Liv och pensionsförsäkringar huvudsakligen i Sverige, Danmark och Baltikum.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liv och pensionsförsäkringar huvudsakligen i Sverige, Danmark och Baltikum."

Transkript

1 SEB är banken som 2013 blev utsedd till årets småföretagarbank och som för fjärde året i rad mottog SEB Global Private Banking Award som bästa nordiska bank för private banking-tjänster. Förra året steg värdet på SEB:s A-aktie med 53 procent, medan OMX Stockholm General Index ökade med 23 procent. Kan SEB fortsätta prestera på detta sätt även i framtiden? Bakgrund och verksamhet Stockholms Enskilda Bank, grundades 1856 av A. O Wallenberg. I och med grundandet av banken fick Sverige sin första privatbank. Inte förrän 1972 får banken sitt nuvarande namn då Stockholms Enskilda Bank gå ihop med Skandinaviska banken och bildar Skandinaviska Enskilda Banken, SEB. Under åren har SEB utvecklats från en liten bank med sin huvudsakliga kundgrupp i Stockholm till att bli en internationell finanskoncern med privatkunder runt om i hela världen. SEBs affärsidé är att hjälpa privatpersoner och företag att utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda god rådgivning och finansiella medel. 4. Livförsäkringar Liv och pensionsförsäkringar huvudsakligen i Sverige, Danmark och Baltikum. 5. Baltikum Kompletta banktjänster för privatpersoner samt företag. SEB största marknad är Sverige, som stod för 56 % av bolagets omsättning Bolaget har även en stor marknad i övriga norden samt Baltikum och Tyskland. Förutom de Europeiska länderna har bolaget kontor i ett 20-tal andra länder runt om i världen, t.ex. USA, Indien och Brasilien. Idag är SEB en bank som på den nordiska marknaden har en huvudsaklig inriktning mot storföretag och institutioner. Denna nisch har primärt utvecklats under de senaste fyra åren och inte bara lett till en stor ökning av kunder utan också till flertalet utmärkelser bland annat en under 2013 som innebar att SEB rankas som den bästa nordiska banken av stora företag och institutioner. Året som gått och senaste Qi Produkter, segment samt geografisk spridning SEB:s verksamhet är uppdelad i fem huvudsakliga olika affärsområden: 1. Stora företag och institutioner Bank- samt kaptaltjänster för stora företag och institutioner. 2. Kontorsrörelse Tjänster för små- och medelstora företag samt privatpersoner i Sverige samt Tyskland. 3. Kapitalförvaltning Kapitalförvaltning för institutionella investerare samt privatpersoner var ett år som tydligt innehöll spår av den fortsatta instabiliteten i världsekonomin. Under början av året vidtogs diverse olika ekonomiska stödåtgärder av centralbankerna och sedan dess har den allmänna världsekonomin stabiliserats något.

2 Den nordiska marknaden, där SEB huvudsakligen verkar, har klarat sig väl från omvärldens ekonomiska problem. Att placera sina pengar och tillgångar i Norden har därav setts som en placering med lägre risk än vad omvärlden kunnat erbjuda. Affärsklimatet och riskviljan på den nordiska marknaden har därmed ökat vilket självklart har gynnat SEB. Under året har SEB fortsatt att storsatsa på sin redan starka företagssektor och har, tack vare satsningen, under 2013 knutit an 108 nya storföretag och institutioner som kunder samt nya små och medelstora företagskunder. lett till en högre riskvilja i strävan efter högre avkastningar. Denna riskvilja har fortsatt under början av 2014 även trots medvetenheten hos många investerare om en möjlig rekyl. Även om de största ekonomiska hoten verkar vara eliminerade kvarstår det frågetecken och en viss obalans i såväl den europeiska som den internationella ekonomin. Skulle världens centralbanker börja i ett allt för tidigt skede dra tillbaka likviditetsstöden finns det risk för att den ekonomiska återhämtningen stannar upp vilket kan leda till både kort- och långsiktiga konsekvenser som är svåra att förutspå. Därav bedöms den framtida makroekonomiska utvecklingen vara den huvudsakliga risken SEB måste hantera och reagera på. Marknadsanalys och största konkurrenterna Makroanalys och råvaror Det makroekonomiska läget i världen har varit fortsatt instabilt under 2013, men ändå positivt vilket framgår av konjunkturbarometern ovan. De geografiska områden som SEB idag huvudsakligen verkar på har visat en bra återhämtning och i jämförelser med många andra delar i världen haft ett tämligen gynnsamt år. I Norden, Baltikum och Tyskland har företagen sedan finanskrisen återhämtat sig tämligen bra har den senaste tiden genom att visa bra balansräkningar. Den ökande likviditeten, den ökande ekonomiska optimismen och det låga ränteläget har Jämförelsetal SEB C Nordea Swedbank SHB B Aktiekurs SEK 13/03/11 91,7 92,45 181,1 332,9 Vinst/aktie SEK 6,74 6,95 14,32 22,52 Utdelning/aktie SEK 4 6,95 10,1 16,5 Direktavkastning % 4,44 6,95 5,58 4,96 Kursutveckling 5 år % 259,92 123,48 816,07 182,12 Vinstutveckling 5 år % 47,11 16,62 18,5 17,84 Utveckling oms. 5 år % 1 20,62 1,3 21,54 P/E 13,45 11,52 12,59 14,34 Beta 1,66 1,22 1,26 1,08 Antal miljoner aktier Några av SEBs största konkurrenter i Sverige är Nordea, Swedbank och Svenska Handelsbanken. Tabellen ovan visar jämförelsetal för år 2013 för SEBs, samt ovannämnda konkurrenter. Notera skillnaden i antalet aktier vid jämförande av aktierelaterade mått. SEB är verksam inom en förhållandevis mycket reglerat marknad. Det nya internationella Basel IIIregelverket innebär strängare krav på kapital, likviditet och finansiering än tidigare - vilket kan komma att få konsekvenser på banksektorns lönsamhet. EU antog regelverken i juni 2013 men de är ännu inte införda i

3 Sverige reglerna implementeras först ut den 31 december SEB 2005 Median Högsta värde Lägsta värde Kreditförlustnivå % 0,11 0,085 0,92 0,08 Osäkra fodringar % 0,31 0,71 1,46 0,22 Kapitaltäckningsgrad % 10,8 12,04 13,5 10,6 Primärkapitalrelation % 7,5 12,27 13,01 7,5 Intäkter MSEK Kostnader/Intäkter 0,65 0,615 0,65 0,54 Rörelseresultat MSEK Lägg märke till de kraftiga ökningarna i kreditförlustnivåerna och osäkra fodringar från 2007 till 2009 och de fortsatta sänkningarna de efterföljande åren. Marknaden där SEB verkar påverkas till stor del av externa faktorer och räntor som exempelvis Sveriges styrränta. Styrräntan påverkar bankernas kostnad för likviditet och därmed reglerar penningmängden i samhället och på så vis påverkar den utlåningsränta som bankerna tar av sina kunder. STIBOR är den räntesats som banker använder vid utlåning till varandra. I grafen nedan syns styrräntans och medelvärdet för 12 månaders STIBOR-räntans utveckling från år 1999 till Bägge kurvor korrelerar i hög grad med SEBs rörelseresultat. Analys av finansiell data och nyckeltal Tabellerna nedan visar SEBs finansiella ställning mellan 2005 till SEB Kreditförlustnivå % 0,09 0,08 0,08 0,15 Osäkra fodringar % 0,35 0,58 0,84 1,28 Kapitaltäckningsgrad % 11,68 11,47 12,5 12,4 Primärkapitalrelation % 11,79 11,65 13,01 12,75 Intäkter MSEK Kostnader/Intäkter 0,54 0,61 0,62 0,65 Rörelseresultat MSEK SEB Kreditförlustnivå % 0,92 0,3 0,11 0,08 Osäkra fodringar % 1,46 0,73 0,18 0,22 Kapitaltäckningsgrad % 13,5 10, ,5 Primärkapitalrelation % 12,78 8,4 8,6 8,2 Intäkter MSEK Kostnader/Intäkter 0,6 0,62 0,57 0,58 Rörelseresultat MSEK Relationen mellan storleken av företagets kapitalbas och de totala riskengagemangen kallas för kapitaltäckningsgrad. SEB har bland de högsta kapitaltäckningsnivåerna i Europa och denna har inte ändrats nämnvärt under mätperioden. Dess nuvarande värde (11,68%) ligger strax under mätperiodens medianvärde (12,04%). Primärkapitalrelationen är andelen eget kapital av den utlånade ängden pengar. Från att 2005 varit 7,5 % har denna ökat något till 2013 års värde (11,79%). SEBs intäkter ökade med 7 % från 2012 till Märk den förhållandevis stabila nivån mellan 2007 och 2009 kring 40 MSEK och den efterföljande minskningen till år Kostnadsnivån ligger under hela mätperioden kring 60 % och uppvisar mätperiodens lägsta värde år 2013 (54 %). Rörelseresultatet har varierat kraftigt mellan 2005 och Dess lägsta värde under mätperioden är 5654 MSEK och dess högsta värde är MSEK vilket var år År 2013 är för övrigt det första året då rörelseresultatet uppgick i samma nivå (t.o.m. något högre) som innan finanskrisens upptakt 2007.

4 Aktien SEB C aktie börsintroducerades 1989 till öppningskursen till 27,15 kr och finnes på Large Cap på Stockholmsbörsen. SEB har även börsnoterat en A-aktie med högre röstvärde än C-aktien. Grafen sträcker sig mellan det första kvartalet 2007 till och med dagens datum den sjunde mars Den gröna linjen är SEB C. Den röda linjen är branschindexet BANKSPI. Priset per aktie är vid detta datum 90,65 kr. I tabellerna visas ett urval av aktierelaterade mått för SEB C mellan 2008 och ökades antalet aktier genom nyemission därefter har SEB succesivt minskat antalet aktier genom återköp. Substansvärdet är värdet på det bokförda egna kapitalet plus skillnaden mellan tillgångarnas bokförda värde och deras marknadsvärde delat på antalet aktier. Notera skillnaderna mellan det lägsta respektive högsta noterade värdet på aktiekursen. Från att vid mätperiodens början varit stor, och därmed mer volatil, finns en antydan till att senare under mätperioden bli mindre och mindre. Utdelningsandelen korrelerar med årets resultat. Märk skillnaden mellan år 2008 och Utdelningen år 2008 uteblev och direktavkastningen detta år påverkas därav. SEB C Antal miljoner aktier vid årets slut ,8 Substansvärde SEK 62,1 56,33 51,99 Högsta kurs under året SEK 80,3 54,30 60,00 Lägsta kurs under året SEK 53,2 38,74 33,40 Utdelning i relation till årets resultat % 59 51,8 35,5 Utdelning/aktie SEK 4 2,75 1,75 Direktavkastning % 4,44 5,0 4,4 Räntabilitet på eget kapital % 13,11 11,06 11,12 Räntabilitet på totalt kapital % 0,58 0,48 0,49 Räntabilitet på riskvägda tillgångar % 1,63 1,36 1,35 P/E 13,45 10,4 8,1 Beta 1,66 SEB C Antal miljoner aktier vid årets slut 2193,9 2194,2 968,9 Substansvärde SEK 50,34 50,17 95,44 Högsta kurs under året SEK 54,10 55,00 112,77 Lägsta kurs under året SEK 42,18 15,22 36,06 Utdelning i relation till årets resultat % 48,0 172,0 0,0 Utdelning/aktie SEK 1,50 1,00 0,00 Direktavkastning % 2,7 2,3 0,0 Räntabilitet på eget kapital % 6,84 1,17 13,1 Räntabilitet på totalt kapital % 0,3 0,05 0,42 Räntabilitet på riskvägda tillgångar % 0,83 0,13 1,13 P/E 18,2 75,8 4,1 Räntabiliteten på eget kapital minskade från 2008 till 2009 med 11,93 procentenheter. Därefter har den stadigt ökat och 2013 års värde överskred 2008 års värde. Skillnaden mellan räntabilitet på totalt kapital och räntabilitet på riskvägda tillgångar är att ett företags samtliga tillgångar och poster utanför balansräkningen multipliceras med riskvikter. Riskvikten bestäms utifrån hur troligt det är att låntagaren inte kan fullfölja sina låneåtaganden. Hög riskvikt innebär större risk än en låg riskvikt. Av denna anledning blir detta mått något högre än det förstnämnda.

5 Ägare och insideraktivitet SEB:s fem största ägare är i dagsläget följande: 1. Investor 20,8 % 2. Trygg Stiftelsen 6,6 % 3. Alecta Pensionsförsäkring 6,6 % 4. Swedbank Robur Fonder 4,6 % 5. AMF Pension 3,2 % Wallenbergstiftelsen placerar sig inte högre upp än på en nionde plats med en ägarandel på 1,25 %. Trots den mycket starka utvecklingen av aktien har insideraktiviteten varit låg under året. Idag äger vd Annika Falkengren totalt A-aktier. Framtidsstrategi För att höja kundnöjdheten bland små och medelstora företag kommer SEB att förbättra servicenivån genom bättre samordning av olika distributionskanaler och mer användarvänliga erbjudanden. SEB kommer även att satsa mer än tidigare på att vara den ledande nordiska banken för företagsobligationer. SEB har dessutom beslutat att förbättra stödet till de nordiska och tyska kundernas verksamhet i tillväxtmarknader med hjälp av fler lokala kontor i Asien än tidigare. Med andra ord kommer SEB att fortsätta utveckla sitt starkaste affärsområde och konkurrensfördel företagssektorn. I takt med att de nya regelverken för kapital och likviditet, främst Basel III, utvecklas kommer SEB att anpassa sin balansräkning för att säkerställa att de nya regelkraven uppfylls. Prognos Å ena sidan verkar SEBs rörelseresultat vara på uppgång vilket kan innebära en framtida ökning av aktiepriset. SEB visar starka finansiella muskler och en disciplinerad kostnadskontroll. Minskningen av skillnaden mellan det lägsta och högsta värdet kan även vara ett tecken på en framtida ökning av aktiepriset. Det vill säga att minskningen i skillnaden mellan det lägsta och högsta värdet, vars värden visar på en positiv trend, skulle kunna vara ett tecken på att aktien är köpvärd. Detta överensstämmer med rådande konsensusestimat med ett medianvärde av riktpris för aktien på 95 kr. Å andra sidan finns flera frågetecken som hur implementeringen av Basel IIIreglerna med dess ökade kapitalkrav, samt ett fortsatt lågt ränteläge kommer påverka SEBs verksamhet. Sannolikt är fler regleringar rörande bankverksamhet att vänta i framtiden sett till trenden med strängare och därmed ej slappare regleringar. Rekommendation SEB har under hela mätperioden( ) uppvisat positivt rörelseresultat samt en positiv utveckling av intäktsoch kostnadsnivåer. Det nuvarande makroekonomiska läget och dess direkta inverkningar på SEBs verksamhet höjer dock såväl osäkerheten och därmed risknivån markant. Rekommendation - avvakta

Handelsbanken. Produkter, segment och geografisk spridning

Handelsbanken. Produkter, segment och geografisk spridning Handelsbanken Ingress Handelsbanken har liksom övriga svenska storbanker under de senaste åren upplevt aktielyft som slår stockholmsbörsen som helhet med råge. Med en börsutveckling på knappa 80 % de senaste

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö SSAB är i skrivande stund Nordens största tillverkare av handelsstål. Under Januari månad 2014 har SSAB sammanslagits med det finska stålbolaget Rautaruukki. Sammanslagningen har skapat stora rubriker

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation Årsredovisning 2011 Vi tror på en hållbar bankrelation Innehåll 1 Swedbank i korthet 3 Ekonomiskt sammandrag och viktiga händelser 2011 4 VD har ordet 7 Finansiella mål 8 Strategi och prioriteringar 12

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

En portal till Europa

En portal till Europa Årsredovisning 1999 99 En portal till Europa SEB var pionjär på Internetbanksområdet och har ett stretchmål om 5 miljoner Internetkunder i slutet av 2004 med hjälp av en paneuropeisk Internetmodell. Eva

Läs mer

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10%

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10% Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 2 februari 2011 Bokslutskommuniké Intäkter, rörelseresultat och kundnöjdhet på rekordnivå Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Nordeas tillväxtstrategi

Läs mer

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

vinjett Brödtext Årsredovisning 10

vinjett Brödtext Årsredovisning 10 vinjett Brödtext Årsredovisning 10 seb årsredovisning 2010 ii detta är SEB SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010 Innehåll 2009 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Strategi 6 Marknad och konkurrens 8 SEB:s medarbetare 12 Corporate sustainability 14 SEB-aktien 18 SEB:s finansiella

Läs mer

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB 12 Årsredovisning Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING GIVANDE RELATIONER. Stora förändringar i ekonomin Aktiva storföretagskunder Nya digitala tjänster möter nya behov

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING GIVANDE RELATIONER. Stora förändringar i ekonomin Aktiva storföretagskunder Nya digitala tjänster möter nya behov ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING GIVANDE RELATIONER Stora förändringar i ekonomin Aktiva storföretagskunder Nya digitala tjänster möter nya behov DETTA ÄR SEB VILKA VI ÄR SEB är en relationsbank. Vi

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa...

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... VISION Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... Den nya koncernen i siffror (Resultatuppgifterna proforma) 1997 1996 Rörelseresultat, Mkr 4 227 7 307 Förvaltningsresultat,

Läs mer

Analytiker: Analysgruppen VT 15

Analytiker: Analysgruppen VT 15 Table of Contents BAKGRUND OCH VERKSAMHET PRODUKTER, SEGMENT SAMT GEOGRAFISK SPRIDNING TIO SENASTE ÅREN KONKURRENTER ANALYS AV FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL AKTIEN ANALYS AV LEDNING SAMT INSIDERAKTIVITET

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram

GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram ARRANGÖR SEB 2013-12-16 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 SAMMANFATTNING 6 RISKFAKTORER 15 RISKER

Läs mer

Nordea är den ledande finanskoncernen. i Norden och Östersjöregionen och. bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate

Nordea är den ledande finanskoncernen. i Norden och Östersjöregionen och. bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate Årsredovisning 2000 Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, Asset Management,

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2012 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder samt har ett landsomfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland

Läs mer

Net Entertainment. Analytiker: Marcus Albertsson William Wang David Stenvall

Net Entertainment. Analytiker: Marcus Albertsson William Wang David Stenvall Net Entertainment Ingress Net Entertainment är ett företag som levererar spelplattformar åt onlinekasinon och har de senaste åren uppvisat en väldigt kraftig tillväxt. På marknaden handlas dock bolaget

Läs mer

1) 41 41 Divisionen i korthet 2013 2012

1) 41 41 Divisionen i korthet 2013 2012 Årsöversikt 13 Innehåll Sidan 8 Stora företag och institutioner Nära relationer och djup kunskap om kundernas behov ligger till grund för SEB:s arbete med storföretag och finansiella institutioner. Under

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb.

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb. NIBE Industrier AB Rekommendation Sälj Nu börjar resan gå mot sitt slut, dags att kliva av tåget SEK 90 Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod:

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Anpassning till det nya normala Med den nya organisationen på plats presenterade vi vår plan för det nya

Anpassning till det nya normala Med den nya organisationen på plats presenterade vi vår plan för det nya Sammandrag 2011 VD-ord Vårt mål är att skapa positiva kundupplevelser även under de nya regelverken. Vi är fast beslutna att öka vår kostnads-, kapital-, upplånings- och likviditetseffektivitet, för att

Läs mer