Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013"

Transkript

1 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013

2 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport september 2013

3 Huvudpunkter Aktiekursen har det senaste kvartalet haft en positiv utveckling på 1,9 procent. Senaste kurs per aktie är beräknad till 8,94 kronor. Intäkterna på bolagets hotellinvestering i Örnsköldsvik har genom sommaren varit högre än förväntat och om den positiva trenden fortsätter så kommer en omsättningsbaserad hyra att utgå redan vid den första mätpunkten för sådan hyra i oktober. enligt bolagets investeringsmandat ska fastighetsportföljen realiseras mellan 2020 och 2022, beroende på när marknadsläget är mest gynnsamt ur investerarsynpunkt. Bolaget har sedan det etablerades haft en positiv avkastning på 22,5 procent, justerat för utbetalningar på totalt 2,85 kronor per aktie. Nyckeltal för Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Marknadsvärde av fastigheter (MNOK) GEOGRAFISK FÖRDELNING Sverige 54 % Tyskland 4 % Norge 43 % SEGMENTFÖRDELNING Kontor 43 % Bostäder 54 % Annat 4 % INTÄKTER, VAKANS OCH AREAL Årliga brutto hyresintäkter (MNOK) 102 Ekonomisk vakans 0,50 % Areal (Kvm) FINANSIERING Totalt lån (MNOK) 886 Räntebindning 83 % Genomsnittlig låneränta 4,60 % Löptid lån (år) 3,6 Överkurs MNOK* -23,4 MANDAT Etableringsår 2008 Avvecklingsperiod SENASTE BERÄKNADE AKTIEKURS (VÄRDEJUSTERAT EGENKAPITAL) PER ,94 Utveckling senaste kvartalet 1,94 Utveckling senaste året 7,83 % Utveckling senaste tre åren 30,30 % Utveckling sedan start 22,49 % Historiska utbetalningar , , , ,75 Totalt 2,85 * 50 procent av överkursen är hänsyntagen i beräkningen av aktiekursen. Kvartalsrapport september

4 Aktiekurs och utdelningar Inledning Aktiekursen har det senaste kvartalet stigit med 1,9 procent. De viktigaste förklaringarna till aktiekursutvecklingen är denna gång fastighetsvärderingar och kassaflöde. UTVECKLING AV LÅNEPORTFÖLJEN Global Fastighet Utbetalning 2008 AB har i all huvudsak fast ränta på bolagets lån, och en kombination av lån med långa och relativt korta återstående löptider. FÖRUTSÄTTNINGAR Beräknat värde per aktie är baserat på räkenskapsinformation, över/underkurs på fasträntelån och valutakurser per den 30:e juni. Värderingar av fastighetsportföljerna är inhämtade från externa bolag under augusti De nya fastighetsvärderingarna påverkar utvecklingen av den beräknade aktiekursen positivt. UTVECKLING AV VALUTA Bolaget har investeringar i Sverige, Norge och i Tyskland. Euron har stärkts mot den svenska kronan med cirka 5,3 procent och den norska kronan har försvagats mot den svenska kronan med cirka 0,2 procent. Detta har bidragit positivt till aktiekursen för investerare i svenska kronor. Överkursen på bolagets fasträntelån är reducerad jämfört med föregående kvartal. Detta påverkar aktiekursen positivt. Beräknad överkurs är den kompensation bolaget skulle behöva betala för att infria alla fastränteavtal per 30/ Så länge bolagets lån löper som planlagt fram till avtalat förfall medför detta inte något kontantutlägg för bolaget. SAMMANFATTNING KURSUTVECKLING Senaste beräkning av aktiekurs per den 15:e september ger en kurs per aktie på 8,94 kronor. Total värdeutveckling för bolaget sedan uppstart är på 22,5 procent. Kurs per aktie Kurs * Beräknad värdeutveckling förutsätter att utbetalningarna följer samma avkastning som bolaget. 4 Kvartalsrapport september 2013

5 Drift, förvaltning och finansiering HOTELLET I ÖRNSKÖLDSVIK Intäkterna har genom sommaren varit högre än förväntat. Om den positiva trenden fortsätter så kommer hyresgästen att få betala en extra hyra till bolaget, en så kallad omsättningsbaserad hyra. Första mätpunkt för en sådan omsättningsbaserad hyra är i oktober. OPERATIONELL DRIFT Den dagliga driften av de övriga portföljerna går som normalt utan rapporterade avvikelser. Kvartalsrapport september

6 Allmänt om bolaget OM BOLAGET Bolaget genomförde emissioner under 2008 och har sex investeringar i Norge, Sverige och Tyskland. Totalt sett består portföljen av cirka kvadratmeter fastigheter. INVESTERINGSMANDAT Global Fastighet Utbetalning 2008 AB är ett onoterat svenskt aktiebolag, registrerat i Sverige. Bolaget har investerat i hyresbostäder och kommersiella fastigheter (kontorsbyggnader, hotell, lager- och industribyggnader samt handelsfastigheter) i huvudsakligen Europa och Nordamerika. Enligt bolagets investeringsmandat ska fastighetsportföljen realiseras mellan 2020 och 2022, beroende på när marknadsläget är mest gynnsamt ur investerarsynpunkt. AVKASTNINGSMÅLSÄTTNING Bolagets målsättning är en netto egenkapitalavkastning före skatt motsvarande minst 9 procent per år, mätt som ett genomsnitt över perioden som bolaget har verksamhet. Det ges ingen garanti för att avkastningsmålet nås. PERIODISKA UTBETALNINGAR I enlighet med prospekt har bolaget en målsättning om årliga utbetalningar till aktieägarna. Baserat på bolagets ekonomiska situation värderar styrelsen om det kan göras årliga utbetalningar. Det är bolagsstämman som eventuellt beslutar om utbetalningar till aktieägarna. Det ges ingen garanti för att bolaget gör årliga utbetalningar till aktieägarna. Kartan visar den geografiska spridningen av bolagets investeringar. 6 Kvartalsrapport september 2013

7 Marknadskommentar Den Internationella valutafonden IMF justerade i juli ner sina tillväxtprognoser för den globala ekonomin från 3,3 till 3,1 procent. USA väntas växa med 1,7 procent under 2013 och Eurozonen väntas visa positiv tillväxt för Inom tillväxtmarknaderna väntas den expansiva period som varit dämpas. Ränte- och valutamarknaderna har under kvartalet varit volatila till följd av ökat fokus på en reversering av de amerikanska stödåtgärderna. Den amerikanska centralbankschefen Ben Bernanke uttalade i juni att obligationsköpen skulle trappas ner under hösten vilket fick flera aktiemarknader att reagera kraftigt. Marknaderna lugnades senare av nya uttalanden om att detta förutsätter ytterligare återhämtning av den amerikanska ekonomin och då framförallt på arbetsmarknaden, och aktiemarknaden har under sommaren återhämtat sig. USA Tillväxten återhämtar sig och det kommer allt fler signaler via ekonomiska indikatorer såsom inköpschefernas index (ISM) om att det är ytterligare förbättringar att vänta. Bostadspriserna har, mätt genom S&P Case Shiller 20 index, stigit 7,4 procent under kvartalet vilket betyder mycket för amerikanska konsumenters förbättrade syn på framtiden. Samtidigt faller arbetslösheten totalt sett och är nu på 7,3 procent. Konsumenterna som står för 70 procent av det totala värdeskapandet i ekonomin (BNP) fortsätter att utgöra den viktigaste tillväxtkällan för amerikansk ekonomi. På den amerikanska marknaden fokuseras det framförallt på när och hur den amerikanska centralbanken Fed ska minska sina obligationsköp och återgå till en mer normal politik. Förväntningarna är att detta arbete påbörjas under hösten, men att styrräntorna fortsätter att hållas på låga nivåer till Samtidigt närmar sig nya budgetförhandlingar mellan kongressen och Vita Huset i början av oktober. Detta i kombination med oro för en amerikanskledd attack mot Syrien gör att investerare har mycket att fokusera på i USA. 10-åriga statsobligationsräntor i USA nådde under kvartalet ny årshögstanivå. Nivån närmar sig nu tre procent vilket ger en uppgång de senaste fyra månaderna på över 100 räntepunkter. Ökningen är den kraftigaste som uppvisats på räntemarknaden de senaste 25 åren. Europa Flera ledande indikatorer visar nu att Europa är på väg att ta sig ur en lång period av recession. Återhämtningen i regionen drivs framförallt av den starka utvecklingen i Tyskland, men även de sydeuropeiska länderna visar på återhämtning från låga nivåer. Optimismen i tyskt näringsliv ökar och IFO index som mäter stämningen bland tyska företagsledare har stigit fyra månader i rad. Förtroendet bland tyska konsumenter är samtidigt på sin högsta nivå på sex år vilket till största del beror på att arbetslösheten nått sin lägsta nivå på många år med 5,3 procent. I slutet av september är det val i Tyskland. Prognoserna tyder för närvarande på att Angela Merkel får förnyat förtroende för ytterligare en mandatperiod. Norden Tillväxten i Sverige bedöms enligt IMF för året bli 1,2 procent men var låg under andra kvartalet. Tillväxten i Norge bedöms enligt IMF för året bli 2,8 procent. Sveriges Riksbank valde i samband med sitt senaste räntemöte att hålla styrräntan oförändrad på en procent och enligt Riksbankens uttalade räntebana väntas nästa räntehöjning i slutet av Norges Bank har valt att hålla styrräntan oförändrad på 1,5 procent och Norges Banks förväntningar är att räntan kommer att börja ökas under våren Kvartalsrapport september

8 Om rapporten Denna rapport är utarbetad av Obligo Investment Management AS, ett dotterbolag till Agasti Holding ASA. Rapporten bygger på källor som Obligo Investment Management AS anser vara tillförlitliga, men Obligo Investment Management AS kan inte garantera att informationen i rapporten är riktig eller fullständig. Alla upplysningar om framtida förhållande är förknippade med en rad förutsättningar och ger ingen garanti för framtida utveckling. Denna osäkerhet är knuten både till förhållanden i marknaden och till bolaget Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Ändringar i marknaderna kan komma snabbt och kan komma att få stor betydelse för utvecklingen i aktiekursen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Historisk avkastning är inte någon tillförlitlig indikator på framtida avkastning. Obligo Investment Management AS tar inget ansvar för direkt eller indirekt förlust eller kostnad som uppstår av användningen av denna rapport. Investerare är medvetna om att det finns en risk för förlust på en investering i finansiella instrument, och Obligo Investment Management AS garanterar inte ett visst resultat. Denna rapport skall inte uppfattas som ett anbud eller en rekommendation om köp eller försäljning av aktien. Denna rapport är till bolagets aktieägare och är inte avsedd för offentlig publikation. 8 Kvartalsrapport september 2013

9 Obligo Investment Management AS PB 1753, 0122 Oslo, Norge

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014 Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014

Hyresfastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014 Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB

Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB Innehåll Viktiga händelser 2012... 5 Översikt över Hyresfastigheter Holding II AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de olika fastighetsprojekten: Södertälje...

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

MARKNADSINSIKT 2013-09-26

MARKNADSINSIKT 2013-09-26 MARKNADSINSIKT 2013-09-2 Merparten av de större börserna världen över backade under augusti. Indien hörde till förlorarna och rasade 9,4 procent. Även Stockholmsbörsen backade och tappade 1,0 procent.

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Denna månad tänkte vi börja med att titta lite på hur olika tillgångsklasser utvecklats, dels sedan millennieskiftet, dels under de senaste tolv månaderna. Det vi noterar är att det varit

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tänkte vi titta lite extra på de förväntningar som ligger i marknaderna inför 2014. Vi passar även på att titta lite extra på Storbritannien som kanske är en av de länder

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 27 Dnr 28 /29 Innehåll 1. Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2. Statsskuldens kostnader 2 Genomsnittliga emissionsräntor för våra viktigaste

Läs mer

Årsrapport 2012 Kommersiella Fastigheter Holding III AB

Årsrapport 2012 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Årsrapport 2012 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Innehåll Viktiga händelser 2012... 5 Översikt över Kommersiella Fastigheter Holding III AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten:

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer