Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur"

Transkript

1 Landstingets uppdrag Hälso- och sjukvård inklusive tandvård Regional utveckling Kultur Uppdraget styrs av Kommunallagen Hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen Kollektivtrafiklagen

2 Norrbotten

3 Politisk organisation

4 Organisation Landstingsdirektör Ledningsstab LD-sekreterare Rådssekreterare - HR-avdelning - Kommunikationsavdelning - Verksamhetsavdelning - Utvecklingsavdelning - IT/MT avdelning Biträdande landstingsdirektör - Ekonomi- och planeringsavdelning - Avdelning för regional utveckling Division Närsjukvård Division Länssjukvård Division Folktandvård Division Kultur och utbildning Division Länsteknik Division Service

5 Skattepengarna och övriga intäkter Landstingsskatten i Norrbotten är 10,18 %. Det ger skatteintäkter på 5 miljarder kronor som utgör 62% av intäkten. Statsbidrag och utjämning är 22% och övriga intäkter 16%. Landstinget i Norrbotten satsar lite mer pengar per invånare än riksgenomsnittet. Det beror på de extra kostnader som uppstår genom att länet är stort och glest befolkat samt en större andel äldre än genomsnittet.

6 Det här går skattepengarna till 2,7 % Tandvård (unga) 2 % Tandvård 50 % Specialiserad Somatisk vård 17% Primärvård 8 % Specialiserad psykiatrisk vård 9 % Övrig hälso- och sjukvård 100 % 9 % Läkemedel på recept 4 % Regional utv, kultur, kollektiv trafik Kostnader per invånare Primärvård Specialiserad somatisk vård Specialiserad psykiatrisk vård Läkemedel på recept Övrig hälso- och sjukvård Tandvård 656 Regional utveckling, kultur o utb Politik Total nettokostnad/invånare

7 Vad används pengarna till? Personalkostnad 53 % NLL Material och tjänster 25 % Riks- och regionsjukvård 6 % Läkemedel 10 % Bidrag och ersättningar 3 %

8 En dag i Norrbotten 6,7 barn föds 7,7 personer avlider läkarbesök besök på någon av hälsocentralerna 850 tandläkarbesök 100 operationer passagerare åker med länstrafiken 544 besök på norrbottensteatern, länsmuseet eller en konsert med länsmusiken.

9 Kontinuerlig sammanhållen ledning och styrning Landstingets inriktning är att målstyrning, resursfördelning, uppföljning och utvärdering ska vara en kontinuerlig och sammanhållen process den röda tråden Visar inriktningen, hävdar de viktiga värderingarna, anger strategiska mål, framgångsfaktorer och ramar. Utvärderar landstingsstyrelsens styrning genom att ta del av landstingsstyrelsens uppföljning av verksamheten Utvecklar det regionala ledarskapet Landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen Beredande organ till fullmäktige Beställare/Uppdragsgivare Driftstyrelse för all verksamhet, anger mål, framgångsfaktorer, indikatorer för att uppfylla landstingsfullmäktiges strategiska mål. Se till att verksamheten uppfyller krav på likvärdighet, kvalitet, tillgänglighet, produktivitet och effektivitet

10 Årshjul för styrning Fullmäktige Finansplan Fullmäktige Delårsbokslut Info om beställning LD godkänner divisionsplaner Gemensamma Planeringsförutsättningar Beredningarna: 1. Dialog med L-råd och opp- råd 2. LFU fastställer LST förslag till åtgärder med anledning av beredningarnas rapporter 3. LFU fastställer kommande års uppdrag 4. Beredningarna lämnar verksamhetsrapporter till LFU Styrelsen Årsredovisning Fullmäktige Godkänner Årsredovisning Styrelsen Godkänner beställning Delårsbokslut aug Styrelsen Delårsbokslut april Förslag till strategisk plan Styrelsen Landstingsstyrelsens plan Fullmäktige Strategisk plan Delårsbokslut

11 Planeringsprocessen ekonomiska ramar LFU LST LST LD Strategisk plan Landstings styrelsensplan Beställning Divisionsplan Finans - plan Ram: Hälso- o sjukvård Reg utveckling Kultur Politik Investeringar Ram: Hälso- o sjukvård Tandvård (vårdval barn o nödvändig vård) Div Folktandvård Div Kultur o utbildning Div Länsteknik Div Service Näringspolitik Kommunikationer LT-gemensamt Investeringar/division Ersättningsbilaga: Vårdval Div Närsjukvård Div Länssjukvård Ram: Resultatbudget Ram/mål per VO

12 Styrdokument Landstingsfullmäktige Strategisk plan Finansplan Policy, regler Arbetsordning Delegationsordning Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens plan Strategier, riktlinjer och regler Beställning av verksamhet (Uppdrag) Landstingsdirektören/ biträdande landstingsdirektör Lämnar förslag till beställning och tecknar kontrakt med berörd divisionschef Divisionsplan inklusive styrkort med de 5 perspektiven och budget

13 Styrdokument - Uppföljning Landstingsfullmäktige Årsredovisning från styrelsen Jämställdhet, miljö, forskning, folkhälsa, beställning Landstingsstyrelsen Årsredovisning Uppföljning av strategier Uppföljning av beställning av verksamhet Landstingsdirektören/ biträdande landstingsdirektör Årsrapporter (uppföljning av divisionsplaner)

14 Landstingets styrmodell Balanserad styrning med utgångspunkt från de fem perspektiven: Medborgare Verksamhet Kunskap och förnyelse Medarbetare Ekonomi

15 Exempel på mål och indikatorer Perspektiv Medborgare Landstingsfullmäktige; Mål - Nöjda medborgare Framgångsfaktorer - Dialog på olika nivåer Tydliginformation Landstingsstyrelsen; Mål - Högt förtroende för verksamheten Framgångsfaktorer Dialog och tydlig information Indikator; Andel med stort förtroende för HC/sjukhus Division; tid för utåtriktad verksamhet Perspektiv Verksamhet Landstingsfullmäktige; Mål - En effektiv verksamhet med god kvalité Framgångsfaktorer Verksamhet som är jämlik och kvalitativt likvärdig Landstingsstyrelsen; Mål - En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet Framgångsfaktor Oskäliga skillnader finns inte Indikator; Cancer: Andel 5-års överlevnad i kolorektalcancer, k/m Indikator; Palliativ vård: Andel brytpunkts samtal Division; Namngiven kontaktsköterska o ind vårdplan för cancerpatienter

16 God ekonomisk hushållning Finansiellt perspektiv: Motiv för ett positivt resultat Finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångarna; hur stort resultat som krävs beror på hur stora investeringar som behövs Ha en buffert för dåliga tider Beakta alla pensionsåtaganden Landstingets långsiktiga mål är ett positivt resultat på 2 procent av skatt, utjämning och generella statsbidrag

17 God ekonomisk hushållning Verksamhetsperspektiv Effektiv verksamhet där tillgänglighet, kvalitet, erfarenheter/nöjdhet och kostnader värderas i ett sammanhang. Person- och processorienterade med angreppssätt som gör det möjligt för människor att ta ett eget ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande. Verksamheten effektiviseras genom: IT-tillämpningar mellan verksamheter och mellan verksamheter och individer. Utmaningen är ändrade arbetssätt. Folkhälsa mer riktade insatser Kunskapsstyrning skapa system för att tillämpa kunskap och göra rätt saker Nyttja medarbetarnas kompetens rätt

18 Faktorer som påverkar landstingets ekonomi Skatteutjämningsystemet Befolkningsutvecklingen Skatteunderlaget i riket och NLL Nettokostnadsutvecklingen

19 Kommunala utjämningssystemet Syfte: Skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar att kunna tillhandhålla likvärdig service oberoende av invånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Skillnader i skatt ska spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå och inte strukturella skillnader Består av: Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Strukturbidrag Införandebidrag Regleringspost

20 Inkomstutjämning Utjämning av skatteintäkter mellan landsting Landstingen garanteras 115 procent av medelskattekraften i riket Finansieras av staten och de landsting som har en medelskattekraft över 115 procent Norrbotten Andel av riksmedelskattekraften 101,2 Lägsta landstingsskatten i riket Total skatt landsting och kommun i mitten i riket

21 Kostnadsutjämning Utjämna opåverkbara strukturella kostnadsskillnader Dels för att behoven är olika Dels för att kostnaden för att producera viss service varierar Finansiering omfördelning mellan landstingen Består av fyra delmodeller Hälso- och sjukvård (6 variabler + HIV + Glesbygdstillägg + justering) Befolkningsförändringar (ökning) Lönekostnader Kollektivtrafik

22 Övriga Strukturbidrag och införande bidrag Kompenserar vissa landsting för större förändringar i utjämningsystem över åren Finansiering; strukturbidrag av staten och införande bidrag av landstingen Regleringsposten Reglerar att statens utgifter för utjämningssystemet hamnar på den nivå riksdagen beslutar

23 Förändringar i utjämningssystemet , mkr Minskning per år Gäller fullt ut år Översyn gäller från Översyn som gäller från Översyn av 1996 års utjämning Nytt system Summa -716

24 Befolkningsutveckling samt minskade intäkter (2014 års pris) befolkning minskning mkr sedan 2003

25 Utveckling av nettokostnader och skatt och statsbidrag i procent 10,0 9,0 Höjd utdebitering 8,0 7,0 Konjunktur stöd 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Nettokostnad exkl AFA Skatt, utjämning och statsbidrag

26 Årets resultat, mkr Diskonteringsränta Resultat Resultat exkl EO

27 Balanskravsutredning Årets resultat enligt resultaträkningen Minus alla realisationsvinster på anläggningstillgångar +/- Eventuella synnerliga skäl Årets balanskravsresultat Underskott ska återställas inom tre år

28 Vad krävs Förmåga att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna Fokus på resultat för kund/patient Effektiv verksamhet där detta värderas i ett sammanhang Erfarenheter/nöjdhet Kliniska resultat/resultat Tillgänglighet Kostnader Attraktiv arbetsgivare Medarbetarskap Ledarskap

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt?

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt? Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober 2013 Nya organisationen vad är nytt? Hans Rönnkvist, biträdande landstingsdirektör Innehåll - Styr- och ledningsmodell - Varför omorganiserar landstinget?

Läs mer

Norrbottens läns landsting 2014

Norrbottens läns landsting 2014 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar) Besöksnäringen

Läs mer

NLL Norrbottens läns landsting 2014

NLL Norrbottens läns landsting 2014 NLL-2014-01 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar)

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.

Läs mer

Utredningsförslag kostnadsutjämning konsekvenser för Region Jämtland Härjedalen REGIONFULLMÄKTIGE

Utredningsförslag kostnadsutjämning konsekvenser för Region Jämtland Härjedalen REGIONFULLMÄKTIGE Utredningsförslag kostnadsutjämning konsekvenser för Region Jämtland Härjedalen REGIONFULLMÄKTIGE 181009 Kostnadsutjämning - syfte utjämna för sådana skillnader i kostnadstryck mellan kommuner och landsting

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

MÅNADSRAPPORT JULI 2013 MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre

Läs mer

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 1 Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2013 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2014-2016. I treårs planen anges landstingets

Läs mer

Regionstyrelsen 15 april 2019

Regionstyrelsen 15 april 2019 Regionstyrelsen 15 april 2019 Ekonomisk information Månadsrapport mars (prel) Årsredovisning 2018 Årsredovisning 2018 (beslutsärende) 2019-04-15 10 Resultat +65 mnkr jämfört budget +103 mnkr Resultat är

Läs mer

100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ

100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ 100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ DAGENS HÅLLPUNKTER EKONOMI KVALITET UPPHANDLING STYRNING & LEDNING Traineeprogrammet 22 november 2017 EKONOMI SYFTE En ekonom är en man som förklarar det

Läs mer

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart Bakgrund/syfte Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: Nuvarande hälso- och sjukvårdssystem i Norrbotten är inte långsiktigt hållbart avseende: Att trygga en god vård till en allt äldre befolkning med

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Granskning av delårsrapport per augusti 2014

Granskning av delårsrapport per augusti 2014 Granskningsrapport Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport per augusti 2014 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Hur styrs landstinget..

Hur styrs landstinget.. Hur styrs landstinget.. 11.10-11.45 Landstingsplan, uppdrag, över- underskott, prioriteringar (Karin Jonsson) 11.45-12.00 Ledningssystem (Roland Frisdalen) Lunch 12.40-13.00 Investeringar, upphandling

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för

promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Josefin Bjäresten 2013-01-31 LiÖ 2012-4173 Landstingsstyrelsen Remissvar Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting (Fi2012/4726) Bakgrund

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Granskning av landstingsstyrelsens ekonomiska styrning och kontroll

Granskning av landstingsstyrelsens ekonomiska styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av landstingsstyrelsens ekonomiska styrning och kontroll Norrbottens läns landsting

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslås besluta att

Landstingsstyrelsen föreslås besluta att Landstingets ledningsstab TJÄNSTEUTLÅTANDE D A T U M D I A R I E N R 2011-08-08, rev 2011-08-24 LS-LED11-450 Remissvar Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen Landstingsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning Region Norrbotten 2017 Dnr

Årsredovisning Region Norrbotten 2017 Dnr ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2018-02-28 Sida 1 (6) Årsredovisning Region Norrbotten 2017 Dnr 00003-2018 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att fatta följande

Läs mer

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling. God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling 11 maj 2015 Målstyrning i landstinget Landstingets övergripande mål Medborgare

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Det är bra för kommunen med ökad befolkning

Det är bra för kommunen med ökad befolkning Det är bra för kommunen med ökad befolkning 1 Kommunen tjänar drygt 40 000 kronor för varje ny invånare? 2 Har vi rätt beslutsunderlag? 3 Vad blir marginaleffekten av ytterligare en invånare? 4 Kommunalekonomisk

Läs mer

Landstingets strategiska plan med treårsbudget

Landstingets strategiska plan med treårsbudget Landstingets strategiska plan med treårsbudget 2011-2013 Förändringar jämfört 2010-2012 Vissa begreppsförändringar Markerad hållbarhetsdimension Perspektivet Förnyelse borttaget Perspektivens innebörd

Läs mer

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

DIVISION Landstingsdirektörens stab

DIVISION Landstingsdirektörens stab Landstingets ekonomiska förutsättningar Nettokostnad hälso- o sjukvård Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad 2013 Kostnad och resultat i hälso- och sjukvård Nettokostnad 2014 NLL per område Kostnad

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess

Yttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) Datum 2018-01-22 Diarienummer 170267 Landstingsfullmäktige Yttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess Förslag

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2016 Månadsrapport Juli 2016 Månadsrapport Februari 2016 Månadsrapport Augusti 2016 Månadsrapport Mars 2016 Månadsrapport September 2016 Månadsrapport April 2016 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Politikerutbildning. Ekonomi

Politikerutbildning. Ekonomi 2019-04-02 Politikerutbildning Ekonomi Agenda Kommunernas ekonomi God ekonomisk hushållning Ekonomiska styrprinciper/årshjul Ekonomistyrning som politiker Kommunernas ekonomi - Kommunen/koncernens storlek

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Introduktion ny mandatperiod

Introduktion ny mandatperiod Introduktion ny mandatperiod Kommunens ekonomi 9 januari 2019 Uppdrag Ekonomi Ekonomistyrning, kontroll Löpande redovisning, t.ex. leverantörsreskontra, kundreskontra, kassafunktion Upprättar månads- delårsrapporter

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Dalarna

Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Dalarna PM 1 (6) Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Dalarna En dokumentation av skatteväxlingsberäkningen Måns Norberg 2017-03-05 2017-03-05 2 (6) Utjämningssystemet I Sverige har det sedan länge funnits

Läs mer

Ledningsrapport april 2018

Ledningsrapport april 2018 Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Regionstyrelsen 81-91

Regionstyrelsen 81-91 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 81-91 Tid: 2015-05-12, kl 13:00-16:00 Plats: Regionens hus, sal A 86 Dnr RJL2015 /268 Budget 2015 revidering Beslut Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige revidera

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Moderaternas förslag till Finansplan 2016-2018

Moderaternas förslag till Finansplan 2016-2018 Sida 1 (11) Moderaternas förslag till Finansplan 2016-2018 Sjukvården är, enligt moderaterna, samhällets viktigaste funktion. Eftersom alla människor någon gång är beroende av vården så måste den vara

Läs mer

Landstingsplan med budget Landstingsstyrelsen

Landstingsplan med budget Landstingsstyrelsen Landstingsplan 2018-2020 med budget 2018 Landstingsstyrelsen 2017-11-13 Planeringsprocess inför 2018 Planeringsprocess inför 2018 Verksamhetsplan och budget Beslut i Nämnder och LS LF Plan- och budgetsammanträde

Läs mer

100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ

100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ 100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ DAGENS HÅLLPUNKTER EKONOMI KVALITET UPPHANDLING STYRNING & LEDNING Traineeprogrammet 22 november 2017 EKONOMI SYFTE En ekonom är en man som förklarar det

Läs mer

Moderaternas förslag till Finansplan

Moderaternas förslag till Finansplan Moderaternas förslag till Finansplan 2018-2020 Inledning Regionfullmäktige fastställde i juni 2017 en strategisk plan med budget för åren 2018-2020. Moderaterna föreslog en alternativ strategisk plan som

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2016 Månadsrapport Juli 2016 Månadsrapport Februari 2016 Månadsrapport Augusti 2016 Månadsrapport Mars 2016 Månadsrapport September 2016 Månadsrapport April 2016 Månadsrapport Oktober

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Region Dalarnas verksamhet och organisation. Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg

Region Dalarnas verksamhet och organisation. Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg Region Dalarnas verksamhet och organisation Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg Landstinget Dalarna Landstinget Dalarna är 28 183 km2 och till ytan den fjärde största landsting/region i Sverige I Dalarna

Läs mer

Finansplan 2015-2017

Finansplan 2015-2017 Finansplan 2015-2017 Landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014 1 Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2014 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2015-2017. I treårsplanen anges

Läs mer

Månadsrapport oktober 2017

Månadsrapport oktober 2017 Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Förslag till landstingsbudget

Förslag till landstingsbudget Förslag till landstingsbudget 2012-14. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna resultatbudget 2012-14, enligt bilaga 1, samt nämndernas resultatkrav,

Läs mer

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik,

Läs mer

Finansplan Styrande dokument Måldokument Plan. Förslag till Landstingsstyrelsen 26 oktober Sida 1 (14)

Finansplan Styrande dokument Måldokument Plan. Förslag till Landstingsstyrelsen 26 oktober Sida 1 (14) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (14) Finansplan 2017-2019 Förslag till Landstingsstyrelsen 26 oktober 2016 Sida 2 (14) Finansplan 2017-2019... 1 Inledning... 3 Ekonomi... 3 Samhällsekonomin...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Region Skåne. Granskning av intäktsbudgetering Granskningsrapport. Audit KPMG AB 4 maj 2015 Antal sidor: 10

Region Skåne. Granskning av intäktsbudgetering Granskningsrapport. Audit KPMG AB 4 maj 2015 Antal sidor: 10 ABCD Region Skåne Granskning av intäktsbudgetering Granskningsrapport Audit KPMG AB 4 maj 2015 Antal sidor: 10 Intäktsbudgetering revisionsrapport_2.docx ABCD Region Skåne Granskning av intäktsbudgetering

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2016 Månadsrapport Juli 2016 Månadsrapport Februari 2016 Månadsrapport Augusti 2016 Månadsrapport Mars 2016 Månadsrapport September 2016 Månadsrapport April 2016 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Planeringsdirektiv 2017

Planeringsdirektiv 2017 Landstingsdirektörens stab 2016-05-25 Ärendenummer: 2016/00726 Planeringsenheten Dokumentnummer: 2016/00726-2 Ralph Harlid Till nämnderna i Landstinget Blekinge Planeringsdirektiv 2017 Om planeringsdirektivet

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Månadsfakta oktober 2016

Månadsfakta oktober 2016 Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201610 201510 2010610-201510 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 1 039 976 6,5% 164 Verksamhetens kostnader -7 291-6

Läs mer

Månadsfakta september 2016

Månadsfakta september 2016 Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201609 201509 2010609-201509 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 936 873 7,2% 149 Verksamhetens kostnader -6 544-6

Läs mer

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015.

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015. LSF 16/14 Intäkter 3 230 3 519 3 847 3 836 5 135 33,9 % 33,5 % 6 337 7 154 7 253 varav landstings-bidrag 2 499,3 2 739,9 2 910,8 2 928,6 4 135,0 41,2 % 42,1 % 5 250,6 6 166,8 6 389,9 Kostnader -3 207-3

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Politiskt ledarskap. Landstingsstyrelsens ordförande Ulf Berg

Politiskt ledarskap. Landstingsstyrelsens ordförande Ulf Berg Politiskt ledarskap Landstingsstyrelsens ordförande Ulf Berg Det här är vårt uppdrag Fullmäktige är regionens högsta beslutande organ som har det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning.

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag

Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige har i Finansplanen 2015-2017 gett styrelsen ett utrymme på 7040 mkr inklusive politisk verksamhet, vilket är 63

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Yttrande över promemorian Förslag till höjd garantinivå i inkomstutjämningen för landstingen

Yttrande över promemorian Förslag till höjd garantinivå i inkomstutjämningen för landstingen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans 1 (5) LS 1101-0013 Landstingsstyrelsen Yttrande över promemorian Förslag till höjd garantinivå i inkomstutjämningen för landstingen Ärendet Stockholms

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Division Länsteknik Vårt uppdrag är att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur och säkerställa patientsäkra IT och

Division Länsteknik Vårt uppdrag är att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur och säkerställa patientsäkra IT och Division Länsteknik Vårt uppdrag är att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur och säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Driftsorganisation LD-sekreterare Rådssekreterare

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Dokumentnamn Dokument typ Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns

Läs mer

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Definitioner till tabellerna Bokslut 2009. Tabell 1 Resultaträkning 2009

Definitioner till tabellerna Bokslut 2009. Tabell 1 Resultaträkning 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN DOKUMENTTYP 1(7) till tabellerna Bokslut 2009 Tabell 1 Resultaträkning 2009 En resultaträkning visar årets resultat med fördelning på olika slag av intäkter och kostnader. I tabellen

Läs mer

Delårsrapport Region Norrbotten augusti 2018 Dnr

Delårsrapport Region Norrbotten augusti 2018 Dnr Regionstyrelsen 3 oktober Sida 1 (7) 160 Delårsrapport Region Norrbotten augusti 2018 Dnr 3441-2018 Regionstyrelsens förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår fullmäktige godkänna delårsrapport per

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH HANTERING AV RESULTATUJÄMNINGSRESERVEN SOTENÄS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH HANTERING AV RESULTATUJÄMNINGSRESERVEN SOTENÄS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH HANTERING AV RESULTATUJÄMNINGSRESERVEN SOTENÄS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2013-06-13 61 Reviderade av kommunfullmäktige 2016-02-18 3 2016-01-11 Ekonomiavdelningen

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Ledningsrapport januari 2018

Ledningsrapport januari 2018 Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.

Läs mer

Verksamhetsplan Regionstyrelsen

Verksamhetsplan Regionstyrelsen Verksamhetsplan 2019 Regionstyrelsen Regionstyrelsen Innehåll Styrning från fullmäktige Styrelsens plan Uppdrag Mål Ekonomiska förutsättningar och budget Tidplan Regionstyrelsen Regionplanen utgör grunden

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 101-117 Tid: 2016-06-27 kl. 13:00-1:30 Plats: Regionens hus, sal A Budget 2016 - revidering Diarienummer: RJL 2016/740 Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer