Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar"

Transkript

1 Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Revisionsfrågor Metod Bakgrund Utgångspunkter/revisionsbevis Policy saknas Iakttagelse Verksamheternas olika uppgifter Kansliförvaltningens uppgifter Verksamhetens uppgifter Arbetsmarknadsenhetens uppgifter Iakttagelse Leasingtid Rutiner vid skada Hantering inom sektor vård och omsorg Rutiner Stickprovskontroll Iakttagelse Svar på revisionsfrågor Analys och rekommendationer

3 1. Sammanfattning Kommunrevisionen har närmare granskat förekomsten och hanteringen av leasingbilar i kommunen. Den övergripande revisionsfrågan har varit: Finns en ändamålsenlig hantering av tjänstebilar i kommunen? Det finns en praxis i kommuner och landsting att arbetsgivaren har en policy där man specificerar villkor och regler för användandet av fordon i tjänsten. Exempel på villkor brukar vara att personer som behöver använda fordon i tjänsten i första hand skall använda fordon som arbetsgivaren tillhandahåller. Fordonen skall då uppfylla vissa regler, som Miljöbilskrav Val av drivmedel utifrån förbrukning/miljöpåverkan Däckkvalitet utifrån miljöhänsyn EG-direktiv för vissa säkerhetsaspekter som krocksäkerhet t.ex. I granskningen utgår vi från att det bör finnas en policy som anger syftet med tjänstebilar och vilka rutiner som gäller för användandet av tjänstebilar i tjänsten bland personalen. I granskningen har det framkommit att det finns drygt 30 tjänstebilar och där 70 procent används inom den sociala sektorn. Varje bil inom den sociala sektorn körs i genomsnitt ca åtta mil om dagen. Enligt den sammanställning som kansliförvaltningen gjort framgår att de nu aktuella 30 fordonen representerar en total anskaffningskostnad av drygt 4,3 mkr. Det bedömda restvärde vid återlämnandet uppgår till ca.2 mkr. Inom hemtjänsten bedöms varje bil kosta totalt ca kr per år och för varje fordon görs en bedömning av nyttan i förhållande till alternativ användning av resurserna. Även om det saknas ett formellt policydokument specifikt för hantering av leasingbilar bedöms det övergripande styrdokumentet för resor i tjänsten tillgodose merparten av de aspekter som kommunen vill styra i policydokument för tjänstebilar. Det får anses tillfredsställande. Riktlinjerna bedöms kommunicerade och förankrade bland medarbetare. Det finns dokumenterade rutiner för utlåning av bil och rutiner för inlämning av tjänstebil. Det finns också en tydlig hantering och avstämning av körjournal och drivmedelskort inom verksamheten. Det saknas en tillräckigt effektiv avstämning av uppkomna skador på tjänstebilarna. Verksamheten rekommenderas att göra sina besiktningar när bilarna återlämnas och inte när en ny skall låna bilen dagen efter eller ännu lite senare. På så sätt bedöms kostnaderna kunna sänkas något för reparation av uppkomna skador. 2

4 2. Inledning Kommunrevisionen har givit Ernst & Young i uppdrag att närmare granska förekomst och hantering av leasingbilar i kommunen. Den övergripande revisionsfrågan är Finns en ändamålsenlig hantering av tjänstebilar i kommunen? 2.1. Revisionsfrågor Följande frågor behöver belysas i själva granskningen. Finns policy och riktlinjer för hantering av tjänstebilar i kommunen? Hur många tjänstebilar finns? Hur hanteras ekonomin kring tjänstebilar med avseende på försäkringar, inköp, avyttring etc.? Finns dokumenterade riktlinjer för användning av kommunens bilar? Är dessa riktlinjer kommunicerade med chefer och personal? Vilken uppföljning görs för att säkerställa att tillämpningen överensstämmer med riktlinjerna? 2.2. Metod Granskningen har gjorts i form av genomgång av aktuella styrdokument, intervjuer med ansvarig tjänsteman för leasingbilar. Sektor vård och omsorg har granskats närmare med avseende på rutiner, tillämpning, användning av leasingbilar och uppföljning av att rutinerna tillämpas. Intervjuer har i detta fall skett med socialchef, enhetschef inom hemtjänsten och ekonom inom förvaltningen. I granskningen har också ingått de specifika dokument som finns kring leasingbilar inom sektorn. 3. Bakgrund Det finns ca 30 leasade bilar i kommunen. Närmare 70 procent av dessa används inom sektorerna vård och omsorg och socialtjänst. Det område som har enskilt flest tjänstebilar är hemtjänsten. Tjänstebilarna beräknas köras ca mil om året totalt sett eller 250 mil om dagen året om, enligt de standardavtal som finns. 1 Varje fordon körs därmed i genomsnitt åtta mil per dag. Enligt den sammanställning som kansliförvaltningen gjort framgår att de nu aktuella 30 fordonen representerar en total anskaffningskostnad av drygt 4,3 mkr. Det bedömda restvärde vid återlämnandet uppgår till ca.2 mkr. Med en genomsnittlig leasingtid av tre år och 30 fordon ger de fastställda månadskostnaderna för leasing en genomsnittlig kostnad på ca per år och bil. Till detta kommer kostnader för drivmedel, försäkringar, montering av alkolås, reparationer och spolarvätska etc. Inom sektor vård och omsorg beräknas dessa uppgå till sammanlagt ca kr per bil och år. Kostnaderna debiteras den verksamhet som hyr in bilarna bilar x mil per år = mil totalt enligt den bedömning som görs när leasingavtal upprättas 3

5 4. Utgångspunkter/revisionsbevis Det finns en praxis i kommuner och landsting att arbetsgivaren sätter upp specifika villkor och regler för användandet av fordon i tjänsten. Dessa samlas i policys antagna av fullmäktige. Exempel på regler och villkor är att personer som behöver använda fordon i tjänsten i första hand skall använda fordon som arbetsgivaren tillhandahåller. Fordonen skall då uppfylla vissa regler, som Miljöbilskrav Val av drivmedel utifrån förbrukning/miljöpåverkan Däckkvalitet utifrån miljöhänsyn EG-direktiv för vissa säkerhetsaspekter som krocksäkerhet t.ex. I granskningen utgår vi från att det bör finnas en policy som anger syftet med tjänstebilar och vilka rutiner som gäller för användandet av tjänstebilar i tjänsten bland personalen. 5. Specifik policy saknas Det finns ingen central policy antagen av fullmäktige specifikt för hantering av tjänstebilar i kommunen. Det finns däremot gemensamma riktlinjer för tjänsteresor utarbetade av personalchefen och fastställda i kommunstyrelsens arbetsutskott. Av dessa framgår följande. Sträckor upp till två km skall företas med cykel eller promenad. Bil kan användas om det finns stöd för detta i de specifika krav som finns inom de olika verksamheterna. För längre resor än två km kan bil användas och görs det skall det i första hand vara tjänstebil. Om tjänstebilen tas hem över natten/helgen före eller efter tjänsteresan gäller vissa skatteregler om bilförmån. Om bilen tas hem mer än tio gånger eller körs mer än 100 mil privat på ett år uppkommer en skattepliktig förmån. I riktlinjerna slås fast att den som är anställd i Valdemarsviks kommun /är det/ inte tillåtet att överskrida denna gräns. 2 Anvisningarna innehåller även rekommendationer om att tjänstebilarna skall i möjligaste mån tankas med det miljövänligaste bränslet och användning skall ske av motorvärmare vid låga utomhustemperaturer. Kommunen strävar efter att tillhandhålla bilar som uppfyller bästa miljöklass och har en tjänstevikt över 1050 kg. Krockkuddar fram och trepunktsbälte på alla platser skall finnas och användas. Målsättningen är att kommunens alla tjänstebilar skall utrustas med alkolås. Rökning är förbjuden i bilarna. Syftet med riktlinjerna är att kommunen vill styra tjänsteresor mot en miljö- och säkerhetsmässig riktning med rimliga konsekvenser på effektivitet och ekonomi Iakttagelse Även om det saknas ett formellt policydokument specifikt för hantering av leasingbilar bedöms det övergripande styrdokumentet för resor i tjänsten tillgodose merparten av de aspekter som kommuner vill styra i policydokument för tjänstebilar. Det är tillfredsställande. Kommunens ambition kan diskuteras. Det finns exempel på kommuner som tydligt i sin policy anger att alla som kör tjänstebilar skall genomgå utbildning i ekoköring för att minska 2 Hämtat ur Riktlinjer för tjänsteresor gällande anställda vid Valdemarsviks kommun, beslutade av kommunstyrelsens arbetsgivaredelegation

6 drivmedelsförbrukning och minska miljöpåverkan. Likaså finns det kommuner som definitivt inte tillåter att anställda tar hem tjänstebilarna över natten; tjänstebilarna skall alltid stå parkerade vid kommunen. Kommunen kan överväga vilka ytterligare krav som skall gälla. I det aktuella styrdokumentet hänvisas till specifika krav i verksamheterna. Det betyder att verksamhetens krav behöver tydliggöras i form av styrdokument i den egna verksamheten. 6. Verksamheternas olika uppgifter 6.1. Kansliförvaltningens uppgifter Det finns en ansvarsfördelning mellan inköp/leasing av tjänstebilar och handhavande av bilarna. Kansliförvaltningen ansvarar för kontakter med den gemensamma upphandlingsenheten i Norrköping-Linköping kring lämpliga fordon att leasa, och kontakter med Danske Bank för frågor kring finansiering av leasingen. Kansliförvaltningen bevakar att verksamheterna följer de rekommendationer som finns om miljökrav, alkolås etc. Om en verksamhet, mot förmodan, vill köpa in en bil som inte klassas som miljöbil kan kansliförvaltningen överpröva beslutet om val av bil. Det finns en regel om att alla tjänstebilar skall ha alkolås inmonterade innan de används. Kansliförvaltningens ordnar med blanketter för beställning och finansiering av leasingbilar. Kansliförvaltningen anlitar de ramavtal som den gemensamma upphandlingsenheten i Norrköping har gjort när nya bilar skall leasas. Upphandlingsenheten gör varje halvår en förnyad upphandling och de modeller som då erbjuder till de lägsta priserna väljs ut. Bilar leasas sedan in successivt efter behov i verksamheten. Valdemarsviks kommun har för närvarande flest bilar i den s.k. minsta klassen Verksamhetens uppgifter Det är verksamheten som gör bedömning av behov av fordon, gör avstämning av behov i förhållande till upprättade regler kring tjänsteresor (längre än två kilometer t ex) tar beslut om att leasa, sköter försäkringsfrågorna kring bilarna och svarar för kostnaderna för leasingavtalen. Verksamheten sköter sedan de administrativa delarna vid återlämnat av leasingbilar när hyrtiden går ut. Verksamheten för diskussioner med bilfirman om restvärdet och om det ev. skall justeras med hänsyn till oupptäckta skador etc. När kommunen framöver övergår till samarbete med en bilauktionsfirma blir det kansliförvaltningen som kommer att sköta dessa administrativa rutiner i samråd med verksamheten. Verksamheten betalar inte något till kansliförvaltningen för dess stöd i samband med att leasingkontrakt ordnas. Det är den närmaste chefen som tar ställning till om medarbetare behöver tjänstebil och sektorschefen som beslutar att leasingbil blir aktuellt Arbetsmarknadsenhetens uppgifter Sedan ett år tillbaka har Arbetsmarknadsenheten en person anställd via särskilt bidrag. Personen har till uppgift att bl.a. sköta kommunens leasingbilar. Det innebär att den personen hämtar och lämnar leasingbilar hos bilfirman. Bilarna körs till en lokal firma i Valdemarsvik som monterar och demonterar alkolås. På enheten ser man också till att bilarna används så optimalt det går, dvs. att ingen bil som lämnas tillbaka och har gått för mycket och tvärtom. 5

7 På enheten sköter man också däckbyten, tvätt, oljebyte, kontakter med verkstad vid reparationer etc Iakttagelse Det finns en klar uppgiftsfördelning mellan de olika funktionerna. 7. Leasingtid Normalt hyrs bilar in på tre år med en total körsträcka om mil. Någon leasas på två eller fyra år, men regeln är tre år och 9000 mil. Utifrån detta fastställs en löpande månadskostnad och ett restvärde. Restvärdet justeras när bilen tas tillbaka. Efter tre år lämnas bilen tillbaka till bilfirman. Restvärdet skrivs upp eller ner beroende på avvikelser. Om en bil körts mer än mil försämras restvärdet. Detsamma gäller om bilen vid återlämnandet har skador som inte är reglerade. Å andra sidan skrivs restvärdet upp om det vid återlämnandet konstateras att bilen körts mindre än mil och inte har några skador som behöver åtgärdas eller att skadorna anses ringa och inte påverkar restvärdet. I intervjuer framkommer att det är ganska vanligt att kommunens bilar får en del skavanker, repskador i lacken, plåtskador vi påköring av stolpar etc. under leasingperioden. Det är vanligare att sådant inte åtgärdas under leasingtiden utan uppdagas först när bilen återlämnas och byts ut mot en ny bil. Som regel blir det kostsammare för kommunen än om skadan anmälts direkt Rutiner vid skada Följande steg gäller vid skadeanmälan. 1. Den som åsamkar bilen skada skall anmäla detta till sin chef. 2. Chefen anmäler skadan till kansliförvaltningen 3. Kansliförvaltningen hänvisar till försäkringsbolaget. 4. Försäkringsbolaget begär uppgifter om när skadan inträffade, vem som orsakat skadan och vilken typ av skada det är 5. Skadereglering sker sedan på bilfirman där bilen är köpt. 6. Bilfirman rapporterar till försäkringsbolaget vad skadan kommer att kosta att åtgärda. 7. Försäkringsbolaget ger klartecken 8. Bilfirman åtgärdar skadan. 9. När allt är klart löser kommunen ut bilen igen mot självrisk I intervjuerna med företrädare för sektor vård och omsorg framkommer att personalen sällan spontant anmäler uppkomna skador. Man gör varje morgon okulära besiktningar på bilarna inför att en ny skall låna bilen. Eventuella skador och noteras. Identifierade skador tas upp på arbetsplatsträffar, men trots det är det ofta ingen som vidkänns dessa skador när de tas upp. Upphandlingsenheten i Norrköping-Linköping, som kommunen anlitar, har uppfattningen att om alla anmälde alla inträffade skador omedelbart skulle bilarna när de lämnas tillbaka till bilfirman efter leasingtidens utgång ha ett högre restvärde än de nu får vid återlämnandet. En representant för en bilfirma som jag pratat med säger att restvärdet skrivs ner på en del bilar därför att de är mer skadade än vad man haft anledning att tro, å andra sidan rör det sig inte så stora belopp. Samtidigt är det en del bilar som inte gått mil och som skötts bra att restvärdet justeras uppåt istället. 6

8 På kansliförvaltningen är man av uppfattningen att bilarnas värde skrivs ner väl mycket vid återlämnandet. Mot den bakgrunden har man nu beslutat att på försök undersöka möjligheten att få ut mer för de bilar som återlämnas genom att sälja dem via en auktionssajt. Ett par bilar kommer att säljas inom kort på det viset. Vårt intryck är att bilföretagen slår ner mycket på restvärdet vid återlämnandet. Det kan bero på att personalen inte anmält skador tidigare, det kan också bero på att bilen är mer sliten än vad som bedömdes vid avtalets tecknade, eller en kombination. Vi vill i alla fall pröva denna väg för vi tror att vi därigenom sparar en del pengar åt kommunen, säger Tomas Zingmark. 8. Hantering inom sektor vård och omsorg Sektorn leasar för närvarande ett drygt 20-tal bilar, dvs omkring 70 procent av alla bilar i kommunen. Cirka 15 st av dessa används inom hemtjänsten varje dag. Målsättningen är att minska antalet leasade bilar under år 2013 med ett fordon inom sektorn. Den årliga kostnaden uppgår uppskattningsvis, enligt ekonomen till mellan 1,5 mkr och 2 mkr. Då är alla kostnader inkluderade, dvs. leasingavgift, värdeminskning, drift, försäkringar, däck, reparationer etc. Senaste året hade sektorn kostnader på ca kr totalt för skador som uppkommit i tjänsten. De anställda tar upp behoven med enhetschefen som i sin tur för frågan vidare till sektorchef. Behovet bedöms av sektorchef. Sektorchef stämmer av med kommunens upphandlingsstrateg kring avtal, finansiering, försäkringsbolag etc. Beslut om att leasa bil tas formellt av sektorchef Rutiner För att använda bil inom hemtjänsten krävs en dokumenterad planering. Av schemat framgår vem som skall vara var varje dag. Detta styr vilka bland de anställda som behöver ha bil eller inte. Den anställde som skall på uppdrag i t.ex. Grännäs, Gryt, Ringarum etc. behöver använda bil. Bilen står parkerad på arbetsplatsen varje morgon. Skall man besöka brukare i tätorten finns en särskild gågrupp. Den har också tillgång till elcykel. De som arbetar i denna grupp kan inte använda bil till sina uppdrag hos brukarna. Det finns en blankett som den anställde skall fylla i varje gång den skall använda leasingbilen. Blanketten innehåller uppgifter om mätarställning in och ut, besiktning av fordonet innan det tas i bruk, om drivmedel ingår eller inte och att man som låntagare bekräftar det egna ansvaret för ev. skador som uppkommer vid användandet. Blanketten skrivs under av både låntagare och långivare. När man använder bilen får man också ett drivmedelskort för tankning. Bilar får inte lämnas tillbaka med mindre än att det är minst halv tank. Den som tankar använder drivmedelskortet. Drivmedelskort och körjournal lämnas tillbaka efter användandet. Budgetansvarig chef gör löpande rimlighetsbedömningar av bensinförbrukningen i förhållande till körsträckan Stickprovskontroll Kontrollen utfördes inom sektor socialtjänst. Vid kontrollen framkom att det finns en skriftlig rutin för hantering av bilar. Bokning sker elektroniskt. Vid bokningen anges vem som skall använda bilen och vart man skall åka. Tankkort, nycklar och alkolås hämtas på kontoret. I bilen finns en körjournal. Re- 7

9 san skall registreras i körjournalen. Bilen tankas vid återlämnandet om tanken innehåller mindre än halv tank. Den som kör bilen lämnar kvitto från tankning och parkering i en platsmapp i bilen. När fakturan kommer till socialtjänsten kontrolleras fakturan mot redovisade kvitton. På fakturan står bilens nummer och datum för tankning, parkering etc. Den tankade volymen stäms av mot körjournalen. På så sätt kontrolleras riktigheten i lämnade uppgifter. Kontrollen är en rimlighetsbedömning. Enligt tjänstemannen som sköter kontrollen har det aldrig inträffat att uppgifterna misstämt mellan körjournal och fakturaunderlag för tankning. Fakturan konteras och beslutsattesteras av socialchefen. Drivmedelskortet är kopplat till ett tankställe som kommunen har avtal med. Inom sektorn tar man nu fram nya rutiner för drivmedelskortet. Ett tvåkortsystem skall införas för att säkerställa att all tankning avser de leasade bilarna och att man efteråt kan följa upp förbrukningen per individ. För närvarande är det svårt att i efterhand koppla inlämnade drivmedelsfakturor till rätt individ eftersom de är slarvigt signerade Iakttagelse Den anpassning som sker av riktlinjerna innebär alltså inom sektor vård och omsorg att resan skall vara planerad och uppgå till mer än två km. Stickprovet visar att det finns ett tillfredsställande system för bedömning av körda mil, bensninförbrukning, parkeringskvitton etc. Fakturorna för varje bil och månad är inte så omfattande att det inte går att relativt snabbt göra en bedömning av antal mil mot förbrukning etc. Den rutin som finns bedöms därför tillräcklig. Trots att det finns en checklista för okulär besiktning av bilarna varje morgon innan en ny medarbetare använder bilen upptäcks inte skador tillräckligt tidigt. Det resulterar i högre kostnader för reparationer än vad som kan anses motiverat. Förvaltningen rekommenderas att tidigarelägga besiktningen. Bilarna föreslås besiktigas vid inlämnandet för att därigenom säkerställa att en tydligare koppling sker mellan användare och skadetillfälle. 9. Svar på revisionsfrågor I granskningen skulle svar ges på följande frågor. Finns policy och riktlinjer för hantering av tjänstebilar i kommunen? Ja, i princip. Hur många tjänstebilar finns? Ett trettiotal där flertalet finns inom den sociala sektorn. Hur hanteras ekonomin kring tjänstebilar med avseende på försäkringar, inköp, avyttring etc.? Verksamheten betalar alla kostnader. Finns dokumenterade riktlinjer för användning av kommunens bilar? Ja. Är dessa riktlinjer kommunicerade med chefer och personal? 8

10 Ja. Vilken uppföljning görs för att säkerställa att tillämpningen överensstämmer med riktlinjerna? I samband med betalning av fakturor för drivmedel kontrolleras körjournal mot drivmedelsfakturor. Avstämning av restvärde görs vid återlämnandet. Däremot finns en otillräcklig och tidig avstämning kring uppkomna skador under användandet. Varje år förorsakar detta en del merkostnader för kommunen. Bara under förra året uppgick dessa skador till ca skr inom den sociala sektorn. 10. Analys och rekommendationer Granskningen har visat att det finns tydliga riktlinjer kring användandet av leasingbilar i kommunen. Riktlinjerna bedöms kommunicerade och förankrade bland medarbetare. Det finns dokumenterade rutiner för utlåning av bil och rutiner för inlämning av tjänstebil. Det finns också en tydlig hantering och avstämning av körjournal och drivmedelskort inom verksamheten. Det saknas en tillräckigt effektiv avstämning av uppkomna skador på tjänstebilarna. Verksamheten rekommenderas att göra sina besiktningar när bilarna återlämnas och inte när en ny skall låna bilen dagen efter eller ännu lite senare. På så sätt bedöms kostnaderna kunna sänkas något för reparation av uppkomna skador. Kommunen får då också lättare att anmäla skadorna till försäkringsbolaget eftersom de kräver identifikation av föraren vid skadetillfället för att skadan skall hanteras inom ramen för försäkringsskyddet. 9

11 10

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Riktlinjer och rutiner för hantering av kommunens bilar 2014-10-24 Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-26 265 Dnr 2014-000398 Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Innehållsförteckning 1

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommundirektören 2015-11-05 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Fordonsanskaffning...

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2012-05-01 Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Resepolicy...

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Uppföljande granskning: leasingbilar

Uppföljande granskning: leasingbilar Revisionsrapport Uppföljande granskning: leasingbilar Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Kiruna kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Revisionsrapport Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i hantering av kommunens och bolagens bilar Oxelösunds kommun Andreas Gustavsson Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, körjournaler och handkassor Innehåll

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Eslövs kommun Oktober 2007 Anna Eriksson Mattias Haraldsson Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 1.1 Syfte och metod...3

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Härjedalens kommun 19 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Denna resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 och gäller from 2011-07-01. Omfattning Policyn är kommunövergripande och

Läs mer

Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark

Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Verksamhetsfordon 7

Läs mer

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpskort, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Februari 2012 Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund, syfte, avgränsning och metod...

Läs mer

Bilägande för företag

Bilägande för företag Bilägande för företag KONCERNEN Billån Ca 200 000 avtal Volvofinans Bank AB Billeasing Volvokort Ca 1 200 000 kunder Finansiell leasing Svensk Vagnparksfinans Operationell leasing Biladministration Ca

Läs mer

Granskning av förmånsbilar

Granskning av förmånsbilar Granskning av förmånsbilar Rapport nr 2/2017 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 7:2-2017 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND... 4 2.1. REVISIONSFRÅGOR...

Läs mer

Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun

Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun Nils Fredholm 2014-03-21 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan. Kommunala fordon - drift och uppföljning Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.se Tel 031-3399333 God fordonshantering Frigör bilanvändares arbetstid till själva jobbet.

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Rese- och fordonspolicy

Rese- och fordonspolicy Rese- och fordonspolicy Sölvesborgs kommun Fastställd 2010-10-25 med giltighet från och med 2011-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål Syfte Ansvar Val av färdmedel Beställning av resor och hotell Krav på förare

Läs mer

Olofströms kommun. Uppföljning av körjournaler och bensinkort KPMG AB 2012-03-20

Olofströms kommun. Uppföljning av körjournaler och bensinkort KPMG AB 2012-03-20 Olofströms kommun Uppföljning av körjournaler och bensinkort KPMG AB 0-03-0 0 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the 0-03-0 Innehåll. Bakgrund och syfte. Avgränsning 3. Metod

Läs mer

Askersund kommun. Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-26 Antal sidor: 12

Askersund kommun. Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-26 Antal sidor: 12 Askersund kommun Granskning av den interna kontrollen avseende Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig

Läs mer

PM: uppföljning av granskning av upphandlingsfrågor

PM: uppföljning av granskning av upphandlingsfrågor 2013-08-08 Ref R Wallin PM: uppföljning av granskning av sfrågor Inledning Kommunrevisionen har beslutat genomföra en uppföljning av den granskning som gjordes år 2010 av sfrågorna. I granskningen 2010

Läs mer

Dokumentets namn Dokumenttyp Sida Giltig från Utarbetad av Godkänd av Version

Dokumentets namn Dokumenttyp Sida Giltig från Utarbetad av Godkänd av Version Trafiksäkerhetspolicy Policy 1 av 5 2016-09-02 Fordons policy Samtliga medarbetare som använder fordon i tjänsten ska: Ha körkort och den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert

Läs mer

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna En enkel hantering, finansiering och administration ger dig och ditt företag

Läs mer

Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna

Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna Maximal kontroll minimal administration. 1 Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna En enkel hantering, finansiering och administration ger dig och ditt företag

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans Vadstena kommun Räkenskapsår 2013 Datum 20 juni 2013 Till Kommunrevisionen i Vadstena

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Tfu 45 Den 2016-05-26 Teknik- och fritidsutskottet 2016-05-26 7 Tfu 45 Dnr 2016.217 057 Revidering av rutiner för hantering av leasingbilar

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner 2003-11-20 1 Leif Pettersson Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen H Kommunstyrelsen Policy för inköp och användande av fordon/maskiner i Haninge kommun. Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning

Läs mer

Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration

Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Frigör resurser genom enkel hantering, finansiering och administration. Med Fleet Support får du mer kapacitet över till företagets kärnverksamhet.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial - följsamhet till regler kring fordonsanvändning Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Lars Edgren Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 2013-08-26

Läs mer

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna.

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna. 2005-12-23 (Reviderade belopp 2013) AVTAL AVTAL OM BILFÖRMÅN FÖR ENHETSCHEFER OCH OMBUDSMÄN VID STs REGIONALA ENHETER (exklusive Stockholm) 1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun

Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Datum 2015-01-12 Enhet Samhällsbyggnadskontoret Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Allmänt Riktlinjer för fordon och drivmedel omfattar alla nämnder och helägda kommunala bolag

Läs mer

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241 RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN Godkänd av kommunstyrelsen 2009-10-07, 241 Förslaget är utarbetat av plan- och byggchef Jan Myrén, miljöstrateg Jan Sandell och Kustomsamordnare Jenny Christensson.

Läs mer

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun Granskning av hantering av konst och konstföremål - Räkenskapsår 2013 Datum 2013 Till Kommunrevisionen i Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen har givit EY i uppdrag att biträda i en granskning av

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Kumla kommuns revisorer. Granskning av uppföljning av tidigare granskning samt den interna kontrollen avseende kommunens fordon Granskningsrapport

Kumla kommuns revisorer. Granskning av uppföljning av tidigare granskning samt den interna kontrollen avseende kommunens fordon Granskningsrapport Granskning av uppföljning av tidigare granskning samt den interna kontrollen avseende kommunens Granskningsrapport KPMG AB 21 november 2014 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattande kommenterar och synpunkter

Läs mer

Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV 2007-053708 Sida: 1 (8)

Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV 2007-053708 Sida: 1 (8) INTERN FÖRESKRIFT Nr D-LFV 2009-017929 Ver. 01.00 Fastställd av Gd Datum 2009-04-01 Ansvarig enhet Koncerninfrastruktur Handläggare Håkan Jonforsen Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Arboga kommun Regler vid ersättning. Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin

Arboga kommun Regler vid ersättning. Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin Arboga kommun Regler vid ersättning Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Metod och avgränsning... 3 3. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst...

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

RAPPORTERING OCH EKONOMI OM OLYCKAN ÄR FRAMME BILKÖRNING TILL VARDAGS SERVICE OCH FÖRMÅNER TA MED BILEN UTOMLANDS FÖRSÄLJNING AV BILEN.

RAPPORTERING OCH EKONOMI OM OLYCKAN ÄR FRAMME BILKÖRNING TILL VARDAGS SERVICE OCH FÖRMÅNER TA MED BILEN UTOMLANDS FÖRSÄLJNING AV BILEN. BILKÖRNING TILL VARDAGS RAPPORTERING OCH EKONOMI SERVICE OCH FÖRMÅNER FÖRSÄLJNING AV BILEN OM OLYCKAN ÄR FRAMME TA MED BILEN UTOMLANDS Förarguide Förarsupport 0771-22 00 00 Bokningar och snabba svar! BILKÖRNING

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum B Eriksson 0455/303103 2004.286.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum B Eriksson 0455/303103 2004.286. 1 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum B Eriksson 0455/303103 2004.286.029 2004-08- 03 KOMMUNÖVERGRIPANDE RIKTLINJER OCH RUTINER FÖR ANSKAFFANDE OCH

Läs mer

Uppföljning av granskningen av den interna. mobiltelefoner och kassor

Uppföljning av granskningen av den interna. mobiltelefoner och kassor Revisionsrapport Uppföljning av granskningen av den interna kontrollen av betalkort, drivmedelskort, mobiltelefoner och kassor Uppvidinge kommun 13 mars 2009 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR Trafiksäkerhetspolicy reviderad 2005-12-14 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Inom Sjöfartsverket ska vi sträva efter att alla anställda ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

OPERATIONELL LEASING. Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration.

OPERATIONELL LEASING. Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration. OPERATIONELL LEASING Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration. Toyota Fleet Lease erbjuder finansiering med garanterade restvärden, kvalificerad rådgivning och full kostnadskontroll av

Läs mer

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Räkenskapsår 2011 Datum 10 mars 2012 Till Kommunrevisionen, Vadstena kommun Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har uppdragit åt Ernst

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Uppföljande granskning av resefakturor

Uppföljande granskning av resefakturor Uppföljande granskning av resefakturor PM april 2015 April 2015 Ingrid Lindberg, revisionskontoret Diarienummer: REV 19:2-2015 Innehåll SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 BAKGRUND... 4 REVISIONSFRÅGOR... 4 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon

Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon Skånetransport Mikael Wihlborg Affärsområdeschef Tfn: 046-17 47 57 e-post: mikael.wihlborg@skane.se Datum 2009-12-03 1 (7) Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon För varje verksamhetsbundet fordon

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-06-19 LS-LED06-115 58 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport

Arvika kommun. Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad Antal sidor: 8 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

BILPOLICY HSB SKÅNE. Beslutad av styrelsen 2015-09-11 HSB SKÅNE. Postadress: Box 1712, 22101 Lund, Vxl: 046-2108400, http://www.hsb.

BILPOLICY HSB SKÅNE. Beslutad av styrelsen 2015-09-11 HSB SKÅNE. Postadress: Box 1712, 22101 Lund, Vxl: 046-2108400, http://www.hsb. BILPOLICY HSB SKÅNE Beslutad av styrelsen -09-11 HSB SKÅNE Postadress: Box 1712, 22101 Lund, Vxl: 046-2108400, http://www.hsb.se Antagen av styrelsen -09-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Förmånsbil... 3 2 Tjänstebil...

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 Tid: 2015-02-02 13:00-16:10 Plats: Regionens hus, sal C 1 Dnr RJL2015 /291 Bilförmån regelverk Beslut Regionsstyrelsens arbetsutskott föreslår regionsstyrelsen

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler GRANSKNINGS Risker med Malmö stads biltransporter Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler Beslutad av revisorskollegiet 2014-10-13 Faktagranskad av berörda nämnder Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp

Läs mer

Rätt fordon som sköts på rätt sätt

Rätt fordon som sköts på rätt sätt Rätt fordon som sköts på rätt sätt Svenska kommuner hanterar många fordon. I detta avsnitt beskrivs hur kommuner kan få bättre kontroll på sina bilar. Grunden i god fordonsekonomi handlar om följande:

Läs mer

Internkontroll inom bilpoolen i Söderhamns kommun. Revisorerna Söderhamns kommun

Internkontroll inom bilpoolen i Söderhamns kommun. Revisorerna Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll inom bilpoolen i Söderhamns kommun David Boman Februari 2016 Revisorerna Söderhamns kommun Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad Skärholmens stadsdelsförvaltning Stadsutveckling och medborgarservice Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.1./646-2016 Sida 1 (5) 2016-08-29 Handläggare Anna Björklund Telefon: 076-825 08 39 Till Skärholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer