan). Aktien rör sig med ett beta på 1.11 vilket gör att den är mer volatil gentemot index.

7 Ägare och Insideraktivitet Handelsbanken har två ägare, vars innehav sticker ut storleksmässigt. Dessa är dels Stiftelsen Oktogonen samt investmentbolaget Industrivärden. Oktogonen är en vinstandelsfond, styrd av Handelsbankens anställda vars kapital utgörs av ackumulerade kvartalsvisa, till den ordinarie utdelningen proportionerliga, avsättningar. Då varken lön eller befattning inverkar på de belopp som man som anställd är berättigad när man närmar sig pensionsålder, är tanken att fonden ska verka som ett incitament för samtliga anställda att arbeta mot goda resultat och att stanna kvar inom koncernen. Industrivärden som efter Wallensbergssfärens Investor brukar ses som Näringslivssveriges största maktbolag grundades 1944 och övertog då stora delar av Handelsbankens aktieinnehav i andra företag. Handelsbanken och Industrivärden har sedan dess haft ett mycket nära samarbete och är sammanslutna i och med nyckelpersoners befattningar i de båda bolagen. Handelsbankens styrelseordförande Anders Nyrén är exempelvis även VD för Industrivärden. Handelsbanken och Industrivärdensfären som helhet har dessutom fått en hel del kritik för det korsägande som upprättats, åtminstone till viss del med syftet att komma runt EU-direktiv om maximala antal styrelseuppdrag i andra bolag för medlemmar i bankstyrelser. Ägare % av kapital % av röster Stiftelsen Oktogonen 10,1 10,3 Industrivärden 10,1 10,3 Swedbank Robur Fonder 2,7 2,7 Lundbergs 2,4 2,4 AMF 2,3 2,4 Handelsbanken Fonder 1,5 1,5 Alecta 1,4 1,4 SEB Fonder 1,4 1,4 4:e AP-Fonden 1,0 1,0 AFA Försäkring 0,8 0,8 3:e AP-Fonden 0,7 0,7 Wallander Stiftelse m fl 0,7 0,7 SPP Fonder 0,6 0,6 Folksam 0,5 0,5 2:a AP-Fonden 0,4 0,4

8 Slutsats Trots bankernas framfart på börsen under de senaste åren bedömer vi att det fortfarande finns belägg för att vara exponerad mot banksektorn. Med ett extremt lågränteläge som förväntas hålla i sig ett bra tag framöver, den fortsatta ökade belåningen från hushåll, höga bostadspriser och förmånliga ränteavdrag kommer bankvinsterna fortsätta att utvecklas väl. Handelsbanken är gentemot branschindex något högt värderade. Bankens höga värdering har troligtvis att göra med dess exponering mot stabila marknader, låga risktagande vid låneutgivning samt de kontinuerliga plusresultaten. Banken har levererat en hög utdelning som har ökat år för år vilket gör SHB attraktiv för långsiktiga investerare. Däremot ser vi inte en stor uppsida i kursen från nuvarande all-time-high nivåer på grund av den återhållsamma expansionen och den strikta organiska tillväxten. Ett köp av SHB idag är en investering för framtiden där kontinuerliga utdelningar och en relativt stabil aktie är det som framförallt lockar. För den mer aktiva investeraren som har en kortare placeringshorisont ser vi större möjligheter i någon av de övriga storbankerna. Exempelvis SEB och Swedbank som har en betydande exponering mot Baltikum och Europa har fått se sina värderingar lagga i jämförelse med SHB p.g.a. den ökade geografiska risken. Faktorer som Ukrainakrisen och den höga andel ryssar som bor i Baltikum kan potentiellt få investerare att dra kopplingar till hur Ryssland behandlade Krim och därför skrämmas iväg. Vilken bank man föredrar handlar således mycket om den utveckling man tror på i Europa. Slutsatsen blir att för den långsiktiga investeraren som letar efter stabila företag med hög direktavkastning kan Handelsbanken ses som ett bra alternativ, den höga värderingen till trots. Däremot bedöms inte utsikterna för aktien på kortare sikt motivera ett köp, utan man bör istället finna alternativ i någon av de övriga bankerna som har en mer attraktiv värdering och kan ge större utväxling på kort sikt.

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008 Banker i Sverige Faktablad om svensk bankmarknad Publicerad i november 2008 Den svenska finansmarknaden Finanssektorns samhällsfunktion Effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, betalningsförmedling

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2012 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder samt har ett landsomfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland

Läs mer

Banker i Sverige. Februari 2013

Banker i Sverige. Februari 2013 Banker i Sverige Februari 2013 Banker i Sverige är en översiktlig beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Den innehåller bland annat information och statistik om bankernas inlåning och utlåning,

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll Faktablad om svensk bankmarknad Innehåll Den svenska finansmarknaden Blad 1 Bankstrukturen Blad 2 Bankernas funktion Blad 3 De stora bankkoncernerna Blad 4 Banker i Sverige Blad 5 Bostadsinstitut Blad

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

vinjett Brödtext Årsredovisning 10

vinjett Brödtext Årsredovisning 10 vinjett Brödtext Årsredovisning 10 seb årsredovisning 2010 ii detta är SEB SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation Årsredovisning 2011 Vi tror på en hållbar bankrelation Innehåll 1 Swedbank i korthet 3 Ekonomiskt sammandrag och viktiga händelser 2011 4 VD har ordet 7 Finansiella mål 8 Strategi och prioriteringar 12

Läs mer

Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562)

Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Vinst per aktie 19:97 kronor (18:72) Räntabilitet på eget

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10%

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10% Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 2 februari 2011 Bokslutskommuniké Intäkter, rörelseresultat och kundnöjdhet på rekordnivå Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Nordeas tillväxtstrategi

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB 12 Årsredovisning Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 maj 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Tillväxtresan fortsätter Mr Green rapporterade ett starkt kvartal med hög försäljningstillväxt om hela 27 procent på

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

C-UPPSATS. Byteskostnader på den svenska bankmarknaden

C-UPPSATS. Byteskostnader på den svenska bankmarknaden C-UPPSATS 2009:091 Byteskostnader på den svenska bankmarknaden Elin Spegel Luleå tekniska universitet C-uppsats Nationalekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Investmentbolag med substans +38% Tokhausse på börsen

Investmentbolag med substans +38% Tokhausse på börsen Tokhausse på börsen Torsdagen bjöd på en riktig rökare med en uppgång på dryga 3 procent. Det var en välkommen återhämtning, men dylika spurter brukar sällan hålla i längden. sidan 22 +38% Hög rabatt på

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 augusti 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Lönsamhetsexpansion Mr Green rapporterade ett kvartal som var något under våra förväntningar för omsättningen om

Läs mer

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen Årsredovisning Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen och värderingarna hos Nordeas medarbetare.

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-03-, uppdatering Hanza KÖP Hanza 2015-03- UPPDATERING Riktkurs Analytiker: Paul Regnell 1 kronor 2 Jakten på lönsamhet Hanza noterades i somras med ambitionen att revolutionera branschen

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer