SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen"

Transkript

1 SJR in Scandinavia På en vikande marknad går vi fortsatt framåt, så inledde SJR in Scandinavia sin årsredovisning SJR in Scandinavia lyckades ta nya marknadsandelar, trots som beskrivet, ett lugnt Med rätt positionering förmådde SJR ta nya marknadsandelar på en svag marknad, tack vare den tydliga och det uthålliga fokus på specialkompetens. Detta resulterade att SJR in Scandinavia avslutade sitt år på all time high, fastän konjunkturen är fortsatt vikande för hela bemanningsbranschen. Bakgrund och verksamhet SJR in Scandinavia är ett bemanningsföretag, specialiserat på rekrytering och konsultverksamhet inom ekonomi, bank och finans samt karriärvägledning vid omstruktureringar. SJR grundades i Stockholm 1993 av Per Ogunro, som idag är VD och största ägare i företaget. Det nystartade bemanningsbolaget riktar sin verksamhet mot bank och finans. Företaget växte snabbt och redan 2 år efter start öppnades det första kontoret i Göteborg och 4 år senare i Malmö. År 2001 utvecklade företaget sin verksamhet till att inkludera karriärvägledning. År 2006 startade SJR sitt dotterbolag SW, som bland annat hyr ut och rekryterar säljare och assistenter. Året därpå, 2007 noterades SJR på Nasdaq OMX First North. Vid 2008 startades ett nytt dotterbolag, Ogunsen AB som riktar in sig på konsultverksamhet av tyngre chefer och specialister. Under 2008 expanderar SW sin verksamhet till Göteborg. Hela SJR koncernen har sedan dess fortsatt att expandera och har haft en omsättningsökning på ett på snitt 12,8% per år sedan Tjänster, segment samt geografisk spridning: Verksamheten delas in i tre affärsområden; uthyrning av konsulter, rekrytering och karriärvägledning. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia AB samt dotterbolagen SW in Scandinavia och Ogunsen AB. Moderbolaget specialiserar på rekrytering och uthyrning av chefer och specialister inom ekonomi, bank och finans. Medan SW in Scandinavia AB riktar sig in på tjänstemänsektorn och Ogunsen AB som arbetar inom IT-områden. SJR in Scandinavia har sedan start etablerat sig i Göteborg, Malmö och Stockholm, det innebär att fokusen endast ligger på den svenska marknaden. Under 2013 var antal anställda inom moderbolaget 175, medan dotterbolagen SW hade 141 och Ogunsen 12 anställda. Ogunsen 4% Aställda inom koncernen SW 43% SJR 53%

2 kronor Åren som gått och senaste Q3: Den senaste Q3 ökade SJR in Scandinavia sin omsättning till 69.7 MSEK jämför med fjolåret som låg på 54.2 MSEK, vilket var en tillväxt på 29 %. Dessutom uppgick rörelseresultat till 7,2 MSEK från tidigare 4.7 MSEK, där det gav en rörelsemarginal om 10,4 %. Även kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 4.7 MSEK, detta stärkte kassaflödet ytterligare. Resultat per aktie för andra kvartalet uppgick till 1,61, det vill säga en ökning med 56 % jämför förgående kvartal (se figur 2). 2 1,5 Resultat per akite 1 0,5 0 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q Figur 2. Resultat per aktie över en 3 års period Det senaste året som gått har SJR visat prov på god förmåga att leverera bra resultat med hänsyn på en svag efterfrågan för hela bemanningsbranschen. Dessutom har lönsamheten effektiveras, där resultat per aktie för de fyra senaste kvartalsrapporter har varit väldigt lönsamma med ett snitt på 1,68 resultat per aktie. För kommande kvartal har SJR i sikte att fortsätta ta nya marknadsandelar, genom att positionera sig väl, där man ser till att rätt person med rätt kompetens är på rätt plats. Under 2013 har SJR inte gjort några avsevärda satsningar förutom satsningen på det nya affärsområdet Ogunsen IT. Därutöver har moderbolaget inte ökat nämnvärt medarbetare medan för dotterbolagen har antal anställda ökat med 20 procent. Makroanalys och marknadspåverkan: Bemanningsbranschen som helhet består av drygt 500 företag som tillsammans hade cirka 23,7 miljarder i omsättning år Branschen består av fyra olika tjänsteområden: rekrytering, uthyrning, omställning och entreprenad. Rekrytering innebär att bemanningsföretaget hjälper kundföretaget att anställa personal. Med uthyrning menas att bemanningsföretaget anställer arbetstagare som sedan hyrs ut till kundföretag. Omställning innebär att företaget medverkar vid omställning av befintlig personalsammansättning. Med entreprenad menas att bemanningsföretaget fullgör en viss funktion hos kundföretaget.

3 Figur 3 visar hur omsättningstillväxt i bemanningsbranschen har utvecklas sedan 2005 till Bemanningsbranschen, som diagrammet visar ovan, har en relativt jämn tillväxt innan börskraschen 2008, där kraftigt negativ tillväxt uppstod. Efter börskraschen ökade dock omsättningstillväxten rejält, även om trenden vid slutet av 2010 vände. Fram tills första kvartalet 2013 sjönk omsättningstillväxten konstant, men från dess har en positiv utveckling skådats. Fallet från 2010 till 2013 berodde främst på en svag efterfrågan på markanden generellt för hela bemanningsbranschen. Men trots en negativtillväxt visar SJR en ökad omsättningstillväxt under samma tidsperiod. Detta beror givetvis på ledningens förmåga att driva sina specialkompetenta personaler skickligt samt nischining inom bank och finans, jämnsides med att banksektorn påvisar en väldigt starkt utveckling, vilket gynnar SJR. Marknaden som helhet har den senaste tiden utvecklats en aning negativt, på grund av den geopolitiska oron. Med detta passar ypperligt för bemanningsbranschen, då arbetsgivarna ser fördelen med bemanningsbolag på en kortsiktig period. Den senaste tidens stimulanser av ekonomin, såsom riksbankens nollränta, kommer stärka de stora bankernas intäkter, då skillnaderna mellan in- och utlåningsränta höjs när styrräntan sänkts. Detta kommer sannolikt även att gynna SJR, då företagets intäkter starkt är kopplade till finansbranschen. Även VD:n själv uttrycker stark optimism inför framtiden, då han hävdar att SJR är bemannade att ta emot en uppgång på 50 %. Detta uppvisar styrkor hos SJR s verksamhet med sikte på fortsatt tillväxt och god lönsamhet. SWOT- analys Strengths Bolaget har för det första en stark ägare som sitter med i styrelsen och är aktiv inom företaget som VD. Genom att hans egna ekonomiska situation är starkt kopplad till företagets utveckling, kommer han i sin beslutsprocess att för bolagets, och därmed aktieägarnas bästa. En annan styrka är att företaget har satsat relativt hårt på specialistkompetens, jämfört med konkurrenterna. Detta gör att när marknaden utvecklas positivt inom detta område, gynnas SJR intäktsmässigt, men kan även ta nya marknadsandelar, då företaget har gjort det senaste året.

4 Weaknesses Att företaget satsat hårt inom ett segment, bank och finans, har även sina nackdelar, då företaget blir betydligt mer exponerat när marknaden viker. Eftersom företaget är nischad inom ett antal begränsade områden kan detta utgöra en sårbarhet hos företagen, då SJR blir mer beroende av sina områden. Opporunities Företaget delar just nu ut ca 93 % av vinsten, vilket är en väldigt stor andel. SJR skulle istället kunna behålla ca 50 % av vinsten och använda den överblivna delen till att expandera verksamheten. Man skulle exempelvis kunna expandera verksamheten till de närliggande nordiska huvudstäderna får att ytterligare öka intäkterna. Threats Om det skulle komma in en stark konkurrent som också satsar inom samma marknadsområde, skulle även SJR kunna bli kraftigt drabbad intäktsmässigt. Ett annat hot kan vara att vissa nyckelpersoner inom företaget väljer att avgå. Den nyvarande ledningen har suttit väldigt länge på sina positioner, så om de avgår kan mycket erfarenhet och kunskap bli förlorad och företaget kan därför utvecklas sämre. Konkurrenter: Inom bemanningsbranschen är konkurrensen stenhård. Bland noterade bolag är Manpower (noterad i USA) störst, sedan Uniflex, Poolia och Proffice. Både de sist nämnda Poolia och Proffice har haft problem med sina verksamheter. Poolia har en stor exponering mot den svenska marknaden med 78,8 % av intäkterna. Denna del visar svaga resultat, vilket de har gjort de senaste åren. Åtgärder som har vidtagits är bland annat ett besparingsprogram om 15 miljoner för den svenska verksamheten. Det som ska göras är främst effektivisering av den svenska verksamheten. Dessutom skall Poolia fokusera på sin kärnverksamhet, rekrytering och uthyrning av tjänstemän och avveckla övrig verksamhet. Även för Proffice minskar efterfrågan, vilket leder till lägre nettoomsättning. Dock har rörelseresultat och rörelsemarginal förbättrats enligt den senaste kvartalsrapporten. Trots det senaste kvartalets fina siffror uttrycker Proffices VD sin oro för framtiden, då nuvarande regering har lagt en budgetproposition för en höjning av den reducerade arbetsgivaravgiften för anställda under 27 år, vilket kommer att slå mot hela bemanningsbranschen. När det gäller direktavkastning ger Pooila ingen direktavkastning medan Proffice delar ut en direktavkastning på ca 3,5 %, vilket kan jämföras med SJR s direktavkastning på 5 %. Figur 4 visar kursutvecklingen från 2008 till 2014 för bemanningsbolagen Manpower, Proffice, Poolia samt OMXS30 jämfört med SJR.

5 Bolag (2014, Q3) P/e-tal P/S- tal Direktavkastning Resultat per aktie Nettoomsättning (MSEK, 2013) Räntabilitet eget kapital (%) SJR 13, ,80% 1,61 (1,01) 246,3 42 Poolia -56, % 0,11 (0,16) ,46 Manpower 12, ,50% 1,35 (0,87) ,5 Uniflex 34, ,23% 0.01 (0.06) ,2 Proffice 12, ,31% 0,53 (0,66) ,28 Figur 5 visar en tabell över konkurrenterna med vissa utvalda nyckeltal Gällande nyckeltal har SJR har generellt bättre siffror än sina konkurrenter. T.ex. har SJR mer än dubbelt så hög räntabiliteten på eget kapital än konkurrenterna. Nyckeltalet visar bolagets förmåga att kunna förvalta investarnas pengar, ett lönsamhetsmått som används för att mäta om ett företags vinst är tillfredsställande i förhållande till kapitalet. Med ett P/S tal (aktiepris per omsättning) på 1,11 uppvisar SJR ett mycket högre P/S tal jämfört med konkurrenterna har ett P/S tal mellan P/E- talet för SJR ligger i nivå med konkrrenterna, trots den goda vinst- och omsättningstillväxten. SJR har även en väldig hög vinstmarginal på 8,9 %., medan konkurrenterna släpar efter med vinstmarginaler för Proffice på 3 %, Uniflex på 1,3% samt Poolia 0,3 %. Även Manpower som är i särklass världen största bemanningsbolag med exponering i USA har en vinstmarginal på 3 %, vilket är nästan en tredjedel lägre än SJRs vinstmarginal. Med en stark tillväxt samtidigt som bolaget bibehåller en väldig god lönsamhet bekräftar SJR sin starka marknadsposition med sin nisching mot ekonomi, bank och finans. Aktiedata och nyckeltal: Aktiedata 2013 Nyckeltal 2013 Antal aktier Omsättning (TSEK) Börsvärde (MSEK) 304,5 Res. Efter finansiella poster Beta 1,3 Balansomslutning Volatilitet % 37,99 Avkastning per eget kapital (%) 42 P/E tal 13,98 Soliditet (%) 54 P/S tal 1,11 Vinstmarginal (%) 8,9 P/B-tal 7,11 Rörelsemarginal (%) 8,9 Omsättnings/aktie, SEK 78,48 Kassalikviditet (%) 240 Figur 6 visar SJRs nyckeltal och aktiedata Gällande aktiedata har SJR ett beta på 1.3, vilket tyder på att SJR rör sig mer än OMXSPI. Bolaget har en stabil soliditet runt 54 %, som är betydligt högre än konkurrenterna. Detta ger företaget en god självfinansieringsförmåga. Även kassalikviditeten är hög på över 240 %, vilket innebär att företaget enkelt kan klara av att betala alla kortfristiga skulder, samt eventuella oförutsedda utgifter.

6 SJR in Scandinavias aktiekurs Figur 7. Grafen ovan visar aktiens kursutveckling sedan 2007 då bolaget börsnoterades jämfört med OMXS30. Från 2007 har aktien utvecklats betydligt bättre än OMXS30. Trots en relativt stor nedgång de fösta tre åren, har aktien återhämtat sig rejält och har nu gått mer än dubbelt så starkt som OMXS30. Sedan 2009 har aktiekursen har ökat med nästan 600 %. Vi tror dock att aktien har ännu mer att ge. Ägare, ledning och insideraktivitet: Styrelsen består av fem stycken ledamöter och en ordförande. Både vice VD och VD sitter i styrelsen som ledamöter. Styrelseordförande är Björn Sprängare. Han är född 1940 och har lång erfarenhet av att sitta i styrelser och leda företag. Han är ledamot i 3 andra olika organisationer och även ordförande i Stiftelsen Skogssällskapet. Mellan var han VD för Holmen. Har även varit VD för LKAB under 14 års tid, men även Trygg Hansa. Björn Sprängare har varit ordförande i SJR sedan år 2000 och äger aktier i bolaget. Dock fanns det ingen möjlighet att få en översyn på insiderhandeln, då insideraktivitet saknas. Ägare Kapital (%) Röster (%) Per Ogunro o fam 40 66,1 PSG Small Cap 11,5 6,5 Avanza Pension (Avanza Bank Holding AB) 10,9 6,2 Fredrik Lidberg 10,3 5,8 Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,6 0,9 Gustav Lindskog 1,1 0,6 Björn sprängare 0,9 0,5 Elof Jern 0,9 0,5 Anders Gruvberg 0,6 0,3 People Productions Sweden AB 0,6 0,3

7 Framtidsstrategi: Fokus fortsätter att ligga på att ta nya marknadsandelar inom samtliga affärsområden, där satsningen på nya affärsområden för dotterbolagen Ogunsen AB ligger i fokus. Satsningen tillför både en möjlighet att erövra nya marknadsandelar samtidigt som SJR stärker sin position inom bank och finans med fler tjänsteutbud för kunderna. Det finns inga planer på att expandera utanför Sverige. Prognos: I det rådande makroekonomiska läget där företag generellt förbättrar sina intäkter, men är fortfarande osäkra på hur framtiden ser ut, kan SJR ta en stark position som bemanningsbolag. Genom att företagen kan vara osäkra på om de vill nyanställa personal, är det enklare att kortsiktigt anställa ett bemanningsbolag, då de inte kräver samma avtal som en heltidsanställd. Vi bedömer därför att bolaget de närmaste åren kommer öka sina intäkter, likt det senaste kvartalet. Dessutom har bolaget en fantastisk direktavkastning, som med en utdelningspolicy om 95%, skulle generera en direktavkastning om ca 7% för nästa år. Enbart den höga utdelningen tror vi kommer att kunna driva akiekursen stark fram till slutet på våren, när utdelningen kommer. Rekommendation Vi sätter en riktkurs på 115 kr, inom ett år. Rek Köp. Vi tror på ett klart starkare år framöver med tillväxt och expansion för SJR, där SJR får draghjälp av riksbankens nollränta samt ECB stimulanser. Rekommendation Köp

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson - Sjunkande aktie men höga utdelningar kommande åren, så kan man sammanfatta Axfood. För den som är ute efter en kassako med potential på långsikt är detta ett bra investeringsalternativ. Axfood bedriver

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö SSAB är i skrivande stund Nordens största tillverkare av handelsstål. Under Januari månad 2014 har SSAB sammanslagits med det finska stålbolaget Rautaruukki. Sammanslagningen har skapat stora rubriker

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p!

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! ! Bolagsanalys! Ledning! Trygg Placering! Tillväxtpotential! 5 p! 4 p! 5 p! Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! Tydligt Bull/Bear scenario! Finns två tydliga scenarion för bolaget, ett Bull och ett Bear,

Läs mer

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb.

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb. NIBE Industrier AB Rekommendation Sälj Nu börjar resan gå mot sitt slut, dags att kliva av tåget SEK 90 Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod:

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN:

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN: ÅRSREDOVISNING 2013 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer

Handelsbanken. Produkter, segment och geografisk spridning

Handelsbanken. Produkter, segment och geografisk spridning Handelsbanken Ingress Handelsbanken har liksom övriga svenska storbanker under de senaste åren upplevt aktielyft som slår stockholmsbörsen som helhet med råge. Med en börsutveckling på knappa 80 % de senaste

Läs mer

Årsredovisning 2005. Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal. poolia 2005 1

Årsredovisning 2005. Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal. poolia 2005 1 Årsredovisning 2005 Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal poolia 2005 1 Katti Razavi, IT-support 5 år som Pooliakonsult Joe Foley, rekryterare Jobbat 1 år på Poolia Patricia Barrera, ekonomiassistent

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Årsredovisning 2014. Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00

Årsredovisning 2014. Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Årsredovisning 2014 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia...

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia... 2004 Innehåll Kort om Poolia... 3 Affärsidé och vision... 5 Våra värderingar... 5 Viktiga händelser... 6 Koncernchefen har ordet... 8 Historia... 11 Medarbetare... 12 Att jobba som konsult... 14 Poolia

Läs mer

MSEK 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Analysts: Jens Edholm & Matilda Rist TradeDoubler Hold Target price (Long-term): 33,00SEK Nyligen presenterat resultat för vanligtvis säsongsstarka kvartal 1 visar 19% negativ tillväxt och VDbyte. Vi ser

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-03-, uppdatering Hanza KÖP Hanza 2015-03- UPPDATERING Riktkurs Analytiker: Paul Regnell 1 kronor 2 Jakten på lönsamhet Hanza noterades i somras med ambitionen att revolutionera branschen

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Innehåll. 4 VD har ordet. 6 Året i korthet. 7 Varumärket. 8 Affärsidé, mål & strategi. 10 Kvalitet. 12 Medarbetare. 14 Organisation & Historik

Innehåll. 4 VD har ordet. 6 Året i korthet. 7 Varumärket. 8 Affärsidé, mål & strategi. 10 Kvalitet. 12 Medarbetare. 14 Organisation & Historik Årsredovisning 2002 Innehåll 4 VD har ordet 6 Året i korthet 7 Varumärket 8 Affärsidé, mål & strategi 10 Kvalitet 12 Medarbetare 14 Organisation & Historik 16 Marknad & Omvärld 19 Tjänsteområden 20 Personaluthyrning

Läs mer

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 101 24 Stockholm Telefon: 08-555 650 00 Fax: 08-555 650 01 Org.nr: 556447-9912 www.poolia.com Framsidan består av våra medarbetare i

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess

Läs mer